Podmínky ze dne 18.11.2002 Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb v systému FWA ve frekvenčním pásmu 3,5 Ghz vydané v souladu s § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen Všeobecné podmínky)

18.11.2002 | Sbírka:  191/2002 (TV) | Částka:  11/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
191/2002
Všeobecné podmínky
poskytování telekomunikačních služeb v systému FWA ve frekvenčním pásmu 3,5 Ghz vydané v souladu s § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen Všeobecné podmínky)
1.
Předmět Všeobecných podmínek
1.1. Eurotel Praha, spol. s.r.o., (dále jen "Eurotel") bude účastníkovi na základě těchto Všeobecných podmínek (dále jen "VP") poskytovat veřejnou telefonní službu a další telekomunikační služby (dále jen "služby") v souladu s příslušnými právními předpisy a podle příslušné Licence a Generálních licencí vydaných Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "licence ČTÚ"), a to na území České republiky (dále jen "ČR") a mezinárodně, podle doporučení ITU-T, v rozsahu uvedeném v aktuálním Ceníku telekomunikačních služeb Eurotelu (dále jen "Ceník") a v příslušné Smlouvě o poskytování a užívání telekomunikačních služeb.
1.2. Na základě těchto VP budou poskytovány zejména telekomunikační služby: veřejná telefonní služba a další služby s přidanou hodnotou, popř. další telekomunikační služby uvedené v aktuální nabídce služeb Eurotelu, pokud nejsou předmětem jiných Všeobecných podmínek vydaných Eurotelem.
2.
Smlouva o poskytování a užívání telekomunikačních služeb
2.1. Tyto VP se uplatní ve smluvním vztahu mezi Eurotelem a účastníkem, který je sjednán Smlouvou o poskytování a užívání telekomunikačních služeb (dále jen "Smlouva").
2.2. Zřízení služby a uzavření Smlouvy předchází ověření technických možností spojení; Eurotel posoudí, zda je zřízení služby technicky a kapacitně realizovatelné, pokud ano, smlouva může být uzavřena.
2.3. Smlouva vzniká schválením žádosti účastníka o poskytování telekomunikačních služeb Eurotelem. Smlouva obsahuje specifikace služeb, technické, provozní, organizační a ekonomické podmínky poskytování a užívání služeb, koncové body a jejich parametry, popř. další náležitosti.
2.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VP a aktuální Ceník.
2.5. Zřízení služby je zpravidla potvrzeno písemně předávacím protokolem podepsaným Eurotelem a účastníkem.
3.
Pojmy
3.1. Účastník je, pro účely těchto VP, fyzická nebo právnická osoba, která jedná o uzavření Smlouvy s Eurotelem nebo Smlouvu již uzavřela a které jsou nebo budou poskytovány telekomunikační služby.
3.2. Eurotel je subjekt, který účastníkovi poskytuje nebo pro něj zajišťuje poskytování telekomunikačních služeb.
3.3. Kontaktní osoba účastníka je osoba, která je oprávněná jednat za účastníka ve věcech kvality a rozsahu poskytování služby atd. Účastník může písemně určit jednu anebo více kontaktních osob a stanovit oblasti a rozsah, ve kterém mohou za účastníka jednat.
3.4. Koncový bod je zásuvka, kabelový závěr, rozvaděč, svorkovnice, soustřeďovací bod nebo jiné zařízení, které plní obdobný účel v souladu s příslušnými právními předpisy a ke kterému se připojuje koncové telekomunikační zařízení.
3.5. Lokalita účastníka je prostor specifikovaný ve Smlouvě a určený pro instalaci koncového telekomunikačního zařízení Eurotelem. Lokalita účastníka musí být určena uvedením adresy, budovy, podlaží a místností v technické specifikaci služby.
3.6. Koncové telekomunikační zařízení je telekomunikační zařízení, které se připojuje ke koncovému bodu telekomunikační sítě a slouží ke zpracování a využití informací a signálů příslušné telekomunikační služby.
3.7. Zřízení služby je okamžik, od kterého je účastníkovi umožněno užívat poskytované služby.
3.8. Změna služby je změna v rozsahu a parametrech poskytovaných služeb, zpravidla potvrzená písemně.
3.9. Veřejnou telefonní službou se rozumí veřejná telekomunikační služba spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body veřejné telekomunikační sítě, která umožňuje každému uživateli používat zařízení připojené k takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je připojené k jinému koncovému bodu.
4.
Práva a závazky Eurotelu
4.1. Eurotel se zavazuje:
4.1.1. poskytovat veřejnou telefonní službu a další služby v obvyklé kvalitě stanovené platnými mezinárodními normami a doporučeními, popř. Smlouvou,
4.1.2. provést oboustranně odsouhlasenou změnu parametrů nebo rozsahu poskytovaných služeb uvedenou v technické specifikaci nebo ve Smlouvě, a to na žádost účastníka,
4.1.3. provádět údržbu a bezodkladně odstraňovat vzniklé závady. Umožňují-li to technické a provozní podmínky, pak Eurotel bezodkladně odstraní i závadu, která byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost za škodu ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Byla-li závada způsobena nebo zaviněna účastníkem, ať už zcela nebo zčásti, Eurotel bezodkladně odstraní závadu, je-li to technicky a provozně možné, a to na náklady účastníka a za podmínek dohodnutých mezi Eurotelem a účastníkem pro každý případ zvlášť.
4.1.4. informovat o případných změnách v poskytovaných službách.
4.1.5. informovat účastníka o změnách cen služeb, bude-li to možné, před jejich účinností a dále informovat o podstatných změnách v užívání službách,
4.2. Eurotel je oprávněn:
4.2.1. omezit nebo přerušit poskytování služeb, a to z technických, provozních nebo zákonem nebo rozhodnutím státního orgánu ČR stanovených důvodů,
4.2.2. odmítnout žádost účastníka v případě, že účastník neplnil a/nebo neplní své závazky vůči Eurotelu nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit.
5.
Práva a závazky účastníka
5.1. Účastník se zavazuje:
5.1.1. platit ceny za poskytované služby ve lhůtě splatnosti příslušného vyúčtování vystaveného Eurotelem, které bude mít formu daňového dokladu,
5.1.2. zajistit, aby telekomunikační zařízení, které připojuje na zařízení Eurotelu, bylo schválené pro provoz a užití v ČR. Účastník odpovídá za stav svého telekomunikačního zařízení, které připojuje na zařízení Eurotelu, a to včetně nastavení jeho parametrů,
5.1.3. spolupracovat a zajistit součinnost s Eurotelem při přípravě a průběhu měření, zkoušek, lokalizace poruch a vad okruhu/ů, projektových, stavebních, instalačních nebo deinstalačních prací technického zařízení Eurotelu souvisejících s poskytovanou službou. Součinnost spočívá zejména v zajištění písemného souhlasu majitele nemovitosti a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita účastníka, poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení,
5.1.4. umožnit na požádání osobám pověřeným Eurotelem přístup do prostor, ve kterých je nebo má být umístěno zařízení Eurotelu související s poskytovanou službou, a to za účelem údržby, opravy, instalace nebo odstranění zařízení,
5.1.5. zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz a zařízení Eurotelu související s poskytovanou službou. Takové podmínky a prostory musí po celou dobu poskytování služby odpovídat požadavkům Eurotelu stanoveným ve Smlouvě a bez písemného souhlasu Eurotelu nesmějí být měněny.
5.1.6. neprovádět bez písemného souhlasu Eurotelu nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Eurotelu v lokalitě účastníka,
5.1.7. nezneužívat služeb a učinit veškerá opatření zabraňující zneužití služeb, včetně manipulace, poškození nebo odcizení telekomunikačního zařízení Eurotelu umístěného v lokalitě účastníka, nepovolanými osobami,
5.1.8. umožnit užití služeb třetí osobě za úplatu pouze s předchozím písemným souhlasem Eurotelu. Žádost účastníka bude vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti Eurotelu,
5.1.9. nepropojovat své koncové zařízení s veřejnou telekomunikační sítí jiného provozovatele určenou pro veřejnou telefonní službu a provozovanou v ČR nebo v zahraničí. To neplatí pro účastníka, který je držitelem příslušné telekomunikační licence, poskytuje veřejnou telefonní službu, uzavřel s příslušným provozovatelem smlouvu o propojení nebo přístupu k síti a zařízení propojuje v souladu s těmito smlouvami a s VP,
5.1.10. oznamovat písemně po celou dobu účinnosti Smlouvy Eurotelu změnu identifikačních údajů, a to obchodní firmy či jména nebo názvu, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, fakturační adresy, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti takové změny,
5.1.11. užívat služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito VP, písemnými návody, pokyny a aktuální nabídkou Eurotelu a který může negativně ovlivnit provoz sítě, okruhu či jakékoliv jeho části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům.
5.2. Účastník je oprávněn:
5.2.1. užívat služby v souladu s aktuální nabídkou Eurotelu a v souladu s těmito VP,
5.2.2. požádat o změnu Smlouvy,
5.2.3. obracet se svými připomínkami a žádostmi na Oddělení péče o zákazníky Eurotelu.
6.
Ceny a platby
6.1. Ceny služeb jsou uvedeny v Ceníku. Aktuální Ceník je k dispozici na účastníkovi přístupném místě v prodejnách Eurotelu. Eurotel si vyhrazuje právo změny struktury a výše cen za poskytované služby uvedené v aktuálním Ceníku.
6.2. Platební podmínky:
6.2.1. Eurotel vystaví po skončení zúčtovacího období účastníkovi vyúčtování, které bude mít náležitosti daňového dokladu, k úhradě částky ve výši ceny poskytnutých služeb. Není-li dohodnuto jinak, je zúčtovací období pro poskytované služby jeden kalendářní měsíc.
6.2.2. Účastník částky za poskytnuté služby uhradí nejpozději do 18 dnů od vystavení vyúčtování, pokud není dohodnuto jinak. Platbu je možno provést některým ze způsobů a za podmínek uvedených ve Smlouvě.
6.2.3. Závazek účastníka zaplatit vyúčtované částky je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Eurotelu.
6.3. Pohledávky Eurotelu může účastník započíst pouze proti svým nesporným, Eurotelem uznaným pohledávkám.
6.4. Případné přeplatky nebo zálohy je Eurotel oprávněn započítat nebo používat k úhradě svých pohledávek za účastníkem.
6.5. V případě, že bylo účastníkovi omezeno nebo přerušeno poskytování služeb z důvodů vzniklých na straně účastníka (např. účastník neuhradí vyúčtování ve lhůtě splatnosti), je Eurotel oprávněn požadovat úhradu za obnovení poskytování služeb v původním rozsahu.
6.6. Finanční plnění ze strany účastníka, bez ohledu na jeho označení či určení, může Eurotel, dle svého uvážení, použít nejdříve na úhradu pohledávek Eurotelu za účastníkem, vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí služeb, a to i nesplatných. V případě, že Eurotel použije finanční plnění ze strany účastníka na úhradu pohledávek Eurotelu za účastníkem vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí služeb, bude zbývající část finančního plnění nebo další finanční plnění ze strany účastníka použito k uspokojení pohledávek Eurotelu vzniklých z poskytování služeb až po plném uspokojení pohledávek Eurotelu za účastníkem vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí služeb, včetně případného příslušenství.
7.
Shromažďování a užití informací o účastnících
7.1. Eurotel vede aktuální evidenci svých účastníků, oprávněných zástupců účastníků a uživatelů (dále jen "subjekt údajů") obsahující osobní a zprostředkovací data, která zpracovává manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odstavci 7.2, a je oprávněn je užívat v souladu s právním řádem ČR i pro účely provozování a ochrany sítí, poskytování telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících, pro účely nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, a pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů nebo sjednané s účastníkem, to vše v rozsahu, v jakém byla poskytnuta subjektem údajů nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém Eurotel získal při poskytování telekomunikačních služeb či služeb s nimi souvisejících. Eurotel je oprávněn zpracovávat osobní a zprostředkovací data pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby či obdobným úkonem subjekt údajů souhlasí s výše uvedeným zpracováním jeho dat Eurotelem, popř. jeho obchodním zástupcem, přičemž je výslovně dohodnuto, že tento souhlas je po dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, neodvolatelný. Eurotel je oprávněn nadále zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu po účely nabízení obchodu a služeb, ledaže by subjekt údajů, který je fyzickou osobou, prokazatelně doručil Eurotelu svůj písemný nesouhlas.
7.2. Eurotel je oprávněn poskytnout provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb údaje nezbytné pro poskytování telekomunikačních služeb, zejména data o účastnících telekomunikačních služeb, a to za účelem propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb. Eurotel je dále oprávněn poskytnout data o subjektech údajů uvedené v čl. 7.1 těm osobám, které Eurotel zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové služby subjektům údajů poskytují.
7.3. Eurotel se zavazuje, že s údaji vedenými v evidenci dle čl. 7.1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem 7, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjektem údajů je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou dosaženy v obecně závazných právních předpisech.
7.4. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej Eurotel informoval o svých nových službách a produktech, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Eurotelem ve smluvním vztahu. Tento souhlas je po dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu neodvolatelný.
7.5. Eurotel zpřístupní účastnické číslo účastníka, resp. uživatele ostatním účastníkům sítí nebo třetím osobám. Dále je Eurotel oprávněn zveřejnit číslo účastníka, resp. uživatelů s uvedením jejich jmen, příjmení, adres a účastnických čísel. popř. i obchodních firem, sídel či míst podnikání. Toto neplatí pro účastníky, resp. uživatele, kteří se zveřejněním nesouhlasí a užívají službu, která zveřejnění jejich účastnických čísel nedovoluje. Eurotel poskytne výše uvedená data o účastníkovi, resp. uživateli osobám oprávněným podle zvláštního předpisu.
8.
Reklamace
8.1. Účastník je oprávněn uplatnit reklamaci v případě:
8.1.1. nesprávné výše vyúčtování nebo nesprávného způsobu vyúčtování,
8.1.2. nesplnění parametrů služeb,
8.1.3. vadného poskytnutí služeb.
8.2. Případnou reklamaci je účastník povinen podat písemně Eurotelu nejpozději do 2 měsíců od doručení příslušného vyúčtování, přičemž podání reklamace nezbavuje účastníka povinnosti uhradit vyúčtování do dne splatnosti.
8.3. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace, tzn.:
8.3.1. jednoduché případy reklamací, které nevyžadují technické šetření, do 15 kalendářních dnů,
8.3.2. složitější případy reklamací, které vyžadují technické šetření, do 30 kalendářních dnů,
8.3.3. případy, které je nutno řešit ve spolupráci se zahraničními poskytovateli služeb, do 60 kalendářních dnů od doručení.
8.4. V případě, že bude reklamace poskytnutých služeb shledána oprávněnou, bude účastníkovi podle charakteru vadně poskytnuté služby vrácen přeplatek nebo již zaplacené částky účtované za služby, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
8.5. V případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude shledána oprávněnou, je Eurotel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100% těchto nákladů.
8.6. V případě, že účastník nesouhlasí s vyřešením reklamace, může podat opravný prostředek u příslušného orgánu v souladu s právními předpisy.
8.7. Způsoby podávání a vyřizování reklamací služeb jsou upraveny v Reklamačním řádu, který se Eurotel i účastník zavazují dodržovat.
8.8. Veškeré stížnosti a připomínky účastníka k poskytovaným službám se Eurotel zavazuje posuzovat a řešit podle Reklamačního řádu Eurotelu a platných obecně závazných právních předpisů.
9.
Omezení, případně přerušení poskytování služeb
9.1. Eurotel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb:
9.1.1. z důvodů provádění údržby nebo opravy nebo
9.1.2. z ostatních závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů
9.2. Účastník bere na vědomí, že Eurotel neodpovídá za zhoršení kvality přenosu způsobené fyzikálními vlivy anebo charakterem použitých technologií. Dále Eurotel není odpovědný za nefungování, výpadky nebo omezení fungování (dále jen "nefungování") jiných sítí, např. sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na služby poskytované Eurotelem.
9.3. Eurotel může omezit nebo přerušit poskytování služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií a v případě, že Eurotel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí státního orgánu ČR.
9.4. Eurotel je oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování služeb poskytovaných na základě Smluv mezi účastníkem a Eurotelem, pokud účastník porušuje VP, např. povinnosti uvedené v čl. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, užívá síť Eurotelu pro jiné služby nebo účely, než jsou uvedeny ve VP nebo ve Smlouvě, nebo je v prodlení s úhradou částky ve výši ceny poskytnutých služeb, užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR, je důvodné podezření, že účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá služeb, účastník užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě, okruhu či jakéhokoliv jeho části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům. Za zneužívání služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným ve VP, popř. způsobem, který není v souladu s VP. Eurotel je oprávněn v takovém případě i přerušit nebo ukončit účastníkovi poskytování všech služeb.
10.
Trvání Smlouvy
10.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
10.2. Účastník může písemně vypovědět Smlouvu:
10.2.1. pokud Eurotel změní VP, a to nejpozději do 30 dnů před účinností změny VP; výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem doručení výpovědi Eurotelu, nebo
10.2.2. bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců, není-li dohodnuto jinak. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Eurotelu.
10.3. Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit Eurotelu veškeré dlužné částky.
10.4. Eurotel může Smlouvu vypovědět písemně v případě, že účastník neuhradil dlužnou částku do dne splatnosti.
10.5. Eurotel může Smlouvu, není-li dohodnuto jinak, vypovědět písemně:
10.5.1. v případě existence důvodného podezření, že účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo
10.5.2. v případě, že účastník porušuje ustanovení VP,
10.5.3. v případě, kdy účastník užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR, přestože byl písemně Eurotelem vyzván k tomu, aby odstranil závadný stav.
10.6. Pro výpovědi dle čl. 10.4 a 10.5 platí výpovědní lhůta 25 kalendářních dní, není-li dohodnuto jinak, a začíná běžet dnem odeslání výpovědi účastníkovi. 1
11.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody
11.1. Eurotel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení právních povinností, které nejsou uvedeny ve VP nebo ve Smlouvě, pouze pokud k takovému porušení došlo hrubou nedbalostí zaměstnanců Eurotelu.
11.2. Eurotel neodpovídá za:
11.2.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě, okruhu či jeho části,
11.2.2. ušlý zisk.
11.3. Škodu nahradí Eurotel bezplatným poskytnutím služeb ve výši prokázané škody, nejvýše však ve výši 50 000,- Kč. Pouze v případě, že by náhrada škody měla být poskytnuta po skončení platnosti Smlouvy, bude náhrada vyplacena v penězích.
11.4. Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Eurotelu porušením ustanovení Všeobecných podmínek účastníkem anebo uživatelem (třetí osobou), užíváním služeb v rozporu se Smlouvou nebo použitím telekomunikačního nebo přídavného zařízení, které ruší sítě nebo okruhy, dále v důsledku neoprávněného zásahu do telekomunikačního zařízení Eurotelu, použitím telekomunikačního nebo přídavného zařízení neschváleného pro provoz v ČR.
11.5. Účastník odpovídá za zneužití služeb a za škodu tím způsobenou Eurotelu. Účastník se zavazuje uhradit částku ve výši ceny služeb poskytnutých osobě zneužívající služby, popř. i jinou újmu tím způsobenou, a to i za dobu, než bude Eurotelu doručenou účastníkovo písemné oznámení o zneužití služeb.
12.
Změna platnosti VP
12.1. Eurotel je oprávněn VP měnit. Eurotel je povinen informovat v prodejnách Eurotelu účastníka o změně VP.
12.2. VP platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.
13.
Právo a soudní příslušnost
13.1. Smluvní vztah mezi Eurotelem a účastníkem se řídí právním řádem ČR.
13.2. Příslušnost soudu je dána občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb., v platném znění. Soudem příslušným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud místně příslušný podle sídla Eurotelu.
13.3. Vztahy vzniklé na základě VP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
14.
Společná a závěrečná ustanovení
14.1. Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, poslem, faxem.
14.2. Pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů je následující:
14.2.1. VP,
14.2.2. Ceník,
14.2.3. Smlouva.
14.3. V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta, je rozhodující výpis z provozu ústředny a/nebo systému Eurotelu nebo příslušného poskytovatele služeb.
14.4. Český text VP je závazný.
14.5. Do platných VP lze nahlížet v každé prodejně Eurotelu a na vyžádání Eurotelu poskytne stejnopis VP.
14.6. Tyto VP pozbývají účinnosti okamžikem jejich nahrazení pozdějšími VP.
14.7. Tyto VP nabývají účinnosti dne.....