Sdělení ze dne 25.11.2002 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

25.11.2002 | Sbírka:  283/130 570/2002 | Částka:  11/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-283
283/130 570/2002
SDĚLENÍ
ze dne 25. listopadu 2002 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u okresních úřadů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent:
Ing. Eminger,
tel. 257 044 007
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví následující postup při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 pro okresní úřady, organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Oddíl I
Okresní úřady a organizační složky státu jimi zřizované
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2002.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2002 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, vyúčtovat zálohy poskytnuté podle paragrafu 49, 52 a 67 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2002.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů organizačních složek státu, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím, 204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům, 221 - Limity výdajů, 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a účty účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu a převedou se na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů.
4. Pokud organizační složka státu provozuje závodní stravování (viz § 45 odst. 5 a § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v OSS a státních PO, jsou hrazeny přímo z rozpočtu organizační složky státu. Účtová třída 5 a účtová třída 6 je určena v postupech účtování pro územní samosprávné celky v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 963 ze 4.10.2000 o zrušení hospodářské činnosti organizačních složek státu, avšak pro účtování o závodním stravování použijí příslušné účty i organizační složky státu.
5. Organizační složky státu vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímo daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
6. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný. Pasivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963, 964 (podle povahy zůstatků) a účtu 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.
Styk s Českou národní bankou
1. Česká národní banka seznámí klienty o své roční účetní uzávěrce roku 2002 zvláštním dopisem, v němž stanoví termíny pro předložení platebních příkazů, které musí být realizovány do konce roku 2002. Česká národní banka stanoví též lhůty pro případnou realizaci příkazů na provedení účetních oprav roku 2002. Tyto operace nesmějí ovlivnit saldo státního rozpočtu ani saldo státní pokladny.
2. Organizační složky státu jsou povinny učinit na konci roku 2002 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2002 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2002.
3. Na základě dohody o postupu při uzavírání činnosti okresních úřadů uzavřené mezi ČNB odborem 221 a MF požádá okresní úřad v průběhu měsíce prosince 2002 příslušnou pobočku ČNB ve smyslu smlouvy o účtu o zrušení účtů okresního úřadu ke dni 31.12.2002 včetně účtů s rozšířeným předčíslím regionálního školství, pokud není dále stanoveno jinak.
Organizační složky státu zřizované okresním úřadem požádají rovněž v průběhu měsíce prosince příslušnou pobočku ČNB ve smyslu smlouvy o účtu o zrušení účtů ke dni 31.12.2002.
Všechny rušené účty mimorozpočtových prostředků musí k 31.12.2002 vykazovat nulový zůstatek. Zůstatky rušených účtů státního rozpočtu ČNB vypořádá automatizovaně v rámci roční účetní uzávěrky státní pokladny.
Okresní úřad nebude rušit účet s předčíslím 86 - Státní sociální podpora. Pro jeho další fungování bude stanoven samostatný postup.
Okresní úřad nebude rušit účet s předčíslím 6015 - Cizí prostředky (dále jen depozitní). Na tomto účtu budou vypořádány platy a související odvody za měsíc prosinec 2002 a vyúčtování jednotného přídělu FKSP (2 % ze skutečně vyplacených plátů). Na tomto účtu také budou do 30.6.2003 realizovány veškeré úkony související s ukončením činnosti okresních úřadů a s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem za rok 2002. Na účtu bude vedena podrobná analytická evidence o všech úkonech.
Organizační složky státu zřizované okresními úřady nebudou rušit své depozitní účty. Na těchto účtech budou do 31. ledna 2003 vypořádány platy a související odvody za měsíc prosinec 2002 a vyúčtování jednotného přídělu FKSP (2 % ze skutečně vyplacených platů).
Pro zachování a nakládání s prostředky na depozitním účtu budou stanoveny podmínky v dohodě uzavřené mezi ČNB a MF. S podmínkami smlouvy budou přednostové okresních úřadů a vedoucí pracovníci OSS seznámeni bezprostředně po jejím schválení.
4. Na depozitní účet převedou do 31. prosince 2002 okresní úřady a organizační složky státu jimi zřizované částku připadající na platy za prosinec 2002, včetně výdajů s nimi souvisejících, včetně poštovného ke složenkám, bankovních poplatků a včetně cestovného vypláceného současně s platem (viz § 46 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).
To znamená, že součástí tohoto převodu je částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených dávek.
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu.
Převodem na depozitní účet se provede z účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a zaúčtuje se na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitář)" a ve prospěch účtu 223. Na účtu 223 se příslušná částka zatřídí na rozpočtovou položku 5111 - Platy zaměstnanců a obsahuje částku hrubé mzdy, v tom částku daně z příjmů, částku předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění placené zaměstnancem, dále obsahuje předpokládanou částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placenou zaměstnavatelem, zatříděnou na rozpočtovou položku 5121 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a předpokládanou částku pojistného na zdravotní pojištění zatříděnou na rozpočtovou položku 5122 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění, případně obsahuje též položky 5128, 5129, 5173, 5161, 5163 a 5342.
Okresní úřady a OSS jimi zřizované předloží příslušné pobočce ČNB příkaz na převod zálohy za prosinec 2002 jednotného přídělu do FKSP nejpozději do 17. prosince 2002. Převod přídělu se zaúčtuje ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům OSS, položka 5342 - Převody FKSP a na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy. Příjem do fondu se zaúčtuje zápisem na vrub účtu 243 - Běžný účet FKSP a ve prospěch účtu 912 - FKSP.
Po přídělu se celý zůstatek finančních prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vč. případných zůstatků FKSP regionálního školství převede na depozitní účet. Převod prostředků na depozitní účet se zaúčtuje ve prospěch účtu 243 - Běžný účet FKSP a na vrub účtu 912 - FKSP. Příjem na depozitní účet se účtuje na vrub účtu 245 a ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem.
Vyúčtování jednotného přídělu (2 % ze skutečně vyplacených platů) se provede při vyúčtování za prosinec 2002 a případný rozdíl se zahrne do zůstatku účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem.
Do doby rozhodnutí zůstanou převedené zůstatky FKSP na depozitním účtu. Pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček se vypořádají podle čj. 28/105 565/2002 - "Postup nakládání s prostředky FKSP při ukončení činnosti OkÚ" zveřejněném ve Zprávách MF a rozeslaném přednostům OkÚ.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizační složky státu se vyúčtuje na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance vyúčtují organizační složky státu na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
7. Odvod peněžních prostředků podle bodů 5 a 6 se uskuteční v roce 2003 a zaúčtuje se jako případ roku 2003 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
8. Peněžní prostředky, které z převedeného objemu prostředků na platy a související odvody (mimo FKSP) a úhrady nebyly za tímto účelem vyplaceny a zbývají na depozitním účtu, se převedou v den výplatního termínu na příjmový účet Úřadu pro zastupování majetku státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") č. 10014 - 4827021/0710 vedený u pobočky ČNB v Praze 1. Uvedený účet lze použít až počínaje 2. lednem 2003. ÚZSVM - likvidační skupina - účtuje odvod ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci účet cizích prostředků a na vrub účtu 964 - Saldo nákladů a výdajů ÚZSVM účtuje příjem těchto prostředků na vrub účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a ve prospěch účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS.
9. Prostředky rezervního fondu jak okresních úřadů (vč. regionálního školství), tak i organizačních složek jimi zřizovaných, nevyčerpané ke dni 31.12.2002, se převedou do 20. prosince 2002 na depozitní účet. Převod finančních prostředků se zaúčtuje ve prospěch účtu 225 - Běžné účty finančních fondů, rozpočtová položka 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde, nezařazené a na vrub účtu 914 - Rezervní fond. Příjem prostředků na depozitní účet se zaúčtuje na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci běžný účet cizích prostředků (depozitní) a ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR. Do doby rozhodnutí zůstanou převedené zůstatky rezervního fondu na depozitním účtu.
10. Pokud okresní úřady a organizační složky státu jimi zřizované převedly v průběhu roku 2002 prostředky z rezervního fondu na "zvláštní příjmový účet státního rozpočtu pro doplňkové zdroje na investice" s předčíslím 4714, převedou do 20.12.2002 nespotřebované zůstatky na účet, ze kterého byly tyto prostředky poukázány (tj. na bankovní účet s předčíslím 123 - Rezervní fond), a to ještě před odvodem zůstatků rezervního fondu na účet cizích prostředků nejpozději do 20. prosince 2002.
Převod se zaúčtuje ve prospěch účtu 235, položka 4135 - Převody z fondů rozpočtových organizací a na vrub účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS. Příjem nespotřebovaných prostředků na účet rezervního fondu se zaúčtuje na vrub účtu 225 - Běžné účty finančních fondů, položka 6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu a ve prospěch účtu 914 - Rezervní fond. Oba zápisy se provedou kompenzačně.
Oddíl II
Příspěvkové organizace zřizované okresním úřadem
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2002.
2. Účetní uzávěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince,
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku,
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasivní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
3. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy odděleně v analytické evidenci a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
4. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, s výjimkou přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadajícího na zaměstnance vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Odvod se uskuteční v roce 2003.
7. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod daně se uskuteční v roce 2003.
8. Předpis daně z příjmů placené příspěvkovou organizací se vyúčtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod daně se uskuteční v roce 2003.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Příspěvkové organizace zřizované okresním úřadem požádají v průběhu měsíce prosince příslušnou pobočku ČNB ve smyslu smlouvy o účtu o zrušení všech účtů státního rozpočtu (např. účty s předčíslím 4829, 908, 916 a 9822) ke dni 31.12.2002.
2. Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 2002.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2002 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2002 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2002.
Způsob, termíny a rozsah údajů předpokládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., ze dne 22. prosince 2000.
Ředitel odboru 28:
Ing. Petr Plesnivý, v.r.