Oznámení ze dne 22.10.2001 vzorový návrh směrnice o účtování majetku

22.10.2001 | Sbírka:  24 339/2001-44 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 283/76 104/2000, 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 25 756/2006-14, 32 197/2005-44
24 339/2001-44
Vzorový návrh směrnice o účtování majetku
22. října 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro příspěvkové organizace zřizované MŠMT Vzorový návrh směrnice o účtování majetku.
I.
MAJETEK
Majetek - specifikace, účtování a oceňování je upraveno zákonem 563/1991 Sb., a Opatřením Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000, ve znění dalších změn a doplňků.
Vymezení pojmu
Majetkem se rozumí:
a) dlouhodobý nehmotný majetek
b) dlouhodobý hmotný majetek
c) dlouhodobý finanční majetek
d) krátkodobý majetek
1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
a) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012
jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou nabyty samostatně (tj. nejsou součástí dlouhodobého majetku a jeho ocenění). Nebo jsou vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součásti dodávky dlouhodobého majetku).
b) Software účet 013 (bez ohledu na autorská práva)
je-li koupen samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním. Jeho ocenění je vyšší než 60 000 Kč v každém jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
c) Ocenitelná práva účet 014
účtuje se zde o výrobě technických poznatcích (know-how), licencích, předmětem průmyslových práv a jiných výsledcích duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
d) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018
jsou majetkové položky, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
e) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019
jsou ostatní majetkové položky dlouhodobého nehmotného majetku, které nejsou vymezeny na jednotlivých účtech účtové skupiny 01.
1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
1.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek (odpisovaný) se účtuje na účtech:
a) Stavby účet 021
jsou stavby, včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem), nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání.
b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022
jsou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč včetně předmětů z drahých kovů.
c) Pěstitelské celky trvalých porostů (s dobou plodnosti delší než tři roky) účet 025
d) Základní stádo a tažná zvířata účet 026
se účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus a dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářských využívaných chovů, pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028
jsou movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než částka 3 000 Kč a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
Příslušenství dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
1.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek (neodpisovaný) se účtuje na účtech:
a) Pozemky účet 031
b) Umělecká díla a předměty účet 032
Uměleckými díly a předměty kulturní památky a umělecké povahy se rozumí movitý dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů. O těchto dílech a předmětech uměleckého charakteru se účtuje na účtu 032 bez ohledu na výši pořizovací ceny. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 000 Kč a vyšší budou doloženy fotodokumentací. Tento majetek je pořizován z finančních prostředků na dlouhodobý majetek.
(Toto ustanovení se nevztahuje na umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven, popř. jiné sbírky, movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů, výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, pokud jsou součástí stavebních objektů).
Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. V účetnictví se zaúčtuje na základě "Zápisu o zařazení dlouhodobého majetku do užívání".
Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován do 31.12. 2000 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem se účtuje podle dříve platných předpisů (Viz Opatření FMF čj. V/20 530/1992).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl sledován do 31.12. 2000 v operativní evidenci, se zaúčtuje v pořizovací ceně nejpozději do 30.6. 2001, jako účetní případ roku 2001. U příspěvkových organizací se provede zápisem: MD 018 D 078 v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku, MD 028 D 088 v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Dlouhodobým majetkem nejsou:
a) zásoby (včetně náhradních dílů)
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2)
1.3. Finanční majetek
Finanční majetek - účtová skupina 06
Finančním majetkem se rozumějí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty) a pojistky. Dlouhodobým finančním majetkem se stávají věci dnem uskutečnění účetního případu.
1.4. Krátkodobý majetek
Je takový majetek, jehož doba využitelnosti je do jednoho roku nebo kratší než jeden rok. Při pořízení se účtuje do spotřeby (účet 518, případně 501) nebo do zásob (účet 112).
II.
ANALYTICKÁ EVIDENCE
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účetní jednotka je povinna vést analytickou evidenci podle jednotlivých druhů majetku, která slouží k jeho identifikaci.
Musí obsahovat:
název, popřípadě popis majetku
inventární číslo
umístění majetku
zařazení podle standardní klasifikace produkce
datum uvedení do užívání
ocenění
roční sazby účetních odpisů
částku měsíčních odpisů
datum a způsob vyřazení
Finanční majetek
se vede podle jednotlivých složek, u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
III.
OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územně samosprávných celků, není-li dále stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. Jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Majetek se odepisuje do výše jeho ocenění. V průběhu účetního období nesmí organizace měnit způsob oceňování, postupy odepisování a účtování.
Řídí se příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., a Opatřením Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000.
Jednotlivé složky majetku se oceňují těmito závaznými způsoby:
Hmotný majetek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností se oceňuje pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.
Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s jeho pořízením související.
Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, pokud to dovolují příslušné právní předpisy,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (inventarizační přebytek) účtuje se na příslušný majetkový účet a ve prospěch účtu oprávek (u příspěvkových organizací).
Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Jsou to veškeré náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenami pořízení.
Cena pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících.
Nakoupený nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami.
Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, nebo reprodukčními pořizovacími cenami, pokud jsou nižší.
Příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami.
Ocenění jednotlivého dlouhodobého majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok přesáhnou:
- u nehmotného majetku částku 60 000 Kč
- u hmotného majetku částku 40 000 Kč
a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, hradí se tento výdaj z provozních nákladů.
Technickým zhodnocením se podle zákona č. 586/1992 Sb., rozumí:
výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce (rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu, nebo technických parametrů) a modernizace majetku (modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti, nebo použitelnosti majetku), pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.
O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku , pokud tak nestanoví toto opatření nebo zvláštní předpisy, se neúčtuje.
O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím účtu oprávek (účtová skupina 07 a 08). Přitom je nutné upravit odpisový plán.
O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09.
IV.
VYŘAZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Dlouhodobý majetek se vyřazuje z důvodů
a) fyzické likvidace
b) prodeje
c) bezúplatným převodem (darováním)
d) převodem na základě právních předpisů
e) vkladem majetku do jiné obchodní společnosti či družstva
f) v důsledku škody nebo manka
Ve všech uvedených případech je třeba majetek vyřadit z evidence, a to jak jeho pořizovací cenu, tak i oprávky.
4.1
Postup při vyřazování dlouhodobého hmotného majetku
a) O vyřazovaném hmotném majetku musí být sepsán protokol, (viz příloha) který musí obsahovat: inventární číslo, název majetku, pořizovací cenu, případně umístění majetku, důvod vyřazení. Na protokolu nesmí chybět podpis hmotně odpovědného pracovníka. Protokol se vyplňuje ve dvojím vyhotovení.
b) Jednotlivé protokoly projedná likvidační organizace. Schválení protokolů vyjádří komise svými podpisy. Jeden schválený protokol obdrží útvar, který protokol vystavil, druhý schválený protokol obdrží účtárna, která o majetku účtuje.
4.2 Vyřazení majetku
a) fyzická likvidace (šrotace) na protokolu bude vyznačen den, kdy byla provedena, podpis vedoucího, event. další osoby, která šrotaci provedla.
b) bezúplatný převod (darování) musí být vyznačeno na protokolu o vyřazení a podepsáno členy likvidační komise (v případě darování musí být sepsána darovací listina potvrzená přejímajícím).
c) manko, nebo škody zjištěné na majetku:
- inventarizací - inventurní rozdíl bude proúčtován jako pohledávka za hmotně odpovědnou osobou.
- škoda na majetku způsobená neznámým pachatelem v případě odcizené, nebo zničení majetku. Dokladem k protokolu o vyřazení majetku musí být potvrzení policie.
- škoda na majetku způsobená živelnou pohromou. Dokladem k protokolu musí být zjištění pojišťovny.
V.
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU
Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dodavatelsky        MD      D
1. Předpis faktury za pořízený majetek                     04x     321
2. Úhrada dodavatelské faktury                         321     241
3. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku                   916     901
4. Zařazení do užívání                           01x, 02x     04x
5. Zúčtování účetních odpisů do nákladů                     551   07x, 08x
6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů                   901     916

Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
bezúplatným převodem (majetek nebyl odepisován)
1. Bezúplatné převzetí nabytého majetku                         04x     901
2. Zařazení majetku do užívání                       01x, 02x     04x

Zjištěné inventarizační přebytky dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
1. Zaúčtování inventarizačního přebytu do majetku             01x, 02x     901

Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
vlastní činností
1. Přímé náklady spojené s pořízením majetku                  502     241
2. Pořízení materiálu (bez účtu 111)                      112     241
3. Výdej materiálu ze skladu do spotřeby                    501     112
4. Aktivace majetku pořízeného vlastní činností                 04x   623, 624
5. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku                   916     901
6. Zařazení majetku do užívání                       01x, 02x     04x

Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
na poskytnutou zálohu
1. Poskytnutí zálohy na pořízení dlouhodobého majetku              05x     241
2. Úprava zdrojů krytí k poskytnutým zálohám                  916     901
3. Předpis faktury od dodavatele                        04x     321
4. Zúčtování zálohy                               321     05x
5. Doplatek faktury dodavateli (záloha byla nižší než faktura)         321     241
6. Úprava zdrojů krytí k doplatku faktury                    916     901
7. Vrácení přeplatku faktury dodavatelem (záloha byla vyšší než faktura)    241     321
8. Úprava zdrojů krytí k vrácenému přeplatku zálohy               901     916

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který
je plně odepsán likvidací
1. Vyřazení dlouhodobého majetku                      07x, 08x   01x, 02x

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který
není plně odepsán likvidací
1. Vyřazení hmotného majetku                        07x, 08x   01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů                 551   07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí                             901     916

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prodejem
1. Vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně             07x, 08x   01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku                      552   07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí                             901     916
4. Faktura odběrateli za prodaný majetek                    311     651
5. Úhrada faktury odběratelem                          241     311

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
bezúplatným převodem (majetek není plně odepsán)
1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                      01x
  (složený účetní zápis)                         07x, 901
Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
v důsledku manka
1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                   07x, 08x   01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku v důsledku manka              548   07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí                             901     916
4. Předpis manka hmotně odpovědné osobě k úhradě                335     649
5. Úhrada manka viníkem                          241 (261)     335

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
v důsledku škody
1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně                   07x, 08x   01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny v důsledku škody                  548   07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí                             901     916
4. Získaný materiál z poškozeného majetku                    112     548
5. Předpis škody hmotně odpovědné osobě                     335     649
6. Úhrada škody viníkem                          241 (261)     335

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku
1. Předpis faktury za nakoupený drobný dlouhodobý nehmotný majetek       518     321
2. Úhrada faktury                                321     241
3. Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání         018     078

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
1. Předpis faktury za nakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek        501     321
2. Úhrada faktury                                321     241
3. Zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do užívání          028     088

Legenda:
01x - Dlouhodobý nehmotný majetek
02x - Dlouhodobý majetek odepisovaný
04x - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
05x - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
07x - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08x - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
112 - Materiál na skladě
241 - Běžný účet
261 - Pokladna
311 - Odběratelé
321 - Dodavatelé
335 - Pohledávky za zaměstnanci
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
518 - Ostatní služby
548 - Manka a škody
552 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného dlouhodobého
   majetku
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
649 - Jiné ostatní výnosy
901 - Fond dlouhodobého majetku
916 - Fond reprodukce majetku
Ing. Zdeněk Bernard v.r.
vrchní ředitel sekce ekonomiky
Příl.1
VZOR
(Název organizace)

          PROTOKOL O VYŘAZENÍ MAJETKU

                Návrh na - prodej
                      fyzickou likvidaci

------------------------------------------------------------------
                      Protokol číslo:

Inventární číslo

Název

Typ

Výrobní číslo

Rok výroby

Datum zařazení

Pořizovací cena

Zůstatková cena
------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění:

Protokol vystavil:
Datum:

Členové likvidační komise:
Datum:

Fyzická likvidace ukončena dne:
Odprodáno dne, číslo dokladu o prodeji:

Podpis hmotně odpovědného pracovníka:
(Podpis uživatele)

Zúčtoval:
Datum: