Nařízení ze dne 5.11.2003, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev

18.11.2003 | Sbírka:  390/2003 Sb. | Částka:  127/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
390/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. listopadu 2003,
kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
Vláda nařizuje podle § 15 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 313/2001 Sb.:
§ 1
(1) Pozemkový fond České republiky převede částku 80 000 000 Kč k podpoře obnovy včelstev za včelstva uhynulá v důsledku nepříznivého zimního období roku 20031) (dále jen "obnovená včelstva") Českému svazu včelařů (dále jen "Svaz").
(2) Zimním obdobím roku 2003 se rozumí období od 24. prosince 2002 do 21. března 2003.
§ 2
(1) Podpora k obnově včelstev (dále jen "podpora") se poskytne fyzické, popřípadě právnické osobě, která
a) oznámila Svazu ke dni 1. května 2003 počet včelstev, která uhynula v důsledku nepříznivého zimního období roku 2003 (dále jen "uhynulá včelstva"),
b) požádala ve stanovené lhůtě (§ 3) Svaz o podporu a v žádosti o poskytnutí podpory uvedla počet obnovených včelstev.
(2) Podpora se rovněž poskytne fyzické, popřípadě právnické osobě, která
a) požádá ve stanovené lhůtě (§ 3) Svaz o podporu,
b) oznámí Svazu nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory počet uhynulých včelstev a počet obnovených včelstev.
(3) Počet uhynulých včelstev se prokazuje
a) potvrzením vystaveným příslušným veterinárním lékařem, nebo
b) písemnou svědeckou výpovědí třetí osoby.
(4) Podpora se poskytne na základě písemné žádosti a čestného prohlášení, jejichž vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Žádost o poskytnutí podpory (dále jen "žádost") podává fyzická, popřípadě právnická osoba podle vzoru uvedeného v příloze k tomuto nařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Žádost se podává základní organizační jednotce Svazu, jejíž je členem, nebo v případě, že není členem Svazu, základní organizační jednotce Svazu, v jejímž územním obvodu jsou umístěna její obnovená včelstva.
§ 4
Podporu poskytne Svaz fyzické, popřípadě právnické osobě prostřednictvím své základní organizační jednotky, a to ve stejné výši na každé obnovené včelstvo, nejvýše však do 1 500 Kč na 1 obnovené včelstvo.
§ 5
Svaz do 31. prosince 2003 předloží Pozemkovému fondu České republiky vyúčtování prostředků vynaložených na obnovu včelstev podle tohoto nařízení a do 30. dubna 2004 vrátí případné nevyčerpané prostředky Pozemkovému fondu České republiky.
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
místopředseda vlády a ministr financí
Ministr zemědělství:
v z. RNDr. Ambrozek v. r.
ministr životního prostředí
Příl.
Žádost o poskytnutí podpory k obnově včelstev (VZOR)

A. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory fyzická osoba


1. Základní údaje

Příjmení: ................ Jméno, popřípadě jména ...............

Datum narození: .................................................

Adresa místa trvalého pobytu: ...................................

PSČ: ............................................................

Počet uhynulých včelstev v zimním období roku 2003: .............

Počet obnovených včelstev od 1. května do 31. srpna 2003: .......


2. Čestné prohlášení žadatele tvořící součást žádosti o poskytnutí
podpory k obnově včelstev:

Prohlašuji tímto, že jsem v roce poskytnutí podpory provedl(a)
obnovu následujícího počtu včelstev ..........

Dále prohlašuji, že na obnovená včelstva jsem nečerpal(a) podporu
z titulu tlumení nebezpečných nákaz.

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a
jsem si vědom(a)  právních důsledků nepravdivosti, popřípadě
neúplnosti tohoto čestného prohlášení.


Datum a místo: ................. Podpis žadatele: ...............


B. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory právnická osoba

1. Základní údaje

Obchodní firma nebo název: ......................................

Identifikační číslo: ................... DIČ: ...................

Sídlo: ..........................................................

PSČ: ............................................................

Počet uhynulých včelstev v zimním období roku 2003: .............

Počet obnovených včelstev od 1. května do 31. srpna 2003: .......


2. Čestné prohlášení žadatele tvořící součást žádosti o poskytnutí
podpory k obnově včelstev:

Prohlašuji tímto,  že výše uvedená právnická  osoba v roce
poskytnutí podpory provedla obnovu následujícího počtu včelstev
 ...........

Dále prohlašuji, že výše uvedená právnická osoba na obnovená
včelstva nečerpala podporu z titulu tlumení nebezpečných nákaz.

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a
jsem si vědom(a)  právních důsledků nepravdivosti, popřípadě
neúplnosti tohoto čestného prohlášení.


Datum a místo: ..................................................


Jméno, popřípadě jména a příjmení
statutárního orgánu žadatele: ...................................

Podpis statutárního orgánu žadatele: ............................
1) § 15 odst. 6 písm. c) zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 253/2003 Sb.