Opatření ze dne 28.12.2001, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění

29.1.2002 | Sbírka:  282/113 417/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/11 200/1994
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/113 417/2001
OPATŘENÍ
ze dne 28. prosince 2001,
kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 4190
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven.1) Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření Ministerstva financí 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření č.j. 282/113 417/2001 ze dne 28. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Konsolidace účetní závěrky za účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se provede podle dosavadního opatření.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Ladislav Zelinka, PhD., v. r.
náměstek ministra
Příl.1
Změny postupů konsolidace účetní závěrky pojišťoven (provedené opatřením čj. 282/113 417/2001 ze dne 28. prosince 2001)
I.
Opatření č.j. 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994 se mění takto:
V Čl. I odst. 2 se za slovo "v přílohách" vkládá označení "č. 1 a 2".
II.
Příloha č. 1 Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 a 2 znějí:
"(1) Konsolidace účetní závěrky se provádí podle zákona o účetnictví,4) označovaného dále jako "zákon", a tohoto opatření.
(2) Konsolidovanou účetní závěrku definuje § 22 odst. 1 zákona."
2. V Čl. I odst. 3 se slova "mateřskou pojišťovnou" nahrazují slovy "konsolidující účetní jednotkou"; tato změna platí i pro označení "mateřská společnost" a pro celé znění přílohy č. 1 i 2 opatření.
3. V nadpisu Čl. II se vypouštějí slova v závorce "(závislosti)"; tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 i 2 opatření.
4. V Čl. II odst. 1 se na konci doplňují slova "které vymezuje zákon5) a postupy účtování pro pojišťovny.6)"
5. V Čl. II se vypouštějí odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.
6. V Čl. II v nově označeném odstavci 2 se označení "2 a 3" nahrazují označením "1".
7. V Čl. II nově označený odstavec 3 zní:
"(3) Majetkové účasti vymezují postupy účtování pro pojišťovny.7)"
8. V Čl. III text zní: "Konsolidační celek definuje § 22 odst. 2 a 3 zákona a dále vymezuje Čl. X této přílohy."
9. V Čl. IV odst. 1 první věta zní:
"Konsolidující účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona."
10. V Čl. IV odst. 2 zní:
"(2) Konsolidovanou účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona."
Pojem "konsolidovaná účetní jednotka" se použije v celém znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
11. V Čl. IV odst. 3 se slova "základním jmění" nahrazují slovy "základním kapitálu"; tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
12. V Čl. VI odst. 1 se za slova "přidruženého subjektu" vkládají slova v závorce "(konsolidované účetní jednotky)", a dále slova "vlastního jmění" se nahrazují slovy "vlastního kapitálu", přičemž tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
13. V Čl. VII odst. 1 se slova "výkazu zisků a ztrát" nahrazují slovy "výkaz zisku a ztráty"; tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
14. V Čl. IX se označení v závorce "§ 23 odst. 2" mění na označení "§ 22 odst. 1" a označení "§ 20 odst. 2" se mění na označení "§ 20".
15. V Čl. X odst. 1 zní: "(1) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku stanoví § 22 odst. 2 zákona."
16. V Čl. X odst. 4 písm. b) se za slovo "bankami" doplňují slova "či jinými finančními institucemi".
17. V Čl. XI odst. 2 písm. a) se slova "§ 23 odst. 1" nahrazují slovy "§ 24 odst. 4 písm. b)" a slova "tímto kurzem je kurz "devizy-střed" a pro přepočet slovenské měny na Kč se použije kurz "střed-XCQ", stanovené v kurzovním lístku České národní banky" se vypouštějí.
18. V Čl. XI odst. 2 písm. d) se slova "termín (den)" nahrazují slovy "okamžik"; tato změna platí pro celé znění přílohy č, 1 a 2, a dále slova "do 30. září kalendářního roku" se nahrazují slovy "do konce devátého měsíce účetního období".
19. V Čl. XII odst. 4 v poslední větě se slova "§ 8 odst. 2 a 3 zákona" nahrazují slovy "§ 7 odst. 4 a 5 zákona a postupů účtování pro pojišťovny".
20. V Čl. XIII odst. 1 předvětí zní: "(1) Pro provedení konsolidace účetní závěrky použije konsolidující účetní jednotka metody stanovené v § 23 odst. 1 zákona:", vkládá se písm. b), které zní "b) poměrnou - v případě rozdělení vlivu mezi více subjektů,", a v písmenu c) se slova "ekvivalenční" nahrazují slovy "konsolidace ekvivalencí (protihodnotu)", přičemž tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
21. Za bod E. se vkládá nový bod F., který zní:
"F.
Charakteristika metody poměrné konsolidace
V případě použití metody poměrné konsolidace použije konsolidující účetní jednotka přiměřeně postupy platné pro plnou metodu konsolidace s tím, že do své konsolidované účetní závěrky zahrne příslušné složky majetku a závazků (aktiv a pasív) pouze v poměrné výši odpovídající příslušnému podílu a neuvádí zde menšinové podíly."
22. Dosavadní část F. se označuje jako část G. a nadpis Čl. XXI zní: "Charakteristika metody konsolidace ekvivalencí (protihodnotou)".
23. Za Čl. XXII se vkládá nový Článek XXIIa, který zní:
"Čl. XXIIa
Použití jiných právních předpisů a metodiky
(1) Ustanovení tohoto opatření a jeho příloh č. 1 a 2 se použijí jen, nevyplývá-li něco jiného ze směrnice č. 98/78/ES Rady EU ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami ve skupině pojišťoven, a ze zvláštních právních předpisů o pojišťovnictví.
(2) Podmínkou použití mezinárodních účetních standardů podle § 23 odst. 6 zákona je existence jejich překladu do českého jazyka, popřípadě uveřejnění oznámení o jeho existenci ve Finančním zpravodaji.
(3) Pokud to není v rozporu s předpisy podle odstavce 1 a metodikou podle odstavce 2 nebo se tím neobchází jejich účel, může pojišťovna jako konsolidující účetní jednotka použít přiměřeně i jiná opatření upravující konsolidaci.8)"
III.
Příloha č. 2 Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky pojišťoven, jejich obsahové vymezení, zveřejňování informací, se mění takto:
1. V nadpisu přílohy č. 2 se slovo "údajů" nahrazuje slovem "informací", tato změna platí pro celé znění přílohy č. 2 i 1.
2. V Čl. I se slova "30. září kalendářního roku" nahrazují slovy "do konce devátého měsíce účetního období" a slovo "roce" nahrazuje slovem "účetní období".
3. V Čl. I odst. 2 se za číslovku "1992" doplňují slova ", ve znění pozdějších opatření".
4. V Čl. I odst. 6 se slovo "písemnosti" nahrazuje slovem "záznamy".
5. V Čl. I odst. 7 se číslovka "5" nahrazuje číslovkou "2".
6. V Čl. I odst. 8 se slova "§ 16 odst. 3 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb." nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů a zákona.9)"
7. V Čl. II odst. 1 se slova ", tj. aktiva po odečtení opravných položek k majetku a oprávek k odpisovanému hmotnému a nehmotnému majetku," nahrazují slovy "v ocenění podle zákona".
8. V Čl. III odst. 3 se číselné označení "98 (65)" nahrazuje "100 (98)".
9. V Čl. VIII odst. 3 písm. a) se slovo "ekvivalence" nahrazuje slovy "konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí".
10. V Čl. IX se označení "§ 23 odst. 3" nahrazuje označením "§ 22 odst. 7".
IV.
Změny poznámek pod čarou:
Poznámky pod čarou č. 19 znějí:
"1) Opatření FMF č.j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, č.j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 058/200 ze dne 10. listopadu 2000 a č.j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
3) § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
4) § 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 22 odst. 2 zákona.
6) Opatření uvedené v poznámce č. 1.
7) Čl. I odst. 3 až 6 A. Obecná ustanovení opatření uvedeného v poznámce č. 1.
8) Např. postupy konsolidace pro banky a některé jiné finanční instituce nebo postupy konsolidace pro podnikatele.
9) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.".
Příl.2
MINISTERSTVO FINANCÍ
vydává úplné znění
opatření
Ministerstva financí č.j. 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření č.j. 282/113 417/2001 ze dne 28. prosince 2001
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI - Text ÚZ viz předpis č.j. 282/11 200/1994.
1) Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření MF čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995 a opatření čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.