Pokyn ze dne 26.5.2003 ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2003

1.7.2003 | Sbírka:  11 039/2003-44 | Částka:  7/2003ASPI
11 039/2003-44
POKYN
I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2003.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 26.května 2003
Část I.
Úvodní ustanovení
Čl.I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V závěru roku 2002 byla vydána řada právních předpisů, kterými se zrušují či mění dosavadní právní předpisy a které nabyly účinnosti dnem 1.1.2003. Je proto nutné věnovat jim zvýšenou pozornost.
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo zřízené příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb.
- vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Touto vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití. Podle tohoto prováděcího právního předpisu postupují jmenované účetní jednotky od 1.1.2003.
- opatření MF čj. 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace ve znění pozdějších opatření. Uvedené opatření MF platí v omezeném rozsahu, což vychází z přechodných ustanovení zákona č.353/2001 Sb., která stanoví, že opatření vydaná podle zákona o účetnictví se nepoužijí v rozsahu, v jakém je předmět jejich úpravy obsažen ve vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.
- vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb., jež stanoví nově zejména přílohy č. 1 a 8.
- sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., Č.j.: 111/16 261/2001, část II. "Číselník územních jednotek", uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2/2001, Č.j.: 111/2 270/2003, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1/2003, Č.j.: 111/12 726/2003, které stanoví v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. obsahovou náplň části VII. výkazu Fin 2-04U "Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů" a bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/2003 a Č.j.: 111/31 245/2003, zveřejněné ve finančním zpravodaji č. 3-4/2003, kterým bylo doplnění sdělení Č.j.: 111/12 726/2003.
- další opatření MF k roční účetní závěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2003 zveřejněná ve Finančním zpravodaji.
- pokyny k účetním závěrkám vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2003 a rozesílané odboru 15 MŠMT, ČŠI, Vysokoškolskému sportovnímu centru, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím včetně pedagogických center, které jsou v daném období povinny sestavovat a překládat účetní a finanční výkazy.
Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 280/2002 Sb. a č. 476/2002 Sb.
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb.
- zákona č. 564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 284/2002 Sb.
- zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění.
- vyhláška MF č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, která nahradila vyhlášku MF č. 12/2001 Sb.
- vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která byla změněna vyhláškou č. 568/2002 Sb.
- vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla změněna vyhláškou č. 510/2002 Sb.
- vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.
- vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
- vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
- usnesení vlády České republiky č. 569 ze dne 5. června 2002, o způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 ve znění usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6.listopadu 2002.
Metodické pokyny MŠMT:
- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací Č.j.: 29 563/2002-44, který bude uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 3/2003.
- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých ministerstvem prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazován Č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
- Vzorový návrh směrnice o účtování majetku Č.j.: 24 339/2001-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 12/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
- Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 7/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům
- Metodický pokyn k účtování dávek sociálního příspěvku na dopravu dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu Č.j.: 12 175/2001-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, Sešit 4/2001.
Každoročně obnovované metodické pokyny:
- Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
- Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
- Osnovy rozborů hospodaření organizačních složek státu, přímo řízených organizací a ostatních přímo řízených organizací v resortu MŠMT.
Čl.II.
Vedení účetnictví a účetní uzávěrka
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. Základním pramenem, podle něhož jsou povinny se řídit všechny účetní jednotky při vedení účetnictví, je zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Prováděcím právním předpisem zákona o účetnictví pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je vyhláška č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Ustanovení obsažená v opatření MF čj. 283/76 104/2000, která nejsou upravena vyhláškou č. 505/2002 Sb., zůstávají nadále platná.
Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání a otevírání účetních knih.
Účetní závěrku vymezují § 18-23 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou MF č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih je stanoven v opatření MF čj.: 283/76 104/2000 V příloze č. 2 - Postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
Na konci účetního období se provádí ke dni účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví.
V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují případné zjištěné rozdíly podle opatření MF čj. 283/76 104/2000, Příloha č. 2, Čl. XIV.
Každá účetní jednotka si vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 Č.j.: 16 229/2001-44 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy publikován ve Věstníku MŠMT, Ročník LVII, Sešit 7 v červenci 2001 a je nutné ho používat s přihlédnutím k novým právním předpisům.
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finančních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2003 Správce kapitoly (MŠMT): předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy - Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v členění pro organizační složky státu a pro příspěvkové organizace a finanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04U);
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře;
- Přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance",
1. pololetně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací s údaji za organizační složky státu a příspěvkové organizace,
- Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace a pro organizační složky státu v případě hospodářské činnosti,
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
Požadované údaje překládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001, v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje zpracovatel účetní závěrky - MÚZO Praha, s.r.o.
Organizační složky státu (ČŠI a Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen VSC) předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., v platném znění)
- Přehled rozpočtových opatření
2. pololetně
- Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.) v případě jiné (hospodářské) činnosti,
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.)
Příspěvkové organizace (PŘO, OPŘO včetně PC) předkládají zřizovateli.
pololetně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k vyhlášce MF č. 505/2002 Sb.).
Část III.
Úkoly vykazujících organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Čl.I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:
Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary příkazců rozpočtových operací MŠMT v programu ISROS
Termín: průběžně
Odpovídá: ředitelé odborů příkazců operací MŠMT
Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: v termínech závěrky účetnictví OSS
Odpovídá: ŘO 40
Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a jeho čerpání
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 17
2. Registry:
Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: 1 x měsíčně
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
3. Česká národní banka:
Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB a předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 44, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům MŠMT
Termín: do 2. pracovního dne v měsíci
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - převzaté od ČNB
4. Vysoké školy:
Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj z kapitoly 333 (v členění na běžné, kapitálové, institucionální, účelové prostředky), údaje za rozpočet schválený, po změnách a skutečnost odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM skupiny III. ŘO 30
5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednictvím oznámení limitu výdajů:
Předání příslušných dokladů dle Příkazu ministra č. 6/1999 a č. 4/2001 odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM pro skupiny II., III., V.
VŘ I/2
ŘO 40, 41, 45, 46
6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:
Předání příslušných dokladů dle zákona č. 564/1990, č. 306/1999, č. 218/2000 a č. 250/2000, v platných znění, a usnesení vlády č. 569 ze dne 5.6.2002 ve znění usnesení vlády č. 1084 ze dne 6.11.2002 odboru 15 MŠMT
Termín: průběžně
Odpovídá: NM pro skupiny II., III., V.
VŘ I/2
ŘO 41, 45, 46
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
Termín: průběžně
Odpovídá: ŘO 15
7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou vykazovány v části IX. finančního výkazu Fin 2-40 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" a jejich správného zaúčtování v souladu s Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002 ze dne 27.6.2002:
Termín: průběžně
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V.
ŘO 15
8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně":
- za období 1-11/2003 Termín: 12.12.2003
- za období 1-12/2003 Termín: 30.1.2004
Odpovídá: ŘO 15
Věcně příslušné odbory skupiny I., II., III., V.
Čl.II.
Období závěrky
1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období roku 2003 z databáze programu ISROS a počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů Termín: poslední den vykazovaného čtvrtletí
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI a VSC k zamezení přečerpání rozpočtu na paragrafech a položkách rozpočtové skladby do MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: v termínech čtvrtlet. závěrek účetnictví OSS
Odpovídá: ČŠI
VSC
ŘO 44
3. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené organizace, pedagogická centra, ČŠI, VSC a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT Termín: 10.4., 10.7., 10.10.2003, 26.1.2004
Odpovídá:
ředitelé PŘO
ředitelé OPŘO
ředitelé PC
ČŠI
VSC
ŘO 15
4. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav vykazujícím jednotkám a věcně příslušným odborům MŠMT
Termín: do 17.4., 17.7., 17.10.2003, 2.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
5. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI, VSC a MŠMT prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT
Termín: 17.4., 17.7., 17.10.2003, 2.2.2004
Odpovídá:
ředitelé PŘO
ředitelé OPŘO
ředitelé PC
ČŠI
VSC
ŘO 15
6. První sumarizace kapitoly
Termín: 17.4., 17.7., 17.1.2003, 2.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
7. Předání komentářů o průběhu poskytnutých dotací v uplynulém účetním období s důrazem na změny rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách v daném období věcně příslušnými odbory MŠMT odboru 44 MŠMT, které budou využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke zpracování materiálů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT
Termín: 17.4., 17.7., 17.10.2003, 2.2.2004
Odpovídá: Příkazci operací skupiny I., II., III., V.
8. Opravy MŠMT, předběžné předání dat a nepotvrzeného sumáře MF ČR Termín: do 22.4., 22.7., 22.10.2003 a 6.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44, ŘO 40, ŘO 15
9. Předání tiskových výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého školství odboru 30 MŠMT.
Termín: 31.7.2003, 17.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
10. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI a VSC podepsané jejich řediteli do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci
Termín: 23.4., 23.7., 23.10.2003, 9.2.2004
Odpovídá:
ředitelé PŘO
ředitelé OPŘO
ředitelé PC
ČŠI
VSC
11. Předání dat a sumáře Ministerstvu financí
Termín: 23.4., 23.7., 23.10.2003, 9.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
12. Předání podpisových stránek sumáře podepsaných statutárními zástupci MŠMT Ministerstvu financí
Termín: 29.4., 29.7., 29.10.2003, 13.2.2004
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44
Čl.III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na sumář předaný MF a kontrola vazeb dat předaných do územní databáze na číselník RARIS.
Termín: po schválení sumáře MF
Odpovídá: VŘ I/2
ŘO 44 - zabezpečí v MÚZO Praha, s.r.o.
2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování.
Termín: bezprostředně po zjištění rozdílu
Odpovídá: VŘ I/2 ŘO 44 - zabezpečení v MÚZO Praha, s.r.o.
Část IV.
Závěrečná ustanovení
1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny určené odboru 15 MŠMT, účtárna organizačních složek státu a příspěvkovým organizacím k provedení účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2003.
2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 26.května 2003.
Mgr. Václav Pícl
I.náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy