Opatření ze dne 13.10.2000, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. 72/1997 a č. 79/1998 - termíny předkládání části IX. finančních výkazů Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy

15.11.2000 | Sbírka:  111/92 208/2000 | Částka:  9/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/80 123/1998, 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
111/92 208/2000
OPATŘENÍ,
ze dne 13. října 2000,
kterým se doplňuje opatření MF č. 72/1997 a č. 79/1998 - termíny předkládání části IX. finančních výkazů Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy
Referent:
Ing. I. Matějková,
tel. 5704 3109
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
I.
Tímto opatřením se doplňuje termín předkládání výkazů Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy části IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně a upravuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček na příslušný rok takto:
1. Ústřední orgány a Státní fond životního prostředí zajistí předložení údajů části IX. sumáře finančního výkazu Fin RO 2-04 U (Fondy) za kapitolu (SFŽP) za období 11/2000 a 12/2000 na Ministerstvo financí (odboru 33) ve standardním formátu souboru vstupních dat s tím, že položka ČÍSLO-VÝKAZU ve větě 46 bude obsahovat hodnotu "409". Termíny předložení jsou stanoveny nejpozději
a) do 15. 12. 2000 za období 11/2000,
b) do 31. 1. 2001 za období 12/2000.
2. Pro uvolňování účelových dotací a půjček se stanovuje termín do 15. kalendářního dne posledního měsíce v roce, tj. tak, aby poskytnutí a přijetí dotací nebo půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí (změna Opatření č. 79/1998 části VI. odst. 5 - FZ č. 11/1998).
II.
1. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2000.
Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.