Oznámení ze dne 1.8.2001 o vydání opatření České národní banky č. 5, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

23.8.2001 | Sbírka:  32/2001 (OP) | Částka:  116/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 5/2002 (CBN)
5/2001
OPATŘENÍ
ze dne 1. srpna 2001,
kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona České národní rady č. 6/1993, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Účel opatření
Banky a pobočky zahraničních banka předkládají České národní bance vybrané údaje o pohledávkách za klienty uvedené v Příloze č. 1 (dále jen "datové vstupy"). Banky předkládají České národní bance datové vstupy včetně údajů za své pobočky a jiné organizační složky v zahraničí.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření se dále rozumí
a) bankou banka včetně jejích poboček v zahraničí a pobočka zahraniční banky, působící na území České republiky1,
b) uživatelem fyzická osoba - zaměstnanec banky, které byla povolena, vymezena a následně technicky umožněna datová komunikace s Českou národní bankou,
c) klientem právnická osoba, za kterou má banka pohledávku, s výjimkou banky a centrální banky, a fyzická osoba, která je podnikatelem, za kterou má banka pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností,
d) pohledávkami rozvahové a podrozvahové pohledávky bank za klienty z účtové třídy 2 a 9, v korunách českých nebo v cizí měně, bez ohledu na jejich výši, přičemž v případě klientů - fyzických osob jde pouze o pohledávky v souvislosti s jejich podnikatelskou činností,
e) uzávěrkou souhrnné zpracování datových vstupů ze všech bank platných k ultimu měsíce (dále jen "den sestavení"), prováděné jednou měsíčně Českou národní bankou.
§ 3
Datové vstupy
(1) Seznam datových vstupů předkládaných České národní bance podle tohoto opatření stanoví Příloha č. 1. Každý datový vstup je v seznamu jednoznačně určen číslem, označením a slovním popisem.
(2) Podle věcného obsahu a charakteru se jednotlivé datové vstupy člení do tří skupin
a) společné (Příloha č. 1, část I.),
b) klient (Příloha č. 1, částka II.),
c) pohledávka (Příloha č. 1, část III.).
(3) Společné datové vstupy (odst. 2 písm. a) mají provozně identifikační charakter; obsahují pořadové číslo datového vstupu, specifikaci věcného charakteru datového vstupu a časové určení datového vstupu.
§ 4
(1) Banky čerpají údaje potřebné k sestavování věcného obsahu datových vstupů ze svých informačních systémů, zejména ze svého účetnictví, a z dalších evidencí.
(2) Při určování obsahové náplně jednotlivých datových vstupů postupují banky podle definic uvedených v metodických listech (Příloha č. 2).
(3) Přípustné hodnoty vyplnění jsou pro vybrané datové vstupy závazně stanoveny (omezeny) hodnotami předepsaného číselníku. Předepsaným číselníkem se rozumí stanovený číselník Českého statistického úřadu a stanovený číselník České národní banky (Příloha č. 3).
(4) Objemové údaje se uvádějí vždy v korunách českých. Přepočet údajů v cizích měnách na údaje v korunách českých provádějí banky směnnými kursy devizového trhu a přepočítacími koeficienty, případně přepočítacími poměry denominací eura. Banky použijí pro přepočet kursy devizového trhu vyhlašované Českou národní bankou v kursovním lístku platném ke dni sestavení datového vstupu a pro údaje v měnách neobsažených v denním kursovním lístku České národní banky kursy kotované vykazující bankou k tomuto dni.
(5) Banky postupují při sestavování věcného obsahu jednotlivých datových vstupů přiměřeně rovněž podle opatření České národní banky, kterým se stanoví metodika sestavování výkazů předkládaných České národní bance.
§ 5
(1) Z jednotlivých datových vstupů banka vytváří ucelené, věcně a logicky související celky (dále jen "datová věta"). Sestavení datové věty závisí zejména na konkrétních hodnotách kódů dle příslušných číselníků
a) kód operace (Příloha č. 3, číselník RK0001),
b) kód typu klienta (Příloha č. 3, číselník RK0002),
c) kód typu záznamu k pohledávce (Příloha č. 3, číselník RK0004),
d) kód typu pohledávky (Příloha č. 3, číselník CR0001),
e) kód stavu pohledávky (Příloha č. 3, číselník CR0002)
.
(2) Předpisy a vzory sestavení datových vět stanoví metodické pomůcky (Příloha č. 4).
§ 6
Kontroly datových vstupů
(1) Kontrolou se pro účely tohoto opatření rozumí požadované logické, matematické, popřípadě další závazné podmínky věcného obsahu a vazeb datových vstupů (dále jen "kontrolní podmínky"). Kontrolní podmínky stanoví Příloha č. 5.
(2) Nesplnění kontrolní podmínky je zpravidla důvodem pro odmítnutí a vrácení datového vstupu bance.
§ 7
Časové režimy, lhůty
(1) Datové vstupy předkládají banky v pracovní dny v době od 6:00 hodin do 24:00 hodin (dále jen "provozní doba").
(2) Režimy (frekvence) předkládání datových vstupů České národní bance závisí na věcném charakteru datového vstupu, který je určen konkrétní hodnotou kódu operace (Příloha č. 3) a stanoví se v rámci měsíčního období takto
a) průběžně po celý měsíc, jedná-li se o datový vstup
1. zavedení klienta (kód operace "K"),
2. ztotožnění klienta (kód operace "Z"),
3. oprava (kód operace "O"),
4. storno (kód operace "S"),
b) 1x měsíčně a pouze v období od 1. do 15. kalendářního dne měsíce, jedná-li se o datový vstup
1. uzávěrka (kód operace "U"),
2. ukončení vstupů uzávěrky (kód operace "E"),
a to vždy pouze v provozní době (odst. 1).
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, přesouvá se tento den na nejbližší předcházející pracovní den.
§ 8
Uzávěrka
(1) V období stanoveném v § 7 odst. 2 písm. b) je banka povinna předat datové vstupy zobrazující věcně správně, aktuálně, přesně a úplně stav klientů a pohledávek evidovaný bankou k ultimu předchozího měsíce.
(2) Stavem evidovaným k ultimu předchozího měsíce (den sestavení) se rozumí stav dle evidence banky ke konci posledního kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci fyzického předání datových vstupů.
(3) Povinnost průběžného předkládání datových vstupů podle § 7 odst. 2 písm. a) není ustanoveními tohoto paragrafu dotčena.
(4) Na podporu procesu přípravy povinných datových vstupů do uzávěrky je bankám k dispozici datový soubor obsahující datové vstupy banky po provedení předchozí uzávěrky a po zpracování průběžně předaných datových vstupů podle § 7 odst. 2 písm. a) po této uzávěrce.
§ 9
Provozní a technické podmínky předkládání datových vstupů, jejich zabezpečení
(1) Předkládání datových vstupů je realizováno prostřednictvím pevných datových okruhů mezi Českou národní bankou a bankami.
(2) Předkládání datových vstupů je techniky založeno na přímé komunikaci bank s centrální databází v České národní bance.
(3) Datová komunikace mezi Českou národní bankou a bankami probíhá interaktivně nebo prostřednictvím datových dávek ve formě souborů.
(4) Předkládané datové vstupy jsou banky povinny označit stanovenými identifikačními a řídícími údaji, vztahujícími se k danému datovému vstupu.
(5) Z kontrolních a bezpečnostních důvodů jsou banky povinny opatřit datový vstup před předáním České národní bance elektronickým podpisem. Součástí programového řešení elektronického podpisu v bance je instalace bezpečnostního certifikátu na koncovém zařízení uživatele provádějícího elektronický podpis.
(6) Datové vstupy lze předkládat České národní bance pouze po odsouhlasení oprávněnou osobou banky.
(7) Popisy datových struktur, datových formátů datových vstupů, související provozně technické a bezpečnostní podmínky předkládání datových vstupů a podmínky přístupu uživatelů k datové komunikaci stanoví Česká národní banka v uživatelské dokumentaci.
§ 10
Česká národní banka
Česká národní banka odpovídá za
a) stanovení a předání metodických, provozních a technických podmínek předkládání datových vstupů,
b) přípravu bank na předkládání datových vstupů formou školení,
c) provoz, správu a zabezpečení technického prostředí pro přípravu, předkládání kontroly a zpracování datových vstupů, včetně nástrojů pro řízení přístupů uživatelů banky a nástrojů umožňujících sledování činností uživatelů,
d) vystavování zpráv o přijetí nebo odmítnutí datových vstupů; v případě odmítnutí včetně uvedení důvodu odmítnutí,
e) vystavování zpráv o výsledku zpracování datových vstupů,
f) poskytování odborných konzultací a běžné metodické, provozní a technické podpory bankám,
g) dostatečný časový předstih při předání nové verze metodických, provozních a technických podmínek bankám,
h) poskytování nezbytné součinnosti bankám při vyřizování případných reklamací klientů na věcný obsah údajů předaných dle tohoto opatření České národní bance (§ 11 písm. k),
i) informování bank o případných poruchách a mimořádných situacích bránících běžnému předkládání datových vstupů, pokud jejich trvání přesáhne v pracovních dnech dobu 8 hodin, včetně uvedení předpokládaného termínu znovuobnovení běžných podmínek a stanovení postupu bank po dobu trvání poruchy nebo mimořádné situace,
j) zabezpečení systému a ochrany individuálních údajů jednotlivých bank před neoprávněným užitím.
§ 11
Banky
Banka odpovídá za
a) určení nejméně dvou a nejvýše tří vzájemně zastupitelných administrátorů uživatelů pověřených pro oblast správy přístupů uživatelů banky k datové komunikaci s Českou národní bankou ve smyslu tohoto opatření,
b) určení nejméně dvou vzájemně zastupitelných uživatelů odpovědných za technickou stránku předkládání datových vstupů,
c) určení nejméně dvou vzájemně zastupitelných uživatelů odpovědných za věcnou stránku předkládání datových vstupů České národní bance; toto pověření je neslučitelné s pověřením rolí administrátora uživatelů, uvedenou pod písmenem a),
d) zaregistrování administrátorů uživatelů v České národní bance stanoveným způsobem,
e) dodržování metodických, provozních a technických podmínek pro předkládání datových vstupů,
f) soulad předávání údajů s platnou verzí metodiky příslušného datového vstupu,
g) věcnou správnost, aktuálnost, přesnost a úplnost předkládaných datových vstupů,
h) provedení stanovených kontrol datových vstupů před jejich předáním,
i) dodržení termínů, lhůt a režimů předkládání datových vstupů,
j) provedení zpětné opravy nebo storna již zpracovaného datového vstupu, zjistí-li banka kdykoli poté rozdíl; rozdílem se rozumí jakákoli změna v evidenci banky, popřípadě jiná změna, v jejímž důsledku se obsah dříve předaného a zpracovaného datového vstupu liší od evidence banky nebo byl z jiného důvodu shledán věcně nesprávným,
k) vyřizování případných reklamací klientů na věcný obsah údajů předaných dle tohoto opatření České národní bance, včetně vedení a archivace písemné evidence o těchto reklamacích,
l) zabezpečení technického prostředí určeného pro přípravu, předkládání a zpracování datových vstupů, nástrojů pro registraci a řízení přístupů uživatelů banky a nástrojů pro sledování činností uživatelů,
m) ochranu informací získaných, respektive dostupných, v souvislosti se skutečnostmi a činnostmi dle tohoto opatření, před neoprávněným užitím.
§ 12
Přechodná ustanovení
Během období ověřovacího provozu, kdy je zaváděn, testován a ověřován informační systém podle tohoto opatření, neplatí lhůty stanovené v § § 7 a 8 tohoto opatření, zejména povinnost předkládání datových vstupů do uzávěrky, stanovená v § 8 odst. 1. Česká národní banka pro toto období s bankou předem dohodne rozsah a konkrétní termíny předkládání datových vstupů. Období ověřovacího provozu začíná běžet dnem účinnosti tohoto opatření a končí dnem stanoveným úředním sdělením České národní banky uveřejněným ve Věstníku České národní banky.
§ 13
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., v.r.
Sekce politiky bankovního dohledu
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Mazánková,
tel. 2441 2821
Sekce informatiky
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Mojžíšek,
tel. 2441 2100
Příl.1
Datové vstupy
------------------------------------------------------------------
*) Příloha 1 nebyla do ASPI zařazena.
Příl.2
Metodické listy k datovým vstupům
------------------------------------------------------------------
*) Příloha 2 nebyla do ASPI zařazena.
Příl.3
Číselníky k datovým vstupům
------------------------------------------------------------------
*) Příloha 3 nebyla do ASPI zařazena.
Příl.4
Metodické pomůcky k datovým vstupům
------------------------------------------------------------------
*) Příloha 4 nebyla do ASPI zařazena.
Příl.5
Kontrolní podmínky datových vstupů
------------------------------------------------------------------
*) Příloha 5 nebyla do ASPI zařazena.
1 § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.