Zákon ze dne 14.3.1929, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. z. a n.

30.3.1929 | Sbírka:  46/1929 Sb. | Částka:  16/1929ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
46/1929 Sb.
Zákon
ze dne 22. března 1929,
kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. z. a n.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
1. § 1 zákona čís. 139/1926 Sb. z. a n. se mění a bude zníti takto:
"Na podporu soustavné elektrisace venkova, povoluje se na léta 1929 - 1933 roční řádná částka 35,000.000 Kč.
Počínaje rokem 1930 budiž částka tato zařaděna do řádných výdajů v rozpočtu ministerstva veřejných prací. K úhradě zvýšené potřeby pro udílení podpor na elektrisaci venkova, která v rozpočtu ministerstva veřejných prací na rok 1929 nemá úhrady, budiž použito rozpočtového přebytku a po případě i úspor vykázaných v roce 1929."
2. V § 2 odst. 1 nahrazuje se prvá věta větou:
"Roční částky 35,000.000 Kč se použije:"
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se ministrům veřejných prací, financí a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Srdínko v. r.