Opatření ze dne 14.8.2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

31.8.2000 | Sbírka:  32/2000 (OP) | Částka:  84/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
32/2000
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 14. srpna 2000,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) (dále jen "Deklarace") se místo textu uvedeného pod bodem 92a přílohy 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., použije text, který včetně odkazu pod čarou č. 16b) zní:
"(92a) Do páté části zleva odstavce 33 Deklarace uvádí deklarant kód "SL", má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh,16b) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve zboží
a) jiném než uvedeném pod položkami 2203, 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 1,2 % objemových alkoholu, nebo
b) uvedeném pod položkami 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 22 % objemových alkoholu.
16b) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).".
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.