Dodatek ze dne 22.4.2003 č. 1, kterým se mění Prozatímní jednací řád katastrálního úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

16.5.2003 | Sbírka:  1469/2003-23 | Částka:  2/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 1481/2002-23
Pasivní derogace: 6900/2005-22
1469/2003-23
DODATEK č. 1
ze dne 22. dubna 2003, kterým se mění PROZATÍMNÍ JEDNACÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 30. září 2002 č.j. 1481/2002-23
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tento dodatek č. 1 k prozatímnímu jednacímu řádu katastrálního úřadu:
Čl.I
Prozatímní jednací řád katastrálního úřadu ze dne 30. září 2002 č.j. 1481/2002-23 se mění takto:
1. V Obsahu nadpis Čl. 18 zní:
"Řízení o povolení vkladu na základě smlouvy o směně nemovitostí nebo zápisu věcného břemene k nemovitostem evidovaným v obvodu dvou a více katastrálních úřadů".
2. V Obsahu seznamu příloh se za slova "Podací deník" doplňuje slovo "(PD) ", za slova "Protokol o stížnostech, oznámeních a podnětech " doplňuje slovo "(SOP) ", za slova "Protokol o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. " doplňuje slovo "(PI) " a na jeho konci se doplňují slova "Protokol úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgán"u právnických osob (PV)", přitom tento protokol se označuje číslem strany 175.
3. V Čl. 4 odst. 3 větě druhé se slova "(§ 34 odst. 2 vyhlášky)" zrušují.
4. V Čl. 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Katastrální úřad zmocní příslušného zaměstnance k vyvěšování písemností na úřední desce a k jejich opatřování údajem o dni vyvěšení a sejmutí z úřední desky.".
5. V Čl. 6 odst. 2 písm. j) se za slovo "např. " vkládají slova "podpisové vzory,".
6. V Čl. 7 na konci odstavce 4 se doplňuje věta "Osobně doručené odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu se vyznačí textem "Osobně doručeno" v popisu detailu řízení podacího deníku.".
7. V Čl. 7 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta "Podání vyzvednuté na poště v jiné době se v podacím razítku doplní údaji o dni, hodině a minutě předání podání podatelně katastrálního úřadu.".
8. V Čl. 7 odst. 5 větě třetí se slova "zaměstnancem podatelny " nahrazují slovy "podatelnou".
9. V Čl. 7 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta "Podání shodného průběhu řízení vyzvednutá současně na poště lze v podacím deníku zapsat pod jednou spisovou značkou s tím, že a) v podacím razítku na jednotlivém podání bude uvedeno písmenné označení řízení "PD " a číslo, pod kterým jsou podání společně zapsána v podacím deníku, a za podlomením průběžné pořadové číslo počínaje číslem 1, kterým se označí jednotlivé podání, b) v hlavičce příslušného řízení podacího deníku se vyznačí text o tom, jaké číselné řady je u žito v podacím razítku pro rozlišení jednotlivých listin společně zapsaných pod jednou spisovou značkou.".
10. V Čl. 8 odst. 2 se doplňuje písmeno p), které zní:
"p) seznam úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob, označený jako "Protokol PV".
11. V Čl. 8 odst. 4 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavce 2".
12. V Čl. 8 odstavec 5 zní:
"(5) Protokoly o řízení podle odstavce 2 písm. n) a ž p) se vedou programovými prostředky, např. Microsoft Excel, 602Tab.".
13. V Čl. 15 odst. 2 větě druhé se za slova "zaměstnanec katastrálního úřadu" vkládají slova ", k tomu zmocněný organizačním řádem,".
14. V Čl. 15 odstavec 5 zní:
"(5) K zjišťování skutečného projevu vůle právnické osoby podle § 34 odst. 7 písm. d) vyhlášky ukládá katastrální úřad úředně ověřené podpisové vzory statutárních orgánů právnických osob a vede jejich přehlednou evidenci.
Stejně ukládá i úředně ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat za právnickou osobu na základě úředně ověřeného pověření statutárního orgánu. Pokud je katastrálnímu úřadu podpisový vzor doručen, zapíše ho do evidence uložených podpisových vzorů. Pokud je katastrálnímu úřadu doručeno oznámení, že platnost pověření nebo podpisového vzoru končí, vyznačí katastrální úřad tuto skutečnost v evidenci uložených podpisových vzorů a podpisový vzor nadále ke zjištění skutečného projevu vůle právnické osoby nepoužije. Zjištění skutečného projevu vůle právnické osoby podle uloženého podpisového vzoru poznamená katastrální úřad ve spisu a uvede odkaz na podpisový vzor, podle kterého skutečný projev vůle právnické osoby ověřil.".
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
15. V Čl. 15 odst. 5 se slova "jiným důkazním prostředkem" nahrazují slovy "na podkladě jiného důkazního prostředku".
16. V Čl. 15 se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Jednotlivé listiny stejného typu a shodných dalších údajů o listině (odstavec 9), které jsou přílohou jednoho návrhu na vklad, označí katastrální úřad pořadovým číslem počínaje číslicí 1 v pravém horním rohu první strany listiny, přitom toto označení uvede na vhodném místě zápisu čísla jednacího zhotovitele listiny ve formuláři pro zápis listiny aplikace PA ISKN.".
17. V Čl. 17 odst. 3 u slov "Zápis poznámky" obyčejný typ písma se mění na typ písma kurzíva.
18. V Čl. 17 odst. 4 větě třetí se slova "§ 5 písm. g)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. g)".
19. V Čl. 17 odst. 4 větě poslední se slova "Vypravení spisu" nahrazují slovy "Zaslání dokladů".
20. Nadpis Čl. 18 zní:
"Řízení o povolení vkladu na základě smlouvy o směně nemovitostí nebo zápisu věcného břemene k nemovitostem evidovaným v obvodu dvou a více katastrálních úřadů".
21. V Čl. 18 odst. 4 se na konci písmena c) doplňují slova "nebo rozhodne-li o přerušení řízení, zastavení řízení nebo o zamítnutí návrhu, za šle katastrálním úřadům zúčastněným na řízení příslušná rozhodnutí k zaznamenání průběhu řízení ve spisu a v řízení o vkladu,".
22. V Čl. 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Katastrální úřad podle odstavců1 až 4 přiměřeně postupuje při podání návrhu na povolení vkladu, jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného břemene, jehož předmětem jsou nemovitosti evidované v obvodu dvou a více katastrálních úřadů.".
23. V Čl. 19 odst. 1 se text "§ 5 odst. 1" nahrazuje textem "§ 5 odst. 1 písm. b) až g)".
24. V Čl. 19 na konci odstavce 2 se doplňují věty "Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky " a v ní se uvedou pří činy, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.".
25. V Čl. 20 odst. 4 věty první a druhá se nahrazují větami "Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu se provede vklad aktualizací údajů katastru prostřednictvím operace " Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu ". Datum zplatnění budoucího stavu se zaznamená ve spisu. Na všechna vyhotovení smlouvy se připojí doložka o povolení a provedení vkladu podle § 35 odst. 2 vyhlášky.".
26. V Čl. 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Organizační řád katastrálního úřadu stanoví, kteří zaměstnanci jsou zmocněni provést vklad aktualizací údajů katastru nebo vyznačit doložku o povolení a provedení vkladu.".
27. V Čl. 20 odst. 5 věta druhá zní "Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance k vyznačení doložky (§ 35 odst. 2 vyhlášky), který je k tomu zmocněn organizačním řádem katastrálního úřadu, se vypíše pod doložkou psacím strojem nebo se otiskne razítko, obsahující jeho jméno a příjmení.".
28. V Čl. 21 odst. 2 písm. c) se slova "31. dnem po doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení, pokud nepodají účastníci řízení proti němu opravný prostředek " nahrazují slovy "dnem následujícím po marném uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby po čítané ode dne doručení rozhodnutí poslednímu účastníku, popřípadě právní mocí rozsudku soudu, kterým soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu práva v souladu s čl. XXV zákona č. 151/2002 Sb. namísto opravného prostředku".
29. V Čl. 21 odstavec 3 zní:
"(3) Katastrální úřad při zplatnění budoucího stavu údajů katastru vybere objekty řízení, které mají být odplombovány. V témže řízení zaznamená příslušnou operaci, je-li podáno odvolání k příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu proti rozhodnutí katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, a výsledky dalších jednání v případě, kdy zeměměřický a katastrální inspektorát podanému odvolání nevyhověl.".
30. V Čl. 21 odstavec 4 zní:
"(4) Katastrální úřad při podání odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu
a) o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, kterému lze v rámci autoremedury vyhovět a vklad povolit, nebo
b) o částečném zastavení řízení, které bylo zrušeno rozhodnutím příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu a vráceno zpět k dalšímu řízení katastrálnímu úřadu, založí nové navázané řízení, ve kterém zaznamená původní datum zahájení řízení v dané věci a další průběh řízení od rozhodnutí katastrálního úřadu vydané v rámci autoremedury nebo od doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení, včetně vyznačení povolení vkladu práv do katastru. Listiny a rozhodnutí katastrálního úřadu, jejichž vydání je zaznamenáno v novém navázaném řízení se označují spisovou značkou původního řízení. Ukončení řízení v dané věci se současně zaznamená příslušnou operací v původním i novém navázaném řízení.".
31. V Čl. 22 odstavec 2 zní:
"(2) V rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu se uvede text poučení tohoto znění: "Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění, podat opravný prostředek. Podle čl. XXV bod 1 zákona č. 151/2002 Sb. je namísto tohoto opravného prostředku přípustná žaloba podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému (Městskému) soudu v ........ ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí." (uvede se krajský soud, v jehož obvodu má sídlo katastrální úřad, který rozhodnutí vydal, viz § 249 odst. 2 občanského soudního řádu).".
32. V Čl. 22 odstavec 4 zní:
"(4) Katastrální úřad vyznačí den právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu na písemném vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkou "Právní moc nastala dnem ." (viz. Čl. 21 odst. 2 písm. c), ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. V řízení se vyznačí poznámka a v ní shodný text pro doložku.".
33. V Čl. 22 odst. 5 větě třetí se text "§ 5 písm. g)" nahrazuje textem " § 5 odst. 1 písm. g)".
34. Čl. 23 se zrušuje.
35. Čl. 24 zní:
"Čl. 24
Pokud je podána proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu žaloba ke krajskému soudu, katastrální úřad za šle na vy žádání originál spisu ve věci příslušnému soudu a připojí své stanovisko k věci. Pro svou potřebu si vyhotoví kopii vyžádaného a zaslaného spisu.".
36. V Čl. 25 odst. 1 větě třetí se slova "do tří měsíců" nahrazují slovy "nejdéle do tří měsíců".
37. V Čl. 25 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
38. V Čl. 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Spisový obal a ostatní písemnosti uložené ve spisovém obalu se ukládají do dokumentace "Spisy V".".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
39. V Čl. 27 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Opravená nebo doplněná rozhodnutí a jiné listiny, u kterých katastrální úřad v předchozím období ukončil řízení z důvodu neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, se při podání opatří novou spisovou značkou, přitom toto řízení se naváže podle možností na související předchozí řízení.".
40. V Čl. 28 odst. 2 se slova "a v řízení PA ISKN operace "Zakreslení GP" zrušují a na konci odstavce 2 se doplňují věty "Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny ". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky " a v ní se uvedou příčiny, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.".
41. V Čl. 31 odst. 1 u slov "Oprava chyby v katastrálním operátu " se obyčejný typ písma mění na typ písma kurzíva a ve větě druhé se slova "z vlastního podnětu " nahrazují slovy "z vlastního nebo jiného podnětu".
42. V Čl. 31 odst. 4 se věta první nahrazuje větami "Návrh na opravu chybného geometrického a polohového určení, které není důsledkem chybného vyznačení změny geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací, musí být v příloze k návrhu doložen příslušným výsledkem zeměměřických činností, dále listinou, ve které vlastníci sousedních pozemků dotčených opravou prohlašují, že při výkonu zeměměřických činností provedených za jejich přítomnosti bylo nesporně zjištěno, že průběh hranice není jimi zpochybňován a ani nebyl jimi měněn. Toto prohlášení může mít i formu protokolu z ústního jednání u katastrálního úřadu. ".
43. V Čl. 31 odst. 9 větě druhé se slova "se posuzuje" nahrazují slovy "může být posouzen" a na konci věty druhé se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud jsou v tomto podání uvedeny nové skutečnosti, které nebyly známy katastrálnímu úřadu v předchozím řízení".
44. V Čl. 35 odst. 4 se tečka za písmenem c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) zruší, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku: "Rozhodnutí zrušeno rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ....... sp. zn. ...... ze dne......"; k doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.".
45. Čl. 35 odstavec. 5 zní:
"(5) Rozhodnutí katastrálního úřadu nebo zeměměřického a katastrálního inspektorátu, které mění stav zápisu údajů souboru popisných nebo geodetických informací katastru vyznačený na podkladě oznámení o provedení nebo neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu, se vyznačí v katastrálních operátech až po právní moci svého rozhodnutí nebo rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Vyznačení se provede pod samostatnou spisovou značkou záznamu. ".
46. V Čl. 35 odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).
47. V Čl. 36 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění".
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).
48. V Čl. 37 odstavec 4 zní:
"(4) Rozhodnutí o schválení resp. o neschválení změny hranice katastrálního území, doručované veřejnou vyhláškou, se uveřejní vyvěšením na úřední desce obce a katastrálního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůty je považován za den doručení tohoto rozhodnutí (§ 26 správního řádu). Při opravném prostředku proti rozhodnutí o schválení resp. neschválení změny hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny obecní hranice na podkladě dohod mezi obcemi, postupuje katastrální úřad v dalším řízení s přihlédnutím k výsledkům jednání s obcemi ve věci vyjasnění rozporu mezi dohodou obcí a zájmy vlastníka nemovitosti, který podal opravný prostředek.".
49. V Čl. 37 odst. 5 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění".
Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).
50. V Čl. 38 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění".
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).
51. Nadpis Čl. 40 zní: "Spisy řízení OR".
52. V Čl. 41 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňuje věta "V případě předběžného zobrazení změny do kopie katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se po jeho provedení zaznamená událost "Předběžný zákres změny".".
53. V Čl. 41 odstavec 6 zní:
"(6) Návrh na opravu údajů katastru uvedenou v geometrickém plánu nebrání potvrzení geometrického plánu, přičemž změna výměry parcely v geometrickém plánu, u níž nebyla překročena mezní odchylka uvedená v bodě 13 přílohy vyhlášky, se provede v katastru neodkladně, a to z úřední povinnosti. Opravy údajů katastru uvedené v geometrickém plánu se opraví na návrh příslušné osoby v řízení OR nebo současně při zápisu práv do katastru na podkladě listiny, jejíž nedílnou součástí je geometrický plán a z níž mimo jiné vyplývá souhlas s opravou chybného údaje. ".
54. V Čl. 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Výsledky vytyčení hranice pozemků, které nemají úpravu přiměřeně shodnou se záznamem podrobného měření a nejsou opatřeny rezervovaným číslem ( Čl. 49 odst. 2) a kterými nejsou dotčeny údaje souboru popisných a geodetických informací nebo obsahují nesouhlas některé strany s vytyčením hranice pozemku, se před uložením do dokumentace katastru vloží do tiskopisu pro záznam podrobného měření změn a v něm se doplní popisové pole podle předtisku, v četně přiděleného čísla záznamu podrobného měření. ".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
55. V Čl. 46 odstavec 3 zní:
"(3) Rozsah poskytovaných výsledků zeměměřických činností při správě katastru vymezují zvláštní pokyny Úřadu, na jejichž podkladě je upravován centrální číselník ISKN, obsahující resortně uplatňované úplaty. ".
56. V Čl. 46 odst. 7 se slovo "PÚ" nahrazuje slovem "PU".
57. V Čl. 46 odst. 9 se slova "Neposkytnutí informace" nahrazují slovy " Neposkytnutí informace ".
58. V Čl. 49 odst. 4 se slovo "PÚ " nahrazuje slovem "PU".
59. V Čl. 53 odst. 3 se slova "citovaného zákona " nahrazují slovy "zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ".
60. V Čl. 53 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
61. V Čl. 54 odst. 2 a Čl. 55 odst. 3 se slovo "PÚ " nahrazuje slovem "PU ".
62. V Čl. 57 odst. 1 větě první se slova "rozhodnutí o povolení vkladu vyznačené zápisem ve spisu," zrušují a ve větě druhé se slovo "Ostatní" se nahrazuje slovy "Spisový obal a další".
63. V Čl. 57 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou: "Každý svazek, obsahující všechny smlouvy s ukončeným řízením, se doplní seznamem smluv pořízeným programovými prostředky aplikace ST ISKN nebo jinými prostředky, je-li vhodné dosáhnout větší přehlednosti ve vyhledávání v dokumentačních fondech.".
64. V obsahu přílohy za slova "Podací deník " doplňuje slovo "(PD) ", za slova "Protokol o stížnostech, oznámeních a podnětech " doplňuje slovo "(SOP) ", za slova "Protokol o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. " doplňuje slovo "(PI) " a na jeho konci se doplňují slova "Protokol úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob (PV)", přitom tento protokol se označuje číslem strany 175.
65. V příloze se odst. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 9.1, 11.1 a 13.1 nahrazují novým zněním, uvedeným v příloze k tomuto dodatku.
66. V příloze se odst. 1.4 s názvem "Spisový obal ..... " označuje jako odst. 1.5.
67. V příloze odst. 2.3 se ve sloupci a) "Stav " tabulky u operace 3-66 doplňují slova " Částečně povoleno " a u operace 8-0 se tato slova zrušují, b) "Stav " tabulky u operace 8-101 doplňují slova "Zahájení odesláno ", c) "Stav " tabulky u operace 24-37 doplňují slova "Výzva k zaplacení ", d) " Šablona " tabulky u operace 8-147 doplňují slova "Vyrozumění o zápisu bytu (V..30) " a u operace 8-103 slova "Obeslání o předání spisu (OBECNA2) ", e) " Šablona " tabulky u operace 8-147 doplňují slova "Výzva k převzetí listiny po zápisu ", přitom u operace 103-509 se tato slova zrušují, f) " Šablona " tabulky u operace 8-147 doplňují slova "Zaslání rozhodnutí soudu (V..11), přitom u operace 24-34 se tato slova zrušují.
68. V příloze v odst. 2.4.5 Poučení o opravném prostředku zní: "Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Podle čl. XXV bod 1 zákona č. 151/2000 Sb. je namísto tohoto opravného prostředku přípustná žaloba podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému (Městskému) soudu v ...... ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. ".
69. V příloze v odst. 2.4.7 Poučení o opravném prostředku zní:
"Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek k části, ve které se návrh na povolení vkladu práva zamítá. Podle čl. XXV bod 1 zákona č. 151/2002 Sb. je namísto tohoto opravného prostředku přípustná žaloba podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému (Městskému) soudu v ..... ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. ".
70. V příloze se doplňuje odst. 2.4.19 Vyrozumění o zápisu bytu (VKLAD30), který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 63a.
71. V příloze se doplňuje odst. 2.4.20 Rozhodnutí o povolení vkladu (VKLAD31), který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 63b.
72. V příloze odst. 3.3, 5.3 a 9.3 ve sloupci " Šablona " u operace 8-147 se doplňují slova "Oznámení o předání spisu (OBECNA2) ".
73. V příloze odst. 3.4.3 se za odstavec 1 textu šablony doplňuje věta "Zápis změny údajů katastru nemovitostí je evidován pod sp.zn. << Číslo--řízení>>. ".
74. V příloze odst. 4.3 se ve sloupci " Šablona " tabulky u operace 24-27 doplňují slova "Obecné obeslání (OBECNA) ".
75. V příloze odst. 6.3 se ve sloupci a) " Šablona " tabulky u operace 24-27 doplňují slova "Výzva k doplnění geometrického plánu (PGP3) ", b) "Stav " tabulky u operace 24-37 doplňují slova "Výzva k zaplacení ".
76. V příloze se vkládá odst. 6.4 Šablony, nadpis odst. 6.4.1 zní: "Výzva k zaplacení nedoplatku správního poplatku (PGP1) " a nadpis odst. 6.4.2 zní: "Výpis závad geometrického plánu (PGP2) ".
77. V příloze se doplňuje odst. 6.4.3 Výzva k doplnění geometrického plánu (PGP3), který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 106a.
78. V příloze odst. 8.4.1 se v posledním odstavci textu slova "příslušná právní listina ve formě notářského zápisu " nahrazují slovy "dohoda o narovnání podle § 585 občanského zákoníku " a větě poslední se slova "sepsané ve formě notářského zápisu " zrušují.
79. V příloze odst. 9.3 ve sloupci " Šablona " u operace 8-118 text zní: "Oznámení o vyřízení žádosti (INFORM1), Přehled o vlastníku neevidovaném v KN (INFORM8), Parcely neevidované v KN (INFORM9), Osoby neevidované v KN (INFORM10), Potvrzení o zaplacení správního poplatku (INFORM11), Obecné obeslání (OBECNA) ".
80. V příloze odst. 9.4.8 nadpisu se slovo "(INFORM8) " nahrazuje slovem "(INFORM9) ".
81. V příloze odst. 9.4.9 nadpisu se slovo "(INFORM9) " nahrazuje slovem "(INFORM10) ".
82. V příloze odst. 9.4.10 text v závorce zní "INFORM11".
83. V příloze se doplňuje odst. 9.4.11 Přehled o vlastníku neevidovaném v KN (INFORM8), který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 136a.
84. V příloze se doplňuje odst. 14.4 Oznámení o předání spisu (OBECNA2), který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 172a.
85. V příloze se doplňuje odst. 17. Formální úprava protokolu úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob, který je uveden v příloze k tomuto dodatku a který se označuje stranou 175.
Čl.II
Závěrečné ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.
předseda:
Ing. Karel Večeře, v.r.