Oznámení ze dne 31.3.2000 o vydání opatření č.1, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

20.4.2000 | Sbírka:  19/2000 (OP) | Částka:  30/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/1999 (CBN)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
1/2000
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 31. BŘEZNA 2000,
kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., stanoví:
Čl.I
1. V § 3 odst. 3 se za slova "U výkazů řady Bil a BD" vkládá čárka a text "kromě výkazu BD(ČNB)19-98,".
2. V příloze č. 1 názvy výkazů zní:
Označení   Kód   Název výkazu - datového souboru
výkazu    datového
       souboru
------------------------------------------------------------------
V(ČNB)8-12  ROSIFE60 Měsíční přehled o struktuře vybraných
           korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB)18-12 RISIFE20 Měsíční výkaz o cenných papírech a
           majetkových podílech v držení bank
P(ČNB)4-02  PIPIFE10 Pololetí výkaz o budoucích splátkách úvěrů
           přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)2-12 DISIFE20 Hlášení o kapitálové přiměřenosti zahrnující
           úvěrové a tržní riziko
BD(ČNB)19-98 DISIFE19 Denní výkaz o zajištění měnové pozice banky
3. V příloze č. 2 se u výkazu E(ČNB)5-04 nahrazuje číslovka "8." číslovkou "12.".
4. V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, pro výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)6-36, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)5-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)20-98, P(ČNB)4-02, BD(ČNB)1-12, BD(ČNB)2-12, BD(ČNB)3-12, BD(ČNB)7-12, BD(ČNB)9-12, BD(ČNB)11-12, BD(ČNB)19-98 a E(ČNB)5-04 nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2000.
Guvernér
doc. Ing. Tošovský, v. r.
Příl.
Změněné základní charakteristiky a obsahové náplně výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance*)
*) Příloha nebyla do ASPI zařazena