Vyhláška ze dne 15.3.2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí

29.3.2000 | Sbírka:  73/2000 Sb. | Částka:  25/2000ASPI
73/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., podle § 58 písm. a), c), e) a ch) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb., vyhlášky č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 312/1998 Sb. a vyhlášky č. 320/1999 Sb., se mění takto:
1. § 7 a 8 se zrušují.
2. V § 11 odst. 2 se slova "a besedy s budoucími osvojiteli a pěstouny zaměřené na přípravu k přijetí dítěte do jejich péče a k výkonu pěstounské péče" zrušují.
3. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
4. V § 12 odst. 1 se slova "a zejména dětem ohroženým nebo narušeným prostředím rodiny" zrušují.
5. V § 12 se odstavec 4 zrušuje.
6. § 13, § 14 včetně poznámky pod čarou č. 1) a § 16 až 19 se zrušují.
7. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.".
8. V § 89 odst. 4 se slova "a spolupůsobením při organizování náhradní rodinné péče" zrušují.
9. § 94 až 100 se zrušují.
10. V § 107 se slova "v § 89 až 106" nahrazují slovy "v § 89 až 93 a v § 101 až 106".
11. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která zní:
"§ Příl.8
Vzory průkazů mimořádných výhod
I. Vzor průkazu mimořádných výhod I. stupně (těžké postižení)
   - průkaz TPII. Vzor průkazu mimořádných výhod II. stupně (zvlášť těžké
   postižení) - průkaz ZTPIII. Vzor průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké
   postižení/průvodce) - průkaz ZTP/PIV. Vzor destrukční hologramové samolepky
".
Čl.II
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
2. Čl. VIII vyhlášky č. 30/1993 Sb., o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení.
3. Vyhláška č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních.
4. Čl. II vyhlášky č. 311/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5. Čl. II vyhlášky č. 206/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních.
6. Čl. III vyhlášky č. 282/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
7. Vyhláška č. 184/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. I bodů 7 a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2000.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.