Zákon ze dne 18.9.2002, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

27.9.2002 | Sbírka:  423/2002 Sb. | Částka:  150/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
423/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. září 2002,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:
"(11) Pozemkový fond může v případě živelní nebo jiné pohromy převést část svých příjmů do státního rozpočtu.
(12) Pozemkový fond je oprávněn osobě postižené povodní v roce 2002, s níž před 1. srpnem 2002 uzavřel smlouvu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., anebo nájemní smlouvu, prominout
a) splátku kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu,
b) nájemné za pronájem nemovitostí pronajatých Pozemkovým fondem,
vztahující se k období od 1. srpna 2002 do 31. července 2003.".
2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) schvalovat v rámci rozpočtu Pozemkového fondu převod části příjmů Pozemkového fondu podle § 2 odst. 11.".
3. V § 15 odst. 6 písmeno a) zní:
"a) ke zmírnění následků povodní v roce 1997, v roce 1998 a v roce 2002,".
4. V § 15 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.
(9) Nevyčerpané prostředky pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se na konci roku převedou do státních finančních aktiv a lze je ke stejným účelům použít v následujících letech.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.