Oznámení ze dne 11.4.2001 o vydání opatření č. 281, 283/77 411/2000, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

27.4.2001 | Sbírka:  15/2001 (OP) | Částka:  59/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281,283/77 411/2000
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
281/33 494/2001
OPATŘENÍ,
ze dne 11. dubna 2001
kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel. 5704 4252 Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví,1) vydané Ministerstvem financí, č. j. 281, 283/77 411/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (dále jen "postupy účtování").
(2) Změny postupů účtování jsou uvedeny v Čl. II.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Změny postupů účtování v jednoduchém účetnictví
V Příloze č. 1, Čl. II odst. (2) zní:
(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s nimi, v ocenění jedné položky od 7000 Kč včetně, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva od okamžiku jejich uvedení do užívání. Pro účely rozlišení účetních záznamů o dlouhodobém nehmotném majetku podle výše jeho ocenění v knize majetku (na kartách majetku) se tento majetek člení na:
a) dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč,
b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud ocenění jedné položky je 7000 Kč nebo vyšší, avšak nepřevyšuje částku stanovenou v písm. a).
Čl.III
Toto opatření se použije pro pomocné knihy o ostatních složkách majetku v účetním období 2001.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
1) § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.