Oprava ze dne 29.1.2001 opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

29.1.2001 | Sbírka:  FZ09/2001 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/76 104/2000
282/76 104/2000
Oprava Opatření,
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Referent: Ing. Josef Podhorský,
tel. 5704 4258
Jaroslava Svobodová,
tel. 5704 4163
Ve Finančním zpravodaji č. 11/2000 se v Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ze dne 10. listopadu 2000, v příloze č. 2:
V účtové třídě 0, Čl. III, bodu 5, v druhém odst. se v první odrážce za text "na vrub účtu" vkládá text "420 - Služby a náklady nevýrobní povahy nebo účtu".
V účtové třídě 2, Čl. I, bodu 3 se na konec první věty vkládá text "a jejich čerpání".
V účtové třídě 2, Čl. III, bodu 3, první větě se v názvu účtu 223 ruší slovo "Běžné" a nahrazuje se slovem "Bankovní".
V účtové třídě 2,Čl. V, bodu 1 se za slovo "účtuje" vkládá nová odrážka "- organizační složka státu v souladu s Čl. IX, bodem 4 úvodních ustanovení,".
V účtové třídě 4, Čl. II, bodu 1 se ruší text poslední věty.
V účtové třídě 4, Čl. III se v první větě ruší text ", cestovní a jiné devizové náklady ve styku se zahraničím, náklady na pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla".
V účtové třídě 9, Čl. II, bodu 1 a) se za slovo "dlouhodobému" vkládá text "nehmotnému a",
v příloze č. 4:
se v řádku č. 41 ruší číslice "116" a nahrazuje se číslicí "120".