Opatření ze dne 22.12.1999, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

30.12.1999 | Sbírka:  282/78 182/1999 | Částka:  112/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/78 182/1999
OPATŘENÍ,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Referent:
JUDr.Huleš,
tel. 5704 3377
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny.
(2) Změny podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Zrušují se
1. Opatření č.j. 282/55 977/1998 ze dne 20. srpna 1998, Finanční zpravodaj č. 9/1998.
2. Opatření č.j. 282/93 492/1998 ze dne 7. ledna 1999, Finanční zpravodaj č. 1/1 1999.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.
Příl.
Opatření č.j. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření č.j. 282/55 977/1998 ze dne 20. srpna 1998 a opatření č.j. 282/93 492/1998 ze dne 7. ledna 1999, se mění takto:
Čl.I
1.
V opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších předpisů, v Čl. I odst. 1 se doplňuje druhá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"Toto opatření se vztahuje také na Kancelář ("Česká kancelář pojistitelů") podle zvláštního právního předpisu.1a)
Čl.II
2.
Opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších přepisů, příloha Účtová osnova pro pojišťovny, se mění takto:
a) doplňuje se účtová skupina a účty
1.
49 - Financování pojištění odpovědnosti
491 - Garanční fond Kanceláře
2.
726 - Nároky poškozených ze zákonného pojištění uplatněné u České pojišťovny, a.s.
727 - Nároky poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňované u Kanceláře
b) zrušuje se účet
726 - Pohledávky z leasingu
Čl.III
3. Opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších přepisů, příloha Postupy účtování pro pojišťovny část. A Obecná ustanovení, se mění takto:
a) V Čl. I odst. 3 se slovo "využitelnosti" nahrazuje slovem "použitelnosti".
b) V Čl. Ia odst.1 poznámka pod čarou č. 10) zní:
"10) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".
c) V Čl. Ia odst. 2 v první větě se za slova "zdroj než" vkládají slova "z účetnictví".
d) V Čl. Ia odst. 3 se za slovo "výhradně" vkládají slova "z účetnictví".
e) V Čl. Ia se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Dotacemi pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu (dále jen "dotace"). Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno.".
f) V Čl. II odst. 1 se na konci za slovy "umořovací řízení" tečka nahrazuje čárkou a na konci se doplňuje nové písm. g), které zní:
"g) členění podle požadavků vyplývajících ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel1a).".
g) V Čl. VIII odst. 5 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Pojišťovny při výpočtu odložené daňové povinnosti vycházejí i z ostatních dočasných rozdílů.".
h) V Čl. VIII odst. 6 se za slova "účetním odpisem" vkládají slova ", popřípadě ostatních dočasných rozdílů" a na konci odstavce se doplňují nové věty, které znějí:
"Postup výpočtu odložené daně se použije obdobně u ostatních dočasných časových rozdílů. O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. Tuto skutečnost je nutné popsat v příloze v účetní závěrce.".
i) V Čl. XI odst. 2 zní:
"(2) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají ke dni uskutečnění účetního případu na českou měnu kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. V účetní závěrce se uvedeným způsobem přepočítává pouze majetek a závazky v případech stanovených zákonem15). V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, lze použít kursu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.".
V Čl. XI se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
V Čl. XI se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
j) V Čl. XII odst. 3 druhá věta zní:
"Dokončené technické zhodnocení, o které pojišťovna nezvýší zůstatkovou cenu tohoto majetku se účtuje na příslušný účet nákladů.".
k) V Čl. XV se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 18a) zní:
"(7) Pokud to není v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o cenných papírech a derivátech použity přiměřeně obecné postupy účtování.18a)
18a) Např. Sdělení k postupům účtování pro pojišťovny ve věci obchodovatelných cenných papírů, č.j. 282/71 867/1998 ze dne 9. října 1998 (Finanční zpravodaj č. 10/1998).
Čl.IV
4.
Opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších přepisů, příloha Postupy účtování pro pojišťovny část. B. Zvláštní postupy k účtovým třídám, se mění takto:
a) V účtové třídě 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek
1. v Čl. I se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
"V této účtové třídě se účtuje pouze o
a) nehmotném majetku v souladu s odstavcem 3,
b) hmotném movitém majetku popřípadě o jiném majetku, není-li tímto opatřením stanoveno jinak, pokud jde o výši ocenění v souladu se zákonem o daních z příjmů22).
22) § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
2. v Čl. I odst. 3 zní:
"(3) Jako nehmotný majetek v účtové skupině 20 se účtuje dlouhodobý majetek (Čl. I odst. 3 části A. Obecná ustanovení), jehož výše ocenění je v souladu se zákonem o daních z příjmů22) u každé jednotlivé položky, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak.".
3. v Čl. I odst. 4 se v první větě slovo "upotřebitelný" nahrazuje slovem "využitelný", druhá věta se zrušuje.
4. v Čl. II odst. 1 v druhé větě se za slovo "majetku" vkládají slova "a výdaje na reprezentaci".
5. v Čl. V odst. 5 v první větě se za slovo "237" vkládají slova "při snížení základního jmění" a za první větu se vkládá nová věta, která zní:
"V ostatních případech se vlastní akcie účtují na účtu 121.".
b) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
1. v Čl. II odst. 1 se za druhou větu vkládá nová věta, která včetně poznámky pod čarou 26a) zní:
"Pojistitelé (pojišťovny) na tomto účtu také účtují v analytické evidenci odděleně o pohledávkách z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zvláštního právního předpisu.26a)
26a) § 3 zákona č. 168/1999 Sb.".
2. v Čl. II odst. 1 ve druhé větě v poznámce pod čarou č. 26) se slova "vyhl. MF ČR č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, nebo"vypouští.
3. v Čl. II odst. 2 se slova "splatné podle pojistných smluv" nahrazují slovy "pojistného uvedené v pojistných smlouvách" a slova "během účetního období"se vypouští.
4. v Čl. IV odst. 3 se za první větu doplňuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 30a) zní:
"Na tomto účtu pojistitelé účtují v analytické evidenci odděleně o závazcích z uskutečněného (nastalého) ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a)
30a) § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb.".
5. v Čl. VII odst. 9 se za první větu doplňuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 30b) zní:
"Pojistitelé na tomto účtu účtují v analytické evidenci odděleně o závazcích z povinnosti platit příspěvky Kanceláři podle zvláštního právního předpisu.30b)
30b) § 18 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb.".
6. V Čl. X odst. 2 bod b) písm. a) se ve druhé větě na konci vkládají slova "pro danou pojistnou smlouvu". V páté větě se za slova "technické rezervy" vkládají slova v závorce "(k jednotlivé pojistné smlouvě)", za slova "postupů účtování" slova "se nahradí nulou a vzniklý rozdíl" a za slova "účet 391 vkládají slova "a ve prospěch účtu 532." Poslední dvě věty v písm. a) se nahrazují větou "Vždy k prvnímu dni účetního období se zůstatek účtu 391 zjištěný dle předchozí věty rozpustí účetním zápisem na vrub účtu 532 a ve prospěch účtu 391.".
c) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. v Čl. V odst. 8 se za větu končící slovy "v účtové skupině 44." vkládají nové věty, které zní:
"Na tomto účtu pojistitelé účtují také o tvorbě a použití technické rezervy na ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a) Stav této rezervy a přehled o jejím použití se uvádí v příloze v účetní závěrce.".
d) V účtové třídě 5 - Náklady
1. v Čl. II odst. 8 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Na účtu 507 pojistitelé účtují v analytické evidenci odděleně o tvorbě rezervy na ručení za závazky Kanceláře.".
2. v Čl. III odst. 8 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní:
"Na účtu 518 pojistitelé účtují v analytické evidenci odděleně o nákladech z uskutečněného ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a)".
3. v Čl. IV odst. 3 se za větu končící slovy "v analytické evidenci." vkládá nová věta, která zní:
"Pojistitelé na tomto účtu účtují v analytické evidenci odděleně o nákladech na příspěvek Kanceláři podle zvláštního právního předpisu.30b)" a za větu končící slovy "či životního pojištění." se vkládá nová věta, která zní: "Na účtu 558 se účtuje jako o nákladech také o nehmotném majetku, o kterém se neúčtuje v účtové skupině 20.".
e) V účtové třídě 6 - Výnosy
1. V Čl. III odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní:
"Ve prospěch účtu 601 pojistitelé účtují v analytické evidenci odděleně o předepsaném hrubém pojistném z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.26a)".
2. v Čl. III. odst. 3 se na konci doplňuje nová věta která zní:
"Ve prospěch účtu 607 pojistitelé účtují v analytické evidenci odděleně o použití rezervy na ručení za závazky Kanceláře.".
f) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
1. v Čl. II odst. 5 druhá věta zní:
"Na účtu 726 účtuje pouze Česká pojišťovna, a.s., o uplatněných nárocích t.j. nastalých, ale dosud nezlikvidovaných pojistných událostech ze zákonného pojištění podle zvláštního právního předpisu."
Čl.V
5.
Opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších přepisů, příloha Postupy účtování pro pojišťovny část. C. Zvláštní ustanovení - účtování o pojišťování vývozních úvěrových rizik, se mění takto:
a) V Článku I
1. v odst. 1 se slova v závorce "t.č. EGAP, a.s." nahrazují slovy "exportní pojišťovna";
2. v textu poznámky pod čarou č. 35) se doplňují slova " ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.VI
6. Opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších přepisů, v příloze Postupy účtování pro pojišťovny se doplňují část D. a E., jejichž ustanovení zní:
"D.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování Kanceláře ("Česká kancelář pojistitelů")
Článek I
Kancelář ("Česká kancelář pojistitelů") při účtování o své působnosti (činnosti) podle zvláštního právního předpisu1a) postupuje podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny, není-li dále stanoveno jinak. Kancelář nevytváří v žádném případě technické rezervy. O nákladech a výnosech a hospodářském výsledku z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla účtuje na účtech Technického účtu neživotního pojištění. O nákladech a výnosech a hospodářském výsledku z ostatní činnosti Kanceláře účtuje na účtech Netechnického účtu.
Článek II
Zvláštní postupy účtování Kanceláře
(1) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
a) V Čl. II odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 36) zní:
"Kancelář na účtech účtové skupiny 30 může účtovat o pohledávkách z hraničního pojištění36) v případech, kdy dochází časovému posunu mezi uzavřením smlouvy a zaplacením pojistného. Neúčtuje-li Kancelář uvedeným postupem, účtuje o zaplaceném pojistném hraničního pojištění na účtu 231, popřípadě 235.
36) § 14 zákona č. 168/1999 Sb.".
b) V Čl. III odst. 7 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Kancelář na tomto účtu účtuje v analytické evidenci odděleně o pohledávce z příspěvku pojistitelů podle zvláštního právního předpisu.30b) souvztažně s účtem 491. O pohledávce z příspěvku se účtuje v analytické evidenci odděleně v členění na základní a mimořádný příspěvek.".
c) V Čl. IV odst. 1 se na konci doplňují nové věty, které znějí:
"Kancelář na účtu 331 účtuje o závazcích v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události (uplatněného nároku na plnění poškozeným). Kancelář provádí porovnání stavu účtu 331 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a).".
d) V Čl. VII odst. 9 se na konci doplňuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 36a) zní:
"Kancelář na tomto účtu účtuje o závazcích vyplývajících z ostatní činnosti jí vykonávané podle zvláštního právního předpisu.36a) Kancelář provádí porovnání stavu účtu 369 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a).
36a)§ 18 odst. 2 písm. a) a c) až g) zákona č. 168/1999 Sb.".
(2) V účtové třídě 4- Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
se za Čl. IX vkládá nový Článek X, který včetně poznámky pod čarou č. 36b) až 36e) zní:
"Článek X
Financování pojištění odpovědnosti
Na účtu 491 účtuje Kancelář o tvorbě a použití garančního fondu podle zvláštního právního předpisu.36b) Garanční fond se tvoří z příspěvku pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění.36c) Analytická evidence se vede nejméně o jednotlivých zdrojích tvorby fondu a o použití garančního fondu podle jednotlivých skupin plnění36d) a jednotlivých skupin činnosti Kanceláře36e). Stav (zůstatek) tohoto fondu se vykazuje v rozvaze jako ostatní závazky na ř. 92 a v účetní závěrce v příloze, ve které se uvádí rovněž informace o použití garančního fondu.
36b) § 24 zákona č. 168/1999 Sb.
36c) § 24 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.
36d) § 24 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
36e) § 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.".
(3) V účtové třídě 5 - Náklady
a) v Čl. III odst. 8 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Kancelář na tomto účtu účtuje o tvorbě garančního fondu ve výši zaplaceného hraničního pojištění.".
b) V Čl. IV odst. 3 se za větu končící slovy "v analytické evidenci." vkládá nová věta, která zní:
"Kancelář na tomto účtu účtuje v analytické evidenci odděleně o nákladech vyplývajících z výkonu činnosti36e) Kanceláře, kromě hraničního pojištění."
(4) V účtové třídě 6 - Výnosy
a) V Čl. III odst. 1 se za větu končící slovy v závorce "(441)." vkládají nové věty, které znějí:
"Kancelář ve prospěch tohoto účtu účtuje pojistné hraničního pojištění podle zvláštního právního předpisu.36) Pojistné hraničního pojištění se časově nerozlišuje.".
b) v Čl. III odst. 7 se za první větu vkládá nová věta, která zní:
"Ve prospěch účtu 618 Kancelář účtuje o použití garanční fondu ve výši vyplacených plnění (škod) z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla36d).".
c) V Čl. IV odst. 3 se za větu končící slovy "v analytické evidenci." vkládá nová věta, která zní:
"Ve prospěch tohoto účtu Kancelář účtuje v analytické evidenci odděleně o výnosech vyplývajících z působnosti Kanceláře36e), kromě hraničního pojištění".
(5) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
a) V Čl. II se vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 36f) zní:
"(6) Na účtu 727 Kancelář účtuje o uplatněných nárocích poškozených36f) (ohlášení pojistné události) z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zvláštního právního předpisu. Při uplatnění nároků poškozenými Kancelář provádí porovnání stavu účtu 727 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a). Při zaúčtování závazku v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události na účtu 331odúčtuje Kancelář z účtu 727 uplatněný nárok poškozeného.
36f) § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.".
b) Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako 7 a 8.
(6) Výsledek hospodaření za účetní období Kancelář zúčtuje s garančním fondem na účtu 491. Přitom postupuje přiměřeně podle Čl. III a Čl. IV části A. Obecná ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.
E.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování o zákonném pojištění
Článek I
Při účtování o zákonném pojištění podle zvláštního právního předpisu37) Česká pojišťovna, a.s., jakož i Kancelář, postupují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny, není-li dále stanoveno jinak.
Článek II
Zvláštní ustanovení o účtování České pojišťovny, a.s.
(1) Na syntetických účtech 443 a 331, jakož i jiných rozvahových nebo ostatních účtech, na kterých Česká pojišťovna, a.s., (dále jen "ČP"), účtovala před účinností zvláštního právního předpisu1a) o zákonném pojištění, po účinnosti uvedeného právního předpisu ČP účtuje odděleně v analytické evidenci příslušných syntetických účtů. Při účtování účetních případů zákonného pojištění nelze provádět jejich vzájemné vyrovnávání37a).
(2) Převod zůstatku technické rezervy (účet 443), po odpočtu výplat pojistných plnění (úhrad závazků vůči pojištěným na účtu 331) ze zákonného pojištění od 1. ledna 2000 do data převodu prostředků technických rezerv37b), účtuje ČP na vrub účtu 443 a jako závazek ve prospěch účtu 338, který uhradí na zvláštní účet Kanceláře.
(3) Po 1. lednu 2 000 účtuje ČP
a) o ohlášení pojistné události (škody) ze zákonného pojištění ve prospěch podrozvahového účtu 726 souvztažně s účtem 729,
b) o uznání výše pojistného plnění (závazku) z ohlášené pojistné události ve prospěch účtu 331 souvztažně na vrub účtu 308, současně odúčtuje z účtu 726 ohlášenou pojistnou událost (uplatněný nárok poškozeného), snížení závazku například o regresy na vrub účtu 338 a ve prospěch účtu 308,
c) o výplatě pojistného plnění (úhradě závazku) na vrub účtu 331 a ve prospěch účtu 235,
d) při vyúčtování37c) zákonného s Kanceláří zúčtuje výsledný rozdíl podle jeho povahy na vrub účtu 235 a ve prospěch účtu 308 nebo na vrub účtu 308 a ve prospěch účtu 235.
Článek III
Zvláštní ustanovení o účtování Kanceláře
V souvislosti se zákonným pojištěním podle zvláštního právního předpisu, postupuje Kancelář při účtování podle následujících ustanovení:
a) O účetních případech týkajících se zákonného pojištění účtuje Kancelář odděleně v analytické evidenci příslušných syntetických účtů. Při účtování účetních případů zákonného pojištění nelze provádět jejich vzájemné vyrovnávání37a).
b) Z převodu zůstatku (prostředků) příslušné technické rezervy ČP (část E. Čl. II odst. 2), vzniká Kanceláři pohledávka (na vrub účtu 308), která je zdrojem garančního fondu (ve prospěch účtu 491).
c) Pro případnou tvorbu garančního fondu z titulu zákonného pojištění v období po převodu podle písm. b) platí ustanovení části D. Čl. II. odst. 2.
d) Z vyúčtování nákladů ČP (část E. Čl. II odst. 3) vzniká Kanceláři závazek na účtu 338, který představuje použití garančního fondu (na vrub účtu 449), nebo pohledávka na účtu 308, která představuje zdroj garančního fondu (ve prospěch účtu 491). Dále Kancelář účtuje úhradu závazku na účtu 338 souvztažně s účtem 235 nebo přijetí pohledávky na účtu 235 souvztažně s účtem 308."
37) § 29 zákona č. 168/1999 Sb.
37a) § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
37b) § 29 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
37c) § 29 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb.
7. V opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje následující článek tohoto opatření:
Čl.VII
Společná a přechodná ustanovení
(1) V případech, kdy pojišťovna byla pověřena výkonem působnosti Kanceláře38) použije pro účtování o příslušných účetních případech přiměřeně část E. Čl. II odst. 3; Kancelář v těchto případech použije přiměřeně část E. Čl. III písmeno d) přílohy tohoto opatření.
(2) Není-li stanoveno jinak, účetní případy vzniklé a zaúčtované v účetních obdobích před účinností tohoto opatření, se po jeho účinnosti účtují a posuzují podle ustanovení platných v příslušném účetním období. Kancelář postupuje podle části D. tohoto opatření již od svého vzniku.
(3) V prvém roce účtování o odložené dani po změně podle Čl. III bod 3. písm. g) a h) přílohy tohoto opatření, je nutné zohlednit celkové dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence pojišťovny. Z toho důvodu se pro stanovení dočasných rozdílů vychází z rozdílu rozvahových stavů.
(4) Tam, kde se v opatřeních týkajících se účtové osnovy a postupů účtování a účetní závěrky pro pojišťovny používá termín "tuzemská měna", rozumí se tím "česká měna"; tam, kde se používá označení cizí měny "ECU (XEU)", nahrazuje se označením "EUR".
(5) Do doby účinnosti nového zákona o pojišťovnictví, mohou pojišťovny technickou rezervu podle § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb. účtovat odděleně v analytické evidenci účtu 443 - Rezerva na pojistná plnění.
38) § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb.
1a) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).".