Metodický pokyn ze dne 1.7.2001 Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001

1.7.2001 | Sbírka:  16 229/2001-44 | Částka:  7/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 283/76 104/2000, 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 360/2006-44
16 229/2001-44
Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001
(Název organizace)

VZOROVÝ NÁVRH

   V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném
znění, § 29 a § 30 a Opatření Ministerstva financí, kterým se
stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek
účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační
složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
čj. 283/76 104/2000, jsou organizace povinny ověřit, zda stav
majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni
roční účetní závěrky tj. k 31. 12. 2001.

   K provedení inventarizace vydává vedoucí organizace příkaz.

   I. zřizuje:
Ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise
/Příloha č. 1/.

   II. stanovuje:
Plán inventarizací /Příloha č. 2 - vzor/.

   Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet
následující postup:
Pracovníci,  kteří  se  budou  podílet  na přímém provedení
inventarizace  musí  být  proškoleni  vedoucím  Ústřední
inventarizační  komise  o  způsobu  a  cílech  prováděných
inventarizací, dále o kompetencích a odpovědnostech pracovníků
dílčích inventarizačních komisích.  Toto proškolení potvrzují
písemně /Příloha č. 3/.

   Pracovníci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v
dílčích inventarizačních komisích a ostatní pracovníci, v jejichž
přímé odpovědnosti se  inventarizovaný majetek nachází, jsou
povinni  zúčastnit  se  prací  souvisejících  s  přípravou
inventarizace. Při provádění inventarizací je nezbytné ohlásit
každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu
probíhající inventarizace,  předsedovi Ústřední inventarizační
komise.

   Pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky musí před
zahájením  inventur  odevzdat  inventarizační  komisi písemné
prohlášení o tom, že:
- všechny doklady týkající se  stavu a pohybu hospodářských
 prostředků jimi zpracovaných odevzdali k zúčtování
- všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v
 účetnictví

   Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku
inventarizace, které musí obsahovat:
- předmět inventarizace,
- den, k němuž byla inventura provedena,
- den zahájení a ukončení inventury,
- způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově),
- závady, které se v průběhu inventury vyskytly,
- zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo
 dokladovou inventurou,
- zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v jednotkách
 množství, ocenění /popřípadě vystavení dalších podkladů/,
- porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých
 složek majetku a závazků,
- vypořádání inventarizačních rozdílů včetně provedení příslušných
 zápisů v účetních knihách,
- hodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu ceny s tím, že při
 přechodném /dočasném/ snížení této ceny se uvedou či zjistí
 opravné položky, vyjadřující rizika, ztráty nebo znehodnocení
 příslušného druhu majetku,
- jména členů  příslušné dílčí inventarizační  komise, kteří
 podepíší  nejen  inventarizační  zápis,  ale  i  přidělené
 inventarizační soupisy,
- sdělení,  zda  jsou  uzavřeny  příslušné  dohody o hmotné
 odpovědnosti,
- návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a
 účetních rozdílů,
- návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a
 nepoužitelných zásob.

   Pracovník odpovědný za inventované prostředky potvrdí v
protokolu, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti.
Náhrady a postihy za manka a škody budou uplatněny u pracovníků,
kteří odpovídají za svěřený úsek hospodaření podle ustanovení
Zákoníku práce.

   Termíny provádění fyzických inventur:
1) Hmotný majetek         dne ...........................
2) Umělecká díla a předměty    dne ...........................
3) Zásoby             dne ...........................

   U pozemků (patří do hmotného majetku) se provádí dokladová
inventura. Přílohou inventarizačního zápisu musí být výpis z
Katastru nemovitosti. Hmotný majetek a pozemky se mohou inventovat
1x za dva roky.

Zahájení: Inventury hmotného majetku budou zahájeny dne ..........
     Inventury na skladech budou zahájeny dne ...............
     Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny
     soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.

Termín odevzdání protokolů  dílčími inventarizačními komisemi
tajemníkovi ústřední inventarizační komise:
Hmotný majetek do .........................
Zásoby do .................................
Umělecká díla a předměty do ...............

   Zhodnocení výsledků inventarizací se provede průběžně, tak
jak budou zápisy odevzdány.

   Ústřední inventarizační komise vyhodnotí výsledky fyzických
inventur dne ............

   Podle § 30 zákona 563/1991 Sb., zjišťují se stavy majetku ke
dni roční účetní závěrky tj. k 31. 12. 2001. Stavy zjištěné
fyzickou inventurou se opraví o přírůstky a úbytky uvedeného
majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního
období, aby byl prokázán stav ke dni účetní závěrky.

   Dokladová inventura bude provedena ke dni roční účetní
závěrky, tj. k 31. 12. 2001.

   Ústřední inventarizační komise projedná výsledky dokladových
inventur dne ...........

   Inventarizační rozdíly se vyúčtují do období, za které se
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, tj. do roku 2001.

   Nedílnou součástí příkazu jsou přílohy:
č. 1 Jmenování ústředních a dílčích inventarizačních komisí
č. 2 Plán inventarizací pro rok 2001 (vzor)

   Příkaz nabývá účinnosti dnem ..............

   V ..................... dne: ..............

                 ................................
                     vedoucí organizace

Příl.2
Vzor
         Plán inventarizací pro rok 2001

   Inventarizace majetku a závazků má nezastupitelnou funkci při
zajišťování průkaznosti účetnictví. Z tohoto důvodu ukládám:
1. Zjistit účetní stav a ocenění majetku a závazků - účetní
  závěrka k 31. 12. 2001
2. Zjistit skutečný stav na základě fyzické inventury
  2.1 Hmotný majetek       termín   31.10.2001
    Umělecká díla a předměty        31.10.2001
  2.2 Zásoby                 30.11.2001
  2.3 Peněžní prostředky v hotovosti     31. 3.2001
                        30. 6.2001
                        30. 9.2001
                        31.12.2001

   U peněžních prostředků další dvě inventury provést namátkově,
bez ohlášení termínu.

3. Ceniny - stejně jako peněžní prostředky v hotovosti 4x ročně a
  2x namátkově.

   Stav majetku opravit o přírůstky a úbytky uvedeného majetku
za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období,
aby byl prokázán ke dni účetní závěrky.

4. Provést dokladovou inventuru u ostatního majetku a závazků k
  31. 12. 2001
  - doložit kontrolními sestavami dokladů    termín 30.1.2002
  a) Dlouhodobý nehmotný majetek
  b) Pozemky
  c) Dlouhodobý finanční majetek
  d) Pohledávky
  e) Účty v bankách
  f) Závazky
  g) Rezervy
  h) Bankovní úvěry
  i) Přechodné a dohadné účty
  j) Kapitálové účty a fondy
  k) Opravné položky

   Vypracovat inventarizační zápisy podle jednotlivých účtů
majetku a závazků s uvedením výsledků inventury: - účetní stav, -
skutečný stav, - inventarizační rozdíly - příčina vzniku rozdílu,
- návrh na vypořádání rozdílu, - podpisy odpovědných pracovníků
(DIK).

   Vypracovat přehlednou tabulku o provedených inventurách podle
jednotlivých  účtů  majetku  a  závazků  včetně  vyčíslení
inventarizačních rozdílů (účtárna)        termín 29.1.2002
Předložit ke schválení UIK
a k podpisu ředitele organizace.         termín 30.1.2002

   Zabezpečit  zaúčtování inventurních  rozdílů do účetního
období, tj. do roku 2001, za které se inventarizaci ověřuje stav
majetku a závazků a podle dílčích inventurních rozdílů správně
proúčtovat (není možné provádět kompenzaci manka a přebytků na
majetku a závazcích).               termín 5.2.2002
Příl.1
Ústřední a dílčí inventarizační komise

Ústřední inventarizační komise: (nejméně tříčlenná)
Předseda: ................................. (jméno)
Tajemník: .................................
Členové: ..................................

Dílčí inventarizační komise:
č. 1 Komise pro inventarizaci hmotného a nehmotného dlouhodobého
   majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
   Předseda: ............................ (jméno)
   Člen:   ............................

č. 2 Komise pro inventarizaci skladových zásob.
   Předseda: ............................
   Člen:   ............................
        ............................

č. 3 Komise pro provádění inventarizace peněžních prostředků v
   pokladně a cenin.
   Předseda: ............................
   Člen:   ............................
        ............................

č. 4 Komise pro provádění dokladové inventarizace.
   Předseda: ............................
   Člen:   ............................
        ............................

Dokladová     inventura bude provedena na účtech účtové třídy 0, 1, 2,
3, 9.

číslo účtu    název        zodpovídá
013       Software       (účetní, která na tomto účtě
                   účtuje)
Vzor
(Název organizace)

   Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
podle § 29 je provedena fyzická inventarizace pokladní hotovosti.

           Inventarizační zápis
          periodické
o provedení fyzické      inventarizace pokladní hotovosti.
          mimořádné

Inventarizace provedena ke dni:

Zahájení a ukončení inventarizace:

Způsob zjišťování pokladní hotovosti: Přepočítáváním.

Účet číslo:      261

Název účtu:      Pokladna

Inventurní stav: ..............................

Účetní stav: ..................................

Rozdíl: .......................................

Pokladní  hotovost v  uvedené výši  souhlasí (nesouhlasí) s
vykazovanou částkou v pokladní knize ke dni: ....................,
která činí Kč: ....................

              Prohlášení
potvrzuji, že fyzická inventura byla provedena za mé účasti.
Všechny doklady byly předány k proúčtování.

                   .............................
                   podpis odpovědného pracovníka
Vzor
(Název organizace)

           Inventarizační zápis

o provedení fyzické inventarizace hospodářských prostředků.

Den zahájení inventarizace:

Den ukončení inventarizace:

Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků:

Označení inventarizovaných hospodářských prostředků (název):

Účet číslo:

Inventurní stav: ......................

Účetní stav: ..........................

Rozdíl: ...............................

Zdůvodněné příčiny vzniku rozdílu:

Návrh na vypořádání rozdílu:
     Inventarizační zápis pro fyzickou inventarizaci list č. 2
Vzor

Prohlášení odpovědných pracovníků za hospodářské prostředky.

   Potvrzuji,  že  fyzická  inventura  všech  hospodářských
prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a
žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil.

                   .............................
                   podpis odpovědného pracovníka

Jména členů dílčí inventarizační komise: předseda: ...............
                     členové: ...............
                          ...............
                          ...............

 .......................................
Datum vyhotovení inventarizačního zápisu

Příloha: Inventurní soupisy
     Prohlášení hmotně odpovědného pracovníka

Příloha k inventarizačnímu zápisu, kde má pracovník hmotnou
zodpovědnost.

Vzor
(Název organizace)

                    Hmotně odpovědný pracovní
                    za hospodářské prostředky:

                     .........................
              Prohlášení

   Prohlašuji:
a) na všechny příjmy a výdaje hospodářských prostředků, které
  spravuji, byly vystaveny do zahájení inventury řádné doklady a
  tyto předány účtárně.
b) všechny příjmy a výdaje těchto hospodářských prostředků jsou
  zachyceny v mé operativní evidenci.

Smlouva o hmotné odpovědnosti byla se mnou sepsána dne: ..........

V ............ dne ............

               ....................................
               Podpis hmotně odpovědného pracovníka
Vzor
(Název organizace)

           Inventarizační zápis

o provedení dokladové inventarizace hospodářských prostředků.

Inventarizace provedena ke dni:

Den zahájení inventarizace:

Den ukončení inventarizace:

Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků:

Označení inventarizovaných hospodářských prostředků (název):

Účet číslo:

Inventurní stav: ......................

Účetní stav: ..........................

Rozdíl: ...............................

Zdůvodněné příčiny vzniku rozdílu:

Návrh na vypořádání rozdílu:
     Inventarizační zápis k dokladové inventarizaci list č. 2

Vzor

              Prohlášení

   Potvrzuji, že dokladová inventura byla provedena za mé
účasti.

                   .............................
                   Podpis odpovědného pracovníkaJména členů dílčí inventarizační komise: předseda: ...............
                     členové: ...............
                          ...............
                          ...............


Datum vyhotovení inventarizačního zápisu

Příloha: Inventurní soupisy

Vzor    Účet číslo ...............     list č. ...........

        Příloha k inventurní soupisce účtu
+-----+-------------------------------+--------------------------+
|Číslo|       Název       |     Částka     |
+-----+-------------------------------+--------------------------+
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
|   |                |             |
+-----+-------------------------------+--------------------------+
|Evidenční stav            |             |
+-------------------------------------+--------------------------+
|Účetní stav MD            |             |
+-------------------------------------+--------------------------+
|Účetní stav D            |             |
+-------------------------------------+--------------------------+
|Rozdíl                |             |
+-------------------------------------+--------------------------+
Příl.3
Prezentační listina

z instruktáže členů ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí k provedení inventarizace v roce .........
konané dne ..........................
+---------------------------+-----------------+------------------+
|Jméno pracovníka      |podpis      |funkce/UIK, DIK/ |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+
|              |         |         |
+---------------------------+-----------------+------------------+