Opatření ze dne 8.11.2001, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

28.11.2001 | Sbírka:  41/2001 (OP) | Částka:  156/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1992 Sb.
Aktivní derogace: 18/2001 (OP)
Pasivní derogace: 2/2003 (CBN), 309/1999 Sb.
41/2001
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 8. listopadu 2001,
kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
(1) Minimální výše likvidních prostředků bank a poboček zahraničních bank činí 2 % ze závazků, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky, vůči všem osobám s výjimkou bank.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na závazky z repo operací, pro které se stanoví sazba 0 %.
§ 2
Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.
§ 3
Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.
§ 4
Povinné minimální rezervy jsou úročeny do výše stanovené povinnosti; výše úrokové sazby a způsob úročení jsou vyhlašovány ve Věstníku České národní banky v rámci podmínek pro tvorbu povinných minimálních rezerv.
§ 5
Zrušuje se opatření České národní banky č. 18/2001 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.
§ 6
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2002.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.