Opatření ze dne 19.12.2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

29.12.2000 | Sbírka:  59/2000 (OP) | Částka:  144/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 51/2001 (OP), 309/1999 Sb.
59/2000 Sb.
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 19. prosince 2000,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Změna: 51/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) (dále jen "Deklarace") se místo textu uvedeného pod bodem 89 přílohy č. 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., použije text, který včetně odkazů pod čarou zní:
"(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží
a) prozatímnímu antidumpingovému clu,9)
b) konečnému antidumpingovému clu,10)
c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)
d) konečnému vyrovnávacímu clu,12)
e) odvetnému clu,13)
f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)
g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)
h) vyhlášenému embargu,16)
i) dodatečnému clu,16a) nebo
j) obchodně-politickému opatření,17)
uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.
8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.
9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
10) § 25 zákona č. 152/1997 Sb.
11) Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. § 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
12) Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. § 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
13) § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.
14) § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.
15) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.
16) Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou. Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.
16a) § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
17) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb.".
Čl.2
zrušen
Čl.3
Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:
a) kód "3801", je-li zboží geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty,
b) kód "4001", je-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
c) kód "4002", není-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
Čl.4
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příloha 1
Část A
Nové doplňkové kódy
  Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|0511 99 90|10  |UNS|Embrya hovězího dobytka           |
|0511 99 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
    
  Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|     |   |  |                      |
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|0808 20 50|21  |UNS|od 1.4. do 30.4.              |
|0808 20 50|22  |UNS|od 1.5. do 30.6.              |
|0808 20 50|23  |UNS|od 1.7. do 15.7.              |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

   Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena
  a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1211 90 99|11  |UNS|Maková sláma (makovina)           |
|1211 90 99|12  |UNS|Koka listy                 |
|1211 90 99|19  |UNS|Konopí                   |
|1211 90 99|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

  Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1302 19 98|11  |UNS|Koncentrát z tobolek a slámy máku      |
|1302 19 98|12  |UNS|Pryskyřice z konopí             |
|1302 19 98|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

            Cukr a cukrovinky

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1702 30 99|10  |UNS|Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině |
|     |   |  |90 % hmotnostních nebo větším        |
|1702 30 99|20  |UNS|Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině |
|     |   |  |menším než 90 % hmotnostních        |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace;
         živičné látky; minerální vosky

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 10 90|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 10 90|20  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané jako přísada nebo plnivo do paliv|
|     |   |  |a maziv  (středních a  těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
|2707 10 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 20 90|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzínových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 20 90|20  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané jako přísada nebo plnivo do paliv|
|     |   |  |a maziv  (středních a  těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
|2707 20 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 30 90|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 30 90|20  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané jako přísada nebo plnivo do paliv|
|     |   |  |a maziv  (středních a  těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
|2707 30 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 40 00|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 40 00|20  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané jako přísada nebo plnivo do paliv|
|     |   |  |a maziv  (středních a  těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů |
|2707 40 00|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 50 90|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 50 90|20  |  |UNS Určené k použití, nabízené k prodeji|
|     |   |  |nebo používané jako přísada nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2707 50 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 99 19|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 99 19|20  |UNS|Určené k použití,  nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2707 99 19|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2707 99 99|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2707 99 99|20  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2707 99 99|90  |  |Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 21|10  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2710 00 21|20  |TNN|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada      nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2710 00 21|90  |TNN|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 25|10  |TNN|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2710 00 25|20  |TNN|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2710 00 25|90  |TNN|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 27|10  |TNN|S oktanovým  číslem nižším  než 95  bez|
|     |   |  |funkčních přísad              |
|2710 00 27|20  |TNN|S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční|
|     |   |  |přísadou proti zatloukání ventilů zážehových|
|     |   |  |motorů (ČSN EN 228-65 65505, Změna Z 1)   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 39|10  |TNN|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2710 00 39|20  |TNN|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |paliv a maziv (středních a těžkých plynových|
|     |   |  |olejů)  určených  k  použití, nabízených|
|     |   |  |k prodeji nebo používaných pro pohon motorů|
|2710 00 39|90  |TNN|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 96|10  |TNN|Transformátorové oleje           |
|2710 00 96|20  |TNN|Ostatní elektroizolační oleje        |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

           Organické chemikálie

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2909 19 00|91  |UNS|Určené k použití, nabízené k prodeji nebo|
|     |   |  |používané  jako přísada  nebo plnivo do|
|     |   |  |benzinových  paliv  a  maziv  určených|
|     |   |  |k použití,  nabízených  k  prodeji  nebo|
|     |   |  |používaných pro pohon motorů        |
|2909 19 00|99  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2918 19 99|10  |UNS|Chlorbenzilat                |
|2918 19 99|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2918 90 90|10  |UNS|2,4,5-T                   |
|2918 90 90|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2933 90 95|41  |UNS|Maleinhydrazid               |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

   Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|3505 10 50|10  |UNS|Modifikované škroby E 1410 - fosfát škrobu |
|3505 10 50|20  |UNS|Modifikované škroby E 1412 - zesítěný fosfát|
|     |   |  |škrobu                   |
|3505 10 50|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

Část B
Doplňkové kódy s novým textem a původním označením
 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace;
         živičné látky; minerální vosky

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 59|91  |TNN|Střední oleje jiné než petroleje s funkčními|
|     |   |  |přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky|
|     |   |  |MPO č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.|
|     |   |  |348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění|
|     |   |  |kovů, oleje formové (uvolňovací), oleje k|
|     |   |  |antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s|
|     |   |  |obsahem min. 2 % hm. přísad         |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 66|91  |TNN|Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené|
|     |   |  |v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.,|
|     |   |  |ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané|
|     |   |  |pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné|
|     |   |  |speciální užití), k jemnému zpracování skla,|
|     |   |  |pro hydraulické systémy, pro odbedňování|
|     |   |  |betonových konstrukcí, k výrobě tiskových|
|     |   |  |barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní|
|     |   |  |oleje s obsahem min. 2 % hm. přísad     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 67|91  |TNN|Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené|
|     |   |  |v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.,|
|     |   |  |ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané|
|     |   |  |pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné|
|     |   |  |speciální užití), k jemnému zpracování skla,|
|     |   |  |pro hydraulické systémy, pro odbedňování|
|     |   |  |betonových konstrukcí, k výrobě tiskových|
|     |   |  |barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní|
|     |   |  |oleje s obsahem min. 2 % hm. přísad     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2710 00 68|91  |TNN|Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené|
|     |   |  |v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb.,|
|     |   |  |ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané|
|     |   |  |pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné|
|     |   |  |speciální užití), k jemnému zpracování skla,|
|     |   |  |pro hydraulické systémy, pro odbedňování|
|     |   |  |betonových konstrukcí, k výrobě tiskových|
|     |   |  |barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní|
|     |   |  |oleje s obsahem min. 2 % hm. přísad     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

       Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|4403 99 50|10  |MTQ|Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové  |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

Část C
Zrušené doplňkové kódy
  Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
    |0808 20 50|20  |UNS|Od 1.4. do 15.7.              |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna; semena a plody;
    průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1211 90 95|11  |UNS|Maková sláma (makovina)           |
|1211 90 95|12  |UNS|Koka listy                 |
|1211 90 95|19  |UNS|Konopí                   |
|1211 90 95|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

  Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1302 19 99|11  |UNS|Koncentrát z tobolek a slámy máku      |
|1302 19 99|12  |UNS|Pryskyřice z konopí             |
|1302 19 99|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

           Organické chemikálie

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|2904 20 00|11  |UNS|Nitrofen                  |
|2909 19 00|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+

   Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části
   a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku,
   přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu
 a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2  | 3 |  4                    |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8539 39 00|10  |NAR|Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové,|
|     |   |  |ultrafialové nebo infračervené       |
|8539 39 00|90  |NAR|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
Příloha 2
Seznam zboží s příslušným kódem uvedeným v Článku 3 tohoto opatření
+----------------+----+-------------------------------------------+
|Položka     |Kód |Popis kódu                 |
|celního     |  |                      |
|sazebníku    |  |                      |
+----------------+----+-------------------------------------------+
|0101      |3801|Zboží je geneticky modifikováno ve smyslu|
|0102      |  |zákona  č. 153/2000  Sb., o  nakládání|
|0103      |  |s geneticky   modifikovanými  organizmy|
|0104      |  |a produkty.                |
|0105      |  |                      |
|0106      |  |                      |
|0701 10 00   |  |                      |
|0712 90 11   |  |                      |
|0713 10 10   |  |                      |
|0713 33 10   |  |                      |
|0713 90 10   |  |                      |
|1001 90 10   |  |                      |
|1001 90 91   |  |                      |
|1003 00 10   |  |                      |
|1005 10 11   |  |                      |
|1005 10 13   |  |                      |
|1005 10 15   |  |                      |
|1005 10 19   |  |                      |
|1006 10 10   |  |                      |
|1007 00 10   |  |                      |
|1201 00 10   |  |                      |
|1202 10 10   |  |                      |
|1204 00 10   |  |                      |
|1205 00 10   |  |                      |
|1206 00 10   |  |                      |
|1207 40 10   |  |                      |
|1207 50 10   |  |                      |
|1207 91 10   |  |                      |
|1209      |  |                      |
|2309      |  |                      |
|3002      |  |                      |
+----------------+----+-------------------------------------------+
|2901      |4001|Zboží je předmětem spotřební daně podle|
|2902      |  |§ 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb.,  |
|3824 90 95 12  |  |o spotřebních daních, v platném znění.   |
+----------------+----+-------------------------------------------+
|2901      |4002|Zboží není předmětem spotřební daně podle|
|2902      |  |§ 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o|
|3824 90 95 12  |  |spotřebních daních, v platném znění.    |
+----------------+----+-------------------------------------------+
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.