Vyhláška ze dne 27.3.2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

4.4.2000 | Sbírka:  83/2000 Sb. | Částka:  28/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 223/1995 Sb.
83/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů ze dne 27. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 19 odst. 3 zákona stanoví:
Čl.I
Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, se v § 8 dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Minimální limit plnění, na který musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla, činí
a) 250 000 Kč u malých plavidel do maximálního výtlaku 10 tun, kterými se provádí koncesovaná vodní doprava, a u převozních lodí určených k přepravě méně než 12 cestujících,
b) 500 000 Kč u malých plavidel nad maximální výtlak 10 tun, kterými se provádí koncesovaná vodní doprava,
c) 40 000 Kč na jednoho cestujícího z celkového počtu cestujících uvedeného v lodním osvědčení u osobních lodí a převozních lodí určených k přepravě více než 12 cestujících,
d) 2 000 Kč na jeden kilowatt (kW) z celkového výkonu motoru u remorkérů uvedeného v lodním osvědčení,
e) 1 000 Kč na jednu tunu maximálního výtlaku u nákladních motorových lodí, speciálních lodí a plovoucích strojů uvedeného v lodním osvědčení,
f) 1 500 Kč na jednu tunu nosnosti u tankových motorových lodí a lodí přepravujících nebezpečný náklad uvedené v lodním osvědčení.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Peltrám, CSc. v. r.