Vyhláška ze dne 19.4.2002 o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

9.5.2002 | Sbírka:  178/2002 Sb. | Částka:  73/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Pasivní derogace: 256/2004 Sb.
178/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 19. dubna 2002
o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry stanoví podle § 183d odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob a formu plnění oznamovací povinnosti v případě dosažení nebo překročení zákonem stanovené hranice podílu na hlasovacích právech nebo v případě snížení podílu na hlasovacích právech pod zákonem stanovenou hranici v akciové společnosti s registrovanými akciemi (dále jen "společnost").
§ 2
Způsob a forma plnění oznamovací povinnosti
(1) Osoba, které vznikla oznamovací povinnost, (dále jen "oznamovatel") odešle oznámení o dosažení, překročení nebo snížení podílu na hlasovacích právech (dále jen "oznámení") Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise"), Středisku cenných papírů (dále jen "Středisko") a společnosti elektronickou poštou a opatří je zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.1)
(2) Neopatří-li oznamovatel oznámení zaručeným elektronickým podpisem, odešle oznámení elektronickou poštou a v tištěné podobě na formuláři pro oznámení podílu na hlasovacích právech vydaném Komisí (dále jen "formulář"), opatřeném podpisem. Vzor formuláře je uveden v příloze k této vyhlášce.
(3) V případě, že oznamovatel nemá přístup k elektronické poště, nebo je-li elektronická pošta nefunkční, odešle oznamovatel oznámení pouze v tištěné podobě na formuláři opatřeném podpisem. V případě, že společnost nemá přístup k elektronické poště, odešle jí oznamovatel oznámení pouze v tištěné podobě na formuláři opatřeném podpisem; Komisi a Středisku odešle oznamovatel oznámení způsobem podle odstavce 1 nebo 2.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
               Vzor
       Oznámení podílu na hlasovacích právech

A.
  Údaj o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen
I. podíl na hlasovacích právech:

                  +---------------------------+1
                  |              |
  Obchodní firma         +---------------------------+2
                  |              |
  IČ               +---------------------------+3
                  |              |
  Sídlo: ulice          +---------------------------+
                  |              |
     č.p.           +---------------------------+
                  |              |
     obec           +---------------------------+
                  |              |
     PSČ           +---------------------------+4
                  |              |
  ISIN              +---------------------------+

                   před změnou   po změně
                  +-------------+-------------+5
  Podíl na hlasovacích právech  |       |       |
  v % celkem           +-------------+-------------+

                  +---------------------------+6
                  |              |
  Datum změny           +---------------------------+7
  Datum, kdy se oznamovatel    |              |
  o změně dozvěděl        +---------------------------+

                  +---------------------------+8
  Poznámka:            |              |
                  |              |
                  +---------------------------+

II. Údaje o oznamovateli:
  - osoba, která dosáhla, překročila nebo snížila svůj podíl na
   hlasovacích právech
  - osoba jednající ve shodě, která kromě své vlastní oznamovací
   povinnosti plní oznamovací povinnost též za další osoby
   jednající s ní ve shodě

                  +---------------------------+9
  Obchodní firma/název/příjmení  |              |
  a jméno             +---------------------------+10
                  |              |
  IČ               +---------------------------+
                  |              |
  datum narození         +---------------------------+11
                  |              |
  Sídlo/bydliště: ulice      +---------------------------+
                  |              |
     č.p.           +---------------------------+
                  |              |
     obec           +---------------------------+
                  |              |
     PSČ           +---------------------------+
                  |              |
     stát           +---------------------------+

  Struktura podílu na hlasovacích
  právech v % podle § 183d odst.
  1, 4 obchodního zákoníku:
                   před změnou   po změně
                  +-------------+-------------+12
                  |       |       |
  odstavec 1           +-------------+-------------+13
                  |              |
  odstavec 4 písm. a)       +---------------------------+14
                  |              |
  odstavec 4 písm. b)       +---------------------------+15
                  |              |
  odstavec 4 písm. c)       +---------------------------+16
                  |              |
  odstavec 4 písm. d)       +---------------------------+17
                  |              |
  odstavec 4 písm. e)       +---------------------------+18
                  |              |
  odstavec 4 písm. f)       +---------------------------+19
                  |              |
  odstavec 4 písm. g)       +---------------------------+20
                  |              |
  odstavec 4 písm. h)       +---------------------------+21
                  |              |
  celkem             +---------------------------+

  Kontaktní osoba         +---------------------------+22
                  |              |
  jméno              +---------------------------+
                  |              |
  telefon             +---------------------------+
                  |              |
  e-mail             +---------------------------+

                  +---------------------------+23
                  |              |
  Datum sdělení          +---------------------------+24
                  |              |
  Podpis             +---------------------------+

B.
  Údaje o osobě odesílající oznámení:
  - vyplňuje se,  pokud oznámení odesílá  osoba odlišná od
   oznamovatele (část A. bod II.)
                  +---------------------------+25
  Obchodní firma/název/příjmení  |              |
  a jméno             +---------------------------+26
                      |              |
  IČ               +---------------------------+
                  |              |
  datum narození         +---------------------------+27
                  |              |
  Sídlo/bydliště: ulice      +---------------------------+
                  |              |
     č.p.           +---------------------------+
                  |              |
     obec           +---------------------------+
                  |              |
     PSČ           +---------------------------+
                  |              |
     stát           +---------------------------+

  Kontaktní osoba         +---------------------------+28
                  |              |
  jméno              +---------------------------+
                  |              |
  telefon             +---------------------------+
                  |              |
  e-mail             +---------------------------+

                  +---------------------------+29
  Právní titul          |              |
                  +---------------------------+
                  +---------------------------+30
                  |              |
  Datum sdělení          +---------------------------+31
                  |              |
  Podpis             +---------------------------+

C.
  Údaje o osobě jednající ve shodě s oznamovatelem podle § 183d
  odst. 6 obchodního zákoníku a nebo údaje o osobě, uvedené v
  ustanovení § 183d odst. 4 obchodního zákoníku, jestliže se
  hlasovací práva připočítávají k hlasovacím právům oznamovatele
  (srov. Pokyny k vyplnění):
                  +---------------------------+32
  Obchodní firma/název/příjmení  |              |
  a jméno             +---------------------------+33
                  |              |
  IČ               +---------------------------+
                  |              |
  datum narození         +---------------------------+34
                  |              |
  Sídlo/bydliště: ulice      +---------------------------+
                  |              |
     č.p.           +---------------------------+
                  |              |
     obec           +---------------------------+
                  |              |
     PSČ           +---------------------------+
                  |              |
     stát           +---------------------------+

  Struktura podílu na hlasovacích
  právech v % podle § 183d odst.
  1, 4 obchodního zákoníku:
                   před změnou   po změně
                  +-------------+-------------+35
                  |       |       |
  odstavec 1           +-------------+-------------+36
                  |              |
  odstavec 4 písm. a)       +---------------------------+37
                  |              |
  odstavec 4 písm. b)       +---------------------------+38
                  |              |
  odstavec 4 písm. c)       +---------------------------+39
                  |              |
  odstavec 4 písm. d)       +---------------------------+40
                  |              |
  odstavec 4 písm. e)       +---------------------------+41
                  |              |
  odstavec 4 písm. f)       +---------------------------+42
                  |              |
  odstavec 4 písm. g)       +---------------------------+43
                  |              |
  odstavec 4 písm. h)       +---------------------------+44
                  |              |
  celkem             +---------------------------+

                  +---------------------------+45
                  |              |
  Příloha se vztahuje k osobě:  +---------------------------+46
                  |              |
  Kód vztahu:           +---------------------------+
Pokyny k vyplnění formuláře "Oznámení podílu na hlasovacích právech"
Všeobecné pokyny - formulář je určen oznamovatelům pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech ve smyslu ustanovení § 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), a vyhlášky ministerstva financí č. (číslo vyhlášky MF). Formulář se sestává z části A, která obsahuje údaje o společnosti, u níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech ve smyslu § 183d, a o oznamovateli, který takový podíl dosáhl, překročil nebo snížil, dále z části B, která obsahuje údaje o osobě, která plní oznamovací povinnost za oznamovatele (např. na základě plné moci), a části C, která obsahuje údaje o osobách jednajících s oznamovatelem ve shodě, popř. o osobách uvedených v § 183d odst. 4 obchodního zákoníku, jejichž podíl se v souladu s tímto ustanovením započítává do podílu na hlasovacích právech oznamovatele. V případě, že oznamovateli vzniká povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech jak podle § 183d odst. 4 obchodního zákoníku, tak podle odst. 6 téhož ustanovení, má přednost hlášení podle § 183d odst. 4 obchodního zákoníku a oznamovatel nemusí oznamovat podíl na hlasovacích právech podle odst. 6 téhož ustanovení.
Část A formuláře vyplní oznamovatel podle níže uvedených pokynů. V případě, že oznámení za oznamovatele činí jiná osoba, údaje v kolonkách č. 22 až 24 nemusejí být vyplněny. V tomto případě se též vyplní část B formuláře, a v případě, že oznámení činí za oznamovatele osoba na základě plné moci, je nutné k oznámení přiložit plnou moc (nebo její kopii).
V případě, že oznamovatel jedná s jinými osobami ve shodě, musí být údaje o těchto osobách vyplněny v části C formuláře, a to tak, že údaje o jedné osobě jednající ve shodě se vyplní na jednu kopii části C formuláře (tzn., že se vyplní tolik částí C formuláře, za kolik osob jednajících ve shodě se plní oznamovací povinnost). V případě, že oznamovatel pro účely plnění oznamovací povinnosti přičítá § 183d odst. 4 obchodního zákoníku podíly na hlasovacích právech osob uvedených v tomto ustanovení (kolonky č. 12-20), uvedou se údaje o těchto osobách v části C formuláře obdobným způsobem jako údaje o osobách jednajících s oznamovatelem ve shodě.
Při vyplňování formuláře se údaje vypisují pouze do orámovaných kolonek. Vyplňuje-li se formulář v tištěné podobě, je nutné vyplnit jej čitelně hůlkovým písmem nebo na psacím stroji. Vyplňuje-li se formulář v elektronické podobě, je třeba dodržovat předepsané konvence formátů kolonek (buněk).
Pokyny k vyplnění jednotlivých kolonek:
1 Obchodní firma - Uvede se přesný název společnosti, která má registrované akcie a sídlo v České republice, u níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech ve smyslu § 183d odst. 1, 4 a 6 obchodního zákoníku, tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku.
2 IČ - Uvede se identifikační číslo společnosti uvedené v kolonce č. 1. Identifikační číslo se uvádí vcelku, bez mezer.
3 Sídlo - Uvede se úplná adresa sídla společnosti uvedené v kolonce č. 1.
4 ISIN - kód ISIN účastnických cenných papírů, jejichž nabytí či zcizení založilo oznamovací povinnost podle § 183d obchodního zákoníku.
5 Podíl na hlasovacích právech celkem - Oznamovatel uvede celkový podíl na hlasovacích právech společnosti uvedené v kolonce č. 1, tedy hodnotu uvedenou v kolonce č. 21, a to jak před změnou, tak po změně tohoto podílu. V případě, že plní oznamovací povinnost osoby jednající ve shodě, uvede se součet celkového podílu na hlasovacích právech osoby oznamující (kolonka č. 21) a všech dalších osob jednajících ve shodě (jednotlivé kolonky č. 42), a to jak před změnou, tak po změně tohoto podílu. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
6 Datum změny - Uvede se datum, ke kterému došlo k oznamované změně, tj. např. u zaknihovaného účastnického cenného papíru, datum, ke kterému byla zaregistrována změna na účtech ve Středisku cenných papírů pro cenné papíry, nebo např. u listinného účastnického cenného papíru na majitele datum předání listinného cenného papíru převodcem nabyvateli. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
7 Datum, kdy se oznamovatel o změně dozvěděl - Uvede se datum, ke kterému se osoba, které vznikla oznamovací povinnost, dozvěděla o změně, v důsledku níž vznikla oznamovací povinnost ve smyslu § 183d obchodního zákoníku. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MD.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
8 Poznámka - Do této kolonky se uvedou další relevantní skutečnosti související se vznikem oznamovací povinnosti, například že oznamovatel nabyl podíl na hlasovacích právech v souvislosti se zvýšením nebo snížením základního kapitálu společnosti.
V případě, že oznamovateli v souvislosti s oznamovanou změnou vznikla povinnost učinit nabídku převzetí ve smyslu ustanovení § 183b odst. 1 obchodního zákoníku, může uvedením této skutečnosti v této kolonce splnit svou povinnost oznámit Komisi vznik povinnosti učinit nabídku převzetí ve smyslu § 183e odst. 3 obchodního zákoníku.
9 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma oznamovatele - právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, nebo název oznamovatele - právnické osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku, a nebo příjmení a jméno oznamovatele - fyzické osoby.
10 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo oznamovatele nebo v případě zahraničního oznamovatele - právnické osoby číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku oznamovatele - zahraniční právnické osoby nebo datum narození oznamovatele - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MD.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
11 Sídlo/bydliště - uvede se adresa sídla oznamovatele zapsaného v obchodním rejstříku, nebo v jiné zákonné evidenci nebo adresa bydliště oznamovatele fyzické osoby.
12 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 1 - Uvede se podíl na hlasovacích právech na společnosti uvedené v kolonce č. 1, který má oznamovatel podle § 183d odst. 1 obchodního zákoníku, tedy hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry, jejichž majitelem je oznamovatel, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
13 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které na účet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
14 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost za ovládanou osobu podle § 183d odst. 7 písm. a) obchodního zákoníku.
15 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. c) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba, se kterou v písemné nebo ústní formě uzavřel oznamovatel tzv. smlouvu o jednání ve shodě (ve smyslu tohoto ustanovení), a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost podle § 183d odst. 6 obchodního zákoníku za osobu jednající ve shodě).
16 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. d) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, kterým disponuje oznamovatel nebo jim ovládaná osoba na základě smlouvy, smlouvy se třetí osobou o přenechání dispozice s hlasovacími právy (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené v ústní nebo písemné formě, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o třetí osobě ve smyslu tohoto ustanovení se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
17 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. e) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které oznamovatel poskytl jako jistotu, disponuje-li oznamovatel nadále s hlasovacími právy spojenými s těmito účastnickými cennými papíry. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou na části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
18 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. f) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, jejichž majitelem je osoba, která vykonává hlasovací práva podle pokynů oznamovatele na základě tzv. smlouvy o výkonu hlasovacích práv (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené jak v písemné, tak ústní formě. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou na části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost podle § 183d odst. 6 obchodního zákoníku za tuto osobu jednající ve shodě).
19 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. g) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, který oznamovatel nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku mohou nabýt na základě jednostranného projevu vůle (např. opční kontrakt) ve smyslu a za podmínek v tomto ustanovení uvedených, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o osobě, od které se oznamovatel nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku mohou účastnické cenné papíry nabýt za podmínek uvedených v tomto ustanovení, se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
20 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. h) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které oznamovatel spravuje, obhospodařuje nebo jsou u něj uloženy na základě smlouvy o uložení cenných papírů, jestliže mu nebyly majitelem uděleny žádné pokyny týkající se výkonu hlasovacích práv, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o osobě majitele účastnických cenných papírů se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
21 Struktura podílu na hlasovacích právech v % celkem - Uvede se podíl na hlasovacích právech celkem, tedy součet hodnot uvedených v kolonkách č. 12 až 20, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
22 Kontaktní osoba - uvede se jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa osoby, která vyplnila formulář. Tyto údaje jsou nepovinné, slouží pro účely komunikace s oznamovatelem např. za účelem odstranění nejasností či pochybení zjištěných Komisí při posouzení plnění oznamovací povinnosti. V kolonce "jméno" se uvede nejprve příjmení a potom jméno této osoby oddělené mezerou. Akademický či vědecký titul se neuvádí.
23 Datum sdělení - uvede se datum, kdy byl formulář, příp. přílohy odeslány. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
24 Podpis - podpis oznamovatele, člena nebo členů jeho statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za něj jednat (srov. např. § 13 až 15 obchodního zákoníku).
25 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma osoby, která zasílá oznámení místo oznamovatele, je-li tato osoba právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, nebo její název, je-li právnickou osobou, která není zapsána do obchodního rejstříku, nebo její příjmení a jméno, je-li fyzickou osobou.
26 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo oznamovatele nebo v případě zahraničního oznamovatele číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku oznamovatele - zahraniční právnické osoby nebo datum narození oznamovatele - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
27 Sídlo/bydliště - uvede se sídlo nebo bydliště osoby, která za oznamovatele zasílá oznámení. V případě, že je tato osoba zapsána do obchodního rejstříku, uvede se sídlo tak, jak je v obchodním rejstříku zapsáno.
28 Kontaktní osoba - uvede se jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa osoby, která vyplnila formulář. Tyto údaje jsou nepovinné, slouží pro účely komunikace s oznamovatelem např. za účelem odstranění nejasností či pochybení zjištěných Komisí při posouzení plnění oznamovací povinnosti. V kolonce "jméno" se uvede nejprve příjmení a potom jméno této osoby, oddělené mezerou. Akademický či vědecký titul se neuvádí.
29 Právní titul - osoba odesílající oznámení za oznamovatele uvede právní titul, na jehož základě je oprávněna za oznamovatele jednat, např. plná moc.
30 Datum sdělení - uvede se datum, kdy byl formulář, příp. přílohy odeslány. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
31 Podpis - podpis osoby zasílající oznámení za oznamovatele, člena nebo členů jejího statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za ni jednat (srov. např. § 13 až 15 obchodního zákoníku).
32 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma osoby jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku nebo osoby podle § 183d odst. 4 písm. g) obchodního zákoníku, od které oznamovatel nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku mohou účastnické cenné papíry nabýt za podmínek tam uvedených, nebo majitele účastnických cenných papírů podle § 183d odst. 4 písm. h) obchodního zákoníku, je-li právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, nebo její název, je-li právnickou osobou nezapsanou do obchodního rejstříku, a nebo její příjmení a jméno, je-li fyzickou osobou.
33 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo oznamovatele nebo v případě zahraničního oznamovatele číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku oznamovatele - zahraniční právnické osoby nebo datum narození oznamovatele - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
34 Sídlo bydliště - uvede se sídlo nebo bydliště osoby uvedené v kolonce č. 32. V případě, že je tato osoba zapsána do obchodního rejstříku, uvede se sídlo tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.
35 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 1 - Uvede se podíl na hlasovacích právech společnosti uvedené v kolonce č. 1, který má osoba jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoba ovládaná oznamovatelem podle § 183d odst. 1 obchodního zákoníku, tedy hlasovacího práva spojená s akciemi, které jsou majetkem této osoby a které tato osoba drží svým jménem a na svůj účet, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou,.
36 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které na účet osoby jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoby ovládané oznamovatelem drží svým jménem jiná osoba ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 13.
37 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba ovládaná osobou jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osobou ovládanou oznamovatelem ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 14.
38 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. c) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba, se kterou uzavřela v písemné nebo ústní formě osoba jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoba ovládaná oznamovatelem tzv. smlouvu o jednání ve shodě (ve smyslu tohoto ustanovení), a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 15.
39 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. d) - Uvede se podíl na hlasovacích právech společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba jednající s oznamovatelem ve shodě nebo jí ovládaná třetí osoba nebo osoba ovládaná oznamovatelem nebo jí ovládaná třetí osoba na základě smlouvy se třetí osobou o přenechání dispozice s hlasovacími právy (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené v písemné nebo ústní formě, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 16.
40 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. e) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které byly osobou jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osobou ovládanou oznamovatelem poskytnuty jako jistota, disponuje-li oznamovatel nebo osoba jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoba ovládaná oznamovatelem nadále hlasovacími právy spojenými s poskytnutými účastnickými cennými papíry. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 17.
41 Struktura podíl na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. f) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, jejichž majitelem je osoba, která vykonává hlasovací práva podle pokynů osoby jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoby ovládané oznamovatelem na základě tzv. smlouvy o výkonu hlasovacích práv (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené jak v písemné, tak v ústní formě. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 18.
42 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. g) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, který osoba jednající ve shodě s oznamovatelem nebo osoba ovládaná oznamovatelem nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku mohou nabýt na základě jednostranného projevu vůle (např. opční kontrakt) ve smyslu a za podmínek v tomto ustanovení uvedených, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 19.
43 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 183d odst. 4 písm. h) - Uvede se podíl na hlasovacích právech spojených s účastnickými cennými papíry emitovanými společností uvedenou v kolonce č. 1, které osoba jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoba ovládaná oznamovatelem spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy na základě smlouvy o uložení cenných papírů, jestliže jí nebyly majitelem uděleny žádné pokyny týkající se výkonu hlasovacích práv, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 20.
44 Struktura podílu na hlasovacích právech v % celkem - Uvede se podíl na hlasovacích celkem, tedy součet hodnot uvedených v kolonkách č. 35 až 43, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. V případě, že jsou uvedeny údaje o osobě podle § 183d odst. 4 obchodního zákoníku a oznamovatel současně neplní oznamovací povinnost za osobu jednající s ním ve shodě nebo za osobu ovládanou, vyplní se pouze tato kolonka, nikoliv kolonky č. 35 až 43. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
45 Příloha se vztahuje k osobě - uvede se název osoby, ke které má osoba, jejíž údaje jsou uvedeny v části C formuláře, vztah ke smyslu pokynu k vyplnění kolonky č. 46 formuláře. Je-li osobou jednající s oznamovatelem ve shodě, uvede se jméno oznamovatele přesně stejným způsobem, jak je uvedeno v kolonce č. 9. Obdobně se postupuje v případě, je-li osobou, jejíž podíl na hlasovacích právech je uveden v kolonkách č. 12 až 20 (v případě, že se hlasovací práva určité osoby přičítají k hlasovacím právům oznamovatele podle více než jednoho písmene § 183d odst. 4 obchodního zákoníku, vyplní se část C formuláře pro každé takové písmeno zvlášť). Pokud je část C formuláře vyplněna za účelem splnění oznamovací povinnosti např. osoby ovládané osobou jednající s oznamovatelem ve shodě, uvede se označení osoby jednající s oznamovatelem ve shodě přesně tak, jak je uvedeno v kolonce č. 32 části C formuláře. Uvede se vždy "nejbližší" osoba, tedy např. jestliže oznamovatel ovládá osobu, která je ovládající osobou třetí osoby, uvede se v části C formuláře s údaji třetí osoby do této kolonky název osoby ovládané oznamovatelem (tzn. osoby, která tuto třetí osobu "přímo" ovládá).
46 kód vztahu - uvede se kód vztahu osoby uvedené v kolonce č. 43 k oznamovateli, a to následovně: A - osoba podle § 183d odst. 4 písm. a) obchodního zákoníku, B - osoba podle § 183d odst. 4 písm. b) obchodního zákoníku - pokud není zároveň osobou, za kterou oznamovatel plní její oznamovací povinnost podle § 183d odst. 7 písm. a) obchodního zákoníku - v tomto případě se uvede 7A, C - osoba podle § 183d odst. 4 písm. c) obchodního zákoníku, D - osoba podle § 183d odst. 4 písm. d) obchodního zákoníku, E - osoba podle § 183d odst. 4 písm. e) obchodního zákoníku, F - osoba podle § 183d odst. 4 písm. f) obchodního zákoníku, G - osoba podle § 183d odst. 4 písm. g) obchodního zákoníku, od které oznamovatel nebo osoby uvedené v § 183d odst. 4 písm. a) až f) obchodního zákoníku mohou nabýt účastnické cenné papíry za podmínek uvedených v tomto ustanovení, H - majitel podle § 183d odst. 4 písm. h) obchodního zákoníku, 6 - osoba jednající ve shodě, za kterou oznamovatel plní její oznamovací povinnost podle § 183d odst. 6 obchodního zákoníku, nebo 6N, pokud za tuto osobu oznamovatel oznamovací povinnost neplní.
1) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).