Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)

31.12.2003 | Sbírka:  492/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 206/2010 Sb.
492/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (dále jen "klasifikace KZAM-R").
Klasifikace KZAM-R je shodná s rozšířenou Klasifikací zaměstnání, která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 22. července 1996 (uveřejněno v částce 62/1996 Sb.).
Platné znění klasifikace KZAM-R je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. V knižní podobě je k dispozici na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
KZAM-R
METODICKÁ ČÁST
              Úvod k KZAM

   Český statistický úřad "Opatřením ČSÚ" (částka 20/1994 Sb.)
zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, která byla vypracovaná na
podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Je to OSN klasifikace,
kterou až na nepatrné výjimky převzala EU a vydala pod názvem
ISCO-88 (COM). Tato klasifikace má 4. místný číselný kód. KZAM
plně respektuje principy ISCO-88.  Na úrovni 4. místa t.j.
podskupin jsou některé rozdíly, které jsou patrné z převodníku
KZAM - ISCO-88 - ISCO-88(COM),  uvedené ve IV. části této
publikace. Pro národní  účely vyvstala potřeba podrobnějšího
třídění, proto se provedlo rozšíření klasifikace KZAM do hloubky
5. místa, tzv. podrobnější třídění, které se vydává jako 2. vydání
pod názvem "Klasifikace  zaměstnání- rozšířená (KZAM-R"). 1.
upravené vydání (1. a 2. svazek) KZAM z roku 1995 zůstává
v platnosti, až na rozdíly, které jsou níže uvedené.

   Tato publikace obsahuje i 3. svazek KZAM, t.j. abecední
seznam zaměstnání, proto 1. vydání 3. svazku vydaného v roce 1995
ztrácí platnost. Abecední seznam zaměstnání je uveden v V. částí
této publikace, obsahuje cca 8 000 položek.

 Přehled změn a úprav v KZAM-R oproti 1. upravenému vydání KZAM

kód       Upravený název           Poznámka

Hlavní třída 1

111 1      ústavní činitelé          vedoucí ústředních
                          orgánů (kromě ministrů)
                          jsou ve skupině 112

111 2      zrušená položka

111 3      představitelé obcí a vyšších    úprava názvu
        územních samosprávných celků    bez změny obsahu
                          položky

112 1      vedoucí pracovníci velvyslanectví, úprava názvu
        vyslanectví a konzulátů       bez změny obsahu
                          položky

112 2      předsedové Nejvyššího a vrchních  do této skupiny
        státních zastupitelství       se zahrnují i vedoucí
        (vč. zástupců a vedoucích      pracovníci uvedených
        pracovníků)             státních zastupitelství

112 3      předsedové Ústavního, Nejvyššího  do této skupiny
        správního a vrchních soudů     se zahrnují i vedoucí
        (včetně zástupců a vedoucích    pracovníci uvedených
        pracovníků)             soudů

122       vedoucí pracovníci výrobních    z názvu v závorce
        a provozních dílčích celků velkých se vypouští část
        organizací, podniků apod.      textu, vedoucí oddělení
        (organizačních jednotek,      se zatřiďují
        seskupení, útvarů apod.       do této skupiny
        - dále jen útvarů)

Hlavní třída 2

241 3      odborní pracovníci         úprava názvu
        v peněžnictví a pojišťovnictví   bez změny obsahu
                          položky

        Odborní referenti          zatřiďují se
        - ústředního orgánu         do skupiny 247
         státní správy
        - orgánu, který plní státní
         záležitosti

Hlavní třída 3

311 8      technici v kartografii,       zpřesnění názvu
        konstruktéři, kresliči,
        zeměměřiči

Hlavní třída 7

724 2      mechanici opraváři a seřizovači   zjednodušení názvu
        elektrických částí dopravních
        prostředků

724 5      montéři a opraváři rozhlasových   montéři antén patří
        a televizních přijímačů,      do skupiny 724 7
        magnetofonů, gramofonů apod.

Hlavní třída 8

821 1      obsluha elektrických nebo      zpřesnění názvu
        poloautomatických kovoobráběcích
        strojů (kromě seřizovačů -
        skupina 722)

831 3      dělníci zabezpečující sestavování  oprava názvu
        vlaků (brzdaři, signalisté,     (tisková chyba)
        výhybkáři, posunovači apod.)

831 4      dělníci zabezpečující jízdu vlaků  oprava názvu
        v mezistaničních úsecích (hradlaři, (tisková chyba)
        hláskaři, závoráři apod.)

Pro zjednodušení názvu byly u níže uvedených položek vypuštěny
některé poznámky uvedené v závorkách. U pětimístné klasifikace je
tento údaj nadbytečný.

Seznam položek:

1128, 1227, 1229, 123,
2149, 2351,
3142, 3145,
4132, 4133,
5113, 5149,
7213, 7216, 7239, 7243, 7246, 7311, 7313, 7331, 7332, 7412, 7424, 7433, 7435, 7436, 7443,
8113, 8141, 8142, 8152, 8159, 8164, 8223, 8229, 8255, 8267, 8269, 8273, 8284, 8340,
9129, 9159, 9162.

          Předmět klasifikace KZAM

   Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost,
kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je
zdrojem jeho hlavních pracovních příjmů.

   Naproti tomu povolání označuje způsobilost vykonávat pracovní
činnosti, která se získává určitým stupněm vzdělání a ovládnutím
potřebných praktických dovedností.

        Metodické principy klasifikace KZAM

   Základním metodickým principem  klasifikace je vytvoření
strukturální dekadické soustavy, zahrnující pracující obyvatelstvo
podle jeho zaměstnání.

   Klasifikace  definuje  zaměstnání  jako  soubor  úkolů
a povinností, které jsou vykonávány jednou osobou. Seskupuje
dohromady zaměstnání v  souhrnnějších hlavních třídách podle
podobnosti typů vykonávaných prací  a na základě podobnosti
kvalifikací požadovaných k plnění úkolů a povinností v zaměstnání.

   V definici hlavních tříd jsou používány dvě dimenze koncepce
kvalifikace úroveň (tj. stupeň) vzdělání, která je funkcí rozsahu
a složitosti zahrnutých úkolů, přičemž složitost má prioritu před
rozsahem; a specializace vzdělání, která odráží typ použité
znalosti, používané nástroje a zařízení, zpracovaný materiál
a charakter produkovaného zboží a služeb. Je nutné zdůraznit, že
klasifikace  se soustřeďuje  na kvalifikaci  požadovanou pro
provádění úkolů a nikoliv na to, zda pracovník mající konkrétní
zaměstnání je více nebo méně kvalifikovaný než jiný pracovník ve
stejném zaměstnání.

   Osm z deseti hlavních tříd bylo sestaveno s ohledem na čtyři
stupně vzdělání. V definicích dvou hlavních tříd vztah stupně
vzdělání nebyl proveden a to  u hlavní třídy 1 - Zákonodárci,
vedoucí a řídící pracovníci a  u hlavní třídy 0 - Příslušníci
armády, protože jiné aspekty tohoto typu práce byly považovány za
důležitější (např. funkce tvorby politiky a řízení).

   Hlavní třída 2 - zahrnuje zaměstnání zpravidla vyžadující
znalosti  a dovednosti  odpovídající vysokoškolskému případně
bakalářskému vzdělání, nebo vědecké kvalifikaci.

   Hlavní třída 3 - zahrnuje zaměstnání zpravidla vyžadující
znalosti a dovednosti odpovídající úplnému střednímu, případně
bakalářskému vzdělání.

   Pět z hlavních tříd a to 4, 5, 6, 7 a 8 se posuzuje jako by
měly stejný stupeň vzdělání - střední vzdělání příp. úplné střední
vzdělání a rozlišují se vztahem k širokým skupinám specializace
vzdělání.

   Aby byla zvládnuta  otázka kvalifikačních požadavků pro
zaměstnání s  podobnými úkoly v  důsledku rozdílů použitých
technologií, je  činěn rozdíl na úrovni  hlavní třídy mezi
zaměstnáními, která jsou orientována  v zásadě na řemeslnou
zručnost (tj. hlavní třída 6, 7) a zaměstnání, která jsou v zásadě
orientována na obsluhu strojů, zařízení a montážní práce (hlavní
třída 8).

   Zásady při zatřiďování zaměstnání podle klasifikace KZAM

   Všechna zaměstnání, která spočívají v pracích, v nichž
pracovníci mají hlavní legislativní a řídící úkoly a povinnosti
mají být klasifikována do hlavní třídy 1.

   Pracující "vlastníci" se klasifikují podle toho, zda jejich
úkoly  a povinnosti  jsou  z  hlavní části  podobné úkolům
a povinnostem manažerů a dozorců nebo jiných pracovníků ve stejné
oblasti práce. Např. samostatně pracující instalatér může mít
hlavní řídící úkoly, ale jiný může vykonávat stejnou práci ale
    jako námezdně pracující instalatér, což závisí např. na velikosti
firmy. V prvním případě se má zaměstnání klasifikovat s manažery
a v druhém případě s instalatéry.

   Problém klasifikace zaměstnání, která mají široký rozsah
a povinnosti by měl být řešen aplikací určitých pravidel priority,
tj. některým úkolům se dává přednost při určování kategorií
zaměstnání: např. pekař, který peče a zároveň prodává by měl být
klasifikován jako "pekař" a nikoliv jako "prodavač". Pracovník,
který obsluhuje určitý typ stroje a také zaučuje nové pracovníky,
má být klasifikován jako operátor stroje; řidič taxi, který si
také vede účetnictví má být klasifikován jako řidič motorových
vozidel apod.

       Konstrukce a seskupení klasifikace KZAM

Číselný kód KZAM-R je pětimístný a je konstruován takto:

              1 2 3 4 5

              | | | | |
hlavní třída zaměstnání ---+ | | | |
třída zaměstnání --------------+ | | |
skupina zaměstnání ---------------+ | |
podskupina zaměstnání ---------------+ |
jednotka zaměstnání --------------------+


KZAM-R definuje pět úrovní seskupení tvořené:
- 10 hlavními třídami
- 28 třídami
- 119 skupinami
- 499 podskupinami
- 3221 jednotkami.

   Jednotky sestávají z řady detailních zaměstnání, např. fyzik
mechanik patří do jednotky 211 12, do podskupiny 211 1, která je
zahrnuta do skupiny 211 a ta je součástí třídy 21 a hlavní třídy
2.

    Vazba na předchozí jednotnou klasifikaci zaměstnání

   Vazba mezi předchozí "Jednotnou klasifikaci zaměstnání (JKZ)"
je ve větší části pouze orientační, neboť základní klasifikační
přístupy a tím odvozeně i jednotlivá seskupení se vzájemně od sebe
liší svým obsahem.

   Zásadní rozdíl je i v tom, že nová klasifikace (KZAM) je
vázána na úroveň (stupeň) vzdělání.

   Např. třída 6 JKZ zahrnovala technické pracovníky bez ohledu
na to  jaké vzdělání se vyžaduje  k výkonu jejich profese
(vysokoškolské nebo středoškolské )  a KZAM tyto pracovníky
zahrnuje podle stupně vzdělání, buď do hlavní třídy 2 nebo 3.
Obdobně je to u zdravotnických, pedagogických, uměleckých a jiných
profesí. U dělnických profesí JKZ nezohledňovala zda se jedná
o kvalifikované nebo pomocné, nekvalifikované zaměstnání.

   Převodní klíč byl vypracován na úrovni skupin (KZAM) - oborů
(JKZ) a to jak převod JKZ - KZAM, tak i KZAM - JKZ.

   Převodní klíče  nejsou uvedeny v  této publikaci, byly
publikovány v 1. vydání z r. 1992 a v 3. svazku KZAM vydaného
v roce 1995. Ve IV. části této publikace je uveden převodník mezi
KZAM - ISCO-88 - ISCO-88 (COM).

  Přehled a charakteristika hlavních tříd klasifikace KZAM

Hlavní třídy KZAM:

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci
3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci
 v příbuzných oborech
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě
6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných
 oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní  výrobci, zpracovatelé, opraváři
 (kromě obsluhy strojů a zařízení)
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
0 Příslušníci armády

  Hlavní třída 1 - Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

   Zákonodárci,  vedoucí  a  řídící  pracovníci  formulují
a uskutečňují vládní  politiku, jakož i  politiku zvláštních
společenských,  zájmových  organizací,  dále  tvoří, upravují
a odvolávají zákony,  nařízení a předpisy,  zastupují vládu,
organizují a řídí státní úřady v souladu s vládní politikou
a zákony, nebo plánují, řídí a koordinují činnost podniků a jiných
organizací včetně jejich vnitřních odborů a referátů.

   V české variantě KZAM je oproti ISCO-88 nová skupina 115
- Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních
úřadů. KZAM nepřebírá skupinu 113 - Náčelníci vesnic.

   Tato hlavní třída je rozdělena  na 3 třídy, 8 skupin, 41
podskupin a 290 jednotek.

   Hlavní třída 2 - Vědečtí a odborní duševní pracovníci

   Vědečtí a odborní duševní pracovníci zvyšují stávající objem
znalostí,  zabývají  se  praktickým  využíváním vědeckých či
uměleckých koncepcí a teorií a systematicky sdělují poznatky.
Většina zaměstnání zařazena do této hlavní třídy vyžaduje znalosti
a dovednosti odpovídající  vysokoškolskému, příp. bakalářskému
vzdělání, nebo vědecké kvalifikaci. Náplň práce pracovníků hlavní
třídy 2 obvykle zahrnuje : analýzu, výzkum a vývoj teorií,
koncepcí a operativních metod; poskytování porad nebo aplikování
stávajících  znalostí  přírodních,  zemědělsko  - lesnických,
společenských, lékařských  věd, jakož i  znalosti z oblasti
technických, humanitních a pod. věd. Náplň jejich práce zahrnuje
rovněž vyučování na určité úrovni vzdělávacího procesu, teorie
a praxe  jednoho  nebo  několika  oborů; poskytování různých
obchodních, právních a  sociálních služeb; uměleckou tvorbu;
poskytování duchovní opory; přípravu vědeckých prací a zpráv.

   Je třeba upozornit, že v závislosti na vědeckých úkolech
a stupni odpovědnosti za jejich provádění, jakož i v závislosti na
místních nárocích kladených na vzdělávání jsme na rozdíl od
ISCO-88 zařadili některá zaměstnání zahrnutá zde (v hl. tř. 2) do
hl. třídy 3 - "Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci
a pracovníci příbuzných oborů", případně naopak. Takové případy
jsou  u  některých  technických  a  učitelských  zaměstnání
a u ošetřovatelů. Oproti ISCO-88 je nová skupina 247 - Odborní
administrativní pracovníci jinde neuvedení (v souladu s doplněním
v klasifikaci EU). Skupina 233 - Ošetřovatelé, je vypuštěna a je
převedena do hlavní třídy 3.

Hlavní třída 2 je rozdělena na 4 třídy, 18 skupin, 79 podskupin
a 527 jednotek.

Hlavní třída 3 - Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci
        a pracovníci v příbuzných oborech

   Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci
v příbuzných oborech provádějí většinou technické a příbuzné úkoly
spojené s výzkumem a využitím vědeckých a uměleckých koncepcí
a předpisů. Vychovávají v různých školských zařízeních. Většina
zaměstnání v této třídě vyžaduje schopnosti odpovídající střednímu
odbornému vzdělání (příp. úplnému střednímu vzdělání). Úkoly
plněné pracovníky v této hlavní třídě obvykle zahrnují : provádění
technické  práce  spojené  s  výzkumem  a využitím koncepcí
a příslušných metod na poli přírodních, zemědělsko-lesnických,
společenských věd, jakož i v oblasti technických a humanitních
věd. Náplň jejich práce rovněž zahrnuje výchovu dětí a mládeže;
organizování a provádění různých technických služeb zaměřených na
obchod, finance, správu, sociální péči, umělecké a sportovní
zábavy; plnění některých  náboženských povinností apod. Tito
pracovníci mohou být vedeni pracovníky zařazenými v hlavní třídě
1 nebo 2.

   Oproti  klasifikaci ISCO-88  nová KZAM  má skupinu 347
rozdělenou na dvě samostatné skupiny 347 - Výkonní pracovníci
umění a zábavy a 348 - Profesionální sportovci a pracovníci
sportu; je vytvořena nová skupina 316 - Technici železničního
provozu.

   Hlavní třída je rozdělena na 4 třídy, 23 skupin, 90 podskupin
a 572 jednotek.

   Hlavní třída 4 - Nižší administrativní pracovníci (úředníci)

   Nižší administrativní pracovníci (úředníci) zaznamenávají,
organizují,  ukládají, zpracovávají  a vyhledávají  informace
související s příslušnou prací; plní celou řadu úřednických úkolů,
zvláště  ve spojení  s peněžními  operacemi na  přepážkách,
zařizováním cest, informacemi a zařizováním schůzek. Většina
zaměstnání v této třídě vyžaduje dovednosti odpovídající střednímu
případně  úplnému  střednímu  vzdělání.  Náplň práce nižších
administrativních  pracovníků  (úředníků)  obvykle  zahrnuje
stenografování; psaní na stroji; práci s programy pro zpracování
textu a jinými kancelářskými stroji. Ukládají data do počítače;
zaznamenávají  a zpracovávají  číselné údaje;  vedou záznamy
o zásobách,  výrobě  a  přepravě;  plní úřednické povinnosti
v knihovnách;  vedou  záznamy;  vyřizují  poštu;  připravují
a kontrolují materiál připravený pro tisk; provádějí peněžní
operace na přepážkách;  zařizují cesty; předávají požadované
informace klientům a dojednávají schůzky; obsluhují telefonní
ústředny.

   Hlavní třída 4 je rozdělena na 2 třídy, 7 skupin, 26
podskupin a 149 jednotek.

  Hlavní třída 5 - Provozní pracovníci ve službách a obchodě

   Provozní pracovníci ve službách a obchodě poskytují osobní
a ochranné služby související s cestováním, vedením domácnosti,
stravováním, osobní péčí a ochranou proti požáru a nezákonným
činům, anebo prodávají a předvádějí výrobky ve velkoobchodě či
maloobchodě a podobných organizacích, jakož i ve stáncích a na
tržištích, pracují jako modely  pro uměleckou tvorbu a při
předváděních.

   Většina zaměstnání zařazených do této hlavní třídy vyžaduje
dovednosti odpovídající střednímu, případně úplnému střednímu
vzdělání.  Náplň  práce  těchto  pracovníků obvykle zahrnuje
poskytování  osobních  služeb  zaměřených  na  následující:
organizování cest; vedení domácnosti; příprava a podávání jídel
a nápojů; osobní péče, jako např. kadeřnické služby či služby
poskytované v salónech krásy; doprovod; pomoc při ošetřování;
předpovídání budoucnosti; balzamování lidských těl, zařizování
pohřbů; ochrana jednotlivců a majetku proti požáru a nezákonnému
jednání;  prosazování  zákona  a  pořádku;  prodej zboží ve
velkoobchodu nebo maloobchodu, jakož i ve stáncích a na tržištích;
předvádění zboží perspektivním zákazníkům; pózování při umělecké
tvorbě a na předvádění.

   Hlavní třída 5 je rozdělena na 2 třídy, 9 skupin, 28
podskupin a 154 jednotek.

   Hlavní třída 6 - Kvalifikovaní dělníci v zemědělství,
        lesnictví a v příbuzných oborech

   Náplň práce vykonávaná     kvalifikovanými dělníky v zemědělství,
lesnictví a v příbuzných oborech zahrnuje: přípravu půdy, setí,
pěstování, hnojení a sklízení polních plodin; pěstování zeleniny
a zahradnických produktů; sběr divoce rostoucích rostlin; chov
zvířat nebo lov zvěře především pro maso, mléko, kůže, kožešiny;
chov bource morušového, včel aj., pěstování, údržba a využívání
lesů; chov a lov ryb; pěstování a sbírání jiných forem vodního
života; skladování a základní zpracování produktů; prodej produktů
nákupčím, obchodním organizacím či na trzích. Většina zaměstnání
zařazených do této hlavní třídy vyžaduje dovednosti odpovídající
střednímu, případně úplnému střednímu vzdělání (nebo vyučení
v daném oboru).

   Obsluha  zařízení  a  strojů,  pokud vyžaduje především
zkušenosti a pochopení obsluhovaného a sledovaného strojního
vybavení, k tomu, aby byla zajištěna jeho správná funkce, je
zařazována do hlavní třídy 8.

   Hlavní třída 6 je rozdělena na 2 třídy, 6 skupin, 19
podskupin a 102 jednotek.

   Hlavní třída 7 - Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci,
           zpracovatelé, opraváři

   Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři,
získávají a zpracovávají suroviny; stavějí, udržují a opravují
budovy a jiné stavby; odlévají, tvarují a spojují kov; stavějí
těžké kovové konstrukce, zvedací a podobná zařízení; vyrábějí
nástroje, zařízení a celou řadu jiných kovových výrobků; zařizují
nebo seřizují a zároveň obsluhují obráběcí stroje; opravují,
montují, udržují vozidla, motory, průmyslové strojní vybavení,
elektronická nebo elektrická zařízení; tisknou; vyrábějí potraviny
a nejrůznější předměty z materiálů, jako např. drahých kovů
a drahokamů, skla, dřeva, textilu, kůže a příbuzných materiálů.
Pracují s ručními, ručně poháněnými nebo jinými nástroji, které
snižují fyzickou námahu a čas potřebný pro splnění určitých úkolů,
jakož i zvyšují kvalitu výrobků. Náplň jejich práce předpokládá
porozumění organizaci práce, používaným materiálům a nástrojům,
povaze a účelu konečného výrobku. Většina zaměstnání zařazených do
této hlavní třídy vyžaduje dovednosti odpovídající střednímu,
případně úplnému střednímu vzdělání (nebo vyučení v daném oboru).

   Obsluha  zařízení  a  strojů,  pokud vyžaduje především
zkušenosti a pochopení obsluhovaného a sledovaného strojního
vybavení, k tomu, aby byla zajištěna jeho správná funkce, je
zařazována do hlavní třídy 8.

   Pokud zaměstnání spočívá v jednoduchých a rutinních úkonech
a využívání ručních nástrojů, využití fyzické síly, malé nebo
žádné předcházející zkušenosti a porozumění práci, jakož i omezené
iniciativě a úsudku je zařazována do hlavní třídy 9.

   Hlavní třída 7 je rozdělena na 4 třídy, 16 skupin, 91
podskupin a 644 jednotek.

      Hlavní třída 8 - Obsluha strojů a zařízení

   Pracovníci této hlavní třídy obsluhují a sledují provoz
průmyslových  zařízení  a  strojního  vybavení  na místě či
prostřednictvím dálkového  ovládání, řídí a  obsluhují vlaky
a motorová vozidla a pojízdná průmyslová zařízení, nebo sestavují
výrobky z jednotlivých dílů podle přesných pravidel a postupů.

   Jejich práce většinou vyžaduje zkušenost a porozumění funkci
průmyslového zařízení, strojního  vybavení a zařízení, které
obsluhují nebo sledují. Často je nutné pracovat rychlostí udávanou
strojem, zvládat nové postupy a technologie v závodě, ve strojním
vybavení a zařízení.

   Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje dovednosti na
úrovni středního případně úplného středního vzdělávání (nebo
vyučení v oboru).

   Náplň práce obsluhy strojů a zařízení a montážníků obvykle
spočívá: v obsluze a sledování důlního zařízení a automatizovaných
průmyslových zařízení a zařízení pro zpracování kovů a jiných
nerostů, skla, keramiky, dřeva, papíru, chemikálií, jakož i úpravu
vody, výrobu elektrické energie  apod., dále obsluhu strojů
vyrábějících výrobky z kovů a jiných nerostů, chemických látek,
plastů, dřeva,  textilu, kůže, kožešin  a potravin; obsluhu
tiskárenských lisů a knihvazačských strojů; řízení a obsluhu vlaků
a motorových vozidel; řízení, obsluhu a sledování pojízdných
strojních zařízení; sestavování výrobků z jednotlivých přesných
dílů v  souladu s přesnými předpisy  a postupy. Řemeslníci
a dělníci, pokud pracují ručně,  ručně poháněnými či jinými
nástroji a tato zaměstnání vyžadují pochopení organizace práce,
porozumění materiálům a nástrojům,  jakož i povaze a účelu
konečného výrobku se zatřiďují do hlavní třídy 7. Pokud zaměstnání
spočívá v jednoduchých a rutinních úkonech a využívání ručních
nástrojů, fyzické síly, malé nebo žádné předcházející zkušenosti
a porozumění práci, jakož i omezené iniciativě a úsudku je
zařazováno do hlavní třídy 9. Oproti ISCO-88 je nová skupina 818
- Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku.

   Hlavní třída 8 je rozdělena na 3 třídy, 21 skupin, 87
podskupin a 603 jednotek.

   Hlavní třída 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

   Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci vykonávají jednoduché
a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou
sílu. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje dovednosti
na úrovni základního vzdělání.

   Náplň práce obvykle zahrnuje: prodej zboží na ulicích,
veřejných  místech  či  podomní  prodej; poskytování různých
pouličních služeb; čištění, mytí, žehlení a úklid v činžovních
domech, hotelech,  úřadech a jiných  budovách; umývání oken
a skleněných povrchů budov; doručování zpráv nebo zboží; nošení
zavazadel; hlídání majetku; odstraňování odpadků, zametání ulic
a podobných  míst;  provádění  různých  jednoduchých  úkonů
v zemědělství a lesnictví; provádění různých jednoduchých úkonů
souvisejících s chováním vodních živočichů a rostlin; kopání jam;
plnění jednoduchých úkonů souvisejících s prací v dolech, na
stavbách a ve výrobě, včetně třídění výrobků a jednoduchých
montážních operací; ruční balení; manipulace s náklady; přepravu
cestujících, materiálů a zboží vozidly poháněnými lidskou silou;
řízení povozů tažených zvířaty nebo strojů poháněných zvířaty.

   Hlavní třída 9 je rozdělena na 3 třídy, 10 skupin, 37
podskupin a 174 jednotek.

        Hlavní třída 0 - Příslušníci armády

   V této hlavní třídě byly zařazeny osoby bez pracovního
zařazení (děti, studenti, nepracující důchodci apod.). Třídění
těchto osob bylo v 1. upraveném vydání vypuštěno v souladu
s klasifikací ISCO-88, která v  této hl. třídě 0 zatřiďuje
příslušníky armády. Příslušníci armády jsou pracovníci sloužící
v ozbrojených silách vč. pracovníků zajišťujících pomocné funkce
a to na základě dobrovolnosti či povinnosti, kteří nemohou o své
vůli přijmout civilní zaměstnání.

   Jedná se zejména o vojáky, vojenské námořníky a letce a další
osoby podrobující se celodennímu výcviku či vykonávající jiné
služby po dobu delší než 3 měsíce.

   Do této hlavní třídy nepatří pracovníci v civilním zaměstnání
i když  se zabývají  otázkami obrany,  např. administrativní
pracovníci státních institucí zabývajících se otázkami obrany,
dále policisté (kromě vojenských policistů), celníci a členové
jiných ozbrojených složek, vojáci v záloze, kteří v současnosti
nevykonávají  vojenskou službu,  jakož i  osoby vykonávající
krátkodobý výcvik.

   Hlavní třída 0 je rozdělena na 1 třídu, 1 skupinu, 1
podskupinu a 6 jednotek.

       Závaznost a využití klasifikace KZAM

   Klasifikace zaměstnání - rozšířená (KZAM-R) je určena zejména
pro statistické účely je závazná pro statistická zjišťování
prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

   Je však sestavována tak, aby byla využitelná i v jiných
oblastech, neboť do ní byly promítnuty požadavky a připomínky
ústředních orgánů a dalších  institucí a připomínky různých
uživatelů.
SYSTEMATICKÁ ČÁST
 
      1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

         11 Zákonodárci, vyšší úředníci

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

111   Zákonodárci

1111  Ústavní činitelé
    11111  prezident republiky
    11112  předseda, místopředseda komory Parlamentu
    11113  předseda, místopředseda, ministr vlády
    11114  předseda, místopředseda výboru, komise komory
        Parlamentu,
    11115  poslanec, senátor Parlamentu
    11118  předseda stálé delegace u orgánů Evropské unie, OECD

1113  Představitelé obcí a vyšších územních samosprávných celků
    11131  primátor, náměstek primátora
    11132  starosta, zástupce starosty
    11136  vedoucí, zástupce vedoucího vyššího územního
        samosprávného celku

112   Vyšší státní úředníci

1121  Vedoucí pracovníci velvyslanectví, vyslanectví a konzulátů
    11211  velvyslanec
    11212  vyslanec
    11213  konzul
    11214  rada zastupitelského úřadu
    11215  velvyslanecký atašé
    11219  vyšší úředník velvyslanectví, vyslanectví, konzulátu
        jinde neuvedený

1122  Předsedové Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství (vč.
    zástupců a vedoucích pracovníků)
    11221  předseda, místopředseda Nejvyššího státního
        zastupitelství
    11222  předseda, místopředseda vrchního státního zastupitelství
    11227  ředitel odboru Nejvyššího, vrchního státního
        zastupitelství
    11228  vedoucí oddělení Nejvyššího, vrchního státního
        zastupitelství

1123  Předsedové Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního a
    vrchních soudů (vč. zástupců a vedoucích pracovníků)
    11231  předseda, místopředseda Ústavního     soudu
    11232  předseda, místopředseda Nejvyššího soudu
    11233  předseda, místopředseda Nejvyššího správního soudu
    11234  předseda, místopředseda vrchního soudu
    11235  předseda, místopředseda kolegia, senátu Ústavního soudu
    11236  ředitel odboru Ústavního soudu
    11237  vedoucí oddělení Ústavního soudu
    11238  ředitel odboru Nejvyššího, Nejvyššího správního,
        vrchního soudu
    11239  vedoucí oddělení Nejvyššího, Nejvyššího správního,
        vrchního soudu

1124  Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády, vedoucích
    ústředních orgánů, tiskoví mluvčí
    11241  poradce prezidenta republiky
    11242  poradce předsedy, místopředsedy, ministra vlády
    11243  poradce vedoucího orgánu, který plní státní záležitosti
    11244  poradce vedoucího ústředního orgánu státní správy (kromě
        ministra vlády)
    11245  poradce člena Parlamentu
    11246  tiskový mluvčí prezidenta republiky
    11247  tiskový mluvčí vlády
    11248  tiskový mluvčí orgánu, který plní státní záležitosti
    11249  tiskový mluvčí ústředního orgánu státní správy

1125  Vedoucí pracovníci orgánů, které plní státní záležitosti (kromě
    orgánů státní správy - 1127)
    11251  vedoucí orgánu, který plní státní záležitosti
    11252  zástupce vedoucího orgánu, který plní státní záležitosti
    11253  ředitel sekce (vrchní ředitel) orgánu, který plní státní
        záležitosti
    11254  ředitel odboru orgánu, který plní státní záležitosti
    11255  vedoucí oddělení orgánu, který plní státní záležitosti

1126  Vedoucí kanceláře, sekretariátu ministra, předsedy, vyslance
    apod.
    11261  vedoucí sekretariátu prezidenta republiky
    11262  vedoucí sekretariátu (kanceláře) předsedy,
        místopředsedy, ministra vlády
    11263  vedoucí sekretariátu předsedy komory Parlamentu
    11264  vedoucí sekretariátu (kanceláře) vedoucího orgánu, který
        plní státní záležitosti
    11265  vedoucí sekretariátu (kanceláře) vedoucího orgánu státní
        správy
    11267  vedoucí sekretariátu (kanceláře) předsedy soudu,
        vedoucího státního zastupitelství
    11268  vedoucí sekretariátu (kanceláře) velvyslance, vyslance

1127  Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů
    (místopředsedové, náměstci, ředitelé, vedoucí sekce, odboru,
    oddělení)
    11271  vedoucí ústředního orgánu státní správy (kromě člena
        vlády)
    11272  zástupce vedoucího, místopředseda, náměstek ústředního
        orgánu státní správy
    11273  ředitel sekce (vrchní ředitel) ústředního orgánu státní
        správy
    11274  ředitel odboru ústředního orgánu státní správy
    11275  vedoucí oddělení ústředního orgánu státní správy
    11276  vedoucí orgánu státní správy, správního úřadu (kromě
        ústředních orgánů)
    11277  zástupce vedoucího orgánu státní správy, správního úřadu
        (kromě ústředních orgánů)
    11278  ředitel odboru orgánu státní správy, správního úřadu
        (kromě ústředních orgánů)
    11279  vedoucí oddělení orgánu státní správy, správního úřadu
        (kromě ústředních orgánů)

1128  Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany
    11281  policejní prezident, náměstek prezídia, ředitel,
        náměstek ředitele úřadu policie
    11282  ředitel, zástupce ředitele policejní správy, ředitelství
        policie
    11283  ředitel, zástupce služby, odboru, útvaru na prezídiu, na
        úřadu, na správě policie
    11284  vedoucí, zástupce oddělení, skupiny na prezídiu, na
        úřadu, na správě policie
    11285  velitel služby, vedoucí odboru, oddělení, skupiny na
        okresním, na městském ředitelství policie
    11286  generální ředitel, náměstek vězeňské služby, ředitel,
        zástupce ředitele ústavu vězeňské služby
    11287  vedoucí oddělení, referátu vězeňské služby
    11288  náčelník, zástupce náčelníka hlavní správy, správy
        požární ochrany
    11289  ředitel, zástupce ředitele odboru zařízení hlavní správy
        požární ochrany

114   Vedoucí pracovníci politických, zájmových a odborových
    organizací

1141  Vedoucí pracovníci politických organizací a politických stran
    11411  předseda, předák, generální tajemník politické strany
    11412  místopředseda politické strany
    11413  vedoucí sekretariátu (tajemník) politické strany
    11415  předseda občanského sdružení
    11416  předseda nadace
    11417  vedoucí pracovník politické organizace

1142  Vedoucí pracovníci zájmových, odborových a společenských
    organizací
    11421  vedoucí odborové organizace
    11422  vedoucí zaměstnavatelské organizace
    11423  výkonný tajemník odborové organizace
    11424  předák odborového svazu
    11425  vedoucí zájmové organizace
    11426  vedoucí pracovník odborové organizace
    11427  vedoucí pracovník zaměstnavatelské organizace
    11428  vedoucí společenské organizace

1143  Vedoucí pracovníci humanitárních a podobných organizací
    11431  předseda (generální tajemník) humanitární organizace
    11432  předseda organizace ochrany přírody
    11433  předseda organizace pro lidská práva
    11434  předseda organizace zvláštní zájmové skupiny
    11438  vedoucí pracovník humanitární organizace
    11439  vedoucí humanitární a podobné organizace jinde neuvedený

115   Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a
    obecních úřadů

1150  Přednostové, (vč. zástupců), tajemníci a vedoucí pracovníci
    okresních a obecních úřadů
    11501  přednosta, zástupce přednosty okresního úřadu
    11502  tajemník magistrátu statutárního města (městského úřadu)
    11503  přednosta, zástupce přednosty obecního úřadu
    11504  tajemník okresního, obecního úřadu
    11505  vedoucí kanceláře přednosty okresního, městského,
        obecního úřadu
    11506  vedoucí odboru, sekce okresního, městského, obecního
        úřadu
    11507  vedoucí oddělení okresního, městského, obecního úřadu
    11508  vedoucí referátu okresního, městského, obecního úřadu
    11509  vedoucí pracovník okresního, městského, obecního úřadu
        jinde neuvedený

  12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností,
    podniků, apod. vč. jejich organizačních jednotek (manažeři)

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

121   Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností
    (řídí za pomoci alespoň dvou dalších řídících pracovníků)

1210  Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností
    12101  vedoucí velké zemědělské organizace
    12102  vedoucí velké lesnické, rybářské, myslivecké organizace
    12103  vedoucí velké organizace výroby a rozvodu energií
    12104  vedoucí velké organizace dobývání a těžby nerostných
         surovin
    12105  vedoucí velké zpracovatelské (průmyslové, výrobní)
         organizace
    12106  vedoucí velké stavební, zeměměřičské, projektové
         organizace
    12107  vedoucí velké stravovací, ubytovací organizace
    12108  vedoucí velké obchodní, zprostředkovatelské organizace
    12109  vedoucí velké dopravní, skladovací organizace
    12110  vedoucí velké poštovní, telekomunikační organizace
    12111  vedoucí velké peněžní, pojišťovací organizace
    12112  vedoucí velké výzkumné a vývojové, výpočetní organizace
    12113  vedoucí velké organizace zabezpečující osobní,
         úklidové, pečovatelské služby
    12114  vedoucí velké zdravotnické, sociální organizace
    12115  vedoucí velké veterinární organizace
    12116  vedoucí velké vzdělávací organizace
    12117  vedoucí velké kulturní, rekreační, sportovní, cestovní
         organizace
    12118  vedoucí velké církevní organizace
    12119  vedoucí velké organizace jinde neuvedený

122   Vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků
    velkých organizací, podniků apod. (organizačních jednotek,
    seskupení, útvarů apod. - dále jen útvarů)

1221  Vedoucí pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a
    myslivosti
    12211  výrobní náměstek zemědělské, lesnické, rybářské
         organizace
    12212  vedoucí výrobního (provozního) útvaru v zemědělství
    12213  vedoucí výrobního (provozního) útvaru v lesnictví
    12214  vedoucí výrobního (provozního) útvaru v rybářství,
         rybníkářství
    12215  vedoucí výrobního (provozního) útvaru ve vodním
         hospodářství
    12219  vedoucí pracovník výrobního útvaru v zemědělství,
         lesnictví jinde neuvedený

1222  Vedoucí pracovníci v průmyslu (ve výrobě)
    12221  výrobní, technický náměstek výrobní organizace
    12222  vedoucí výrobního (provozního) útvaru těžby,
         geologického průzkumu
    12223  vedoucí výrobního (provozního) útvaru v energetice
    12224  vedoucí výrobního (provozního) útvaru ve strojírenství
    12225  vedoucí výrobního (provozního) útvaru v hutnictví
    12226  vedoucí výrobního (provozního) útvaru chemické,
         farmakologické výroby
    12227  vedoucí výrobního (provozního) útvaru výroby potravin a
         nápojů
    12228  vedoucí výrobního (provozního) útvaru výroby
         spotřebního zboží, polygrafie
    12229  vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu jinde
         neuvedený

1223  Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřičství
    12231  hlavní stavbyvedoucí velké organizace
    12232  výrobní náměstek stavební organizace (náměstek
         investiční)
        12233  vedoucí velkého investičního útvaru
    12236  vedoucí provozního útvaru ve stavebnictví
    12237  náměstek ředitele velkého projekčního ústavu
    12238  hlavní projektant
    12239  vedoucí pracovník ve stavebnictví, zeměměřičství jinde
         neuvedený

1224  Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě (vč.
    exportu, importu)
    12241  vedoucí provozní jednotky obchodu
    12242  vedoucí oddělení, sektoru obchodního domu
    12244  vedoucí provozu v maloobchodě
    12245  vedoucí provozu ve velkoobchodě
    12246  vedoucí obchodního odboru (útvaru)
    12247  vedoucí provozu exportu, importu
    12249  vedoucí pracovník ve velkoobchodě, maloobchodě jinde
         neuvedený

1225  Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích
    12251  vedoucí provozu velké restaurace
    12252  vedoucí provozu velkého hotelu
    12253  vedoucí provozu velké organizace společného stravování
         (jídelny, menzy)
    12254  vedoucí provozu velkého ubytovacího zařízení
         (studentské koleje)
    12259  vedoucí pracovník v restauraci, hotelu jinde neuvedený

1226  Vedoucí pracovníci v dopravě, skladování, telekomunikacích a
    na poštovních úřadech
    12261  přednosta železniční stanice, vedoucí depa, velké
         výkonné jednotky v dopravě
    12262  vedoucí provozu velké železniční stanice, vedoucí
         přepravní kanceláře
    12263  vedoucí provozního útvaru silniční dopravy, střediska
         správy a údržby dálnic
    12264  vedoucí leteckého provozu (zabezpečení letového
         provozu)
    12265  vedoucí provozního útvaru lodní dopravy
    12266  vedoucí provozního útvaru poštovního úřadu,
         telekomunikací
    12267  vedoucí provozního útvaru dopravní organizace
    12268  vedoucí provozního útvaru skladovací organizace
    12269  vedoucí pracovník v dopravě, skladování,
         telekomunikacích jinde neuvedený

1227  Vedoucí pracovníci v organizacích zaměřených na poskytování
    obchodních služeb
    12271  vedoucí provozu v peněžnictví, v pojišťovnictví
    12272  vedoucí pracovník ústředí peněžnictví
    12273  vedoucí provozního útvaru banky, spořitelny, pojišťovny
    12274  vedoucí provozního útvaru obchodních služeb
    12275  vedoucí provozu velké realitní kanceláře
    12277  vedoucí provozního útvaru v půjčovnictví a pronájmu
    12279  vedoucí pracovník v organizaci poskytující obchodní
         služby jinde neuvedený

1228  Vedoucí pracovníci v pečovatelských, úklidových a podobných
    službách
    12281  vedoucí provozního útvaru velké pečovatelské organizace
    12282  vedoucí provozního útvaru velké organizace zajišťující
         úklidové služby
    12283  vedoucí provozního útvaru velké čistírny prádla a oděvů
    12284  vedoucí provozního útvaru velké organizace
         opravárenských služeb
    12285  vedoucí provozního útvaru velké organizace osobních
         služeb
    12289  vedoucí pracovník v organizaci pečovatelských a
         podobných služeb jinde neuvedený

1229  Vedoucí pracovníci dílčích celků jinde neuvedení (kulturních,
    zdravotnických, školských, sportovních apod.)
    12291  vedoucí provozního útvaru velké kulturní, rekreační,
         cestovní organizace
    12292  vedoucí provozního útvaru velkého sportovního zařízení
    12293  vedoucí provozního útvaru velkého zdravotnického
         zařízení
    12294  vedoucí provozního útvaru velkého vzdělávacího
         vysokoškolského zařízení
    12295  vedoucí provozního útvaru velkého vzdělávacího zařízení
         (kromě vysokoškolského)
    12296  vedoucí provozního útvaru velkého veterinárního
         zařízení
    12297  vedoucí provozního útvaru velkého zařízení sociální
         péče
    12298  vedoucí provozního útvaru velké náboženské organizace
    12299  vedoucí pracovník dílčího celku jinde neuvedený

123   Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků (organizačních
    jednotek, seskupení, útvarů apod. - dále jen útvarů)

1231  Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních)
    útvarů
    12311  ekonomický náměstek (ekonomický ředitel)
    12312  tajemník společnosti
    12313  vedoucí útvaru hospodářské správy
    12314  vedoucí útvaru informační soustavy, účetnictví
    12315  vedoucí útvaru kalkulací, cen, rozborů, plánování
    12316  vedoucí útvaru financování
    12317  vedoucí útvaru ekonomiky práce (racionalizace práce)
    12318  vedoucí ekonomického útvaru
    12319  vedoucí pracovník finančního, hospodářského útvaru
         jinde neuvedený

1232  Vedoucí pracovníci personálních útvarů a útvarů průmyslových
    vztahů
    12321  náměstek pro personální práci (personální ředitel)
    12322  vedoucí personálního útvaru
    12323  vedoucí osobního útvaru
    12324  vedoucí útvaru péče o zaměstnance
    12325  vedoucí útvaru výchovy pracovníků
    12327  vedoucí útvaru průmyslových vztahů
    12329  vedoucí pracovník personálního útvaru jinde neuvedený

1233  Vedoucí pracovníci odbytových útvarů (vč. průzkumu trhu)
    12331  obchodní náměstek (obchodní ředitel)
    12332  vedoucí velké podnikové prodejny
    12333  vedoucí útvaru marketingu
    12334  vedoucí útvaru odbytu (prodeje)
    12335  vedoucí útvaru zahraničních obchodních vztahů
    12336  vedoucí útvaru průzkumu trhu odběratelů
    12337  vedoucí útvaru expedice (velké organizace)
    12338  vedoucí útvaru reklamací v odbytu
    12339  vedoucí pracovník odbytového útvaru jinde neuvedený

1234  Vedoucí pracovníci reklamních útvarů a útvarů pro styk s
    veřejností
    12341  vedoucí útvaru propagace
    12342  vedoucí útvaru reklamy velké organizace
    12343  vedoucí útvaru pro styk s veřejností
    12344  vedoucí servisní služby podniku
    12345  vedoucí útvaru organizačně technických služeb
    12349  vedoucí pracovník útvaru propagace a reklamy jinde
         neuvedený

1235  Vedoucí pracovníci zásobovacích útvarů
    12351  vedoucí útvaru zásobování, nákupu
    12354  vedoucí útvaru průzkumu trhu dodavatelů
    12356  vedoucí útvaru reklamací v zásobování
    12357  vedoucí útvaru skladového hospodářství
    12359  vedoucí pracovník zásobovacího útvaru jinde neuvedený

1236  Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů
    12361  vedoucí výpočetního střediska
    12362  vedoucí provozu výpočetního střediska
    12363  vedoucí směny výpočetního střediska
    12364  vedoucí technické obsluhy výpočetního útvaru
    12365  vedoucí útvaru automatizace řízení velké organizace
    12366  vedoucí útvaru organizace a techniky řízení
    12369  vedoucí pracovník výpočetního útvaru jinde neuvedený

1237  Vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových útvarů
    12371  náměstek pro technický rozvoj
    12372  vedoucí útvaru vědecké, výzkumné a vývojové organizace
    12373  vedoucí výzkumné a vývojové základny podniku
    12374  vedoucí útvaru technického rozvoje
    12379  vedoucí pracovník výzkumného a vývojového útvaru jinde
         neuvedený

1239  Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení
    12391  vedoucí sekretariátu ředitele velké organizace
         (asistent ředitele)
    12392  vedoucí administrativního útvaru velké organizace
    12393  vedoucí útvaru přípravy obrany velké organizace
    12394  vedoucí útvaru racionalizace výroby
    12396  vedoucí útvaru reprografických služeb velké organizace
    12397  vedoucí archívu, knihovny velké organizace
    12399  vedoucí pracovník velkého univerzálního útvaru jinde
         neuvedený

  13 Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci,
 společnost  (za pomoci  nejvýše jednoho  dalšího řídícího
              pracovníka)

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

131   Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací

1311  Vedoucí, ředitelé v zemědělství, lesnictví, rybářství a
    myslivosti
    13111  vedoucí malé zemědělské organizace
    13114  vedoucí malé lesnické organizace
    13116  vedoucí malé rybářské, rybníkářské organizace
    13117  vedoucí malé myslivecké organizace
    13119  vedoucí malé organizace v zemědělství, lesnictví,
        rybářství jinde neuvedený

1312  Vedoucí, ředitelé v průmyslu (ve výrobě)
    13121  vedoucí malé průmyslové organizace
    13122  vedoucí samostatného výrobního provozu
    13123  vedoucí samostatné výrobní dílny
    13124  vedoucí malé elektrárny, teplárny, vodárny
    13129  vedoucí malé výrobní organizace jinde neuvedený

1313  Vedoucí, ředitelé ve stavebnictví a zeměměřičství
    13131  vedoucí malého stavebního podniku
    13132  vedoucí samostatného stavebního provozu
    13133  vedoucí malé montážně-stavební organizace
    13134  vedoucí malé projektové organizace
    13137  vedoucí malé zeměměřičské organizace
    13139  vedoucí malé stavební organizace jinde neuvedený

1314  Vedoucí, ředitelé ve velkoobchodě a maloobchodě
    13141  vedoucí malé velkoobchodní organizace
    13142  vedoucí maloobchodní prodejny
    13143  vedoucí malého obchodního domu
    13144  vedoucí výkupní organizace
    13145  vedoucí malé organizace zahraničního obchodu
    13146  vedoucí malé dodavatelské (zásobovací) organizace
    13147  vedoucí malé zásilkové organizace
    13148  vedoucí pracovník - obchodník
    13149  vedoucí malé obchodní organizace jinde neuvedený

1315  Vedoucí, ředitelé v restauracích a     hotelích
    13151  vedoucí malého hotelu, motelu, botelu
    13152  vedoucí malého ubytovacího zařízení
    13153  vedoucí malého pohostinského, stravovacího zařízení
    13159  vedoucí malé restaurační, hotelové organizace jinde
        neuvedený

1316  Vedoucí, ředitelé v dopravě, skladování, telekomunikacích a na
    poštovních úřadech
    13161  vedoucí malé dopravní organizace
    13162  vedoucí samostatného skladu (překladiště)
    13164  vedoucí malé organizace telekomunikací
    13165  vedoucí, přednosta malého poštovního úřadu
    13166  vedoucí malé organizace pro distribuci tisku
    13169  vedoucí malé dopravní a skladovací organizace jinde
        neuvedený

1317  Vedoucí, ředitelé v podnicích poskytujících obchodní služby
    13171  vedoucí malé banky, pojišťovny, spořitelny
    13172  vedoucí malého podniku obchodních, zprostředkovatelských
        služeb
    13174  vedoucí malé pobočky banky, pojišťovny, spořitelny
    13179  vedoucí malé organizace poskytující obchodní služby
        jinde neuvedený

1318  Vedoucí, ředitelé pečovatelských, úklidových a podobných služeb
    13181  vedoucí malé pečovatelské organizace
    13183  vedoucí malé provozovny (organizace) osobních služeb
    13184  vedoucí malé provozovny (organizace) oprav
    13185  vedoucí malé organizace poskytující úklidové služby
    13186  vedoucí malé půjčovny
    13187  vedoucí malé čistírny, prádelny
    13189  vedoucí malé organizace pečovatelských, úklidových a
        jiných služeb jinde neuvedený

1319  Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní jinde
    neuvedení (školství, kultura, sport, zdravotnictví apod.)
    13191  vedoucí malé kulturní, rekreační, sportovní, cestovní,
        zábavní organizace
    13192  vedoucí malé agentury bezpečnostní služby
    13193  vedoucí malého zdravotnického zařízení, zotavovny,
        lázeňské organizace
    13194  vedoucí malé výzkumné a vývojové, výpočetní organizace
    13195  vedoucí malého vzdělávacího zařízení
    13196  vedoucí malého veterinárního zařízení
    13197  vedoucí malého zařízení sociální péče
    13198  vedoucí, představitel malé náboženské organizace
    13199  vedoucí malé organizace jinde neuvedený

       2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci

  21 Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách,
    architekti a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci)

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 211  Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných
    oborech
 2111  Fyzikové a astronomové
    21111  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         fyzikálních
    21112  fyzik mechanik
    21113  fyzik termodynamik, akustik, optik
    21114  fyzik elektřiny a magnetismu
    21115  fyzik atomový, molekulární, nukleární
    21116  balistik
    21117  astronom, astrofyzik
    21118  fyzik hydrodynamik
    21119  fyzik jinde neuvedený

 2112  Meteorologové
    21121  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         meteorologie
    21122  meteorolog prognostik (předpovědi) počasí
    21123  meteorolog klimatolog
    21129  meteorolog jinde neuvedený

 2113  Chemici
    21131  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         chemických
    21132  chemik anorganik
    21133  chemik organik
    21134  chemik fyzikální, chemik analytik
    21135  chemik atomový
    21136  chemik farmakolog
    21137  chemik technických látek
    21138  chemik korozních procesů
    21139  chemik jinde neuvedený

 2114  Geologové, geofyzici, geodeti, hydrologové apod.
    21141  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         geologických a příbuzných
    21142  geodet (zeměměřič - geodet)
    21143  geofyzik
    21144  geomorfolog, geomagnetik
    21145  geolog, mineralog, petrolog
    21146  glaciolog
    21147  vulkanolog, seismolog
    21148  hydrolog
    21149  paleontolog, speleolog apod.

 2119  Ostatní vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
    21191  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         technických jinde neuvedený

 212  Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v
    příbuzných oborech

 2121  Matematici a odborníci v příbuzných oborech
    21211  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         matematických
    21212  matematik vědeckých analýz
    21213  matematik pojistného
    21214  matematik aplikované matematiky
    21215  matematik teoretické matematiky
    21216  matematik technických věd
    21217  analytik operačního výzkumu

 2122  Statistici
    21221  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         statistiky
    21222  statistik matematik
    21223  statistik analytik
    21224  statistik metodik
    21225  statistik ekonom
    21226  statistik demograf
    21227  statistik biometrik
    21228  statistik průzkumu veřejného mínění
    21229  statistik odborný jinde neuvedený

 2129  Vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
    21291  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         matematiky a statistiky jinde neuvedený

 213  Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky

 2131  Projektanti a analytici výpočetních systémů
    21311  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         výpočetní techniky
    21312  projektant a analytik operačních systémů
    21313  projektant a analytik informačních systémů
    21314  projektant a analytik pro řízení báze dat
    21315  projektant a analytik vývojových nástrojů a
         programovacích jazyků
    21316  projektant a analytik komunikačních systémů
    21317  projektant a analytik multimediálních systémů
    21318  projektant a analytik technických a inženýrských
         aplikací
    21319  projektant a analytik výpočetních systémů jinde
         neuvedený

 2132  Programátoři
    21321  programátor specialista v oboru výpočetní techniky
    21322  programátor operačních systémů
    21323  programátor informačních systémů
    21324  programátor báze dat, datové základny
    21326  programátor komunikace, spojů
    21328  programátor pro aplikaci počítačových systémů
    21329  programátor v oboru výpočetní techniky jinde neuvedený

 2139  Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde
    neuvedení
    21391  inženýr správce operačních systémů
    21392  inženýr správce integrovaných, informačních systémů,
         sítí
    21393  inženýr správce databáze
    21394  inženýr správce uživatelských aplikací počítačových
         systémů
    21395  inženýr správce komunikačních systémů
    21396  systémový inženýr výpočetní techniky
    21398  odborný pracovník inženýrsko-technických služeb
    21399  odborník zabývající se výpočetní technikou jinde
         neuvedený

 214  Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a
    inženýři (tvůrčí pracovníci)

 2141  Hlavní architekti, architekti a plánovači měst,urbanisté,
    projektanti měst a obcí, dopravních sítí (kromě bytových
    architektů - skupina 347)
    21411  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         architektury a urbanismu
    21412  hlavní architekt
    21413  architekt plánovač měst, urbanista
    21414  inženýr projektant měst a obcí, dopravních sítí
    21415  projektant územní a plánovací dokumentace
    21416  architekt krajiny, zahradní architekt
    21417  architekt výstav, interiérů
    21418  architekt stavební
    21419  architekt jinde neuvedený

 2142  Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři
    21421  stavební inženýr ve výzkumu a vývoji
    21422  projektant staveb, areálů
    21423  projektant, konstruktér dopravních komunikací
    21424  stavební inženýr staveb, areálů
    21425  stavební inženýr technolog, normalizátor
    21426  stavební inženýr pro mechaniku zemin
    21427  stavební inženýr dopravních komunikací, systémů, sítí
    21428  stavební inženýr investiční
    21429  stavební inženýr jinde neuvedený

 2143  Projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři
    21431  inženýr elektrotechnik ve výzkumu a vývoji
    21432  inženýr projektant, konstruktér elektrotechnických
         zařízení, systémů
    21433  inženýr projektant, konstruktér energetických zařízení,
         rozvodů
    21434  inženýr elektrotechnik výroby a rozvodu energie,
         operátor bloku jaderné elektrárny
    21435  inženýr elektrotechnik technolog, normalizátor
    21436  inženýr elektrotechnik přístrojů, strojů a zařízení
    21437  inženýr energetik, energoinženýr
    21439  inženýr elektrotechnik jinde neuvedený

 2144  Projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí,
    inženýři - elektronici
    21441  inženýr elektronik ve výzkumu a vývoji
    21442  inženýr konstruktér, projektant elektronických
         přístrojů, zařízení, systémů
    21443  inženýr konstruktér, projektant jaderných
         elektronických systémů
    21444  inženýr projektant telekomunikačních sítí
    21445  inženýr elektronik technolog, normalizátor
    21446  inženýr elektronik telekomunikace, radiokomunikace
    21447  inženýr astronautik
    21448  inženýr elektronik vybavení počítačů, informačních
         systémů
    21449  inženýr elektronik jinde neuvedený

 2145  Projektanti a konstruktéři strojních zařízení,     strojní inženýři
    21451  strojní inženýr ve výzkumu a vývoji
    21452  inženýr projektant, konstruktér průmyslových zařízení,
         strojů, motorů, pohonů
    21453  inženýr projektant, konstruktér dopravních prostředků,
         letecký (lodní)
    21454  inženýr projektant, konstruktér klimatizačních systémů
    21455  strojní inženýr technolog, normalizátor
    21456  strojní inženýr přístrojů, strojů a zařízení
    21457  inženýr jaderných strojů a zařízení
    21458  strojní inženýr investiční
    21459  strojní inženýr jinde neuvedený

 2146  Chemičtí inženýři, technologové
    21461  chemický inženýr ve výzkumu a vývoji
    21462  inženýr projektant, konstruktér chemických,
         potravinářských zařízení, systémů
    21463  inženýr chemických, potravinářských zařízení
    21465  chemický inženýr technolog, normalizátor
    21466  chemický inženýr řízení kvality
    21467  chemický inženýr pro chemickou a potravinářskou výrobu
    21468  chemický inženýr investiční
    21469  chemický inženýr jinde neuvedený

 2147  Důlní a hutní inženýři, technologové, metalurgové
    21471  důlní, hutní inženýr ve výzkumu a vývoji
    21472  inženýr projektant, konstruktér těžby surovin a
         materiálů
    21473  inženýr projektant, konstruktér hutní
    21474  inženýr metalurg
    21475  důlní inženýr technolog, normalizátor
    21476  hutní inženýr technolog, normalizátor
    21477  důlní, hutní inženýr investiční
    21478  důlní inženýr jinde neuvedený
    21479  hutní inženýr jinde neuvedený

 2148  Kartografové a průzkumníci
    21481  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         zeměměřičství - kartografie
    21482  zeměměřič - kartograf
    21483  zeměměřič - kartograf průzkumník
    21484  zeměměřič - kartograf letecký, námořní
    21485  zeměměřič - kartograf fotograf
    21486  zeměměřič - kartograf pevniny, topograf, hydrograf
    21487  zeměměřič - kartograf důlní
    21488  zeměměřič - geodet katastru nemovitostí odborný
    21489  kartograf a průzkumník jinde neuvedený

 2149  Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí
    inženýři jinde neuvedení (tvůrčí pracovníci)
    21491  inženýr ve výzkumu a vývoji jinde neuvedený
    21492  inženýr robotik
    21493  inženýr silniční, potrubní dopravy a přepravy
    21494  inženýr železniční dopravy a přepravy
    21495  inženýr technolog dřeva, stavebních hmot, skla,
         keramiky, kůže, textilu, papíru, obuvi
    21496  inženýr systémový (kromě výpočetní techniky)
    21497  inženýr analytik rozborů, studií, racionalizace výroby
    21498  inženýr bezpečnosti práce a ochrany zdraví
    21499  inženýr jinde neuvedený

  22 Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských
           a příbuzných oborech

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 221  Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech

 2211  Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci v
    příbuzných oborech
    22111  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         biologických a příbuzných
    22112  bakteriolog
    22113  genetik, embryolog
    22114  biolog, cytolog
    22115  botanik, histolog
    22116  zoolog, zootechnik, ornitolog, entomolog, parazitolog
    22117  ekolog, inspektor životního prostředí
    22118  imunolog
    22119  odborný pracovník v biologických a příbuzných oborech
         jinde neuvedený

 2212  Farmakologové, anatomové, biochemici, fyziologové, patologové a
    odborníci v příbuzných oborech
    22121  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         farmakologických a příbuzných
    22122  biochemik, biofyzik
    22123  farmakolog, toxikolog
    22124  fyziolog
    22125  patolog
    22126  endokrinolog
    22127  anatom
    22128  epidemiolog
    22129  odborný pracovník ve farmakologii a příbuzných oborech
         jinde neuvedený

 2213  Agronomové, šlechtitelé a odborníci v příbuzných oborech
    22131  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         zemědělství, lesnictví
    22132  agronom
    22133  zemědělský inženýr
    22134  šlechtitel odborný
    22135  odborný pracovník zelinář, ovocnář, zahradnický odborník
    22136  odborný pracovník pěstování plodin, péče o půdu
    22137  odborný pracovník v lesním hospodářství
    22139  odborný pracovník v zemědělství, lesnictví jinde
         neuvedený

 222  Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci

 2221  Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů)
    22211  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru poruch a
         nemocí lidského organismu
    22212  lékař se specializací v oboru chirurgie
    22213  lékař se specializací v oboru gynekologie a porodnictví
    22214  lékař se specializací v oboru psychiatrie
    22215  lékař se specializací v oboru posudkové lékařství,
         soudní lékař
    22216  lékař se specializací v oboru záchranná služba
    22217  lékař se specializací v oboru jinde neuvedeném
    22219  lékař jinde neuvedený

 2222  Zubní lékaři (dentisté)
    22221  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         stomatologie
    22222  lékař zubní se specializací v oboru stomatologická
         chirurgie
    22223  lékař zubní se specializací v oboru stomatologická
         protetika
    22224  lékař zubní se specializací v oboru čelistní ortopedie
    22226  dentista odborný
    22227  lékař zubní se specializací v oboru jinde neuvedeném
    22229  lékař zubní jinde neuvedený

 2223  Veterinární lékaři
    22231  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         veterinární lékařství
    22232  veterinární chirurg
    22233  veterinář epidemiolog
    22234  veterinární lékař
    22239  odborný pracovník ve veterinárním lékařství jinde
         neuvedený

 2224  Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci
    22241  vedoucí lékárník
    22242  magistr v lékárně, lékárník
    22243  farmaceut
    22248  farmaceut v oboru veterinární farmacie
    22249  farmaceut jinde neuvedený

 2225  Hygienici
    22251  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru hygieny
    22252  hygienik v oboru hygiena všeobecná a komunální
    22253  hygienik v oboru hygiena dětí a dorostu
    22254  hygienik v oboru hygiena práce a nemocí z povolání
    22255  hygienik v oboru hygiena záření
    22256  hygienik v oboru epidemiologie
    22257  diplomovaný pracovník pro veřejné zdraví
    22259  hygienik jinde neuvedený

        23 Odborní pedagogičtí pracovníci

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 231  Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách

 2311  Vědeckopedagogičtí pracovníci
    23111  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         pedagogických, vědeckopedagogický pracovník
    23112  profesor vysokoškolský, univerzitní
    23113  docent
    23114  odborný asistent vysoké školy, univerzity
    23115  asistent vysoké školy, univerzity
    23117  pedagogický pracovník vysoké školy

 2319  Ostatní učitelé na vysokých školách
    23191  lektor vysoké školy, univerzity
    23192  metodik výuky cizích jazyků
    23193  odborný instruktor vysoké školy
    23199  učitel vysoké školy jinde neuvedený

 232  Učitelé středních škol

 2321  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
    23211  zástupce ředitele střední, vyšší školy
    23212  zástupce ředitele střední školy pro sportovní přípravu
    23213  zástupce ředitele pro studijní záležitosti
    23214  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší
         školy
    23215  výchovný poradce na střední škole

 2322  Učitelé odborných předmětů
    23221  zástupce ředitele středního odborného učiliště pro
         teoretické vyučování
    23222  učitel pověřen řízením odloučeného pracoviště
         teoretického vyučování na SOU
    23224  vedoucí učitel místně odloučeného pracoviště SOU pro
         teoretické i praktické vyučování
    23225  učitel odborných předmětů střední, vyšší školy
    23226  učitel pověřený správou a vedením školního statku,
         polesí
    23227  vedoucí oboru konzervatoře (střední umělecké školy) -
         učitel
    23228  vedoucí dílen - učitel

 2323  Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů - skupina 334)
    23231  zástupce ředitele středního odborného učiliště pro
         praktické vyučování
    23232  učitel praktického vyučování střední školy

 233  Učitelé základních škol a předškolní výchovy

 2331  Učitelé základních škol
    23311  zástupce ředitele základní školy
    23313  učitel základní školy pro 1. stupeň
    23314  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň
         základní školy
    23316  výchovný poradce na základní škole
    23319  učitel základní školy jinde neuvedený

 2332  Učitelé předškolní výchovy
    23321  zástupkyně ředitelky mateřské školy - učitelka
    23322  učitelka mateřské školy odborná
    23329  učitel předškolní výchovy jinde neuvedený

 234  Učitelé na speciálních školách

 2341  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciálních školách
    (vč. učitelů speciálních základních škol a předškolní výchovy)

    23411  zástupce ředitele speciální, zvláštní, pomocné školy s
         1. stupněm
    23412  zástupce ředitele speciální základní školy (1. a 2.
             stupeň)
    23413  zástupce ředitele speciální střední školy, odborného
         učiliště
    23414  učitelka speciální mateřské školy
    23415  učitel 1. stupně speciální, zvláštní, pomocné školy
    23416  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně
         speciální školy
    23417  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů speciální
         střední školy, odborného učiliště
    23418  výchovný poradce na speciálních školách

 2342  Učitelé odborných předmětů na speciálních školách
    23421  učitel odborných předmětů speciální školy
    23422  učitel odborných předmětů speciální střední školy,
         odborného učiliště
 2343  Učitelé praktického vyučování na speciálních školách
    23431  vedoucí praktického vyučování, dílen na speciální
         střední škole, odborném učilišti
    23432  učitel praktického vyučování na speciální střední
         škole, odborném učilišti
    23434  učitel ve speciálním pedagogickém centru

 235  Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení

 2351  Specialisté zaměření na metody výuky
    23511  specialista metod výuky
    23513  specialista audiovizuálních a jiných prostředků výuky
    23514  pedagogický poradce pro tvorbu učebních osnov
    23515  pedagogický poradce pro učební pomůcky

 2352  Školní inspektoři
    23521  vrchní školní inspektor
    23522  školní inspektor
    23528  školní inspektor výchovy mimo vyučování

 2353  Učitelé základních uměleckých škol (vč. soukromých učitelů
    uměleckých předmětů)
    23531  zástupce ředitele základní umělecké školy
    23532  učitel základní umělecké školy 1. stupně
    23533  učitel základní umělecké školy 2. stupně
    23534  vedoucí oboru základní umělecké školy - učitel
    23538  soukromý učitel uměleckých předmětů
    23539  učitel základních uměleckých škol jinde neuvedený

 2354  Učitelé jazykových škol a učitelé jazyků (kromě učitelů jazyků
    na školách)
    23541  zástupce ředitele jazykové školy (těsnopisného ústavu)
    23542  učitel jazykové školy
    23543  učitel těsnopisného ústavu
    23548  soukromý učitel jazyků
    23549  učitel jazyků jinde neuvedený

 2355  Učitelé pedagogických středisek a pedagogicko-psychologických
    poraden
    23551  zástupce ředitele pedagogicko-psychologické poradny
    23552  vedoucí oddělení pedagogicko-psychologické poradny
    23553  pedagogický pracovník pedagogicko-psychologické poradny
    23554  učitel pedagogických středisek
    23556  výchovný poradce pedagogicko-psychologických poraden

 2356  Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
    výchovy
    23561  zástupce ředitele výchovného ústavu pro mládež pro
         výuku
    23562  speciální pedagog v zařízení pro výkon ústavní a
         ochranné výchovy
    23563  učitel v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
    23564  odborný instruktor ve výchovném ústavu pro mládež
    23569  odborný pedagog zařízení pro výkon ústavní a ochranné
         výuky jinde neuvedený

 2359  Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení
    23591  zástupce ředitele střední školy (odborného učiliště)
         pro výchovnou činnost mimo vyučování
    23592  zástupce ředitele základní školy pro výchovnou činnost
         - vychovatel
    23593  vedoucí základního informačního střediska - pedagog
    23594  odborný lektor uměleckých a zájmových kurzů
    23595  instruktor řízení dopravních prostředků odborný
    23596  lektor kvalifikačních, rekvalifikačních kurzů odborný
    23597  taneční pedagog
    23598  hlasový pedagog, logoped odborný
    23599  pedagogický pracovník odborný jinde neuvedený

  24 Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 241  Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v
    příbuzných oborech

 2411  Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, rozpočtů,
    daní, apod., hlavní účetní
    24111  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         financování, rozpočtů a daní
    24112  hlavní, vedoucí účetní
    24113  revizor účtů, účetní znalec, auditor
    24114  odborný referent financování a úvěrování
    24115  odborný referent kalkulací, cen a nákladů
    24116  odborný metodik účetnictví
    24117  odborný referent rozpočtů
    24118  odborný daňový referent, poradce
    24119  odborný pracovník účetnictví a financování jinde
         neuvedený

 2412  Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí
    24121  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         personalistiky
    24122  odborný referent osobního oddělení
    24123  odborný personalista pro vzdělávání
    24124  odborný personalista pro sociální otázky a kolektivní
         vyjednávání
    24125  odborný analytik (metodik) hodnocení a ověřování
         způsobilosti
    24126  odborný personalista pro pracovně-právní záležitosti
    24127  odborný pracovník zaměstnaneckého průzkumu
    24128  odborný poradce pro volbu povolání
    24129  odborný pracovník na úseku personálních věcí jinde
         neuvedený

 2413  Odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví
    24131  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         peněžnictví
    24132  bankovní makléř, poradce, expert, dealer
    24133  metodik, analytik finančního trhu
    24134  odborný pracovník hotovostních a kapitálových operací
    24135  odborný pracovník pro úvěrovou administrativu
         (úvěrových limitů)
    24136  burzovní makléř odborný
    24137  pojišťovací a zajišťovací expert
    24138  odborný pracovník v pojišťovnictví
    24139  odborný pracovník peněžnictví a pojišťovnictví jinde
         neuvedený

 2419  Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání
    24191  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         podnikání
    24192  odborný pracovník marketingu (zahraničních vztahů)
    24193  odborný pracovník propagace, reklamy
    24194  odborný pracovník průzkumu trhu
    24195  odborný pracovník v oboru licencí, patentů a vynálezů
    24196  odborný pracovník vnějších vztahů
    24197  specialista efektivnosti podnikání
    24198  odborný pracovník pro styk s veřejností, tiskový mluvčí
    24199  odborný pracovník v oblasti podnikání jinde neuvedený

 242  Odborní pracovníci v právní oblasti

 2421  Právníci, právní poradci (mimo advokacii a soudnictví)
    24211  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru práva
    24212  právník ve sféře hospodářského řízení
    24213  právník legislativní
    24214  právní poradce
    24215  právník specialista na občanské (pracovní) právo
    24216  právník specialista na obchodní (správní) právo,
         komerční právník
    24217  právník v oblasti užitého práva
    24218  právní čekatel
    24219  právník jinde neuvedený

 2422  Soudci (kromě předsedů Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího
    správního a vrchních soudů a jejich zástupců)
    24221  předseda, místopředseda senátu soudu (kromě Ústavního
         soudu)
    24222  předseda, místopředseda kolegia soudu
    24223  předseda, místopředseda krajského, městského,
         okresního, obvodního soudu
    24224  soudce Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního,
         vrchního soudu
    24225  soudce krajského, městského, okresního, obvodního soudu
    24228  justiční čekatel
    24229  soudce jinde neuvedený

 2423  Notáři
    24231  notář
    24232  notář poradce

 2424  Státní zástupci (kromě předsedů Nejvyššího a vrchních státních
    zastupitelství a jejich zástupců)
    24241  předseda krajského, městského, okresního, obvodního
         státního zastupitelství
    24242  místopředseda krajského, městského, okresního,
         obvodního státního zastupitelství
    24243  státní zástupce Nejvyššího, vrchního státního
         zastupitelství
    24244  státní zástupce krajského, městského státního
         zastupitelství
    24245  státní zástupce okresního, obvodního státního
         zastupitelství
    24249  státní zástupce jinde neuvedený

 2425  Advokáti
    24251  vedoucí advokátní poradny
    24252  advokát patentové politiky
    24253  advokát v civilních sporech
    24254  advokát převodů a postoupení
    24255  advokát mezinárodních a průmyslových práv
    24256  odborný pracovník advokátní poradny
    24257  advokát - právní zástupce
    24259  advokát jinde neuvedený

 2426  Právní asistenti, praktikanti a koncipienti
    24261  právní asistent
    24262  asistent soudce (advokáta)
    24263  zástupce soudce (advokáta)
    24266  právní asistent (jednatel) makléře
    24267  právní asistent v bance, pojišťovně, spořitelně
    24268  koncipient, právní praktikant

 2429  Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení
    24295  právní zástupce pro nároky z pojištění
    24296  právní zástupce pro nároky sociálního zabezpečení
    24299  odborný pracovník v právní oblasti jinde neuvedený

 243  Archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech

 2431  Odborní archiváři (kromě řadových - hl. třída 4)
    24311  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         archivace
    24312  odborný archivář pro humanitní obory
    24313  odborný archivář pro technické obory
    24314  odborný archivář - knihovník
        24315  odborný archivář pro korespondenci
    24319  odborný archivář jinde neuvedený

 2432  Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových - hl. třída 4)
    24321  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         knihovnictví
    24322  knihovník specialista na audiovizuální materiály
    24323  knihovník specialista na katalogizaci
    24324  odborný dokumentarista
    24325  bibliograf, knihovník-bibliograf
    24326  informatik obchodních služeb
    24327  informatik technických služeb
    24328  odborný knihovník

 2433  Odborní pracovníci v informacích
    24331  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         informací
    24332  odborník v informacích (všeobecně)
    24333  odborník v informacích - pro vědu a výzkum
    24334  odborník v informacích - pro humanitní obory
    24335  odborník v informacích - pro technické obory (VTI)
    24336  odborník v informacích - pro informační sítě
    24338  odborný pracovník střediska vědeckých informací (VTI)
    24339  odborný pracovník v informacích jinde neuvedený

 2434  Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galerií)
    24341  kurátor (správce) muzea odborný
    24342  kurátor (správce) galerie odborný
    24349  kurátor odborný jinde neuvedený

 2439  Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení
    24391  vedoucí výroby v umělecké tvorbě
    24392  správce památkových objektů, kastelán
    24394  instruktor programový
    24395  odborný referent pro kulturně - výchovnou činnost
    24399  odborný pracovník kultury a osvěty jinde neuvedený

 244  Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných
    oborech

 2441  Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti
    24411  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech
         ekonomických
    24412  odborný ekonom metodik, specialista, expert
    24413  odborný ekonom rozborů, analýz a studií
    24414  odborný ekonom práce a mezd
    24415  odborný ekonom marketingu, obchodu
    24416  odborný ekonom plánování
    24417  odborný ekonom prognostik
    24419  odborný ekonom jinde neuvedený

 2442  Sociologové, antropologové, archeologové, geografové,
    kriminologové a odborníci příbuzných oborů
    24421  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         sociologie, archeologie, kriminologie
    24422  sociolog
    24423  archeolog
    24424  geograf
    24425  etnolog
    24426  penolog
    24427  kriminolog
    24428  antropolog

 2443  Filozofové, historici, politologové
    24431  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         filozofie, historie, politologie
    24432  filozof
    24433  politolog
    24434  historik
    24435  genealog

 2444  Filologové, jazykovědci, grafologové apod.
    24441  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         filologie
    24442  filolog (jazykovědec)
    24443  fonolog
    24444  etymolog
    24445  semasiolog
    24446  lingvista
    24447  morfolog
    24448  grafolog (kryptolog)

 2445  Psychologové
    24451  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         psychologie
    24452  psycholog specialista
    24453  sociální psycholog
    24454  psycholog pro volbu povolání
    24455  pedagogický psycholog
    24456  klinický psycholog
    24459  psycholog jinde neuvedený

 2446  Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (odborní sociální
    pracovníci, kromě řadových - hl. třída 3)
    24461  vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oboru
         sociálních věd
    24463  odborný sociální pracovník zdravotnického zařízení,
         léčebny
    24464  odborný sociální pracovník okresního, obecního,
         městského úřadu
    24465  odborný sociální pracovník náboženské organizace
    24466  odborný sociální pracovník ústavu sociální péče
    24467  odborný sociální pracovník v organizaci
    24468  odborný sociální pracovník pečovatelské služby
    24469  odborný sociální pracovník jinde neuvedený

 2447  Tlumočníci a překladatelé
    24471  tlumočník a překladatel
    24472  tlumočník běžných vztahů, cestovního ruchu
    24473  tlumočník simultánní
    24475  překladatel odborné, technické literatury
    24476  překladatel beletrie
    24478  tlumočník jinde neuvedený
    24479  překladatel jinde neuvedený

 245  Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři

 2451  Spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři
    24511  spisovatel
    24512  básník
    24513  dramatik
    24514  odborný kritik umění
    24515  novinář (novinář - publicista)
    24516  redaktor, redaktor technický
    24517  redaktor - publicista

 2452  Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, umělečtí grafici a
    výtvarníci
    24521  sochař
    24523  malíř (malíř výtvarník)
    24524  modelář umělecký
    24525  scénograf
    24526  grafik umělecký, filmový
    24527  restaurátor, preparátor, konzervátor umělecký
    24528  výtvarník umělecký, výtvarník scény, kostýmů
    24529  kontrolor kreseb v umělecké tvorbě

 2453  Hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci
    24531  muzikolog
    24532  sbormistr (ředitel kůru)
    24533  dirigent, kapelník, primáš
    24534  koncertní mistr
    24535  hudební skladatel (hudební aranžér)
    24536  hudebník, instrumentalista
    24537  zpěvák sólista
    24538  pěvec sólista
    24539  člen orchestru, hudebního souboru, sboru

 2454  Choreografové, baletní mistři a tanečníci
    24541  choreograf
    24542  taneční mistr
    24543  baletní mistr, primabalerina
    24544  sólista pantomimy (mim)
    24546  tanečník baletu
    24547  tanečník (kromě baletu)
    24549  člen baletního, tanečního souboru

 2455  Režiséři, scenáristé, dramaturgové divadel, filmu , rozhlasu a
    televize, vypravěči
    24551  dramaturg
    24552  režisér filmový
    24553  režisér televizní
    24554  režisér rozhlasový
    24555  režisér hudební, režisér ozvučení pořadů
    24556  režisér divadelní
    24557  scenárista
    24558  vypravěč
    24559  režisér, scenárista, dramaturg jinde neuvedený

 2456  Komentátoři, reportéři a žurnalisté v televizi a rozhlase
    24561  komentátor televizní
    24562  komentátor rozhlasový
    24564  reportér televizní
    24565  reportér rozhlasový
    24566  žurnalista televizní
    24567  žurnalista rozhlasový
    24568  moderátor
    24569  komentátor a žurnalista jinde neuvedený

 2457  Herci (vč. loutkoherců), animátoři
    24571  herec
    24574  loutkoherec
    24575  animátor odborný
    24579  člen divadelního souboru

 2458  Umělečtí designéři a návrháři
    24581  vedoucí malého návrhářského (designérského) ateliéru
    24582  designér a návrhář umělecký
    24584  designér umělecký, technický
    24586  umělecký maskér odborný
    24588  návrhář umělecký
    24589  designér, návrhář jinde neuvedený

 2459  Ostatní umělečtí pracovníci jinde neuvedení
    24591  vedoucí výpravy v umělecké tvorbě
    24592  stanmistr, stájmistr
    24593  mistr barev odborný
    24599  umělecký pracovník jinde neuvedený

 246  Odborní pracovníci církevních a náboženských institucí
    (duchovní)

 2460  Odborní pracovníci církevních a náboženských institucí (kromě
    nevysvěcených - skupina 349)
    24601  vědecký pracovník v oborech teologických (teolog)
    24602  senior (církevní organizace)
    24604  samostatný duchovní správce (kazatel)
    24605  duchovní
    24607  řeholník (vysvěcený)
    24609  odborný pracovník církevní a náboženské organizace
         jinde neuvedený

 247  Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

 2470  Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení
    24701  odborný referent (rada) orgánu, který plní státní
         záležitosti
    24702  odborný referent (rada) ústředního orgánu státní správy
    24703  odborný administrativní pracovník orgánu samosprávy
    24704  odborný administrativní pracovník soudu
    24705  odborný administrativní pracovník společenské
         organizace
    24706  odborný administrativní pracovník podnikatelské
         organizace
    24707  odborný administrativní pracovník kulturní, vzdělávací
         organizace
    24709  odborný administrativní pracovník jinde neuvedený

  3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci
           v příbuzných oborech

  31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 311  Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech

 3111  Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech
    31111  technik v geologii
    31112  technik v meteorologii
    31113  technik v hydrologii
    31114  technik v astronomii
    31115  technik v oceánografii
    31116  technik v metrologii
    31117  technik v geofyzice
    31118  technik laborant fyzikální, chemický
    31119  technik ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde
         neuvedený

 3112  Stavební technici
    31121  mistr stavební výroby
    31122  dispečer stavební výroby
    31123  stavební technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
    31124  technik investiční výstavby
    31125  stavební technik kontrolor jakosti, laborant
    31126  stavební technik provozní, (vedoucí     hrázný-jezný)
    31127  stavební technik technolog, normalizátor
    31128  stavební technik normovač
    31129  stavební technik jinde neuvedený

 3113  Elektrotechnici
    31131  mistr elektrotechnické výroby, výroby a rozvodu energie
    31132  dispečer elektrotechnické výroby, výroby a rozvodu
         energie
    31133  elektrotechnik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
    31134  technik operátor bloku, okruhu elektrárny
    31135  elektrotechnik kontrolor jakosti, laborant
    31136  elektrotechnik výrobních, přenosových strojů a
         zařízení, elektropřístrojů
    31137  elektrotechnik technolog, normalizátor
    31138  elektrotechnik normovač
    31139  elektrotechnik a energetik jinde neuvedený

 3114  Elektronici a technici v radiokomunikacích a telekomunikacích
    31141  mistr elektronické výroby, radiokomunikačního,
         telekomunikačního provozu
    31142  dispečer elektronické výroby, radiokomunikačního,
         telekomunikačního provozu
    31143  technik elektronik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
    31144  technik elektronických strojů a zařízení, přístrojů
    31145  technik kontrolor jakosti, laborant v elektronice
    31146  technik, inspektor radiokomunikací, telekomunikací
    31147  technik elektronik technolog, normalizátor
    31148  technik elektronik normovač
    31149  technik elektronik jinde neuvedený

 3115  Strojírenští technici
    31151  mistr strojírenské výroby
    31152  dispečer strojírenské výroby
    31153  strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a
         vývoj
    31154  strojírenský technik péče o základní fondy
    31155  strojírenský technik kontrolor jakosti, laborant
    31156  strojírenský technik montážní, provozní
    31157  strojírenský technik technolog, normalizátor
    31158  strojírenský technik normovač
    31159  strojírenský technik jinde neuvedený

 3116  Chemičtí technici
    31161  mistr chemické výroby
    31162  dispečer chemické výroby
    31163  chemický technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
    31164  technik chemického inženýrství
    31165  chemický technik kontrolor jakosti, laborant
    31166  technik chemických procesů
    31167  chemický technik technolog, normalizátor
    31168  chemický technik normovač
    31169  chemický technik jinde neuvedený

 3117  Důlní a hutní technici
    31171  mistr těžby surovin, mistr hutní výroby
    31172  dispečer těžby surovin, dispečer hutní výroby
    31173  důlní, hutní technik pro technický rozvoj, výzkum a
         vývoj
    31174  důlní technik mechanik
    31175  důlní, hutní technik kontrolor jakosti, laborant
    31176  důlní, hutní technik metalurg
    31177  důlní, hutní technik technolog, normalizátor
    31178  důlní technik trhacích prací, větrání, protiprašný
    31179  důlní, hutní technik jinde neuvedený

 3118  Technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči
    31181  technik v zeměměřičství - kartografii
    31182  technik grafických informačních systémů
    31183  technik v geodézii, referent katastru nemovitostí
    31184  technik geologického průzkumu
    31185  technický kreslič zeměměřič - kartograf
    31186  projektant mapových děl
    31187  technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a
         přístrojů
    31188  technický kreslič, technik dokumentace
    31189  technický kreslič, konstruktér jinde neuvedený

 3119  Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení
    31191  mistr jinde neuvedený
    31192  dispečer výrobní jinde neuvedený
    31193  technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj jinde
         neuvedený
    31194  technik silniční dopravy
    31195  technik kontrolor jakosti, laborant jinde neuvedený
    31196  bezpečnostní technik ve výrobě
    31197  technik technolog dřeva, stavebních hmot, skla,
         keramiky, kůže, textilu, papíru
    31198  technik racionalizace výroby, ergonomických studií
    31199  technik jinde neuvedený

 312  Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky

 3121  Poradenství ve výpočetní technice
    31211  technik analytik počítačových systémů
    31212  technik analytik počítačových datových základen
    31213  technik analytik komunikačních systémů
    31214  poradce, metodik pro hardware počítačových systémů
    31215  poradce, metodik pro software počítačových systémů
    31216  poradce, metodik, programátor pro uživatelské aplikace
         počítačových systémů
    31217  asistent programátora analytika počítačových systémů
    31218  systémový technik počítačů
    31219  poradce, metodik ve výpočetní technice jinde neuvedený

 3122  Operátoři a obsluha výpočetní techniky
    31221  operátor výpočetní techniky
    31223  technik údržby a oprav výpočetní techniky
    31225  operátor zařízení počítačů
    31226  operátor periferních zařízení počítačů
    31227  technik správce operačního systému, databáze,
         počítačových sítí
    31229  operátor a obsluha výpočetní techniky jinde neuvedený

 3123  Operátoři průmyslových robotů, NC strojů
    31231  operátor průmyslových robotů
    31232  operátor NC - strojů
    31233  technik údržby průmyslových robotů a NC - strojů
    31234  technik mechanik NC - strojů
    31235  technik pružných výrobních systémů (technik robotik)
    31236  technik revizor pružných výrobních systémů
         (průmyslových robotů)

 3129  Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení
    31291  technik organizace provozu výpočetní techniky
    31296  technik provozní kontroly počítačového systému
    31299  technik ve výpočetní technice jinde neuvedený

 313  Obsluha optických a elektronických zařízení

 3131  Fotografové (vč. uměleckých)
    31311  fotograf vědecký
    31312  fotograf umělecký
    31313  fotograf reklamní (komerční)
    31314  fotograf novinář (fotoreportér)
    31315  fotograf letecký
    31316  fotograf portrétní
    31317  fotograf policejní
    31318  fotograf specializovaný (na mikrosnímky, na
         architekturu ap.)
    31319  fotograf jinde neuvedený

 3132  Obsluha zařízení pro záznam zvuku, obrazu, operátoři kamery
    (vč. filmových a televizních)
    31321  mistr zvuku
    31322  zvukař, ruchař
    31323  operátor zvukového záznamu, mixážního zvukového
         zařízení
    31324  kameraman
    31325  kameraman animovaného filmu, trikový
    31326  kameraman televizní (filmový)
    31327  operátor televizního (filmového) studia,
         audiovizuálních zařízení, videoaparatury
    31328  operátor snímání obrazu, švenkr, ostřič, kamerový
         mechanik
    31329  střihač při výrobě obrazového záznamu

 3133  Obsluha vysílacího telekomunikačního zařízení (vč. obsluhy
    telegrafu) (kromě obsluhy telefonní ústředny a dálnopisu - hl.
    třída 4)
    31331  vedoucí telekomunikační ústředny, vysílacího studia
    31332  operátor televizního, rozhlasového přenosu, promítacího
         zařízení
    31333  operátor místního rozhlasu
    31334  operátor retranslační stanice
    31335  operátor telekomunikačního zařízení
    31336  operátor telegrafu, technik telegrafista
    31337  radista
    31338  technik zařízení pro přenos dat v telekomunikacích
    31339  technik operátor vysílacího a telekomunikačního
         zařízení jinde neuvedený

 3134  Obsluha lékařských zařízení
    31341  operátor zařízení lékařské radiologie, radiolog
    31342  diplomovaný radiologický asistent
    31343  operátor elektrokardiografu (elektroencefalografu)
    31344  operátor anesteziologického zařízení
    31345  radiologický laborant
    31346  operátor lékařských elektronických zařízení
    31347  operátor lékařského rentgenu
    31348  operátor optického zařízení na snímání obrazu
    31349  operátor lékařských zařízení jinde neuvedený

 3139  Obsluha ostatních optických a elektronických zařízení jinde
    neuvedená
    31391  operátor scénického osvětlovacího zařízení
    31392  operátor (dispečer) hudebních automatů
    31393  operátor mikroskopů
    31399  operátor optických a elektronických zařízení jinde
         neuvedený

 314  Letecký a lodní personál (odborný)

 3141  Lodní mechanici
    31411  hlavní inženýr lodi
    31412  hlavní lodivod
    31414  loďmistr (technik), strojmistr
    31415  námořní technický správce
    31416  technik lodní strojník
    31417  technik námořní dopravy
    31418  technik lodní (říční) dopravy
    31419  technik lodní mechanik jinde neuvedený

 3142  Lodní důstojníci a lodivodi
    31421  velitel plavidla
    31422  kapitán lodi, kapitán přístavu
    31423  vrchní lodník
    31424  lodní palubní, strojní důstojník
    31425  lodní elektrodůstojník
    31426  lodní radiodůstojník
    31427  lodní navigační důstojník (lodní navigátor)
    31428  lodní pilot
    31429  lodní důstojník a lodivod jinde neuvedený

 3143  Piloti, navigátoři a letečtí technici
    31431  velitel letadla
    31432  pilot letadla, druhý pilot letadla
    31433  pilot vrtulníku
    31434  palubní technik letadla, strojní důstojník
    31435  letecký elektrodůstojník
    31436  letecký navigační důstojník, radiodůstojník (letecký
         navigátor)
    31437  technik člen letecké posádky
    31438  pilot zkušební a zalétávací
    31439      technik letecké dopravy jinde neuvedený

 3144  Řídící letového provozu
    31441  řídící odbavovací haly letiště
    31442  asistent řídícího letového provozu
    31444  řídící automatické přípravy letového provozu
    31445  řídící letového provozu
    31447  vedoucí stanoviště řízení letového provozu
    31448  vedoucí přípravy letového provozu

 3145  Letečtí dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
    31451  řídící odbavovací plochy letiště
    31452  dispečer leteckého provozu (letecké dopravy)
    31453  kontrolor leteckého provozu
    31454  operátor letecké stanice
    31455  operátor systémů řízení letecké dopravy

 3146  Bezpečnostní technici leteckého provozu
    31461  vedoucí dílčího zabezpečovacího letového střediska
    31462  technik zabezpečování letového provozu
    31463  požární technik letového provozu
    31469  bezpečnostní technik letového provozu

 315  Bezpečnostní, protipožární, kolaudační technici a technici
    kontroly zdravotní nezávadnosti a jakosti

 3151  Kolaudační technici a technici protipožární ochrany,
    specialisté pro prevenci požárů a zjišťování příčin požárů
    (kromě hasičů - hl. třída 5)
    31511  hasič velitel (velitel protipožární jednotky)
    31513  inspektor požární služby
    31514  požární referent
    31515  hasič technik specialista na zjišťování příčin požáru
    31516  hasič technik specialista pro prevenci požáru
    31517  kolaudační, revizní technik požární ochrany
    31518  vyšetřovatel požárů
    31519  hasič technik jinde neuvedený

 3152  Bezpečnostní technici a technici pro kontrolu zdravotní
    nezávadnosti a jakosti (vozidel, postupů, výrobků apod.)
    31521  inspektor jakosti, kvality a zdravotní nezávadnosti
    31522  inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví
    31523  inspektor technických prohlídek vozidel
    31524  kontrolor (referent) jakosti, kvality a zdravotní
         nezávadnosti
    31525  metrolog
    31526  bezpečnostní technik (kromě ve výrobě)
    31527  revizní technik, kontrolor
    31528  zkušební technik (kromě ve výrobě)
    31529  bezpečnostní technik a technik pro kontrolu jakosti
         jinde neuvedený

 316  Technici železničního provozu

 3160  Technici železničního provozu
    31601  vrchní mistr, mistr železniční, vedoucí střediska
    31602  dispečer železniční (provozní, staniční, vlakový)
    31603  vedoucí vozové a přepravní kanceláře, vedoucí provozu
    31606  výpravčí (dispoziční, vnější služby)
    31607  technik železničního provozu
    31608  dozorčí přepravy, depa
    31609  technik železniční dopravy jinde neuvedený

  32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí
  a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 321  Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie,
    zemědělství a v příbuzných oborech

 3211  Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných oborech
    (vč. zdravotnických laborantů)
    32111  technik v biologii a příbuzných oborech
    32112  technik lékařských oborů
    32113  technik biolog, biofyzik, biochemik
    32114  technik zoolog, botanik, ekolog
    32115  laborant transfúzní stanice
    32116  laborant zdravotnický (SZP)
    32117  laborant v biologii a příbuzných oborech
    32118  laborant pitevní, preparátor (balzamovač) (SZP)
    32119  technik a laborant v biologických oborech jinde
        neuvedený

 3212  Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství
    32121  technik agronom (agronom provozní)
    32122  zootechnik
    32123  technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj v
        zemědělství (lesnictví)
    32124  zemědělský technik
    32125  technik šlechtitel
    32126  technik vodohospodář
    32127  technik lesního hospodářství
    32128  technik rybářský a rybníkářský
    32129  technik v zemědělství a lesnictví jinde neuvedený

 3213  Poradci v zemědělství a v lesnictví
    32131  poradce zemědělský
    32132  poradce zemědělský demonstrátor
    32133  poradce v lesnictví
    32134  poradce v rybářství
    32135  poradce pro ochranu životního prostředí

 322  Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci

 3221  Asistenti zdravotničtí
    32211  asistent zdravotnický

 3222  Asistenti hygienické služby
    32221  asistent hygienické služby (SZP)
    32222  diplomovaný dezinfektor (dezinsektor)
    32223  odborný pracovník pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
        v hygieně
    32224  asistent hygienické služby specialista pro
        epidemiologii
    32225  asistent hygienické služby specialista pro hygienický
        dozor
    32226  asistent hygienické služby specialista pro laboratorní
        metody v hygieně
    32227  asistent hygienické služby specialista pro hygienu
        všeobecnou a komunální
    32228  asistent hygienické služby specialista pro hygienu
        práce

 3223  Dietetici a odborníci pro výživu
    32231  poradce (metodik) výživy
    32232  diplomovaná sestra dietní
    32233  sestra dietní (SZP)
    32236  laborant v dietetice
    32237  dietetik léčebných kúr
    32239  dietetik jinde neuvedený

 3224  Optici a optometrici
    32241  oční optik (SZP)
    32242  diplomovaný oční technik
    32243  odborný pracovník pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
        v oční optice
    32244  oční optik specialista pro oftalmologii
    32245  oční optik specialista pro optometrii, ortooptiku,
        pleooptiku
    32246  oční technik laborant
    32247  oční technik, technik pro výrobu očních pomůcek
    32249  optik a optometrik jinde neuvedený

 3225  Zubní asistenti
    32251  zubní technik (SZP)
    32252  diplomovaný zubní technik
    32253  diplomovaná dentální hygienistka specialistka pro
        výzkum
    32254  zubní technik specialista pro čelistní ortopedii
    32255  zubní asistent
    32256  zubní technik laborant
    32259  zubní asistent a technik jinde neuvedený

 3226  Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci (vč. odb. masérů)
    32261  rehabilitační pracovník vč. odborného maséra (SZP)
    32262  diplomovaný fyzioterapeut, ergoterapeut
    32263  diplomovaný fyzioterapeut, ergoterapeut specialista pro
        výzkum
    32264  rehabilitační pracovník specialista pro fyzioterapii,
        ergoterapii
    32265  rehabilitační pracovník specialista pro léčbu prací
    32266  rehabilitační pracovník laborant
    32269  rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník jinde
        neuvedený

 3227  Veterinární asistenti
    32271  veterinární asistent (SZP)
    32273  odborný pracovník pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
        ve veterinářství
    32274  veterinární technik
    32276  veterinární technik laborant
    32279  veterinární asistent, technik jinde neuvedený

 3228  Farmaceutičtí asistenti
    32281  farmaceutický asistent
    32282  farmaceutický laborant (SZP)
    32283  farmaceutický laborant specialista pro výzkum
    32284  farmaceutický laborant specialista pro farmaceutickou
        analytiku
    32285  farmaceutický laborant specialista pro technologii léků
    32286  farmaceutický laborant specialista pro lékárenství
    32289  farmaceutický asistent a laborant jinde neuvedený

 3229  Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení
    32291  zdravotnický záchranář (SZP)
    32292  diplomovaný zdravotnický záchranář
    32294  technik protetik, ortoped
    32295  logopedický asistent
    32296  ortoepik, ortofonik
    32299  střední zdravotnický pracovník odborný jinde neuvedený

 323  Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry

 3231  Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry
    32311  staniční sestra všeobecná (SZP)
    32312  diplomovaná sestra všeobecná
    32313  sestra (zdravotní sestra) (SZP)
    32314  sestra všeobecná specialistka pro ošetřování
        (ošetřovatelka odborná)
    32315  sestra všeobecná specialistka pro instrumentování na
        operačním sále
    32316  sestra všeobecná specialistka pro stomatologickou péči
    32317  sestra všeobecná specialistka pro sociální službu
    32319  sestra všeobecná (zdravotní sestra) jinde neuvedená

 3232  Ženské sestry, porodní asistentky
    32321  staniční porodní asistentka (sestra ženská) (SZP)
    32322  diplomovaná porodní asistentka
    32323  porodní asistentka (sestra ženská) (SZP)
    32324  porodní asistentka specialistka pro ošetřování
    32325  porodní asistentka specialistka pro instrumentování na
        operačním sále
    32326  porodní asistentka specialistka pro endoskopii a
        sonografii
    32327  porodní asistentka pro sociální službu
    32329  porodní asistentka (sestra ženská) jinde neuvedená

 3233  Sestry pro péči o dítě
    32331  staniční sestra dětská (SZP)
    32332  diplomovaná sestra dětská
    32333  sestra dětská (SZP)
    32334  sestra dětská specialistka pro ošetřování
    32335  sestra dětská specialistka pro instrumentování na
        operačním sále
    32336  sestra dětská specialistka pro stomatologii
    32337  sestra dětská specialistka pro sociální službu
    32338  sestra dětská specialistka pro práci v poradně
    32339  sestra dětská jinde neuvedená

 3234  Sestry pro psychiatrickou péči
    32341  staniční sestra psychiatrie (SZP)
    32342  diplomovaná sestra psychiatrická
    32343  sestra psychiatrie (SZP)
    32344  sestra psychiatrie     specialistka pro ošetřovatelství
    32346  sestra psychiatrie specialistka pro psychoterapii
    32349  sestra pro psychiatrickou péči jinde neuvedená

 3235  Sestry pro intenzivní péči
    32351  staniční sestra pro intenzivní péči (SZP)
    32352  diplomovaná sestra pro intenzivní péči
    32353  sestra pro intenzivní péči (SZP)
    32354  sestra pro intenzivní péči v pediatrii
    32355  sestra pro intenzivní péči specialistka pro neodkladnou
        péči
    32356  sestra pro intenzivní péči pro anesteziologii,
        resuscitaci
    32359  sestra pro intenzivní péči jinde neuvedená

 324  Lidoví léčitelé

 3240  Lidoví léčitelé
    32401  lidový léčitel

          33 Pedagogičtí pracovníci

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 331  Pedagogové v mimoškolních zařízeních

 3311  Vychovatelé v družinách, klubech, domovech dětí a mládeže a
    podobných zařízeních
    33111  vedoucí (zástupce) střediska pro volný čas dětí a
        mládeže
    33112  vedoucí vychovatel v mimoškolském zařízení
    33113  vychovatel v domově mládeže, družině, klubu
    33118  asistent vychovatele
    33119  vychovatel v mimoškolském zařízení jinde neuvedený

 3312  Vedoucí zájmových kroužků (z povolání)
    33121  vedoucí zájmového kroužku
    33123  lektor zájmových kroužků dětí a mládeže

 332  Pedagogové pro předškolní výchovu

 3320  Pedagogové pro předškolní výchovu
    33201  vychovatelka mateřské školy
    33202  učitelka mateřské školy
    33203  učitelka dětského domova
    33209  pedagog pro předškolní výchovu jinde neuvedený

 333  Pedagogové na speciálních školách a v zařízeních ústavní a
    ochranné výchovy

 3331  Vychovatelé na speciálních školách
    33311  vedoucí vychovatel speciální mateřské školy
    33312  vedoucí vychovatel speciální školy, odborného učiliště
    33313  vychovatel speciální mateřské školy
    33314  vychovatel speciální školy, odborného učiliště
    33318  asistent vychovatele speciální školy

 3332  Vychovatelé školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné
    výchovy
    33321  vedoucí vychovatel zařízení ústavní a ochranné výchovy
    33322  vychovatel zařízení ústavní a ochranné výchovy
    33328  asistent vychovatele zařízení ústavní a ochranné výchovy

 334  Ostatní pedagogové

 3341  Instruktoři a mistři odborné výchovy
    33411  vrchní mistr řídící místně odloučené pracoviště
        praktického vyučování
    33412  vedoucí pracoviště praktického vyučování
    33414  mistr odborné výchovy středního odborného učiliště
    33415  mistr odborné výchovy výchovného ústavu pro mládež
    33416  instruktor odborné výchovy mládeže
    33419  mistr odborné výchovy jinde neuvedený

 3342  Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání
    33421  pedagog v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
        pracovníků (kromě pracovníků předškolní výchovy)
    33422  pedagog v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
        pracovníků předškolní výchovy
    33424  pedagog v oblasti výuky (výchovy) personálu
    33428  lektor v podnikových vzdělávacích zařízeních
    33429  pedagog (učitel) v oblasti dalšího vzdělávání jinde
       neuvedený

 3343  Pomocní instruktoři autoškol, létání apod.
    33431  pomocný instruktor v autoškole
    33432  pomocný instruktor létání
    33433  pomocný instruktor výcviku služebních zvířat
    33439  pomocný instruktor jinde neuvedený

 3349  Ostatní pedagogové jinde neuvedení
    33491  pracovník pro pedagogický dozor
    33493  lektor vzdělávacích, rekvalifikačních, praktických kurzů
    33499  pedagog jinde neuvedený

        34 Jiní pomocní odborní pracovníci

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 341  Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních
    transakcí

 3411  Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými
    papíry, devizami a makléři
    34111  makléř burzovní (bankovní)
    34112  zprostředkovatel obchodu s cennými papíry, obligacemi
    34113  zprostředkovatel obchodu s akciemi a podílovými listy
    34114  zprostředkovatel obchodu s devizami
    34115  zprostředkovatel obchodu s investicemi
    34116  zprostředkovatel úvěrů
    34119  zprostředkovatel finančních transakcí jinde neuvedený

 3412  Pojišťovací agenti
    34121  pojišťovací agent, zprostředkovatel pojištění
    34122  pojišťovací poradce (metodik)
    34123  jednatel (zástupce) pojišťovny
    34124  referent pojišťovny
    34127  správce kmene pojištění

 3413  Obchodníci s realitami
    34131  makléř realitní
    34132  zprostředkovatel obchodu s nemovitostmi a realitami
    34138  odborný pracovník realitní kanceláře

 3414  Konzultanti a organizátoři zájezdů
    34141  konzultant a organizátor zájezdů, cest
    34142  specialista, poradce cestovního ruchu
    34148  odborný pracovník cestovní kanceláře

 3415  Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní
    zástupci
    34151  obchodní cestující, dealer
    34152  obchodní zástupce
    34154  technický servisní poradce v obchodě
    34155  poradce v obchodě
    34156  akvizitér
    34157  technik v obchodě

 3416  Nákupčí
    34161  nákupčí (zásobovač, nákupce)
    34162  nákupčí v maloobchodě
    34163  nákupčí ve velkoobchodě
    34165  zprostředkovatel nákupu, zásobování
    34166  zprostředkovatel dovozu
    34167  provozář maloobchodu, velkoobchodu

 3417  Odhadci a zbožíznalci
    34171  odhadce nemovitostí
    34172  odhadce zboží (zbožíznalec)
    34173  odhadce škod
    34174  likvidátor (inspektor likvidace) škod
    34175  likvidátor (inspektor) reklamační
    34176  reklamační referent
    34179  odhadce a zbožíznalec jinde neuvedený

 3418  Aukcionáři a dražebníci
    34181  aukcionář
    34182  dražitel (dražebník)
    34189  aukcionář a dražebník jinde neuvedený

 3419  Ostatní pracovníci - obchodní zprostředkovatelé jinde
    neuvedení
    34199  obchodní zprostředkovatel jinde neuvedený

 342  Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovníci úřadů a
    pracovníci v příbuzných oborech

 3421  Obchodní agenti
    34211  makléř komoditní
    34212  obchodní agent
    34213  obchodní referent (referent obchodní služby)
    34214  referent zahraničního obchodu (marketingu)
    34215  zprostředkovatel zboží
    34219  odborný pracovník obchodu (komerční)

 3422  Odbytoví a přepravní agenti
    34221  odbytový agent (odbytář, prodejce)
    34222  přepravní agent
    34223  vedoucí expedice
    34224  zprostředkovatel expedice (dopravy a přepravy)
    34225  zprostředkovatel odbytu (prodeje)
    34226  referent zúčtovacích operací
    34227  referent dopravy a přepravy

 3423  Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů
    34231  zprostředkovatel práce
    34232  zprostředkovatel práce specialista
    34233  referent pracovního úřadu
    34236  referent pro zaměstnanost mládeže
    34239  zprostředkovatel práce a agend pracovního úřadu jinde
        neuvedený

 3429  Ostatní obchodní agenti a makléři jinde neuvedení
    34291  kulturní agent, produkční
    34292  zprostředkovatel kulturních vystoupení, umělecké
        agentáže
    34293  sportovní agent
    34295  agent reklamních obchodních služeb
    34299  obchodní agent a makléř jinde neuvedený

 343  Odborní administrativní pracovníci

 3431  Odborné sekretářky, sekretáři
    34311  vedoucí administrativní agendy
    34312  administrativní sekretář
    34313  administrativní tajemník
    34314  odborný sekretář stenograf
    34316  reportér doslovný zapisovatel
    34317  sekretář redakce, vydavatelství, agentury
    34319  odborný sekretář, sekretářka jinde neuvedený

 3433  Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví,
    kalkulace
    34331  účetní všeobecný
    34332  účetní mzdový
    34333  účetní finanční
    34334  účetní materiálový
    34335  účetní investiční
    34336  fakturant odborný
    34337  referent financování, úvěrování
    34338  referent kalkulací, cen, rozpočtů
    34339  referent účetnictví, financování, rozpočetnictví a
        kalkulace jinde neuvedený

 3434  Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky
    34341  referent matematických statistických metod, klasifikací
    34342  odborný asistent matematiky
    34343  referent statistiky
    34344  odborný statistik ekonomického rozboru
    34345  odborný evident
    34349  referent statistiky a matematiky jinde neuvedený

 3435  Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních)
    34351  ekonom práce
    34352  plánovač mezd a platů
    34354  normovač, racionalizátor práce
    34359  referent práce a mezd jinde neuvedený

 3436  Referenti osobních oddělení
    34361  specialista personálního řízení
    34362  referent osobního útvaru
    34363  referent péče o zaměstnance
    34364  referent personálního řízení
    34365  referent výchovy personálu
    34369  referent personálního, osobního útvaru jinde neuvedený

 3439  Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení
    34391  výkonný úředník sekretariátu, asistent administrativy
    34392  výkonný tajemník, soudní vykonavatel, soudní tajemník
    34394  referent hospodářské správy
    34395  referent útvaru obrany, ochrany (referent CO)
    34396  referent organizace a řízení odborný
    34397  úředník konzulární, diplomatický kurýr
    34398  referent ochrany průmyslových práv, vynálezů a
        zlepšovacích návrhů
    34399  referent administrativy jinde neuvedený

 344      Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech

 3441  Celní pracovníci
    34411  celní inspektor
    34412  celní inspektor pasové kontroly
    34413  celní zástupce
    34419  celní pracovník jinde neuvedený

 3442  Berní a daňoví pracovníci
    34421  odborný pracovník pro správu daní
    34422  poradce pro daňové výměry
    34423  referent berního úřadu
    34424  referent daňový, daňový úředník
    34429  berní a daňový pracovník jinde neuvedený

 3443  Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení
    34431  referent sociálního zabezpečení
    34433  referent důchodového zabezpečení
    34434  inspektor důchodového zabezpečení
    34439  pracovník sociálního a důchodového zabezpečení jinde
        neuvedený

 3444  Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělující různá
    povolení (vývoz, dovoz, stavby)
    34441  referent pasů a víz
    34442  inspektor zákonných licencí
    34443  inspektor pasový
    34444  referent vydávání licencí
    34445  referent schvalovací
    34446  referent přistěhovalecký
    34448  referent útvaru pro udělování různých povolení
    34449  pracovník pasového útvaru jinde neuvedený

 3449  Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných
    oborech jinde neuvedení
    34491  kontrolor cenový, inspektor cenového dozoru
    34492  kontrolor celní a daňové služby
    34493  kontrolor mzdový, inspektor mezd a platů
    34494  kontrolor hmotnosti zboží
    34495  kontrolor finanční
    34499  odborný pracovník celní a daňový jinde neuvedený

 345  Policejní inspektoři a detektivové

 3451  Policejní inspektoři, komisaři
    34511  policejní inspektor
    34513  důstojník policie
    34514  poddůstojník policie
    34515  praporčík policie
    34518  policejní referent (úředník)

 3452  Vyšetřovatelé
    34521  vyšetřovatel policie
    34528  vyšetřovatel soukromý
    34529  vyšetřovatel jinde neuvedený

 3453  Detektivové, kriminalisté
    34531  kriminalista
    34534  detektiv v obchodě (v obchodním domě)
    34535  detektiv v hotelu
    34538  detektiv soukromý
    34539  detektiv jinde neuvedený

 346  Sociální pracovníci

 3460  Sociální pracovníci
    34601  správce sociálního zařízení, koleje, probačního
        střediska, nápravného zařízení
    34602  sociální pracovník zařízení sociální péče, ve vězeňství
    34603  sociální pracovník církve
    34604  sociální pracovník okresního, městského, obecního úřadu
    34605  sociální pracovník organizace
    34606  sociální pracovník pedagogicko-psychologické poradny
    34607  sociální pracovník péče o postižené
    34608  sociální pracovník zdravotnické organizace
    34609  sociální pracovník, referent sociální péče jinde
        neuvedený

 347  Výkonní pracovníci umění a zábavy

 3471  Aranžéři, průmysloví a komerční návrháři, bytoví architekti
    34711  aranžér
    34712  návrhář interiérů, bytový návrhář, bytový architekt
    34713  návrhář dekorací, rekvizit, kostýmů
    34714  návrhář průmyslový, návrhář výrobků
    34715  návrhář komerční, reklamní, propagační
    34717  tetovač
    34718  modelář výstavních modelů, technik architekt výstav
    34719  aranžér, návrhář jinde neuvedený

 3472  Rozhlasoví, televizní a jiní hlasatelé
    34721  hlasatel televizní
    34722  hlasatel rozhlasový
    34726  konferenciér
    34729  hlasatel jinde neuvedený

 3473  Pouliční a baroví hudebníci, zpěváci a tanečníci, diskžokejové
    (noční kluby apod.)
    34731  kapelník, vedoucí malé hudební, taneční skupiny
    34732  pouliční hudebník, zpěvák
    34733  pouliční herec, loutkář, tanečník
    34734  hudebník, zpěvák, tanečník v nočním klubu, v baru apod.
    34735  hudebník, zpěvák, tanečník člen malé skupiny
    34736  diskžokej
    34737  striptérka, striptér

 3474  Pracovníci cirkusů, klauni, kouzelníci, akrobaté a pracovníci
    v příbuzných oborech
    34741  artista, akrobat, artista asistent
    34742  žonglér
    34743  klaun, cirkusový, estrádní komik
    34744  kouzelník, mág, hypnotizér
    34747  drezér, krotitel zvířat
    34749  estrádní a cirkusový umělec jinde neuvedený

 3479  Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení
    34791  vedoucí kresby, modelář kreseb
    34792  korepetitor
    34793  asistent umělecké tvorby
    34794  odborný kolorista, konturista
    34795  restaurátor, preparátor, konzervátor (kromě živých
        organismů - 3211)
    34796  skript, inspicient, klapka
    34797  fázař, finišér
    34798  nápověda, sledovač textů
    34799  pracovník umění a zábavy jinde neuvedený

 348  Profesionální sportovci a pracovníci ve sportu

 3481  Profesionální sportovci
    34811  profesionální sportovec v kolektivních sportech
    34812  profesionální sportovec v motoristických sportech
    34813  profesionální sportovec v individuálních sportech
    34818  profesionální jezdec, žokej
    34819  profesionální sportovec jinde neuvedený

 3482  Trenéři, cvičitelé a úředníci sportovních podniků a klubů
    34821  vedoucí trenér, kouč, cvičitel
    34822  sportovní odborný trenér, cvičitel
    34823  sportovní instruktor, metodik
    34824  sportovní rozhodčí
    34825  pořadatel - profesionál
    34826  učitel sportovní disciplíny
    34827  referent sportovní organizace, sportovní referent
    34828  pomocný trenér, cvičitel
    34829  odborný pracovník tělovýchovy a sportu jinde neuvedený

 349  Nevysvěcení profesionální pracovníci náboženských společností

 3490  Nevysvěcení profesionální pracovníci náboženských společností
    34901  ústřední správce církevního majetku
    34902  kazatel, duchovní nevysvěcený
    34903  řeholník, řeholnice nevysvěcený (á)
    34904  řádová sestra
    34905  mnich
    34907  učitel náboženství, učitel církevní školy (kromě 33)
    34909  odborný církevní pracovník nevysvěcený jinde neuvedený

     4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)

    41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků
           ve službách a obchodě)

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 411  Kancelářští a manipulační pracovníci, sekretářky, písařky

 4111  Písařky - opisovačky, stenotypistky
    41111  písařka, písař
    41113  stenotypistka, stenotypista
    41115  zapisovatel

 4112  Kancelářští a manipulační pracovníci a obsluha zařízení na
    zpracování textu (telex, telefax, dálnopis)
    41121  operátor telefaxu, dálnopisu, dálkového přenosu dat
        kancelářský
    41123  operátor zařízení na zpracování textů
    41124  operátor reprografických zařízení kancelářský
    41125  spisový manipulant
    41128  korespondent
    41129  kancelářský a manipulační pracovník jinde neuvedený

 4113  Pracovníci přípravy dat VT
    41131  operátor počítače pro vkládání dat
    41132  operátor počítače pro kontrolu dat
    41133  operátor počítače pro třídění a evidenci dat
    41135  operátor děrovacího stroje
    41136  operátor pomocných a doplňkových zařízení výpočetní
        techniky
    41138  pomocný operátor přípravy a zpracování dat
    41139  pracovník přípravy dat VT jinde neuvedený

 4114  Obsluha kalkulačních strojů
    41141  operátor sčítacího stroje
    41142  operátor kalkulačního stroje
    41143  operátor fakturovacího stroje
    41144  operátor účtovacího stroje
    41148  pomocný operátor kalkulačního stroje

 4115  Sekretářky, sekretáři
    41151  sekretářka, sekretář
    41158  pomocný sekretář
    41159  administrativní pracovník jinde neuvedený

 412  Úředníci zpracovávající číselné údaje

 4121  Nižší účetní
    41211  nižší účetní všeobecný
    41212  nižší účetní mzdový
    41213  nižší účetní finanční
    41214  nižší účetní materiálový (výrobní)
    41215  nižší účetní investiční
    41216  nižší úředník kalkulant, cenař
    41217  fakturant (úředník faktur)
    41219  nižší účetní jinde neuvedený

 4122  Nižší statistici
    41221  nižší úředník informační soustavy
    41222  nižší rozborář (rozpočtář)
    41223  nižší evident statistiky
    41227  volební referent
    41229  nižší statistik jinde neuvedený

 4123  Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech
    41231  nižší finanční úředník
    41232  nižší daňový úředník
    41233  nižší úředník peněžnictví
    41234  nižší úředník makléřských operací
    41235  nižší úředník zprostředkovatelského úřadu
    41236  nižší úředník správy cenných papírů
    41239  nižší úředník finančních, daňových útvarů jinde neuvedený

 413  Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě

 4131  Úředníci ve skladech (vč. vážních)
    41311  vedoucí malého skladu, skladmistr
    41312  skladník (úředník)
    41314  úředník expedice, expedient
    41315  operátor skladů
    41316  revizor skladového hospodářství
    41317  vážný
    41318  skladištní dozorce
    41319  úředník skladu jinde neuvedený

 4132  Úředníci ve výrobě
    41321  nižší úředník výrobního útvaru
    41322  dílenský plánovač koordinace výroby
    41323  dílenský plánovač výroby
    41324  dílenský (výrobní) plánovač mezd, finanční
    41325  výrobní plánovač zásobování (prodeje)
    41328  pomocný úředník ve výrobě
    41329  úředník ve výrobě jinde neuvedený

 4133  Úředníci v dopravě a v přepravě
    41331  dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer
    41332  dispečer letového provozu úředník
    41333  operátor dopravy a přepravy
    41334  vozový disponent
    41335  komandující
        41336  nádražní
    41337  revizor, kontrolor dopravy a přepravy
    41338  komerční pracovník dopravy a přepravy
    41339  úředník v dopravě jinde neuvedený

 414  Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech

 4141  Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci
    41411  knihovník
    41412  archivář
    41413  dokumentátor
    41414  správce depozitáře
    41415  úředník evidence, registratury
    41416  administrativní pracovník v rejstříku
    41419  knihovník, archivář, evidenční pracovník jinde neuvedený

 4142  Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách
    41421  doručovatel poštovních zásilek, tisku
    41422  doručovatel telegramů
    41423  referent poštovního provozu
    41425  úřední kurýr
    41426  kontrolor, revizor poštovního provozu
    41427  pracovník poštovní přepravy
    41428  úředník třídění poštovních zásilek
    41429  provozní pracovník pošty jinde neuvedený

 4143  Korektoři, kódovači a pracovníci v příbuzných oborech
    41431  korektor
    41434  kódovač
    41437  operátor kódování a zpracování dat
    41438  úředník pro vyplňování formulářů
    41439  korektor, kódovač a pracovník v příbuzných oborech jinde
        neuvedený

 419  Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení
    4190  Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení
    41901  nižší úředník přehledů a adresářů
    41903  nižší úředník ve službách
    41904  nižší úředník provozní, praktikant v provozu
    41909  nižší úředník (referent) jinde neuvedený

        42 Úředníci ve službách a obchodě

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 421  Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech

 4211  Pokladníci
    42111  pokladník v bance
    42112  pokladník v pojišťovně
    42113  pokladník ve spořitelně
    42115  pokladník na poště
    42118  pokladník v organizaci
    42119  pokladník jinde neuvedený

 4212  Úředníci na přepážkách a směnárníci
    42121  směnárník (penězoměnec)
    42122  úředník u přepážky v bance
    42123  úředník u přepážky v pojišťovně
    42124  úředník u přepážky ve spořitelně
    42125  úředník u přepážky ve službách
    42126  úředník u přepážky na poště
    42129  přepážkový úředník jinde neuvedený

 4213  Pokladníci v obchodě, společném stravování apod.
    42131  pokladník v obchodě
    42132  pokladník ve společném stravování
    42134  pokladník v maloobchodní prodejně
    42135  pokladník kontrolní pokladny v samoobsluze
    42138  nižší úředník pokladního účtu

 4214  Prodavači vstupenek, jízdenek apod.
    42141  pokladník, prodavač vstupenek v kulturním zařízení
    42142  pokladník v provozovně služeb
    42143  pokladník, prodavač jízdenek v osobní dopravě
    42144  pokladník v nákladní dopravě
    42145  hlavní pokladník, zástupce hlavního pokladníka
    42147  kontrolor pokladen v dopravě
    42149  prodavač vstupenek, jízdenek jinde neuvedený

 4215  Bookmakeři, krupiéři, úředníci sázkových kanceláří
    42151  bookmaker, totalizátor
    42152  bookmaker sázek
    42154  krupiér
    42155  moderátor her
    42156  úředník sázkové kanceláře

 4216  Inkasisté (výběrčí dluhů)
    42161  inkasista nájemného, poplatků za energie
    42163  výběrčí dluhů
    42164  úředník pohledávek
    42166  výběrčí dobrovolných příspěvků
    42169  inkasista jinde neuvedený

 4219  Ostatní pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech jinde
    neuvedení
    42191  půjčovatel peněz
    42192  počítač peněz
    42193  klíčník trezoru
    42194  zastavárník

 422  Pracovníci poskytující různé informace

 4221  Úředníci cestovních kanceláří
    42211  provozní úředník cestovního ruchu
    42212  úředník tuzemských cestovních služeb
    42213  úředník tuzemských a zahraničních cestovních služeb
    42219  úředník cestovní kanceláře jinde neuvedený

 4222  Recepční
    42221  vedoucí recepce
    42222  recepční
    42225  přijímací sestra
    42228  úředník v recepci

 4223  Telefonisté
    42231  telefonista v telefonní ústředně (kromě telekomunikací)
    42232  telefonista kancelářský
    42233  operátor telefonního panelu (kromě telekomunikací)
    42238  úředník pro vyřizování dotazů, telefonista
    42239  telefonista jinde neuvedený

 4224  Informátoři
    42241  informátor v úřadě, organizaci
    42243  informátor v obchodě, ve službách
    42244  informátor v dopravě
    42245  informátor v kulturním zařízení
    42249  informátor jinde neuvedený

      5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

          51 Obsluhující pracovníci

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 511  Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování (průvodci)

 5111  Obsluhující pracovníci v dopravě a stevardi (vč. obsluhy
    lůžkových vozů)
    51111  vedoucí kabiny letadla
    51112  lodní stevard
    51113  palubní průvodčí (stevard) letadla, letuška
    51114  obsluha cestujících na letišti
    51117  obsluha cestujících v zájezdových autobusech
    51118  obsluha cestujících v lůžkovém (lehátkovém) voze
    51119  obsluhující pracovník v dopravě jinde neuvedený

 5112  Vlakvedoucí, vlakové čety, průvodčí (vč. palubních průvodčí)
    51121  vlakvedoucí vlaku osobní dopravy
    51122  průvodčí vlaku osobní dopravy
    51123  průvodčí rychlíku
    51124  průvodčí osobní lanové dráhy
    51125  průvodčí v silniční, městské dopravě
    51127  palubní průvodčí
    51128  vlakový manipulant osobní dopravy
    51129  průvodčí jinde neuvedený

 5113  Průvodci
    51131  průvodce cestovního ruchu, turistických zájezdů
    51132  průvodce v kulturním zařízení
    51133  průvodce pamětihodnostmi
    51134  průvodce kastelán
    51135  průvodce v rezervaci, v safari
    51136  průvodce loveckých, rybářských výprav
    51137  průvodce horských, horolezeckých výprav
    51138  průvodce v průmyslových zařízeních
    51139  průvodce jinde neuvedený

 512  Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných
    oborech

 5121  Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně
    51211  hospodářský správce stravovacího, ubytovacího zařízení
    51213  provozní pracovník školní jídelny, menzy
    51214  provozář stravovací, ubytovací jednotky
    51215  pracovník dohlížející nad obsluhujícím personálem
    51216  sklepmistr
    51217  hospodyně domácnosti
    51218  hospodyně (kromě domácnosti)
    51219  pracovník dohlížející nad personálem jinde neuvedený

 5122  Kuchaři
    51221  šéfkuchař
    51222  kuchař
    51223  kuchař a číšník
    51225  kuchař příloh
    51226  kuchař speciálních diet
    51228  pomocný kuchař
    51229  kuchař jinde neuvedený

 5123  Číšníci, servírky
    51231  vrchní číšník
    51232  číšník, servírka
    51233  číšník nápojový
    51234  číšník barman
    51236  číšník reprezentace
    51237  číšník jídel
    51239  číšník jinde neuvedený

 5124  Barmani
    51241  barman

 513  Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé

 5131  Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích,
    v domácnosti)
    51311  pěstounka (NZP)
    51314  opatrovnice, guvernantka
    51315  pečovatelka dětská v domácnosti, chůva
    51316  pečovatelka v jeslích
    51317  pečovatelka v mateřské školce
    51318  pomocný vychovatel
    51319  dětská pěstounka, pečovatelka jinde neuvedená

 5132  Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče,
    v nemocnicích a pod. institucích
    51321  pečovatelka (kromě v domácnosti)
    51323  zubní instrumentářka (NZP)
    51324  ošetřovatel, ošetřovatelka (NZP)
    51325  ošetřovatelka charitativní (NZP)
    51326  sanitář, sanitářka (NZP)
    51327  sanitář, sanitářka charitativní (NZP)
    51329  pečovatel a pomocný ošetřovatel v institucích jinde
        neuvedených

 5133  Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany
    apod.)
    51331  opatrovnice a pečovatelka v domácnosti (kromě dětské)
    51335  pečovatel v domácnosti o nemocné a invalidy
    51336  pečovatel v domácnosti o přestárlé občany

 5139  Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení
    51397  pomocný laborant (NZP)
    51398  pomocný pracovník veterinární služby
    51399  pečovatel a pomocný ošetřovatel jinde neuvedený

 514  Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby

 5141  Kadeřníci a holiči
    51411  kadeřník dámský a pánský
    51412  kadeřník dámský
    51413  kadeřník pánský
    51414  vlásenkář
    51415  holič
    51419  kadeřník a holič jinde neuvedený

 5142  Kosmetici, maskéři
    51421  kosmetik, kosmetička
    51423  kosmetik divadelního, filmového studia
    51425  maskér
    51426  umělecký maskér
    51429  kosmetik a maskér jinde neuvedený

 5143  Manikéři a pedikéři
    51431  pedikér - manikér
    51432  pedikér, pedikérka
    51435  manikér, manikérka
    51439  manikér a pedikér jinde neuvedený

 5144  Maséři
    51441  masér (NZP)
    51442  masér v lázních
    51443  masér rehabilitační (kromě 32261)
    51444  masér sportovní
    51449  masér jinde neuvedený

 5145  Pracovníci v pohřební službě vč. balzamovačů lidských těl
    51451  pracovník v pohřební službě
    51453  obstaravatel pohřbů
    51454  balzamovač lidských těl

 5149  Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení
    51491  hosteska
    51492  hostitel
    51494  pracovník lázní, sauny
    51495  pracovník rekreačního, rehabilitačního zařízení
    51496  společník, společnice
        51497  taneční partner
    51498  osobní sluha, komorník, komorná
    51499  pracovník zajišťující osobní služby jinde neuvedený

 515  Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

 5151  Astrologové
    51511  astrolog

 5152  Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
    51521  jasnovidec
    51525  vykladač osudu

 516  Pracovníci ochrany a ostrahy

 5161  Hasiči, požárníci
    51611  hasič strojník
    51612  hasič podnikového sboru
    51613  hasič v dolech
    51614  hasič lesních požárů
    51616  hasič specialista záchranář
    51617  hasič preventista
    51618  hasič dobrovolných sborů
    51619  hasič jinde neuvedený

 5162  Pracovníci bezpečnostních orgánů
    51621  velitel směny (policie)
    51622  policista
    51624  policista služby rychlého nasazení
    51625  strážník obecní, městské, místní policie
    51626  operátor, inspektor bezpečnostní služby
    51629  pracovník bezpečnostních orgánů jinde neuvedený

 5163  Pracovníci nápravné výchovy (vězeňští dozorci)
    51631  vrchní inspektor vězeňské, strážní služby
    51632  inspektor vězeňské, strážní služby
    51634  dozorce vězeňské stráže
    51635  strážný vězeňské stráže
    51636  strážný justiční stráže
    51639  pracovník nápravné výchovy jinde neuvedený

 5165  Pracovníci ochrany v dopravě
    51651  pracovník ochrany v silniční dopravě
    51652  pracovník ochrany letišť
    51653  pracovník ochrany železnic
    51654  pracovník dopravní hlídky
    51659  pracovník ozbrojené ochrany v dopravě jinde neuvedený

 5169  Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení
    51691  strážný, člen závodní stráže
    51694  strážce přírody, životního prostředí
    51695  poříčný
    51696  hlídač zvěře
    51697  plavčík, strážce pláže
    51698  tělesný, osobní strážce, ochranka
    51699  pracovník ochrany majetku a osob jinde neuvedený

      52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 521  Prodavači v obchodech a předváděči zboží

 5211  Prodavači v obchodech
    52111  prodavač smíšeného zboží
    52112  prodavač potravinářského zboží
    52113  prodavač průmyslového zboží
    52114  prodavač drogistického zboží, kosmetiky
    52115  prodavač textilu, obuvi
    52116  prodavač hudebnin, knih, časopisů
    52117  prodavač motorových vozidel
    52118  prodavač u benzinových čerpadel
    52119  prodavač jinde neuvedený

 5212  Předváděči zboží
    52121  předváděč zboží
    52123  předváděč zboží na výstavách
    52129  předváděč, demonstrátor zboží jinde neuvedený

 522  Prodavači ve stáncích a na tržištích

 5220  Prodavači ve stáncích a na tržištích
    52201  prodavač ve stánku (kiosku)
    52202  prodavač potravin, občerstvení ve stánku (kiosku)
    52203  prodavač novin, časopisů a tabákových výrobků ve stánku
        (kiosku)
    52205  prodavač na tržišti
    52209  prodavač ve stánku a na tržišti jinde neuvedený

 523  Manekýni, manekýnky a modelky

 5230  Manekýni, manekýnky a modelky
    52301  manekýn, manekýnka módní
    52302  manekýn, manekýnka reklamní
    52305  model, modelka
    52309  manekýn, manekýnka jinde neuvedená

  6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných
      oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení

  61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství,
         myslivosti - orientovaní na trh

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 611  Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh
 6111  Pěstitelé polních plodin
    61111  pěstitel obilovin
    61112  pěstitel polní zeleniny
    61113  pěstitel okopanin
    61114  pěstitel tabáku, bavlny, lnu
    61117  zemědělský dělník závlahář
    61118  zemědělský dělník v rostlinné výrobě
    61119  pěstitel polních plodin jinde neuvedený

 6112  Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodin
    rostoucích na stromech a keřích
    61121  ovocnář, sadař
    61122  vinohradník
    61123  chmelař
    61125  pěstitel kávy, čaje
    61126  ovocnář a zahradník
    61128  zemědělský dělník při pěstování plodin rostoucích na
        stromech a keřích
    61129  pěstitel plodin rostoucích na stromech a keřích jinde
        neuvedený

 6113  Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic
    61131  zahradník
    61132  pěstitel zahradních plodin a sazenic
    61135  pěstitel školkař
    61136  pěstitel hub
    61137  pěstitel květin
    61138  zemědělský dělník v zahradnictví
    61139  zahradník a pěstitel zahradních plodin jinde neuvedený

 6114  Pěstitelé aromatických a léčivých plodin
    61141  pěstitel aromatických a léčivých rostlin
    61148  zemědělský dělník pěstitel aromatických plodin

 6115  Pěstitelé různých plodin (kombinace polních, zahradních plodin
    a plodin rostoucích na stromech a keřích)
    61151  pěstitel různých plodin zemědělec
    61154  pěstitel dekorativních rostlin a plodin
    61155  pěstitel proutí, rákosu
    61157  pěstitel různých plodin soukromý
    61158  zemědělský dělník pěstitel různých plodin
    61159  pěstitel různých plodin jinde neuvedený

 612  Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech

 6121  Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže a včel)
    61211  chovatel skotu
    61212  chovatel prasat
    61213  chovatel koní
    61214  chovatel ovcí, koz
    61215  chovatel kožešinových zvířat
    61216  chovatel a ošetřovatel psů a koček
    61218  zemědělský dělník ošetřovatel hospodářských zvířat
    61219  chovatel hospodářských zvířat jinde neuvedený

 6122  Chovatelé drůbeže
    61221  chovatel v drůbežářské líhni
    61222  chovatel kuřat
    61223  chovatel slepic
    61224  chovatel kachen, husí, krocanů
    61228  zemědělský dělník ošetřovatel drůbeže
    61229  chovatel drůbeže jinde neuvedený

 6123  Včelaři a chovatelé bource morušového
    61231  chovatel včel
    61232  chovatel bource morušového
    61233  chovatel hmyzu
    61238  včelařský dělník

 6124  Chovatelé hospodářských zvířat, drůbeže, včel apod.
    61241  chovatel dobytka, drůbeže, včel apod. zemědělec
    61247  chovatel dobytka, drůbeže, včel apod. soukromý
    61248  zemědělský dělník ošetřovatel hospodářských zvířat,
        drůbeže apod.
 6125  Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v ZOO
    61251  chovatel zvířat v ZOO
    61252  chovatel zvířat v safari
    61253  chovatel a ošetřovatel zvířat v ZOO, safari
    61258  dělník v zoologické zahradě

 6129  Ostatní chovatelé, ošetřovatelé zvířat jinde neuvedení (v
    rezervacích, stájích, cirkusech, výzkumných ústavech a pod.
    institucích)
    61291  chovatel zvěře
    61292  chovatel pernaté zvěře
    61293  chovatel plazů, hlemýžďů
    61294  chovatel a ošetřovatel laboratorních zvířat
    61295  ošetřovatel zvířat veterinární služby
    61296  chovatel a ošetřovatel zvířat v cirkusu
    61297  drezér, trenér koní
    61299  chovatel a ošetřovatel zvířat jinde neuvedený

 613  Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené
    hospodářství)

 6130  Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené
    hospodářství)
    61301  pěstitel a chovatel orientovaný na trh zemědělec
    61307  pěstitel a chovatel orientovaný na trh soukromý
    61308  zemědělec smíšeného hospodářství

 614  Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech

 6141  Dělníci pro pěstění a ošetřování lesa
    61411  pěstitel, šlechtitel lesa
    61412  ošetřovatel lesa
    61413  luštič semen
    61414  lesní školkař
    61418  lesní dělník v zalesňování
    61419  dělník pro pěstění a ošetřování lesa jinde neuvedený

 6142  Dělníci pro těžbu dřeva (kromě obsluhy pojízdných zařízení)
    61421  lesní mechanizátor
    61422  dřevorubec
    61423  lesní manipulant, těžař
    61424  rozřezávač hraněného a těženého dřeva
    61425  tesař sloupů a pilot při těžbě dřeva
    61426  řezač prahů (železničních pražců)
    61427  stavitel vorů
    61428  lesní dělník pro těžbu dřeva
    61429  dělník pro těžbu dřeva jinde neuvedený

 6143  Uhlíři, dělníci zaměření na výrobu dřevěného uhlí a pracovníci
    v příbuzných oborech
    61431  uhlíř (vypalovač) dřevěného uhlí
    61437  dělník destilace dřeva
    61438  lesní dělník uhlíř

 615  Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti

 6151  Kvalifikovaní dělníci zabývající se chovem vodních živočichů
    61511  chovatel vodních živočichů
    61512  chovatel ryb
    61518  dělník rybářský, rybníkářský
    61519  dělník pro chov vodních živočichů jinde neuvedený

 6152  Rybáři
    61521  rybář ve vnitrozemních vodách
    61522  rybář v pobřežních vodách
    61523  rybář na vysokém moři
    61526  člen posádky rybářské lodi
    61529  rybář jinde neuvedený

 6153  Myslivci, lovci a stopaři
    61531  myslivec
    61532  lovec zvěře
    61533  stopař zvěře
    61539  myslivec, lovec a stopař zvěře jinde neuvedený

  62 Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství
            (samozásobitelé)

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

621   Samozásobitelští zemědělci a rybáři

6210  Samozásobitelští zemědělci a rybáři
    62101  zemědělec pěstitel samozásobitel
    62102  zemědělec chovatel samozásobitel
    62103  zemědělec pěstitel a chovatel samozásobitel
    62104  sběrač plodin (hub)
    62105  rybář samozásobitel
    62109  zemědělec samozásobitel jinde neuvedený

  7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři
        (kromě obsluhy strojů a zařízení)

      71 Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební
dělníci a pracovníci příbuzných oborů (kromě obsluhy strojů a zařízení)

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 711  Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami
    a kameníci

 7111  Horníci, lamači pro uhelné doly
    71111  horník hlubinné těžby uhlí (převážně ruční)
    71112  horník povrchové těžby uhlí (převážně ruční)
    71114  lamač při těžbě uhlí (převážně ruční)
    71115  důlní tesař při těžbě uhlí
    71118  horník dělník v uhelných dolech

 7112  Horníci, lamači pro rudné doly
    71121  horník hlubinné těžby rud (převážně ruční)
    71122  horník povrchové těžby rud (převážně ruční)
    71123  těžař uranu (převážně ruční)
    71124  lamač při těžbě rud (převážně ruční)
    71125  důlní tesař při těžbě rud
    71128  horník dělník v rudných dolech

 7113  Horníci pro dobývání nerudných surovin a kamenolamači
    71131  horník těžby nerudných surovin (převážně ruční)
    71132  horník chemické těžby
    71133  kamenolamač (převážně ruční)
    71134  lamač při těžbě nerudných surovin (převážně ruční)
    71135  důlní tesař při těžbě nerudných surovin
    71137  dělník kamenolomu
    71138  horník dělník v dolech na nerudné suroviny

 7114  Střelmistři
    71141  střelmistr hlubinného dolu
    71142  střelmistr povrchového dolu
    71143  střelmistr na stavbě
    71144  střelmistr tunelář
    71145  střelmistr při demolici objektů
    71149  dělník pro práci s výbušninami jinde neuvedený

 7115  Dělníci pro opracování kamene (vč. opracování žuly, mramoru
    apod.)
    71151  kameník, řezač a opracovávač kamene, žuly, mramoru
    71152  drtič kamene
    71153  umělecký kameník
    71159  dělník pro opracování kamene jinde neuvedený

 7116  Mechanici báňské záchranné služby
    71161  báňský záchranář
    71162  mechanik báňské záchranné služby
    71168  dělník bezpečnostních prací údržby v dolech a lomech

 712  Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v
    příbuzných oborech

 7121  Zedníci pracující s tradičními materiály (bambus, hlína atd.)
    71211  zedník stavby domů z tradičních materiálů
    71218  stavební dělník zednických prací z tradičních materiálů

 7122  Zedníci, kameníci, omítkáři
    71221  zedník
    71222  omítkář
    71223  šamotář, zedník ohnivzdorného zdiva
    71224  kamnář
    71225  zedník kanalizačních komor a šachet
    71226  kameník stavební
    71228  stavební dělník zednických prací

 7123  Betonáři, dělníci specializovaní na pokládání betonových
    povrchů a teraca
    71231  betonář, betonář stavebních dílců
    71232  odlévač, úpravář betonových, cementových výrobků
    71233  pokladač betonových povrchů a teraca
    71234  betonář studnař
    71235  betonář tunelář
    71236  sklobetonář
    71237  železář ve stavebnictví, injektážník
    71238  stavební dělník betonářských prací (míchač betonu)

 7124  Tesaři a truhláři
    71241  tesař stavební
    71242  tesař dřevěných částí dopravních prostředků
    71243  tesař mostních konstrukcí, lešení
    71244  tesař, truhlář divadelní scény
    71245  tesař a truhlář stavební opravář
    71246  truhlář stavební
    71247  truhlář dřevěných částí dopravních prostředků,
        karoserií
    71248  stavební dělník tesařských a truhlářských prací

 7125  Stavební montážníci
    71251  montér sádrokartonových desek
    71252  montér ocelových konstrukcí na stavbách
    71253  montér laminátových konstrukcí
    71254  montér prefabrikovaných budov
    71255  montér bytových jader
    71256  montér stavěč
    71257  montážník technických, scénických dekorací
    71258  stavební dělník montážních prací, stavěč
    71259  stavební montážník jinde neuvedený

 7126  Asfaltéři, dlaždiči
    71261  asfaltér
    71262  dlaždič
    71269  asfaltér a dlaždič jinde neuvedený

 7127  Lešenáři
    71271  lešenář dřevěných lešení
    71272  lešenář železných lešení
    71278  stavební dělník lešenářských prací
    71279  lešenář jinde neuvedený

 7129  Ostatní stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v
    příbuzných oborech jinde neuvedení
    71291  výškový specialista na stavbách
    71292  studnař (kromě vrtače)
    71294  stavební údržbář budov, staveb (kromě 7124)
    71295  dělník demoličních prací
    71297  pokladač odvodňovacích drenáží
    71298  dělník kladeč kanalizačního potrubí
    71299  stavební dělník hlavní stavební výroby jinde neuvedený

 713  Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a
    pracovníci v příbuzných oborech

 7131  Stavební pokrývači
    71311  pokrývač lepenkami
    71312  pokrývač plechovou krytinou
    71313  pokrývač taškami
    71314  pokrývač břidlicí, eternitem
    71315  pokrývač došky, šindely
    71317  pokrývač údržbář střech
    71318  stavební dělník pokrývačských prací
    71319  pokrývač jinde neuvedený

 7132  Stavební podlaháři, parketáři a obkladači
    71321  podlahář, pokladač podlahových krytin
    71322  parketář
    71324  pokladač kyselinovzdorných podlah
    71325  obkladač stěn, obkladač stavební
    71328  stavební dělník kladení podlah

 7133  Stavební štukatéři
    71331  stavební štukatér
    71332  umělecký štukatér a kašér
    71338  stavební dělník štukatérských prací

 7134  Izolatéři
    71341  montér izolací budov
    71342  montér akustických izolací
    71343  montér tepelných izolací
    71344  montér hydroizolací
    71345  montér izolací potrubí, kotlů
    71346  montér antikorozní ochrany izolatér
    71348  stavební dělník izolatérských prací
    71349  izolatér jinde neuvedený

 7135  Sklenáři
    71351  sklenář stavební
    71352  sklenář servisní
    71353  sklenář umělecký, vitrážista
    71355  sklenář řezač, upravovač plochého skla
    71357  sklenář zrcadlových skel
    71358  sklenář zasklívač vozidel
    71359  sklenář jinde neuvedený

 7136  Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři
    71361  instalatér stavební
    71362  instalatér plynovodů
    71363  instalatér vodovodů
    71364  instalatér ústředního topení
    71365  montér potrubář
    71366  klempíř stavební, lodní
    71367  zámečník stavební
    71368  stavební dělník instalatérských, zámečnických,
        klempířských prací

 7137  Stavební a provozní elektrikáři
    71371  stavební elektrikář, elektroinstalatér
    71372  stavební elektrikář údržbář
    71374  provozní elektrikář domovních instalací
    71375  provozní elektrikář instalací průmyslových objektů
        (elektroúdržby budov)
    71377  provozní elektrikář scény a filmového studia
    71378  stavební dělník elektroinstalačních prací
    71379  stavební a provozní elektrikář jinde neuvedený

 7139  Ostatní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a
    dělníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
    71391  vstřelovač stavební
    71392  montér bleskosvodů
    71399  dělník dokončovacích stavebních prací jinde neuvedený

 714  Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci v
    příbuzných oborech

 7141  Malíři a tapetáři
    71411  malíř pokojů, interiérů
    71412  malíř (natěrač) budov, malíř a natěrač
    71413  malíř (natěrač) konstrukcí
    71415  malíř divadelních dekorací
    71416  tapetář
    71418  stavební dělník malířských a natěračských prací
    71419  malíř a tapetář jinde neuvedený

 7142  Lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech
    71421  lakýrník stavební
    71422  lakýrník automobilů (vozidel)
    71423  lakýrník kovů, kovových výrobků
    71424  lakýrník dřevěných výrobků
    71427  nanášeč kovových vrstev postřikem
    71428  stavební dělník lakýrnických prací
    71429  lakýrník jinde neuvedený

 7143  Kominíci, čističi budov (vč. výškových)
    71431  kominík
    71432  kominík preventivních prohlídek
    71433  čistič budov (čistič vnějšího pláště budov)
    71434  čistič budov výškový specialista
    71437  bourač komínů
    71438  hubitel škůdců fasád (komínů)
    71439  stavební dělník čištění budov jinde neuvedený

  72 Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě
      obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8)

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 721  Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů,
    potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech

 7211  Formíři a jádraři
    72111  formíř a jádrař ve slévárně
    72112  formovač kovových odlitků
    72113  modelář slévárenský (formíř)
    72118  slévárenský dělník formíř a jádrař

 7212  Svářeči, řezači plamenem a páječi
    72121  řezač kovů plamenem, laserem
    72122  svářeč v ochranné atmosféře
    72123  svářeč elektrickým obloukem, termitem
    72124  svářeč acetylénem, plamenem
    72125  svářeč olova, mědi, mosazi
    72126  páječ
    72127  strojník svařovny
    72128  strojírenský dělník svařovny
    72129  svářeč kovů a páječ jinde neuvedený

 7213  Výrobci a opraváři výrobků a dílů z plechů (ocelových,
    pokovených, měděných, cínových, mosazných, hliníkových,
    zinkových apod.)
    72131  klempíř (kromě 7136)
    72132  karosář, klempíř vozidlových karosérií (autoklempíř)
    72133  mechanik plechových výrobků
    72134  kovotepec
    72135  klempíř mědikovec
    72136  kovotlačitel plechů
    72137  kotlář (výrobce kotlů)
    72138  strojírenský dělník práce s plechem, značkovač plechů
    72139  výrobce a opravář výrobků a dílů z plechu jinde
            neuvedený

 7214  Montéři kovových konstrukcí
    72141  montér kovových konstrukcí
    72142  montér kovových konstrukcí přípravář, značkovač
    72143  lodní, letecký montér kovových konstrukcí
    72145  nýtař
    72148  dělník montér kovových konstrukcí

 7215  Montéři lan a zdvihacích zařízení (např. na lodích, letadlech,
    vrtných věžích apod.)
    72151  montér zdvihacích zařízení
    72152  montér výtahů
    72153  montér výtahů - opravář a údržbář
    72154  montér kovových lan a lanek
    72155  montér lanovek, vleků
    72157  navíječ, splétač drátů, kabelů, lan
    72158  dělník čistič zvedacích zařízení, lanovek, vleků

 7216  Členové potápěčských čet
    72161  potápěč pro práci pod vodou (opravář, montér)
    72162  potápěč záchranné služby
    72163  potápěč svářeč
    72169  potápěč (člen čety) jinde neuvedený

 7217  Montéři-kotláři
    72171  montér kotlář
    72172  montér kotlář údržbář
    72178  strojírenský dělník montáže kotlů

 722  Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných
    oborech

 7221  Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů
    72211  kovář kovacího lisu
    72212  kovář, podkovář
    72213  kovář zápustkového stroje, kovadlinář
    72215  kovář bucharu
    72218  strojírenský dělník kovárny, lisovny kovů

 7222  Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci
    72221  nástrojař
    72222  zámečník, zámečník strojů
    72223  provozní zámečník, údržbář
    72224  pilníkář
    72225  nožíř
    72226  kovomodelář, značkovač kovů, pasíř
    72227  rytec kovů, rytec not
    72228  strojírenský kovodělník (převážně ruční)
    72229  kovodělník jinde neuvedený

 7223  Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě obsluhy
    automatických a poloautomatických obráběcích strojů - skupina
    821)
    72231  soustružník kovů - seřizovač a obsluha
    72232  frézař kovů - seřizovač a obsluha
    72233  brusič kovů - seřizovač a obsluha
    72234  vrtař kovů - seřizovač a obsluha
    72235  hoblíř kovů - seřizovač a obsluha
    72236  řezač kovů - seřizovač a obsluha
    72237  seřizovač kovoobráběcích strojů
    72238  strojírenský dělník seřizování a obsluhy obráběcích
        strojů
    72239  seřizovač a obsluha kovoobráběcích strojů jinde
        neuvedený

 7224  Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů
    72241  brusič kovů (převážně ruční) (kromě 7223)
    72242  brusič ve svařovnách
    72243  brusič nástrojů, brusič válců
    72244  leštič (pískovač) kovů při ručním obrábění
    72246  ostřič nástrojů, pil, nožů
    72247  dělník čistič kovů (cídič kovových odlitků)
    72248  strojírenský dělník brusič a leštič (dělník v brusírně)

 7225  Puškaři
    72251  puškař výrobce (opravář) loveckých zbraní
    72252  puškař výrobce (opravář) sportovních zbraní
    72253  puškař opravář a údržbář
    72259  puškař jinde neuvedený

 7226  Umělečtí pozlacovači, zlatotepci, cínaři apod.
    72261  umělecký zlatotepec
    72262  umělecký pozlacovač
    72263  zlatotepec
    72264  stříbrotepec
    72265  umělecký pasíř
    72266  cínař

 7227  Umělečtí zámečníci a umělečtí kováři
    72271  umělecký kovář
    72272  umělecký zámečník
    72273  restaurátor kovových uměleckých předmětů (dělník)
    72278  strojírenský dělník výroby kovových uměleckých předmětů

 7228  Kovolijci, cizeléři
    72281  kovolijec
    72282  cizelér
    72283  umělecký kovolijec a cizelér
    72284  odlévač (převážně ruční)
    72285  formíř výrobků užitného umění
    72288  slévárenský dělník pro kovolijecké práce

 723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (bez mechaniků a
    opravářů elektrických a elektronických strojů a zařízení)

 7231  Mechanici a opraváři motorových vozidel (kromě autoklempířů)
    72311  automechanik nákladních automobilů
    72312  automechanik osobních automobilů
    72313  mechanik, opravář autobusů, trolejbusů
    72314  mechanik, opravář stavebních, zemních motorových
        vozidel, bagrů, traktorů
    72315  mechanik, opravář motocyklů, opravář jízdních kol
    72316  mechanik garáže
    72317  seřizovač motorů vozidel
    72319  mechanik a opravář motorových vozidel jinde neuvedený

 7232  Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
    72321  letecký strojní mechanik přístrojů a zařízení
    72322  letecký strojní mechanik opravář (údržbář)
    72323  mechanik, opravář letadlových motorů
    72325  mechanik letadlových motorů a zařízení servisní (kromě
        elektro)
    72327  mechanik montér draků letadel
    72328  strojírenský dělník výroby a oprav letadel
    72329  mechanik, opravář letadlových motorů a zařízení jinde
        neuvedený
 7233  Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení
    72331  lodní strojník mechanik
    72332  lodní strojní mechanik opravář (údržbář)
    72333  mechanik, opravář lodních motorů
    72334  mechanik strojní části lodních přístrojů a zařízení
    72335  mechanik lodních motorů, trupů a zařízení servisní
    72337  lodní mazač odborný
    72338  strojírenský dělník výroby a opravy lodí
    72339  mechanik, opravář lodních motorů a zařízení jinde
        neuvedený

 7234  Mechanici a opraváři kolejových vozidel
    72341  mechanik kolejových vozidel, motorových lokomotiv a
        vozů
    72342  mechanik opravář kolejových vozidel
    72343  zámečník kolejových vozidel
    72345  vozmistr (dělník)
    72348  strojírenský dělník výroby a oprav kolejových vozidel
    72349  mechanik, opravář kolejových vozidel jinde neuvedený

 7235  Mechanici a opraváři obráběcích strojů, zemědělských strojů a
    průmyslového strojního zařízení jinde neuvedeného
    72351  mechanik, opravář průmyslových, výrobních strojů a
        zařízení
    72352  mechanik, opravář kovoobráběcích strojů a zařízení
    72353  mechanik, opravář dřevoobráběcích strojů a zařízení
    72354  mechanik, opravář těžebních, stavebních, zemních strojů
        a zařízení
    72355  mechanik, opravář energetického zařízení,
        elektropřístrojů (mechanická část)
    72356  mechanik, opravář zemědělských strojů a zařízení
    72357  mechanik, opravář výpočetní a automatizační techniky
        (kromě elektro)
    72358  mechanik, opravář kancelářských strojů a zařízení
        (kromě elektro)
    72359  mechanik opravář a seřizovač průmyslových strojů a
        zařízení jinde neuvedený

 7239  Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení (bez elektro)
    jinde neuvedení
    72391  mechanik, opravář zařízení lidové technické zábavy
    72392  mechanik, opravář hasicích přístrojů a zařízení
    72393  mechanik, opravář skladovacích zařízení
    72394  mechanik, opravář geologicko průzkumných strojů a
        zařízení
    72395  mechanik, opravář zabezpečovacích zařízení (mechanická
        část)
    72396  mechanik, opravář servisní jinde neuvedený
    72397  kontrolor výroby strojírenské (dělník)
    72399  mechanik, opravář strojů a zařízení (bez elektro) jinde
        neuvedený

 724  Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických
    zařízení a přístrojů

 7241  Elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů
    elektrických zařízení, přístrojů, motorů, generátorů,
    napájecích a spínacích stanic, elektrických částí výtahů apod.
    zařízení (vč. kontroly a testování elektrických výrobků)
    72411  elektromechanik elektropřístrojů
    72412  elektromechanik elektromotorů, točivých strojů
    72413  elektromechanik strojů a zařízení
    72415  provozní elektromechanik
    72416  elektromechanik servisní
    72417  kontrolor a testovač výroby elektrotechnické (dělník)
    72418  dělník v elektrotechnice
    72419  elektromechanik seřizovač, opravář jinde neuvedený

 7242  Mechanici, opraváři a seřizovači elektrických částí dopravních
    prostředků
    72421  elektromechanik osobních motorových vozidel
    72422  elektromechanik nákladních motorových vozidel
    72423  elektromechanik autobusů, trolejbusů
    72424  elektromechanik letadel
    72425  elektromechanik lodí
    72426  elektromechanik letadel, lodí servisní
    72427  elektromechanik železničních kolejových vozidel
    72428  elektromechanik trakčních vozidel (kromě železničních)
    72429  mechanik, opravář elektrických částí dopravních
        prostředků jinde neuvedený

 7243  Mechanici, seřizovači, opraváři elektronických zařízení (vč.
    kontroly a testování elektronických výrobků)
    72431  mechanik elektronik hudebních nástrojů
    72432  mechanik elektronik energetických zařízení
    72433  mechanik elektronik zabezpečovacích sdělovacích
        zařízení a vysílací techniky
    72434  mechanik elektronik organizační, výpočetní, řídicí
        techniky
    72435  mechanik elektronik průmyslového, výrobního zařízení
    72436  mechanik elektronik měřicích, regulačních, optických
        přístrojů, lékařské techniky
    72437  kontrolor a testovač výroby elektronické (dělník)
    72438  dělník v elektronice
    72439  mechanik elektronik strojů a zařízení jinde neuvedený

 7244  Telefonní a telegrafní mechanici, montéři a opraváři
    72441  mechanik přenosových (spojových) zařízení
    72442  telefonní mechanik
    72443  telegrafní mechanik
    72444  mechanik telekomunikačních zařízení
    72445  montér telefonních, telegrafních vedení
    72446  montér telekomunikačních, železničních
        telekomunikačních     sítí
    72447  provozní mechanik telefonních, telegrafních zařízení
    72448  montér opravář telefonů, telegrafů servisní
    72449  dělník telekomunikací

 7245  Montéři a opraváři rozhlasových a televizních přijímačů,
    magnetofonů, gramofonů a pod. zařízení
    72451  montér rozhlasových, televizních přijímačů
    72452  opravář rozhlasových, televizních přijímačů,
        audiovizuální techniky
    72453  mechanik elektronik radiové, televizní techniky
    72454  montér audiovizuální techniky
    72455  provozní mechanik liniových zařízení (rozhlasu po
        drátě)
    72456  provozní mechanik radiokomunikačních zařízení
    72457  provozní elektronik kancelářských strojů
    72458  mechanik elektronik servisní služby
    72459  montér, opravář spotřební elektroniky jinde neuvedený

 7246  Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
    72461  mechanik dálkových spojů
    72462  opravář silnoproudých elektrických vedení
    72463  specialista na spojování kabelů (spáječ elektrických
        kabelů)
    72464  elektromontér zemních (podzemních) kabelů
    72465  elektromontér síťového rozvodu
    72467  elektromontér (provozní montér) trakčních silnoproudých
        vedení
    72468  dělník montáže a oprav silnoproudých elektrických
        vedení
    72469  montér, opravář silnoproudých elektrických vedení jinde
        neuvedený
 7247  Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení
    72471  montér kabelových telekomunikačních sítí
    72472  opravář slaboproudých elektrických vedení
    72473  mechanik slaboproudých elektrických vedení
    72474  mechanik telefonních (telegrafních, televizních) kabelů
    72476  provozní montér slaboproudých vedení
    72477  montér anténních zařízení
    72478  dělník montáže a oprav slaboproudých elektrických
        vedení
    72479  montér, opravář slaboproudých elektrických vedení jinde
        neuvedený

   73 Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí
 řemeslníci, polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech
    (kromě obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8)

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 731  Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů a
    podobných materiálů a výrobci a opraváři šperků

 7311  Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
    73111  mechanik hodin, hodinář
    73112  mechanik měřicích a regulačních zařízení (kromě
        elektro)
    73113  mechanik optických, fotografických přístrojů
    73114  mechanik vakuářských zařízení
    73115  mechanik přesných nástrojů, přístrojů
    73116  mechanik vah
    73117  mechanik chirurgického, zubolékařského nářadí z kovů
    73118  dělník výroby a oprav přesných přístrojů a zařízení
        (kromě elektro)
    73119  mechanik a opravář přesných přístrojů a zařízení jinde
        neuvedený

 7312  Výrobci a ladiči hudebních nástrojů
    73121  mechanik (výrobce) smyčcových, strunných hudebních
        nástrojů, houslař
    73122  mechanik (výrobce) klávesových hudebních nástrojů
    73123  mechanik (výrobce) dechových hudebních nástrojů
    73124  mechanik (výrobce) bicích hudebních nástrojů
    73125  mechanik (výrobce) akordeonů a harmonik
    73126  mechanik (výrobce) žesťových hudebních nástrojů
    73127  ladič hudebních nástrojů
    73128  dělník výroby hudebních nástrojů
    73129  výrobce hudebních nástrojů jinde neuvedený

 7313  Klenotníci a zlatníci
    73131  zlatník a klenotník výrobce
    73132  zlatník a klenotník opravář
    73133  výrobce (zasazovač, vsazovač) drahokamů
    73134  zlatník, stříbrník
    73135  rytec a řezač klenotů, drahokamů a průmyslových
        diamantů
    73136  brusič a leštič drahokamů, klenotů, diamantů
    73137  odlévač drahých kovů
    73138  pasíř (valcíř) drahých kovů

 7314  Ortopedičtí mechanici a protetici, bandážisté vč. výrobců a
    opravářů zubních pomůcek a protéz
    73141  ortopedický mechanik a protetik
    73142  ortopedický mechanik opravář
    73143  ortopedický bandážista
    73144  výrobce ortopedických pomůcek
    73145  výrobce (opravář) zubních pomůcek a protéz
    73146  zubní mechanik
    73148  dělník ortopedické výroby

 732  Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech (ruční
    výroba)

 7321  Výrobci hrnčířského, porcelánového zboží, žáruvzdorných
    výrobků, brusných kotoučů vč. výroby cihel, obkládaček apod.
    výrobků (ruční výroba)
    73211  hrnčíř (převážně ruční)
    73212  keramik, elektrokeramik (převážně ruční)
    73213  modelář keramiky, kameniny a porcelánu
    73214  umělecký keramik
    73215  výrobce obkladaček (převážně ruční)
    73216  výrobce cihel a tvárnic (převážně ruční)
    73217  výrobce brusných kotoučů, brusných prostředků
    73218  dělník keramické (cihlářské) výroby
    73219  výrobce hrnčířského a porcelánového zboží jinde
       neuvedený

 7322  Dělníci při výrobě skla, skláři vč. brusičů a leštičů (vč.
    odlévačů skleněných čoček)
    73221  sklář prvotních operací
    73222  sklofoukač
    73223  sklář mačkař
    73224  sklář brusič
    73225  odlévač skleněných čoček
    73226  sklář umělecký
    73227  výrobce skleněné bižuterie (převážně ruční)
    73228  dělník sklářské výroby
    73229  sklář jinde neuvedený

 7323  Rytci a leptaři skleněných předmětů
    73231  rytec skla
    73232  leptař skla
    73233  umělecký rytec skla
    73234  umělecký leptař skla
    73236  rytec a brusič šperkařského kamene
    73237  tryskač písku při zušlechťování skla
    73238  řezač a tvarovač dekoračního skla

 7324  Malíři skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech (vč.
    výrobců zrcadel, malířů písmen)
    73241  malíř, dekoratér keramiky
    73242  malíř skla
    73243  malíř písma
    73244  malíř ozdobných vzorů
    73245  výrobce zrcadel (stříbřič zrcadel)
    73246  výrobce vánočních ozdob (převážně ruční)
    73247  kontrolor výroby sklářské a keramické (dělník)
    73248  smaltér skla, keramiky
    73249  umělecký mozaikář

 733  Umělečtí řemeslníci, zpracovávající a vyrábějící předměty z
    kamene, dřeva, textilu, kůže apod. materiálů (jedná se o ruční
    lidovou tvorbu - folklor)
 7331  Umělečtí zpracovatelé dřeva, kamene, kostí, hlíny a podobných
    materiálů tradičními postupy (výrobci různých předmětů pro
    osobní potřebu, pro domácnost nebo pro dekorativní účely -
    lidová tvorba)
    73311  košíkář, výrobce předmětů ze slámy, rákosu - folklor
    73312  výrobce dřevěných, bižuterních předmětů - folklor
    73313  umělecký zpracovatel dřeva - folklor
    73314  umělecký zpracovatel hlíny - folklor
    73315  umělecký sklář, keramik - folklor
    73316  umělecký kameník - folklor
    73318  perleťář (knoflíkář) - folklor
    73319  výrobce v umělecké lidové tvorbě (dřevo, kámen, sklo,
        hlína) jinde neuvedený

 7332  Umělečtí řemeslníci zpracovávající textil, kůži a příbuzné
    materiály tradičními postupy (výrobci různých předmětů pro
    osobní potřebu, pro domácnost nebo pro dekorativní účely -
    lidová tvorba)
    73321  výrobce oděvů, obuvi, tašek - folklor
    73322  výrobce sedel, ohlávek apod. - folklor
    73323  výrobce kožených aj. doplňků - folklor
    73324  tkadlec gobelínů, tapisérií, koberců - folklor
    73325  krajkářka, paličkovačka - folklor
    73326  vyšívačka, pletařka - folklor
    73327  umělecký čalouník a dekoratér - folklor
    73328  vlásenkář - folklor
    73329  výrobce v umělecké lidové tvorbě (papír, textil, kůže)
        jinde neuvedený

 734  Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech
    (kromě obsluhy strojů)

 7341  Tiskaři, sazeči (kromě obsluhy tiskárenských strojů - skupina
    825)
    73411  tiskař seřizovač a obsluha (převážně ruční)
    73412  tiskař sazeč
    73413  tiskař na knihtiskařských, hlubotiskových strojích
        (převážně ruční)
    73414  perforatér (převážně ruční)
    73415  montážník v polygrafii
    73416  typograf, litograf
    73417  kontrolor v polygrafii (dělník)
    73418  dělník v polygrafii tiskař (převážně ruční)

 7342  Stereotypéři a galvanotypéři
    73421  stereotypér
    73422  stereotypér a lijec
    73423  galvanotypér
    73425  galvanoplastik
    73427  výrobce tiskových desek Brailleova písma
    73428  dělník v polygrafii stereotypér, galvanotypér (převážně
        ruční)

 7343  Rytci a leptaři (vč. ručních rytců do dřeva, gumy, linolea
    apod.)
    73431  rytec kovů v polygrafii
    73432  rytec do dřeva, gumy, linolea
    73433  rytec do litografického kamene
    73436  výrobce hlubotiskových desek, šablon pro tiskové formy
    73437  tiskař leptař
    73438  dělník v polygrafii rytec a leptař (převážně ruční)

 7344  Fotografové a pracovníci v příbuzných oborech
    73441  fotograf průmyslový
    73442  fotograf reprodukční (grafik)
    73443  fotograf textilních tiskáren (hlubotisku)
    73445  fotograf retušér
    73447  laborant zpracování filmů
    73448  laboratorní dělník temné komory

 7345  Knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech (vč. výrobců
    reliéfních obrazů a titulů na knihách)
    73451  knihvazač
    73452  knihař zdobení a potiskování (knihař ořízky)
    73453  knihař restaurátor
    73454  knihař výrobce obrazů a titulů na knihách
    73455  knihař razicího stroje
    73458  dělník v knihárně
    73459  knihař jinde neuvedený (převážně ruční)

 7346      Sítotiskaři, deskotiskaři a textilní tiskaři
    73461  sítotiskař
    73462  tiskař reliéfního kalandru
    73463  tiskař tkanin a pletenin, tiskař textilní
    73464  tiskař filmového tisku, světlotisku
    73465  montážník v polygrafii u sítotisku
    73466  výrobce šablon pro sítotisk, filmový tisk
    73467  deskotiskař
    73468  dělník v polygrafii sítotiskař (převážně ruční)

    74 Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci
jinde neuvedení (kromě obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8)

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 741  Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků

 7411  Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů a konzervovačů masa a ryb
    74111  zpracovatel masa, zpracovatel kostí
    74112  zpracovatel ryb
    74113  zpracovatel drůbeže
    74114  řezník uzenář
    74115  řezník poražeč, vyvrhovač zvířat
    74116  řezník bourač, vyřezávač masa
    74117  konzervář masa, ryb
    74118  dělník potravinářské výroby u zpracování masa a ryb
    74119  zpracovatel masa, ryb jinde neuvedený

 7412  Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků
    74121  pekař (převážně ruční)
    74122  pečivář, těstovinář
    74124  šéfcukrář
    74125  cukrář, moučníkář
    74126  cukrovinkář
    74128  dělník potravinářské výroby v pekárenství (převážně
         ruční)
    74129  výrobce a zpracovatel pekárenských a cukrářských
         výrobků jinde neuvedený
 7413  Výrobci a zpracovatelé mlékárenských výrobků
    74131  mlékař výrobce mléčných výrobků (převážně ruční)
    74132  mlékař zpracovatel mléka (převážně ruční)
    74133  výrobce másla (převážně ruční)
    74134  výrobce sýrů (převážně ruční)
    74135  výrobce tvarohu (převážně ruční)
    74136  výrobce mražených mléčných výrobků, výrobce zmrzliny
         (převážně ruční)
    74138  dělník potravinářské výroby v mlékárenství (převážně
         ruční)
    74139  výrobce a zpracovatel mlékárenských výrobků jinde
         neuvedený (převážně ruční)

 7414  Konzervovači ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
    74141  zpracovatel ovoce, zeleniny (převážně ruční)
    74142  konzervář zeleniny, zeleninových šťáv
    74143  konzervář ovoce, ovocných šťáv
    74144  lisovač (odlučovač) oleje
    74145  lihovarník (převážně ruční)
    74147  chemik tukového průmyslu a kosmetiky (převážně ruční)
    74148  dělník potravinářské výroby v konzervárenství (převážně
         ruční)
    74149  konzervovač ovoce a zeleniny jinde neuvedený

 7415  Ochutnávači potravin a nápojů
    74151  ochutnávač kávy, čaje
    74152  ochutnávač vína
    74153  ochutnávač likérů
    74154  ochutnávač šťáv
    74155  ochutnávač piva
    74156  kvalitář zpracování ovoce a zeleniny
    74157  kvalitář výroby potravin (kromě masa, ovoce a zeleniny)
    74158  kvalitář zpracování masa (dělník)
    74159  ochutnávač potravin a nápojů jinde neuvedený

 7416  Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
    74161  tabákář, výrobce cigaret (převážně ruční)
    74162  výrobce tabákových směsí, šňupavého tabáku (převážně
         ruční)
    74163  výrobce doutníků, cigár
    74165  aromatizátor, lisovač, svinovač tabáku
    74166  přípravář tabáku
    74167  kvalitář tabáku
    74168  dělník výroby a zpracování tabáku (převážně ruční)
    74169  zpracovatel tabáku a tabákových výrobků jinde neuvedený
         (převážně ruční)

 7419  Ostatní zpracovatelé - výrobci potravinářských výrobků jinde
    neuvedení
    74191  sladovník, pivovarník (převážně ruční)
    74193  výrobce kvasnic
    74194  výrobce škrobu (převážně ruční)
    74195  zpracovatel a výrobce soli (převážně ruční)
    74197  vinař (výrobce ovocného vína)
    74199  výrobce a zpracovatel potravinářských výrobků jinde
         neuvedený (převážně ruční)

 742  Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech

 7421  Impregnátoři a úpraváři dřeva
    74211  impregnátor dřeva
    74212  úpravář dřeva
    74213  specialista na vyzrávání dřeva
    74215  přípravář chemikálií v dřevařské výrobě
    74217  kvalitář dřeva
    74218  dělník dřevozpracující výroby úpravář dřeva
    74219  impregnátor a úpravář dřeva jinde neuvedený

 7422  Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva vč.
    opravářů (za pomoci jednoduchých nástrojů)
    74221  umělecký truhlář, řezbář
    74222  rámař, kolář (převážně ruční)
    74223  bednář, obalář (převážně ruční)
    74224  truhlář, truhlář opravář (převážně ruční)
    74225  výrobce dřevěných sportovních, kuřáckých potřeb,
         bižuterie, hraček (převážně ruční)
    74226  výrobce dřevěného nábytku, rakví, povozů
    74227  dřevomodelář
    74228  dělník dřevozpracující výroby truhlář
    74229  výrobce předmětů ze dřeva jinde neuvedený

 7423  Seřizovači a seřizovači - obsluhovači dřevoobráběcích strojů
    74231  seřizovač dřevoobráběcích strojů
    74232  seřizovač a obsluha truhlářských strojů
    74233  seřizovač a obsluha dřevoobráběcího soustruhu
    74234  seřizovač a obsluha pily
    74235  seřizovač a obsluha vrtacího stroje na dřevo
    74238  dělník dřevozpracující výroby seřizovač a obsluha
    74239  seřizovač a obsluha dřevoobráběcích strojů jinde
         neuvedený

 7424  Košíkáři a pletaři nábytku a dělníci v příbuzných oborech
    74241  košíkář (výrobce košíků)
    74242  zpracovatel přírodních pletiv
    74243  výrobce lýkové obuvi
    74244  výrobce slaměných výrobků
    74245  výrobce košťat, kartáčník
    74246  výrobce pleteného, proutěného nábytku
    74247  výrobce korkového zboží
    74248  dělník dřevozpracující výroby košíkář a pletař

 743  Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin
    a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech

 7431  Kvalifikovaní dělníci připravující přírodní vlákno pro další
    zpracování (např. vlnu, bavlnu, len, konopí apod.)
    74311  třídič, klasifikátor vláken, přízí
    74312  přadlák přípravy přírodních vláken
    74313  tírník
    74314  zušlechťovač textilních surovin a vláken
    74316  přípravář výroby plsti
    74317  kvalitář zpracování vlákna
    74318  dělník textilní výroby přípravář

 7432  Přadláci, ruční tkalci, pletaři a jiní výrobci ručně vyráběných
    tkanin
    74321  přadlák (převážně ruční)
    74322  tkadlec (převážně ruční)
    74323  tkadlec navlékač (navaděč) osnovy
    74324  pletař (převážně ruční), opravář pleteného zboží
    74325  krajkář, prýmkař, síťovač (převážně ruční)
    74326  řetízkovačka a opravářka punčoch
    74327  kvalitář zpracování tkanin (dělník)
    74328  dělník textilní výroby ruční tkadlec, pletař
    74329  výrobce tkanin (převážně ruční) jinde neuvedený

 7433  Dámští a pánští krejčí a kloboučníci (kromě obsluhy šicího
    stroje ve výrobě)
    74331  krejčí dámský
    74332  krejčí pánský
    74333  krejčí v konfekci
    74334  krejčí scénických kostýmů a krojů
    74335  krejčí zakázkových výrobků
    74336  plsťař kloboučnický
    74337  výrobce klobouků, čepic, baretů, fezů
    74338  modistka zakázkových výrobků
    74339  opravář oděvů a prádla

 7434  Kožešníci a pracovníci v příbuzných oborech
    74341  kožešník
    74342  krejčí (opravář) kožešinových oděvů
    74344  kožešník zakázkový
    74345  přípravář kožešnické výroby
    74347  kvalitář kožešin, kožešník třídič
    74348  kožešnický dělník
    74349  opravář kožešin

 7435  Modeláři a střihači textilu, kůží a podobných materiálů
    74351  modelář oděvů
    74352  modelář klobouků, čepic, baretů, rukavic
    74353  modelář technické konfekce
    74354  střihač textilu v technické konfekci
    74355  střihač rukavičkář
    74356  střihač textilu v oděvní výrobě
    74357  střihač ve výrobě klobouků, čepic, baretů, fezů
    74358  střihač zpracování kůží a kožešin
    74359  přípravář a značkovač oděvních dílů

 7436  Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (kromě
    obsluhy strojů ve výrobě)
    74361  šička, švadlena oděvní konfekce
    74362  šička, švadlena technické konfekce, deštníkář
    74363  šička prádla, textilií
    74364  šička kožešin, kůží
    74365  vyšívačka ruční
    74366  síťovačka punčoch
    74367  švadlena zakázková
    74368  dělník oděvní výroby jinde neuvedený

 7437  Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech (vč. autočalouníků
    a výrobců matrací)
    74371  čalouník nábytku
    74372  čalouník a dekoratér
    74373  autočalouník, čalouník vozidel
    74374  čalouník zakázkový
    74375  čalouník umělecký
    74376  výrobce matrací
    74377  výrobce speciálních bytových textilií (přikrývek)
    74378  dělník čalounické výroby

 7439  Ostatní dělníci při výrobě textilu, oděvů a výrobků z kůží,
    kožešin a podobných materiálů jinde neuvedení
    74391  zpracovatel textilního odpadu
    74394  výrobce netkaných textilií
    74395  výrobce textilních hraček
    74396  výrobce umělých květin (textil, kůže, plasty, papír)
    74397  kvalitář výroby textilu
    74398  dělník textilní výroby jinde neuvedený

 744  Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci

 7441  Kvalifikovaní dělníci v jirchárnách a koželužnách
    74411  klasifikátor, třídič kůží, usní, kožek, kožešin
    74412  koželuh kůží, usní, kožešin
    74413  koželuh úpravář zpracování kůží, usní, kožešin
        74415  jirchář
    74416  koželužský chemik
    74417  kvalitář výroby kůží, kožešin
    74418  koželužský dělník
    74419  opravář kůží a usní

 7442  Obuvníci, vč. opravářů obuvi (kromě strojních obuvníků -
    skupina 826)
    74421  obuvník průmyslový (převážně ruční)
    74422  obuvník přípravář
    74423  obuvník svrškař, lepič obuvi
    74424  ortopedický obuvník (převážně ruční)
    74425  výrobce scénické a krojové obuvi
    74426  výrobce obuvi zakázkový, opravář obuvi
    74427  kvalitář výroby obuvi
    74428  dělník obuvnické výroby
    74429  obuvník jinde neuvedený

 7443  Výrobci a opraváři kožené technické konfekce, galanterního
    zboží a dělníci v příbuzných oborech
    74431  sedlář (převážně ruční)
    74432  výrobce kožené technické konfekce, postrojů (převážně
         ruční)
    74433  brašnář, výrobce tašek, kabelek (převážně ruční)
    74434  výrobce kožené galanterie (převážně ruční)
    74437  výrobce kožené technické konfekce, galanterního zboží
         zakázkový, opravář
    74438  dělník kožené konfekce
    74439  výrobce a opravář kožené technické konfekce jinde
         neuvedený

          8 Obsluha strojů a zařízení

        81 Obsluha průmyslových zařízení

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 811  Obsluha důlního zařízení, razicích štítů a zařízení na
    zpracování nerostů

 8111  Obsluha důlního zařízení a razicích štítů
    81111  horník hlubinné těžby strojní
    81112  horník povrchové těžby strojní
    81113  obsluha razicích strojů, štítů (strojník tunelář)
    81114  obsluha důlních vrtacích strojů
    81115  obsluha rypadel
    81117  strojník báňského zařízení
    81118  dělník člen osádky rypadel (zakladačů)

 8112  Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin
    81121  báňský úpravář surovin strojní
    81122  strojník úpravy rud
    81123  strojník briketárny
    81124  strojník úpravy nerudných surovin (uhlí)
    81126  obsluha flotačního (usazovacího) zařízení
    81127  dělník úpravy nerudných surovin
    81128  dělník úpravy rud

 8113  Vrtaři, jeřábníci při ropných nebo plynových vrtech a dělníci
    v příbuzných oborech
    81131  vrtač ropných a plynových vrtů
    81132  vrtač studní
    81133  těžař a čerpač ropy, přírodního plynu
    81134  strojník jeřábu ropných a plynových vrtů
    81135  vrtač geologického (hydrologického) průzkumu
    81136  injektážník, karotážník, kesonář geologicko průzkumného
        zařízení
    81137  vrtač při stavební činnosti
    81138  dělník těžby ropy a plynu

 812  Obsluha zařízení na zpracování kovů

 8121  Obsluha zařízení při hutní výrobě kovů (obsluha pecí a
    konvertorů)
    81211  hutník ocelář
    81212  hutník vysokopecař
    81213  hutník neželezných kovů
    81216  pecař rafinace kovů
    81217  práškový metalurg strojní
    81218  dělník hutní výroby kovů (obsluha strojů a zařízení)
    81219  obsluha zařízení hutní výroby kovů jinde neuvedená

 8122  Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
    81221  slévač strojní
    81222  odlévač ve slévárenství strojní
    81223  tavič kovů
    81224  obsluha pece ve slévárenství
    81227  kontrolor výroby kovů (dělník)
    81228  slévárenský dělník (dělník přípravy vsázky)
    81229  obsluha strojů a zařízení ve slévárenství jinde
        neuvedená

 8123  Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
    81231  kalič
    81232  žíhač kovů
    81233  propouštěč kovů
    81234  strojník vysokofrekvenčního kalení
    81235  strojník cementování (nitridování) kovů
    81237  zušlechťovač kovů
    81238  dělník tepelného zpracování kovů
    81239  obsluha strojů a zařízení na tepelné zpracování kovů
        jinde neuvedená

 8124  Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
    81241  tažeč drátů
    81242  tažeč profilů
    81243  tažeč trubek
    81245  výrobce pružin, kovových lan (mimo 821)
    81246  obsluha protlačovacího zařízení
    81247  výrobce elektrod (elektrodař)
    81248  dělník hutní druhovýroby tažeč
    81249  obsluha strojů a zařízení na tažení a protlačování kovů
        jinde neuvedená

 8125  Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
    81251  valcíř plechů
    81252  valcíř trub, trubek
    81253  valcíř profilů
    81256  strojník válcovací trati
    81258  dělník hutní výroby ve válcovnách
    81259  obsluha strojů a zařízení na tváření kovů jinde
        neuvedená

 8126  Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu
    81261  zpracovatel železného odpadu
    81262  zpracovatel odpadu z neželezných kovů
    81265  obsluha mechanizmů na manipulaci s kovovým odpadem
    81266  úpravář (demontážník) železného odpadu
    81267  úpravář (demontážník) odpadu z neželezných kovů
    81268  strojírenský dělník pro úpravu kovového odpadu
    81269  obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu jinde
        neuvedená

 813  Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha
    zařízení v příbuzných oborech

 8131  Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky
    81311  sklář (obsluha konvenčních strojů), strojník sklářských
        zařízení
    81312  strojník tvarování skloviny
    81313  strojník dokončování výroby skla, keramiky
    81314  tavič skloviny sklářské tavicí pece
    81315  strojník zušlechťování skla
    81316  strojník (pecař) vypalování výrobků z hlíny, keramiky,
        porcelánu
    81317  strojník výroby stavební kameniny a keramiky
    81318  strojník (pecař) výroby cihel
    81319  úpravář sklářských, keramických, žáruvzdorných výrobků

 8139  Obsluha ostatních zařízení na výrobu skla a keramiky a obsluha
    v příbuzných oborech jinde neuvedená (např. při přípravě
    hlíny, glazur apod.)
    81391  obsluha strojů a zařízení na přípravu sklářských,
        keramických surovin
    81392  výrobce elektrokeramiky strojní
    81393  strojník výroby glazované (polévané) keramiky, kameniny
    81394  výrobce skleněných vláken strojní
    81395  výrobce skleněné bižuterie strojní
    81396  výrobce brusných prostředků strojní
    81397  výrobce sklokeramické izolace, speciální keramiky
        strojní
    81398  dělník sklářské, keramické, cihlářské výroby (obsluha
        strojů a zařízení)
    81399  obsluha zařízení na výrobu skla a keramiky jinde
        neuvedená

 814  Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách

8141  Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva
    81411  strojník sušárny dřeva
    81412  strojník pily dřeva
    81413  strojník drtiče dřeva
    81414  překližkář, dýhař (obsluha konvenčních strojů)
    81415  bednář obalář (obsluha konvenčních strojů)
    81416  rámař (obsluha konvenčních strojů)
    81417  truhlář, výrobce dřevařských polotovarů (obsluha
        konvenčních strojů)
    81418  dělník základní dřevovýroby (obsluha strojů a zařízení)
    81419  obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva jinde
        neuvedená

 8142  Obsluha zařízení na výrobu vlákniny
    81421  strojník sekání, drcení, mletí, broušení dřeva u výroby
        vlákniny
    81422  celulózař strojní
    81423  strojník výroby vlákniny
    81425  strojník vařáku buničiny
    81426  strojník bělení vlákniny
    81427  výrobce buničiny a obvaziva strojní
    81428  dělník výroby vlákniny (obsluha strojů a zařízení)
    81429  obsluha strojů a zařízení na výrobu vlákniny jinde
        neuvedená

 8143  Obsluha zařízení na výrobu papíru, kartonu a lepenky
    81431  papírník strojní
    81432  strojvedoucí papírenského stroje
    81434  strojník výroby kartonu, lepenky
    81435  strojník výroby zušlechtěného papíru
    81436  lisař dřevovláknitých desek
    81437  výrobce izolačních materiálů na bázi papíru
    81438  dělník výroby papíru (obsluha strojů a zařízení)
    81439  obsluha strojů a zařízení na výrobu papíru, kartonu a
        lepenky jinde neuvedená

 8149  Obsluha ostatních zařízení na zpracování dřeva a v papírnách
    jinde neuvedená
    81491  tužkař - obsluha konvenčních strojů na zpracování dřeva
    81493  kartáčník strojní
    81496  rákosář strojní
    81497  mlynář korku
    81498  dělník dřevozpracující výroby (obsluha strojů a
        zařízení)

 815  Obsluha zařízení při chemické výrobě

 8151  Obsluha drtičů, mlýnů a míchadel při chemické výrobě
    81511  strojník výroby chemických sloučenin drcením, mícháním
    81512  chemik - obsluha drtičů a mlýnů
    81513  chemik - obsluha míchadel a homogenizátorů
    81518  dělník chemické výroby pro drcení, mletí, míchání
    81519  obsluha zařízení na přípravu surovin chemické výroby
        jinde neuvedená
 8152  Obsluha varných a pražících zařízení a jiných zařízení na
    tepelné zpracování
    81521  chemik - obsluha sušičů, výměníků
    81522  chemik - obsluha varných zařízení (autoklávu)
    81523  chemik - obsluha pražících zařízení, pecí
    81528  dělník chemické výroby pro varné a tepelné procesy
    81529  obsluha strojů a zařízení na tepelné zpracování v
        chemické výrobě jinde neuvedená

 8153  Obsluha filtrů a třídičů (vč. obsluhy výparníků, podtlakových
    nádob apod.)
    81531  chemik - obsluha filtrů a filtračních zařízení
    81532  chemik - obsluha prosévacích, třídicích, dávkovacích
        zařízení
    81533  chemik - obsluha výparníků
    81534  chemik - obsluha podtlakových nádob
    81537  strojník     dehydratace
    81538  dělník chemické výroby pro filtraci a třídění
    81539  obsluha filtrů a třídičů v chemické výrobě jinde
        neuvedená

 8154  Obsluha chemických destilačních kolon a reaktorů (kromě
    obsluhy zařízení na zpracování ropy a zemního plynu)
    81541  chemik - obsluha konvertorů
    81542  chemik - obsluha reaktoru
    81543  chemik - obsluha destilačních zařízení (kolon, stanic,
        rafinačních zařízení)
    81544  chemik - obsluha tlakových nádob
    81545  chemik - obsluha zahušťovacích, odpařovacích,
        suspenzačních, vsázkových zařízení
    81546  chemik - obsluha řídicích panelů a velínů výrobních
        systémů
    81547  kontrolor výroby při destilaci a rafinaci (dělník)
    81548  dělník chemické výroby pro destilační procesy (plnič
        lahví)

 8155  Obsluha zařízení na zpracování ropy a zemního plynu (vč.
    obsluhy zařízení při výrobě parafinu)
    81551  chemik zpracování ropy - obsluha řídicího systému
        (panelů)
    81552  chemik zpracování ropy - obsluha destilační stanice
    81553  chemik zpracování ropy - obsluha odsiřovacího zařízení
    81554  strojník krakovací stanice zpracování ropy
    81555  strojník čerpací stanice ropy a zemního plynu
    81556  strojník plynárny, plynárenský dělník
    81557  laborant, kontrolor zpracování ropy a plynu (dělník)
    81558  dělník zpracování a rozvodu ropy, zemního plynu
    81559  obsluha strojů a zařízení na zpracování ropy a zemního
        plynu jinde neuvedená

 8156  Obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu
    81561  strojník separace, zpracování radioaktivního materiálu
    81562  strojník skladu vyhořelého paliva
    81563  strojník zpracování radioaktivního odpadu
    81565  chemik dozimetrista (obsluha zařízení)
    81566  dělník dezaktivace a dekontaminace (obsluha strojů a
        zařízení)
    81567  laborant výroby a zpracování radioaktivního materiálu
    81568  dělník chemické výroby pro zpracování radioaktivního
        materiálu
    81569  obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu
        jinde neuvedená

 8159  Obsluha ostatních zařízení při chemické výrobě jinde neuvedená
    81591  chemik - obsluha strojů a zařízení na chemické bělení
    81592  chemik - obsluha strojů a zařízení na výrobu umělých
        hnojiv
    81594  koksař - strojník výroby koksu, koksárenské pece
    81595  koksárenský dělník (obsluha strojů a zařízení)
    81596  chemik - strojník výroby plynu z uhlí, pece na pálení
        dřevěného uhlí
    81597  laborant chemický jinde neuvedený
    81599  obsluha zařízení chemické výroby jinde neuvedená

 816  Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení

 8161  Obsluha zařízení při výrobě a rozvodu elektřiny
    81611  strojník energetických zařízení tepelné elektrárny
    81612  strojník energetických zařízení hydroelektrárny
    81613  strojník energetických zařízení jaderné elektrárny
    81614  strojník energetických zařízení větrné, sluneční
        elektrárny
    81615  strojník energetických zařízení - obsluha rozvodu
        elektřiny
    81617  laborant výroby a rozvodu elektřiny
    81618  dělník výrobních a rozvodných energetických zařízení
    81619  obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektřiny jinde
        neuvedená

 8162  Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů
    81621  topič - obsluha vytápění, ohřívačů, výměníků
    81622  strojník parních turbín
    81623  odškvárovač (popelář, struskař) strojní
    81624  zauhlovač strojní
    81625  topič v krematoriu
    81626  topič - obsluha tepelných motorů
    81627  topič na lodi, lokomotivě
    81628  dělník výroby, rozvodu tepla

 8163  Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody a obsluha
    zařízení v příbuzných oborech (vč. obsluhy kompresorů,
    chladicích systémů, čerpacích stanic, plavebních komor apod.)
    81631  strojník čistírny vody
    81632  obsluha zařízení na úpravu vody
    81633  hrázný, jezný (obsluha strojů a zařízení)
    81634  strojník čerpací stanice vody, rozvodu vody
    81635  strojník chladicího (mrazicího) zařízení, kompresorovny
    81636  vodohospodářský dělník
    81637  vodárenský dělník
    81638  dělník čistírny (úpravy) odpadních vod (obsluha strojů
        a zařízení)

 8164  Obsluha zařízení ve spalovně
    81641  strojník spalovny odpadků
    81642  topič ve spalovně odpadků
    81648  dělník spalovny (obsluha strojů a zařízení)

 817  Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů

 8171  Obsluha automatických nebo poloautomatických montážních linek
    81711  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky ve
        strojírenské výrobě
    81712  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky v
        chemické výrobě
    81713  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky ve
        sklářské, keramické výrobě
    81714  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky v
        elektrotechnické, elektronické výrobě
    81715  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky ve
        dřevozpracující výrobě
    81718  obsluha poloautomatické, automatické balicí linky
    81719  obsluha poloautomatické, automatické montážní linky
        jinde neuvedená

 8172  Obsluha průmyslových robotů
    81721  obsluha průmyslových robotů ve strojírenské, hutní
        výrobě
    81722  obsluha průmyslových robotů v chemické výrobě
    81723  obsluha průmyslových robotů ve sklářské, keramické
        výrobě
    81724  obsluha průmyslových robotů v elektrotechnické,
        elektronické výrobě
    81725  obsluha průmyslových robotů ve stavebnictví
    81726  obsluha průmyslových robotů v potravinářské výrobě
    81727  obsluha průmyslových robotů v průzkumu a diagnostikaci
    81728  obsluha průmyslových robotů v manipulaci a skladování
    81729  obsluha průmyslových robotů jinde neuvedená

 818  Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku

 8180  Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku
    81801  traťový strojník pokladače
    81802  traťový strojník čističky štěrkového lože
    81803  traťový strojník podbíjecího stroje
    81804  traťový strojník zařízení na úpravu koleje
    81805  traťový strojník víceúčelového stroje
    81808  traťový dělník (obsluha strojů a zařízení)
    81809  obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním
        svršku jinde neuvedená

   82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci

KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 821  Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů

 8211 Obsluha automatických nebo poloautomatických kovoobráběcích strojů (kromě seřizovačů
    - skupina 722)
    82111  soustružník kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82112  frézař kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82113  vrtař kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82114  brusič kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82115  nástrojař - obsluha poloautomatického, automatického obráběcího stroje
    82116  svářeč kovů - obsluha poloautomatického, automatizovaného svářecího stroje
    82117  výrobce spojovacích součástí - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82119  obsluha poloautomatického, automatického kovoobráběcího stroje jinde neuvedená

 8212 Obsluha strojů na výrobu maltovin, vápna, cementu, prefabrikátů, výrobků z betonu,
    osinko - cementu
    82121  strojník výroby litého betonu
    82122  strojník výroby cementu, pece na pálení cementu
    82123  strojník výroby maltovin
    82124  strojník betonář finišeru betonu
    82125  strojník betonář výroby prefabrikátů
    82126  strojník železář výroby prefabrikátů
    82127  strojník výroby osinkocementových výrobků
    82129  obsluha strojů na výrobu stavebních hmot jinde neuvedená

 8219 Obsluha strojů na výrobu výrobků z jiných materiálů (např. z kamene)
    82191  strojník výroby ze syntetického kamene
    82192  strojník řezání, leštění, orovnávání kamene
    82193  strojník zařízení na provádění kamenných řezeb
    82194  brusič technického kamene strojní
    82195  rytec kamene strojní
    82196  elektrouhlíkářský dělník (obsluha strojů a zařízení)
    82197  strojník výroby syntetických diamantů
    82199  obsluha strojů a zařízení na výrobu výrobků z kamene jinde neuvedená

 822  Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků

 8221 Obsluha strojů při farmaceutické výrobě
    82211  chemik - obsluha granulovacího stroje ve farmaceutické výrobě
    82212  chemik - obsluha strojů a zařízení na výrobu léčiv
    82213  chemik - obsluha strojů a zařízení na zpracování léčiv
    82217  laborant, kontrolor farmaceutické výroby (dělník)
    82219  obsluha strojů a zařízení farmaceutické výroby jinde neuvedená

 8222 Obsluha strojů na výrobu střeliva a výbušnin
    82221  výbušninář - strojník výroby výbušnin
    82222  výbušninář - strojník výroby střeliva
    82223  výbušninář - strojník výroby pyrotechnického zboží
    82227  laborant, kontrolor výroby střeliva a výbušnin
    82228  výbušninářský dělník (obsluha strojů a zařízení)
    82229  obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin jinde neuvedená

 8223 Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných povlaků na kovové předměty
    82231  galvanizér strojní
    82232  strojník čištění kovových předmětů
    82233  strojník elektrolytického pokovování předmětů
    82234  strojník moření kovů
    82235  obsluha     zařízení protikorozní ochrany materiálů
    82236  smaltér, metalizér kovů strojní
    82237  lakýrník - obsluha zařízení na stříkání laků a barev, vypalovacích pecí
    82239  obsluha strojů a zařízení na konečnou úpravu kovových předmětů jinde neuvedená

 8224 Obsluha strojů na výrobu fotografických materiálů (vč. tisku fotografií)
    82241  chemik - strojník výroby fotografických papírů, desek
    82242  strojvedoucí stroje na fotografický papír
    82243  chemik - strojník výroby fotografických filmů
    82244  chemik - strojník vyvolávání fotografických filmů
    82247  tiskař - obsluha strojního lisu fotografií
    82249  obsluha zařízení na výrobu fotografických materiálů jinde neuvedená

 8225 Obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických výrobků
    82251  chemik tukového průmyslu a kosmetiky strojní (kromě 815)
    82252  chemik - strojník výroby toaletních potřeb (kromě 815)
    82253  chemik - strojník výroby mýdla (kromě 815)
    82255  chemik - strojník zařízení na výrobu voňavek (kromě 815)
    82259  obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických výrobků jinde neuvedená

 8226 Obsluha strojů na výrobu linolea nebo jiných plastových krytin
    82261  strojník výroby linolea
    82262  strojník výroby plastových krytin (kromě linolea)
    82263  strojník výroby asfaltových izolačních pásů
    82269  obsluha strojů na výrobu plastových krytin jinde neuvedená

 8229 Obsluha ostatních strojů na výrobu chemických výrobků jinde neuvedená
    82291  chemik - strojník výroby detergentů, čisticích, pracích prostředků (kromě 815)
    82292  chemik - strojník výroby svíček
    82293  strojník chemické úpravy zápalek
    82294  strojník výroby technických, halogenových plynů
    82297  chemik - strojník tužkárny
    82299  obsluha strojů a zařízení na výrobu chemických výrobků jinde neuvedená

 823  Obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků

 8231 Obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků (např. obuvi, pneumatik, výrobků pro
    průmysl, pro domácnost)
    82311  gumař - strojník výroby technických pryžových výrobků
    82312  gumař - strojník výroby spotřebních pryžových výrobků
    82313  gumař - strojník gumárenského kalandru
    82314  gumař - strojník gumárenského konfekčního stroje
    82315  gumař - strojník lisování, vulkanizace pryže (vulkanizér, lisař)
    82316  gumař - strojník výroby pryžových směsí (kromě 815)
    82317  strojník protektorování pneumatik
    82319  obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků jinde neuvedená

 8232 Obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (vč. laminování plastů)
    82321  plastikář - strojník lisování plastů
    82322  plastikář - strojník odlévání, nanášení plastů
    82323  plastikář - strojník vyfukování, vytlačování plastů
    82324  plastikář - strojník laminování plastů
    82325  plastikář - strojník granulovacího, leptacího, řezacího stroje na zpracování
        plastů
    82326  plastikář - výrobce umělých střev
    82327  plastikář - strojník výroby gramofonových desek, audionosičů, knoflíků z
        plastů a výrobků z plastů jinde neuvedených
    82329  obsluha strojů na výrobu plastových výrobků jinde neuvedená

 824  Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů

 8240 Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů (kromě seřizovačů
    - skupina 742)
    82401  soustružník dřeva - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82402  výrobce dřevařských polotovarů - obsluha poloautomatického, automatického
        stroje
    82403  truhlář - obsluha poloautomatického, automatického stroje, truhlář výroby
        nábytku
    82404  překližkář - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82405  mechanik výroby konstrukčních desek - obsluha poloautomatického, automatického
        stroje
    82406  rámař - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82407  výrobce dřevěných výrobků jinde neuvedený - obsluha poloautomatického,
        automatického stroje
    82408  obráběč, soustružník, leštič dřeva - obsluha poloautomatického, automatického
        stroje
    82409  obsluha poloautomatického, automatického dřevoobráběcího stroje jinde
        neuvedená

 825  Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru

 8251 Obsluha tiskárenských strojů
    82511  strojní sazeč
    82512  tiskař - strojník tiskárenských strojů
    82513  tiskař - strojník válcového tisku
    82514  tiskař - strojník rotačky
    82515  tiskař - strojník ofsetových, litografických strojů
    82516  tiskař - strojník hlubokotiskových strojů
    82517  tiskař tapet, tiskař textilií strojní
    82518  dělník tiskárny (obsluha strojů a zařízení)

 8252 Obsluha automatických a poloautomatických knihvazačských strojů
    82521  knihař papírenský - obsluha poloautomatického, automatického stroje
    82522  knihař - obsluha poloautomatického, automatického knihvazačského lisu
    82523  knihař - obsluha poloautomatické, automatické knihařské řezačky
    82524  knihař - obsluha poloautomatického, automatického stroje na vytlačování titulů
        a vzorů
    82525  strojník vazby knih
    82529  obsluha poloautomatického, automatického knihvazačského stroje jinde neuvedená

 8253 Obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky (vč. kartonáže)
    82531  strojník výroby předmětů z lepenky
    82532  strojník výroby předmětů z kartonu
    82533  strojník výroby kartonáží
    82534  strojník výroby lepenkových izolací
    82535  strojník potahování, skládání kartonů
    82536  zpracovatel lepenky strojní
    82537  strojník výroby pytlů z lepenky
    82539  obsluha strojů a zařízení na výrobu předmětů z lepenky jinde neuvedená

 8254 Obsluha kopírovacích strojů
    82541  tiskař - obsluha kopírovacího stroje
    82542  planograf, rozmnožovač - obsluha ofsetu, xeroxu
    82543  obsluha kopírovacího stroje

 8255 Obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru
    82551  strojník výroby papírových sáčků, obálek, pytlů
    82552  strojník výroby a zpracování celofánu
    82553  strojník zpracování papíru
    82554  strojník výroby kancelářských potřeb z papíru
    82555  strojník výroby školních potřeb z papíru
    82559  obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru jinde neuvedená

 826  Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků

 8261 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
    82611  přadlák - obsluha strojů a zařízení na úpravu vláken
    82612  přadlák - strojník spřádacího, dopřádacího, štučkového stroje
    82613  strojník skacího, zkrucovacího stroje
    82614  strojník navíjecího, pásmového stroje na přízi, nitě, stuhy
    82615  přadlák - strojník tírny
    82616  strojník zpracování vláken
    82617  strojník pračky, míchačky textilních vláken
    82619  obsluha strojů na úpravu vláken jinde neuvedená

 8262 Obsluha tkacích a pletacích strojů
    82621  tkadlec - obsluha snovadel, strojů na navíjení osnovy
    82622  tkadlec tkanin strojní
    82623  tkadlec krajkovin, krajkář strojní
    82624  tkadlec koberců strojní
    82626  pletař - obsluha pletacích strojů
    82627  strojník výroby záclon, sítí
    82629  obsluha tkacích a pletacích strojů jinde neuvedená

 8263 Obsluha šicích a vyšívacích strojů
    82631  strojní vyšívačka
    82632  šička textilní konfekce strojní
    82633  šička technické konfekce strojní
    82634  šička ochranných oděvů strojní
    82635  švadlena ve výrobě konfekce strojní
    82636  šička rukavic, čepic strojní
    82637  šička kožichů strojní
    82639  obsluha šicích a vyšívacích strojů jinde neuvedená

 8264 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení textilu (vč. nepromokavé
    úpravy textilu)
    82641  chemik prádelny a čistírny (obsluha strojů a zařízení)
    82642  strojník čištění, ždímání, sušení textilu
    82643  pradlák strojní
    82644  žehlíř strojní
    82645  strojník barvení, bělení, tkanin, oděvů
    82646  strojník nepromokavé úpravy textilu
    82649  obsluha strojů a zařízení na úpravu textilu jinde neuvedená

 8265 Obsluha strojů na úpravu kožešin a kůží (kromě ruční úpravy - hl. třída 7)
    82651  úpravář usní - strojník činění kůží a usní
    82652  úpravář usní - strojník úpravy, barvení, hlazení kůží a usní
    82653  úpravář usní - strojník čištění, mízdření, odchlupování kůží a usní
    82654  koželuh - strojník zpracování kůží a usní, vysekávač usní
    82655  plsťař - strojník stříhání, zpracování srsti
    82656  kožešník - strojník vydělávání kožešin
    82657  kožešník - strojník čištění, mízdření, zpracování kožešin
    82659  obsluha strojů a zařízení na úpravu kůží a kožešin jinde neuvedená

 8266 Obsluha strojů na výrobu a dokončovací úpravy obuvi
    82661  obuvník - obsluha strojů a zařízení na výrobu obuvi
    82662  obuvník - obsluha strojů a zařízení na přípravu obuvnických dílců
    82663  obuvník - strojník vysekávacího, vyřezávacího stroje
    82664  obuvník - obsluha strojů a zařízení na úpravu obuvnických polotovarů
    82665  obuvník - obsluha strojů a zařízení na dokončování obuvi
    82667  svrškař - obsluha obuvnického šicího stroje
    82669  obsluha strojů a zařízení na výrobu a dokončování obuvi jinde neuvedená

 8267 Obsluha strojů na výrobu galanterního a příbuzného zboží
    82671  rukavičkář strojní
    82673  brašnář - obsluha strojů a zařízení na výrobu tašek, kabelek, kufrů
    82674  výrobce kožené galanterie strojní
    82675  sedlář - manžetář - obsluha strojů a zařízení na výrobu postrojů, sedel
        82676  výrobce knoflíků strojní
    82677  výrobce zapínadel strojní
    82679  obsluha strojů na výrobu galanterního zboží jinde neuvedená

 8268 Obsluha strojů na výrobu klobouků (vč. obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
    82681  plsťař - obsluha strojů a zařízení na zpracování plsti
    82682  plsťař kloboučnický strojní
    82684  kloboučník strojní
    82686  výrobce čepic, baretů, fezů strojní
    82687  výrobce forem na klobouky strojní
    82689  obsluha strojů na výrobu klobouků jinde neuvedená

 8269 Obsluha ostatních strojů na výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků jinde
    neuvedená
    82691  prýmkař - strojník výroby stuh, prýmků, tkaniček
    82692  výrobce textilní vaty strojní
    82693  výrobce provazů strojní
    82694  výrobce netkaných textilií strojní
    82695  výrobce umělých květin strojní
    82696  opravářka punčoch strojní
    82697  výrobce háčkovaných výrobků
    82699  obsluha strojů a zařízení na výrobu textilních, kožešinových a kožených
        výrobků jinde neuvedená

 827  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

 8271 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
    82711  průmyslový drůbežář - strojník zařízení na porážení, zpracování drůbeže
    82712  průmyslový drůbežář - obsluha strojů a zařízení na výrobu drůbežích specialit
    82713  konzervář - strojník konzervárny masa
    82714  konzervář - strojník konzervárny ryb
    82715  strojník mrazírny masa
    82716  řezník a uzenář - obsluha strojů a zařízení na zpracování masa, ryb
    82717  řezník a uzenář - strojník udírny masa, uzenin a ryb
    82719  obsluha strojů a zařízení na zpracování masa jinde neuvedená

 8272 Obsluha strojů na výrobu mlékárenských výrobků
    82721  mlékař - obsluha strojů a zařízení na přípravu surovin a polotovarů
    82722  mlékař - obsluha strojů a zařízení na zpracování, pasterizaci mléka, mléčných
        výrobků
    82724  mlékař - obsluha strojů a zařízení na výrobu mlékárenského zboží
    82725  strojník výroby sušeného mléka, mléčných prášků
    82726  strojník mrazírny mléčných výrobků
    82729  obsluha strojů a zařízení na výrobu mlékárenských výrobků jinde neuvedená

 8273 Obsluha strojů na mletí zrn a koření
    82731  mlynář - strojník mlýna na mletí obilovin
    82732  mlynář - strojník mlýna na mletí zrn
    82733  mlynář - strojník mlýna na mletí koření
    82734  strojník loupačky, luštičky zrn, rýže
    82735  strojník výroby krmiv
    82736  strojník šrotování zrn
    82737  výrobce potravinářských výrobků ze zrn a koření
    82739  obsluha strojů na mletí zrn a koření jinde neuvedená

 8274 Obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
    82741  pekař - obsluha strojů a zařízení na přípravu, zpracování těsta
    82742  pekař - obsluha strojů a zařízení na zpracování obilných výrobků
    82743  pekař - strojník zařízení na pečení chleba
    82744  pekař - strojník výroby těstovin
    82745  pečivář - obsluha strojů a zařízení na výrobu pečiva
    82746  cukrovinkář - obsluha strojů a zařízení na výrobu cukrovinek, moučníků
    82747  cukrovinkář - obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování čokolády
    82749  obsluha strojů na zpracování mouky a výrobu pečiva jinde neuvedená

 8275 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (vč. sušení, konzervování,
    mrazení, výroby tuků apod.)
    82751  strojník zpracování ovoce a zeleniny
    82752  strojník konzervování, sterilizace ovoce a zeleniny
    82753  strojník výroby ovocných, zeleninových šťáv
    82754  strojník lisu ovoce, zeleniny, ořechů
    82755  konzervář - strojník konzervárny ovoce a zeleniny
    82756  strojník mrazírny ovoce a zeleniny
    82757  strojník zpracování olejů a maziv
    82759  obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny jinde neuvedená

 8276 Obsluha strojů na zpracování cukru a jeho rafinaci (vč. zpracování medu)
    82761  cukrovarník - strojník mytí, drcení suroviny
    82762  cukrovarník - strojník vyluhování cukerného roztoku, difuzéru
    82763  cukrovarník - strojník rafinace cukru
    82764  cukrovarník - obsluha krystalizátoru
    82766  obsluha strojů a zařízení na zpracování medu, medomásla, medoviny
    82769  obsluha strojů na zpracování cukru jinde neuvedená

 8277 Obsluha strojů na zpracování čaje, kávy a kakaa
    82771  mlynář - strojník mlýna na mletí kávy, kakaa
    82772  zpracovatel kávy strojní
    82773  zpracovatel kakaa strojní
    82774  zpracovatel čaje strojní
    82775  obsluha strojů a zařízení na pražení kávy
    82776  obsluha lisů na kakaové boby
    82778  dělník u zpracování čaje, kávy, kakaa (obsluha strojů a zařízení)

 8278 Obsluha strojů na výrobu nápojů
    82781  sladovník strojní
    82782  pivovarník (strojní)
    82783  biochemik lihovarnické výroby strojní
    82784  strojník výroby octa
    82785  strojník výroby nealkoholických nápojů
    82786  vinař (strojní)
    82787  výrobce likérů strojní
    82789  obsluha strojů na výrobu nápojů jinde neuvedená

 8279 Obsluha strojů na zpracování tabáku
    82791  strojník výroby cigaret
    82792  strojník výroby tabákových směsí, šňupavého tabáku
    82793  strojník výroby cigár, doutníků
    82795  tabákář - strojník zpracování tabáku
    82798  dělník zpracování tabáku (obsluha strojů a zařízení)

 828  Montážní dělníci (práce na montážních linkách)

 8281 Montážní dělníci montující mechanická zařízení (stroje, vozidla apod.)
    82811  montážní dělník mechanických zařízení
    82812  montážní dělník strojního průmyslového zařízení
    82813  montážní dělník točivých strojů, turbín
    82814  montážní dělník leteckých, lodních, automobilových motorů
    82815  dělník montážní linky letadel
    82816  dělník montážní linky vozidel, stavebních, zemních strojů
    82817  montážní dělník zemědělských strojů
    82819  montážní dělník jinde neuvedený

 8282 Montážní dělníci montující elektrická zařízení
    82821  montážní dělník elektromotorů
    82823  montážní dělník elektrického zařízení, přístrojů
    82824  montážní dělník rozvodných zařízení
    82826  montážní dělník elektrických hodin
    82827  dělník navíječky vinutí cívek, prvků elektrických strojů
    82829  montážní dělník elektrického a energetického zařízení jinde neuvedený

 8283 Montážní dělníci montující elektronická zařízení
    82831  montážní dělník elektronických prvků
    82832  montážní dělník elektronických měřicích, přesných přístrojů
    82833  montážní dělník elektronických radiokomunikačních přístrojů a zařízení
    82834  montážní dělník spotřební elektroniky, audiovizuální techniky
    82835  montážní dělník elektronických systémů
    82837  montážní dělník elektronických hodinek
    82839  montážní dělník elektronického zařízení jinde neuvedený

 8284 Montážní dělníci montující výrobky z kovů, pryže a plastů
    82841  montážní dělník jízdních kol, kočárků
    82842  montážní dělník kovových, plastových a pryžových hraček
    82843  montážní dělník nábytku z kovů a plastů
    82844  montážní dělník sportovních potřeb z kovů a plastů
    82845  montážní dělník kancelářských potřeb z kovů a plastů
    82849  montážní dělník výrobků z kovů, plastů, pryže vč. jejich kombinací jinde
        neuvedený

 8285 Montážní dělníci montující výrobky ze dřeva a podobných materiálů
    82851  montážní dělník kuřáckých potřeb ze dřeva
    82852  montážní dělník hraček ze dřeva
    82853  montážní dělník nábytku ze dřeva
    82854  montážní dělník sportovních potřeb ze dřeva
    82855  montážní dělník kancelářských potřeb ze dřeva
    82859  montážní dělník výrobků ze dřeva vč. kombinací s jinými materiály jinde
        neuvedený

 8286 Montážní dělníci montující výrobky z kartonu, textilu apod. materiálů
    82861  montážní dělník výrobků z kůže
    82862  montážní dělník výrobků z textilu
    82863  montážní dělník výrobků z kartonu a papíru
    82865  montážní dělník kancelářských potřeb z kartonu, textilu
    82869  montážní dělník výrobků z kartonu, textilu, papíru vč. jejich kombinací jinde
        neuvedený

 8287 Montážní dělníci montující výrobky z kombinovaných materiálů
    82871  montážní dělník lustrů, skleněných aparatur v kombinaci s jinými materiály
    82872  montážní dělník hraček z kombinovaných materiálů
    82873  montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů
    82874  montážní dělník sportovních potřeb z kombinovaných materiálů
    82875  montážní dělník kancelářských potřeb z kombinovaných materiálů
    82879  montážní dělník ostatních výrobků z kombinovaných materiálů jinde neuvedený

 829  Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní montážní dělníci jinde neuvedení

 8290 Obsluha jiných strojů a ostatní montážní dělníci jinde neuvedení
    82901  balič - strojník balicího, etiketovacího stroje
    82902  balič - strojník plnicího, zátkovacího zařízení
    82903  defektoskopista (zkoušeč kovů)
    82904  obsluha strojů a zařízení sběrny surovin (mimo kovového odpadu)
    82905  výrobce akumulátorů, baterií strojní
    82906  kabelářský dělník (obsluha strojů a zařízení)
    82909  obsluha stacionárních strojů a montážní dělník jinde neuvedený

    83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení

 KÓD  NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
 KZAM

 831  Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných
    oborech

 8311  Strojvedoucí
    83111  strojvedoucí důlní kolejové dopravy
    83112  strojvedoucí lokomotivy, vlaku
    83113  strojvedoucí na podnikové vlečce
    83114  strojvedoucí metra, podzemní dráhy
        83115  strojvedoucí zubové lanovky, nadzemní dráhy
    83118  pomocník strojvedoucího
    83119  strojvedoucí jinde neuvedený

 8312  Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín
    83121  řidič kolejového motorového vozíku a drezíny
    83122  řidič kolejového motorového vozu
    83123  řidič kolejové motorové lanovky, lanovkář
    83128  řidič důlních kolejových dopravních zařízení

 8313  Dělníci zabezpečující sestavování vlaků (brzdaři, signalisté,
    výhybkáři, posunovači apod.)
    83131  vlakvedoucí vlaku nákladní dopravy
    83132  vedoucí posunu
    83133  dozorce spádoviště (dělník)
    83134  dopravář kolejové dopravy při těžbě surovin
    83135  signalista
    83136  posunovač, brzdař
    83137  výhybkář, výhybkář - točnář
    83138  tranzitér (dělník)
    83139  průvodčí nákladní dopravy

 8314  Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
    (hradlaři, hláskaři, závoráři apod.)
    83141  staniční dozorce (dělník)
    83142  dozorce výhybek
    83143  závorář
    83144  závorář s prodejem jízdenek
    83145  hradlař - hláskař
    83146  hradlař - hláskař s prodejem jízdenek

 832  Řidiči motorových vozidel

 8321  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
    83211  řidič osobního automobilu
    83212  řidič malého dodávkového automobilu
    83213  taxikář osobní dopravy
    83214  taxikář malého dodávkového automobilu

 8322  Řidiči sanitních a RZP vozů
    83221  řidič vozidla rychlé lékařské pomoci (NZP)
    83222  řidič vozidla rychlé záchranné pomoci (NZP)
    83223  řidič vozidla dopravy nemocných a zraněných (PZP)
    83225  řidič sanitního vozidla

 8323  Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
    83231  řidič autobusu v městské hromadné dopravě
    83232  řidič autobusu v silniční dopravě osob
    83233  řidič autobusu v dálkové přepravě osob
    83234  řidič trolejbusu
    83235  řidič tramvaje
    83239  řidič dopravního prostředku osob jinde neuvedený

 8324  Řidiči nákladních automobilů a tahačů
    83241  řidič autojeřábu
    83242  řidič nákladního automobilu v zahraniční dopravě (TIR)
    83243  řidič nákladního automobilu
    83244  taxikář nákladní dopravy
    83246  řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače
    83248  řidič důlních dopravníkových elektrovozů
    83249  řidič nákladního automobilu a tahače jinde neuvedený

 8326  Řidiči speciálních vozidel
    83263  řidič popelářského vozu
    83264  řidič silničního úklidového vozidla
    83265  asanátor - řidič speciálního silničního vozidla
    83266  řidič cisternového vozu
    83267  řidič hasicího vozu
    83269  řidič speciálního silničního vozidla jinde neuvedený

 833  Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných
    pojízdných zařízení

 8331  Obsluha zemědělských a lesních strojů
    83311  traktorista
    83312  traktorista mechanizátor
    83313  řidič zemědělských strojů
    83314  řidič sklizňového stroje (kombajnista)
    83315  obsluha zemědělských strojů
    83317  řidič lesních mechanizmů
    83318  obsluha lesních strojů a zařízení

 8332  Obsluha zemních a příbuzných strojů
    83321  řidič důlních mechanizmů
    83322  řidič nakladače, dozeru, rypadla
    83323  řidič víceúčelového stroje pro zemní práce
    83325  řidič stroje na hloubení jam (na pilotáž)
    83326  řidič buldozeru, bagru, shrnovače
    83327  řidič frézy, finišéru, skrejpru
    83328  dělník osádky zemních a příbuzných strojů
    83329  obsluha zemních a příbuzných strojů jinde neuvedená

 8333  Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
    (vč. lyžařských vleků, sklápění a zdvihání mostů)
    83331  obsluha stavebního, mostového jeřábu
    83332  obsluha přístavního (lokomotivního) jeřábu
    83333  obsluha pojízdného (plovoucího) jeřábu
    83334  obsluha zdvihacího zařízení
    83335  obsluha skladového zakladače
    83336  obsluha výtahu, zdviže, těžební klece
    83337  obsluha lanovky, vleku
    83338  obsluha zvedacího, otočného mostu, plavební komory
    83339  obsluha pásového dopravníku (manipulačního zařízení)

 8334  Obsluha vysokozdvižných vozíků (pro nakládání, vykládání,
    přepravu, zdvihání, stohování zboží a palet se zbožím)
    83341  řidič vysokozdvižných vozíků
    83342  řidič paletovacích vozíků
    83343  řidič vozíků v přístavech
    83346  řidič kontejnerového zakladače
    83348  řidič úklidových mechanizačních zařízení
    83349  řidič motorových vozíků jinde neuvedený

 834  Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech

 8340  Lodní posádky (vč. údržbářů lodního zařízení, záchranné
    výbavy, hasicího zařízení apod.)
    83401  lodník (člen lodní posádky)
    83402  bocman
    83403  lodník říční lodi (loďmistr)
    83404  lodník námořní lodi
    83406  námořník - lodivod, kormidelník
    83407  lodní strojník
    83408  převozník

       9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

    91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření
            na prodej a služby

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 911  Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech

 9111  Pouliční prodavači potravin (kromě prodavačů na trhu - skupina
    522)
    91111  pouliční prodavač občerstvení
    91112  pouliční prodavač nápojů
    91115  prodavač občerstvení v kulturním zařízení
    91116  prodavač občerstvení ve sportovním zařízení
    91119  pouliční prodavač potravin jinde neuvedený

 9112  Pouliční prodavači nepotravinářských výrobků (kromě tisku)
    91121  pouliční prodavač knih, losů
    91122  pouliční prodavač suvenýrů
    91123  pouliční prodavač květin
    91124  prodavač programů v kulturním zařízení
    91129  pouliční prodavač nepotravinářských výrobků jinde
        neuvedený

 9113  Podomní prodavači a obchodní poslíčci
    91131  prodavač podomní
    91133  prodavač "na telefonu"
    91134  obchodní poslíček

 9114  Pouliční prodavači tisku, kameloti (vč. rozvážečů tisku)
    91141  pouliční prodavač tisku, kamelot
    91142  prodavač pochůzkového prodeje tisku
    91143  rozšiřovatel tisku

 912  Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci
    poskytující služby na ulici

 9121  Čističi bot
    91211  čistič (leštič) bot

 9129  Jiní nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici
    91291  pracovník poskytující drobné služby na ulici
    91296  dráteník
    91298  pouliční umývač oken automobilů
    91299  nekvalifikovaný pracovník poskytující služby na ulici
        jinde neuvedený

 913  Pomocníci, uklízeči a pradláci

 9131  Pomocníci a uklízeči v domácnostech
    91311  pomocnice v domácnosti, služka
    91312  pomocník v domácnosti pro úklid
    91313  pomocnice v domácnosti pro péči o děti
    91314  pomocnice v domácnosti pro přípravu jídla
    91315  pomocnice v domácnosti pro zajišťování nákupů
    91316  pomocnice v domácnosti pro praní a žehlení prádla
    91317  podomek
    91319  pomocník a uklízeč v domácnosti jinde neuvedený

 9132  Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích a
    jiných zařízeních (vč. úklidu letadel, autobusů, vlaků apod.)
    91321  pomocník, uklízeč v kancelářích
    91322  pomocník, uklízeč ve vzdělávacím zařízení
    91323  uklízeč výrobních prostor, skladů, svačinářka
    91324  pomocník, uklízeč ve zdravotnickém zařízení
    91325  pomocník, uklízeč v hotelu, v restauraci, pokojská
    91326  pomocník, uklízeč v kulturním zařízení
    91327  pomocník, uklízeč ve službách
    91328  uklízeč dopravních prostředků
    91329  pomocník, uklízeč jinde neuvedený

 9133  Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů na čištění,
    praní a žehlení - skupina 826)
    91331  ruční pradlák
    91332  ruční čistič oděvů
    91333  ruční žehlíř, obsluha ručního mandlu
    91335  ruční čistič koberců
    91339  ruční pradlák a žehlíř jinde neuvedený

 914  Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných
    oborech

 9141  Domovníci, správci domu
    91411  domovník
    91412  domovník údržbář a uklízeč
    91415  domovník správce domu
    91416  vrátný, správce domu

 9142  Čističi oken
    91421  čistič oken v domácnostech
    91422  čistič oken v interiérech
    91423  čistič oken a pláště budov
    91429  čistič oken jinde neuvedený

 9143  Školníci vč. školníků údržbářů
    91431  školník
    91432  školník údržbář a uklízeč

 9144  Kostelníci, hrobníci
    91441  kostelník
    91442  kostelní zřízenec
    91443  pracovník v pohřební službě, hrobník

 915  Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech

 9151  Poslíčci, nosiči zavazadel a doručovatelé
    91511  poslíček, posel
    91512  doručovatel zásilek
    91513  hotelový zřízenec poslíček
    91517  nosič zavazadel, bagažista
    91518  nosič golfových holí, sběrač míčků

 9152  Vrátní, hlídači, uvaděči a šatnářky
    91521  vrátný
    91522  hlídač
    91523  šatnář, šatnářka
    91527  toaletářka
    91528  uvaděčka v kulturním zařízení

 9153  Výběrčí peněz z prodejních automatů
    91531  výběrčí známek z prodejních automatů
    91532  výběrčí peněz z prodejních automatů
    91535  třídič mincí

 9154  Pracovníci odečítající stav elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů
    91541  pracovník odečítající stav elektroměrů
    91542  pracovník odečítající stav plynoměrů
    91543  pracovník odečítající stav vodoměrů
    91544  pracovník odečítající stav měřičů dálkového topení

 9159  Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
        91591  lepič plakátů
    91593  obchůzkář veřejného plynového osvětlení

 916  Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech

 9161  Sběrači odpadků, popeláři
    91611  dělník pro čištění města
    91612  sběrač odpadků
    91613  popelář
    91614  pomocník u sběrného vozu odpadu

 9162  Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů apod. zařízení
    91621  čistič kanalizačních zařízení, stok, záchodů a žump
    91622  metař, zametač, čistič ulic, parků, letišť, stanic
        apod.
    91628  pomocný dělník hygienické služby, desinfektor,
        desinsektor

 9169  Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení (např.
    vykládání, skládání uhlí, dřeva apod.)
    91691  nosič uhlí
    91693  příležitostný pomocný pracovník
    91698  pomocný dělník ve spalovně
    91699  nekvalifikovaný pracovník při čištění města a v
        příbuzných oborech jinde neuvedený

   92 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
      lesnictví, rybářství a příbuzných oborech

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 921  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví,
    rybářství a myslivosti
 9211  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství
    92111  manipulační dělník v zemědělství
    92112  česáč, sběrač ovoce, sklizňový dělník
    92113  pastýř, pastevec, honák
    92114  zemědělský sezónní pracovník
    92115  pomocný dělník v rostlinné výrobě
    92116  pomocný dělník v živočišné výrobě
    92117  pomocný zemědělský asanátor
    92118  pomocný dělník na farmě (čeledín)
    92119  nekvalifikovaný pracovník v zemědělství jinde neuvedený

 9212  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v lesnictví
    92121  manipulační dělník v lesnictví
    92122  pomocný lesní dělník při pěstování lesa
    92123  pomocný lesní dělník při těžbě dřeva
    92124  pomocný lesní dělník při čistění lesa
    92125  pomocný lesní dělník při pálení dřevěného uhlí
    92129  nekvalifikovaný pracovník v lesnictví jinde neuvedený

 9213  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v rybářství
    92131  pomocný rybářský dělník při údržbě rybářských zařízení
    92132  pomocný rybářský dělník při krmení ryb
    92133  pomocný rybářský dělník při výlovu
    92134  pomocný rybářský dělník při čištění rybníků a vodních
        nádrží
    92138  uklízeč pláže
    92139  nekvalifikovaný pracovník v rybářství jinde neuvedený

 9214  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v myslivosti
    92141  pomocník v myslivosti při výrobě a opravách konstrukcí
        a ohrad
    92142  pomocník v myslivosti při krmení zvěře
    92143  pomocník v myslivosti při lovu zvěře
    92149  nekvalifikovaný pracovník v myslivosti jinde neuvedený

    93 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech
     a lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě
           a v příbuzných oborech

KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

 931  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech, ve
     stavebnictví a v příbuzných oborech
 9311  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech a v
     příbuzných oborech (těžba ropy)
     93111  pomocný dělník hlubinné těžby (v dolech)
     93112  pomocný dělník povrchové těžby (v lomech)
     93113  pomocný dělník úpravy (třídění) nerostných surovin
     93114  pomocný dělník na povrchu hornických provozů
     93115  pomocný dělník těžby ropy a plynu
     93117  pomocný dělník v údržbě důlních zařízení
     93118  mazač rypadel a ostatních důlních zařízení
     93119  nekvalifikovaný pracovník v dolech a lomech jinde
         neuvedený
 9312  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách a údržbě silnic,
     přehrad a na podobných stavbách
     93121  manipulační dělník na stavbách silnic, přehrad
     93124  pomocný dělník na stavbách a údržbě silnic, přehrad,
         hrází
     93125  pomocný kladeč potrubí
     93126  pomocný dělník údržby vodních toků
     93127  pomocný dělník meliorační
     93128  kopáč příkopů, jam, studní (převážně ruční)
     93129  nekvalifikovaný pracovník na stavbách a údržbě silnic a
         přehrad jinde neuvedený
 9313  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách budov
     93131  manipulační dělník na stavbách budov
     93132  pomocný dělník hlavní stavební výroby
     93133  pomocný dělník při demolici
     93139  nekvalifikovaný pracovník na stavbách a údržbě budov
         jinde neuvedený
 9314  Figuranti v zeměměřičství a pomocníci při geodetických a
     kartografických pracích (v terénu)
     93141  manipulační dělník v zeměměřičství
     93142  pomocný dělník při geodetických pracích
     93143  pomocný dělník při kartografických pracích v terénu
     93144  figurant v zeměměřičství
     93149  nekvalifikovaný pracovník při geologických a
         kartografických pracích jinde neuvedený
 9315  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci při geologickém a jiném
     průzkumu
     93151  manipulační dělník při geologickém a jiném průzkumu
     93152  pomocný dělník při geologickém průzkumu
     93153  pomocný dělník při speleologickém průzkumu
     93154  figurant při geologických pracích
     93159  nekvalifikovaný pracovník při geologickém a jiném
         průzkumu jinde neuvedený

 932  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě)

 9321  Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci
     (jednoduché ruční úkony)
     93211  manipulační dělník v průmyslu (ve výrobě)
     93212  pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě)
     93213  pomocný montážní dělník
     93214  pracovník lidové technické zábavy (pomocný)
     93215  mazač strojů a zařízení
     93219  nekvalifikovaný montážní a manipulační pracovník v
         průmyslu jinde neuvedený

 9322  Ruční baliči a pytlovači
     93221  balič ruční
     93222  balič ruční - pytlovač
     93228  balič ruční - plnič lahví (pomocný)
     93229  nekvalifikovaný pracovník při balení a pytlování jinde
         neuvedený

 9323  Dělníci nádvorní skupiny
     93231  dělník nádvorní skupiny
     93239  nekvalifikovaný pracovník jinde neuvedený

 933  Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dopravě, ve skladě, vazači
     břemen a ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci jinde
     neuvedení

 9331  Řidiči vozidel poháněných ručně nebo nožně
     93311  obsluha vozidel poháněných pedály
     93312  obsluha vozidel poháněných ručně
     93315  pomocný dělník ruční dopravy v dolech a lomech
     93319  nekvalifikovaný pracovník při manipulaci s vozidly
         poháněnými ručně jinde neuvedený

 9332  Obsluha povozů a zařízení poháněných zvířaty
     93321  kočí v lesnictví
     93322  kočí v zemědělství
     93323  kočí povozník
     93324  kočí fiakrista
     93325  kočí tažného povozu v lomech a pískovnách
     93329  obsluha povozů tažených zvířaty jinde neuvedená

 9333  Vazači a nosiči břemen, přístavní dělníci (dokaři)
     93331  vazač břemen
     93332  závozník
     93333  nakladač, nosič břemen a zboží
     93336  manipulační dělník při stěhování nábytku
     93338  přístavní dělník, dokař

 9339  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dopravě, ve skladech, v
     telekomunikacích a na poštách apod. jinde neuvedení
     93391  pomocný, manipulační dělník v dopravě
     93393  pomocný skladník
     93394  pomocný dělník sběrných surovin
     93395  dělník v autoservisu
     93397  pomocný pracovník obchodního provozu
     93398  pomocný dělník v telekomunikacích a na poštách
     93399  nekvalifikovaný pracovník v dopravě, skladech,
         telekomunikacích jinde neuvedený

           0 Příslušníci armády


KÓD   NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
KZAM

01    Příslušníci armády

010   Příslušníci armády

0101   Příslušníci armády
     01011  generál
     01012  vyšší důstojník
     01013  nižší důstojník
     01014  praporčík
     01015  poddůstojník
     01019  příslušník armády ostatní jinde neuvedený

             IV. VYSVĚTLIVKY

               ÚVOD

   Klasifikace zaměstnání - KZAM, která byla zavedena Opatřením
ČSÚ částka 20/1994 Sb., byla vypracována na podkladě mezinárodního
standardu  ISCO-88 (International  Standard Classification of
Occupation 1988). Je to OSN klasifikace, kterou až na nepatrné
výjimky převzala EU a vydala pod názvem ISCO-88(COM). Tato
klasifikace má čtyřmístný číselný kód.

   Klasifikace KZAM byla poprvé vydána v roce 1993 ve třech
svazcích.  První  svazek  obsahoval  normativní,  metodickou,
systematickou část a převodník na ISCO-88 a ISCO-88(COM). Druhý
svazek obsahoval vysvětlivky klasifikace KZAM a třetí svazek
obsahoval seznam zaměstnání (zaměstnání uspořádané podle kódu KZAM
a podle abecedního uspořádaní názvu) a návaznost na bývalou
jednotnou klasifikaci  zaměstnání - JKZ. V  roce 1996 bylo
vypracováno pro národní účely podrobnější třídění KZAM do pátého
místa kódu, které bylo vydáno pod názvem "Klasifikace zaměstnání
- rozšířená (KZAM-R) jako 2. vydání.

   2. vydání KZAM-R  obsahuje kromě normativní, metodické,
systematické části a převodníku na ISCO-88 a ISCO-88 (COM), také
abecední seznam zaměstnání. To  znamená, že toto 2. vydání
nahradilo první a třetí svazek klasifikace KZAM. V současné době
se vydávají vysvětlivky klasifikace KZAM v aktualizovaném znění
(do úrovně podskupin klasifikace, tj. do čtvrtého místa kódu),
které nahrazují dosud platný druhý svazek klasifikace KZAM.

   Ve vydávaném 2. vydání vysvětlivek jsou zohledněné změny
a úpravy provedené ve 2. vydání KZAM-R z roku 1996.

               PŘEHLED
               hlavních tříd a tříd
         Klasifikace zaměstnání (KZAM)

HLAVNÍ TŘÍDA
  TŘÍDA

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
  11 Zákonodárci, vyšší úředníci
  12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností,
   podniků apod. vč. jejich organizačních jednotek (manažeři)
  13 Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci,
   společnost (za pomoci nejvýše jednoho dalšího řídícího
   pracovníka)

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci
  21 Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách,
   architekti a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci)
  22 Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských
   a příbuzných oborech
  23 Odborní pedagogičtí pracovníci
  24 Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci
  v příbuzných oborech
  31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
  32 Techničtí  pracovníci v  oblasti biologie, zdravotničtí
   a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
  33 Pedagogičtí pracovníci
  34 Jiní pomocní odborní pracovníci

4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
  41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách
   a obchodě)
  42 Úředníci ve službách a obchodě

5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě
  51 Obsluhující pracovníci
  52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných
  oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)
  61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství,
   myslivosti - orientovaní na trh
  62 Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství
   (samozásobitelé)

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři
  (kromě obsluhy strojů a zařízení)
  71 Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci
   a pracovníci  příbuzných  oborů  (kromě  obsluhy strojů
   a zařízení)
  72 Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě
   obsluhy strojů a zařízení)
  73 Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci,
   polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech (kromě obsluhy
   strojů a zařízení)
  74 Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci (kromě obsluhy
   strojů a zařízení)

8 Obsluha strojů a zařízení
  81 Obsluha průmyslových zařízení
  82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci
  83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
  91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej
   a služby
  92 Pomocní  a  nekvalifikovaní  pracovníci  v zemědělství,
   lesnictví, rybářství a v příbuzných oborech
  93 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech,
   v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech

0 Příslušníci armády
  01 Příslušníci armády

    Popis hlavních tříd, tříd, skupin a podskupin KZAM

UPOZORNĚNÍ: Náplň práce uvedená ve vysvětlivkách je informativní,
      nemusí být vyčerpávající. Je uvedena jen pro lepší
      orientaci zařazení zaměstnání do jednotlivých tříd,
      skupin příp. podskupin. V některých případech, jako
      např. u volených funkcí nebo kde zařazení zaměstnání
      je jednoznačné již z názvu, náplň práce je uvedená
      velice zjednodušeně, případně vůbec.

    PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH TŘÍD KLASIFIKACE

Hlavní třídy KZAM:

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci
3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci
 v příbuzných oborech
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě
6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných
 oborech (kromě obsluhy strojů
a zařízení)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní  výrobci, zpracovatelé, opraváři
 (kromě obsluhy strojů a zařízení)
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
0 Příslušníci armády

Hlavní třída 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplní je
plánování, formulování a určování politiky, zákonů, pravidel
a předpisů  vlády,  zákonodárných  shromáždění;  plánování,
formulování, organizace, koordinace, kontrola a řízení podniků,
organizací a společností včetně jejich vnitřních organizačních
jednotek.

Hlavní třída 1 je rozdělena na 3 třídy, 8 skupin a 41 podskupin,
což odráží rozdíly v  náplni odpovídající různým pravomocem
a rozdílům v podnicích a organizacích.

Hlavní třída 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplň
vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a zkušeností v oblasti
technických, přírodních, společenských, humanitních a podobných
věd.

Hlavní náplní je praktické použití vědeckých a uměleckých koncepcí
a teorií; rozšíření stávajících  znalostí na základě výzkumu
a tvůrčí  aktivity,  jakož  i  systematickým učením. Všechna
zaměstnání  uvedená v  této  hlavní  třídě jsou  na úrovni
"vysokoškolského" případně "bakalářského" vzdělání nebo vědecké
kvalifikace.

Hlavní třída 2 je rozdělena na 4 třídy, 18 skupin a 79 podskupin,
což odpovídá rozdílům ve znalostech a specializaci.

Hlavní třída 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci
a pracovníci v příbuzných oborech

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplň
vyžaduje zkušenosti a znalosti principů a postupů potřebných pro
převzetí odpovědnosti za provoz a poskytnutí technické pomoci
duševním  pracovníkům pracujícím  v technických,  přírodních,
společenských, humanitních a podobných vědách. Zahrnuje zaměstnání
s požadovanou kvalifikací převážně na úrovni bakalářského, vyššího
odborného nebo úplného středního vzdělání (s maturitou).

Hlavní třída 3 je rozdělena na 4 třídy, 23 skupin a 90 podskupin,
což odpovídá rozdílům ve znalostech a specializaci.

Hlavní třída 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplň
vyžaduje znalosti  a zkušenosti potřebné  pro zaznamenávání,
organizaci, vyhledávání a ukládání informací, jakož i zpracování
číselných, finančních a statistických údajů; provádění mnoha
dalších úředních úkonů zaměřených na klienty a to především na
peněžní operace, zajišťování cest, získávání obchodních informací,
zařizování schůzek apod.

Hlavní třída 4 je rozdělena na 2 třídy, 7 skupin a 26 podskupin,
což odpovídá rozdílům v náplni jednotlivých specializací.

Hlavní třída 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplň
vyžaduje znalosti a zkušenosti potřebné pro zajištění služeb
zaměřených na cestování, domácnost, stravování a péči o osoby,
jakož i  na prodej a předvádění  zboží ve velkoobchodu či
maloobchodu a v podobných zařízeních.

Hlavní třída 5 je rozdělena na 2 třídy, 9 skupin a 28 podskupin,
což odpovídá různým specializacím.

Hlavní třída 6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví
a v příbuzných oborech

Tato  hlavní třída  zahrnuje zaměstnání  vyžadující znalosti
a zkušenosti potřebné pro pěstování a sklízení plodin; chov
dobytka; krmení či lov zvěře; sběr a sklizeň divoce rostoucích
plodin; lov či chov ryb nebo lov a chov jiných forem vodní fauny.

Hlavní třída 6 je rozdělena na 2 třídy, 6 skupin a 19 podskupin,
což odpovídá rozdílům ve specializaci a orientaci na trh.

Hlavní třída 7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž hlavní náplň
vyžaduje znalosti a zkušenosti potřebné pro získávání a zpracování
surovin; výrobu a opravu zboží; stavbu, údržbu a opravy silnic,
staveb; údržbu a opravy strojů. Náplň těchto zaměstnání vyžaduje
zkušenosti a pochopení charakteru práce, materiálů a nástrojů,
s nimiž se pracuje.

Hlavní třída 7 je rozdělena na 4 třídy, 16 skupin a 91 podskupin,
což odpovídá rozdílům ve specializaci.

Hlavní třída 8 Obsluha strojů a zařízení

Tato hlavní třída zahrnuje zaměstnání, jejichž náplň vyžaduje
znalosti a zkušenosti potřebné pro obsluhu vozidel a dalších
pojízdných zařízení; pro údržbu a sledování provozu průmyslových
závodů a strojního vybavení na místě nebo pomocí dálkového
ovládání - či pro sestavování výrobků z dílů na základě přesných
pravidel a postupů. Náplň těchto zaměstnání vyžaduje především
zkušenosti a pochopení obsluhovaného a sledovaného strojního
vybavení.

Hlavní třída 8 je rozdělena na 3 třídy, 21 skupin a 87 podskupin,
což odpovídá rozdílům ve specializaci.

Hlavní třída 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Tato  hlavní třída  zahrnuje zaměstnání  vyžadující znalosti
a zkušenosti potřebné pro provádění jednoduchých a rutinních
úkolů, při nichž se používají jednoduché ruční nástroje a jež
někdy vyžadují určité fyzické úsilí a pouze výjimečně osobní
iniciativu nebo úsudek.

Hlavní třída 9 je rozdělena na 3 třídy, 10 skupin a 37 podskupin,
což odpovídá rozdílům v prováděné práci.

Hlavní třída 0 Příslušníci armády

Tato hlavní třída zahrnuje "příslušníky armády", jejichž hlavní
náplní je plánování, formulování a určování politiky, pravidel,
předpisů; organizace, koordinace,  kontrola a řízení armády;
rozvíjení uměleckých a vědeckých koncepcí a jejich praktické
využití; obsluha strojů, vozidel, pojízdných zařízení; provádění
různých administrativních, řemeslných a rutinných úkolů v armádě.

Hlavní třída 0 nemá podrobnější třídění, je rozdělena na 1 třídu,
1 skupinu a 1 podskupinu.

             HLAVNÍ TŘÍDA 1
      ZÁKONODÁRCI, VEDOUCÍ A ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci rozhodují, formulují
a uskutečňují vládní politiku, i politiku zájmových organizací,
tvoří, upravují a zrušují zákony, nařízení a předpisy, zastupují
vládu, organizují a řídí státní úřady v souladu s vládní politikou
a zákony, plánují, řídí a     koordinují činnost podniků a jiných
organizací včetně jejich vnitřních odborů a referátů.

Úkony  obvykle prováděné  zákonodárci, vedoucími  a řídícími
pracovníky  zahrnují:  poradenství,  rozhodování,  formulování
a uplatňování státní politiky,  vytváření zásad, schvalování,
upravování, odvolávání a vykládání zákonů, předpisů, nařízení;
organizování a řízení vládních odborů a agentur uskutečňujících
vládní politiku; zastupují vládu a jednají jejím jménem; provádějí
podobné  úkony  v  zastoupení  politických stran, odborových
organizací a dalších zvláštních zájmových organizací; plánují,
rozhodují, řídí a koordinují politiku a činnost podniků a dalších
organizací včetně jejich organizačních jednotek, vnitřních odborů
a referátů.  Pracovníci  mohou  vykonávat  dohled nad jinými
pracovníky.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na tři třídy:
11  Zákonodárci, vyšší úředníci
12  Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností,
   podniků apod. vč. jejich organizačních jednotek (manažeři)
13  Vedoucí, ředitelé, kteří  řídí malý podnik, organizaci,
   společnost (za pomoci  nejvýše jednoho dalšího řídícího
   pracovníka)

Třída 12 zahrnuje osoby jako např. ředitele, prezidenty či
specializované řídící pracovníky, kteří řídí organizace, podniky
atd., či jejich organizační jednotky a vnitřní odbory s minimálně
dvěma dalšími řídícími pracovníky.

Třída 13 zahrnuje osoby, které řídí své organizace, podniky sami
nebo v zastoupení vlastníka za pomoci nejvýše jednoho dalšího
řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných pracovníků.

Poznámka:  V  některých  případech,  kdy  od  pracovníků
v zákonodárství, správě či řídících funkcích jsou vyžadovány
určité  profesionální,  technické  či  organizační schopnosti
a znalosti, může být obtížné rozhodnout, zda určité zaměstnání se
má zařadit do této či jiné hlavní třídy. Rozhodující roli hraje
hlavní náplň uvedeného zaměstnání. Vyžaduje - li operativní
používání  určité  profesionální  nebo  technické  znalosti
a dovednosti, pak by zaměstnání mělo být zařazeno do jiné hlavní
třídy. Pokud však profesionální či technické znalosti a dovednosti
slouží pouze jako základ pro legislativní, administrativní nebo
řídící úkoly, pak zaměstnání náleží do této hlavní třídy. Např.
jestliže hlavní náplní zaměstnání je diagnostika a léčení nemoci,
zaměstnání by mělo náležet do hlavní třídy 2 "Vědečtí a odborní
duševní pracovníci". Pokud jedním z hlavních úkolů je přidělování
fondů pro  výzkum a vývoj na  základě lékařských znalostí,
zaměstnání patří do této hlavní třídy.

       TŘÍDA 11 ZÁKONODÁRCI, VYŠŠÍ ÚŘEDNÍCI

Zákonodárci, vyšší úředníci rozhodují, formulují a provádějí
vládní politiku, vytvářejí zásady, upravují a zrušují zákony,
nařízení a předpisy, zastupují vládu a jednají jejím jménem,
organizují a řídí vládní oddělení a agentury v souladu s vládní
politikou a zákonodárstvím anebo provádějí podobné úkoly jménem
zvláštních zájmových organizací, vedou soudní procesy Ústavního,
Nejvyššího a vrchních soudů.

Úkoly  prováděné  pracovníky  této  třídy  obvykle zahrnují:
poradenství, formulování a provádění státní politiky; vytváření,
schvalování, upravování či zrušování zákonů a předpisů; řízení
vládních či mezivládních oddělení a agentur při uskutečňování
vládní politiky a zákonů; zastupování vlády a jednání jejím
jménem; jednání politických stran, odborových organizací a jiných
zájmových organizací, včetně jednání v zastoupení členů a klientů
takových organizací.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
111 Zákonodárci
112 Vyšší státní úředníci
114 Vedoucí  pracovníci politických,  zájmových a odborových
   organizací
115 Přednostové,  tajemníci a  vedoucí pracovníci  okresních
   a obecních úřadů

Skupina 111 Zákonodárci

Zákonodárci rozhodují, formulují a provádějí státní politiku
vlády, vytvářejí, upravují či zrušují zákony, předpisy a nařízení,
zpracovávají a posuzují návrhy programů a koncepcí dlouhodobého
vývoje, koordinují celostátní a mezinárodní systém s nejširšími
vazbami.

Obvykle prováděné úkony zahrnují: předsedání či účast na zasedání
zákonodárných  shromáždění a  vlády; formulování, rozhodování
a zavádění politiky vlády; vytváření, schvalování, upravování či
zrušování zákonů, předpisů a nařízení.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
111 1 Ústavní činitelé
111 3 Představitelé obcí a vyšších územních samosprávných celků

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: prezident
republiky, předseda, místopředseda Parlamentu, Senátu; poslanec,
senátor;  předseda, místopředseda,  ministr vlády;  primátor,
náměstek primátora, starosta

Skupina 112 Vyšší státní úředníci

Vyšší  státní úředníci  radí vládě  v politických otázkách,
organizují a řídí činnost vládních oddělení a agentur při zavádění
vládní politiky a zákonů, zastupují svou zemi v zahraničí anebo
zajišťují podobnou činnost v mezivládních organizacích, předsedají
Nejvyššímu soudu, zajišťují bezpečnost, ochranu a dozor.

Obvykle prováděné úkony zahrnují: poradenské služby členům vlády
v politických otázkách; plánování, organizaci a řízení činnosti
vládních oddělení a agentur při zavádění a provádění vládní
politiky a zákonů; zastoupení své země v zahraničí; zajištění
podobné  činnosti  v  mezivládních  organizacích;  zajištění
a koordinace bezpečnosti a ochrany; výkony koncepční, normotvorné;
odborné činnosti ústředního orgánu státní správy; koordinace
celostátních nebo mezinárodních systémů se složitými vazbami.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
112 1 Vedoucí pracovníci velvyslanectví, vyslanectví a konzulátů
112 2 Předsedové Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství
   (vč. zástupců a vedoucích pracovníků)
112 3 Předsedové  Ústavního, Nejvyššího,  Nejvyššího správního
   a vrchních soudů (vč. zástupců a vedoucích pracovníků)
112 4 Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády, vedoucích
   ústředních orgánů, tiskoví mluvčí
112 5 Vedoucí pracovníci orgánů, které plní státní záležitosti
   (kromě orgánů státní správy 112 7)
112 6 Vedoucí kanceláře, sekretariátu ministra, předsedy, vyslance
   apod.
112 7 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů
   (místopředsedové, náměstci, ředitelé, vedoucí sekce, odboru,
   oddělení)
112 8 Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: velvyslanec,
vyslanec, konzul, předseda Nejvyššího soudu, poradce ministra,
poradce  předsedy  vlády,  poradce  guvernéra, poradce člena
Parlamentu, tiskový mluvčí prezidenta republiky, tiskový mluvčí
vlády, tiskový mluvčí ústředního orgánu státní správy, generální
ředitel vězeňské služby, policejní ředitel, náčelník městské
policie, vedoucí útvaru policie, vedoucí pracovník správy požární
ochrany. Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: tiskový
mluvčí v oblasti podnikání - 241 9.

Skupina 114 Vedoucí pracovníci politických, zájmových a odborových
      organizací

Vedoucí pracovníci politických stran, zájmových a odborových
organizací připravují rozhodují, formulují a uskutečňují politiku
např.  politických stran,  odborových organizací,  organizací
zaměstnavatelů,  průmyslových  svazů,  humanitárních  nebo
charitativních organizací, sportovních svazů, zastupují své členy
a jednají jejich jménem.

Jejich náplň obvykle zahrnuje: účast na formulování, rozhodování,
politice, pravidlech a předpisech organizace; jednání v zastoupení
jejich členů a klientů před zákonodárnými orgány, vládou či
veřejností; plánování, organizování a řízení odborů, které mají na
starost  provádění  politiky  organizace  a  jejich pravidel
a předpisů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
114 1 Vedoucí pracovníci politických organizací a politických
   stran
114 2 Vedoucí pracovníci zájmových, odborových a společenských
   organizací
114 3 Vedoucí pracovníci humanitárních a podobných organizací

Poznámka:  Pracovníci  politických,  zájmových  a  odborových
organizací, kteří jsou na úrovni odpovídající skupině 112 "Vyšší
státní úředníci" a kteří řídí obchodní podniky, jež vlastní nebo
řídí zvláštní zájmové organizace, patří do třídy 12 "Vedoucí
a řídící pracovníci velkých  organizací, společností, podniků
apod., včetně jejich organizačních jednotek (manažeři)" nebo třídy
13 "Vedoucí, ředitelé, kteří  řídí malý podnik, organizaci,
společnost  (za  pomoci  nejvýše  jednoho  dalšího  řídícího
pracovníka)".

114 1 Vedoucí pracovníci politických organizací a politických
   stran

Pracovníci této podskupiny připravují, rozhodují a formulují
politiku, pravidla a předpisy organizací, politických stran, řídí
jejich provádění, zastupují tyto organizace.

Příklady pracovních činností:
a) Rozhodování a  formulování politiky, pravidel  a předpisů
  politických organizací.
b) Jednání v zastoupení politických organizací a jejich členů.
c) Plánování a organizování kampaní v zastoupení politických stran
  a jejich kandidátů při volbách do politických úřadů.
d) Plánování a organizování kampaní při získávání a vzdělávání
  členů politických stran.
e) Plánování, organizování a řízení oddělení zabývajících se
  uskutečňováním  politiky,  pravidel  a  předpisů politické
  organizace.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: předseda
politické strany, vyšší úředník politické strany, předseda nadace.

114 2 Vedoucí pracovníci zájmových, odborových a společenských
   organizací

Pracovníci této podskupiny připravují, rozhodují a formulují
politiku, pravidla a předpisy svých organizací, zajišťují     jejich
provádění, zastupují tyto organizace a konají v jejich zastoupení.

Příklady pracovních činností:
a) Rozhodování a  formulování politiky, pravidel  a předpisů
  organizace.
b) Jednání v zastoupení organizace a jejích členů.
c) Podpora  zájmů  organizace  a  jejích  členů  ve  vztahu
  k zákonodárným organizacím, vládě či veřejnosti.
d) Plánování a organizování kampaní při získávání a vzdělávání
  členů.
e) Plánování,  organizování  a  řízení  oddělení  pověřených
  uskutečňováním politiky, pravidel a předpisů organizace.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: generální
tajemník zaměstnavatelské organizace, vedoucí zaměstnavatelské,
zájmové nebo společenské organizace, vedoucí odborové organizace
(centrální), prezident odborové organizace.

114 3 Vedoucí pracovníci humanitárních a podobných organizací

Pracovníci této podskupiny připravují, rozhodují a formulují
politiku,  pravidla  a  předpisy  humanitárních  organizací,
sportovních svazů a jiných zvláštních zájmových organizací, řídí
jejich provádění, zastupují své organizace a konají v jejich
zastoupení.

Příklady pracovních činností:
a) Formulování a rozhodování o politice, pravidlech a předpisech
  organizace.
b) Jednání jménem organizace, jejích členů a klientů.
c) Podpora  zájmů  organizace  a  jejích  členů  ve  vztahu
  k zákonodárným orgánům, vládě, veřejnosti.
d) Plánování a organizování kampaní při získávání a vzdělávání
  členů.
e) Plánování, organizování a řízení oddělení pověřených prováděním
  politiky, pravidel a předpisů organizace.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: předseda
humanitární organizace, předseda organizace pro lidská práva,
předseda organizace ochrany přírody, životního prostředí, předseda
organizace zvláštní zájmové skupiny, předseda organizace Červeného
kříže.

Skupina 115 Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních
      a obecních úřadů

Pracovníci této skupiny obvykle řídí a koordinují veřejné služby,
veřejnou správu, hospodářskou a vnitřní politiku okresu a obce.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na státní
  všeobecnou veřejnou činnost, jako např. správu a dohled nad
  živnostenskými  záležitostmi,  mikroekonomikou,  sociálním
  plánováním,  zabezpečováním  veřejně  prospěšných  služeb,
  usměrňováním ekonomické činnosti okresu nebo obce.
b) Vykonávání státní správy ve věcech daných příslušným zákonem.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled na jinými pracovníky.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
115 0 Přednostové (vč. zástupců), tajemníci a vedoucí pracovníci
   okresních a obecních úřadů

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: přednosta
okresního, obecního úřadu, zástupce starosty, tajemník magistrátu
statutárního města, tajemník okresního, městského, obecního úřadu,
vedoucí odboru, referátu, oddělení okresního, městského, obecního
úřadu.

  TŘÍDA 12 VEDOUCÍ A ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI VELKÝCH ORGANIZACÍ,
    SPOLEČNOSTÍ, PODNIKŮ APOD. VČ. JEJICH ORGANIZAČNÍCH
            JEDNOTEK (MANAŽEŘI)

Pracovníci zahrnutí v této třídě rozhodují o politice, plánu,
řízení, koordinaci činnosti podniků a jiných organizací včetně
jejich vnitřních odborů a útvarů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: určování a formulování
politiky, plánování, řízení a koordinace činnosti podniků a jiných
organizací jako celku nebo jejich odborů a útvarů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující podskupiny:
121 Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností
  (řídí za pomoci alespoň dvou dalších řídících pracovníků)
122 Vedoucí pracovníci výrobních  a provozních dílčích celků
  velkých organizací, podniků apod. (organizačních jednotek,
  seskupení, útvarů apod. - dále jen útvarů)
123 Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků (organizačních
  jednotek, seskupení, útvarů apod. - dále jen útvarů)

Poznámka: V některých případech může být obtížné rozhodnout, zda
určité zaměstnání náleží do této třídy. Rozhodující roli hrají
informace o hlavních úkolech příslušného zaměstnání. Jestliže
hlavní náplň vyžaduje praktické využití určitých profesionálních
či technických znalostí a dovedností, pak příslušné zaměstnání by
se mělo  zařadit do jiné  třídy. Pokud však  profesionální
a technické znalosti a dovednosti představují pouze základ pro
samotné řídící úkoly, příslušné zaměstnání by se mělo zařadit do
této třídy. Odborníci a technici, kteří jako konzultanti poskytují
rady podnikům a organizacím o všeobecném a sociálním řízení nebo
funkcích, by se měli zařadit do hlavní třídy 2 "Vědečtí a odborní
duševní pracovníci" nebo hlavní třídy 3 "Techničtí, zdravotničtí,
pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech" podle
odbornosti (kromě poradců prezidenta, ministrů, předsedy vlády,
guvernéra, kteří patří do skupiny 112 "Vyšší státní úředníci").

Skupina 121 Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků,
      společností (řídí za pomoci alespoň dvou dalších
      řídících pracovníků)

Ředitelé a prezidenti v této skupině řídí podniky a organizace
s pomocí  nejméně dvou  dalších řídících  pracovníků, určují
politiku, plánují, řídí a koordinují činnost podniků a organizací
obvykle v rámci směrnic stanovených správní radou či tělesem,
kterému se zodpovídají za výsledky a činnost.

Náplň jejich  práce obvykle zahrnuje:  určování, formulování
a provádění politiky na základě konzultací s podřízenými; kontrolu
činnosti a výsledků podniků nebo organizací a jejich nahlášení
správní radě či jinému tělesu; zastupování organizací či podniků
na zasedáních s účastí jiných podniků, organizací, vlády anebo
jiných úřadů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
121 0 Ředitelé  a  prezidenti  velkých  organizací,  podniků,
   společností

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: arcibiskup,
prezident velké stavební organizace, prezident velké výrobní
společnosti, ředitel velké obchodní organizace, ředitel velké
lesnické a myslivecké organizace, rektor VŠ.

Skupina 122 Vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích
      celků velkých organizací, podniků apod. (organizačních
      jednotek, seskupení, útvarů apod. - dále jen útvarů)

Vedoucí pracovníci výrobních, provozních a jiných dílčích celků
plánují, řídí a koordinují výrobu zboží nebo služeb podniku
a organizují pod dohledem ředitelů a prezidentů ve spolupráci
s řídícími pracovníky jiných oddělení či útvarů.

Náplň jejich práce  obvykle zahrnuje: plánování, formulování
a uskutečňování politiky výroby zboží  a služeb podnikem či
organizací; řízení každodenní činnosti; dohled, výběr a řízení
podřízených;  kontrolu výsledků,  jejich nahlášení  ředitelům
a prezidentům; udržování styku s řídícími pracovníky jiných odborů
a oddělení; zastupování těchto dílčích celků ve styku s ostatními
dílčími celky jiných organizací nebo vnějšími tělesy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
122 1 Vedoucí pracovníci v  zemědělství, lesnictví, rybářství
   a myslivosti
122 2 Vedoucí pracovníci v průmyslu (ve výrobě)
122 3 Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
122 4 Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě (vč.
   exportu, importu)
122 5 Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích
122 6 Vedoucí pracovníci v dopravě, skladování, telekomunikacích
   a na poštovních úřadech
122 7 Vedoucí pracovníci v organizacích zaměřených na poskytování
   obchodních služeb
122 8 Vedoucí pracovníci v pečovatelských, úklidových a podobných
   službách
122 9 Vedoucí  pracovníci  dílčích  celků  jinde  neuvedení
   (kulturních, zdravotnických, školských, sportovních apod.)

Poznámka: Podskupiny zahrnuté v této skupině obsahují zaměstnání
řídících pracovníků  z devíti širokých  oblastí ekonomických
činností.

Podrobnější informace uvádí Odvětvová klasifikace ekonomických
činností (OKEČ), zavedená opatřením ČSÚ ze dne 1.12.1993 (částka
77/1993 Sb.) ve znění pozdějších předpisů (2. upravené vydání
z roku 1998).

Podskupina  122  1  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie A:  Zemědělství a myslivost,  lesní hospodářství
 a kategorie B: Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci
 rybolovu.

Podskupina  122  2  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie  C:  Dobývání  nerostných  surovin, kategorie D:
 Zpracovatelský průmysl, kategorie E: Výroba a rozvod elektřiny,
 plynu a vody.

Podskupina  122  3  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie F: Stavebnictví.

Podskupina  122  4  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie G: Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního
 zboží.

Podskupina  122  5  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ

- kategorie H: Pohostinství a ubytování.

Podskupina  122  6  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie I: Doprava, skladování, pošty a telekomunikace.

Podskupina  122  7  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- kategorie J: Peněžnictví a pojišťovnictví, kategorie K: Činnosti
 v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky
 (kromě oddílu 72 a částí oddílu 74) a kromě výzkumu a vývoje
 (oddíl 73).

Podskupina  122  8  zahrnuje  zaměstnání řídících pracovníků
v podnicích klasifikovaných podle OKEČ
- oddíl 90: Odstraňování     odpadních vod a pevného odpadu, čištění
 města, oddíl 93: Ostatní  služby, kategorie P: Domácnosti
 zaměstnávající personál.

Podskupina  122 9  zahrnuje zaměstnání,  která se vyskytují
v podnicích podle klasifikace OKEČ
- kategorie M: Školství, kategorie N: Zdravotnictví, veterinární
 a sociální činnosti a kategorie L: Veřejná správa, kromě obrany
 (skupina 75.22), sociální  pojištění, oddíl 92: Rekreační,
 kulturní a sportovní činnost.

122 1 Vedoucí pracovníci v  zemědělství, lesnictví, rybářství
   a myslivosti

Vedoucí  pracovníci  specializovaní  na  výrobu  a  provoz
v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybářství ve spolupráci
s řídícími pracovníky jiných oddělení nebo odborů plánují, řídí
a koordinují činnost zemědělských a srovnatelných podniků, které
se zabývají výrobou zboží.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky v oblasti výroby
  zboží.
b) Zajištění účinného využití zdrojů a plnění výrobních kvót.
c) Plánování a řízení každodenních činností.
d) Kontrolování výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních úkonů.
f) Dohled  nad  dodržováním  předpisů  bezpečnosti  práce
  a souvisejících předpisů.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k ostatním stranám uvnitř podniku
  i mimo něj.
I) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

122 2 Vedoucí pracovníci v průmyslu (ve výrobě)

Vedoucí pracovníci specializovaní na výrobu a provoz v průmyslu ve
spolupráci s řídícími pracovníky jiných oddělení nebo odborů
plánují, řídí a koordinují činnosti podniků související s výrobou
zboží.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky v oblasti výroby
  zboží, získávání pevných  nerostných surovin z podzemních
  a povrchových dolů  nebo lomů, dále  výroba a distribuce
  elektřiny, plynu a vody.
b) Zajišťování účinného využívání zdrojů a plnění výrobních kvót.
c) Plánování a řízení každodenních výrobních činností.
d) Kontrolování výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř podniku
  i mimo něj.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: náměstek
technický, náměstek výrobní, vedoucí důlní výroby.

122 3 Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

Vedoucí  pracovníci specializovaní  na výrobu  a provoz  ve
stavebnictví ve spolupráci s ostatními odděleními či odbory
plánují, řídí a koordinují činnosti podniků, které souvisejí
s vlastní stavební činností.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky související se
  stavbou.
b) Zajišťování účinného využívání zdrojů a plnění výrobních kvót.
c) Plánování a řízení každodenních výrobních činností.
d) Kontrola výdajů.
e) Stanovení a řízení činnosti provozních a administrativních
  činností.
f) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám v organizaci
  a mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: hlavní
projektant  velké  organizace,  hlavní  stavbyvedoucí  velké
organizace, investiční náměstek velké organizace.

122 4 Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě (vč.
   exportu, importu)

Vedoucí  pracovníci specializovaní  na výrobu  a provoz  ve
velkoobchodě a maloobchodě za široké řídící účasti ředitelů
a prezidentů a za spoluúčasti řídících pracovníků jiných oddělení
nebo odborů plánují, řídí a koordinují činnosti v podnicích
zaměřených na obchod.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky v oblasti obchodu,
  oprav motorových vozidel, motocyklů a zařízení pro osobní
  potřebu a pro domácnost.
b) Zajištění účinného využívání zdrojů a plnění obchodních kvót.
c) Plánování a řízení každodenních obchodních činností.
d) Kontrola výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad volbou, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k ostatním stranám v organizaci či
  mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
oddělení  obchodního  domu,  vedoucí  provozního  odboru  ve
velkoobchodě, vedoucí provozu velkých čerpacích stanic.

122 5 Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích

Vedoucí  pracovníci  specializovaní  na  výrobu  a  provoz
v restauracích a hotelích ve spolupráci s řídícími pracovníky
ostatních oddělení a odborů plánují, řídí a koordinují činnosti
podniků  zaměřené  na  zajišťování  ubytování,  stravování
a související služby.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  zajišťování ubytování, stravování a související služby.
b) Zajištění účinného využívání zdrojů a plnění plánů.
c) Plánování a řízení každodenní činnosti.
d) Kontrolování výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad činností  podřízených, kontrola jejich výběru,
  školení.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k ostatním stranám v organizaci
  a mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
provozního útvaru velké restaurace, velkého hotelu.

122 6 Vedoucí pracovníci v dopravě, skladování, telekomunikacích
   a na poštovních úřadech

Vedoucí pracovníci specializovaní na výrobu a provoz v dopravě,
skladování a spojích ve spolupráci s řídícími pracovníky ostatních
oddělení a odborů plánují, řídí a koordinují činnosti podniků
související se zajišťováním služeb.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  zajišťování  služeb  (jako  např.  v dopravě, skladování,
  v telekomunikacích, na poštách).
b) Zajišťování účinného využívání zdrojů a plnění kvót služeb.
c) Plánování a řízení každodenních operací.
d) Kontrola výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Zajištění dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů  ve vztahu k  ostatním stranám uvnitř
  organizace či mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
leteckého provozu, vedoucí depa, poštmistr velké organizace,
vedoucí provozního útvaru dopravy velké organizace.

122 7 Vedoucí pracovníci v organizacích zaměřených na poskytování
   obchodních služeb

Vedoucí pracovníci specializovaní na výrobu a provoz v podnicích
poskytujících obchodní služby plánují, řídí a koordinují činnost
podniku zaměřeného na poskytování obchodních služeb za široké
řídící účasti ředitelů a prezidentů a ve spolupráci s řídícími
pracovníky ostatních oddělení nebo odborů.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  poskytování obchodních služeb, jako např. v bankovnictví,
  pojišťovnictví a v jiných peněžních institucích, nemovitostech,
  pronájmu,  zpracování  dat,  průzkumu  trhu,  účetnictví,
  architektuře, reklamě.
b) Zajištění účinného využívání zdrojů a plnění plánů.
c) Plánování a řízení každodenní činnosti.
d) Kontrola výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Zajištění dodržování  bezpečnosti práce a  ochrany zdraví
  pracovníků.
g) Dohled nad volbou, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů  ve vztahu k  ostatním stranám uvnitř
  organizace a mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vedoucí útvaru
velké pojišťovny, vedoucí provozu v ústředí peněžnictví.

122 8 Vedoucí pracovníci v pečovatelských, úklidových a podobných
   službách

Vedoucí pracovníci v  pečovatelských, úklidových a podobných
službách ve spolupráci s řídícími pracovníky ostatních oddělení či
odborů. plánují, řídí a koordinují činnost podniků zaměřenou na
poskytování služeb.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  poskytování pečovatelských, úklidových a příbuzných služeb.
b) Zajištění účinného využívání zdrojů a plnění plánů.
c) Plánování a řízení každodenních činností.
d) Kontrola výdajů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce a ochrany
  zdraví pracovníků.
g) Dohled nad volbou, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů  ve vztahu k  ostatním stranám uvnitř
  organizace a mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vedoucí provozu
velké organizace poskytující pečovatelské služby, vedoucí provozu
úklidových služeb velké organizace.

122 9 Vedoucí  pracovníci  dílčích  celků  jinde  neuvedení
   (kulturních, zdravotnických školských, sportovních apod.)

Tato podskupina zahrnuje vedoucí pracovníky, kteří nejsou uvedeni
jinde ve skupině 122. Zde by měli být např. zahrnuti ti, kteří
plánují, řídí a koordinují činnost podniků nebo organizací,
zabývajících  se  veřejným  nebo  soukromým  vzděláváním,
zdravotnictvím a sociální péčí, jakož i rekreačními, kulturními,
náboženskými a sportovními činnostmi, dále ti kteří plánují,     řídí
a koordinují státní veřejné  služby, veřejnou bezpečnost, či
předpisy zaměřené na účinnější funkci obchodu.

V takových případech náplň jejich práce obvykle zahrnuje:
a) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na veřejné
  nebo soukromé vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči.
b) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  rekreační, kulturní a sportovní činnost.
c) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na státní
  všeobecně  veřejnou činnost,  např. správu  a dohled nad
  finančními a daňovými záležitostmi, daňovým systémem, sociálním
  plánováním a statistickými službami na různých úrovních.
d) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na správu
  a dohled nad  prováděním vládních předpisů  týkajících se
  činnosti agentur zajišťujících zdravotní péči, vzdělávání,
  kulturní a jiné sociální služby.
e) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na správu
  a dohled nad  prováděním vládních předpisů  pro zajištění
  účinnějšího fungování obchodu.
f) Plánování,  formulování a  zavádění politiky  zaměřené na
  přidružené služby poskytované vládě jako celku, jako např.
  správa a činnost všeobecných osobních služeb nebo centrální
  dodavatelské a prodejní služby.
g) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na správu
  a činnost  zahraničních  záležitostí,  veřejného  pořádku
  a bezpečnostních záležitostí.
h) Plánování, formulování a zavádění politiky zaměřené na správu
  a činnost vlády v oblasti sociálních záležitostí.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: proděkan,
děkan, vedoucí katedry VŠ, ředitel velké ZŠ, SŠ, zástupce ředitele
velkého  učiliště, impresário,  vedoucí producent  televizní,
divadelní, vedoucí provozního útvaru velké cestovní organizace,
velkého sportovního klubu, velké zdravotní organizace, velké
kulturní (náboženské) organizace, vedoucí hygienické stanice.

Skupina 123 Vedoucí  pracovníci  univerzálních  dílčích  celků
      (organizačních  jednotek, seskupení,  útvarů apod.
      - dále jen útvarů)

Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků (dále jen útvarů)
ve spolupráci s řídícími pracovníky jiných oddělení nebo odborů
plánují, řídí a koordinují určité činnosti v rámci podniku nebo
organizace. Tito pracovníci řídí univerzální dílčí celky s pomocí
alespoň jednoho nebo více dalších vedoucích pracovníků.

Náplň jejich práce  obvykle zahrnuje: plánování, formulování
a zavádění politiky a řízení  činnosti svých útvarů; řízení
každodenní činnosti; dohled nad výběrem, školením a činností
podřízených;  kontrolu výsledků  a jejich  hlášení ředitelům
a prezidentům; spolupráci s řídícími pracovníky jiných oddělení;
zastupování svých útvarů ve vztahu k jiným částem organizace nebo
třetím stranám.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
123 1 Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních)
   útvarů
123 2 Vedoucí pracovníci personálních útvarů a útvarů průmyslových
   vztahů
123 3 Vedoucí pracovníci odbytových útvarů (vč. průzkumu trhu)
123 4 Vedoucí pracovníci reklamních útvarů a útvarů pro styk
   s veřejností
123 5 Vedoucí pracovníci zásobovacích útvarů
123 6 Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů
123 7 Vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových útvarů
123 9 Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení

123 1 Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních)
   útvarů

Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů za široké
řídící účasti ředitelů a prezidentů a ve spolupráci s řídícími
pracovníky jiných oddělení nebo odborů plánují, řídí a koordinují
vnitřní správní či peněžní operace v podniku či organizaci.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, organizování, řízení a koordinace hospodářských
  (správních) a obecních služeb podniku nebo organizace.
b) Určování finanční situace podniků nebo organizace a příprava
  rozpočtu.
c) Kontrola výdajů a zajištění účinného využití zdrojů.
d) Stanovení a řízení provozoven a administrativních činností.
e) Plánování a řízení každodenních činností.
f) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
g) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
h) Plnění souvisejících úkolů.
I) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: ekonomický
náměstek, tajemník společnosti, vedoucí útvaru hospodářské správy,
vedoucí útvaru financování.

123 2 Vedoucí pracovníci personálních útvarů a útvarů průmyslových
   vztahů

Vedoucí pracovníci personálních útvarů a útvarů průmyslových
vztahů za účasti ředitelů  nebo prezidentů a ve spolupráci
s řídícími pracovníky jiných oddělení nebo odborů plánují, řídí
a koordinují činnost těchto útvarů v podnicích nebo organizacích.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení, koordinace činnosti personálních útvarů
  a útvarů průmyslových vztahů, jakož i činnosti podniku nebo
  organizace.
b) Plánování a organizování postupů při náboru, školení, určování
  mzdové  struktury,  jednání  v  mzdových  otázkách, styku
  a konzultacích  s pracovníky  a dále  v jiných  osobních
  záležitostech podniku nebo organizace.
c) Dohled nad dodržováním předpisů bezpečnosti práce, ochrany
  zdraví a souvisejících programů a činností za účasti všech
  zainteresovaných.
d) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Plánování a řízení každodenní činnosti.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů  ve vztahu k  ostatním stranám uvnitř
  organizace nebo mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
personálního útvaru, vedoucí útvaru výchovy zaměstnanců.

123 3 Vedoucí pracovníci odbytových útvarů (vč. průzkumu trhu)

Vedoucí pracovníci odbytových útvarů a útvarů pro průzkum trhu
plánují,  řídí a  koordinují prodej  a činnosti související
s průzkumem trhu v rámci organizace nebo podniku za účasti
ředitelů nebo prezidentů a ve spolupráci s řídícími pracovníky
jiných oddělení nebo odborů.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  řízení  a  koordinování  odbytu  a  činností
  souvisejících s průzkumem trhu podniků nebo organizací.
b) Plánování  a  organizování  zvláštních  odbytových  nebo
  průzkumových  programů  založených  na  údajích o prodeji
  a vyhodnocení průzkumu trhu.
c) Stanovení ceníku, dodacích lhůt, rozpočtu pro zvýšení prodeje,
  slevy, stanovení způsobů  prodeje, zvláštních kampaní pro
  podporu prodeje.
d) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Plánování a řízení každodenní činnosti.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: obchodní
náměstek, vedoucí útvaru odbytu, vedoucí útvaru zahraničních
obchodních vztahů.

123 4 Vedoucí pracovníci reklamních útvarů a útvarů pro styk
   s veřejností

Vedoucí  pracovníci  reklamních  útvarů  a  útvarů pro styk
s veřejností za účasti ředitelů  a prezidentů ve spolupráci
s řídícími pracovníky jiných oddělení nebo odborů plánují, řídí
a koordinují reklamu, styk s veřejností a informování veřejnosti
o činnostech podniků nebo organizací.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace reklamních činností a činností
  zaměřených na styk s veřejností podniků a organizací.
b) Projednávání  reklamních  kontraktů  se  zástupci  novin,
  rozhlasových a televizních stanic, sportovních a kulturních
  organizací i reklamních kanceláří.
c) Plánování  a řízení  informačních programů  zaměřených na
  zákonodárce, hromadné sdělovací prostředky a veřejnost, které
  mají seznámit se záměry, výsledky a hledisky podniků nebo
  organizací.
d) Plánování a řízení činností zaměřených na rozvoj fondů určených
  pro vzdělávání, humanitární a jiné neziskové organizace.
e) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
f) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
g) Plánování a řízení každodenní činnosti.
h) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
i) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vedoucí útvaru
propagace, vedoucí útvaru servisní služby podniku.

123 5 Vedoucí pracovníci zásobovacích útvarů

Vedoucí pracovníci zajišťující zásobování ve spolupráci s řídícími
pracovníky jiných oddělení nebo odborů plánují, řídí a koordinují
činnost zaměřenou na zásobování v rámci organizace nebo podniku.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  řízení  a  koordinace  činností zaměřených na
  zásobování, skladování v rámci podniku nebo organizace.
b) Projednávání kupních smluv, styk s dodavateli v cenové oblasti
  a kontrola kvality nakoupeného zboží.
c) Plánování a zavádění systémů pro vedení skladu.
d) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
e) Zavádění a řízení provozních a administrativních činností.
f) Plánování a řízení každodenní činnosti.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vedoucí útvaru
zásobování, vedoucí skladu velké organizace.

123 6 Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů

Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů plánují, řídí a koordinují
za účasti  ředitelů a prezidentů     ve  spolupráci s řídícími
pracovníky jiných oddělení nebo odborů. výpočetní služby v rámci
podniku nebo organizace.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace činností zaměřených na výpočetní
  služby  zajišťované jak  pro vlastní  potřeby podniku či
  organizace, tak pro jiné podniky či organizace.
b) Řízení  volby, zavádění,  využívání a  údržba výpočetního
  zařízení, programového vybavení i nákup výpočetních služeb
  poskytovaných jinými podniky nebo organizacemi.
c) Plánování celkové politiky pro zpracování dat v rámci podniku
  nebo organizace a koordinace hledání alternativ.
d) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
e) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
f) Plánování a řízení každodenní činnosti.
g) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
h) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
výpočetního střediska velké organizace, vedoucí technické obsluhy
výpočetního útvaru velké organizace.

123 7 Vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových útvarů

Vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových útvarů plánují, řídí
a koordinují za účasti ředitelů nebo prezidentů a ve spolupráci
s řídícími pracovníky  jiných oddělení nebo  odborů výzkumné
a vývojové činnosti podniků nebo organizací.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace výzkumu a vývoje pro vlastní
  potřeby nebo v rámci objednávky jiného výzkumného podniku nebo
  organizace, vývoj nových nebo zdokonalených technologických
  postupů, výroba nebo využití materiálů pro potřeby těchto
  podniků.
b) Plánování celkového výzkumného nebo vývojového programu podniku
  nebo organizace určení cílů a rozpočtových požadavků.
c) Kontrola výdajů a zajištění účinného využívání zdrojů.
d) Stanovení a řízení provozních a administrativních činností.
e) Plánování a řízení každodenní činnosti.
f) Dohled nad výběrem, školením a činností podřízených.
g) Zastupování útvarů ve vztahu k jiným stranám uvnitř organizace
  nebo mimo ni.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: náměstek pro
technický rozvoj, vedoucí útvaru výzkumného a vývojového.

123 9 Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje specializované řídící pracovníky, kteří
nejsou uvedeni jinde ve skupině 122 nebo 123 a charakterem své
práce patří do těchto skupin.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vedoucí
sekretariátu ředitele velké organizace, asistent ředitele velké
organizace, vedoucí útvaru přípravy obrany velké organizace,
vedoucí útvaru reprografických služeb velké organizace.

 TŘÍDA 13 VEDOUCÍ, ŘEDITELÉ, KTEŘÍ ŘÍDÍ MALÝ PODNIK, ORGANIZACI,
     SPOLEČNOST (ZA POMOCI NEJVÝŠE JEDNOHO DALŠÍHO
           ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA)

Vedoucí, ředitelé v této třídě stojí v čele malých podniků, které
řídí vlastním jménem nebo jménem vlastníků za pomoci nejvýše
jednoho dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných
pracovníků.

Náplň jejich práce  obvykle zahrnuje: plánování, formulování
a zavádění politiky; řízení každodenní činnosti a kontrola jejích
výsledků; jednání s dodavateli a zákazníky nebo jinými podniky;
předkládání  výsledků  majitelům,  popř.  dohled  nad jinými
pracovníky.

Zaměstnání této třídy jsou zahrnuta do jedné souhrnné skupiny 131
Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací.

Skupina 131 Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací

Tato skupina by měla zahrnovat osoby, které řídí za pomoci nejvýše
jednoho dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných
pracovníků podniky, organizace, společnosti apod. vlastním jménem
nebo jménem vlastníků.

Náplň jejich práce  obvykle zahrnuje: plánování, formulování
a zavádění politiky; řízení každodenní činnosti, kontrola jejích
výsledků; jednání s dodavateli a zákazníky, jakož i jinými
podniky; plánování a řízení využívání zdrojů a výběr podřízených,
popř. předávání  výsledků majitelům nebo  dohled nad jinými
pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
131 1 Vedoucí,  ředitelé v  zemědělství, lesnictví, rybářství
   a myslivosti
131 2 Vedoucí, ředitelé v průmyslu (ve výrobě)
131 3 Vedoucí, ředitelé ve stavebnictví a zeměměřictví
131 4 Vedoucí, ředitelé ve velkoobchodě a maloobchodě
131 5 Vedoucí, ředitelé v restauracích a hotelech
131 6 Vedoucí, ředitelé v dopravě, skladování, telekomunikacích
   a na poštovních úřadech
131 7 Vedoucí, ředitelé v podnicích poskytujících obchodní služby
131 8 Vedoucí, ředitelé pečovatelských, úklidových a podobných
   služeb
131 9 Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní jinde
   neuvedení (školství, kultura, sport, zdravotnictví apod.)

Poznámka: Podskupiny uvedené v této skupině zahrnují zaměstnání
vedoucích a ředitelů v devíti oblastech ekonomických činností.
Podrobnější informace o těchto oblastech jsou uvedené u skupiny
122.

131 1 Vedoucí,  ředitelé v  zemědělství, lesnictví, rybářství
   a myslivosti

Vedoucí, ředitelé v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti
stojí v čele malých zemědělských podniků či podniků zaměřených na
myslivost, lesnictví nebo rybářství a vlastním jménem nebo jménem
vlastníka  plánují, řídí  a koordinují  obchodní činnost ve
spolupráci s nejvýše jedním dalším řídícím pracovníkem a určitým
počtem pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenních činností podniku
  zaměřeného na zemědělství, myslivost, lesnictví nebo rybářství.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku zaměřeného na
  zemědělství, myslivost, lesnictví nebo rybářství, kontrola
  výsledků.
c) Předávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli a zákazníky i jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 2 Vedoucí, ředitelé v průmyslu (ve výrobě)

Vedoucí ředitelé v průmyslu (ve výrobě) stojí v čele malých
výrobních podniků a jménem svým nebo jménem vlastníka plánují,
řídí a koordinují obchodní činnost za pomoci nejvýše jednoho
dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování,  řízení  a  koordinace  každodenních obchodních
  činností.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro činnost podniku a kontrola
  výsledků.
c) Předávání  informací  o  výsledcích  představenstvu, příp.
  vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli a zákazníky i jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 3 Vedoucí, ředitelé ve stavebnictví a zeměměřictví

Vedoucí, ředitelé ve stavebnictví a v zeměměřictví stojí v čele
malých stavebních podniků a jménem svým nebo jménem vlastníka
plánují, řídí a koordinují obchodní činnost za pomoci nejvýše
jednoho dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných
sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenní činnosti.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací představenstvu, příp. vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 4 Vedoucí, ředitelé ve velkoobchodě a maloobchodě

Vedoucí, ředitelé velkoobchodu a maloobchodu stojí v čele malých
velkoobchodů nebo maloobchodů a svým jménem nebo jménem vlastníka
plánují, řídí a koordinují obchodní činnost za pomoci nejvýše
jednoho dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných
sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenní činnosti podniku.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli a zákazníky, jakož i jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 5 Vedoucí, ředitelé v restauracích a hotelích

Vedoucí, ředitelé v restauracích a hotelích stojí v čele malých
restaurací nebo hotelů a jménem svým nebo jménem vlastníka
plánují, řídí a koordinují činnost za pomoci nejvýše jednoho
dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenní činnosti podniku.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 6 Vedoucí, ředitelé v dopravě, skladování, telekomunikacích
   a na poštovních úřadech

Vedoucí, ředitelé v této podskupině stojí v čele malých podniků
zaměřených  na  dopravu,  skladování,  poštovní  provoz  či
telekomunikace a jménem svým nebo jménem vlastníka plánují, řídí
a koordinují obchodní činnost za pomoci nejvýše jednoho dalšího
řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenní činnosti.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 7 Vedoucí, ředitelé v podnicích poskytujících obchodní služby

Vedoucí, ředitelé v podnicích zajišťujících obchodní služby stojí
v čele malých firem poskytujících různé obchodní služby a vlastním
jménem nebo jménem vlastníků     plánují, řídí a koordinují obchodní
činnost  firmy za  pomoci nejvýše  jednoho dalšího řídícího
pracovníka a určitého počtu pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, řízení a koordinace každodenní činnosti firmy, např.
  zprostředkovatelství,  peněžnictví,  nemovitosti,  pronájem,
  pojišťovnictví apod.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů, najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 8 Vedoucí, ředitelé pečovatelských, úklidových a podobných
   služeb

Vedoucí, ředitelé  v pečovatelských, úklidových  a podobných
službách stojí v čele malých firem zajišťujících pečovatelské
služby, úklid apod. a svým vlastním jménem nebo jménem vlastníků
plánují, řídí a koordinují činnost za pomoci nejvýše jednoho
dalšího řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných sil.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování a řízení každodenní činnosti.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

131 9 Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní jinde
   neuvedení (školství, kultura, sport, zdravotnictví apod.)

Tato podskupina zahrnuje vedoucí a ředitele, kteří nejsou zahrnuti
jinde v rámci skupiny 131.

Např. by do ní měli spadat vedoucí a ředitelé, kteří stojí v čele
malých podniků zaměřených na vzdělávání, zdravotnictví, sociální
péči či kulturní, rekreační nebo sportovní činnost a svým vlastním
jménem nebo jménem vlastníka plánují, řídí a koordinují obchodní
činnost.

Tyto a související úkoly plní za pomoci nejvýše jednoho dalšího
řídícího pracovníka a určitého počtu pomocných pracovníků.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování a řízení každodenní činnosti.
b) Vytváření plánů a rozpočtu pro provoz podniku a kontrola
  výsledků.
c) Podávání informací případným vlastníkům.
d) Jednání s dodavateli, zákazníky a jinými organizacemi.
e) Plánování a kontrola využívání zdrojů a najímání pracovníků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

             HLAVNÍ TŘÍDA 2
       VĚDEČTÍ A ODBORNÍ DUŠEVNÍ PRACOVNÍCI

Vědečtí a odborní duševní pracovníci rozšiřují stávající objem
znalostí,  zabývají  se  praktickým  využíváním vědeckých či
uměleckých koncepcí a teorií a systematicky sdělují poznatky.
Většina zaměstnání zařazených do této hlavní třídy vyžaduje
znalosti a dovednosti odpovídající vysokoškolskému vzdělání, nebo
vědecké kvalifikaci. Náplň práce pracovníků hlavní třídy 2 obvykle
zahrnuje: analýzu, výzkum a vývoj teorií, koncepcí a operativních
metod, poskytování porad nebo aplikování stávajících znalostí
z oblasti přírodních, zemědělsko-lesnických, společenských věd
i znalostí z oblasti technických, humanitních a podobných věd.
Jejich  práce zahrnuje  rovněž vyučování  na určité  úrovni
vzdělávacího procesu, teorie a praxe jednoho nebo několika oborů,
poskytování různých obchodních, právních a sociálních služeb,
uměleckou tvorbu, poskytování duchovní opory, přípravu vědeckých
prací a zpráv. Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

V závislosti na vědeckých úkolech a stupni odpovědnosti za jejich
provádění bylo  zapotřebí některá zaměstnání  zahrnutá podle
ISCO-88 zařadit do hlavní třídy 3 a naopak. Takové případy nastaly
především u některých technických a pedagogických zaměstnání,
u ošetřovatelů nebo u zaměstnání souvisejících se zajišťováním
sociální péče.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

21  Vědci a odborníci ve  fyzikálních a příbuzných vědách,
   architekti a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci)
22  Vědci, odborníci a  inženýři v biologických, lékařských
   a příbuzných oborech
23  Odborní pedagogičtí pracovníci
24  Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení

 TŘÍDA 21 VĚDCI A ODBORNÍCI VE FYZIKÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH VĚDÁCH,
    ARCHITEKTI A TECHNIČTÍ INŽENÝŘI (TVŮRČÍ PRACOVNÍCI)

Vědci a odborníci v této třídě provádějí výzkum, zdokonalují nebo
vyvíjejí teorie, koncepce a praktické metody anebo v praxi
využívají  vědecké  znalosti  z  oblasti fyziky, astronomie,
meteorologie, chemie, geofyziky, geologie, matematiky, statistiky,
zpracování dat, architektury, inženýrství a techniky. Jedná se
o tvůrčí pracovníky.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: rozšiřování a využívání
vědeckých znalostí získaných studiem struktur a vlastností hmoty
a fyzikálních jevů, chemických vlastností a procesů v různých
látkách, materiálech a produktech, studiem koncepcí a metod
používaných v matematice, statistice a zpracování dat, dále
zahrnuje rovněž poradenské služby, navrhování a řízení výstavby
budov,  měst  a  dopravních  systémů,  stavební  inženýrství
a projektování průmyslových struktur, závodů, strojů a zařízení,
zajištění optimálního využívání znalostí, průzkum pevnin a moří,
kreslení map, studium a poradenské služby v oblasti technologie
určitých materiálů, výrobků a procesů, zajišťování účinnosti
výroby a organizace práce, přípravu vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
211 Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných
   oborech
212 Vědci  a  odborníci  v  oblasti  matematiky, statistiky
   a v příbuzných oborech
213 Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky
214 Architekti,  projektanti,  konstruktéři,  techničtí vědci
   a inženýři (tvůrčí pracovníci)

Skupina 211 Vědci  a  odborníci  ve  fyzikálních,  chemických
      a příbuzných oborech

Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech
provádějí  výzkum, zdokonalují  a vyvíjejí  teorie, koncepce
i praktické  metody nebo  se zabývají  praktickým využíváním
vědeckých znalostí z oblasti fyziky, astronomie, meteorologie,
chemie, geologie a geofyziky.

Náplň jejich  práce obvykle zahrnuje:  rozšiřování vědeckých
znalostí na základě výzkumů a pokusů v mechanice, termodynamice,
optice, akustice, elektrických jevů, magnetizmu, elektrotechnice,
atomové fyzice, astronomii, v různých oborech chemie, dále na
základě výzkumu atmosférických jevů, zemské kůry. Poskytují rady
a využívají své znalosti v oblastech, jako je např.stavební
inženýrství,  strojírenská  výroba,  zemědělství,  lékařství,
navigace, výzkum vesmíru, využití  ropy, vody, nerostů nebo
rozhlasové a jiné služby. Jedná se o tvůrčí pracovníky. Jejich
práce rovněž zahrnuje psaní vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
211 1 Fyzikové a astronomové
211 2 Meteorologové
211 3 Chemici
211 4 Geologové, geofyzici, geodeti, hydrologové apod.
211 9 Ostatní vědci a odborníci  v příbuzných oborech jinde
   neuvedení

211 1 Fyzikové a astronomové

Fyzikové a astronomové provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí
teorie, koncepce a technologie, zabývají se praktickým využitím
vědeckých znalostí z oblasti fyziky a astronomie v průmyslu,
lékařství či v jiných oblastech.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování nebo vyvíjení teorií, koncepcí
  a metod v oblasti fyziky a astronomie.
b) Provádění pokusů,  testů a analýz v  oborech jako např.
  mechanika,  termodynamika,  optika,  akustika,  elektřina,
  magnetizmus, elektronika a atomová fyzika.
c) Provádění pokusů, testů a analýz struktur a vlastností hmoty
  v pevném stavu a jejího chování za působení teploty, tlaku,
  napětí a jiných podmínek.
d) Vyhodnocování výsledků výzkumů a pokusů, vypracování závěrů
  především za pomoci matematických postupů a modelů.
e) Vývoj a zdokonalování praktických poznatků získaných ve fyzice
  nebo astronomii a jejich využití v průmyslu, lékařství apod.
f) Pozorování, analýza a výklad astronomických jevů, vývoj metod
  a technik, které se používají v oblastech jako např. navigace
  či výzkum vesmíru.
g) Příprava vědeckých prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: fyzik
všeobecně, fyzik zabývající  se mechanikou, teplem, světlem,
zvukem, elektřinou  a magnetizmem, atomový  fyzik, astronom,
balistik apod.

211 2 Meteorologové

Meteorologové provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí teorie,
koncepce a metody zaměřené na složení, strukturu a dynamiku
atmosféry, připravují podrobné a dlouhodobé předpovědi počasí pro
letectví, lodní dopravu, zemědělství a jiné oblasti i pro širokou
veřejnost.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování nebo vyvíjení teorií, koncepcí
  a metod v oblasti složení, struktury a dynamiky atmosféry.
b) Výzkum směru a rychlosti proudění vzduchu, tlaku, teploty,
  vlhkosti a jiných jevů, jako např. vytváření mraků srážek,
  elektrických poruch nebo slunečního záření.
c) Studium  dat shromážděných  na meteorologických stanicích,
  příprava map, předpovědi počasí pro letectví, lodní dopravu,
  zemědělství  (a jiné  oblasti) a  pro informování široké
  veřejnosti.
d) Provádění výzkumu rozptylu mlhy, tvorby srážek a jiné typy
  řízení počasí.
e) Příprava vědeckých prací a zpráv.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: meteorolog,
klimatolog, meteorolog - prognostik.

211 3 Chemici

Chemici provádějí výzkum, zlepšují a vyvíjejí teorie, koncepce
a praktické metody nebo se zabývají praktickým využitím vědeckých
poznatků získaných v chemii především při testování, vyvíjení
a zdokonalování průmyslových materiálů,     výrobků nebo technologií.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování nebo vývoj teorií, koncepcí
  a metod v chemii.
b) Provádění pokusů, testů a  analýz při výzkumu chemického
  složení, energie a chemických změn v různých sloučeninách.
c) Vyhodnocování výsledků výzkumů a pokusů a formulování závěrů.
d) Vývoj nebo zdokonalování farmaceutických a jiných průmyslových
  materiálů, výrobků a technologií.
e) Vývoj postupů pro kontrolu kvality pro výrobce nebo uživatele.
f) Příprava vědeckých prací a zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: chemik
všeobecně, chemik fyzikální, chemik anorganik, atomový chemik,
chemik na výrobu léčiv, chemik zaměřený na potraviny, sklo,
plasty, textil apod.

211 4 Geologové, geofyzici, geodeti, hydrologové apod.

Geologové, geofyzici, geodeti, hydrologové a pracovníci příbuzných
oborů provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí teorie, koncepce
a metody, anebo se zabývají praktickým využitím vědeckých poznatků
v geologii, hydrologii, geofyzice, a to v takových oborech, jako
např. využívání ropy, plynu a nerostů, ochrana vodních toků,
civilní inženýrství, telekomunikace a navigace.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování nebo vyvíjení teorií, koncepcí
  a metod souvisejících s geologií a geofyzikou.
b) Studium složení a struktury zemské kůry, skal, minerálů,
  zkamenělin apod. při zjišťování procesů ovlivňujících vývoj
  Země a vývoj života, jakož i zjišťování povahy a časového sledu
  vzniku geologických formací.
c) Výklad dat a příprava  geologických zpráv, map, diagramů
  a grafů.
d) Využití výsledků výzkumu při zjišťování vývoje ložisek ropy,
  plynu, nerostů a podzemních ložisek vody.
e) Využití znalosti v řešení problematiky vyskytující se ve
  stavebním inženýrství, projektování  např. přehrad, mostů,
  tunelů a velkých budov.
f) Výzkum  a měření  seizmických, gravitačních, elektrických,
  tepelných a magnetických sil.
g) Výzkum a měření optických a akustických jevů v atmosféře.
h) Odhadování hmotnosti a velikosti Země, složení a struktury
  jejího jádra, studium povahy a činnosti vulkánů, ledovců
  a zemětřesení.
i) Grafické znázorňování magnetického pole, využití těchto nebo
  jiných údajů pro vysílání a navigaci.
j) Studium a měření vlastností moří, atmosféry a jejich vzájemného
  ovlivňování, např. výměny tepelné energie.
k) Zjišťování a určování povahy a velikosti ložisek ropy, plynu,
  nerostů a podzemních vodních zdrojů, využívání seizmologických,
  gravimetrických,   magnetických,   elektrických   nebo
  radiometrických metod.
l) Příprava vědeckých prací a zpráv.
m) Plnění souvisejících úkolů.
n) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: geofyzik,
glaciolog, geomorfolog, geomagnetik, paleontolog, geolog, geodet,
hydrolog, mineralog, speleolog, seizmolog, vulkanolog.

211 9 Ostatní vědci a odborníci  v příbuzných oborech jinde
   neuvedení

Tato podskupina zahrnuje vědce a odborníky, kteří nejsou zahrnuti
jinde v rámci skupiny 211 a svým charakterem práce patří do této
skupiny.

Skupina 212 Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky
      a v příbuzných oborech

Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a pracovníci
v příbuzných oborech provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí
matematické, statistické teorie, teorie pro pojistnou matematiku,
koncepce, metody a techniky, poskytují rady nebo plní v praxi
celou řadu  úkolů v takových  oblastech jako strojírenství,
přírodní, společenské a ekonomické vědy, lékařství apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu v oblasti
základní matematiky; poradenskou činnost nebo praktické využití
základů a technik matematiky, statistiky, pojistné matematiky;
poradenskou činnost a práci na poli pojistné matematiky včetně
návrhu funkčního schématu pojišťovnictví a starobního zabezpečení;
plánování,  navrhování  a  provádění  statistických  souborů;
vyhodnocování,  organizování,  zpracovávání,  interpretování
a analyzování statistických údajů; připravování vědeckých prací
a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
212 1 Matematici a odborníci v příbuzných oborech
212 2 Statistici
212 9 Vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

212 1 Matematici a odborníci v příbuzných oborech

Matematici a odborníci v příbuzných oborech provádějí výzkum,
zdokonalují nebo vyvíjejí teorii, koncepci a metody matematiky
(včetně pojistné matematiky), poskytují rady anebo se zabývají
praktickým  využitím  v  takových  oblastech,  jako  např.
strojírenství, přírodní, společenské a ekonomické vědy, lékařství
apod.

Příklady pracovních činností:
a) Studium, zdokonalování a vývoj teorií a koncepcí v oblasti
  matematiky a pojistné matematiky.
b) Poradenská činnost nebo  praktické využívání matematických
  principů, modelů a technik v přírodních a společenských vědách,
  lékařství, agronomii, strojírenství a v technice.
c) Provádění logické analýzy otázek řízení zvláště účinnosti
  vstupů a výstupů,  vytváření matematických modelů každého
  problému (obvykle pro řešení výpočetní technikou).
d) Navrhování a zavádění systému penzijního, sociálního, životního
  a úrazového pojištění.
e) Příprava vědeckých prací a zpráv.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: matematik
teoretické matematiky, matematik aplikované matematiky, pojistný
matematik, matematik vědeckých analýz.

Příbuzná zaměstnání klasifikovaná  jinde: matematik statistik
- 212 2.

212 2 Statistici

Statistici provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí matematické
a jiné statistické teorie, koncepce a metody, poskytují porady
nebo se zabývají praktickým využitím poznatků v oblasti sběru,
zpracování a analýzy dat v technických, přírodních, společenských
a ekonomických vědách, v lékařství.

Příklady pracovních činností:
a) Studium, zdokonalování a vývoj statistických teorií a metodiky.
b) Poradenská činnost při praktickém využití statistických metod.
c) Plánování  a  organizace  výzkumu,  statistických operací,
  vytváření výkazů.
d) Vyhodnocování, zpracování, analýza a interpretace statistických
  dat a jejich příprava pro publikaci.
e) Poradenská  činnost v  oblasti různých  metod sběru dat,
  statistických  technik,  určování  spolehlivosti  výsledků,
  v oblasti ekonomických, technických, přírodních, společenských
  věd.
f) Příprava vědeckých prací a zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: statistik
metodik,  statistik analytik,  statistik matematik, statistik
demograf.

212 9 Vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje vědce a odborníky, kteří nejsou zahrnuti
jinde v rámci skupiny 212 a svým charakterem práce patří do této
skupiny.

Skupina 213 Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky

Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky poskytují rady,
řídí výzkum, plánují, vyvíjejí a zdokonalují informační počítačové
systémy a řízení výroby, plánují a navrhují programové vybavení
pro počítače, stanovují principy a metody, spravují data a řídí
systémy databází při zajišťování jejich celistvosti a bezpečnosti.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu v oblasti
teorie a metod využívání počítačů, jako např. návrh počítačové
architektury, datových struktur, datových bází, algoritmů, umělé
inteligence,  počítačových jazyků,  přenosu dat  a robotiky;
vyhodnocování, plánování a navrhování konfigurace technického
a programového vybavení pro určité způsoby použití; návrh, zápis,
odzkoušení a údržba počítačových programů; příprava vědeckých
prací a technických zpráv, dokumentace a příruček.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
213 1 Projektanti a analytici výpočetních systémů
213 2 Programátoři
213 9 Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde
   neuvedení

213 1 Projektanti a analytici výpočetních systémů

Projektanti a analytici výpočetních systémů provádějí výzkum,
zdokonalují nebo vyvíjejí koncepce a metody, poskytují rady nebo
se zabývají praktickým využitím svých poznatků.
Příklady pracovních činností:
a) Výzkum principů a funkcí počítačů a počítačových systémů pro
  přenos informací, jejich zpracování při plánování, konstrukci,
  řízení procesů a výroby, při vývoji a údržbě počítačového
  programového vybavení  a v oblastech,  jako např. datové
  struktury a báze dat, algoritmy, umělá inteligence a robotika.
b) Účast na technickém rozvoji počítačů, periferních zařízení,
  výpočetních metod, programového  vybavení, jejich možnosti
  a omezení.
c) Analyzování uživatelských požadavků a na základě konzultací
  určení  konfigurací technického  a programového  vybavení,
  příprava analýz poměru vynaložených prostředků a výsledného
  zisku.
d) Zápis programovacích specifikací, příprava technických zpráv
  a návodů k  obsluze určujících způsoby  obsluhy a údržby
  technického vybavení a programového vybavení počítačů.
e) Návrh, zápis, údržba a úprava programového vybavení, které řídí
  celkovou funkci počítače a která propojuje technické vybavení
  počítače s aplikačním programovým vybavením.
f) Navrhování a zavádění komunikačních sítí mezi jednotlivými
  pracovišti.
g) Vyvíjení  zdokonalených  způsobů  a  nástrojů,  včetně
  programovacích jazyků pro vytváření, dokumentace a údržbu
  počítačového programového vybavení.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: projektant
a analytik informačních, komunikačních, multimediálních     systémů,
projektant a analytik aplikací výpočetní techniky pro koncové
uživatele.

Některá příbuzná zaměstnání klasifikovaná jinde: inženýr technolog
elektroniky - 214 4.

213 2 Programátoři

Programátoři píší, testují a udržují počítačové programy pro
potřeby uživatelů počítačových systémů.

Příklady pracovních činností:
a) Studium záměru programů, požadavků na výstup, povahy a zdrojů
  vstupních dat, vnitřní kontroly a jiné požadované kontroly na
  základě  konzultace se  systémovými projektanty, analytiky
  a jinými specialisty.
b) Příprava podrobných logických pracovních diagramů a grafů,
  stanovení posloupnosti při vstupu dat a počítačovém zpracování.
c) Zápis a vedení podrobné dokumentace počítačových programů ve
  strojovém  kódu,  jazyku  symbolických  adres, ve vyšších
  programovacích jazycích, jako  např. PLI, Cobol, Fortran,
  Pascal, Basic nebo C, spolupráce v případě potřeby i se
  systémovými  inženýry a  analytiky, provádění  testovacích
  programů pro odstranění chyb.
d) Údržba počítačových programů a jejich dokumentace zahrnující
  změny vstupu nebo výstupu či konfigurace technického vybavení.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: programátor
spojů, programátor informačních systémů, programátor specialista
v oboru výpočetní techniky, programátor komunikace, programátor
báze dat.

213 9 Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde
   neuvedení

Tato  podskupina  zahrnuje  odborníky  pracující s výpočetní
technikou, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 213 Vědci
a odborníci v oblasti výpočetní techniky. Do této podskupiny patří
např. ta zaměstnání, která se zabývají údržbou datových slovníků,
správou systému bází dat pro zajištění platnosti a bezpečnosti
dat.

V takových případech náplň jejich práce obvykle zahrnuje:
a) Údržbu datových slovníků a  správu systémů bází dat pro
  zajištění platnosti a bezpečnosti dat.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: inženýr
- správce databáze, správce operačních systémů, systémový inženýr
výpočetní techniky.

Skupina 214 Architekti, projektanti, konstruktéři techničtí vědci
      a inženýři (tvůrčí pracovníci)

Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři
provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí teorie, koncepce
a metody. Zabývají se zaváděním praktických znalostí v oborech
jako je např. architektura a inženýrství i v oblasti technické
a ekonomické účinnosti výrobních procesů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum, poradenskou činnost
v oblasti navrhování výstavby, údržby a opravy budov, městské
dopravy a krajinných systémů; stavebního a jiného inženýrství;
elektrických  a  elektronických  výrobků  a systémů; strojů,
strojového vybavení a průmyslových závodů; vývoje a zavádění
chemických procesů do určitých výrobních postupů; vývoje a údržby
komerčních metod pro získávání nerostů, ropy a plynu či kovů
z jejich rud anebo vyvíjení nových materiálů; průzkumu země, moře
a jiných oblastí a jejich grafické, digitální nebo obrazové
zobrazení; studium a poradenskou činnost v oblasti technologie
určitých  materiálů, výrobků  a procesů,  jakož i účinnosti
organizace práce a výroby; přípravu vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
214 1 Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté,
   projektanti měst, obcí, dopravních sítí (kromě bytových
   architektů - skupina 347)
214 2 Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři
214 3 Projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři
214 4 Projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí,
   inženýři - elektronici
214 5 Projektanti a konstruktéři  strojních zařízení, strojní
   inženýři
214 6 Chemičtí inženýři, technologové
214 7 Důlní a hutní inženýři, technologové, metalurgové
214 8 Kartografové a průzkumníci
214 9 Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí
   inženýři jinde neuvedení (tvůrčí pracovníci)

214 1 Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté,
   projektanti měst a obcí, dopravních sítí (kromě bytových
   architektů - skupina 347)

Architekti, urbanisté a projektanti měst, obcí, dopravních sítí
provádějí výzkum, poradenskou činnost; projektují obytné, obchodní
a průmyslové budovy, města, krajiny a dopravní systémy; plánují
a sledují jejich výstavbu, údržbu a asanaci.

Příklady pracovních činností:
a) Vyvíjení nových  architektonických teorií a  metod jejich
  zdokonalování.
b) Kontrolování  stavebních  parcel,  konzultace  s  klienty
  a doporučování slohů a jiných aspektů výstavby.
c) Navrhování budov, příprava  podrobné výkresové dokumentace
  a plánů pro jejich výstavbu a asanaci, navázání potřebných
  kontaktů pro zajištění proveditelnosti projektů s ohledem na
  náklady, časový rozvrh, plnění předpisů apod.
d) Hledání a označování nejlepších otázek funkce a kvality vnitřku
  budov, zajištění potřebných návrhů, výkresů a plánů.
e) Sledování výstavby, aby byl zajištěn soulad se specifikací.
f) Projektování a koordinování rozvoje městských oblastí.
g) Plánování a navrhování oblastí pro umístění parků, škol,
  institucí,  letišť,  silnic,  obchodních,  průmyslových
  a sídlištních center v obcích.
h) Plánování, poradenská činnost v oblasti dopravních systémů,
  řízení dopravy, zajištění její činnosti a bezpečnosti.
i) Udržování technického spojení  a konzultace s příslušnými
  specialisty.
j) Příprava vědeckých prací a zpráv.
k) Plnění souvisejících úkolů.
l) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: hlavní
architekt,  architekt urbanista,  architekt dopravních  sítí,
architekt  interiérů, zahradní  architekt, architekt  výstav,
architekt stavební.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: bytový architekt
- 347 1, umělecký designér - 245 8.

214 2 Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři

Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři provádějí výzkum,
navrhují a řídí výstavbu, řídí funkci a správu stavebních akcí,
studují a zajišťují poradenskou činnost v oblasti technologie
určitých materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, vyvíjení nových teorií a metod v oblasti
  stavebního inženýrství, zdokonalování teorií a metod.
b) Poradenská činnost, navrhování  staveb, jako např. mostů,
  přehrad, domů, silnic, letišť, železnic, kanálů, potrubí,
  protipovodňových  systémů, skládek,  průmyslových a jiných
  velkých budov.
c) Určení a specifikace stavebních technologií, materiálů a norem
  kvality, řízení výstavby.
d) Vytvoření kontrolních systémů pro zajištění účinné činnosti na
  stavbě, jakož i zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
  prostředí.
e) Zjištění a odstranění závad.
f) Správa a opravy stávajících staveb.
g) Studium a poradenská činnost v oblasti technologických aspektů
  určitých materiálů.
h) Udržování technického spojení a konzultace s jinými příslušnými
  specialisty.
i) Příprava vědeckých prací a zpráv.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: stavební
inženýr areálů,  stavební inženýr dopravních  systémů, sítí;
stavební inženýr ve výzkumu a vývoji, stavební inženýr technolog,
projektant staveb, stavební inženýr konstruktér, stavební inženýr
investiční.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavební technický
dozor - 311 2, stavební technik - 311 2, mistr stavební výroby
- 311 2.

214 3 Projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři

Projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři provádějí
výzkum, zajišťují poradenskou činnost, navrhují a řídí výstavbu,
činnost, údržbu a opravy elektrických systémů, motorů a zařízení
nebo studují a zajišťují poradenskou činnost v oblasti technologie
určitých materiálů, výrobků a procesů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, poradenská činnost a navrhování systémů pro
  výrobu elektrické energie, její přenos a rozvod.
b) Poradenská  činnost  a  navrhování  systémů elektromotorů,
  elektrických  trakcí  a  jiných  zařízení  nebo  domácích
  elektrospotřebičů.
c) Navrhování elektrických rozvodů a spotřebičů v průmyslových
  a jiných budovách  a v případě  potřeby řízení některých
  činností.
d) Stanovení norem řízení a postupů pro zajištění účinné funkce
  a bezpečnosti systémů pro výrobu a rozvod elektrické energie,
  motorů a zařízení.
e) Zjišťování a opravování závad.
f) Organizování a řízení údržby a oprav stávajících elektrických
  systémů, motorů a zařízení.
g) Studium a poradenská činnost v oblasti technologie určitých
  materiálů, výrobků nebo procesů.
h) Udržování technického spojení  a konzultace s příslušnými
  specialisty.
i) Příprava vědeckých prací a zpráv.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: elektroinženýr
konstruktér,  elektroinženýr   normalizátor,  elektroinženýr
technolog, projektant elektrotechnických zařízení, elektroinženýr
strojů a zařízení, elektroinženýr výroby a rozvodu energie,
inženýr energetik.

214 4 Projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí,
   inženýři - elektronici

Inženýři pracující v elektronice a telekomunikacích provádějí
výzkum, zajišťují poradenskou činnost, navrhují a řídí montáž,
provoz, údržbu a opravy elektronických systémů a zařízení, studují
a zajišťují poradenskou činnost v oblasti technologie určitých
materiálů, výrobků nebo procesů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu,  poradenská  činnost  a  navrhování
  elektronických zařízení, systémů, motorů a přístrojů, počítačů
  a telekomunikačních zařízení.
b) Určení výrobních a montážních     postupů, materiálů a norem
  kvality, řízení  výrobních a montážních  prací v oblasti
  telekomunikačních a elektronických výrobků a systémů.
c) Stanovení norem kontroly a postupů pro zajištění účinné funkce
  a bezpečnosti elektronických systémů, motorů a zařízení.
d) Zjišťování a odstraňování závad.
e) Organizování a řízení údržby a oprav stávajících elektronických
  systémů, motorů a zařízení.
f) Studium a  poradenská činnost v  technologických otázkách
  určitých materiálů, výrobků nebo procesů.
g) Udržování  technického styku  a konzultace  s příslušnými
  specialisty.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: inženýr
elektronik radiokomunikací, inženýr elektronik telekomunikací,
inženýr  elektronik technolog,  inženýr přípravy elektronické
výroby, inženýr projektant elektronických přístrojů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik elektronických
přístrojů - 311 4.

214 5 Projektanti a konstruktéři  strojních zařízení, strojní
   inženýři

Projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři
provádějí výzkum, poradenskou činnost, navrhují a řídí výrobu,
činnost, údržbu a opravy strojů, strojního parku a funkci závodů,
zařízení a systémů nebo studují a zajišťují poradenskou činnost
v technologických  otázkách určitých  materiálů, výrobků nebo
procesů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, poradenská činnost a navrhování strojů
  a nástrojů pro výrobu, doly, zemědělství a jiné účely.
b) Poradenská činnost a navrhování parních, spalovacích a jiných
  neelektrických  motorů  a  strojů  používaných jako pohon
  železničních lokomotiv, silničních vozidel či letadel nebo jako
  pohon průmyslových či jiných zařízení.
c) Poradenská činnost a  navrhování lodních hnacích systémů,
  elektráren, topných a klimatizačních systémů, kormidelních
  strojů, čerpadel a jiných mechanických zařízení.
d) Poradenská činnost a navrhování trupů a částí lodí a jiných
  plavidel.
e) Poradenská činnost  a navrhování draků  letadel, podvozků
  a jiných mechanických částí letadel.
f) Poradenská činnost a navrhování karoserií, závěsných, brzdových
  systémů a jiných mechanických částí.
g) Poradenská činnost a navrhování topných, větracích a mrazicích
  systémů a zařízení.
h) Poradenská činnost, projektování závodů a zařízení pro výrobu,
  kontrolu a využití atomové energie.
i) Poradenská  činnost,  navrhování  neelektrických  zařízení
  a výrobků pro zpracování textu, počítače, přesná zařízení,
  kamery, projektory a pod. mechanická zařízení.
j) Určení a kontrola výrobních a montážních metod a funkcí
  zemědělských a jiných strojů, zařízení, nástrojů, motorů nebo
  systémů.
k) Stanovení norem kontroly a postupů pro zajištění účinné funkce
  a bezpečnosti strojů, zařízení, nástrojů, motorů, systémů.
l) Zjišťování a odstraňování závad.
m) Řízení a oprava stávajících strojů, zařízení, nástrojů, motorů,
  závodů, vybavení nebo systémů.
n) Studium a  poradenská činnost v  technologických otázkách
  určitých materiálů, výrobků nebo procesů.
o) Udržování  technického styku  a konzultace  s příslušnými
  specialisty.
p) Příprava vědeckých prací a zpráv.
q) Plnění souvisejících úkolů.
r) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: strojní inženýr
investiční,  strojní  inženýr  projektant,  strojní  inženýr
konstruktér,  strojní inženýr  normalizátor, strojní  inženýr
letecký, strojní inženýr lodní,  strojní inženýr ve výzkumu
a vývoji, strojní inženýr technolog.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: lodní navigační
důstojník - 314 2, lodní strojník (technik) - 314 1, mistr
strojírenské výroby - 311 5, technik konstruktér strojů a zařízení
- 311 8.

214 6 Chemičtí inženýři, technologové

Chemičtí inženýři, technologové provádějí výzkum, vyvíjejí teorie
a koncepce, zajišťují poradenskou činnost, řídí komerčně zaměřené
chemické procesy a výrobu různých látek jako např. nafty, ropných
derivátů,  potravinářských  výrobků,  léků  nebo syntetických
materiálů, řídí údržbu a opravy zařízení, studují a zajišťují
poradenskou činnost v technologických otázkách materiálů, výrobků
a procesů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu, poradenská  činnost, vyvíjení komerčně
  zaměřených chemických procesů zpracování ropy, plynů, výrobu
  látek jako např. derivátů ropy, výbušnin, potravinářských
  výrobků, léků nebo syntetických materiálů.
b) Určování důležitých hledisek pro výstavbu chemických závodů.
c) Určování  výrobních  způsobů,  materiálů  a norem kvality
  a zajišťování jejich souladu se specifikacemi.
d) Stanovování  norem  kontroly  a  postupů  při zajišťování
  bezpečnosti a účinnosti výrobních operací.
e) Určování a odstraňování závad.
f) Organizace a řízení údržby a oprav stávajícího vybavení.
g) Studium a  poradenská činnost v  technologických otázkách
  určitých materiálů, výrobků nebo procesů.
h) Udržování  technického styku  a konzultace  s příslušnými
  odborníky.
i) Příprava vědeckých prací a zpráv.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: inženýr
konstruktér chemických zařízení,  systémů; inženýr projektant
chemických zařízení, systémů; inženýr potravinářských zařízení,
chemický inženýr technolog, chemický inženýr investiční.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: mistr chemické výroby
- 311 6, technik chemických procesů - 311 6.

214 7 Důlní a hutní inženýři, technologové, metalurgové

Důlní a hutní inženýři, technologové a metalurgové provádějí
výzkum, vyvíjejí, spravují a využívají komerčně zaměřené způsoby
získávání nerostů, kovů, vody, ropy nebo plynu, vyvíjejí nové
slitiny, keramické nebo jiné materiály, popř. studují a zajišťují
poradenskou činnost v oblasti technologie určitých materiálů,
výrobků nebo procesů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, poradenská činnost a vyvíjení nových způsobů
  v oblasti těžby nerostů, ropy, plynu nebo vody.
b) Určování nejvhodnějších způsobů pro účinné dolování a těžbu,
  určování typu  strojního vybavení, projektování  a řízení
  výstavby šachet a tunelů.
c) Určování místa vrtu a způsobu kontroly průtoku vody, ropy nebo
  plynu.
d) Stanovení bezpečnostních předpisů a zajištění prostředků pro
  poskytnutí první pomoci zvláště v podzemí.
e) Provádění výzkumu, vyvíjení způsobů a metod získávání kovů
  z rud a poradenská činnost při jejich využívání.
f) Zjišťování vlastností kovů,  slitin, vývoj nových slitin;
  poradenská činnost a dohled nad technologickými otázkami výroby
  a zpracováním kovů a slitin.
g) Studium a poradenská činnost v oblasti technologie určitých
  materiálů nebo procesů.
h) Udržování  technického styku  a konzultace  s příslušnými
  specialisty, zvláště s geology a geofyziky.
i) Příprava vědeckých prací a zpráv.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: inženýr
metalurg, inženýr hutní normalizátor, inženýr hutní projektant,
inženýr metalurg minerálů, inženýr projektant těžby surovin,
inženýr normalizátor těžby, inženýr důlní revírník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: důlní technik mechanik
- 311 7, mistr těžby surovin - 311 7, mistr hutní výroby - 311 7,
hutní technik metalurg - 311 7.

214 8 Kartografové a průzkumníci

Kartografové a průzkumníci využívají metody a techniky průzkumu
při určování přesné polohy přírodních a umělých bodů a hranic
pevniny, moře, podzemních a hvězdných těles, připravují nebo
revidují digitální, grafické a obrazové zobrazení.

Příklady pracovních činností:
a) Průzkum, měření a popis povrchu pevniny pro různé účely včetně
  kreslení map, značení nebo vytváření hranic.
b) Průzkum dolů, zakreslení podzemních povrchů, vyznačení přesné
  polohy různých vlastností a zakreslení grafů a map spolu
  s kontrolou směru a rozsahu těžby.
c) Průzkum dna moří, řek a jezer, vyznačení podvodních povrchů,
  zaznamenání přesné polohy různých bodů, zakreslování grafů
  a map používaných  především při určování  sjízdností vod
  a kanálů a při projektování vodních staveb.
d) Plánování a vedení leteckého fotografického průzkumu.
e) Analýza  leteckých a  jiných fotografií,  dálkové snímání
  a shromažďování dat pro přípravu a revidování topografických
  map, uživatelských map a jiných účelových map.
f) Studium  a  poradenská  činnost  v  otázkách  výroby map
  (technických, estetických a ekonomických).
g) Udržování technického styku a konzultace s jinými příslušnými
  specialisty.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kartograf,
námořní kartograf, kartograf a průzkumník, geometr topograf,
letecký geometr, důlní geometr, geometr hydrograf, fotogrammetrik.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: námořní geometr - 311
5, technik v kartografii - 311 8.

214 9 Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí
   inženýři jinde neuvedení (tvůrčí pracovníci)

Tato podskupina zahrnuje architekty, inženýry a duševní pracovníky
příbuzných oborů, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 214
a charakterem své práce sem patří.

Např. do této podskupiny by měli být zařazeni ti, kteří se
zabývají výzkumem, poradenskou činností či vývojem zaměřeným na
účinnou organizaci výroby a práce, jakož i ti, kteří zajišťují
poradenskou činnost v technologických otázkách určitých materiálů,
výrobků a výrobních procesů.

V takových případech náplň jejich práce obvykle zahrnuje:
a) Konzultace s řídícími a dohlížecími pracovníky, poradenská
  činnost při plánování a technologii výroby.
b) Konzultace s řídícími a dohlížecími pracovníky, poradenská
  činnost  v  otázkách  podpory      účinnosti,  bezpečnosti
  a hospodárného využívání pracovníků, materiálů a zařízení.
c) Doporučování způsobu práce a návaznosti operací, jakož i dohled
  při jejich provádění.
d) Dohled nad organizací práce (s ohledem na čas a přesun).
e) Poradenská činnost v oblasti účinného rozvržení závodu či
  podniku.
f) Označení možných zdrojů nebezpečí a zavedení bezpečnostních
  opatření a zařízení.
g) Příprava a sledování nákladů, soupisů a rozpisů materiálů
  a prací, jakož i projektu.
h) Studium a poradenská služba v technologických otázkách určitých
  výrobních procesů, jako např. při zpracování skla, keramiky,
  textilu, kůže, dřeva a tisku.
i) Příprava vědeckých prací a zpráv.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: inženýr
systémový  (kromě  výpočetní  techniky),  inženýr  technik
vnitropodnikové dopravy, inženýr racionalizace výroby, inženýr
bezpečnosti práce, inženýr technolog textilu, kůže, obuvi, papíru,
skla a keramiky, stavebních hmot, inženýr vozový dispečer.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavbyvedoucí technik
- 311 2, technik racionalizace výroby - 311 9, bezpečnostní
technik ve výrobě - 311 9, technik technolog dřeva, skla, kůže
- 311 9.

   TŘÍDA 22 VĚDCI, ODBORNÍCI A INŽENÝŘI V BIOLOGICKÝCH,
         LÉKAŘSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Vědci a odborníci v biologických, lékařských a příbuzných oborech
provádějí výzkum, zdokonalují nebo rozvíjejí teorie, koncepce
a metody, zabývají se zaváděním vědeckých poznatků do praxe
z oblasti biologie, zoologie, botaniky, ekologie, fyziologie,
biochemie, mikrobiologie, farmakologie, agronomie a lékařství.

Náplň  práce těchto  duševních pracovníků  obvykle zahrnuje:
rozšiřování a využívání vědeckých poznatků získaných na základě
studia všech forem života, flóry a fauny, včetně specifických
orgánů, tkání, buněk a mikroorganismů a vlivů životního prostředí,
drog a jiných nebezpečných nebo povzbuzujících látek. Zahrnuje
rovněž studium nemocí postihujících lidstvo, zvířata a rostliny;
poskytují poradenskou činnost a prakticky zajišťují prevenci,
léčbu a ošetřování; připravují vědecké práce a zprávy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
221 Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných
   oborech
222 Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci

Skupina 221 Vědci,  odborníci  a  inženýři  v  biologických
      a příbuzných oborech

Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech
provádějí  výzkum, zdokonalují  získané teoretické  poznatky,
koncepce a metody, zabývají se zaváděním vědeckých poznatků
z oblasti  biologie, botaniky,  zoologie, ekologie, anatomie,
bakteriologie,  biochemie,  fyziologie,  cytologie,  genetiky,
patologie nebo farmakologie do praxe.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: získávání vědeckých poznatků
prostřednictvím studia všech forem života, flory a fauny včetně
určitých orgánů, tkání, buněk a mikroorganismů a vlivů životního
prostředí, drog  a jiných látek na  ně; poradenská činnost
a využívání těchto poznatků v takových oborech jako zemědělství,
lesnictví,  farmacie  a  jiných  průmyslových  odvětvích  či
v lékařství.

Příprava vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
221 1 Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci
   v příbuzných oborech
221 2 Farmakologové,  anatomové,   biochemici,  fyziologové,
   patologové a odborníci v příbuzných oborech
221 3 Agronomové, šlechtitelé a odborníci v příbuzných oborech

221 1 Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci
   v příbuzných oborech

Bakteriologové,  biologové, ekologové,  zoologové a odborníci
v příbuzných oborech provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí
teorie, koncepce a metody, zavádějí do praxe vědecké poznatky
z biologie, zoologie, botaniky a ekologie, zvláště v lékařství,
zemědělství a při výrobě léků.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování či rozvíjení teorií, koncepcí
  a metod v příslušných oborech.
b) Provádění pokusů v laboratořích i na místech zaměřených na
  všechny formy života na základě identifikace a klasifikace
  lidských, zvířecích a  rostlinných vzorků, studium jejich
  původu, vývoje, chemických  a fyzikálních forem, složení,
  struktury, života a reprodukčních procesů.
c) Studium všech forem života  rostlin a zavádění do praxe
  v takových oborech jako zemědělství,lesnictví a lékařství.
d) Studium všech forem zvířecího života a praktické využití
  v takových oborech, jako např. zemědělství nebo lékařství.
e) Studium vztahu  lidského, zvířecího a  rostlinného života
  a životního  prostředí,  poskytování  poradenské  činnosti
  v příslušných oborech.
f) Rozvoj a zavádění poznatků z příslušných oborů do průmyslu,
  lékařství apod.
g) Příprava vědeckých prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: biolog,
bakteriolog, cytolog rostlinných  (zvířecích) tkání, genetik,
entomolog,  botanik, zoolog,  ekolog, histolog,  parazitolog,
embryolog, imunolog.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik biolog - 321
1, technik bakteriolog - 321 1, technik zoolog - 321 1, technik
ekolog - 321 1, technik genetik - 321 1.

221 2 Farmakologové,  anatomové,   biochemici,  fyziologové,
   patologové a odborníci v příbuzných oborech

Farmakologové, anatomové,  biochemici, fyziologové, patologové
a odborníci v příbuzných oborech provádějí výzkum, rozvíjejí nebo
vypracovávají teorie, koncepce a metody, zabývají se praktickým
využíváním vědeckých poznatků z anatomie, biochemie, fyziologie,
bakteriologie, cytologie, genetiky, patologie nebo farmakologie
v oborech, jako např. lékařství, zemědělství nebo průmysl.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, rozvoj,  vypracovávání teorií, koncepcí
  a metod v příslušných oborech
b) Studium, provádění pokusů zaměřených na formy, strukturu a jiné
  anatomické charakteristiky živých organizmů.
c) Studium, provádění pokusů  zaměřených na chemické složení
  a procesy v živých organizmech.
d) Studium, provádění  pokusů zaměřených na  životní procesy
  a funkce lidských, zvířecích nebo rostlinných orgánů, tkání,
  buněk a systémů za běžných, mimořádných a výjimečných podmínek.
e) Studium, provádění pokusů zaměřených na strukturu, vývoj,
  charakteristiku mikroorganizmů, jako např. bakterií, prvoků
  a virů.
f) Studium a provádění pokusů zaměřených na strukturu a funkci
  živých buněk, vlivu fyzikálních  a chemických faktorů na
  normální a nenormální buňky.
g) Studium a provádění pokusů zaměřených na faktory ovlivňující
  vznik, vývoj a přenos dědičných charakteristik na lidech,
  zvířatech a rostlinách.
h) Studium a provádění pokusů zaměřených na povahu, příčiny
  a vývoj lidských, zvířecích nebo rostlinných chorob a poruch.
i) Studium a provádění pokusů zaměřených na vliv drog a jiných
  látek na tkáně, orgány nebo fyziologické procesy u lidí
  a zvířat, zlepšení stávajících nebo vývoj nových léčiv.
j) Zavádění poznatků do průmyslové, lékařské a jiné praxe.
k) Příprava vědeckých prací a zpráv.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: anatom,
biochemik, biofyzik, endokrinolog,  fyziolog rostlin, zvířat,
farmakolog, toxikolog, patolog, epidemiolog.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik anatom - 321
1, technik biofyzik - 321 1, technik farmakolog - 321 1, technik
patolog - 321 1.

221 3 Agronomové, šlechtitelé a odborníci v příbuzných oborech

Agronomové, šlechtitelé a odborníci v příbuzných oborech provádějí
výzkum, rozvíjejí nebo vypracovávají teorie, koncepce a metody
a zabývají se praktickým využíváním vědeckých poznatků v oblasti
rostlinné a živočišné.
Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, zdokonalování (rozvíjení) teorií, koncepcí
  a metod v oblasti polních plodin, rostlin a trav; zavádění
  vědeckých poznatků do  praxe, vyvíjení nebo zdokonalování
  kultivačních metod.
b) Provádění výzkumu v oblasti zahradních plodin, vyvíjení nových
  zdokonalených kultivačních metod.
c) Zkoumání charakteristik využití  schopností a produktivity
  půdy,aplikování  těchto  zjištění  k  vývoji  zlepšených
  zemědělských, zahradnických a lesnických metod.
d) Provádění výzkumu v oblasti šlechtění zvířat, zavádění nových
  nebo zdokonalených chovných metod do praxe.
e) Provádění  výzkumu a  vývoje nových  metod nebo zavádění
  zlepšených metod pro zachování lovné zvěře a zachování života
  v přírodě.
f) Provádění výzkumu, zdokonalování či rozvíjení nových metod
  v oblasti  pěstování  stromů,  plánování  a  rozhodování
  v zalesňování  a  exploataci  lesních  stanovišť; určování
  správného využití lesního porostu.
g) Provádění  výzkumu,  rozvíjení  a  zavádění  nových metod
  ekonomického využívání pastvin.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: agronom,
vědecký pracovník pěstování plodin, vědecký pracovník v lesnictví,
odborný šlechtitel, vědecký pracovník v zemědělství, pomolog.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik agronom - 321
2, technik ovocnářství - 321 2, technik pomolog - 321 2.

Skupina 222 Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci provádějí výzkum,
rozvíjejí nebo vypracovávají koncepce, teorie a metody, zabývají
se praktickým využíváním vědeckých poznatků v medicíně, farmacii,
ve veterinárním lékařství.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu a získávání
vědeckých     poznatků studiem lidských a zvířecích poruch zdraví,
cest k jejich léčení; doporučování a aplikování preventivních
opatření pro zlepšení zdraví; příprava vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
222 1 Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů)
222 2 Zubní lékaři (dentisté)
222 3 Veterinární lékaři
222 4 Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci
222 5 Hygienici

222 1 Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů)

Lékaři, ordináři provádějí výzkum, zdokonalují nebo rozvíjejí
teorie, koncepce, praktické metody a aplikují preventivní nebo
léčebná opatření.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu  poruch  a  nemocí  lidského organizmu
  a preventivních a léčebných metod.
b) Provádění vyšetření a stanovení diagnoz.
c) Předpisování  a  poskytování  léčebných  postupů  při
  diagnostikovaných nemocech, poruchách nebo úrazech.
d) Poskytování specializovaných  lékařských nebo chirurgických
  zákroků pro určité typy nemocí, poruch nebo poranění.
e) Provádění poradenství při aplikaci preventivních léčebných
  metod a postupů.
f) Účast při vývoji a prosazování zákonů o veřejném zdraví,
  bezpečnostních předpisech.
g) Podpora rozvoje zdraví obyvatelstva.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: praktický
lékař, soudní lékař, oftalmolog, neurolog, chirurg, psychiatr,
gynekolog, anesteziolog, kardiolog, dermatolog, pediatr, ordinář,
radiolog.

222 2 Zubní lékaři (dentisté)

Zubní lékaři provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí teorie,
koncepce a praktické metody a zabývají se praktickým využíváním
vědeckých poznatků v stomatologii.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu zubních a příbuzných poruch nebo nemocí;
  výzkum preventivních nebo léčebných metod.
b) Stanovování diagnózy, poradenství a poskytování nezbytných
  stomatologických zákroků.
c) Poskytování chirurgických, lékařských a jiných forem léčebných
  zákroků při léčení různých typů zubních a ústních chorob
  a poruch.
d) Účast při vývoji a prosazování zákonů s cílem udržování
  a zlepšování norem zdraví v oblasti stomatologie.
e) Příprava vědeckých prací a zpráv.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zubní lékař,
zubní lékař se specializací v oboru čelistní ortopedie, dětská
stomatologie,   paradontologie,   stomatologická  chirurgie,
stomatologická protetika; odborný dentista.

222 3 Veterinární lékaři

Veterinární lékaři vedou výzkum, zlepšují nebo vyvíjejí nové
koncepce, teorie a praktické metody a aplikují lékařské vědomosti
v oblasti zvěrolékařství.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu,  zlepšování,  vývoj  koncepcí,  teorií
  a praktických metod v oblasti veterinárního lékařství.
b) Vedení vyšetření, diagnostikování chorob nebo zranění u zvířat.
c) Poskytování chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků.
d) Očkování zvířat proti nemocem.
e) Poradenství v oblasti péče o chov zvířat.
f) Vyšetřování kvality, čistoty a zdravotní nezávadnosti potravin
  vyráběných částečně nebo úplně ze surovin živočišného původu
  a určených pro konzumaci.
g) Pomoc při epidemiologickém, radiologickém a jiném dozoru nad
  zdravím zvířat.
h) Příprava vědeckých prací a zpráv.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: veterinární
lékař, veterinář v oblasti epidemiologie, chirurg veterinář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: veterinární technik
- 322 7, veterinární asistent - 322 7.

222 4 Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci

Farmaceuti, magistři, lékárníci provádějí výzkum, vyvíjejí nebo
zdokonalují teorie, koncepce a  praktické metody, které pak
aplikují při přípravě a dávkování nebo prodávání léků a drog.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava a řízení přípravy léků podle lékařských předpisů
  lékařů, zubních lékařů a veterinářů.
b) Kontrola lékařských předpisů s cílem zajistit, aby nedošlo
  k předávkování léky; zajistit, aby pacient (nebo osoba, která
  lék  podává)  rozuměl  instrukcím  a  radám  o  možných
  kontraindikacích apod.
c) Dávkování léků a drog v nemocnicích nebo jejich podávání
  v lékárnách.
d) Udržování záznamů obzvláště o narkotikách, jedech a vydávaných
  návykových drogách.
e) Zkoušení léků s cílem určit jejich totožnost, čistotu a účinek.
f) Účast na vývoji řídících postupů a předpisů.
g) Příprava vědeckých prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: farmaceut,
farmaceut v oboru veterinární  farmacie, magistr v lékárně,
lékárník, lékárník kvalitář, lékárník analytik.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: lékárník asistent
- 322 8, chemik specializovaný na výrobu léčiv - 211 3.

222 5 Hygienici

Hygienici provádějí výzkum, rozvíjejí a vypracovávají koncepce,
teorie a metody v oblasti hygieny a zabývají se praktickým
využíváním vědeckých poznatků pro udržování a zvyšování hygieny.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, rozvíjení a zlepšování koncepcí, teorií
  a praktických metod v oblasti hygieny.
b) Spolupráce při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
  a dozírání na plnění těchto úkolů.
c) Podávání závazných poznatků.
d) Řízení, provádění a zajišťování hygienického dozoru, dávání
  závazných pokynů k odstranění zjištěných závad.
e) Řízení, provádění a zajišťování opatření proti vzniku a šíření
  přenosných nemocí a nemocí z povolání.
f) Řízení a zajišťování (vč. provádění) opatření ke zdravotnické
  ochraně státních hranic.
g) Příprava vědeckých prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: hygienik
v oboru hygiena záření, v oboru ochrana státu, v oboru životního
prostředí, v oboru epidemiologie, v oboru hygiena práce a nemocí
z povolání, v oboru hygiena dětí a dorostu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazena jinde: vedoucí hygienické
stanice - 122 9.

       TŘÍDA 23 ODBORNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Odborní pedagogičtí pracovníci provádějí výzkum, zdokonalují nebo
vyvíjejí teorie, koncepce a praktické metody, které se vztahují
k jejich oboru, připravují články a knihy. Vyučují teorii a praxi
v jedné nebo více disciplinách na různých vzdělávacích úrovních.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vedení tříd, kurzů nebo
konzultace na určité úrovni výchovy a vzdělávání. Tito pedagogičtí
pracovníci se zabývají vyučováním a výchovou postižených osob
včetně dozoru a poradenství, úpravami učebních osnov, spoluúčastí
při rozhodování ohledně organizace vyučování a příbuzných činností
na  školách a  univerzitách; vedením  výzkumu v příslušných
předmětech s cílem zlepšit koncepci, teorii nebo praktické metody.
Připravují učební pomůcky, knihy, skripta, píší odborné články
a zprávy.

Dohled na jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
231 Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách
232 Učitelé středních škol
233 Učitelé základních škol a předškolní výchovy
234 Učitelé na speciálních školách
235 Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení

Skupina 231 Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých
      školách

Vědeckopedagogičtí pracovníci a  učitelé na vysokých školách
vyučují své předměty na různých úrovních, vedou výzkum, vyvíjejí
koncepce, teorie a praktické metody, náležející do jejich určitého
oboru, připravují vědecké články a knihy.

Mezi úkoly, které obvykle plní patří: příprava a úpravy osnov;
vedení kurzů; poskytování seminářů a konzultací, vedení přednášek;
spoluúčast na rozhodování týkajících se organizace univerzitního
vyučování a příbuzných činností; vedení výzkumu v oblasti jejich
speciálních předmětů s cílem zlepšit nebo vyvinout koncepce,
teorie a praktické metody pro využití v průmyslové nebo jiné
oblasti; příprava odborných článků a knih.

Zahrnujeme sem dohled nad jinými pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

231 1 Vědeckopedagogičtí pracovníci
231 9 Ostatní učitelé na vysokých školách
231 1 Vědecko-pedagogičtí pracovníci

Vědecko-pedagogičtí  pracovníci vyučují  na vysokých školách,
univerzitách a vyšších školských zařízeních své předměty, dále
vedou výzkum, vylepšují nebo vyvíjejí koncepce, teorie a praktické
metody, připravují vědecké články a zprávy.

Příklady pracovních činností:
a) Vypracovávání a úpravy osnov a příprava studijních kurzů
  v souladu s požadavky.
b) Přednášení a vedení  konzultací, seminářů a laboratorních
  pokusů.
c) Podněcování diskusí a nezávislého myšlení mezi studenty.
d) Dozor tam, kde je to přiměřené, zejména při experimentálních
  a praktických cvičeních, které provádějí studenti.
e) Poskytování, vyhodnocování a  známkování zkušebních článků
  a zkoušek.
f) Řízení přímého výzkumu u studentů postgraduálního studia nebo
  jiných členů katedry.
g) Výzkum a vývoj koncepcí, teorií a praktických metod pro
  aplikaci v průmyslových a jiných oblastech.
h) Příprava vědeckých knih, přednášek a článků.
i) Návštěva konferencí a seminářů.
j) Spoluúčast  při  rozhodovacím  procesu  týkajícím  se
  vysokoškolských nebo univerzitních  fakult, v rozpočtových
  a jiných záležitostech.
k) Pomoc při činnostech spojených s mimořádnými osnovami, jako
  jsou diskusní společnosti.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: docent na
fakultě, vysokoškolský profesor.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: rektor VŠ - 121 0,
děkan fakulty - 122 9, vedoucí katedry VŠ - 122 9.

231 9 Ostatní učitelé na vysokých školách

Do této podskupiny patří učitelé a ostatní pedagogové na vysokých
    školách, kteří nejsou zařazeni do podskupiny 231 1. Např. lektoři
na univerzitě, odborní instruktoři na vysoké škole.

Skupina 232 Učitelé středních škol

Učitelé středních škol vyučují žáky jeden nebo více předmětů
všeobecně vzdělávacích nebo odborných (před eventuálním studiem na
vysokých školách nebo univerzitách). Navazují na znalosti žáků
získané na ZŠ.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vypracování a úpravy učebních
osnov; vedení tříd a poskytování kurzů v jednom nebo více
předmětech pro vzdělávací a odborné účely včetně soukromých hodin;
spoluúčast na rozhodování týkajícího se organizace vyučování ve
škole a s tím spojených činností.

Patří sem i dohled nad jinými pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
232 1 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
232 2 Učitelé odborných předmětů
232 3 Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů - skupina 334)

Učitelé středních škol zařazeni v těchto podskupinách vyučují
jeden nebo více všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů pro
výchovné účely nebo účely spojené s výkonem povolání nebo dalšího
studia na vysokých školách nebo univerzitách.

Příklady pracovních činností:
a) Vypracovávání  a  úpravy  osnov,  příprava  vzdělávacích
  i výchovných odborných studijních skupin v souladu s požadavky.
b) Přednášení všeobecně vzdělávacích, odborných předmětů a dozor
  nad prací žáků ve třídě a nad disciplínou.
c) Příprava, ukládání a opravy cvičení.
d) Vykonávání zkoušek s cílem vyhodnotit pokrok žáků.
e) Příprava zpráv o práci žáků a konání porad s učiteli a schůzek
  s rodiči.
f) Spoluúčast na schůzích týkajících se výchovné a organizační
  činnosti.
g) Organizování a pomoc  při zvláštních činnostech spojených
  s osnovami jako je diskusní společnost nebo zájmové kluby.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do těchto  podskupin: učitel
češtiny, učitel matematiky, učitel geologie, učitel praktického
vyučování.

Skupina 233 Učitelé základních škol a předškolní výchovy

Učitelé základních škol a předškolní výchovy vyučují řadu předmětů
na základní úrovni vzdělávání a organizují výchovnou činnost pro
děti, které ještě nedosáhly základní školy.

Prováděné úkoly obvykle zahrnují: přípravu vyučovacích programů
a vyučování řady předmětů na základní výchovné úrovni; plánování
a organizování činností určených k usnadnění jazykového vývoje
dětí, fyzických a společenských dovedností; sepsání zpráv z této
činnosti; je možno sem zařadit dohled nad jinými pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
233 1 Učitelé základních škol
233 2 Učitelé předškolní výchovy

233 1 Učitelé základních škol

Učitelé základních  škol vyučují řadu  předmětů na základní
vzdělávací úrovni.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava vyučovacích programů a vyučování předmětů v rámci
  předepsaných nebo doporučených osnov (např. čtení, psaní,
  matematika).
b) Příprava a zadávaní zkoušek, projektů a úkolů s cílem cvičit
  žáky, vyhodnocovat jejich  znalosti a pokrok, poskytování
  doučování, je-li to nezbytné.
c) Organizování a dozor nad mimoosnovní činností žáků.
d) Podněcování osobního vývoje žáků  a diskutování o jejich
  pokrocích s rodiči a třídním učitelem.
e) Dozor nad žáky ve třídě a v jiných prostorách školy.
f) Příprava zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: učitel základní
školy pro 1. stupeň, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro
2. stupeň základní školy, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
pro sportovní školy.

233 2 Učitelé předškolní výchovy

Učitelé předškolní výchovy organizují skupinové a individuální
herní a výchovné činnosti  s cílem podporovat a podněcovat
k fyzickému, duševnímu a společenskému  vývoji dětí ve věku
předškolním.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování a organizování činností určených pro usnadnění vývoje
  fyzických a společenských dovedností dětí.
b) Podporování  jazykového vývoje  pomocí vyprávění  pohádek,
  předvádění divadelních rolí, písní, veršů, rozhovorů a diskusí.
c) Pozorování dětí s cílem ohodnocení; diskutování s rodiči
  o jejich pokrocích a možných problémech.
d) Dozor nad činností dětí s cílem zabezpečit jejich bezpečnost,
  eventuelně řešit konflikty.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: učitelka
mateřské školy odborná.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: vychovatelka mateřské
školy - 332 0, pomocná učitelka mateřské školy - 332 0.

Skupina 234 Učitelé na speciálních školách

Učitelé na speciálních školách učí fyzicky nebo duševně postižené
děti, mladé nebo dospělé osoby nebo ty, kteří mají obtíže s učením
nebo chováním (LMD) na dané úrovni vzdělávání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: úpravy osnov tak, aby
vyhověly určité skupině osob (mentálně nebo fyzicky postižených)
nebo takovým, kteří mají potíže s učením, dále vyučování jednoho
nebo více předmětů např. pro hluché nebo slepé osoby pomocí
slepeckého písma, pomocí odezírání ze rtů a jiných speciálních
pomocných prostředků a technik; příprava zpráv.

Patří sem i dohled nad jinými pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
234 1 Učitelé všeobecně vzdělávacích  předmětů na speciálních
   školách  (vč.  učitelů  speciálních  základních  škol
   a předškolní výchovy)
234 2 Učitelé odborných předmětů na speciálních školách
234 3 Učitelé praktického vyučování na speciálních školách

Učitelé v těchto  podskupinách vyučují všeobecně vzdělávací,
odborné nebo praktické předměty na speciálních školách a to
fyzicky nebo mentálně postižené děti, mládež anebo ty, kteří mají
výrazné potíže s učením.

Příklady pracovních činností:
a) Vypracovávání a úpravy osnov a příprava hodin s činností
  v souladu s požadavky.
b) Vyučování pomocí technik nebo speciálních pomůcek jako je
  slepecké písmo nebo odezírání ze rtů, přiměřené postižení žáka
  a jeho úrovni, dozor ve třídě.
c) Povzbuzování žáků k sebedůvěře, pomoc při učení, užívání metod,
  které by kompenzovaly omezení, způsobená jejich postižením.
d) Zadávání zkoušek, vyhodnocování a zaznamenávání pokroku každého
  žáka,  rozhovory s  rodiči, třídním  učitelem, terapeuty,
  sociálními pracovníky apod.
e) Dávání soukromých lekcí.
f) Příprava zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: učitel 1.
stupně pomocné školy, učitel 1. stupně speciální školy, učitel 1.
stupně zvláštní školy, učitel odborných předmětů speciální školy
(speciálního  odborného  učiliště),  učitel  ve  speciálním
pedagogickém centru.

Některá  příbuzná zaměstnání  zařazená jinde:  vychovatel na
speciálních školách - 333 1.

Skupina 235 Učitelé  a odborní  pedagogičtí pracovníci  jinde
      neuvedení

Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení provádějí
výzkum, vyvíjejí a zajišťují poradenskou činnost ve vzdělávacím
procesu a výukových pomůckách, kontrolují a sledují práci učitelů
a dosažené výsledky při provádění určitých vzdělávacích programů,
navrhují změny a zdokonalení podle potřeby, rozvíjejí vědomosti
a dovednosti po stránce hudební, výtvarné, herecké, jazykové apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu zaměřeného
na rozvoj školních osnov, učebních metod a jiných otázek; dále se
zaměřují na učební pomůcky a poskytují porady při nutných změnách
a zdokonaleních; provádějí pravidelnou kontrolu práce učitelů při
zavádění  určitých  vzdělávacích  programů;  navrhují  změny
a zdokonalení podle potřeby; připravují zprávy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
235 1 Specialisté zaměření na metody výuky
235 2 Školní inspektoři
235 3 Učitelé základních uměleckých škol (vč. soukromých učitelů
   uměleckých předmětů)
235 4 Učitelé jazykových škol a učitelé jazyků (kromě učitelů
   jazyků na školách)
235 5 Učitelé        pedagogických        středisek
   a pedagogicko-psychologických poraden
235 6 Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
   výchovy
235 9 Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení

235 1 Specialisté zaměření na metody výuky

Specialisté zaměření na metody výuky provádějí výzkum, vyvíjejí
a zajišťují poradenskou činnost při zavádění výukových metod
a pomůcek.

Příklady pracovních činností:
a) Výzkum stávajícího stavu  učebních osnov, výukových metod
  a jiných učebních postupů včetně doporučení možných zlepšení.
b) Poradenská činnost při volbě náplně kurzů a metod zkoušení.
c) Výzkum audiovizuálních a jiných učebních pomůcek, poradenská
  činnost, plánování a organizování jejich zavádění ve školních
  zařízeních.
d) Kontrola a sledování práce učitelů a dosažených výsledků při
  zavádění  určitých vzdělávacích  programů, navrhování změn
  a zdokonalení.
e) Příprava vědeckých prací a zpráv.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pedagogický
poradce pro učební pomůcky,  pedagogický poradce pro tvorbu
učebních osnov, specialista audiovizuálních a jiných prostředků
výuky.

235 2 Školní inspektoři

Školní inspektoři kontrolují a sledují práci učitelů a dosažené
výsledky při provádění vzdělávacích programů, navrhují změny
a zdokonalení podle potřeby.

Příklady pracovních činností:
a) Pravidelná kontrola škol, projednávání otázek týkajících se
  učebních osnov, učebních pomůcek apod. s pracovníky správy
  a učiteli.
b) Návštěva tříd a sledování metody výuky, vyhodnocování výkonu
  učitele a dosažených výsledků.
c) Psaní zpráv a doporučení pro nadřízené orgány, navrhování
  možných změn a zdokonalení učebních osnov, pomůcek a metod
  výuky apod.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled     nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vrchní školní
inspektor, školní  inspektor, školní inspektor  výchovy mimo
vyučování.

235 3 Učitelé základních uměleckých škol (vč. soukromých učitelů
   uměleckých předmětů)

Učitelé v této podskupině rozvíjejí vědomosti a dovednosti dětí,
žáků příp. jiných osob po stránce hudební, výtvarné, herecké apod.
a to buď na základních uměleckých školách, v různých odborných
kursech nebo i soukromě.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: učitel hry na
housle, kytaru, klavír, buben apod., učitel výtvarného umění.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: profesor hudby na
střední škole - 232 2, učitel hudební výchovy na základní škole
- 233 1.

235 4 Učitelé jazykových škol a učitelé jazyků (kromě učitelů
   jazyků na školách)

Učitelé v této podskupině rozvíjejí vědomosti a dovednosti dětí,
žáků příp. jiných osob po  stránce jazykové znalosti a to buď
jednoho nebo více jazyků. Vyučování jazyků může probíhat jak na
jazykové škole v různých  odborných jazykových kurzech, tak
i soukromě.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: zástupce
ředitele jazykové školy, profesor němčiny, angličtiny, učitel
jazykové školy, soukromý učitel jazyků.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: učitel ZŠ vyučující
němčinu - 233 1, učitel SŠ vyučující italštinu - 232 1, metodik
výuky cizích jazyků - 231 9

235 5 Učitelé   pedagogických  středisek   a  pedagogicko-
   psychologických poraden

Pracovníci zatřídění v této podskupině obvykle řeší v součinnosti
s jinými  odbornými  pracovníky  (např.  lékaři,  sociology,
psychology)  různé složité  aspekty, ke  kterým dochází při
vzdělávání dětí, žáků apod. Vykonávají poradenskou činnost při
volbě dalšího studia, případně ve spolupráci s rodiči řeší
problémy u obtížně vychovatelných jedinců v návaznosti na výchovně
vzdělávací proces.

Provádějí  pedagogickou  činnost  v  různých  pedagogických
střediscích.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: pedagog
v pedagogicko-psychologické  poradně,  učitel  pedagogického
střediska.

235 6 Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
   výchovy

Odborní pedagogové zatřídění v této podskupině vyučují teorii
a praxi v jedné nebo více disciplinách v zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy.

Náplň práce těchto pracovníků má obvykle obdobný charakter jako
u učitelů základních případně středních škol.

235 9 Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní odborné pedagogické pracovníky
v oblasti vzdělávání, kteří nejsou zařazení jinde ve skupině 235
Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení, a svým
charakterem práce patří do této skupiny. Do této podskupiny patří
například ti, kteří se zabývají vzděláváním v oblasti výuky řízení
letadel, motorových vozidel, vlaků, metra apod.

V takových případech náplň práce zahrnuje:
a) Vysvětlování využívání a funkce ovládacích prvků v letadlech
  nebo vozidlech.
b) Doprovod žáků při zkušebních letech nebo jízdách a předvádění
  odpovídajících úkonů.
c) Vysvětlení leteckých a silničních předpisů a zákonů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
instruktor v autoškole, odborný letecký instruktor, odborný lektor
rekvalifikačních kurzů, odborný logoped.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pomocný instruktor
v autoškole - 334 3, pomocný instruktor létání - 334 3.

     TŘÍDA 24 OSTATNÍ VĚDCI A ODBORNÍ DUŠEVNÍ
          PRACOVNÍCI JINDE NEUVEDENÍ

Ostatní vědci a odborní  duševní pracovníci jinde neuvedení
provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí teorie, koncepce
a metody, nebo se zabývají praktickým zaváděním znalostí z oblasti
rozšiřování, organizace a vedení obchodu, z oblasti peněžnictví,
jakož i  filozofie, práva, psychologie,  ekonomie, historie,
sociologie, antropologie a jiných společenských a humanitních věd,
umění a zábavy.

Náplň  jejich práce  obvykle zahrnuje:  zpracování informací
týkajících se rozšiřování a organizace, jakož i vedení obchodu,
zavádění  zákona, rozšiřování,  poradenská činnost,  zavádění
znalostí získaných studiem; tvorba zásad sociální, důchodové,
mzdové a zaměstnanostní politiky; tvorba zásad ekonomické politiky
státu,  chování  jednotlivců  či  skupin;  vývoje  jazyka,
filozofických, politických, ekonomických, právních, vzdělávacích,
sociálních, náboženských a jiných doktrín, teorií, koncepcí,
systémů a organizací, a to jak z hlediska současnosti, tak
z hlediska dějin; dále vymýšlení, tvorbu či reprodukci uměleckých
děl; přípravu vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
241 Vědci a odborní duševní  pracovníci v oblasti podnikání
  a v příbuzných oborech
242 Odborní pracovníci v právní oblasti
243 Archiváři, knihovníci a  odborní pracovníci v příbuzných
  oborech
244 Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných
  oborech
245 Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři
246 Odborní  pracovníci církevních  a náboženských  institucí
  (duchovní)
247 Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

Skupina 241 Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání
      a v příbuzných oborech

Vědci  a  odborní  duševní  pracovníci  v oblasti podnikání
a v příbuzných oborech zdokonalují, radí nebo využívají metody
organizace a provádění obchodu.  Náplň jejich práce obvykle
zahrnuje: studium, plánování, poradenskou činnost a účetnictví či
služby spojené s personální a zaměstnaneckou politikou, jakož
i průzkum trhu, reklamu, styk s veřejností, využívání patentových
předpisů, postup při zakládání a řízení obchodních podniků,
využívání hospodářských pravidel dané země.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
241 1 Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, rozpočtů,
   daní apod., hlavní účetní
241 2 Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních
   věcí
241 3 Odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví
241 9 Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání
241 1 Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, rozpočtů,
   daní apod., hlavní účetní

Tito  pracovníci zajišťují  poradenskou činnost  v účetních,
finančních a daňových otázkách, účtují či revidují účty.

Příklady pracovních činností:
a) Radí, plánují a zavádějí rozpočty, kontroly účtů a jiných
  politik a systémů v účetnictví.
b) Připravují a ověřují finanční zprávy předkládané vedením,
  akcionářům, statutárním či jiným tělesům.
c) Příprava daňových podkladů, poradenská činnost v otázkách
  zdanění a urovnávání sporů s daňovými úředníky.
d) Příprava či hlášení předpovědi dosaženého zisku a rozpočtu.
e) Šetření  v  otázkách  podezření  na  zpronevěru, platební
  neschopnost a bankrot.
f) Revidování účtů a vedení účetních knih.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hlavní účetní,
revizor účtů, přísežný účetní znalec, odborný daňový poradce,
auditor.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: účetní mzdový - 343
32, referent kalkulací - 343 38.

241 2 Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních
   věcí

Odborní pracovníci zabývající se personálními a zaměstnaneckými
otázkami provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí teorie, koncepce
a metody  nebo  zajišťují  profesionální  služby  související
s personální politikou, jako např.  nábor či analýza funkcí
a zaměstnanecké otázky.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu,  poradenská  činnost  a  plnění úkolů
  souvisejících  s náborem  pracovníků, jejich  umisťováním,
  vzděláváním, vztahy mezi zaměstnanci a vedením a dalšími
  oblastmi personální politiky.
b) Studium a analýza funkcí v organizaci za využití různých
  prostředků včetně pohovorů s pracovníky, nadřízenými a vedením,
  přesného popisu  náplně práce a  specializace na základě
  získaných informací.
c) Příprava brožur informujících o zaměstnání či práce na systému
  hodnocení zaměstnání.
d) Poradenská  činnost a  zpracování předcházejících  aspektů
  a funkčních analýz v takových oblastech, jako např. správa
  osobních záležitostí, průzkum  lidských zdrojů, plánování,
  školení, podávání informací k zaměstnání a ostatní otázky.
e) Studium  a poradenská  činnost v  oblasti zaměstnání pro
  jednotlivé pracovníky, volby povolání, dalšího vzdělávání nebo
  potřebné přípravy.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: specialista na
personální otázky, poradce v otázkách volby zaměstnání, analytik
pracovních  funkcí,  analytik  povolání,  metodik  povolání,
personalista pro vzdělávání.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: referent personálního
řízení - 343 61, referent péče o zaměstnance - 343 63.

241 3 Odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví

Odborní pracovníci v  peněžnictví a pojišťovnictví provádějí
výzkum, zdokonalují a vyvíjejí teorie, koncepce jakož i praktické
metody, nebo se zabývají koncepční a metodickou činností v oblasti
peněžnictví a pojišťovnictví.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění  výzkumu, zdokonalování  nebo vyvíjení  koncepcí
  a teorií v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví.
b) Tvůrčí  řešení  a  zajišťování  odborných agend, činností
  a náročných prací.
c) Vypracování a realizace obecně závazných prováděcích předpisů
  v dané oblasti.
d) Zajišťování koncepční a metodické činnosti zpravidla s širokými
  vazbami.
e) Poradenská odborná činnost a rozhodování sporných případů.
f) Komplexní náročná rozborová činnost.
g) Tvorba zásad měnové politiky státu.
h) Organizování a zabezpečování     peněžního a kapitálového trhu.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: metodik
bankovních  hotovostních  operací,  metodik  finančního trhu,
pojišťovací a zajišťovací expert, odborný burzovní makléř.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pojistný matematik
- 212 1, guvernér banky - 111 1, ředitel velké obchodní banky
- 121 0, dealer obchodující s cennými papíry - 341 1, pojišťovací
agent - 341 2.

241 9 Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání

Tato podskupina zahrnuje odborné pracovníky v oblasti podnikání,
kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 241 Vědci a odborní duševní
pracovníci v oblasti podnikání a svým charakterem práce sem patří.
Do této podskupiny spadají např. ti, kteří se zabývají studiem,
poradenskou činností a využíváním metod v různých oblastech
podnikání, jako např. průzkum trhu, reklama, styk s veřejností,
využívání patentových předpisů, zakládání a vedení obchodního
podniku a využívání hospodářských principů dané země.

Náplň jejich práce v takovém případě obvykle zahrnuje:
a) Vedení výzkumu, stanovování a poradenská činnost v oblasti
  stávající úrovně prodeje určitého výrobku nebo služeb, určování
  potenciálních trhů a budoucích trendů.
b) Plánování, poradenská činnost nebo řízení a koordinace přípravy
  reklamních kampaní.
c) Studium, poradenská  činnost a vedení  programů pro styk
  s veřejností s ohledem na prohlubování znalosti veřejnosti
  a pochopení příslušného podniku nebo organizace.
d) Poradenská činnost v patentových otázkách, pomoc při přípravě
  přihlášek nebo kontrola přihlášek předložených k registraci,
  příprava rozborů uvádějících pro a proti udělení patentu.
e) Studium  a  poradenská  činnost  ve finančních, právních,
  organizačních, marketingových a jiných otázkách spojených se
  zakládáním a vedením obchodního podniku.
f) Studium, výklad, podání informací, jakož i poradenská činnost
  v oblasti pravidel, jimiž  se řídí příslušné hospodářství
  s ohledem na podporu veřejné sociální péče, spotřeby zboží pro
  domácnost nebo výroby nového.
g) Plnění jiných souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: analytik
specializovaný na průzkum trhu, úředník pro styk s veřejností,
odborný pracovník propagace a reklamy, patentový zástupce, odborný
poradce v  oblasti klasifikací a  číselníků, tiskový mluvčí
společnosti, podniku, specialista efektivnosti podnikání.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný manažer firmy
- 122 4.

Skupina 242 Odborní pracovníci v právní oblasti

Odborní pracovníci v právní oblasti provádějí výzkum právních
otázek, navrhují zákony a předpisy, radí klientům v právních
otázkách, vedou obhajobu nebo obžalobu u soudů, předsedají soudním
líčením a vyhlašují rozsudky u soudů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: právní poradenské služby
klientům, vedení právních záležitostí v zastoupení klientů, vedení
soudních sporů, předsedání soudním jednáním, vyhlašování rozsudku
u soudů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
242 1 Právníci, právní poradci (mimo advokacii a soudnictví)
242 2 Soudci (kromě předsedů Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího
   správního a vrchních soudů a jejich zástupců)
242 3 Notáři
242 4 Státní zástupci (kromě  předsedů Nejvyššího a vrchních
   státních zastupitelství a jejich zástupců)
242 5 Advokáti
242 6 Právní asistenti, praktikanti a koncipienti
242 9 Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení

Pracovníci v těchto podskupinách poskytují právní porady v celé
řadě otázek, vedou obhajobu nebo obžalobu u soudů.

Příklady pracovních činností:
a) Vedení výzkumu v otázkách právních teorií a principů, jejich
  vztah k určitým zákonům a soudním rozsudkům.
b) Návrh zákonů a příprava  vládních předpisů založených na
  stávající legislativě.
c) Poskytování právních rad klientům (a to i vládě) v celé řadě
  otázek a vedení právních záležitostí jménem klientů.
d) Pomoc  klientům  při  projednávání  dohod v záležitostech
  obsahujících právní otázky.
e) Zkoumání okolností sporů či zločinů při zajišťování faktů
  a jejich důsledků.
f) Příprava procesu, obhajoby či obžaloby a jejich vedení u soudu.
g) Vedení obžaloby v zastoupení vlády a kriminálních případech.
h) Vedení procesů, výslechy a srovnávání důkazů a svědectví.
i) Rozhodování v procedurálních otázkách.
j) Rozhodování o právech a povinnostech zainteresovaných stran
  a v případě procesů s porotou rovněž instruování členů poroty
  v právních otázkách.
k) Vyhlašování rozsudků.
l) Poskytování porad v právních otázkách souvisejících s osobními,
  obchodními nebo správními problémy.
m) Zařizování majetkových převodů.
n) Vyšetřování prokazatelně nepřirozených případů úmrtí.
o) Návrh právnických dokumentů a smluv.
p) Plnění souvisejících úkolů.
q) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: právník,
advokát, právní zástupce, obhájce, žalobce, soudce, notář, právní
poradce,  policejní  soudce,  právní  asistent,  praktikant,
koncipient.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: předseda Nejvyššího
soudu - 112 3, předseda Nejvyššího státního zastupitelství - 112
2.

Skupina 243 Archiváři,  knihovníci  a  odborní  pracovníci
      v příbuzných oborech

Archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech
vytvářejí a spravují archivy, knihovny, muzea, umělecké galerie
apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu; sbírání,
oceňování, bezpečné ukládání a ochrana záznamů, uměleckých děl
historického, kulturního a uměleckého významu; organizování sbírek
a výstav, muzeí, uměleckých galerií apod.; vytváření a spravování
systematických sbírek zaznamenaného a publikovaného materiálu,
jeho zpřístupnění uživatelům v knihovnách a podobných institucích.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
243 1 Odborní archiváři (kromě řadových)
243 2 Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových)
243 3 Odborní pracovníci v informacích
243 4 Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galerií)
243 9 Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení
243 1 Odborní archiváři (kromě řadových)

Archiváři provádějí výzkum, sbírají, oceňují, zabezpečují a chrání
zaznamenaný  materiál historického,  kulturního a  uměleckého
významu.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, sbírání, oceňování, organizování a ochrana
  historicky významných a cenných dokumentů, jako např. vládních
  a soukromých listin, fotografií, zvukových nahrávek a filmů.
b) Řízení a sestavování seznamů, bibliografií, mikrofilmových
  kopií a ostatních pomůcek zaměřených na sbírky a jejich
  zpřístupnění uživatelům.
c) Provádění výzkumu o původu, šíření a využívání materiálů
  a předmětů kulturního a historického významu.
d) Příprava vědeckých prací a zpráv.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
archivář - knihovník, vědecký pracovník v oboru archivace.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: archivář - 414 12.

243 2 Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových)

Odborní pracovníci knihoven shromažďují a ukládají zaznamenaný
a publikovaný materiál.

Příklady pracovních činností:
a) Organizování, rozšiřování a spravování systematické sbírky
  knih, periodik a  jiného vytištěného nebo audiovizuálního
  materiálu.
b) Třídění (a doporučování pro sbírky) titulů knih vytištěného
  nebo audiovizuálního materiálu.
c) Organizování, klasifikování  a katalogizování knihovnického
  materiálu.
d) Organizování a spravování výpůjčkového systému.
e) Provádění výzkumu, analýzy a zdokonalování knihovních služeb
  dle potřeb uživatelů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
knihovník,  odborný  dokumentarista,  bibliograf,  informatik
obchodních služeb.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: knihovník - 414 11,
dokumentátor - 414 13.

243 3 Odborní pracovníci v informacích

Odborní pracovníci v oblasti informací vyhledávají, zpracovávají
a poskytují požadované informace.

Příklady pracovních činností:
a) Organizování a spravování informačních sítí.
b) Vyhledávání a poskytování informací ze sbírek samotných, nebo
  z knihoven a informačních sítí obchodním, průmyslovým nebo
  jiným uživatelům.
c) Provádění výzkumu, analýzy a zdokonalování informačních služeb
  podle potřeb uživatelů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: odborník
v informacích pro vědu a výzkum, odborný pracovník střediska
vědeckých informací, vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník
v oboru informací.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: informátor v obchodě,
ve službách - 422 43, informátor v kulturním zařízení - 422 45.

243 4 Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galerií)

Kurátoři provádějí výzkum, sbírají, oceňují, zabezpečují a chrání
umělecké předměty historického, kulturního a uměleckého významu,
jakož i další předměty v muzeích a uměleckých galeriích.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu  o původu, šíření,  využívání materiálů
  a předmětů kulturního a historického významu.
b) Organizování,  rozšiřování a  spravování sbírek  umělecky,
  kulturně, vědecky nebo historicky významných předmětů v muzeích
  nebo uměleckých galeriích.
c) Řízení nebo provádění klasifikace a katalogizace muzejních
  a uměleckých sbírek a organizace jejich výstav.
d) Příprava vědeckých prací a zpráv.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: odborný kurátor
(správce) umělecké galerie, odborný kurátor (správce) muzea.

243 9 Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty     jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje odborné pracovníky kultury a osvěty,
kteří nejsou zahrnutí jinde ve skupině 243 a charakterem své práce
spadají do této skupiny. Příklady zaměstnání zařazených do této
podskupiny: kastelán, instruktor programový.

Skupina 244 Odborní  pracovníci  ve  společenských  vědách
      a v příbuzných oborech

Odborní pracovníci ve společenských a příbuzných vědách provádějí
výzkum, zdokonalují a vyvíjejí teorie, koncepce a metody, zavádějí
do praxe poznatky z ekonomie, sociologie, antropologie, historie,
filologie, psychologie a jiných společenských věd a jazykověd,
anebo poskytují služby zaměřené na plnění potřeb jednotlivců
i skupin.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje: formulování, řešení
současných nebo předpokládaných  ekonomických, politických či
společenských problémů; výzkum nebo popisování minulých událostí
nebo dějů, sledování původu a vývoje lidského druhu, studium
vývoje jazyka, usnadňování styků mezi uživateli různých jazykových
skupin, zajišťování společenských služeb, příprava vědeckých prací
a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
244 1 Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti
244 2 Sociologové,  antropologové,  archeologové,  geografové,
   kriminologové a odborníci příbuzných oborů
244 3 Filozofové, historici, politologové
244 4 Filologové, jazykovědci, grafologové apod.
244 5 Psychologové
244 6 Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (kromě řadových)
244 7 Tlumočníci a překladatelé

244 1 Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti

Ekonomové provádějí  výzkum, vyvíjejí a  zdokonalují teorie,
koncepce  a metody  určené pro  pochopení chování národních
a mezinárodních trhů zboží, služeb a práce. Dále poskytují porady
pro využívání  poznatků při navrhování  hospodářské politiky
a formulování řešení současných nebo předpokládaných hospodářských
obtíží.

Příklady pracovních činností:
a) Studium, poradenská činnost a zacházení s různými ekonomickými
  aspekty, jako např. výrobní metody, metody průzkumu trhu,
  národní a  mezinárodní obchodní směry  vývoje, monetární,
  fiskální a cenové politiky, zaměstnanosti, příjmu, produktivity
  a spotřeby.
b) Shromažďování, analýza  a výklad ekonomických  dat pomocí
  ekonomických teorií  a různých statistických  nebo jiných
  postupů.
c) Poradenská činnost v oblasti ekonomické politiky a kroků, které
  je třeba učinit z hlediska hospodářských faktorů a trendů
  v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
d) Příprava vědeckých prací a zpráv.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: odborný ekonom,
odborný ekonom metodik, specialista, expert, odborný ekonom práce
a mezd, odborný  ekonom marketingu, obchodu,  odborný ekonom
prognostik.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ekonom práce - 343 51.

244 2 Sociologové,  antropologové,  archeologové,  geografové,
   kriminologové a odborníci příbuzných oborů

Sociologové,   antropologové,   archeologové,   geografové,
kriminologové a odborní pracovníci v příbuzných oborech zjišťují
a popisují společenskou strukturu společenství, původ a vývoj
lidstva, závislost životních podmínek a lidské činnosti, využívání
poznatků jako základu pro rozhodování.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu původu, vývoje a struktury společenských
  vzorků, organizací a vztahů uvnitř lidské společnosti.
b) Sledování původu a vývoje lidstva na základě studia změněné
  charakteristiky, kulturních a společenských institucí.
c) Sledování vývoje lidstva na základě pozůstatků minulosti jako
  např. obydlí, chrámů, nástrojů, hrnčířských výrobků, mincí,
  zbraní nebo sochařských děl.
d) Studium  fyzikálních  a  klimatických  vlivů v oblastech,
  souvislosti nálezů s ekonomickými, společenskými a kulturními
  činnostmi.
e) Poradenská  činnost při  praktickém využívání  nálezů pro
  formulování ekonomické a  společenské politiky pro určité
  skupiny obyvatel a oblasti, jakož i pro vývoj trhu.
f) Příprava vědeckých prací a zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání, zařazených do této podskupiny: sociolog,
antropolog, archeolog, geograf, etnolog, kriminolog.

244 3 Filozofové, historici, politologové

Filozofové, historici a politologové provádějí výzkum a popisují
minulé události a jevy, včetně vývoje společenských a ekonomických
struktur, kulturních a politických institucí a pohybů a své
poznatky používají jako základ pro politiku, diplomacii apod.

Příklady pracovních činností:
a) Výzkum, většinou na základě logického myšlení, nejobecnějších
  příčin, zásad a výzkum  činnosti, zkušenosti a existence
  lidstva, výklad a vývoj filozofických koncepcí a teorií.
b) Hledání a porovnávání základních zdrojů, jako např. původních
  nebo současných záznamů minulých událostí a pomocných zdrojů,
  jako např. archeologických a antropologických nálezů.
c) Výběr odpovídajícího materiálu,  kontrola jeho správnosti,
  výzkum a popis dějin určitého časového úseku, země nebo
  oblasti,  popř.  určitých  stránek  (např.  ekonomických,
  společenských nebo politických stránek dějin).
d) Provádění výzkumu v takových oblastech, jako např. politická
  filozofie, minulá a současná teorie a praxe politických systémů
  a institucí.
e) Sledování současných politických institucí a shromažďování dat
  o nich z různých zdrojů, včetně ústních informací od vlády,
  představitelů politických stran a jiných odpovědných osob.
f) Předkládání  závěrů  pro  publikaci  nebo použití vládou,
  politickými stranami, jinými organizacemi a zainteresovanými
  osobami.
g) Příprava vědeckých prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: filozof,
historik, politolog, genealog.

244 4 Filologové, jazykovědci, grafologové apod.

Filologové, jazykovědci  a grafologové studují  původ, vývoj
a strukturu jazyků.

Příklady pracovních činností:
a) Studium vztahů mezi starověkými původními jazyky a moderními
  jazykovými skupinami, sledování původu a vývoje slov, mluvnice
  a jazykových forem.
b) Poradenská činnost nebo příprava klasifikačních systémů jazyků,
  gramatiky, mluvnice apod.
c) Příprava vědeckých prací a zpráv.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: filolog,
grafolog, morfolog, fonolog, etymolog.

244 5 Psychologové

Psychologové  provádějí výzkum  a studium  duševních procesů
a chování lidí, jednotlivých osob i skupin, poskytují rady nebo
využívají znalosti pro rozvoj osobnosti, společnosti. Pomáhají při
výběru škol, dalšího vzdělávání a volby povolání.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování a provádění testů pro měření duševních, fyzických
  a jiných schopností, jako např. testy inteligence, schopností,
  sklonů apod., výklad a vyhodnocování výsledků a poskytování
  porad.
b) Analýzy vlivů dědičnosti,  společnosti, povolání a jiných
  faktorů na myšlení a chování jednotlivce.
c) Vedení poradenských či terapeutických hovorů s jednotlivci
  a skupinami, sledování případů.
d) Udržování požadovaných kontaktů, např. s členy rodiny, úřady
  odpovědnými za vzdělání nebo se zaměstnavateli, doporučování
  vhodných opatření a řešení obtíží.
e) Studium psychologických faktorů a jejich vlivů na diagnózu,
  léčbu a prevenci duševních chorob, citových poruch osobnosti,
  konzultace s duševními pracovníky příbuzných oborů.
f) Příprava vědeckých prací a zpráv.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: psycholog
všeobecně, sociální psycholog, pedagogický psycholog, klinický
psycholog, vědecký pracovník v oboru psychologie.

244 6 Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (odborní sociální
   pracovníci, kromě řadových)

Odborní pracovníci v této podskupině provádějí výzkum a studium
v oblasti sociální péče, vedou klienty v sociálních a příbuzných
otázkách tak, aby jim usnadnili nalézt a využívat zdroje pro
překonání obtíží a dosažení určitých cílů.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc jednotlivcům a rodinám s osobními a sociálními obtížemi.
b) Shromažďování informací o klientových potřebách a poskytování
  porad týkajících se jeho práva a povinností.
c) Analýza klientovy situace a předkládání alternativních přístupů
  pro řešení problémů.
d) Vedení záznamů nebo zpráv o jednotlivých případech pro soudy či
  jiné organizace.
e) Provádění výzkumu,  plánování, vyhodnocování, zdokonalování
  a rozvíjení sociální péče.
f) Prevence před rozvojem zločinnosti či zajišťování včlenění
  propuštěných na základě organizace a dohledu nad společenskými,
  rekreačními a  vzdělávacími činnostmi v  klubech mládeže,
  obecních střediscích apod. anebo jinými prostředky.
g) Pomoc fyzicky nebo mentálně postiženým osobám, aby se jim
  dostalo odpovídajícího zacházení, a umožnění rozvoje jejich
  schopností zajišťujících jejich začlenění do společnosti.
h) Plánování, organizování či zajišťování služeb v domácnosti.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
sociální pracovník všeobecně, odborný sociální pracovník obce,
odborný sociální pracovník podniku, odborný pracovník sociální
péče, sociální kurátor.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: sociální pracovník
- 346 0.

244 7 Tlumočníci a překladatelé

Tlumočníci a překladatelé tlumočí nebo překládají z jednoho jazyka
do druhého.

Příklady pracovních činností:
a) Překládání a tlumočení z jednoho jazyka do druhého a zajištění
  správného významu tak, aby právní, technické nebo vědecké práce
  byly správně převedeny a aby frazeologie, terminologie, duch
  a styl prací odpovídal co nejvíce     předloze.
b) Překládání z jednoho jazyka do druhého, zvláště na konferencích
  a podobných podnicích, zajištění správného významu a pokud
  možno i ducha originálu.
c) Vyvíjení metod pro využívání počítačů a jiných nástrojů pro
  zvýšení produktivity a kvality překladů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: překladatel,
tlumočník.

Skupina 245 Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři

Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři vytvářejí nebo provádějí
literární, dramatická, hudební a jiná umělecká díla.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: psaní literárních děl,
oceňování  hodnot  literárních  a  jiných  uměleckých  děl,
shromažďování informací o současných událostech a psaní o nich;
tvorba soch, obrazů, rytin či kreseb; restaurace malby; skládání
hudby; tanec, hraní nebo režie těchto představení.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
245 1 Spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři
245 2 Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, umělečtí grafici
   a výtvarníci
245 3 Hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci
245 4 Choreografové, baletní mistři a tanečníci
245 5 Režiséři, scenáristé, dramaturgové divadel, filmu, rozhlasu
   a televize, vypravěči
245 6 Komentátoři, reportéři a žurnalisté v televizi a rozhlase
245 7 Herci (vč. loutkoherců), animátoři
245 8 Umělečtí designéři a návrháři
245 9 Ostatní umělečtí pracovníci jinde neuvedení

245 1 Spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři

Spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři píší literární
díla, která publikují nebo předkládají v dramatické formě, hodnotí
literární umělecká díla a umělecká představení, píší a upravují
zprávy, články nebo komentáře.

Příklady pracovních činností:
a) Psaní literárních děl pro publikaci.
b) Hodnocení (písemné) literárních, hudebních či jiných uměleckých
  děl a uměleckých představeních.
c) Shromažďování,  komentování a  zpravodajství o  současných
  událostech, zprávy pro časopisy a periodika.
d) Vedení rozhovorů s politiky a jinými veřejnými osobnostmi na
  tiskových konferencích a při jiných příležitostech, jakož
  i jednotlivé rozhovory zaznamenávané pro tisk.
e) Psaní úvodníků, výběr, revidování, uspořádávání a upravování
  předložených článků a jiných materiálů pro publikaci v novinách
  a periodikách.
f) Hodnocení předkládaných rukopisů pro publikaci v knižní formě,
  doporučení  publikací,  úprava  nebo  dohled nad úpravami
  materiálů.
g) Psaní reklam podporujících prodej určitých výrobků nebo služeb.
h) Výběr,  shromažďování  a  příprava  propagačních materiálů
  o obchodních a jiných organizacích pro šíření tiskem.
i) Navrhování a psaní brožur, příruček a podobných technických
  publikací.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: spisovatel,
básník,  dramatik, odborný  kritik umění,  novinář, redaktor
v novinách a periodikách, redaktor v nakladatelství, redaktor
- publicista.

245 2 Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, umělečtí grafici
   a výtvarníci

Sochaři, malíři, umělečtí  restaurátoři, výtvarníci vytvářejí
umělecká díla socháním, malováním, kreslením, rytím či jinými
příbuznými technikami.

Příklady pracovních činností:
a) Vytváření realistických nebo abstraktních trojrozměrných či
  reliefních tvarů z materiálů jako je např. dřevo, kámen, hlína,
  kov nebo z jejich kombinací.
b) Vytváření realistických nebo abstraktních kreseb a maleb pomocí
  tužky, inkoustu, křídy, olejových barev, vodových barev anebo
  jiných technik.
c) Vytváření kreseb a rytin či  leptů do kovu, dřeva a jiných
  materiálů.
d) Kreslení obrázků  představujících osoby nebo  děje, často
  prostřednictvím karikatury.
e) Ilustrace knih, časopisů, reklam apod.
f) Restaurace poškozených, vybledlých, znečištěných maleb a jiných
  uměleckých předmětů.
g) Malování miniatur.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: sochař,
umělecký malíř, umělecký rytec a leptař, umělecký restaurátor,
preparátor, konzervátor, umělecký grafik, výtvarník kostýmů.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde:  restaurátor,
preparátor, konzervátor - 347 9, preparátor (balzamovač) - 321 1,
návrhář kostýmů - 347 1.

245 3 Hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci

Hudební skladatelé, dirigenti,  zpěváci a hudebníci skládají
a upravují hudební díla, řídí nebo se účastní jejich provedení.

Příklady pracovních činností:
a) Vymýšlení a komponování hudebních děl.
b) Úprava nebo aranžování hudby pro určité hudební skupiny,
  hudební nástroje či příležitosti.
c) Řízení hudebních nebo vokálních skupin.
d) Hra na jeden nebo několik hudebních nástrojů sólově nebo
  v orchestru.
e) Zpěv sólový nebo sborový.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: hudební
skladatel, dirigent, sbormistr, zpěvák, instrumentalista.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pouliční hudebník
- 347 3, pouliční zpěvák - 347 3, vedoucí hudební skupiny - 347 3.

245 4 Choreografové, baletní mistři a tanečníci

Choreografové, baletní mistři a tanečníci vymýšlejí a vytvářejí či
provádějí taneční představení.

Příklady pracovních činností:
a) Vymýšlení a vytváření choreografií, které často sdělují příběh,
  téma, ideu či náladu pomocí kombinace kroků, pohybů a gest.
b) Provozování  sólového  či  skupinového  tance, nebo tance
  s partnerem včetně baletu.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: choreograf,
tanečník v baletním souboru, primabalerina, baletní mistr.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: tanečník v nočním
klubu - 347 3.

245 5 Režiséři, scénáristé, dramaturgové divadel, filmu, rozhlasu
   a televize, vyprávěči

Režiséři, scénáristé, dramaturgové divadel a filmu režírují, píšou
scénáře a předkládají literární díla v dramatické formě pro
divadlo a film.

Příklady pracovních činností:
a) Psaní scénářů a příprava programů pro divadlo, film, rozhlas
  a televizi.
b) Studium scénářů (podkladů) pro volbu umělecké interpretace,
  instruování herců o metodách herectví, režírování všech složek
  dramatického představení v divadle, televizi, rozhlase nebo
  filmu včetně výběru herců a konečného rozhodování o kostýmech,
  výpravě, zvukových a světelných efektech.
c) Předkládání literárních děl v dramatické formě pro film,
  divadlo, rozhlas a televizi.
d) Hlasité vyprávění příběhů nebo čtení literárních děl pro
  výdělek nebo zábavu posluchačů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: divadelní,
filmový, rozhlasový, televizní  režisér, dramaturg divadelní,
filmový, scénárista, vypravěč.

245 6 Komentátoři, reportéři a žurnalisté v televizi a rozhlase

Komentátoři, reportéři  a žurnalisté v  televizi a rozhlase
připravují různé komentáře a reportáže pro televizi a rozhlas.

Příklady pracovních činností:
a) Shromažďování,  komentování a  zpravodajství o  současných
  událostech, zprávy pro rozhlas a televizi.
b) Vedení rozhovorů s politiky a jinými veřejnými osobnostmi při
  různých příležitostech zaznamenávané pro rozhlas a televizi.
c) Výběr, shromažďování a příprava propagačních materiálů pro
  šíření médii.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: televizní
komentátor, žurnalista, reportér televizní, rozhlasový.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: hlasatel televizní,
rozhlasový - 347 2.

245 7 Herci (vč. loutkoherců), animátoři

Herci, vypravěči, animátoři hrají nebo vyprávějí ve filmech,
televizních, rozhlasových nebo divadelních představeních.

Příklady pracovních činností:
a) Učení se rolím a jejich hraní v dramatických představeních
  v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu (vč. loutkových her).
b) Příprava animovaných her.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: herec,
loutkoherec, animátor odborný.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: klaun - 347 4,
kouzelník - 347 4, impresário - 122 9, divadelní producent - 122
9, filmový producent - 122 9, rozhlasový a televizní producent
- 122 9, divadelní manažer - 122 9.

245 8 Umělečtí designéři a návrháři

Umělečtí designéři a návrháři, vymýšlejí, navrhují a provádějí
úpravu vzhledu různých výrobků, knih, časopisů apod.

Příklady pracovních činností:
a) Vytváření a umělecké návrhy úprav a ilustrací knih, časopisů,
  reklam apod.
b) Umělecké ztvárnění a vytváření vzhledu u různých typů výrobků
  v souvislosti s módním trendem a estetickými požadavky.
c) Provádění výzkumu v oblasti designu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: umělecký
designér, umělecký návrhář, umělecký maskér odborný.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: architekt interiérů
- 214 1, průmyslový návrhář - 347 1, komerční návrhář - 347 1,
bytový architekt - 347 1.

245 9 Ostatní umělečtí pracovníci jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní umělecké pracovníky, kteří nejsou
zahrnuti jinde v rámci skupiny 245 a svým charakterem práce do
této skupiny patří.

Skupina 246 Odborní pracovníci církevních a náboženských institucí
      (duchovní)

Odborní pracovníci církevních a náboženských institucí (duchovní)
provádějí výzkum, vyvíjejí, vykládají, objasňují různé náboženské
pojmy a radí nebo pomáhají při různých životních problémech
a mimořádných situacích.

Náplň jejich práce  obvykle zahrnuje: formulování náboženské
politiky a rozhodování o činnosti, zajišťování duchovních služeb,
plnění různých administrativních a     sociálních povinností v rámci
určité náboženské organizace, zajištění duchovního a morálního
vedení v souladu s příslušným náboženstvím; psaní náboženských
prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
246 0 Odborní pracovníci církevních  a náboženských institucí
   (kromě nevysvěcených)

246 0 Odborní pracovníci církevních  a náboženských institucí
   (kromě nevysvěcených)

Odborní pracovníci církevních a náboženských institucí (duchovní)
provádějí výzkum, vyvíjejí a vykládají náboženské koncepce, radí
nebo plní veškeré duchovní služby.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění výzkumu, studium vývoje a výklad náboženských teorií
  a koncepcí.
b) Pomoc při formulování a rozhodování o náboženské politice
  a činnostech.
c) Plnění různých administrativních a společenských povinností
  včetně účasti na komisích a setkáních náboženských organizací.
d) Plnění duchovních služeb.
e) Poskytování  duchovního  a  morálního  vedení  v  souladu
  s příslušným náboženstvím.
f) Propagace náboženských doktrín ve vlastní zemi či zahraničí.
g) Psaní náboženských prací a zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: teolog, kněz,
imám, rabín, misionář, vysvěcený mnich, jeptiška.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: kazatel, řádová
sestra, mnich (nevysvěcený) - 349 0.

Skupina 247 Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

Odborní administrativní pracovníci obvykle pracují jako vysoce
kvalifikovaní úředníci ve veřejných službách nebo jako státní
úředníci a nelze je zatřídit do jiných skupin hlavní třídy 1 nebo
2.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výzkum, zdokonalování nebo
vyvíjení teorií  a koncepcí v dané  oblasti, tvůrčí řešení
a zajišťování odborných agend, činností a ostatních náročných
prací, zajišťování koncepční a metodické činnosti, vypracování
vědeckých prací a zpráv.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
247 0 Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
referent ministerstva, odborný administrativní pracovník soudu.

             HLAVNÍ TŘÍDA 3
 TECHNIČTÍ, ZDRAVOTNIČTÍ, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNÍCI
           V PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí  pracovníci a pracovníci
v příbuzných oborech provádějí většinou technické a příbuzné úkoly
spojené s výzkumem a využitím vědeckých, společenských, vládních,
obchodních či uměleckých koncepcí, zásad, předpisů a metod.
Vychovávají v různých školských zařízeních. Většina zaměstnání
v této hlavní třídě vyžaduje schopnosti odpovídající bakalářskému,
vyššímu odbornému nebo úplnému střednímu vzdělání.

Úkoly  plněné  techniky,  zdravotníky,  sportovci,  pedagogy
a pracovníky  příbuzných  oborů  obvykle  zahrnují: provádění
technické práce spojené s výzkumem a využitím koncepcí a metod na
poli přírodních, lékařských, zemědělských a společenských věd,
jakož i v oblasti inženýrství, techniky a humanitních věd.

Náplň jejich práce rovněž zahrnuje výchovu dětí, žáků, invalidních
osob apod.; organizování a provádění různých technických služeb
zaměřených na obchod, finance, správu, včetně státní správy ve
smyslu zavádění velkého počtu zákonů a předpisů; sociální péči;
umělecké a  sportovní zábavy; plnění  některých náboženských
povinností.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Pracovníci zařazení v této hlavní třídě mohou být vedeni vyššími
státními úředníky, vedoucími a řídícími nebo vědeckými odbornými
duševními pracovníky.

Zaměstnání této hlavní třídy je rozděleno na následující třídy:
31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
32 Techničtí  pracovníci  v  oblasti  biologie,  zdravotničtí
  a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
33 Pedagogičtí pracovníci
34 Jiní pomocní odborní pracovníci

        TŘÍDA 31 TECHNICI VE FYZIKÁLNÍCH,
        TECHNICKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech plní
technické  úkoly  spojené  s  výzkumem  a aplikací koncepcí
a praktických metod v oblasti fyzikálních věd, technických věd,
výpočetní techniky, řídí a provozují technická zařízení, řídí
letadla, navigují lodě, zkoumají bezpečnostní hlediska výroby
a jiných procesů a výrobky.

Úkoly, které plní tito pracovníci obyčejně zahrnují: provádění
technických prací v oblasti fyzikálních věd, výpočetní techniky,
technických věd, řízení a provozování optických, elektronických
a příbuzných zařízení a systémů, řízení letadel a navigování lodí,
zkoumání a využívání bezpečnostních norem a postupů týkajících se
staveb, zařízení, procesů a výrobků.

Tito pracovníci mohou být vedeni pracovníky zařazenými v hlavní
třídě 1 nebo 2.

I zde je možný dohled nad jinými pracovníky.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
311 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
312 Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky
313 Obsluha optických a elektronických zařízení
314 Letecký a lodní personál (odborný)
315 Bezpečnostní, protipožární, kolaudační technici a technici
  kontroly zdravotní nezávadnosti a jakosti
316 Technici železničního provozu

Skupina 311 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných
      oborech

Technici  ve fyzikálních,  technických a  příbuzných oborech
provádějí různé technické úkoly týkající se výzkumu a praktických
aplikací koncepcí, principů a provozních metod náležejících do
fyzikálních a technických věd.

Úkoly, které plní obvykle zahrnují: provádění technických prací
týkajících se chemie, fyziky, stavebnictví, hutnictví, důlního
inženýrství,  strojírenství,  technického  kreslení  apod.
a ekonomické účinnosti výrobních procesů. Mohou je vést manažeři
nebo odborní duševní pracovníci.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
311 1 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech
311 2 Stavební technici
311 3 Elektrotechnici
311 4 Elektronici   a   technici   v   radiokomunikacích
   a telekomunikacích
311 5 Strojírenští technici
311 6 Chemičtí technici
311 7 Důlní a hutní technici
311 8 Technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči
311 9 Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení

311 1 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech

Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech provádějí úkoly
související s výzkumem v chemii, fyzice, geologii, geofyzice,
meteorologii, astronomii ve  spojení s vývojem průmyslových,
lékařských, vojenských a jiných praktických aplikací výzkumných
výsledků.

Příklady pracovních činností:
a) Shromažďování vzorků a příprava materiálů a zařízení pro
  experimenty, zkoušky a analýzy.
b) Příprava podrobných odhadů množství nákladů na materiál a práci
  potřebnou pro projekty podle technických parametrů, které
  obdrželi.
c) Pomoc s konstrukcí a prováděním experimentů, zkoušek a analýz.
d) Aplikování technických vědomostí s cílem identifikovat a řešit
  problémy vznikající během práce.
e) Organizování údržby a oprav výzkumných zařízení.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: technik fyzik,
technik v geologii, technik laborant chemický, fyzikální, technik
v astronomii, technik v meteorologii, technik v oceánografii.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik chemických
procesů - 311 6.

311 2 Stavební technici

Stavební technici provádějí technické úkoly spojené s výzkumem ve
stavebnictví, s konstrukcí, stavbou, provozem, údržbou a opravou
budov a jiných staveb jako je zásobování vodou, odpadní systémy,
mosty, silnice, přehrady, letiště apod.

Příklady pracovních činností:
a) Práce  nebo  pomoc  s  terénem,  laboratorní zkoušky půd
  a stavebních materiálů.
b) Zajišťování technické pomoci při stavbě budov a jiných staveb,
  příprava zpráv.
c) Zastupování stavebních architektů a stavebních inženýrů na
  staveništích s cílem zajistit soulad s výkresovými technickými
  podmínkami a dodržením požadavků materiálových a pracovních
  norem.
d) Aplikace  technických  vědomostí  o  principech stavebního
  inženýrství a metod s cílem určovat a řešit problémy vznikající
  v průběhu jejich práce.
e) Pomoc s přípravou podrobných odhadů množství a nákladů na
  materiály a práci podle daných technických podmínek.
f) Organizování údržby a oprav.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: mistr stavební
výroby, technik investiční výstavby, technik kvalitář stavební,
technik pro technický rozvoj ve stavebnictví, stavební dozor,
stavbyvedoucí, vedoucí hrázný - jezný.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavební inženýr
technolog - 214 2, stavební inženýr - 214 2.

311 3 Elektrotechnici

Elektrotechnici provádějí technické úkoly, spojené s výzkumem ve
svém oboru, s konstrukcí, výrobou, montáží, stavbou, provozem,
údržbou a opravami elektrických zařízení, vybavení a rozvodných
systémů.

Příklady pracovních činností:
a) Zajišťování technické dokumentace spojené s výzkumem a vývojem
  elektrických zařízení a příslušenství nebo zkoušením prototypů.
b) Konstrukce  a příprava  modrotisků elektrických  instalací
  a obvodů podle daných technických podmínek.
c) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály
  a práci potřebnou při výrobě a montáži podle daných technických
  podmínek.
d) Zajišťování technického dozoru ve výrobě, montáži, používání,
  údržbě a opravách elektrických systémů a zařízení s cílem
  zajistit uspokojivý provoz v souladu s technickými podmínkami
  a předpisy.
e) Aplikace  technických znalostí  elektrotechnických principů
  a metod     s cílem zjišťovat a řešit problémy, které vznikají
  v průběhu jejich práce.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: mistr
elektrotechnické  výroby,  elektrotechnik,  technik  přenosu
elektrické energie, technik vysokého napětí.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: inženýr elektrotechnik
- 214 3, montážník elektrických zařízení - 828 2, stavební
elektrikář - 713 7, elektromechanik - 724 1.

311 4 Elektronici   a   technici   v   radiokomunikacích
   a telekomunikacích

Elektronici a technici v radio a telekomunikacích provádějí
technické úkoly spojené s  výzkumem v oboru elektro, rádio
a telekomunikačního inženýrství a dále pak s konstrukcí, výrobou,
montáží, stavbou, provozem, údržbou a opravami elektronických
zařízení a elektronických a elektromechanických telekomunikačních
systémů.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování technické pomoci spojené s výzkumem a vývojem
  elektronických a telekomunikačních zařízení nebo zkoušením
  prototypů.
b) Kreslení a příprava modrotisků elektronických obvodů podle
  daných technických podmínek.
c) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiál
  a práce  potřebné pro  výrobu a  instalaci elektronických
  a telekomunikačních zařízení podle daných technických podmínek.
d) Poskytování technického dozoru nad výrobou, využitím, údržbou
  a opravou elektronických zařízení a telekomunikačních systémů
  s cílem zajistit uspokojivý výkon a soulad s technickými
  podmínkami a předpisy.
e) Aplikace    technických    znalostí    elektronických
  a telekomunikačních inženýrských principů a metod s cílem
  poznávat a řešit problémy vznikající během práce.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: mistr
elektronické výroby, elektronik, technik v oblasti telekomunikací
(rádio, telefon, telegraf, signální systémy, televize apod.).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: inženýr elektronik
- 214 4, montážní dělník elektronických systémů - 828 3, telefonní
a telegrafní montér - 724 4, mechanik v oblasti elektroniky
- 724 3.

311 5 Strojírenští technici

Strojírenští technici provádějí technické úkoly spojené s výzkumem
v oblasti strojírenství a s konstrukcí, výrobou, montáží, stavbou,
provozem, údržbou a  opravami strojů, mechanických instalací
a zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování technické pomoci spojené s výzkumem a vývojem
  strojů, mechanických  aparatur, zařízení a  součástí nebo
  zkoušením prototypů.
b) Kreslení a příprava projektů strojů a mechanických aparatur,
  zařízení a součástí podle daných technických podmínek.
c) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiál
  a práce potřebné pro výrobu a montáž podle daných technických
  parametrů.
d) Poskytování technického dozoru nad výrobou, využíváním, údržbou
  a opravami strojů a mechanických aparatur, zařízení a součástí
  s cílem zajistit dostatečný výkon a soulad s technickými
  podmínkami a předpisy.
e) Aplikace technických znalostí a strojírenských principů a metod
  ve strojírenství s cílem zjišťovat a řešit problémy vznikající
  během jejich práce.
f) Vývoj a kontrola provádění bezpečnostních norem a postupů pro
  námořní inspektorskou práci ve vztahu k lodním trupům, zařízení
  a nákladům.
g) Koordinace a dozor nad činností pracovníků zaměstnaných na
  lodích v suchých docích za účelem čištění, natírání a oprav.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: mistr
strojírenské výroby, dispečer strojírenský technik, strojírenský
technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj, strojírenský technik
kontrolor  jakosti, laborant,  strojírenský technik montážní,
provozní, strojírenský technik normovač.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojní inženýr - 214
5, montážník mechanických strojů - 828 1, mechanik průmyslového
strojního zařízení - 723 5.

311 6 Chemičtí technici

Chemičtí  technici  provádějí  technické  úkoly  spojené
s chemicko-inženýrským výzkumem, s konstrukcí, stavbou, výrobou,
provozem a údržbou chemických závodů.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování technické pomoci, spojené s výzkumem a vývojem
  průmyslových  chemických  procesů,  závodů,  zařízení nebo
  zkoušením prototypů.
b) Kreslení a příprava projektů chemických závodů podle daných
  technických parametrů.
c) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály
  a práci potřebných pro výrobu a montáž podle daných technických
  podmínek.
d) Poskytování technického dozoru při stavbě, montáži, provozu,
  údržbě a opravách chemických závodů s cílem zajistit uspokojivý
  výkon v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
e) Aplikace technických znalostí, principů a metod chemického
  inženýrství s cílem zjišťovat a řešit problémy vznikající během
  jejich práce.
f) Poskytování technické pomoci ve vztahu k technickým hlediskům
  určitých materiálů, výrobků a procesů.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: mistr chemické
výroby,  technik chemického  inženýrství, technik  chemických
procesů, chemický technik pro technický rozvoj, chemický technik
kvalitář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: inženýr chemik - 214
6, technik-chemický laborant - 311 1, obsluha chemických varných
a pražicích zařízení - 815 2.

311 7 Důlní a hutní technici

Důlní a hutní technici řeší technické úkoly spojené s důlním
a metalurgickým výzkumem s cílem vyvíjet zlepšené metody těžby
pevných materiálů, nafty a plynu, se zpracováním a úpravou kovů,
úkoly spojené s konstrukcí, stavbou, provozem, údržbou a opravami
dolů, hutí, důlních a hutních zařízení, dopravních systémů,
skladování nafty a zemního plynu a závodů pro těžbu kovů a jejich
rud a rafinaci kovů.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování technické pomoci spojené s výzkumem a vývojem
  procesů s cílem určit vlastnosti kovů a nových slitin nebo
  zlepšených metod pro těžbu pevných minerálů, nafty a zemního
  plynu, pro transport a skladování nafty a zemního plynu, nebo
  zkoušení prototypů.
b) Poskytování technické pomoci v geologickém a topografickém
  průzkumu a při konstrukci a zhotovování projektů systémů pro
  těžbu a dopravu rud  a zemního plynu a zpracovatelských
  a rafinačních závodů pro minerály a kovy.
c) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály
  a práci potřebnou pro průzkum nerostů, nafty a zemního plynu,
  pro projekty a závody na těžbu a dopravu, pro závody na
  zpracování a rafinaci minerálů na základě daných technických
  podmínek.
d) Poskytování technického dozoru nad stavbou, montáží, provozem,
  údržbou a opravami při průzkumu rud, nafty a zemního plynu
  u těžebních, dopravních a skladovacích zařízení a v závodech na
  zpracování nerostů s cílem zajistit uspokojivý výkon v souladu
  s technickými podmínkami a předpisy.
e) Aplikace technických znalostí v hornictví, v těžbě, dopravě,
  skladování nafty a zemního plynu, znalosti metalurgických
  principů a metod s cílem zjišťovat a řešit problémy vznikající
  během práce.
f) Aplikace technických znalostí v hutnictví, při zpracování
  a úpravě kovů.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: technolog
důlní, technolog hutní, mistr  těžby surovin, hutní technik
metalurg, hutní technik pro technický rozvoj, důlní technik pro
technický rozvoj, důlní technik trhacích prací.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: metalurg odborný
- 214 7, hutní inženýr technolog - 214 7, důlní inženýr - 214 7,
obsluha razicích štítů - 811 1, horník hlubinné (povrchové) těžby
uhlí - 711 1.

311 8 Technici v kartografii, konstruktéři kresliči a zeměměřiči

Technici v kartografii,  konstruktéři, kresliči a zeměměřiči
připravují technické výkresy, mapy a ilustrace z nákresů, měření
a z jiných dat, kopie výkresů a maleb na tiskařské desky,
provádějí  zeměměřičské  technické  práce  v  souvislosti se
zeměměřičskými výzkumy a přípravou zpráv.

Příklady pracovních činností:
a) Přípravné  a revizní práce  na výkresech podle  nákresu
a technických podmínek připravené inženýry a konstruktéry pro
výrobu, montáž a stavbu strojních zařízení a zařízení na stavbu,
úpravu, údržbu a opravy budov, přehrad, mostů, silnic a dalších
stavitelských a strojírenských projektů.
b) Provozování  počítačem vybavených  kreslících zařízení pro
  vytváření, úpravy a zhotovování předloh pro tisk a digitální
  realizaci pracovních výkresů.
c) Provozování digitalizačních stolů nebo podobných zařízení pro
  převod realizačních předloh pro tisk pracovních výkresů, map
  a dalších křivek do číslicového tvaru.
d) Používání stereopřístrojů pro převod topografických dat do
  analogového nebo číslicového tvaru a používání těchto a jiných
  dat k přípravě a revidování topografických, hydrografických,
  funkčních a jiných tématických map.
e) Příprava  a  revidování  ilustrací  pro příručky, brožury
  a technické  příručky pojednávající  o montáži, instalaci,
  provozu, údržbě a opravách strojních a jiných zařízení a zboží.
f) Kopírování výkresů a kreseb na kamenné nebo kovové desky pro
  tisk.
g) Zajišťování technické pomoci v souvislosti se zeměměřickými
  výzkumy a přípravou zpráv.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: technik
konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů, technický
kreslič  zeměměřič, technik  kartograf, technický ilustrátor,
technik geologického průzkumu, technik v geodézii.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný kartograf
- 214 8, figurant     v zeměměřictví - 931 4.

311 9 Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení

Do této podskupiny se zatřiďují technici z oblasti fyzikálních
a technických oborů, kteří nejsou zatřídění jinde ve skupině 311
a patří charakterem své práce do této skupiny.

Řadíme sem např. ty, kteří pomáhají inženýrům v řešení pracovních
problémů, časových a pohybových studií nebo s přípravou odhadů
nákladů a seznamů množství materiálů a prací.

V takových případech náplň jejich práce obvykle zahrnuje:
a) Shromažďování dat a poskytování technické pomoci týkající se:
  - plánovacích a výrobních metod,
  - účinného,  bezpečného a  hospodárného využití personálu,
   materiálu a zařízení,
  - metod práce a sledu operací a dozoru nad jejich uplatňováním,
  - časových a pohybových hledisek organizace práce,
  - účinnosti dispozičního plánu závodu nebo organizace.
b) Spoluúčast na práci zabývající se zjišťováním potenciálních
  nebezpečí a zaváděním bezpečnostních postupů.
c) Shromažďování dat a poskytování odhadů nákladů a seznamů
  množství pro stavební projekty - soupisů a rozpisů materiálů
  a prací.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: technik
silniční  dopravy, bezpečnostní  technik ve  výrobě, technik
technolog  dřeva, stavebních  hmot, skla,  keramiky, technik
racionalizace výroby, technik ergonomických studií.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: inženýr technolog
dřeva, stavebních hmot, skla, keramiky - 214 9, inženýr silniční
dopravy - 214 9, stavební technický dozor - 311 2, bezpečnostní
technik (kromě ve výrobě) - 315 2, bezpečnostní technik letového
provozu - 314 6.

Skupina 312 Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky

Techničtí pracovníci  v oblasti výpočetní  techniky pomáhají
uživatelům mikropočítačů a standardního programového vybavení při
řízení a obsluze počítačů a periferních zařízení, plní omezené
programovací úkoly související s instalací a údržbou počítačového
technického a programového vybavení.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  pomoc  uživatelům
mikropočítačů a standardního programového vybavení při instalaci
a odstraňování závad; instalaci standardních počítačových programů
do určitého technického vybavení; obsluhu konfigurací a instalací
periferních  jednotek;  provádění  menších  změn a nastavení
aplikačních programů, jejich instalací, aktualizací a správu;
řízení a obsluhu počítačů a periferních zařízení; organizaci
práce, vedení záznamů o práci; provádění zálohování; programování
průmyslových robotů pro určité úkoly a jejich uvedení do provozu,
jakož i řízení jejich funkce. Mohou být vedeni řídícími pracovníky
či vědeckými a odbornými duševními pracovníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
312 1 Poradenství ve výpočetní technice
312 2 Operátoři a obsluha výpočetní techniky
312 3 Operátoři průmyslových robotů, NC strojů
312 9 Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení

312 1 Poradenství ve výpočetní technice

Poradci  ve  výpočetní  technice  poskytují pomoc uživatelům
mikropočítačů a standardního programového vybavení při instalaci
či odstraňování závad, instalaci nových počítačových programů do
určitého technického vybavení  a konfigurace, zajišťují nebo
pomáhají při údržbě a aktualizaci stávajících programů drobnými
změnami za vedení duševních  pracovníků v oblasti výpočetní
techniky.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc  uživatelům mikropočítačů,  standardního programového
  vybavení při zavádění či odstraňování závad.
b) Instalace nových počítačových programů a jejich konfigurace.
c) Instalace nových periferních jednotek, nastavení potřebných
  parametrů operačního systému a jednotek.
d) Instalace, údržba, aktualizace počítačových programů pomocí
  menších změn a úprav pod vedením odborných duševních pracovníků
  v oblasti výpočetní techniky.
e) Údržba a aktualizace dokumentace počítačových programů a jejich
  instalace.
f) Využívání znalostí v oblasti programování a výpočetní techniky
  při určování a řešení obtíží vyskytujících se v provozu.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: asistent
výpočetní techniky zajišťující služby pro uživatele, asistent
analytika, asistent programátora, systémový technik.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný analytik
operačních systémů - 213 1, elektronický technik - 311 4,
počítačový mechanik - 724 3.

312 2 Operátoři a obsluha výpočetní techniky

Operátoři a obsluha výpočetní techniky ovládá počítače a periferní
zařízení určená  pro záznam, ukládání,  přenos a zpracování
digitálních dat a pro jejich zobrazování ve formě písmen, čísel
nebo grafů na obrazovce, papíru nebo filmu.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a řízení počítačů a periferních zařízení používaných
  pro záznam, ukládání, přenos a zpracování digitálních dat
  a jejich zobrazení  ve formě písmen, čísel  či grafů na
  obrazovce, papíru nebo filmu podle požadavků uživatele.
b) Organizace výpočetních úkolů podle požadavků uživatele tak, aby
  bylo zajištěno včasné, bezpečné a účinné provedení.
c) Instalace magnetických  pásků a disků  podle potřeby pro
  zpracování a záznam dat ve formátu, který může číst zařízení;
  vedení knihovny disků a pásků.
d) Vedení záznamů o počítačových operacích.
e) Pravidelné zálohování.
f) Využívání znalostí principů a funkce počítačů a periferních
  zařízení tak, aby bylo možné identifikovat a vyřešit obtíže
  vyskytující se při jejich použití, provádění drobných oprav
  a seřízení.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
elektronického počítače, obsluha elektronické tiskárny, operátor
VT.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: elektronický technik
- 311 4, počítačový mechanik - 724 3.

312 3 Operátoři průmyslových robotů, NC strojů

Operátoři průmyslových  robotů a NC  strojů programují nebo
přeprogramují průmyslové roboty pro určité funkce, uvádí je do
provozu a řídí je, zajišťují základní údržbu a nastavení na místě.

Příklady pracovních činností:
a) Programování anebo přeprogramování průmyslových robotů a NC
  strojů pro určité účely v rámci jejich možností.
b) Uvedení průmyslových robotů a NC strojů do provozu.
c) Řízení bezporuchové funkce průmyslových robotů a NC strojů.
d) Zajištění systematické kontroly správné funkce průmyslových
  robotů a NC strojů.
e) Nastavování mechanizmů robotů na místě.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: operátor
průmyslových robotů, technik mechanik NC strojů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: elektronický technik
- 311 4, mechanik robotů - 724 3, obsluha průmyslových robotů
- 817 2.

312 9 Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení

Do této podskupiny se zahrnují technici výpočetní techniky, kteří
nejsou zařazeni jinde ve skupině 312 a charakterem své práce patří
do této skupiny.

Skupina 313 Obsluha optických a elektronických zařízení

Obsluha optických a elektronických zařízení fotografuje, používá
filmové a magnetoskopické kamery a jiná zařízení pro záznam
a střih obrazů a zvuku, ovládá vysílací a telekomunikační zařízení
a systémy, jakož i lékařské zařízení používané pro diagnostické
účely či léčbu.

Náplň její  práce obvykle zahrnuje:  fotografování, ovládání
filmových a magnetoskopických kamer a jiných zařízení pro záznam
a střih obrazu a zvuku; řízení funkce rozhlasového a televizního
vysílacího  zařízení  a  telekomunikačních  systémů; ovládání
technického vybavení používaného pro diagnostiku nebo léčbu nemoci
a poruch.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
313 1 Fotografové (vč. uměleckých)
313 2 Obsluha zařízení pro záznam zvuku, obrazu, operátoři kamery
   (vč. filmových a televizních)
313 3 Obsluha vysílacího telekomunikačního zařízení (vč. obsluhy
   telegrafu) (kromě obsluhy telefonní ústředny a dálnopisu
   - hl. třída 4)
313 4 Obsluha lékařských zařízení
313 9 Obsluha ostatních optických a elektronických zařízení jinde
   neuvedená

313 1 Fotografové (vč. uměleckých)

Fotografové fotografují - pro nejrůznější účely.

Příklady pracovních činností:
a) Fotografování pro reklamní, komerční, průmyslové či vědecké
  účely dále  pro ilustraci povídek a  článků v novinách,
  časopisech a jiných publikacích.
b) Portrétní fotografování osob a skupin osob.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: fotograf
všeobecně, specializovaný fotograf, fotograf reklamní (komerční),
zpravodajský fotograf, umělecký fotograf.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: fotograf - hlubotiskař
- 734 4, fotolitograf - 734 4.

313 2 Obsluha zařízení pro záznam zvuku, obrazu, operátoři kamery
   (vč. filmových a televizních)

Obsluha zařízení pro záznam zvuku a obrazu ovládá magnetoskopické
i filmové kamery nebo jiná zařízení pro záznam a střih obrazu
a zvuku.

Příklady pracovních činností:
a) Nastavení   a   obsluha   specializovaných   filmových,
  magnetoskopických, mikroskopických, leteckých jiných kamer pro
  záznam obrazu.
b) Ovládání zařízení pro záznam zvuku pro filmy, videofilmy,
  gramofonové nahrávky, magnetofonové pásky, kompaktní disky,
  přímé vysílání a jiné účely.
c) Ovládání zařízení pro střih a mixování obrazových a zvukových
  nahrávek tak, aby byla zajištěna uspokojivá kvalita a dosáhlo
  se zvláštních obrazových a zvukových efektů.
d) Využívání znalostí principů a praktik zvukového a obrazového
  záznamu, jakož i střihu pro určení a řešení obtíží vyvolaných
  provozem.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:     obsluha filmové
kamery, obsluha televizní kamery, kameramani, obsluha zařízení
v televizním a rozhlasovém studiu, obsluha zařízení pro záznam
zvuku, střihač při výrobě obrazového záznamu..

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: rozhlasový a televizní
mechanik - 724 5.

313 3 Obsluha vysílacího telekomunikačního zařízení (vč. obsluhy
   telegrafu) (kromě obsluhy telefonní ústředny a dálnopisu
   - hl. třída 4)

Obsluha vysílacího a telekomunikačního zařízení ovládá technické
funkce zařízení při rozhlasovém a televizním vysílání předem
nahraných či živých obrazových  a zvukových nahrávek, jakož
i jiných  typů telekomunikačních  signálů na  zemi, na vodě
a v letadle.

Příklady pracovních činností:
a) Ovládání přenosového a vysílacího systému, jakož i satelitního
  systému pro přenos rozhlasového a televizního vysílání.
b) Ovládání  rozhlasového  komunikačního  systému, satelitního
  a multiplexního systému na zemi, vodě a v letadle.
c) Ovládání projekčního zařízení v kině.
d) Využívání znalostí zásad a funkce vysílacích, telekomunikačních
  terminálů a přenosových systémů tak, aby bylo možné určit
  a vyřešit závadu při provozu a údržbě zařízení.
e) Vedení provozních záznamů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: operátor
promítacího zařízení, operátor centrály pro dálkový přenos dat,
obsluha pozemního radiotelefonu, obsluha telegrafu, obsluha lodní
vysílačky, obsluha letecké vysílačky, radista, obsluha vysílacího
studiového rozhlasového a televizního zařízení, obsluha veřejného
rozhlasu, technik v režii, promítač v kině.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: elektronický technik
- 311 4, telekomunikační technik - 311 4, obsluha dálnopisu - 411
2, obsluha telefonní ústředny - 422 3, montér elektronických
zařízení - 724 3, rozhlasový a televizní mechanik - 724 5.

313 4 Obsluha lékařských zařízení

Obsluha  lékařských zařízení  ovládá technická  zařízení pro
diagnostiku a léčbu nemocí a poruch.

Příklady pracovních činností:
a) Ovládání zařízení používaného pro diagnózu nemoci a poruch
  sluchu,  srdce, ledvin,  nervového systému  nebo zařízení
  používaných v rentgenologii a anesteziologii.
b) Využívání znalostí zařízení, principů a funkcí lékařských
  zařízení při zjišťování a řešení obtíží vyvolaných provozem
  nebo údržbou.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: operátor
anesteziologického  zařízení, operátor  optického zařízení na
snímání  obrazu,  operátor  lékařského  rentgenu,  operátor
elektrokardiografu, operátor elektroencefalografu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: opravář elektroniky
lékařské techniky - 724 3.

313 9 Obsluha ostatních optických a elektronických zařízení jinde
   neuvedená

Tato podskupina obsahuje  obsluhu optického a elektronického
zařízení, která není uvedena jinde  ve skupině 313 a svým
charakterem práce do této skupiny patří.

Skupina 314 Letecký a lodní personál (odborný)

Letecký a lodní personál řídí a naviguje lodi a letadla, zajišťuje
jejich bezpečný a účinný provoz a funkce.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení funkce mechanického
zařízení na palubě lodi, řízení a navigace lodí nebo letadel či
řízení provozu lodí a letadel.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
314 1 Lodní mechanici
314 2 Lodní důstojníci a lodivodi
314 3 Piloti, navigátoři a letečtí technici
314 4 Řídící letového provozu
314 5 Letečtí dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
314 6 Bezpečnostní technici leteckého provozu

314 1 Lodní mechanici

Lodní mechanici velí a podílejí se na provozu, údržbě a obsluze
mechanického zařízení a strojů na lodích či zajišťují příbuzné
podpůrné funkce na pobřeží.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a účast na provozu, údržbě a opravách mechanického,
  elektrického vybavení a strojů na palubě lodí.
b) Objednávání paliva a ukládání jiných látek, vedení provozních
  záznamů.
c) Technický dohled při montáži,  údržbě a opravě strojního
  vybavení  a zařízení,  které musí  odpovídat specifikacím
  a předpisům.
d) Využívání znalostí principů a zkušeností s lodním strojním
  vybavením a zařízením při určování a řešení obtíží vznikajících
  v průběhu provozu.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: lodní
strojmistr, lodní mechanik,  technik lodní strojník, námořní
technický správce, technik říční dopravy.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: námořník - 834 0,
námořník první třídy - 834 0.

314 2 Lodní důstojníci a lodivodi

Lodní důstojníci a lodivodi velí a navigují lodi a podobná
plavidla, provádějí příbuzné funkce na pobřeží.

Příklady pracovních činností:
a) Velení a navigování lodi či podobného plavidla na moři nebo
  vnitrozemních vodních cestách.
b) Řízení a podíl na dohlížecích činnostech na palubě a na můstku.
c) Navigování plavidla do a z přístavu a na kanálech, v úžinách
  a jiných vodních cestách vyžadující zvláštní znalosti.
d) Zajištění bezpečného nakládání a vykládání nákladu, dohled nad
  dodržováním  bezpečnostních  předpisů  a  postupů posádkou
  a pasažéry.
e) Technický dohled nad stavbou, údržbou a opravami lodí, aby byla
  zajištěna shoda s technickými požadavky a předpisy.
f) Využívání znalostí principů a funkce lodí a navigování při
  určování a řešení problémů vznikajících při provozu.
g) Objednávání lodních zásob, najímání posádky, vedení provozních
  záznamů.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lodní navigační
důstojník,  vrchní lodník,  námořní kapitán,  říční kapitán,
kormidelník vznášedla, kapitán jachty, velitel plavidla.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: námořník - 834 0,
námořník první třídy - 834 0, nekvalifikovaný lodník - 834 0,
pomocník na lodi - 933 9.

314 3 Piloti, navigátoři a letečtí technici

Piloti, navigátoři a letečtí technici řídí a navigují letadla při
přepravě pasažérů, pošty a nákladů a provádějí související úkoly
před startem a při letu.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a navigování letadla v souladu se stanovenými postupy
  pro řízení a provoz.
b) Příprava a předkládání letových plánů či kontrola standardního
  letového plánu.
c) Zajištění správné funkce všech přístrojů a ovládacích prvků.
d) Využívání znalostí principů a funkce letadel při řešení obtíží
  objevujících se při provozu.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: letecký pilot,
zkušební  pilot, letecký  navigátor, letecký  inženýr, pilot
vrtulníku, letecký radista, letecký strojní důstojník.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: pomocný letecký
instruktor - 334 3, letecký strojní mechanik - 723 2.

314 4 Řídící letového provozu

Řídící letového provozu přijímá a předává informace o letech,
odpovídá za letecký provoz.

Příklady pracovních činností:
a) Odpovídá za koordinaci letového provozu se spolupracujícími
  stanovišti a pracovišti.
b) Odpovídá  za  správné  neradarové  předání řízení letadel
  přibližovacím stanovištím (letištním řídícím věžím).
c) Udržuje spojení s letadly, poskytuje jim letové informace.
d) Odpovídá přímo  za zajišťování radarových  rozestupů mezi
  letadly, za správné formulování a vydávání letových povolení
  letadlům.
e) Zajišťuje letadla v nouzi a poskytuje jim okamžitou pomoc.
f) Přejímá a předává údaje o letech, vypočítává čas přeletu
  stanovených vyznačených bodů,  zaznamenává je do letových
  proužků.
g) Zpracovává údaje letových řádů, oznámení o letu a oznámení
  o místní letové činnosti.
h) Sleduje činnost automatizovaného  zpracování zpráv (ARAS),
  opravuje údaje zpráv letových provozních služeb, v případě
  poruchy organizuje přechod na jiný režim.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: řídící
automatické přípravy letového provozu, řídící letového provozu.

314 5 Letečtí dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech

Letečtí dispečeři řídí letadla ve vzduchu a na zemi pomocí
radarových,  rozhlasových a  světelných systémů  a poskytují
informace nutné pro provoz letadel.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a kontrola letadla přistávajícího a vzlétávajícího na
  letišti a jeho pohyb na letišti.
b) Řízení a kontrola letadla v určeném letovém koridoru.
c) Kontrola a schvalování letových plánů.
d) Informování letecké posádky a provozního štábu o počasí,
  provozních možnostech, letových plánech a leteckém provozu.
e) Využívání znalostí principů a činnosti letového řízení při
  zjišťování a řešení problémů vznikajících při práci.
f) Vyvolání  a  organizování  nouzového  stavu,  pátracích
  a záchranných akcí a činností.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: dispečer
leteckého provozu, řídící odbavovací plochy letiště, operátor
systémů řízení letecké dopravy, kontrolor leteckého provozu.

314 6 Bezpečnostní technici leteckého provozu

Bezpečnostní technici leteckého provozu plní technické úkoly
související s výzkumem, konstrukcí, instalací, provozem, údržbou
a opravami systému pro řízení letového provozu a navigaci.

Příklady pracovních činností:
a) Plnění technických úkolů souvisejících s výzkumem a vývojem
  elektromechanického a  elektronického zařízení, navigačních
  systémů a testováním prototypů.
b) Poskytování technické pomoci  při konstrukci a navrhování
  určitých  propojovacích  obvodů  pro  navigaci, zjišťování
  a sledování letadel.
c) Účast na přípravě odhadů nákladů, technických a školících
  požadavků kladených na zařízení pro letové řízení a bezpečnost.
d) Pomoc při technickém     dohledu nad konstrukcí, instalací a funkcí
  zařízení pro navigaci, jakož i nad jeho údržbou a opravami, aby
  bylo zajištěno dodržování mezinárodních norem.
e) Využívání znalostí zásad technické stránky bezpečnosti letového
  provozu při zjišťování a řešení obtíží vznikajících při práci.
f) Uzpůsobování stávajícího pozemního navigačního zařízení novým
  požadavkům na řízení letového provozu.
g) Kontrola a kalibrace pozemních navigačních přístrojů, aby byla
  zajištěna maximální přesnost a bezpečnost při startu, letu
  a přistávání.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: bezpečnostní
technik letového provozu, požární technik letového provozu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: bezpečnostní technik
(kromě letového provozu) - 315 2, požární technik (kromě letového
provozu) - 315 1, letecký mechanik všeobecně - 723 2.

Skupina 315 Bezpečnostní,  protipožární,  kolaudační  technici
      a technici kontroly zdravotní nezávadnosti a jakosti

Bezpečnostní,  protipožární, kolaudační  technici a  technici
kontroly zdravotní nezávadnosti a jakosti v zastoupení vlády,
výrobce  nebo jiné  organizace a  na základě odpovídajících
technických znalostí, provádějí kontroly provozu, budov, staveb,
výrobních technologií, zboží a služeb vyráběných, používaných či
prodávaných, aby  bylo zajištěno dodržování  vládních, jakož
i jiných pravidel a předpisů pro ochranu lidí, zvířat a životního
prostředí.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poradenskou činnost na
základě odpovídajících technických znalostí organizacím či široké
veřejnosti v otázkách správného porozumění a dodržování pravidel
a předpisů týkajících se odstraňování emisí a odpadů z výrobních
procesů, bezpečnost pracovních úkonů, kvality budov, staveb, zboží
a služeb vyráběných,  prováděných či používaných  a kontroly
dodržování takových předpisů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
315 1 Kolaudační  technici a  technici protipožární  ochrany,
   specialisté pro prevenci požárů a zjišťování příčin požárů
   (kromě hasičů - hl. třída 5)
315 2 Bezpečnostní technici a technici pro kontrolu zdravotní
   nezávadnosti a jakosti (vozidel, postupů, výrobků apod.)

315 1 Kolaudační  technici a  technici protipožární  ochrany,
   specialisté pro prevenci požárů a zjišťování příčin požárů
   (kromě hasičů)

Technici  této podskupiny  v zastoupení  vlády nebo podniků
kontrolují nové a stávající budovy, průmyslové závody, hotely
a jiné budovy a stavby, zda splňují požadavky stavebních zákonů,
zákonů o kvalitě a urbanistickém členění města zda odpovídají
plánům, předpisům a normám, protipožárním předpisům a jiným
požadavkům, popř. prohlížejí místa požáru a hledají jeho příčinu.

Příklady pracovních činností:
a) Poradenská činnost při stavbě budov a jiných staveb, při
  pochopení a  plnění stavebních zákonů,  zákonů o kvalitě
  a urbanistickém  členění města,  jakož i  jiných předpisů
  týkajících se kvality a bezpečnosti budov.
b) Kontrola budov a staveb během výstavby a po dokončení, aby byly
  zajištěny požadavky stavebních zákonů, zákonů o bezpečnosti,
  kvalitě  a  urbanistickém  členění  města, aby odpovídaly
  schváleným plánům, specifikacím a  normám, jakož i jiným
  předpisům týkajícím
se kvality a bezpečnosti budov.
c) Kontrola stávajících budov a staveb z hlediska řádné údržby,
  nebezpečí výskytu požáru, nebo nedodržení předpisů.
d) Kontrola průmyslových závodů, hotelů, kin a jiných budov
  a zařízení při zjišťování možných zdrojů požáru též poskytování
  rad, jak předejít požárům.
e) Poskytování rad o instalaci požárních detektorů, hasicích
  systémů,  využívání  stavebních  materiálů  a  přepravních
  prostředků pro zajištění protipožární prevence a minimalizace
  škod a nebezpečí v případě požáru.
f) Prohlídka míst požárů a zjišťování jejich příčin.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hasič velitel,
inspektor budov, kolaudační technik požární ochrany, inspektor
protipožární ochrany, hasič technik specialista pro prevenci
požáru, hasič technik specialista na zjišťování příčin požáru,
vyšetřovatel požárů.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: požární technik
letového provozu - 314 6, hasič - 516 1.

315 2 Bezpečnostní technici a technici pro kontrolu zdravotní
   nezávadnosti a jakosti (vozidel, postupů, výrobků apod.)

Bezpečnostní  technici  a  technici  pro  kontrolu zdravotní
nezávadnosti (vozidel, postupů, výrobků apod.) v zastoupení vlády
nebo organizací kontrolují výrobní provozy, prodej vozidel, jakož
i jiných výrobků a služeb, aby bylo možné určit vadná vozidla,
výrobky nebo služby nebo zdraví nebezpečné pracovní podmínky nebo
jiné překročení vládních a ostatních předpisů týkajících se
pracovního  prostředí,  provozu  vozidel,  strojního vybavení
a zařízení včetně předpisů pro omezení znečištění a zajištění
bezpečného odstranění nebezpečných odpadů.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování rad výrobcům, obsluze, opravářům aut, letadel
  a jiných vozidel pro pochopení zaváděných vládních či jiných
  předpisů a nařízení týkajících se technických norem a stavu
  vozidel.
b) Kontrola vozidel  týkající se dodržování  technické normy
  a plnění vládních a jiných předpisů a nařízení.
c) Kontrola míst autorizovaných pro údržbu a opravy vozidel
  z hlediska dodržení vládních a jiných předpisů.
d) Poradenská činnost pro zástupce zaměstnavatelů a pracujících
  týkající se bezpečnosti práce a pracovního prostředí při
  zavádění vládních a jiných předpisů a nařízení.
e) Kontrola pracovišť, zda spolu se strojním vybavením a ostatním
  zařízením splňují vládní a jiné předpisy, nařízení a normy.
f) Kontrola pracovišť, rozhovory s nadřízenými a pracujícími, aby
  byla zjištěna fakta o pracovních činnostech a úrazech.
g) Kontrola pracujících a používaných bezpečnostních zařízení při
  určování shody s předpisy bezpečnosti práce.
h) Poradenská činnost podnikům a široké veřejnosti pro pochopení
  a využívání vládních a jiných předpisů a nařízení týkajících se
  hygieny, zdraví, čistoty, třídění primárních výrobků, potravin,
  léčiv, kosmetiky a podobných výrobků.
i) Kontrola výrobních provozů, technologií, způsobů přepravy,
  manipulace, skladování a prodeje výrobků z hlediska zajištění
  souladu s vládními a jinými předpisy, nařízeními, normami
  týkajícími se bezpečnosti, zdraví, čistoty a třídění.
j) Kontrola organizací, zda jsou plněny vládní a jiné předpisy
  a nařízení  týkající  se  emise  znečišťujících  látek
  a odstraňování nebezpečných odpadů.
k) Plnění souvisejících úkolů.
l) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: inspektor
jakosti, kvality a zdravotní nezávadnosti, inspektor ochrany
ovzduší a životního prostředí, inspektor technických prohlídek
vozidel, inspektor pro kontrolu pracovních podmínek, inspektor
bezpečnosti  práce  v  závodě,  inspektor  kontroly  kvality
elektrických  rozvodů, inspektor  pro zpracování průmyslového
odpadu, inspektor pro kontrolu znečišťování, inspektor ochrany
zdraví, inspektor ochrany spotřebitelů, inspektor pro kontrolu
podmínek v obchodech a organizacích, revizní technik.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: bezpečnostní technik
ve výrobě - 311 9, bezpečnostní technik letového provozu - 314 6,
kontrolor hmotnosti zboží - 344  9, cenový kontrolor - 344 9,
kontrolor mezd - 344 9.

Skupina 316 Technici železničního provozu

Technici zařazení do této skupiny provádějí technické a příbuzné
úkoly spojené s výzkumem a využitím vědeckých zásad, předpisů
a metod v oblasti železničního provozu.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
316 0 Technici železničního provozu.
316 0 Technici železničního provozu

Pracovníci této podskupiny zajišťují komplexně různé složité
technické úkoly železničního provozu.

Příklady pracovních činností:
a) Organizace, kontrola případně výkon složitých prací technického
  charakteru při komplexním řešení problematiky železničního
  provozu.
b) Řízení a organizování provozu všech trakcí přidělených do
  obvodu depa.
c) Sledování a vyhodnocování vývoje dopravní situace, navrhování
  vlakotvorných odlehčovacích  opatření, vyhodnocování plnění
  grafikonu vlakové dopravy.
d) Řízení a organizace vlakové dopravy.
e) Zabezpečování správy tratí a traťových zařízení z technického
  hlediska.
f) Samostatné vykonávání a zajišťování složitých a závažných
  provozně-technických prací v železniční dopravě a přepravě.
g) Zabezpečování provozu, oprav,  údržby technických zařízení
  železniční dopravy.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vrchní mistr
železniční, výpravčí, dispečer železniční, technik železniční
dopravy, dozorčí depa.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: posunovač - 831 3,
hradlař - 831 4, závorář - 831 4.

 TŘÍDA 32 TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI V OBLASTI BIOLOGIE, ZDRAVOTNIČTÍ
    A ZEMĚDĚLŠTÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNÍCI V PŘÍBUZNÝCH
               OBORECH

Pracovníci  v této  třídě plní  technické úkoly související
s výzkumem a praktickým využitím koncepcí, principů a metod věd
o životě,  zemědělství,  lesnictví,  zdravotnictví, lékařství,
veterinářství, farmaceutiky a příbuzných oborů, dále zajišťují
péči jako odborní ošetřovatelé,  porodní asistenti a lidoví
léčitelé. Mohou být vedeni vědeckými a kvalifikovanými odborníky
v oblasti věd o životě a zdraví.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
321 Techničtí a  laboratorní pracovníci v  oblasti biologie,
  zemědělství     a v příbuzných oborech
322 Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci
323 Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry
324 Lidoví léčitelé

Skupina 321 Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie,
      zemědělství a v příbuzných oborech

Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie, zemědělství
a v příbuzných oborech plní technické úkoly související s výzkumem
a praktickým využitím koncepcí, principů a metod v oblasti věd
o životě, jako např. biologie, botaniky, zoologie, bakteriologie,
biochemie apod., jakož i zemědělských a lesnických věd.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění technické práce
související s výzkumem na poli věd o životě a zemědělství nebo
s využíváním jejich koncepcí, zásad a metod, a to především
v oblasti lékařství, zemědělství či farmaceutické výroby.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
321 1 Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných
   oborech (vč. zdravotnických laborantů)
321 2 Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství
321 3 Poradci v zemědělství a v lesnictví

321 1 Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných
   oborech (vč. zdravotnických laborantů)

Technici a laboranti plní technické úkoly související s výzkumem
v biologii či jiných vědách o  životě, jakož i v aplikaci
a praktickém využití vědeckých  poznatků v oblasti průmyslu,
zemědělství, lékařství, ochrany zdraví apod.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava materiálů a zařízení pro pokusy, testy a analýzy.
b) Shromažďování a příprava vzorků rostlinných, zvířecích či
  lidských buněk z tkání orgánů za účelem provedení zkoušek,
  testů a analýz, preparace zvířecích těl.
c) Pomoc při přípravě pokusů, testů a analýz v závislosti na
  specializaci.
d) Shromažďování dat a odhadování množství a nákladů na materiály
  a práci vynaloženou při projektech.
e) Využívání znalostí vědeckých principů a činnosti při určování
  a řešení obtíží projevujících se při práci.
f) Organizování údržby a oprav laboratorního zařízení.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: technik biolog,
technik biochemik, technik biofyzik, endokrinologický technik,
psychologický technik, bakteriologický technik, epidemiologický
technik, technik farmakolog, technik genetik, technik fyziolog,
sérologický technik, preparátor, zdravotnický laborant.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik - chemický
laborant - 311 1, technik fyzik - 311 1, technický laborant
v zemědělství - 321 2.

321 2 Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství

Technici v agronomii, v lesnictví a zemědělství plní technické
úkoly související s výzkumem v těchto oblastech, jakož i se
zaváděním výsledků výzkumů do zemědělství a lesnictví.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava materiálů a zařízení pro pokusy, testy a analýzy.
b) Shromažďování a příprava vzorků rostlinných či zvířecích buněk,
  tkání z orgánů za účelem provedení testů a analýz.
c) Pomoc při provádění pokusů, testů a analýz v závislosti na
  specializaci.
d) Analýza vzorků semen z hlediska kvality, čistoty a klíčení.
e) Shromažďování dat, odhad množství a nákladů na materiály
  a práci spojenou s prováděním projektu.
f) Využívání znalostí vědeckých zásad a činnosti při určování
  a řešení obtíží objevujících se při práci.
g) Organizování údržby a oprav laboratorního zařízení.

Příklady  zaměstnání  zařazených   do  této  podskupiny:
technik-agronom, technik pomolog, technik pěstitel stromů, technik
ovocnářství, půdní technik, zahradní technik, lesnický technik,
technický laborant v zemědělství, technik vodohospodář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zemědělský poradce
- 321 3, zemědělský demonstrátor - 321 3, veterinární technik
specialista pro inseminaci 322 7, veterinární technik specialista
pro očkování - 322 7.

321 3 Poradci v zemědělství a v lesnictví

Poradci v zemědělství a lesnictví poskytují technickou pomoc
a porady v zemědělských a lesnických činnostech a obtížích.

Příklady pracovních činností:
a) Seznamování se s novými zemědělskými a lesnickými metodami
  a postupy.
b) Poskytování porad při zvyšování úrody, kvality a účinnosti
  prováděných operací a  při uchovávání dosažených výsledků
  a životního prostředí.
c) Poradenská činnost při řešení potíží, jako např. eroze či útok
  škodlivého hmyzu.
d) Shromažďování dat a odhadování množství a nákladů na materiály
  a práci potřebnou pro uskutečňování projektu.
e) Organizování, předvádění, přednášení a rozšiřování materiálů
  pro podporu zdokonalených postupů a technik.
f) Využívání znalostí vědeckých zásad a činnosti pro určování
  a řešení obtíží projevujících se při práci.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zemědělský
poradce, zemědělský demonstrátor, poradce v lesnictví.

Skupina 322 Zdravotničtí  asistenti,  optici  a  rehabilitační
      pracovníci

Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci plní
technické úkoly související s výzkumem a praktickým využitím
koncepcí, zásad  a metod v oblasti  lékařství vč. zubního,
veterinářství, lékárnictví, sanitace apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plnění úkolů poradenských
v oblasti  prevence,  diagnostiky,  zlepšení  hygienických
a sanitárních podmínek, zubního lékařství, veterinářství, rozvoje
a využití výživových metod a  diet, prohlídky zraku spojené
s předepisováním  brýlí nebo  kontaktních čoček,  poradenství
v oblasti léčby poruch kostí a svalového systému, v pomoci při
výrobě a přípravě léků a jiných farmaceutických výrobků, při
využívání homeopatické léčby, při odstraňování vad řeči a jiných
vad.

Tito  lidé mohou  pracovat pod  vedením odborných duševních
pracovníků ve zdravotnictví.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
322 1 Asistenti zdravotničtí
322 2 Asistenti hygienické služby
322 3 Dietetici a odborníci pro výživu
322 4 Optici a optometrici
322 5 Zubní asistenti
322 6 Rehabilitační a fyzioterapeutičtí  pracovníci (vč. odb.
   masérů)
322 7 Veterinární asistenti
322 8 Farmaceutičtí asistenti
322 9 Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení

322 1 Asistenti zdravotničtí

Zdravotničtí asistenti provádějí poradenskou činnost, plní léčebné
úkoly, které jsou omezené co do rozsahu a složitosti (ve srovnání
s lékaři). Pracují nezávisle nebo pod vedením a dohledem lékařů
v institucích či v praxi v rámci zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:
a) Poradenská  činnost při  zlepšování hygienických podmínek,
  sledování a kontrola dodržování správné výživy obyvatelstva.
b) Provádění zdravotních prohlídek při diagnostice.
c) Provádění jednoduchých chirurgických zásahů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

322 2 Asistenti hygienické služby

Asistenti hygienické  služby zajišťují technickou  pomoc při
zlepšení sanitárních podmínek.

Poskytují odbornou poradenskou činnost.

Příklady pracovních činností:
a) Kontrola  a  poradenská  činnost  v  sanitárních otázkách
  a technikách.
b) Organizování činnosti pro zajištění či zlepšení hygienické
  kvality vody, vzduchu, potravin nebo půdy.
c) Preventivní a opravná opatření, např. kontrola (ev. léčení)
  pacientů přenášejících nakažlivé choroby, hygienické způsoby
  manipulace s potravinami, správné odstraňování odpadů, čištění
  veřejných prostranství.
d) Organizování přednášek, rozšiřování odborných materiálů.
e) Shromažďování dat, odhadování množství a nákladů na materiály
  a práci spojenou s prováděním projektů.
f) Využívání znalosti hygienických a sanitárních zásad a činnosti
  při určování a řešení obtíží projevujících se při práci.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: diplomovaný
dezinfektor,  asistent hygienik,  asistent hygienické  služby
specialista pro hygienu dětí a dorostu, asistent hygienické služby
specialista pro hygienu práce.

322 3 Dietetici a odborníci pro výživu

Dietetici  a  odborníci  pro  výživu  pomáhají při výzkumu,
zdokonalování nebo vyvíjení koncepcí a metod přípravy a využití
diet pro všeobecné a terapeutické účely.

Příklady pracovních činností:
a) Účast při vývoji nutričních metod a diet a jejich testování.
b) Řízení přípravy terapeutických a jiných diet pro jednotlivce,
  skupiny v nemocnicích či pracující.
c) Účast na programech nutričního vzdělávání a rehabilitacích.
d) Poradenská činnost v oblasti zdravé výživy.
e) Pokračování (prohlubování) vzdělávání v souvisejících oborech,
  konzultace problémů s kvalifikovanými pracovníky.
f) Poskytování informací a pořádání přednášek o dietách a výživě.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: dietetik
všeobecně,  dietetik-  terapeutik,  metodik  výživy, laborant
v dietetice, diplomovaná dietní sestra, dietetický konzultant pro
oblast zpracování potravin.

322 4 Optici a optometrici

Optici a optometrici pod  vedením očního lékaře předepisují
a upravují brýle nebo kontaktní čočky, poskytují rady o způsobech
jejich používání nebo používání  jiných pomůcek, o správném
osvětlení při práci, čtení a jiných činnostech.

Příklady pracovních činností:
a) Pod  vedením  očního  lékaře  provádění  prohlídky zraku,
  předepisování brýlí, kontaktních čoček či jiných pomůcek pro
  zlepšení vidění.
b) Poradenská činnost zaměřená na správné používání brýlí nebo
  kontaktních čoček, vhodné osvětlení při práci, čtení nebo jiné
  činnosti.
c) Vsazování skel do rámečků brýlí
d) Pod vedením očního lékaře provádění refrakčních zkoušek nebo
  dalších vyšetřovacích metod např. perimetrie, tonometrie.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání     zařazených do této podskupiny: oční optik
specialista na pleooptiku, ortooptik, optometrik, oční technik pro
výrobu očních pomůcek, oční optik specialista pro oftalmologii,
odborný pracovník ve výzkumu a vývoji oční optiky, oční technik
laborant.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: oční lékař - 222 1.

322 5 Zubní asistenti

Zubní asistenti provádějí preventivní a poradenskou činnost,
diagnózu, plní léčebné úkoly (omezené rozsahem a složitostí od
práce zubních  lékařů). Asistují zubním  lékařům, připravují
a starají se o nástroje a ostatní vybavení, připravují materiály,
pomáhají pacientům při přípravě, vyšetření a léčbě.

Příklady pracovních činností:
a) Poradenská činnost pro obce a jednotlivce v otázkách zubní
  hygieny a jiných preventivních opatření.
b) Diagnostické zubní prohlídky a předávání složitějších případů
  zubním lékařům.
c) Čištění (bělení) zubů, příprava kavit a plomb.
d) Provádění určitých druhů protetických úkonů.
e) Příprava a údržba zubařských nástrojů a zařízení.
f) Příprava zubařských materiálů.
g) Pomoc pacientům při přípravě k prohlídce nebo léčbě.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zubní asistent,
školní zubní asistent, zubní technik laborant, zubní technik
specialista pro fixní náhrady, zubní technik specialista pro
čelistní ortopedii.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: výrobce zubních
pomůcek a protéz - 731 4, zubní mechanik - 731 4, zubní
instrumentářka (NZP) 513 2.

322 6 Rehabilitační a fyzioterapeutičtí  pracovníci (vč. odb.
   masérů)

Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci léčí poškození kostí,
svalů a částí krevního oběhu či nervového systému manipulačními
metodami, ultrazvukem, teplem, laserem nebo využívají fyzioterapii
a podobné terapie jako součást léčby mentálních nebo jiných nemocí
či poruch.

Příklady pracovních činností:
a) Poradenská  činnost  poskytovaná  jednotlivcům  například
  v otázkách správného držení těla při práci aby se předešlo
  zraněním, přetěžování a aby se posílily svaly.
b) Pod vedením odborného lékaře vyšetřování a stanovování diagnózy
  poškození kostí, svalů, části krevního oběhu či nervového
  systému při určování správné léčby.
c) Léčba poškození kostí, svalů a části krevního oběhu nebo
  nervového systému manipulačními metodami a pomocí ultrazvuku,
  tepla, laseru či jiným postupem.
d) Masáže klientů nebo pacientů pro zlepšení jejich krevního
  oběhu, relaxaci nebo stimulaci, uvolnění stažených svalů,
  nervového systému, odstranění škodlivých látek a dosažení
  lepších terapeutických výsledků.
e) Vyšetřování, prohlídka tělesných deformit a poruch, v případě
  nutnosti předepisování umělých končetin (či jiných pomůcek) pod
  vedením  odborného  lékaře,  pomoc  při jejich nasazování
  a používání.
f) Využívání fyzioterapie a příbuzných technik jakožto součásti
  léčby duševních nemocí nebo poruch.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: fyzioterapeut,
ortopedický technik, diplomovaný masér, diplomovaný ergoterapeut,
technik rehabilitační léčby.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zaměstnanecký terapeut
- 322 9.

322 7 Veterinární asistenti

Veterinární  asistenti  poskytují  rady,  provádějí  léčebné
veterinární úkony včetně diagnózy a prevence. Tyto činnosti jsou
omezeny co do velikosti a složitosti (na rozdíl od úkolů plněných
veterináři). Veterinářům pomáhají při přípravě a údržbě nástrojů
a jiných zařízení, připravují materiály a zvířata pro prohlídku
a léčbu.

Příklady pracovních činností:
a) Poradenská činnost poskytovaná obcím a jednotlivcům v otázkách
  léčby zvířat, jejich chorob a zranění.
b) Prohlídky zvířat, provádění diagnóz či odesílání obtížnějších
  případů podle potřeby k veterinářům.
c) Léčba nemocných nebo raněných zvířat pod vedením veterináře.
d) Příprava a opatrování nástrojů a materiálů používaných pro
  ošetřování zvířat.
e) Plnění technických úkolů spojených s umělou inseminací zvířat.
f) Příprava zvířat pro prohlídku nebo léčbu.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: veterinární
asistent, inseminační technik, pracovník pro očkování apod.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: praktický veterinární
pomocník - 513 9.

322 8 Farmaceutičtí asistenti

Farmaceutičtí asistenti připravují pod vedením lékárníků léky,
směsi, prostředky k omývání  apod. v lékárnách, nemocnicích
a v přípravnách léků.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava léků a jiných farmaceutických směsí pod vedením
  lékárníků.
b) Příprava léků, drog a poskytování psaných a ústních instrukcí
  pro jejich používání podle předpisů lékařů, veterinářů a jiných
  pověřených pracovníků.
c) Čištění a příprava zařízení a nádob pro přípravu a výrobu léků
  a farmaceutických směsí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lékárnický
asistent,  odborný  farmaceutický  pracovník  pro laboratorní
vyšetřovací  metody  v  toxikologii,  farmaceutický asistent,
farmaceutický laborant specialista pro zásobování zdravotnickými
potřebami, farmaceutický laborant specialista pro technologii
léků, farmaceutický laborant specialista pro výzkum.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: lékárnický pomocník
- 513 9.

322 9 Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení

Tato  podskupina  zahrnuje  střední  zdravotnické  pracovníky
(s výjimkou ošetřovatelů), kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině
322 a charakterem své práce spadají do této skupiny.

Patří  sem např.  ti, kteří  provádějí homeopatii,  plánují
a poskytují terapeutickou pomoc duševně nevyrovnaným, nemocným či
invalidům, zabývají  se vadami řeči,  očními cvičeními nebo
orientačními obtížemi slepců.

Příklady pracovních činností:
a) Léčba  určitých  nemocí  podáváním  velmi  malých  dávek
  mikroorganizmů, které vyvolávají podobná onemocnění.
b) Plánování a provádění terapeutických činností souvisejících se
  vzděláváním, přípravou  pro povolání či  rekreaci duševně
  nevyrovnaných a nemocných jedinců či invalidů.
c) Odstraňování vad výslovnosti.
d) Odstraňování nosní výslovnosti.
e) Léčba očních svalů cvičením.
f) Odstraňování orientačních obtíží slepců.
g) Výběr vhodných činností a vedení léčby prací.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: homeopraktik,
technik ortoped, technik protetik, zdravotnický záchranář (SZP),
ortoepik, ortofonik, specialista na vady řeči, asistent logoped,
specialista na správné vidění, specialista na orientaci slepců,
zaměstnanecký terapeutik, zdravotnický záchranář specialista pro
záchranu v extremních situacích.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: psychiatr - 222 1,
psycholog - 244 5, odborný sociální pracovník - 244 6, pomocný
sociální pracovník - 346 0.

Skupina 323 Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry

Odborní ošetřovatelé a zdravotní sestry využívají své odborné
znalosti a zkušenosti při ošetřováním nemocných, raněných, či
invalidních osob. Pomáhají při porodech a péči o novorozence.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc lékařům při praktickém
využití preventivních a léčebných znalostí a ošetřování akutních
případů, při porodech, v otázkách péče o dítě.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
323 1 Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry
323 2 Ženské sestry, porodní asistentky
323 3 Sestry pro péči o dítě
323 4 Sestry pro psychiatrickou péči
323 5 Sestry pro intenzivní péči

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry pomáhají lékařům, poskytují
pomoc v naléhavých případech v nepřítomnosti lékařů, v případě
potřeby  poskytují  odbornou  ošetřovatelskou  péči nemocným,
zraněným, fyzicky a duševně postiženým. Pomáhají při porodu,
poskytují prenatální a postnatální péči a instruují rodiče v péči
o dítě.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování odborné ošetřovatelské péče a zákroků nemocným,
  zraněným, neschopným pacientům, novorozencům, dětem a jejich
  matkám v nemocnicích, na klinikách a v dalších zařízeních.
b) Pomoc lékařům v jejich úkolech, poskytování pomoci v naléhavých
  případech, poskytování první pomoci v nepřítomnosti lékařů.
c) Podávání  léků  a  drog,  aplikování chirurgických obvazů
  a poskytování zákroků předepsaných lékařem.
d) Dozor  a  koordinace  práce  ošetřovatelského  a  jiného
  veterinárního personálu v operačních sálech, pomoc chirurgům
  během operací.
e) Spoluúčast na přípravě lékařských a psychologických zákroků
  mentálně postiženým pacientům.
f) Spoluúčast při výchově duševně a fyzicky postižených pacientů,
  pomoc při jejich přípravě na společenskou adaptaci.
g) Poskytování odborné ošetřovatelské péče pacientům v jejich
  vlastních domovech.
h) Poskytování odborných ošetřovatelských služeb, péče a rad
  v rámci společenství nebo na pracovišti.
i) Poradenské služby ve školách, průmyslu a jiných organizacích.
j) Kontrola obecného zdravotního stavu, pokroku těhotných matek
  během těhotenství včetně poskytování odborných rad a péče.
k) Poskytování rad budoucím matkám v otázkách vhodné výživy,
  cvičení  a chování  (aby se  usnadnil průběh těhotenství
  a porodu). Zaznamenávání celkového zdravotního stavu a vývoje.
l) Provádění porodů dětí při normálním porodu a pomoc lékařům při
  obtížných porodech.
m) Navštěvování matek v období po porodu s cílem dohlížet nad
  jejich rekonvalescencí, kontrolování pokroků dětí, instruování
  rodičů v péči o dítě.
n) Rady a pomoc při aplikaci metod kontroly početí.
o) Kontrola porodnosti, využívání antikoncepce.
p) Plnění souvisejících úkolů.
q) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: zdravotní
sestra     všeobecně, porodní  asistentka, dětská sestra, sestra
v psychiatrické léčebně, sestra pro intenzivní péči.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pomocná ošetřovatelka
v nemocnici - 513 2, pečovatelka v domácnosti - 513 3.

Skupina 324 Lidoví léčitelé

Lidoví léčitelé poskytují rady v otázkách ochrany a zlepšování
zdraví, léčí duševní a tělesné choroby pomocí tradičních postupů,
které jsou založeny na důvěře v uzdravující vliv přírody a sílu
víry a ducha.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování rad klientům
v otázkách chování a stravy pro udržení nebo obnovení duševního
a tělesného zdraví a síly, léčení pacientů tradičními postupy
založenými na pomoci a podpoře léčebného vlivu přírody s využitím
sugesce a síly víry.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
324 0 Lidoví léčitelé

324 0 Lidoví léčitelé
Lidoví léčitelé léčí duševní a tělesné nemoci pomocí bylin,
léčivých rostlin a jiných tradičních postupů, léčí za pomoci
a podpory přírody, poskytují rady v otázkách ochrany a zlepšení
zdraví.

Příklady pracovních činností:
a) Léčení nemocí nebo zranění  pomocí léčivých bylin, hmyzu
  a jiných tradičních postupů, o nichž je obec přesvědčena, že
  pomáhají a podporují léčebný vliv přírody.
b) Poskytování rad veřejnosti a jednotlivcům v otázkách správné
  výživy pro uchování nebo zlepšení zdravotního stavu.
c) Léčení nemoci pomocí duševního vlivu, sugescí, silou ducha.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lidový léčitel,
lidový léčitel bylinkář, lidový léčitel chiropraktik, lidový
léčitel přírodní, lidový léčitel specializovaný na rehabilitaci.

         TŘÍDA 33 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Pedagogičtí pracovníci pomáhají při vyučování celé řady předmětů
na přípravném stupni, organizují vzdělávací činnosti zaměřené
především na děti předškolního věku, pomáhají při vzdělávání na
speciálních školách a v zařízeních ústavní a ochranné výchovy.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc při přípravě programů
výuky a instruování v celé řadě předmětů na úrovni přípravného
stupně, plánování a organizaci  činnosti zaměřené na rozvoj
jazykových, fyzických a společenských dovedností dětí a mládeže,
přizpůsobování učebního plánu  určitým skupinám duševně nebo
tělesně postižených dětí, výchovu dětí v různých zařízeních,
přípravu mládeže při  odborném výcviku, pomoc profesionálním
instruktorům.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
331 Pedagogové v mimoškolních zařízeních
332 Pedagogové pro předškolní výchovu
333 Pedagogové na speciálních školách a v zařízeních ústavní
  a ochranné výchovy
334 Ostatní pedagogové

Skupina 331 Pedagogové v mimoškolních zařízeních

Pedagogové v mimoškolních zařízeních pomáhají při výchově dětí
a mládeže v družinách, klubech a podobných zařízeních. Organizují
různé výchovné a zábavné akce a dohlížejí na žáky při mimoškolní
činnosti. Podporují rozvoj osobnosti žáků v různých zájmových
kroužcích.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
331 1 Vychovatelé v družinách, klubech, domovech dětí a mládeže
   a podobných zařízeních
331 2 Vedoucí zájmových kroužků (z povolání)

Skupina 332 Pedagogové pro předškolní výchovu

Pedagogové pro předškolní výchovu pomáhají učitelům organizovat
vzdělávací činnost pro děti předškolního věku.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc učitelům při plánování
a organizování činností zaměřených na rozvoj jazykových, fyzických
a společenských dovedností dětí.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
332 0 Pedagogové pro předškolní výchovu

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vychovatelka
nebo učitelka mateřské školy.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborná učitelka
mateřské školy - 233 2.

Skupina 333 Pedagogové na speciálních školách a v zařízeních
      ústavní a ochranné výchovy

Pedagogové  na speciálních  školách a  v zařízeních ústavní
a ochranné výchovy pomáhají při vyučování na daném stupni fyzicky
nebo mentálně postižených dětí, mladistvých či dospělých, nebo
pomáhají při výchově žáků ve školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
333 1 Vychovatelé na speciálních školách
333 2 Vychovatelé školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné
   výchovy

Vychovatelé (specialisté) pomáhají při vyučování fyzicky nebo
duševně postižených dětí, mladistvých nebo dospělých. Vychovávají
nebo pomáhají  při vzdělávání žáků  umístěných ve školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: vychovatel
speciální mateřské školy, vychovatel speciální školy, vychovatel
speciálního  odborného učiliště,  vychovatel zařízení ústavní
a ochranné výchovy,  pomocný učitel slepých,  pomocný učitel
hluchých,  pomocný  učitel  němých,  pomocný učitel mentálně
postižených, vychovatel narušené mládeže, vychovatel ve slepeckém
ústavě.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: učitel - 234 3,
psycholog - 244 5, odborný sociální pracovník - 244 6, sociální
pracovník - 346 0, logopedický asistent - 322 9, ortoepik - 322
9, ortofonik - 322 9.

Skupina 334 Ostatní pedagogové

Ostatní pedagogové se zabývají výukovou činností při odborném
výcviku mládeže, v oblasti
dalšího vzdělávání, v autoškolách a v zájmových organizacích.
Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc při výuce řízení
letadla, motorového vozidla, lodi,
metra, zajišťuje odbornou výchovu učňovského dorostu.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
334 1 Instruktoři a mistři odborné výchovy
334 2 Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání
334 3 Pomocní instruktoři autoškol, létání apod.
334 9 Ostatní pedagogové jinde neuvedení

Ostatní pedagogové se zabývají výukovou činností, která se liší od
činnosti na úrovni základních škol a předškolních zařízení.
Pomáhají při výuce řízení letadla, motorového vozidla, vlaku,
metra apod.,  odborně vychovávají učňovský  dorost, pomáhají
i v jiných oblastech dalšího vzdělávání žáků, mládeže a dospělých.

Příklady zaměstnání zařazených  do těchto podskupin: pomocný
letecký instruktor, pomocný instruktor v autoškole, mistr odborné
výchovy středního odborného učiliště.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: letecký instruktor
- 235 9, odborný instruktor autoškoly - 235 9, učitel praktického
vyučování - 232 3.

      TŘÍDA 34 JINÍ POMOCNÍ ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Jiní pomocní odborní pracovníci plní technické úkoly související
s praktickým využitím znalostí v oblasti peněžnictví a obchodu,
uskutečňují  obchody, spravují  podnik, zajišťují  účetnické,
správní, statistické a jiné  služby, činnosti řízené vládou
v oblasti zaměstnanecké politiky, celních, daňových, sociálních,
policejních otázek, v sociální péči, zábavě, sportu i náboženství.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění zvláštních operací
na poli cenných papírů, pojišťovnictví nebo vlastnictví; služby
odhadců, pracovníků v  aukčních síních, obchodních zástupců,
makléřů, zprostředkovatelů práce, v podnikové správě účetní,
právní, statistické a jiné služby; v zastoupení vlády pracují
v oblastech jako např. rozmisťování pracovníků, ochrana hranic,
kontrola dodržování celních a daňových předpisů, sociální péče,
udělování oprávnění, policejní služba, vytváření průmyslových
návrhů, provádění vnitřní výzdoby, v oblasti zábavy a sportu,
v oblasti plnění některých náboženských úkonů.

Tito pracovníci mohou být řízeni vyššími státními úředníky,
řídícími pracovníky, vědci nebo jinými duševními pracovníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
341 Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních
  transakcí
342 Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovních úřadů
  a pracovníci v příbuzných oborech
343 Odborní administrativní pracovníci
344 Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
345 Policejní inspektoři a detektivové
346 Sociální pracovníci
347 Výkonní pracovníci umění a zábavy
348 Profesionální sportovci a pracovníci ve sportu
349 Nevysvěcení profesionální pracovníci náboženských společností

Skupina 341 Odborní pracovníci  - zprostředkovatelé obchodních
      a finančních transakcí

Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních
transakcí kupují a prodávají finanční nástroje, cizí devizy, různé
typy pojistek, nemovitosti, cestovní a jiné obchodní služby.
Působí jako velkoobchodní zástupci nebo jako nákupčí. Jednají
v zastoupení organizací. Oceňují hodnotu komodit, nemovitostí
a jiného majetku a zprostředkovávají prodej na aukcích.

Náplň  jejich práce  obvykle zahrnuje:  analýzu vývoje trhu
z hlediska finančních nástrojů, obchodu s devizami, komoditami
a nemovitostmi, nákup  či prodej v  zastoupení klientů nebo
v zastoupení svém, poradenskou činnost, prodej pojistek, zajištění
správného zaznamenávání převodu finančních nástrojů, vlastnictví
nemovitostí; organizování, poradenskou činnost a prodej zájezdů;
prodej různých druhů zboží ve velkoobchodě v zastoupení výrobce
nebo dovozce; montáž technického vybavení a zařízení; nákup zboží
či služeb v zastoupení organizací; oceňování komodit, nemovitostí
nebo jiného majetku a jejich prodej na aukcích.

Mohou být řízeni řídícími nebo duševními pracovníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
341 1 Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými
   papíry, devizami a makléři
341 2 Pojišťovací agenti
341 3 Obchodníci s realitami
341 4 Konzultanti a organizátoři     zájezdů
341 5 Obchodní  cestující, profesionální  poradci v  obchodě,
   obchodní zástupci
341 6 Nákupčí
341 7 Odhadci a zbožíznalci
341 8 Aukcionáři a dražebníci
341 9 Ostatní  pracovníci -  obchodní zprostředkovatelé jinde
   neuvedení

341 1 Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými
   papíry, devizami a makléři

Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými papíry,
devizami a makléři nakupují a prodávají cenné papíry, akcie,
obligace a jiné finanční nástroje. Nakupují a prodávají cizí
devizy na místě nebo na budoucích trzích v zastoupení vlastní
společnosti nebo zákazníků na základě pověření a doporučují
transakce klientům či vyšším řídícím pracovníkům.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání  informací o  finančních záležitostech zákazníků
  a firem, do nichž se má investovat.
b) Analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi
  a jinými finančními nástroji včetně deviz.
c) Informování perspektivních  zákazníků o poměrech  na trhu
  a o vyhlídkách.
d) Poskytování odborných rad, účast při jednáních o termínech,
  organizace půjček, uvolnění akcií a obligací na peněžní trh
  z důvodů zvětšení kapitálu zákazníka.
e) Zaznamenávání a předávání příkazů k prodeji a nákupu cenných
  papírů, akcií, obligací či jiných finančních nástrojů i deviz.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: makléř a dealer
obchodující s cennými papíry, obligacemi, akciemi a devizami.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: bankovní metodik
- 241 3, bankovní expert - 241 3.

341 2 Pojišťovací agenti

Pojišťovací agenti poskytují rady a prodávají životní, úrazové,
automobilové nebo kombinované životní pojistky, pojistky proti
požáru, pojistky z odpovědnosti za škody i jiné typy pojistek
novým i zavedeným klientům.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání informací o poměrech u zákazníka, potřebných k určení
  odpovídajícího typu pojistky.
b) Jednání se zákazníky, aby bylo možné zjistit typ a stupeň
  nebezpečí, pro který je pojistka uzavřena, rozsah krytí,
  podmínky platby.
c) Projednávání a uzavírání pojišťovacích smluv.
d) Poskytování a projednávání podmínek, uzavírání kontraktů pro
  velké nebo zvláštní typy projektů, zařízení nebo nebezpečí.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: jednatel
pojišťovny,  pojišťovací agent,  pojišťovací poradce, úředník
pojišťovny.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný pracovník
pojišťovny - 241 3, likvidátor škod - 341 7, úředník u přepážky
v pojišťovně - 421 2, pokladník - 421 1.

341 3 Obchodníci s realitami

Obchodníci s  realitami zajišťují prodej,  koupi a pronájem
nemovitostí obvykle v zastoupení klientů a na základě pověření.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání informací o majetku, který má být prodán nebo
  pronajat, jakož i o poměrech jejich vlastníků a o potřebách
  perspektivního kupce či nájemníka.
b) Předvádění nemovitosti, která má být prodána či pronajata
  perspektivním kupcům či nájemcům, seznamování s podmínkami
  prodeje nebo pronájmu.
c) Organizování uzavření smlouvy a převedení vlastnických práv.
d) Vybírání nájmu v zastoupení vlastníka a kontrola majetku před,
  v průběhu a po uplynutí nájemní lhůty.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: realitní
makléř, obchodník s realitami a nemovitostmi, zprostředkovatel
obchodu s nemovitostmi a realitami.

341 4 Konzultanti a organizátoři zájezdů

Konzultanti a organizátoři zájezdů  plánují program a trasu
zájezdu, ubytování zákazníků, organizují nebo prodávají volné
skupinové zájezdy pro služební i rekreační účely.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání informací o dostupnosti, ceně a vhodnosti různých
  druhů dopravy  a ubytování, zjištění  požadavků zákazníka
  a poskytování rad.
b) Rezervování a potvrzování cestovních a hotelových rezervací,
  předávání jízdenek a poukazů zákazníkům, přijímání plateb.
c) Organizování skupinových zájezdů pro služební i rekreační účely
  a jejich prodej skupinám i jednotlivcům.
d) Pomoc  zákazníkům  při  získávání  potřebných  potvrzení
  a cestovních dokladů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: cestovní
poradce, cestovní organizátor, cestovní agent, odborný pracovník
cestovní kanceláře.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník malé
cestovní kanceláře - 131 9, úředník cestovní kanceláře - 422 1.

341 5 Obchodní  cestující, profesionální  poradci v  obchodě,
   obchodní zástupci

Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní
zástupci prodávají různé zboží na velkoobchodním základě a to
včetně montáže a technického vybavení, poskytují související
služby a specializované informace podle potřeby.

Příklady pracovních činností:
a) Zajišťování objednávek a prodej zboží maloobchodu, průmyslu,
  velkoobchodu a jiným organizacím či jednotlivcům.
b) Prodej technického vybavení, dodávek a souvisejících služeb
  obchodním organizacím či jednotlivcům.
c) Poskytování   všeobecné   a   specializované  informace
  o charakteristice a funkci zařízení příp. jiného zboží a jejich
  praktické předvedení perspektivním zákazníkům.
d) Předávání reakcí a požadavků zákazníka výrobci.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: prodejní
technik, technický servisní poradce, obchodní cestující, dealer,
zástupce výrobce.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obchodní agent - 342
1, makléř realitní - 341 3, prodavač zboží - 521 1.

341 6 Nákupčí

Nákupčí nakupují zboží a  služby v zastoupení průmyslových,
obchodních či jiných organizací a podniků.

Příklady pracovních činností:
a) Projednávání a uzavírání kontraktů pro nákup zařízení, surovin,
  výrobků a dodávek pro průmyslové závody, veřejné služby, vládní
  úřady a jiné organizace, nákup zboží pro obchod.
b) Získávání informací o požadavcích skladu, určování kvality
  a množství zboží, které se má nakoupit, nákladů, dodacích
  termínů a jiných podmínek kontraktů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: referent
nákupu,  referent  marketingu  nákupu,  nákupčí,  nákupčí
v maloobchodě, nákupčí ve velkoobchodě, prodejní agent, zásobovač.

341 7 Odhadci a zbožíznalci

Odhadci a zbožíznalci oceňují majetek a různé zboží a odhadují
ztráty kryté pojišťovnou.

Příklady pracovních činností:
a) Zjišťování  kvality  nebo  hodnoty  surovin,  nemovitostí,
  průmyslového vybavení, osobního majetku, vybavení domácností,
  uměleckých předmětů, drahokamů a jiných předmětů určených pro
  prodej nebo pojištění.
b) Odhadování rozsahu škody či ztráty a odpovědnosti pojišťovny
  a pojišťovacích agentů za ztráty kryté pojistkou.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: odhadce zboží,
zásobovač zbožíznalec, kvalitář odhadce, odhadce škod, odhadce
nemovitostí, likvidátor škod, reklamační referent, reklamační
likvidátor.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pojišťovací agent
- 341 2.

341 8 Aukcionáři a dražebníci

Aukcionáři a dražebníci prodávají předměty, majetek a zboží
v aukci nebo na dražbě.

Příklady pracovních činností:
a) Prodej různých druhů majetku, aut, komodit, živého inventáře,
  uměleckých předmětů, klenotů a jiných předmětů na aukcích nebo
  dražbách.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: dražebník,
dražitel aukční síně, aukcionář.

341 9 Ostatní  pracovníci -  obchodní zprostředkovatelé jinde
   neuvedení

Tato  podskupina  zahrnuje  pomocné  profesionální pracovníky
v peněžnictví a obchodě, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině
341 Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních
transakcí a charakterem své práce spadají do této skupiny.

Skupina 342 Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovních
      úřadů a pracovníci v příbuzných oborech

Zástupci -  agenti - obchodní,  přepravní, pracovních úřadů
a pracovníci v příbuzných  oborech zprostředkovávají potřebné
kontrakty mezi kupujícími a prodávajícími, kupují a prodávají
komodity ve velkém, vyřizují celní formality a zajišťují pojistky
a exportní povolení, nabízejí zaměstnání nezaměstnaným ve státních
pracovních úřadech, hledají pracovníky pro neobsazená místa na
základě pověření, najímají pracovníky pro určité úkoly, prodávají
jiné obchodní služby.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nákup a prodej komodit ve
velkém,  vyřizování  celních  formalit,  zajišťování pojistek
a exportních povolení; nabízení zaměstnání nezaměstnaným, hledání
pracovníků pro neobsazená místa anebo najímání pracovníků pro
určité úkoly na základě požadavku organizací a jiných institucí
včetně státních, hledání zaměstnání pro nezaměstnané na základě
pověření; dojednávání obchodní  smlouvy, prodávání obchodních
služeb, jako např. inzertní prostor v tisku, rozhlasu a televizi;
přepravní služby; poskytování kreditních a jiných informací;
dojednávání smlouvy pro vystoupení artistů a zábavních umělců;
tisk knih, produkci her, nahrávání a prodej hudby.

Mohou být vedeni řídícími či duševními odborníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
342 1 Obchodní agenti
342 2 Odbytoví a přepravní agenti
342 3 Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů
342 9 Ostatní obchodní agenti a makléři jinde neuvedení

342 1 Obchodní agenti

Obchodní agenti nakupují a prodávají komodity obvykle ve velkém na
aukcích na místě nebo pro     budoucí prodej.

Příklady pracovních činností:
a) Navazování kontaktů mezi nákupčími a prodejci komodit, výrobků
  nebo služeb.
b) Projednávání nákupních nebo  prodejních podmínek zákazníka
  a jednání v souladu s nimi.
c) Zajišťování výroby aukčních katalogů, určování rezervní ceny,
  navštěvování aukcí a jednání v zastoupení klienta.
d) Projednávání nákupu nebo prodeje zboží, které se neprodává na
  aukci, na základě dohody.
e) Zajišťování přepravy, placení přepravních poplatků a vybírání
  přepravních poplatků od zákazníka.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: komoditní
makléř, obchodní agent,  obchodní referent, odborný komerční
pracovník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodejní zástupce
realit - 341 3, obchodní cestující - 341 5.

342 2 Odbytoví a přepravní agenti

Odbytoví a přepravní agenti vyřizují celní formality a zajišťují,
aby pojištění, vývozní a dovozní povolení, jakož i jiné formality
byly v pořádku.

Příklady pracovních činností:
a) Vyřizování celních formalit při vývozu a dovozu.
b) Zajišťování pojištění.
c) Vyřizování vývozních a dovozních povolení a jiných formalit.
d) Vyřizování konosementů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: celní agent,
přepravní  agent, zasílací  agent, zprostředkovatel expedice,
zprostředkovatel  prodeje, odborný  pracovník odbytu, odborný
pracovník marketingu odbytu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obchodní agent - 342
1, celní inspektor - 344 1.

342 3 Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů

Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů nabízejí volná
místa nezaměstnaným dle kvalifikace a požadavků, dále hledají
pracovníky pro zaměstnavatele, plní související úkoly na základě
pověření podniků nebo jiných institucí včetně státních, hledají
možnosti zaměstnání (včetně rekvalifikace) pro nezaměstnané.

Příklady pracovních činností:
a) Nabídka  volných  míst  nezaměstnaným  podle  požadavků
  a kvalifikace.
b) Hledání  míst  pro  nezaměstnané  na  základě  pověření
  zaměstnavatele nebo pracovníka.
c) Testování  potřebných dovedností  a jiných  charakteristik
  pracovníků, vyhledaných na  žádost některých podniků nebo
  organizací.
d) Vyřizování nutných  formalit v souladu  s národními nebo
  mezinárodními pracovními předpisy a požadavky.
e) Zajišťování splnění právních požadavků u zaměstnaneckých smluv.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: referent
pracovního  úřadu,  referent  pro  zaměstnanost  mládeže,
zprostředkovatel  práce  specialista,  zprostředkovatel  práce
poradce, zprostředkovatel práce odborník na rekvalifikaci.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný pracovník
zaměstnaneckého průzkumu - 241 2.

342 9 Ostatní obchodní agenti a makléři jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje  agenty zajišťující obchodní služby
a obchodní makléře, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 342
Zástupci  -  agenti  obchodní,  přepravní,  pracovních úřadů
a pracovníci v  příbuzných oborech. Řadí se  sem ti, kteří
zprostředkovávají obchodní kontakty, prodávají obchodní služby,
jako např. reklamní prostor  v tisku, rozhlasu a televizi,
přepravní služby, kreditní a jiné obchodní informace, jakož i tisk
knih, produkci her, natáčení, provádění hudebních skladeb včetně
jejich prodeje.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání informací  o službách, které  se mají prodávat
  a o potřebách perspektivních zákazníků.
b) Předjednávání  kontraktů v  zastoupení prodávajícího  nebo
  kupujícího a vysvětlování podmínek prodeje a platby klientům.
c) Podepisování smluv v zastoupení prodávajícího nebo kupujícího
  a zajišťování, aby smlouva odpovídala zákonům a předpisům.
d) Předání informací o koupi kupujícímu v odpovídající formě
  a v odpovídajícím čase.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: agent
reklamních obchodních služeb, referent uměleckých smluv, referent
uměleckých programů, sportovní agent, kulturní agent, produkční
a programový pracovník kulturního zařízení, produkční výstav,
produkční koncertů, zprostředkovatel kulturních vystoupení.

Skupina 343 Odborní administrativní pracovníci

Odborní administrativní pracovníci provádějí a zajišťují styk,
dokumentaci a vnitřní řídící činnost v organizačních jednotkách.
Řídí tok informací mezi jednotlivými organizačními jednotkami.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění a zajišťování
komunikace,  dokumentace  a  koordinace  řídící  činnosti
v organizačních jednotkách v rámci pomocné činnosti poskytované
vedoucímu jednotky a ostatním pracovníkům, zaznamenávání průběhu
jednání, kontrolu a podávání přehledu o záznamech a dokumentech,
vedení úplných záznamů o finančních transakcích, shromažďování,
zpracovávání a předkládání matematických a statistických údajů,
jakož i údajů z pojistné matematiky. Mohou být vedeni řídícími
nebo duševními odborníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

343 1 Odborné sekretářky, sekretáři
343 3 Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví,
   kalkulace
343 4 Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky
343 5 Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních)
343 6 Referenti osobních oddělení
343 9 Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

343 1 Odborné sekretářky, sekretáři

Odborné sekretářky, sekretáři provádějí a zajišťují komunikaci,
dokumentaci a koordinaci vnitřní řídící činnosti v organizačních
jednotkách a  pomáhají vedoucím těchto  jednotek a ostatním
pracovníkům,  zaznamenávají průběh  jednání, plní  povinnosti
výkonného sekretáře pro vedoucí oddělení nebo úřední komise,
analyzují záznamy a různé zdroje informací a připravují zprávy pro
odpovědné pracovníky, podávají odpovídající informace a radí
v otázkách politiky, činnosti oddělení, administrativních otázkách
apod.

Příklady pracovních činností:
a) Návrhy obchodní korespondence a zápisu.
b) Přebírání, navrhování a sledování uzávěrek a termínů.
c) Plánování a organizace schůzek, zajišťování cest vedoucích
  organizačních jednotek a ostatních pracovníků.
d) Pomoc při navrhování rozpočtu, sledování výdajů, navrhování
  smluv a zajišťování nebo zařízení nákupu.
e) Pomoc  vedoucímu  organizační  jednotky  a  pracovníkům
  v administrativních a organizačních otázkách.
f) Pomoc  vedoucímu  organizační  jednotky  při  organizování
  a přijímání návštěv.
g) Zaznamenání průběhu jednání.
h) Plnění povinnosti výkonného sekretáře pro představitele útvarů.
i) Studium záznamů a jiných zdrojů informací a příprava zpráv pro
  odpovědné pracovníky.
j) Psaní a odpovídání na obchodní či technické dopisy a vyřizování
  korespondence.
k) Plnění souvisejících úkolů.
l) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: odborný
sekretář  stenograf, odborný  sekretář (sekretářka), sekretář
agentury, redakce, rozhlasu, televize, vydavatelství.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: sekretář, sekretářka
- 411 5.

343 3 Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví,
   kalkulace

Pracovníci  v oblasti  účetnictví, fakturace,  rozpočetnictví
a kalkulace vedou  úplné záznamy o  probíhajících finančních
a souvisejících operacích, kontrolují přesnost dokumentů a záznamů
týkajících se takových operací.

Příklady pracovních činností:
a) Uchovávání úplných záznamů o všech probíhajících finančních
  operacích v souladu se všeobecnými účetními zásadami a práce
  pod vedením účetních.
b) Kontrola přesnosti dokumentů a záznamů týkajících se plateb,
  příjmů a jiných finančních operací.
c) Příprava finančních přehledů a zpráv k určitým datům.
d) Využívání znalostí účetních zásad při zjišťování a řešení
  obtíží souvisejících s prací.
e) Provádění kalkulací a spolupráce na vypracování plánu výroby.
f) Zajišťování sestavování plánovaných a operativních kalkulací
  výrobků a služeb.
g) Vyhodnocování kalkulací a sestavování podkladů pro stanovení
  cen.
h) Sestavování rozpočtových kalkulací výrobků dosud nevyráběných
  nebo nestandardních.
i) Zodpovědnost za řádné a včasné vyhotovení faktur.
j) Zajišťování  likvidace  cenových  reklamací,  penalizačních
  závazků, provádění namátkové kontroly vystavených faktur.
k) Plnění souvisejících úkolů.
l) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: účetní mzdový,
účetní finanční, účetní materiálový, účetní investiční, kalkulant,
odborný fakturant, finanční referent.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: nižší účetní úředník
- 412 1, nižší mzdový účetní - 412 1, fakturant - 4121, účetní
znalec - 241 1.

343 4 Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky

Pracovníci v  oblasti statistiky a  matematiky pomáhají při
plánování, shromažďování, zpracovávání a předkládání matematických
a statistických údajů anebo údajů pojistné matematiky a při
provádění těchto operací. Obvykle pracují pod vedením matematiků
a duševních pracovníků příbuzných oborů nebo statistiků.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc při plánování a zpracování matematických a statistických
  údajů, údajů pojistné matematiky a při souvisejících výpočtech.
b) Příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiál
  a práci potřebnou pro provádění statistického sčítání lidu
  a statistických přehledů.
c) Plnění  technických  úkolů  souvisejících  se  stanovením,
  zajišťováním a využíváním registrů a vzorků pro účely sčítání
  lidu a statistických přehledů.
d) Plnění technických úkolů souvisejících se shromažďováním údajů
  a kvalitou kontrolních operací při sčítání lidu a zjišťování
  statistických přehledů.
e) Práce se standardním     programovým vybavením při matematických
  a statistických výpočtech, při výpočtech pojistné matematiky
  a souvisejících výpočtech.
f) Příprava matematických, statistických a pojistně matematických
  výsledků v grafické nebo tabulkové formě.
g) Využívání znalostí matematických, statistických a pojistně
  matematických principů a postupů při zjišťování a řešení obtíží
  spojených s prací.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: statistik
klasifikátor,  referent  statistických  klasifikací, statistik
ekonomického rozboru, matematický asistent, statistický asistent,
pojistně - matematický asistent, účetní asistent.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný statistik
- 212 2, matematik aplikované matematiky - 212 1, pojistný
matematik - 212 2, nižší  evident statistiky - 412 2, volební
referent - 412 2.

343 5 Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních)

Pracovníci v oblasti práce a mezd zabezpečují řádné uplatňování
tarifních soustav a vhodných pobídkových mzdových forem v rámci
organizace, podniku apod.

Příklady pracovních činností:
a) Zabezpečování řádného uplatňování tarifních soustav.
b) Kontrolování dodržování všech mzdových, platových předpisů
  a podávání jejich výkladů.
c) Vyhodnocování vývoje mezd.
d) Řešení sporných mzdových záležitostí a příprava podkladů pro
  jejich řešení.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: referent
ekonomiky práce a mezd,  referent mzdový, referent platový,
racionalizátor práce.

343 6 Referenti osobních oddělení

Referenti osobních oddělení  vyřizují veškerou osobní agendu
pracovníků.

Příklady pracovních činností:
a) Vypracovávání analýz o odborném a věkovém složení pracovníků.
b) Provádění rozborů fluktuace, absence, úrazovosti, nemocnosti
  apod.
c) Projednávání  sporných  nároků  pracovníků  týkajících  se
  pracovního poměru.
d) Práce spojené s  přijímáním, přemisťováním a propouštěním
  pracovníků.
e) Zajišťování náboru pracovních sil.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: referent
osobního oddělení, referent výchovy personálu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný referent
osobního oddělení - 241 2.

343 9 Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní administrativní pracovníky, kteří
nejsou zařazeni jinde ve skupině 343 Odborní administrativní
pracovníci.

Spadají sem například ti, kteří působí jako konzulární úředníci,
plní  povinnosti kurýra,  analyzují záznamy  a různé zdroje
informací, podávají odpovídající  informace, radí v otázkách
politiky apod.

Příklady pracovních činností:
a) Práce konzulárního úředníka.
b) Plnění povinností diplomatického kurýra.
c) Studium záznamů a jiných zdrojů informací, příprava zpráv pro
  odpovědné pracovníky.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: konzulární
úředník, diplomatický kurýr, soudní tajemník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zapisovatel - 411 1,
písař, stenotypista - 411 1.

Skupina 344 Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných
      oborech

Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
zavádějí odpovídající vládní předpisy a nařízení týkající se
státních hranic, daní, sociálních dávek. Zajišťují nebo kontrolují
udělování povolení či pověření pro cestování, dovoz a vývoz zboží,
deviz, stavbu budov a jiné činnosti podléhající vládním nařízením.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: hlídání státních hranic,
kontrolu osob, vozidel, cestovních a přepravních dokumentů, zboží
překračující hranice (aby bylo zajištěno plnění vládních předpisů
a nařízení), kontrolu daňových přiznání, studium a rozhodování
o žádostech o udělení vládních pověření a povolení potřebných pro
cestování, o dovozu nebo vývozu zboží, o stavbě budov, o zřizování
podniků nebo provádění jiných činností podléhajících vládním
předpisům.

Mohou  být vedeni  vyššími vládními  úředníky nebo řídícími
pracovníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
344 1 Celní pracovníci
344 2 Berní a daňoví pracovníci
344 3 Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení
344 4 Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělujících různá
   povolení (vývoz, dovoz, stavby)
344 9 Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných
   oborech jinde neuvedení

344 1 Celní pracovníci

Celní pracovníci kontrolují osoby a vozidla podle odpovídajících
vládních předpisů a nařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Hlídání státních hranic a pobřežních vod, aby bylo možné
  zabránit ilegálnímu příjezdu nebo odjezdu osob a ilegálnímu
  vývozu nebo dovozu deviz a zboží.
b) Kontrola cestovních dokladů osob překračujících státní hranice.
c) Kontrola zavazadel osob překračujících státní hranice z důvodu
  zajištění plnění vládních předpisů a nařízení týkajících se
  dovozu a vývozu zboží a deviz.
d) Kontrola přepravních dokladů a nákladů vozidel překračujících
  státní hranice, aby bylo zajištěno plnění vládních předpisů
  a nařízení týkající se dovozu  a vývozu zboží, tranzitní
  přepravy zboží a ověření zaplacení příslušných poplatků.
e) V případě nutnosti podávání svědectví u soudu o okolnostech
  a výsledcích prováděného šetření.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: celní zástupce,
celní inspektor, celní inspektor pasové kontroly.

344 2 Berní a daňoví pracovníci

Berní a daňoví pracovníci kontrolují daňová přiznání, kupní
smlouvy a jiné dokumenty, aby bylo možné zjistit typ a výšku daní,
dávek a jiných poplatků, které mají jednotlivci nebo podniky
platit.

Výjimečné nebo důležité případy předávají vyšším státním úředníkům
nebo řídícím pracovníkům, kteří rozhodnou na vyšší úrovni.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování rad organizacím, podnikům a veřejnosti týkající se
  zákonů, vládních předpisů a nařízení o určování a platbě daní,
  dávek a jiných poplatků, o právech a povinnostech v této
  oblasti.
b) Kontrola daňových přiznání, kupních smluv a jiných dokumentů,
  aby bylo možné určit velikost a typ daní, dávek a jiných
  poplatků, které mají být zaplaceny.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pracovník pro
správu daní, pracovník berního úřadu, poradce pro daňové výměry.

344 3 Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení

Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení posuzují žádosti
o poskytnutí podpory v hotovosti a žádosti o přiznání důchodu,
posuzují způsobilost a velikost podpory či důchodů, přičemž
důležité nebo výjimečné případy předávají vyšším státním úředníkům
či řídícím pracovníkům, aby rozhodli na vyšší úrovni.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování rad  jednotlivcům v oblasti  zákonů, vládních
  předpisů a nařízení týkajících se sociální péče, důchodů,
  rozhodování o výplatě důchodů, jakož i o právech a povinnostech
  veřejnosti.
b) Kontrola žádostí a jiných odpovídajících dokumentů, aby bylo
  možné rozhodnout o typu a výšce důchodu nebo sociální dávky,
  popříp. podpory.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: inspektor
důchodového  zabezpečení, referent  sociálního a  důchodového
zabezpečení,  referent nároků  sociálního pojištění, referent
sociálních dávek.

344 4 Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělující různá
   povolení (vývoz, dovoz, stavby)

Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělujících povolení
posuzují žádosti o povolení vývozu nebo dovozu zboží, založení
firmy, výstavby domu či jiné stavby, návštěvy země nebo vystavení
pasu, určují podmínky související s udělením povolení.

Výjimečné nebo důležité případy předávají vyšším státním úředníkům
nebo řídícím pracovníkům pro rozhodování na vyšší úrovni.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování rad  jednotlivcům v oblasti  zákonů, vládních
  předpisů a nařízení týkajících se požadovaného druhu povolení
  a souvisejících podmínek, jakož i práv a povinností.
b) Kontrola  žádostí  a  jiných  odpovídajících  dokumentů
  o rozhodování o udělení povolení, jakož i podmínkách, za nichž
  bude povolení uděleno.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: referent
schvalovací, referent přistěhovalecký, inspektor pasový, inspektor
zákonných licencí.

344 9 Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných
   oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje celníky, daňové úředníky a příbuzné
profesionální pracovníky, kteří nejsou zařazeni jinde ve skupině
344 Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
a charakterem své  práce spadají do této  skupiny. Do této
podskupiny by měly být zařazeni např. ti, kteří kontrolují
obchodní podniky z hlediska používání správných měr a hmotností,
nebo ti, kteří kontrolují dodržování cen a mezd. Předávají
výjimečné nebo důležité případy vyšším státním úředníkům či
řídícím pracovníkům pro rozhodování na vyšší úrovni.

Příklady pracovních činností:
a) Kontrola obchodních podniků  za účelem zajištění dodržení
  správných hmotností a měr.
b) Kontrola omezení cen.
c) Kontrola omezení mezd.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kontrolor
hmotnosti zboží, cenový kontrolor, mzdový kontrolor, inspektor
mezd a platů.

Skupina 345 Policejní inspektoři a detektivové

Policejní inspektoři a detektivové vyšetřují páchané trestné činy,
shromažďují informace     o osobách a událostech, které by mohly
přispět k objasnění případu, zjištění pachatele.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  vyšetřování  faktů
a okolností, shromažďování informací o osobách či událostech (též
se  záměrem předejít  zločinu), vyšetřování  event. zatýkání
podezřelých, podávání svědectví u soudu.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
345 1 Policejní inspektoři, komisaři
345 2 Vyšetřovatelé
345 3 Detektivové, kriminalisté

Policejní inspektoři, vyšetřovatelé a detektivové vyšetřují fakta
a okolnosti související se spáchanými zločiny nebo získávají
informace, které nejsou bezprostředně dosažitelné či zjevné a jež
se týkají okolnosti a chování osob, většinou proto, aby se
předešlo zločinům, nebo aby se zjistili pachatelé.

Příklady pracovních činností:
a) Zjišťování kontaktů a zdrojů informací o zločinech plánovaných
  či uskutečněných, aby bylo možné zločinům zabránit nebo zjistit
  pachatele.
b) Vyšetřování podezřelých událostí a okolností, aby bylo možné
  získat důkazy a zajistit pachatele.
c) Zajišťování kontaktů, zdrojů informací, které nejsou snadno
  dostupné nebo zjevné, o faktech a okolnostech týkajících se
  chování skupin a osob, s cílem zabránit zločinům.
d) Vyšetřování krádeží peněz, zboží nebo informací z podniků
  (organizací) a jiných možných případů nezákonného jednání
  zákazníků nebo zaměstnanců.
e) Vyšetřování jiných okolností a chování organizací nebo osob
  v zastoupení úřadů nebo klientů.
f) Zatýkání nebo pomoc při zatýkání, pokud mají pověření.
g) Podávání svědectví u soudů, podávání hlášení nadřízeným nebo
  klientům o okolnostech a výsledcích vyšetřování.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do těchto podskupin: policejní
inspektor,  detektiv,  vyšetřovatel,  kriminalista,  soukromý
detektiv.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: vedoucí policejní
inspektor -  112 8, policejní ředitel  - 112 8, inspektor
bezpečnostní služby - 516 2, policista - 516 2.

Skupina 346 Sociální pracovníci

Sociální  pracovníci  poskytují  rady  klientům v sociálních
a souvisejících otázkách, aby mohli nalézt a využívat zdroje pro
překonání obtíží a aby se dosáhlo určitých cílů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc jednotlivcům i rodinám
s osobními  i  sociálními  obtížemi,  zabývají  se  prevencí
kriminalistiky  anebo  rehabilitací  na  základě organizování
a dohledu nad společenskými aktivitami jednotlivců a skupin,
pomáhají fyzicky nebo mentálně postiženým osobám, aby dostali
odpovídající práci a aby se lépe začlenili do společnosti.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
346 0 Sociální pracovníci

346 0 Sociální pracovníci

Sociální pracovníci poskytují rady v sociálních otázkách a pomoc
v nouzi,  aby klienti  překonali momentální  obtížné situace
a dosáhli určitých cílů.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc jednotlivcům nebo rodinám s osobními nebo sociálními
  problémy (včetně ochrany týraných dětí).
b) Shromažďování informací o potřebách klienta a upozorňování na
  jeho práva a povinnosti.
c) Analýza situace klienta a předkládání alternativních způsobů
  řešení.
d) Vedení záznamů o případu či vypracovávání zprávy pro soudy
  a jiné instituce.
e) Bilancování, vyhodnocování, zlepšování a rozvíjení sociálních
  služeb.
f) Prevence zločinnosti nebo rehabilitace pomocí organizování
  a dohledu nad sociálními, rekreačními a vzdělávacími činnostmi
  v mládežnických klubech, obecních střediscích apod.
g) Pomoc fyzicky nebo mentálně postiženým osobám, aby se jim
  dostalo odpovídající péče a  zlepšilo jejich zařazení do
  společnosti.
h) Plánování a organizování služeb poskytovaných v domácnosti.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: sociální
pracovník církve, sociální pracovník obecního úřadu (sociální
kurátor), sociální pracovník městského úřadu, sociální pracovník
okresního úřadu,  sociální pracovník pedagogicko-psychologické
poradny, sociální pracovník vězeňství, sociální pracovník péče
o duševně (tělesně) postižené.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pečovatelka - 513 2,
odborný sociální pracovník - 244 6.

Skupina 347 Výkonní pracovníci umění a zábavy

Výkonní pracovníci umění a zábavy navrhují výrobky nebo zdobí
interiéry, baví obecenstvo předváděním zábavných dramatických
výstupů v divadlech (včetně hudebních), v cirkusech nebo na
stadionech a v některých případech trénují nebo přímo řídí ty,
kteří takové činnosti provozují.

Předávají informace z kulturní oblasti prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: navrhování výrobků nebo
výzdoby interiérů; předávání informací hromadnými sdělovacími
prostředky;  předvádění zábavných  iluzí a  triků, obtížných
a dramatických akrobatických čísel.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
347 1 Aranžéři, průmysloví a komerční návrháři, bytoví architekti
347 2 Rozhlasoví, televizní a jiní hlasatelé
347 3 Pouliční  a  baroví  hudebníci,  zpěváci  a tanečníci,
   diskžokejové (noční kluby apod.)
347 4 Pracovníci  cirkusů,  klauni,  kouzelníci,  akrobaté
   a pracovníci v příbuzných oborech
347 9 Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení
347 1 Aranžéři, průmysloví a komerční návrháři, bytoví architekti

Aranžéři, průmysloví a  komerční návrháři, bytoví architekti
využívají umělecké postupy při navrhování výrobků, interiérů
a podpoře prodeje.

Příklady pracovních činností:
a) Navrhování průmyslových a komerčních výrobků včetně nových typů
  a stylů odívání a doplňků a snaha o sladění estetických
  požadavků s technickými a jinými požadavky.
b) Navrhování interiérů a zařizování domovů, veřejných budov, lodí
  aj. nábytkem.
c) Navrhování a malování kulis.
d) Tetování ozdobných obrazců na kůži zákazníka.
e) Navrhování a realizace umělecké výzdoby pro výkladní skříně
  a jiné výstavní plochy.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: návrhář
kostýmů,  návrhář interiérů,  návrhář propagační,  průmyslový
návrhář, aranžér, aranžér umělecký, tetovač.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: architekt interiérů
- 214 1, komerční umělec - 245 8, návrhář scénických dekorací 245
8, návrhář umělecký - 245 8.

347 2 Rozhlasoví, televizní a jiní hlasatelé

Rozhlasoví, televizní a jiní hlasatelé čtou zprávy a oznamují nebo
uvádějí další pořady v rozhlase, televizi, v divadlech aj.

Příklady pracovních činností:
a) Čtení zpráv a oznámení v rozhlase a televizi.
b) Uvádění vystupujících umělců nebo osob, s nimiž vedou rozhovor,
  čtení odpovídajících textů v rozhlase, televizi, v divadlech
  včetně v hudebních, nočních klubech aj.
c) Rozhovory s osobami na  veřejnosti, především v rozhlase
  a televizi.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hlasatel zpráv
v rozhlase, hlasatel zpráv v televizi, konferenciér.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: televizní komentátor
- 245 6, televizní reportér - 245 6.

347 3 Pouliční  a  baroví  hudebníci,  zpěváci  a tanečníci,
   diskžokejové (noční kluby apod.)

Pouliční a baroví hudebníci, zpěváci a tanečníci, diskžokejové
hrají, zpívají nebo tančí v hudebních divadlech, na ulicích,
v nočních klubech, cirkusech apod.

Příklady pracovních činností:
a) Hra na  jeden nebo více hudebních  nástrojů sólově nebo
  v orchestru v cirkusech nebo jinde.
b) Zpěv populárních árií sólově nebo ve vokálních skupinách
  v nočních klubech, na ulicích, na stadionech, v parcích apod.
c) Tanec sólový, s partnerem nebo v taneční skupině, zvláště
  v nočních klubech nebo na ulicích.
d) Uvádění nahrané hudby na zábavách a diskotékách.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pouliční
hudebník, pouliční herec, pouliční loutkař, zpěvák sólista v baru,
v nočním klubu, tanečník v nočním klubu, striptérka, vedoucí
hudební skupiny, diskžokej.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: sólista zpěvák - 245
3, sbormistr - 245 3, instrumentalista - 245 3, dirigent - 245 3,
tanečník baletu - 245 4, herec - 245 7, loutkoherec - 245 7.

347 4 Pracovníci  cirkusů,  klauni,  kouzelníci,  akrobaté
   a pracovníci v příbuzných oborech

Pracovníci cirkusů, klauni, kouzelníci, akrobaté a pracovníci
v příbuzných oborech baví diváky v cirkusech a na jiných místech
předváděním různých výstupů.

Příklady pracovních činností:
a) Předvádění zábavných kousků a vyprávění veselých historek.
b) Předvádění eskamotérských triků, iluzí a hypnotických čísel.
c) Předvádění  obtížných   a  dramatických  akrobatických,
  gymnastických nebo žonglérských čísel.
d) Výcvik a předvádění čísel se zvířaty.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Výcvik a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: klaun,
kouzelník, akrobat, artista, hypnotizér, krotitel zvířat.

347 9 Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní pracovníky umění a zábavy, kteří
nejsou zařazeni jinde ve skupině 347 - Výkonní pracovníci umění
a zábavy a svým charakterem práce do této skupiny patří.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nápověda,
konzervátor - preparátor textilu, konzervátor - restaurátor (mimo
živých organizmů), korepetitor, klapka.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: umělecký konzervátor
- 245 2, umělecký restaurátor - 245 2, umělecký preparátor - 245
2.

Skupina 348 Profesionální sportovci a pracovníci ve sportu

Profesionální sportovci  a pracovníci ve  sportu se účastní
sportovních      závodů,  trénují  a  zajišťují organizačně chod
sportovních podniků.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: účast na různých sportovních
závodech,  trénování  sportovců,  zajišťování  organizačních
záležitostí sportovních podniků a klubů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
348 1 Profesionální sportovci
348 2 Trenéři, cvičitelé a úředníci sportovních podniků a klubů

348 1 Profesionální sportovci

Profesionální sportovci se účastní různých sportovních závodů (za
finační odměnu).

Příklady pracovních činností:
a) Trénování za účelem dosažení vysokých sportovních výkonů.
b) Účast na sportovních závodech.
c) Plnění souvisejících úkolů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: profesionální
atlet, boxer, zápasník, jezdec, šachista, fotbalista, hokejista,
tenista, sportovec v motoristických sportech.

348 2 Trenéři, cvičitelé a úředníci sportovních podniků a klubů

Trenéři, cvičitelé a úředníci sportovních podniků a klubů trénují
sportovce, účastní se různých sportovních podniků, zajišťují
organizační záležitosti sportovních podniků a klubů.

Příklady pracovních činností:
a) Účast na sportovních podnicích.
b) Vedení sportovců rozvíjením  jejich schopností a znalostí
  v příslušném sportu.
c) Účast na vedení a organizačním zabezpečení sportovních podniků
  a klubů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Trénování a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: sportovní
rozhodčí,  sportovní trenér,  sportovní instruktor, sportovní
referent, sportovní instruktor výcviku služebních zvířat.

Skupina 349 Nevysvěcení  profesionální  pracovníci náboženských
      společností

Nevysvěcení profesionální  pracovníci náboženských společností
pomáhají  při  provádění  náboženských  obřadů,  účastní  se
náboženských slavností a shromáždění.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kázání o náboženské víře na
shromážděních, před kongregací nebo nevěřícími, mohou být vedeni
odbornými náboženskými pracovníky.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
349 0 Nevysvěcení   profesionální   pracovníci  náboženských
   společností

349 0 Nevysvěcení   profesionální   pracovníci  náboženských
   společností

Nevysvěcení profesionální  pracovníci náboženských společností
pomáhají při provádění náboženských obřadů, ceremonií, kázání nebo
pomáhají na shromážděních a vzdělávají děti a další kandidáty
příslušného vyznání.

Příklady pracovních činností:
a) Život ve zvláštní komunitě (se zřetelem na Bibli, přikázání,
  ap.).
b) Kázání o víře jednotlivcům, na shromážděních, před kongregací.
c) Pomoc duchovním při náboženských ceremoniálních obřadech, na
  shromážděních a při náboženských studiích.
d) Šíření víry mezi nevěřícími.
e) Výuka víry dětí a kandidátů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: řádová sestra,
mnich, kazatel (nevysvěcený), ústřední správce církevního majetku.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: teolog - 246 0, kněz
- 246 0, imám - 246 0, rabín - 246 0, misionář - 246 0.

             HLAVNÍ TŘÍDA 4
     NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI (ÚŘEDNÍCI).

Nižší  administrativní  pracovníci  (úředníci)  zaznamenávají,
organizují,  ukládají, zpracovávají  a vyhledávají  informace
související s příslušnou prací, plní celou řadu úřednických úkolů,
zvláště ve spojení s peněžními operacemi na přepážkách, se
zařizováním  cest, informacemi  a zařizováním schůzek.Většina
zaměstnání v této hlavní třídě vyžadují dovednosti středního
(případně úplného středního) vzdělání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stenografování, psaní na
stroji, práci s programy pro zpracování textu, ukládání dat do
počítače, zaznamenávání a zpracovávání číselných údajů, vedení
záznamů o skladu, výrobě a přepravě, plnění úřednických povinností
v knihovnách,  vedení  záznamů,  vyřizování  pošty;  přípravu
a kontrolu materiálů připravených pro tisk; psaní v zastoupení
negramotných osob; provádění peněžních operací na přepážkách;
zařizování  cest, předávání  požadovaných informací  klientům
a dojednávání schůzek; obsluhu telefonní ústředny.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách
  a obchodě)
42 Úředníci ve službách a obchodě

  TŘÍDA 41 NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI (KROMĚ ÚŘEDNÍKŮ VE
            SLUŽBÁCH A OBCHODĚ)

Nižší  administrativní  pracovníci  (úředníci)  zaznamenávají,
organizují,  ukládají  a  vyhledávají  informace  související
s příslušnou prací, zpracovávají peněžní, statistické a jiné
číselné údaje.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stenografování a psaní na
stroji, práci s programem pro zpracování textu kalkulačkou,
kopírovacím strojem  a dalšími kancelářskými  stroji, plnění
sekretářských povinností, zaznamenávání a zpracovávání účetních,
statistických, finančních a jiných číselných údajů, sledování
výrobních plánů, sledování úrovně zásob a včasné dodávání zboží,
zaznamenávání průběhu provozu a koordinace správného načasování
přepravy cestujících a nákladů, plnění úřednických povinností
v knihovnách, vedení záznamů, práce na poště, příprava a kontrola
materiálů do tisku, psaní v zastoupení negramotných osob, plnění
celé řady úřednických povinností.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
411 Kancelářští a manipulační pracovníci, sekretářky, písařky
412 Úředníci zpracovávající číselné údaje
413 Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě
414 Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech
419 Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení

Skupina 411 Kancelářští a  manipulační pracovníci, sekretářky,
      písařky

Kancelářští  a  manipulační  pracovníci,  sekretářky, písařky
zaznamenávají ústní nebo písemné informace na papír nebo do stroje
v čitelné formě, obsluhují  kalkulačky, upravují a přepisují
korespondenci a dokumenty tak, aby odpovídaly úředním požadavkům
a plní jiné sekretářské práce.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: psaní podle diktátu (příp.
též těsnopisem), přepisování na stroji nebo vkládání dat do
počítačů,  odesílání  dálnopisů,  vkládání  různých údajů do
elektronického zařízení, děrování štítků nebo záznam na speciální
pásky. V souladu s úředními požadavky plní různé další sekretářské
povinnosti.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
411 1 Písařky - opisovačky, stenotypistky
411 2 Kancelářští a manipulační pracovníci a obsluha zařízení na
   zpracování textu (telex, telefax, dálnopis)
411 3 Pracovníci přípravy dat VT
411 4 Obsluha kalkulačních strojů
411 5 Sekretářky, sekretáři

411 1 Písařky - opisovačky, stenotypistky

Písařky - opisovačky, stenotypistky zaznamenávají ústní, písemné
informace (těsnopisem) a potom je na psacím stroji nebo osobním
počítači přepisují.

Příklady pracovních činností:
a) Psaní podle diktátu, těsnopisem, apod.
b) Přepisování na psacím stroji podle předlohy.
c) Plnění úřednických povinností v omezené míře, např.vedení
  záznamů nebo obsluha kopírovacích strojů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: stenograf,
písař, písař - nižší  úředník, obsluha kopírovacích strojů,
stenotypistka, písařka na osobním počítači.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha telefaxu
- 411 2, odborný sekretář stenograf - 343 1.

411 2 Kancelářští a manipulační pracovníci a obsluha zařízení na
   zpracování textu (telex, telefax, dálnopis)

Kancelářští a manipulační pracovníci  a obsluha zařízení na
zpracování textu píšou, upravují a tisknou různé dokumenty pomocí
zařízení pro zpracování textů, odesílají a přijímají zprávy
a faksimile pomocí dálnopisu, telefaxu a podobných zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Psaní korespondence, vyplňování formulářů a jiných dokumentů na
  počítači s programem pro zpracování textu.
b) Navržení a formátování, pokud není předem nastaveno.
c) Změny a úpravy napsaného textu.
d) Obsluha tiskárny, která je obvykle propojena s počítačem
e) Vysílání a přijímání zpráv nebo faksimile pomocí dálnopisu,
  telefaxu a podobných zařízení.
f) Plnění úřednických povinností v omezené míře.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: operátor
počítače s programem pro zpracování textu, obsluha dálnopisu,
obsluha telefaxu, kancelářský operátor reprografické techniky.

411 3 Pracovníci přípravy dat VT

Pracovníci přípravy dat VT ukládají číselné a jiné údaje do
elektronických zařízení, které je zpracovávají a přenášejí, nebo
ukládají data na děrné štítky a pásky pomocí děrovacích zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Vkládání číselných a jiných údajů z původního materiálu do
  paměťových zařízení slučitelných s počítači.
b) Vkládání dat z původního materiálu pomocí děrování štítků nebo
  pásky.
c) Opravování vložených dat, pokud je to zapotřebí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pracovník
přípravy dat VT, operátor perforatér, operátor počítače pro
vkládání dat, operátor počítače pro třídění a evidenci dat,
operátor počítače pro kontrolu dat.

411 4 Obsluha kalkulačních strojů

Obsluha kalkulačních strojů obsluhuje kalkulační stroje.

Příklady pracovních činností :
a) Obsluha  kalkulačních strojů  pro zaznamenávání obchodních
  transakcí.
b) Obsluha elektrických nebo  ručních zařízení při výpočtech
  aritmetických operací.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této     podskupiny: operátor
kalkulačního  stroje,  operátor  sčítacího  stroje,  operátor
účtovacího stroje, operátor fakturovacího stroje.

411 5 Sekretářky, sekretáři

Sekretářky, sekretáři  používají psací stroje  nebo počítače
s programy pro zpracování textu pro úpravy a přepis korespondence
a jiných dokumentů, zpracovávají  odesílanou a došlou poštu,
zařizují schůzky nebo setkání, zaznamenávají a sledují dovolené
a jiné nároky pracovníků, organizují a sledují záznamy, samostatně
vyřizují korespondenci.

Příklady pracovních činností:
a) Úprava a přepisování korespondence, zápisů a zpráv podle
  diktátu nebo konceptu tak, aby odpovídaly úředním požadavkům za
  využití psacího stroje nebo počítače s programem pro zpracování
  textu.
b) Zpracovávání došlé nebo odeslané pošty.
c) Sledování,  zaznamenávání  a  rozdělování  korespondence
  a dokumentů.
d) Zaznamenávání požadavků na schůzky či setkání a pomoc při
  organizaci setkání.
e) Sledování  a  zaznamenávání  dovolených  a  jiných nároků
  pracovníků.
f) Organizování a dohled nad vedením záznamů.
g) Samostatné zpracovávání běžné korespondence.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: sekretář,
sekretářka, pomocný sekretář  vydavatelství, pomocný sekretář
redakce.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný sekretář
redakce - 247 0, odborný korespondent - 343 1, odborný sekretář
stenograf - 343 1.

Skupina 412 Úředníci zpracovávající číselné údaje

Úředníci zpracovávající číselné údaje získávají a zpracovávají
účetní, statistické, finanční a jiné číselné údaje a provádějí
finanční operace v hotovosti, které jsou nutné pro vedení obchodu.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pomoc při vedení účetních
záznamů, při výpočtech  jednotlivých výrobních nákladů, mezd
a podobných výpočtů, přípravu peněz k výplatě a jejich vyplácení,
provádění  peněžní  transakce  v  hotovosti  při  obchodech,
shromažďování, zpracovávání a počítání statistických nebo pojistně
- matematických dat, plnění úřednických povinností souvisejících
s finančními transakcemi v bankách nebo podobných organizacích.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
412 1 Nižší účetní
412 2 Nižší statistici
412 3 Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných
   oborech

412 1 Nižší účetní

Nižší účetní pomáhají při vedení účetních záznamů, při výpočtech
výrobních nákladů a mezd, jakož i při výplatách.

Příklady pracovních činností:
a) Zanášení údajů do účetních záznamů.
b) Provádění nutných výpočtů.
c) Plnění jiných účetnických úkolů v omezené míře.
d) Výpočet jednotkových výrobních nákladů na základě stávajících
  záznamů.
e) Výpočet mezd na základě záznamů o odpracovaných hodinách
  jednotlivými zaměstnanci.
f) Sledování hotovosti a vedení záznamů o transakcích v hotovosti
  souvisejících s chodem podniku, příprava peněz k výplatě
  a jejich vyplácení.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nižší účetní,
nižší úředník kalkulant, cenař, fakturant.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: hlavní účetní - 241
1, odborný referent kalkulací, cen - 241 1, účetní finanční - 343
3, fakturant odborný - 343 3.

412 2 Nižší statistici

Nižší statistici shromažďují a zpracovávají statistické nebo
pojistně - matematické údaje.

Příklady pracovních činností:
a) Shromažďování  a zpracovávání  statistických nebo pojistně
  - matematických údajů z normálních nebo zvláštních informačních
  zdrojů.
b) Počítání součtů, průměrů, procent či jiných operací a jejich
  předkládání v požadované tabelární formě.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nižší evident
statistiky, pojistně - matematický úředník, volební referent.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný statistik
- 212 2, referent statistiky - 343 4, statistický asistent - 343
4, asistent matematiky - 343 4.

412 3 Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných
   oborech

Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech
plní úřednické úkoly související s bankovními transakcemi či
transakcemi jiných peněžních ústavů.

Příklady pracovních činností:
a) Připravování  finančních  podkladů,  počítání  úroků  či
  zprostředkovatelských poplatků nebo kolkovného.
b) Vedení záznamů o podílech na akciích a jiných cenných papírech
  kupovaných  nebo  prodávaných  v  zastoupení klientů nebo
  zaměstnavatelů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nižší úředník
ve zprostředkovatelských úřadech, nižší daňový úředník, nižší
finanční úředník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný referent
financování - 241 1, finanční účetní - 343 3, makléř burzovní
(bankovní) - 341 1, obchodní zprostředkovatel s cennými papíry
- 341 1, obchodní agent - 342 1, daňový úředník - 344 2.

Skupina 413 Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě

Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě zajišťují tok
materiálu,  přepravu, vedou  záznamy o  vyrobeném, koupeném,
skladovaném a odesílaném zboží, jakož i o materiálech potřebných
pro určitou  výrobu, vedou záznamy  o provozních podmínkách
a koordinují načasování přepravy cestujících a nákladů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vedení záznamů o vyráběném,
skladovaném, objednávaném  a odesílaném zboží,  o převzatých
materiálech pro výrobu, jeho ukládání do skladu nebo vydávání ze
skladu, výpočet množství materiálu potřebného pro určitou výrobu
a pomoc při přípravě a kontrole technologického postupu výroby,
vedení záznamu o provozních podmínkách a koordinování načasování
přepravy cestujících a nákladů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
413 1 Úředníci ve skladech (vč. vážních)
413 2 Úředníci ve výrobě
413 3 Úředníci v dopravě a v přepravě

413 1 Úředníci ve skladech (vč. vážních)

Úředníci ve skladech vedou záznamy o vyráběném zboží a materiálu
přijímaném, odvažovaném, vydávaném nebo ukládaném do skladu, také
materiálu potřebného pro výrobu.

Příklady pracovních činností:
a) Zajišťování a kontrola převzetí a odesílání zboží, vedení
  odpovídajících záznamů.
b) Vedení skladových záznamů, ověřování výdejek, dohadování potřeb
  a objednávání materiálů pro sklad.
c) Přebírání, skladování a vydávání nástrojů, náhradních dílů,
  různého zařízení a vedení odpovídajících záznamů.
d) Odvažování přebíraného, vydávaného, vyráběného nebo odesílaného
  zboží a vedení odpovídajících záznamů.
e) Vytváření inventárních  seznamů nábytku a  jiných položek
  převzatých do skladu.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: operátor
skladů,  skladmistr, skladišťní  dozorce, skladový  referent,
skladník přepravy (úředník), úředník expedice, vážný.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: vedoucí expedice
- 342 2, pomocník ve skladech - 933 9, obsluha vysokozdvižných
vozíků - 833 4.

413 2 Úředníci ve výrobě

Úředníci ve výrobě počítají množství materiálu potřebného pro
určitou výrobu a připravují plány pro kontrolu výrobních operací.

Příklady pracovních činností:
a) Určování množství, kvality a typů materiálů potřebných pro
  výrobní program.
b) Příprava plánů pro výrobu, zajištění dostupnosti materiálů
  a vedení záznamů.
c) Příprava a pomoc při přípravě technologických postupů na
  základě zákazníkovy objednávky  a výrobní kapacity, jakož
  i výkonu.
d) Kontrola skladu,  zajišťování dodávek a  ověřování příčin
  opoždění dodávek.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: dílenský
plánovač mezd a pracovních sil, dílenský plánovač koordinace
výroby, dílenský plánovač zásobování, odbytu, výrobní plánovač
prodeje.

413 3 Úředníci v dopravě a v přepravě

Úředníci v dopravě a v přepravě vedou záznamy o provozních
podmínkách, koordinují načasování železniční, silniční a letecké
přepravy cestujících a nákladů a připravují hlášení pro řídící
pracovníky.

Příklady pracovních činností:
a) Vedení  záznamů  o  provozních  podmínkách a koordinování
  načasování přepravy osob a nákladů.
b) Řízení pohybu vlaků v části nebo oblasti železniční soustavy;
  vedení odpovídajících záznamů.
c) Řízení, kontrola a vedení záznamů o manipulaci s materiálem na
  nádražích.
d) Koordinování a vedení záznamů o činnostech souvisejících se
  silniční dopravou, jako např. přiřazení a naplánování vozidel,
  řidičů, nakládání a vykládání vozidel, skladování zboží při
  tranzitu.
e) Vedení záznamů a koordinování činností týkajících se letecké
  přepravy osob a nákladů, např. rezervace letenek, vytváření
  seznamů cestujících a nákladových dokladů.
f) Příprava hlášení pro řídící pracovníky.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kontrolor
služeb na železnici, vlakový dispečer, operátor železniční dopravy
a přepravy,  autobusový dispečer,  dispečer nákladní dopravy,
dispečer leteckých přepravních služeb, lodní dispečer.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: výpravčí - 316 0.

Skupina 414 Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných
      oborech

Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech zde plní
úřednické povinnosti, mimo jiné ukládají dokumenty, připravují
údaje pro další zpracování, kontrolují materiál pro tisk.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zaznamenávání informací
týkajících se objednávání, vydávání a vracení knih, třídění
a ukládání různých dokumentů, třídění, zaznamenávání a vydávání
poštovních zásilek z pošty nebo     v rámci určité organizace,
kódování, plnění dalších úřednických povinností.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
414 1 Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci
414 2 Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách
414 3 Korektoři, kódovači a pracovníci v příbuzných oborech

414 1 Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci

Řadoví knihovníci, archiváři a evidenční pracovníci zajišťují
knihovnické nebo evidenční služby.

Příklady pracovních činností:
a) Vedení knihovnických záznamů souvisejících s objednáváním,
  vydáváním a vracením knih a jiných publikací, jakož i plnění
  souvisejících úkolů.
b) Vedení archivních záznamů souvisejících s vydáváním a vracením
  archivních materiálů.
c) Kopírování nebo fotokopie dokumentů.
d) Třídění a systematické vyplňování formulářů, dokumentů a jiných
  záznamů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: knihovník,
archivář, kancelářský dokumentátor, správce depozitáře.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný archivář
- 243 1, knihovník specialista - 243 2, odborný dokumentarista
- 243 2.

414 2 Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách

Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách zajišťují třídění
zásilek, jejich zaznamenávání, dodávání a další povinnosti ve
spojení  s poštovními  službami na  poštovních úřadech nebo
v příbuzných organizacích, jakož i v rámci určité organizace.
Příklady pracovních činností:
a) Třídění poštovních zásilek na poštovních úřadech a v poštovní
  přepravě.
b) Třídění korespondence (včetně balíků) a vedení jednoduchých
  záznamů o došlé a odeslané poště různých organizací
c) Doručení poštovních zásilek soukromníkům, firmám, úřadům.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: poštovní
doručovatel / doručovatelka, úředník třídění poštovních zásilek.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: úředník u přepážky na
poště - 421 2, pokladník na poště - 421 1.

414 3 Korektoři, kódovači a pracovníci v příbuzných oborech

Korektoři, kódovači a pracovníci v příbuzných oborech převádějí
informace do kódů, kontrolují a opravují korektury a plní nespočet
dalších úřednických povinností.

Příklady pracovních činností:
a) Kódování informací a třídění informací podle kódů pro účely
  zpracování dat.
b) Porovnávání  textových korektur  a souvisejícího materiálu
  připraveného pro reprodukci s původním materiálem, vyznačení
  chyb v souladu s přijatými pravidly.
c) Třídění formulářů a jejich značení identifikačními čísly.
d) Třídění dokumentů pro účely zakládání nebo třídění souborů
  stránek.
e) Ruční psaní adres na oběžníky a obálky.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: kódovací
pracovník v oboru zpracování dat, korektor.

Skupina 419 Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení

Tato skupina zahrnuje nižší úředníky, kteří nejsou uvedeni jinde
ve třídě 41 Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve
službách a obchodě).

Např. do této skupiny by měli být zařazeni ti, jejichž náplň práce
zahrnuje plnění celé řady úřednických povinností, zejména vedení
seznamů o pracovnících, kopírování dokumentů, rozmnožování apod.
plnění jiných úřednických povinností.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
419 0 Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení

419 0 Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení

Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení obvykle plní celou řadu
všeobecných úřednických povinností, které jsou většinou spojeny
s vedením různých úředních záznamů.

Příklady pracovních činností:
a) Vedení osobních záznamů o všech zaměstnancích organizace včetně
  jmen, adres a dalších podrobností.
b) Vedení osobních záznamů o dovolených zaměstnanců a další
  informace.
c) Příprava a aktualizace seznamů adres a telefonních čísel pro
  organizaci.
d) Příprava  a  aktualizace  seznamu  adres  pro  odesílání
  v organizaci.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nižší úředník
ve službách, nižší úředník v osobním oddělení, nižší úředník
přehledů a adresářů.

       TŘÍDA 42 ÚŘEDNÍCI VE SLUŽBÁCH A OBCHODĚ

Úředníci ve službách a obchodě jednají většinou s klienty při
manipulaci s penězi, zařizují cesty, zjišťují potřebné informace,
zajišťují schůzky, obsluhují telefonní ústředny.

Náplň  jejich práce  obvykle zahrnuje:  manipulaci s penězi
v bankách, na poštovních úřadech, v hernách, sázkových kancelářích
nebo při platbách za zboží a služby kupované nebo požadované,
zajišťování cest a jejich zaznamenávání, předávání informací
požadovaných klientem, dojednávání schůzek, obsluhu telefonní
ústředny.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
421 Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech
422 Pracovníci poskytující různé informace

Skupina 421 Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech

Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech manipulují s penězi
v obchodech a jiných organizacích včetně sázkových kanceláří,
v hernách, zastavárnách a v zařízení pro vybírání dluhů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přijímání plateb od klientů
za zboží a koupené služby, jednání s klienty v bankách nebo na
poštách při manipulaci s penězi či zajišťování poštovních služeb,
přijímání a vyplácení sázek na základě výsledků sportovních
zápasů; vedení hazardních her, půjčování peněz na uložené předměty
či jiné cennosti, vybírání dluhů a jiných plateb.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
421 1 Pokladníci
421 2 Úředníci na přepážkách a směnárníci
421 3 Pokladníci v obchodě, společném stravování apod.
421 4 Prodavači vstupenek, jízdenek apod.
421 5 Bookmakeři, krupiéři, úředníci sázkových kanceláří
421 6 Inkasisté (výběrčí dluhů)
421 9 Ostatní pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech jinde
   neuvedení

421 1 Pokladníci

Pokladníci vyplácejí hotovost v  bankách a jiných peněžních
institucích, v podnicích a dalších organizacích. Přebírají též
tržby.

Příklady pracovních činností:
a) Vyplácení hotovosti v bankách a jiných peněžních institucích na
  základě  písemných  příkazů,  dobropisů  či  výměny peněz
  a přebírání tržby.
b) Vedení záznamů a porovnávání s hotovostí.
c) Vyplácení mezd pracovníkům organizace.
d) Obsluha pokladen.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pokladník
v bance, v  pojišťovně, ve spořitelně,  na poště, pokladník
v organizaci.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pokladník v obchodě
- 421 3, pokladník v kině - 421 4.

421 2 Úředníci na přepážkách a směnárníci

Úředníci na přepážkách a směnárníci jednají přímo s klienty
v bankách  a  jiných  peněžních  institucích  a  na poštách
v souvislosti  s přijímáním,  směnou a  vyplácením peněz či
poskytováním poštovních služeb.

Příklady pracovních činností:
a) Přijímání peněz nebo šeků od klientů.
b) Vyplácení peněz klientům.
c) Proplácení faktur a provádění peněžních transakcí v zastoupení
  klientů.
d) Poskytování úvěrů a zatěžování účtů klientů.
e) Směňování jedné měny na druhou podle požadavků klienta.
f) Zaznamenávání  všech transakcí  a porovnávání  s pokladní
  hotovostí.
g) Vyřizování půjček zákazníkům a provádění jiných přepážkových
  činností spořitelen.
h) Přijímání poštovních zásilek,  prodávání poštovních známek
  a provádění jiných činností na poštovních přepážkách, jako
  např. placení účtů, peněžní operace apod.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: úředník
u přepážky v bance, na poště, ve spořitelně, v pojišťovně,
v energoslužbách, směnárník.

421 3 Pokladníci v obchodě, společném stravování apod.

Pokladníci v obchodě, společném stravování apod. přijímají přímo
od klientů platby za zboží nebo služby kupované v organizacích,
např. v obchodech.

Příklady pracovních činností:
a) Přijímání a kontrola hotovosti, šeků či kreditních karet při
  platbě v obchodech, při stravování apod.
b) Vydávání drobných a předávání tržby.
c) Vedení záznamů a porovnávání s hotovostí.
d) Přijímání tržby organizací, kontrola podle paragonů a jiných
  dokumentů a příprava tržby k uložení do banky.
e) Obsluha pokladen.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pokladník ve
společném stravování, pokladník v obchodě.

421 4 Prodavači vstupenek, jízdenek apod.

Prodavači vstupenek a jízdenek přijímají od klientů platby za
vstupenky, jízdenky a vydávají je.

Příklady pracovních činností:
a) Přijímání a kontrola hotovosti při platbě v pokladnách.
b) Vydávání drobných a předávání tržby.
c) Vedení záznamů a porovnávání s hotovostí.
d) Obsluha pokladen.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pokladní
v kinech, divadlech, na zámcích, prodej jízdenek v dopravě.

421 5 Bookmakeři, krupiéři, úředníci sázkových kanceláří

Bookmakeři, krupiéři, úředníci sázkových kanceláří stanovují poměr
při sázkách a přijímají a vyplácejí sázky na základě sportovních
výsledků či jiných událostí, nebo řídí hry v hernách.

Příklady pracovních činností:
a) Určování nebezpečí při stanovování výše sázek, přijímání či
  odmítání dalších sázek.
b) Připravování a vydávání přehledu výše sázek.
c) Přijímání sázenek v sázkových kancelářích.
d) Rozdávání karet, házení kostkami či roztáčení rulety.
e) Ohlašování vyhrávajících čísel, vyplácení vítězů a vybírání
  sázek od těch, kteří prohráli.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených     do této podskupiny: bookmaker
sázek, krupiér, úředník sázkové kanceláře.

421 6 Inkasisté (výběrčí dluhů)

Inkasisté (výběrčí dluhů) vybírají  platby a plní úřednické
povinnosti související s výběrem.

Příklady pracovních činností:
a) Oznamování  výběru klientům  telefonem nebo  písemně nebo
  zařizování budoucích plateb.
b) Zjišťování adres zákazníků a vybírání poplatků.
c) Zaznamenávání vybraných částek.
d) Doporučování právních opatření, pokud platby nelze získat jiným
  způsobem.
e) Vybírání příspěvků na dobročinné účely.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: inkasista
nájemného, výběrčí dluhů, výběrčí pohledávek, výběrčí dobrovolných
příspěvků, výběrčí pohledávek za energie.

421 9 Ostatní pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech jinde
   neuvedení

Tato  podskupina  zahrnuje  ostatní  pokladníky a pracovníky
v příbuzných oborech, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 421
Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech; do této podskupiny
jsou zařazeni např. zastavárníci a půjčovatelé peněz, kteří
půjčují peníze proti předmětům uloženým do zástavy či proti
majetku nebo jiným cennostem.

Příklady pracovních činností:
a) Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků,
  půjčování peněz.
b) Vrácení předmětů na základě  zaplacení půjčky. V případě
  nezaplacení prodej zastavených předmětů.
c) Půjčování peněz jakožto osobních půjček na úspěšnou budoucí
  sklizeň apod.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zastavárník,
půjčovatel peněz, klíčník trezoru.

Skupina 422 Pracovníci poskytující různé informace

Pracovníci poskytující různé informace jednají přímo s klienty při
zařizování cest, předávání různých informací, dojednávání schůzek
včetně  návštěv v  nemocnicích, v  lékařských nebo  zubních
ordinacích, jakož i při poskytování informací o přicházejících či
objednaných telefonních hovorech.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje: přípravu itinerářů,
zajišťování cestovních  a hotelových rezervací  pro klienty,
přijímání  klientů,  poskytování  odpovídajících  informací
a dojednávání schůzek v zastoupení organizace, a to včetně návštěv
v nemocnicích,  lékařských  či  zubních  ordinacích,  obsluhu
telefonních ústředen.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
422 1 Úředníci cestovních kanceláří
422 2 Recepční
422 3 Telefonisté
422 4 Informátoři

422 1 Úředníci cestovních kanceláří

Úředníci cestovních kanceláří podávají informace, zařizují cesty
a potřebné rezervace.

Příklady pracovních činností:
a) Poskytování  rad o  programech zájezdu  a způsobu  cesty
  zákazníkovi.
b) Příprava programu cesty.
c) Zajištění potřebných rezervací.
d) Vydávání jízdenek, poukazů a podobných dokumentů.
e) Získávání víz v případě potřeby.
f) Připravování účtů a přijímání plateb.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: úředník
cestovní kanceláře pomocný, úředník tuzemských a zahraničních
cestovních služeb, úředník tuzemských železničních cestovních
služeb.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: úředník cestovní
kanceláře odborný - 341 4, konzultant a organizátor zájezdu - 341
4, poradce cestovního ruchu - 341 4.

422 2 Recepční

Úředníci v recepci přijímají hotelové hosty, vydávají jim klíče od
pokojů, poskytují informace, zajišťují rezervace pokojů, přijímají
a dle možnosti vyřizují eventuální stížnosti nebo požadavky.

Příklady pracovních činností:
a) Zřizování rezervací a registrací pro hotelové hosty, jakož
  i vedení záznamů a předkládání účtů při odjezdu.
b) Rozdávání informativních brožurek, letáků nebo formulářů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: recepční,
vedoucí recepce, úředník v recepci.

422 3 Telefonisté

Telefonisté ovládají telefonní ústřednu nebo její části, přijímají
nebo vyřizují místní a meziměstské hovory a různé dotazy.

Příklady pracovních činností:
a) Navazování spojení mezi účastníky.
b) Propojování hovorů místních a meziměstských.
c) Určování poplatků.
d) Podávání informací a zaznamenávání vzkazů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: úředník pro
vyřizování dotazů, telefonista v podnikové telefonní ústředně,
telefonista v telefonní ústředně (kromě telekomunikací).

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde:  operátor
telekomunikačního zařízení - 313 3.

422 4 Informátoři

Informátoři  poskytují různé  informace, dojednávají  schůzky
v zastoupení  různých organizací  včetně nemocnic, lékařských
a zubních ordinací.

Příklady pracovních činností:
a) Přijímání  klientů  nebo  pacientů,  vyplňování  dotazníků
  a poskytování odpovídajících informací.
b) Dojednávání návštěv klientů nebo pacientů.
c) Poskytování informací nebo dojednávání návštěv telefonem.
d) Odvádění klientů na příslušná místa nebo k příslušným osobám.
e) Poskytování informací v obchodech.
f) Poskytování  různých  informací  o  letadlovém,  vlakovém
  a autobusovém spojení, o příjezdu a odjezdu příp.o zpoždění.
g) Rozdávání informativních brožurek, letáků nebo formulářů.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: informátor ve
zdravotnickém zařízení, informátor v obchodě, informátor v úřadě,
informátor v letecké službě, informátor v kulturním zařízení,
informátor v dopravě.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborník v informacích
- 243 3.

             HLAVNÍ TŘÍDA 5
      PROVOZNÍ PRACOVNÍCI VE SLUŽBÁCH A OBCHODĚ

Provozní pracovníci ve službách  a obchodě poskytují osobní
a ochranné služby související s cestováním, vedením domácnosti,
stravováním, osobní péčí a ochranou proti požáru a nezákonným
činům,  prodávají a  předvádějí výrobky  ve velkoobchodu či
maloobchodu a podobných organizacích, jakož i ve stáncích a na
tržištích, pracují jako modely  pro uměleckou tvorbu a při
předváděních.

Většina zaměstnání zařazených do této hlavní třídy vyžaduje
dovednosti  odpovídající střednímu,  příp. úplnému  střednímu
vzdělání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: organizování cest; vedení
domácnosti; přípravu a podávání jídel a nápojů; osobní péči jako
např. kadeřnické služby či služby poskytované v salonech krásy;
doprovodné  služby  do  společnosti  (společníci); pomoc při
ošetřování; předpovídání  budoucnosti; balzamování; zařizování
pohřbů; ochranu jednotlivců a majetku proti požáru a nezákonnému
jednání;  prosazování  zákona  a  pořádku;  prodej zboží ve
velkoobchodě nebo maloobchodě, jakož i ve stáncích a na tržištích;
předvádění zboží perspektivním zákazníkům; pózování při umělecké
tvorbě a na přehlídkách.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
51 Obsluhující pracovníci
52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží

         TŘÍDA 51 OBSLUHUJÍCÍ PRACOVNÍCI

Obsluhující  pracovníci  zajišťují  osobní  služby a ochranu
v souvislosti s cestováním,  vedením domácnosti, stravováním,
osobní péčí, ochranou proti požáru a protizákonnému jednání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: organizování cest; vedení
domácnosti; přípravu a podávání jídla a nápojů; jednoduché úkony
při  ošetřování  a  související  péči  poskytovanou  doma
a v organizacích; osobní péči, jako např. v kadeřnictví a salonech
krásy;  doprovázení; astrologii  a předpovídání  budoucnosti;
balzamování; organizování pohřbů; ochranu jednotlivců a majetku
proti  požáru  a  protizákonnému  jednání; zajišťování práva
a pořádku.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
511 Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování (průvodci)
512 Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných
  oborech
513 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé
514 Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby
515 Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
516 Pracovníci ochrany a ostrahy

Skupina 511 Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování
      (průvodci)

Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování poskytují různé
osobní služby ve spojení s cestováním letadlem, po železnici,
autobusem či jinými vozidly, doprovázejí jednotlivce a skupiny na
zájezdech a prohlídkách.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje: zajišťování pohodlí
a bezpečnost  cestujících,  podávání  jídla  a  občerstvení,
poskytování potřebných či požadovaných informací a odpovídání na
různé otázky týkající se cesty, doprovázení jednotlivců nebo
skupin při prohlídkách, popisování zajímavých míst, zajišťování
ostatních průvodcovských služeb.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
511 1 Obsluhující pracovníci v dopravě a stevardi (vč. obsluhy
   lůžkových vozů)
511 2 Vlakvedoucí,  vlakové  čety,  průvodčí  (vč.  palubních
   průvodčích)
511 3 Průvodci

511 1 Obsluhující pracovníci v dopravě a stevardi (vč. obsluhy
   lůžkových vozů)

Obsluhující  pracovníci a  stevardi poskytují  osobní služby
v souvislosti se zajištěním pohodlí a bezpečnosti cestujících,
podávají jídla  a nápoje nebo plánují  a koordinují provoz
a společenskou aktivitu na lodích.

Příklady pracovních činností:
a) Vítání cestujících na palubě  letadel, uvádění na jejich
  sedadla, zajištění zapnutí bezpečnostních pásů, dohled nad
  dodržováním zákazu kouření apod.
b) Vysvětlení způsobu používání bezpečnostního vybavení, jako
  např. bezpečnostních pásů, záchranných vest a kyslíkových
  masek.
c) Roznášení novin  a časopisů, sluchátek,  přikrývek apod.;
      odpovídání na otázky cestujících.
d) Podávání připravených jídel a nápojů.
e) Prodej bezcelního zboží.
f) V případě potřeby poskytování zdravotnické pomoci cestujícím
  v omezeném rozsahu.
g) Provádění odpovídající činnosti v případě havárií nebo úrazů.
h) Péče o cestující na letištích.
i) Zajištění služeb poskytovaných ve spacím voze včetně kontroly
  jízdenek a zajištění bezpečnosti cestujících.
j) Plánování, koordinování a  dohled nad činností prováděnou
  posádkou při úklidu, podávání jídel a při různých společenských
  a jiných činnostech na osobních a nákladních plavidlech.
k) Plnění základních potřeb a zajišťování pohodlí pro cestující na
  lodích včetně úklidu kabin a podávání jídel na přání.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pracovník
palubní obsluhy letadla, obsluha cestujících na letišti, obsluha
cestujících v lůžkovém (lehátkovém) voze, lodní stevard, prodejce
bezcelního zboží.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: barman - 512 4, číšník
jídelního vozu - 512 3.

511 2 Vlakvedoucí,  vlakové  čety,  průvodčí  (vč.  palubních
   průvodčích)

Vlakvedoucí, vlakové čety, průvodčí poskytují různé osobní služby
ve spojení s cestováním  po železnici, autobusem či jinými
veřejnými dopravními prostředky. Vydávají nebo kontrolují jízdenky
a starají se o bezpečnost a pohodlí ve veřejných dopravních
prostředcích.

Příklady pracovních činností:
a) Péče o  cestující na cestě  ve vlaku, zajištění  jejich
  bezpečnosti, pohodlí a podávání odpovídajících informací.
b) Vybírání nebo  vydávání jízdenek, vstupenek  či jízdného,
  kontrola platnosti jízdenek vydaných dříve.
c) Zajišťování dodržování bezpečnostních předpisů.
d) Podávání  informací  cestujícím  především  o  zastávkách
  a navazujících vlakových spojeních.
e) Spolupráce s řidičem při dodržování jízdního řádu.
f) Provádění odpovídající činnosti v případě nouze nebo nehody.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: průvodčí vlaku
osobní dopravy, průvodčí v městské dopravě, průvodčí v silniční
osobní dopravě (v autobusu), průvodčí osobní lanové dráhy, palubní
průvodčí, vlakvedoucí.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha cestujících
v lůžkovém voze - 511 1, číšník v jídelním voze - 512 3.

511 3 Průvodci

Průvodci doprovázejí jednotlivce nebo skupiny při prohlídkách nebo
výletech, popisují zajímavá místa a poskytují jiné průvodcovské
služby.

Příklady pracovních činností:
a) Doprovázení turistů a zajištění jejich pohodlí.
b) Doprovázení turistů na prohlídkách a popisování zajímavých
  míst.
c) Doprovázení turistů  v muzeích, na  výstavách a podávání
  informací na výstavách.
d) Provádění skupin po výrobních závodech a podobných zařízeních
  a podávání informací.
e) Vedení např. horolezeckých, loveckých nebo rybářských výprav.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: průvodce
cestovního  ruchu, průvodce  v kulturním  zařízení, průvodce
kastelán,  průvodce rezervace,  průvodce v  safari, průvodce
loveckých výprav.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: hlídač rezervace
- 516 9.

Skupina 512 Provozní  pracovníci  stravování  a  pracovníci
      v příbuzných oborech

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech
organizují, zajišťují úklid  a údržbu domácností, obchodních
organizací, institucí, anebo plní celou řadu úkolů souvisejících
s přípravou, vařením a podáváním  jídel a nápojů v různých
obchodních organizacích, institucích, soukromých domácnostech, na
lodích nebo ve vlacích.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  najímání,  školení
a propouštění personálu, organizování a vedení práce personálu;
starost o chod a vhodné chování jednotlivců v institucích;
kontrolu prodeje, skladování a vydávání zásob; přípravu a vaření
jídel, podávání jídel a nápojů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
512 1 Pracovníci  dohlížející  nad  obsluhujícím  personálem,
   hospodyně
512 2 Kuchaři
512 3 Číšníci, servírky
512 4 Barmani
512 1 Pracovníci  dohlížející  nad  obsluhujícím  personálem,
   hospodyně

Tito  pracovníci organizují,  dohlížejí a  provádějí činnost
související s vedením úklidu a údržby v hotelích, klubech,
internátech a jiných organizacích a institucích a v soukromých
domácnostech.

Příklady pracovních činností:
a) Najímání, školení,  propouštění, organizace a  dohled nad
  zaměstnanými pracovníky.
b) Nakupování nebo kontrola dodávek.
c) Kontrola a vydávání zásob.
d) Dohled nad chodem a vedení jednotlivců v místních institucích.
e) Pomoc v případech drobných zranění nebo nemoci, jako např.
  měření teploty, podávání léků, přikládání obvazů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hospodyně,
  správce hotelu, majordomus.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pomocnice v domácnosti
- 913 1.

512 2 Kuchaři

Kuchaři plánují, organizují, připravují a vaří jídla v hotelích,
restauracích a na jiných veřejných místech, na palubě lodi, ve
vlacích a v soukromých domácnostech.

Příklady pracovních činností:
a) Plánování, příprava a vaření jídel.
b) Plánování, dohled a koordinace práce v kuchyni.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: šéfkuchař,
kuchař, kuchař a číšník.

512 3 Číšníci, servírky

Číšníci, servírky podávají jídla a nápoje v komerčně zaměřených
místech, kde se prodávají jídla a nápoje, v klubech, institucích
a jídelnách, na palubě lodi a ve vlaku.

Příklady pracovních činností:
a) Podávání jídel a nápojů.
b) Poskytování rad při výběru vín a jejich podávání.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vrchní číšník,
číšník, servírka.

512 4 Barmani

Barmani podávají nápoje za barovým pultem.

Příklady pracovních činností:
a) Podávání nápojů v barech.
b) Příprava různých míchaných alkoholických a nealkoholických
  nápojů v barech.
c) Plnění souvisejících úkolů.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: barman,
barmanka.

Skupina 513 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé zajišťují osobní péči, pečují
o děti,  pomáhají při  dozoru nad  školními dětmi, pomáhají
nejrůznějším  způsobem  lékařům  a  odborným  ošetřovatelům
v nemocnicích a jiných institucích, poskytují péči v domácnostech,
pomáhají veterinářům, lékárníkům a jiným odborným pracovníkům při
plnění jejich úkolů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: péči o děti zaměstnaných
rodičů; pomoc učitelům při dozoru nad dětmi u oběda či na
vycházkách; poskytování základního ošetření a pečovatelských úkonů
v nemocnicích  a  podobných  institucích  popř.  pacientům
v domácnosti; pomoc veterinářům a lékárníkům při plnění jejich
povinností.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
513 1 Dětské  pěstounky,  pečovatelky,  pomocní  vychovatelé
   (v jeslích, v domácnosti)
513 2 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální
   péče, v nemocnicích a pod. institucích.
513 3 Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé
   občany apod.)
513 9 Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení.

513 1 Dětské  pěstounky,  pečovatelky,  pomocní  vychovatelé
   ( v jeslích, v domácnosti)

Dětské pěstounky, pečovatelky a pomocní vychovatelé se starají
o děti zaměstnaných rodičů, dohlížejí na jejich celodenní činnost
nebo pomáhají učitelům při dohledu na děti po škole.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc dětem při koupání, mytí a jídle.
b) Doprovázení dětí do školy a ze školy nebo dohled při hře venku.
c) Hraní her s dětmi, čtení nebo vyprávění pohádek dětem.
d) Udržování pořádku v ložnicích a hernách dětí.
e) Dohled nad dětmi při obědě nebo při vycházkách.
f) Dohled nad dětmi při výletech, návštěvách muzeí apod.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: guvernantka,
chůva, opatrovnice, pečovatelka v jeslích, pěstounka (NZP).

513 2 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální
   péče, v nemocnicích a pod. institucích

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče,
v nemocnicích a pod. institucích provádějí jednoduché úkony,
pomáhají lékařům, ošetřovatelům, porodním asistentům a zubařům či
jejich asistentům při plnění úkolů.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava pacientů pro vyšetření nebo prohlídku.
b) Výměna povlečení a pomoc pacientům při toaletě.
c) Podávání ohřívacích lahví a zajišťování pohodlí pacientům.
d) Roznášení a sbírání podnosů s jídlem, v případě potřeby krmení
  pacientů.
e) Sterilizace chirurgických a jiných nástrojů a zařízení.
f) Pomoc zubařům při nastavování reflektorů, podávání nástrojů
  a materiálů podle potřeby.
g) Provádění zvlášť obtížných a fyzicky namáhavých prací spojených
  s přenášením a převážením nemocných nebo zemřelých.
h) Pomocné a přepravní práce spojené s pitvou.
i) Obtížné  pomocné  práce  zdravotnického  charakteru  na
  psychiatrických, záchytných a jiných pracovištích.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: pomocný
ošetřovatel v instituci, pomocník  v nemocnici, pomocník na
ambulanci, pomocník u zubaře, sanitář v psychiatrické léčebně,
sanitář v nemocnici, sanitář v zařízeních sociálního zabezpečení.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: chůva - 513 1, domácí
ošetřovatelka - 513 3, odborná ošetřovatelka - 323 1, pomocník ve
zdravotnickém zařízení - 913 2.

513 3 Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy,     přestárlé
   občany apod.)

Pečovatelé v domácnosti zajišťují různé osobní potřeby a poskytují
osobní péči osobám potřebujícím takovou péči z důvodů fyzické nebo
duševní nemoci, invalidity či vysokého věku. Tyto služby poskytují
nemocným nebo přestárlým v jejich vlastních domovech.

Příklady pracovních činností:
a) Pomoc osobám při vstávání a lehání do postele, výměna prádla.
b) Výměna ložního prádla a pomoc osobám při koupání a toaletě.
c) Podávání jídla, které připravují sami nebo někdo jiný, krmení
  osob, které to potřebují.
d) Podávání předepsaných léků nebo dohled nad jejich užíváním.
e) Sledování, zda se zdravotní stav osoby nezhoršil, v případě
  nutnosti  informování příslušného  lékaře nebo  sociálního
  pracovníka.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pečovatel(ka)
v domácnosti  o  přestárlé  občany,  pečovatel v domácnosti,
pečovatel(ka) v domácnosti o nemocné a invalidy.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pomocný ošetřovatel
nemocniční - 513 2, odborná ošetřovatelka - 323 1, odborný
sociální pracovník zdravotnického zařízení - 244 6, sociální
pracovník pečovatelské služby - 346 0, pomocnice v domácnosti
- 913 1.

513 9 Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje  pracovníky poskytující osobní péči
a pracovníky příbuzných oborů, kteří nejsou zařazeni jinde ve
skupině 513 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé. Dále do této
podskupiny řadíme např. ty, kteří pomáhají veterinářům nebo
lékárníkům či pomocným duševním pracovníkům při plnění jejich
úkolů.

Příklady pracovních činností:
a) Koupání a krmení zvěře.
b) Odvádění či přenášení zvířat na ošetřovnu a jejich držení při
  léčbě.
c) Čištění a sterilizace veterinárních chirurgických nástrojů.
d) Označování léčiv, chemikálií a jiných léčiv a doplňování zásob
  na policích.
e) Sterilizace lahví, kádinek aj.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: pomocný
veterinární pracovník, pomocný  lékárenský pracovník, pomocný
laborant (NZP), pečovatel a pomocný ošetřovatel.

Skupina 514 Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby

Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby provádějí různé úkony
zaměřené k zlepšení vzhledu jednotlivců, působí jako společníci
nebo dohlížejí na šatník a jiné osobní svršky zaměstnavatelů
a dále zajišťují balzamování a pohřební služby.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stříhání a úpravu vlasů,
holení a stříhání vousů, práci v salónech krásy a nanášení
kosmetických přípravků, stříhání a leštění nehtů na rukou a nohou
a léčení drobných ran na nohou, pomoc klientům při koupeli
a poskytování základní masáže; poskytování služeb jako společníci
nebo osobní sluhové; balzamování a pohřební služby.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
514 1 Kadeřníci a holiči
514 2 Kosmetici, maskéři
514 3 Manikéři a pedikéři
514 4 Maséři
514 5 Pracovníci v pohřební službě vč. balzamovačů lidských těl
514 9 Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení

514 1 Kadeřníci a holiči

Kadeřníci a holiči stříhají, barví, melírují a jinak upravují
vlasy,  holí a  stříhají vousy,  zkrášlují vzhled, nanášejí
kosmetické přípravky.

Příklady pracovních činností:
a) Stříhání, mytí, barvení, trvalá, foukaná, natáčení vlasů.
b) Stříhání a mytí vlasů, holení nebo stříhání vousů.
c) Ošetřování (regenerace, masáž) vlasů.
d) Úprava paruk podle požadavků zákazníka.
e) Nanášení krémů, vodiček a podobných přípravků na obličej.
f) Zajišťování masáže obličeje.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kadeřník dámský
a pánský, holič.

514 2 Kosmetici, maskéři

Kosmetici, maskéři čistí pokožku, zkrášlují vzhled, nanášejí
kosmetické přípravky a poskytují služby jednotlivcům pro zlepšení
jejich vzhledu.

Příklady pracovních činností:
a) Nanášení krému, vodiček a podobných přípravků na obličej .
b) Nanášení make - upů na obličej klientům (např. v salónech
  krásy).
c) Nanášení líčidel na obličej herců a jiných umělců.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kosmetik,
umělecký maskér, kosmetik filmového studia, kosmetik divadelního
studia.

514 3 Manikéři a pedikéři

Manikéři a pedikéři poskytují služby jednotlivcům při úpravě nehtů
na rukou a nohou.

Příklady pracovních činností:
a) Čištění, stříhání a leštění nehtů na rukou a nohou.
b) Léčba  onemocnění  nohou  např.  kuřích  ok, mozolů nebo
  deformovaných nehtů.
c) Nanášení laků na nehty.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: manikér,
pedikér.

514 4 Maséři

Maséři zajišťují masáže zvláště aktivním sportovcům nebo pacientům
na základě lékařského doporučení.

Příklady pracovních činností:
a) Zajištění základní masáže určitých částí těla, případně celého
  těla.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: masér (NZP)

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: rehabilitační odborný
masér - 322 6.

514 5 Pracovníci v pohřební službě vč. balzamovačů lidských těl

Pracovníci v  pohřební službě plní  různé úkoly související
s pohřbením.

Příklady pracovních činností:
a) Organizování a vedení pohřebních obřadů, kremací, pohřbů.
b) Balzamování lidských těl.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obstaravatel
pohřbů, pracovník v pohřební službě, balzamovač lidských těl.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: balzamovač (SZP)
- 321 1, hrobník - 914 4.

514 9 Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení

Do této podskupiny jsou zařazeni ti, kteří např. pomáhají klientům
při koupání, působí jako taneční partneři či společníci pro
doprovod do společnosti, plní povinnosti hostesek nebo hostitelů
v klubech denních či nočních, zajišťují různé osobní služby
zaměstnavatele.

Příklady pracovních činností:
a) Doprovázení klientů po různých místech, do restaurací apod.
b) Předčítání, konverzování a účast na různých činnostech (např.
  sportovních).
c) Doprovázení jako taneční partner.
d) Pomoc při bavení návštěvníků v domácnosti zaměstnavatele.
e) Vítání klientů v nočních klubech a jejich bavení.
f) Pomoc klientům při koupání v lázních.
g) Plnění povinností hostesky.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: společník,
taneční partner, hosteska,  hostitel, osobní sluha, pomocník
v lázních.

Skupina 515 Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných
      oborech

Astrologové,  jasnovidci a  pracovníci v  příbuzných oborech
předpovídají budoucí události v lidském životě pomocí astrologie
či jinými způsoby, varují a radí, jak nejlépe postupovat. Náplň
jejich práce obvykle zahrnuje: předpovědi budoucích událostí na
základě polohy hvězd a planet v určitém okamžiku nebo na základě
charakteristiky klienta (dle data a místa narození), kresby
v dlani, symbolů na hracích kartách namátkou vybíraných, poloze
čajových lístků či kávové sedliny v šálku a podobných postupů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
515 1 Astrologové
515 2 Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

515 1 Astrologové
Astrologové předpovídají budoucí události v lidském životě na
základě astrologie a radí nebo varují.

Příklady pracovních činností:
a) Vytváření horoskopů osob při narození (nebo dle data, hodiny
  a místa narození) nebo během života pro výklad minulosti a pro
  předpověď budoucnosti.
b) Určování šťastných období pro různé události, např. svatby,
  cestování, právní kroky, náboženské a jiné slavnosti.
c) Studium vlivu konstelace hvězd a jiných jevů na lidský život
  a zdravotní stav.
d) Poskytování rad jednotlivcům, jak předejít nepříjemnostem.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: astrolog.

515 2 Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech mluví o minulosti
a předpovídají  budoucí události  na základě  charakteristiky
klienta, kresby v dlani, symbolů na hracích kartách namátkou
vybraných aj.

Příklady pracovních činností:
a) Vykládání na základě charakteristiky klientů, kresby v dlani,
  symbolů na kartách, polohy čajových lístků či kávové sedliny
  v klientově šálku, na základě tvaru a sestavy kostí mrtvých
  zvířat apod.
b) Předpovídání budoucích událostí na základě předcházejících
  výkladů.
c) Varování a poskytování rad, jak postupovat v budoucnu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky ve skupině.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: chiromant,
jasnovidec, magik numerolog, věštec z ruky.

Skupina 516 Pracovníci ochrany a ostrahy

Pracovníci ochrany a ostrahy chrání jednotlivce a majetek proti
nebezpečí z vnějšku, zajišťují dodržování zákona a pořádku,
prosazují zákony a předpisy s tím související; chrání občany
i jejich majetek proti ohni.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: dohled na dodržování zákona
a pořádku, ochranu osob a majetku před nebezpečím a nezákonným
jednáním, zatýkání osob, které překročily zákon; řízení provozu
veřejné dopravy, rozhodování v případě nehod; dohled a udržování
disciplíny ve věznicích, trestnicích nebo nápravných ústavech;
prevenci a hašení požárů, záchranu osob, majetku a zboží při a po
požáru.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
516 1 Hasiči, požárníci
516 2 Pracovníci bezpečnostních orgánů
516 3 Pracovníci nápravné výchovy (vězeňští dozorci)
516 5 Pracovníci ochrany v dopravě
516 9 Ostatní     pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení

516 1 Hasiči, požárníci

Hasiči, požárníci zajišťují protipožární prevenci, hasí požáry,
chrání osoby a majetek před ohněm nebo jiným přírodním živlem.

Příklady pracovních činností:
a) Protipožární prevence, hašení ohně.
b) Boj se zvláštními typy ohně v průmyslových podnicích za využití
  speciálního zařízení.
c) Prevence a  hašení ohně v  havarovaných nebo poškozených
  letadlech a záchrana posádky a cestujících.
d) Záchrana osob, majetku a zboží při a po požáru nebo při jiných
  pohromách (velká voda, únik nebo výbuch plynu).
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hasič strojník,
hasič leteckých nehod, hasič lesních požárů, hasič v dolech, hasič
dobrovolných sborů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: hasič velitel (velitel
protipožární jednotky) - 315 1, hasič technik specialista na
zjišťování příčin požáru - 315 1, požární technik letového provozu
- 314 6, řidič hasicího vozu - 832 6.

516 2 Pracovníci bezpečnostních orgánů

Pracovníci  bezpečnostních  orgánů  udržují  zákon a pořádek
a prosazují dodržování zákonů a předpisů.

Příklady pracovních činností:
a) Prosazování dodržování zákona a pořádku.
b) Ochrana osob a majetku před nebezpečím a nezákonným jednáním.
c) Zatýkání osob, které se provinily proti zákonu.
d) Řízení dopravy a rozhodování v případě nehody.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: policista,
obecní strážník, strážník městské (místní) policie, velitel směny
(policie), obchůzkář - policista, ostraha.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: policejní prezident
- 112 8, policejní inspektor - 345 1,osobní strážce (ochranka)
- 516 9.

516 3 Pracovníci nápravné výchovy (vězeňští dozorci)

Pracovníci nápravné výchovy (vězeňští dozorci) udržují disciplínu
ve věznicích, nápravných ústavech nebo trestnicích.

Příklady pracovních činností:
a) Prohledání přivezených vězňů,  sepsání a uschování jejich
  cenností, doprovázení vězňů na cely (vč. jejich uzamčení).
b) Provádění pravidelné kontroly na celách.
c) Dozor nad vězni při práci, jídle, vycházkách, hlídání věznic.
d) Udržování disciplíny a dozor v nápravných ústavech.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: vrchní
inspektor vězeňské služby,  strážní služby, dozorce vězeňské
stráže, strážný vězeňské stráže, pracovník nápravné výchovy.

516 5 Pracovníci ochrany v dopravě

Pracovníci ochrany v dopravě zajišťují ochranu osob, střežení
cenných zásilek a vozidel.

Příklady pracovních činností:
a) Hlídání a střežení objektů a zařízení.
b) Zajišťování ochrany proti krádežím, živelným pohromám apod.
c) Kontrola příjezdů a odjezdů vozidel.
d) Ochrana osob a jejich majetku v ubytovacích zařízeních dopravy.
e) Ozbrojený doprovod vybraných zásilek.
f) Kontrola zavazadel a vozidel.
g) Předběžné šetření trestných činů a přečinů ve spolupráci
  s orgány policie.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pracovník
ochrany v silniční dopravě, pracovník ochrany letišť, pracovník
ochrany železnic, pracovník dopravní hlídky.

516 9 Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje pracovníky zajišťující ochranu, kteří
nejsou uvedeni jinde ve skupině 516 Pracovníci ochrany a ostrahy.
Do této podskupiny by měli být zařazeni například ti, kteří
hlídají budovy a oblasti, aby zabránili nepovolaným osobám ve
vstupu nebo krádežím, násilnostem a jiným nezákonným činnostem.
Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení působí jako
tělesní strážci, hlídači zvěře,  nebo dohlížejí při koupání
(zachraňují tonoucí).

Příklady pracovních činností:
a) Hlídání  budov  a  oblastí,  aby  se zabránilo krádežím,
  násilnostem, porušování předpisů apod.
b) V případě potřeby prosazování práva použitím síly a zadržení
  pachatele.
c) Plnění povinností tělesného strážce.
d) Hlídání pláží a plaveckých bazénů, záchrana tonoucích.
e) Hlídání přírodních rezervací, obor, lesů a uzavřených oblastí,
  aby se zabránilo krádežím a zabíjení zvěře.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: tělesný
(osobní) strážce, plavčík, hlídač zvěře, strážce přírody, poříčný.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: revírník v lesnictví
- 321 2, hlídač - 915 2, hlídač v muzeu - 915 2, uvaděč biletář
- 915 2, vrátný - 915 2, šatnářka - 915 2.

      TŘÍDA 52 PRODAVAČI, MANEKÝNI A PŘEDVÁDĚČI ZBOŽÍ

Prodavači, manekýni a předváděči zboží předvádějí a prodávají
zboží ve velkoobchodu nebo maloobchodu, ve stáncích, na tržištích,
nebo pracují jako modely při umělecké tvorbě a přehlídkách.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: prodej zboží ve velkoobchodu
a maloobchodu, ve stáncích  obvykle umístěných na zvláštních
místech  či  na  tržištích,  předvádění  zboží perspektivním
zákazníkům, pózování pro reklamní účely, uměleckou tvorbu nebo
výstavu zboží.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
521 Prodavači v obchodech a předváděči zboží
522 Prodavači ve stáncích a na tržištích
523 Manekýni, manekýnky a modelky

Skupina 521 Prodavači v obchodech a předváděči zboží

Prodavači v obchodech a předváděči zboží prodávají zboží ve
velkoobchodu nebo maloobchodu, předvádějí a vysvětlují funkci
a přednosti zboží. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: prodej
zboží z velkoobchodu do maloobchodu nebo velkospotřebitelům,
prodej zboží zákazníkům maloobchodu, předvádění a vysvětlování
předností a funkce zboží.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
521 1 Prodavači v obchodech
521 2 Předváděči zboží

521 1 Prodavači v obchodech

Prodavači  v  obchodech  prodávají  zboží  ve  velkoobchodu,
maloobchodu, velkospotřebitelům nebo spotřebitelům v maloobchodu.

Příklady pracovních činností:
a) Přesun zboží, které se má prodávat, ze skladu do obchodu
  a jejich vystavení.
b) Vyzkoušení kvality a povahy výrobku požadovaného zákazníkem.
c) Pomoc zákazníkovi při výběru.
d) Uvádění cen, podmínek půjčky a slevy.
e) Balení a zajišťování dodávky zboží v případě potřeby.
f) Vypisování účtů, faktur, štítků nebo potvrzení o příjmu.
g) Potvrzení paragonu v případě potřeby.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: prodavač ve
velkoobchodě, prodavač v maloobchodě.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodavač ve stánku
- 522 0, prodavač na tržišti - 522 0.

521 2 Předváděči zboží

Předváděči zboží předvádějí konkrétní zboží v obchodě nebo na
výstavách  se  záměrem  informovat  zákazníka o vlastnostech
a kvalitách prodávaného zboží.

Příklady pracovních činností:
a) Předvádění zboží se záměrem informovat zákazníka o vlastnostech
  a způsobu použití tohoto zboží se záměrem zvýšit prodej.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: předváděč
průmyslového zboží, předváděč zboží na výstavách, demonstrátor
zboží.

Skupina 522 Prodavači ve stáncích a na tržištích

Prodavači ve stáncích a na tržištích prodávají různé zboží, jako
např. kožené nebo textilní řemeslné výrobky, vyřezávané výrobky,
výšivky, krajky, noviny, časopisy, pohlednice, cigarety, čokoládu,
zmrzlinu ve stáncích obvykle umístěných na základě povolení na
určitých místech na ulicích nebo jiných veřejných místech. Někteří
prodávají na tržištích ovoce, zeleninu a jiné potraviny, většinou
podléhající rychlé zkáze.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nákup a prodej výše uvedeného
nebo podobného zboží ve stáncích, seskupených na určitých místech
v ulicích  nebo na  jiných veřejných  místech (s  povolením
příslušných místních úřadů).

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
522 0 Prodavači ve stáncích a na tržištích

522 0 Prodavači ve stáncích a na tržištích

Prodavači ve stáncích a na tržištích prodávají různé zboží,
především však ovoce, zeleninu a další čerstvé potraviny (včetně
vajec), dále  např. noviny, časopisy,  pohlednice, cigarety,
čokoládu a zmrzlinu, kožené nebo textilní výrobky, vyřezávané
výrobky, výšivky, krajky a to ve stáncích obvykle umístěných na
veřejných místech na základě povolení příslušných místních úřadů.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání povolení místních úřadů pro umístění stánku na
  určitém místě na ulici nebo jiném veřejném místě.
b) Nákup nebo uzavírání smluv na pravidelné dodávky různého zboží,
  jako např.  kožených nebo textilních  řemeslných výrobků,
  vyřezávaných  předmětů, výšivek  nebo krajek,  vystavování
  a prodej tohoto zboží ve stáncích.
c) Nákup nebo uzavírání smluv  na pravidelné dodávky novin,
  časopisů, pohlednic, cigaret, čokolády a zmrzliny, jejich
  prodej ve stáncích.
d) Nákup čerstvého ovoce, zeleniny a dalších potravin (obvykle
  podléhajících rychlé zkáze) z velkoobchodu nebo přímo od
  pěstitelů a jejich prodej na tržišti.
e) Nakládání a vykládání zboží.
f) Přebírání plateb.
g) Vedení účetnictví.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: prodavač ve
stánku na ulici nebo  jiném veřejném prostranství, prodavač
v kiosku, prodavač na tržišti.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodavač občerstvení
v kulturním zařízení - 911 1, pouliční prodavač občerstvení - 911
1, pouliční prodavač prodávající vše mimo jídla a tisku - 911 2,
pouliční prodavač tisku, kamelot - 911 4.

Skupina 523 Manekýni, manekýnky a modelky

Manekýni, manekýnky a modelky oblékají a předvádějí šaty a jiné
doplňky pro rozšíření prodeje nebo     pózují jako modely pro reklamní
účely nebo uměleckou tvorbu.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: oblékání šatů a různých
doplňků pro předvádění zákazníkům v předváděcích místnostech
výrobců, velkoobchodu, maloobchodu nebo při zvláštních módních
přehlídkách, pózování pro umělecké fotografie, sochy nebo obrazy,
pózování pro reklamní fotografie a filmy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
523 0 Manekýni, manekýnky a modelky

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: manekýn,
manekýnka, model, modelka, reklamní modelka.

             HLAVNÍ TŘÍDA 6
 KVALIFIKOVANÍ DĚLNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A V PŘÍBUZNÝCH
   OBORECH (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - HL. TŘÍDA 8)

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných
oborech pěstují a sklízejí plodiny rostoucí na polích, stromech,
keřích, sbírají divoce rostoucí ovoce, rostliny, chovají nebo loví
zvěř, dodávají různé produkty chovu domácích zvířat, chrání,
pěstují a obhospodařují lesy, chovají a chytají ryby nebo jiné
formy vodního života za účelem výdělku a obživy pro sebe a členy
své rodiny. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje
dovednosti na úrovni středního vzdělání (vyučení v daném oboru),
případně úplného středního vzdělání.

Náplň práce vykonávané kvalifikovanými dělníky v zemědělství,
lesnictví a v příbuzných oborech zahrnuje: přípravu půdy, setí,
pěstování, hnojení a sklízení polních plodin; pěstování ovoce
a jiných plodin rostoucích na  stromech a keřích, pěstování
zeleniny a zahradnických produktů; sběr divoce rostoucího ovoce
a rostlin; chov nebo lov zvěře především pro maso, mléko, kůže,
kožešiny; chov bource morušového, včel apod.; pěstování, údržbu
a obhospodařování lesů; chov a lov ryb, pěstování a sbírání jiných
forem vodního života; skladování a základní zpracování produktů,
prodej těchto produktů nákupčím, obchodním organizacím nebo na
trzích.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství,
  myslivosti - orientovaní na trh
62 Pracovníci získávající  obživu v zemědělství  a rybářství
  (samozásobitelé)

Poznámka: rozdíl mezi třídami 61 a 62 v této hlavní třídě by měl
odrážet míru zaměření na trh v závislosti na rozdílu organizace
práce, kontrole kvality, komerčního využití semen, píce, využití
tradičních nebo moderních  postupů práce, zavlažování, dohod
o poskytování půjčky, rozsahu a typu prodeje výrobků na trhu.

Dělníci získávající obživu v zemědělství a rybářství prodávají
část zemědělských produktů, aby  získali hotovost pro nákup
základních potřeb, placení daní atd.

Pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti, kteří
plní řídící úkoly, jsou zařazeni do následujících podskupin: 121
0 Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností,
122 1 Vedoucí pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství
a myslivosti, případně 131 1 Vedoucí, ředitelé v zemědělství,
lesnictví, rybářství a  myslivosti. Pracovníci zabývající se
většinou strojním vybavením určeným pro zemědělství a lesnictví
jsou zařazeni do skupiny 833 Obsluha zemědělských, lesních,
zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení. Pracovníci
plnící jednoduché a rutinní úkoly, jako pomocníci nebo nádeníci
využívající ručních nástrojů a fyzické síly, jež vyžadují malou
nebo žádnou předchozí zkušenost a porozumění práci a pouze
omezenou iniciativu nebo úsudek, jsou zařazeni do skupiny 921
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví,
rybářství a myslivosti.

  TŘÍDA 61 KVALIFIKOVANÍ DĚLNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ,
      RYBÁŘSTVÍ, MYSLIVOSTI - ORIENTOVANÍ NA TRH

Kvalifikovaní  dělníci  v  zemědělství,  lesnictví, rybářství
a myslivosti orientovaní na trh plánují a provádějí nutné úkony
spojené s pěstováním a sklízením plodin rostoucích na polích,
stromech a keřích, pěstují, chrání a využívají lesy, chovají nebo
loví ryby, pěstují a sbírají jiné formy vodního života pro prodej
nebo pravidelné dodávání velkoobchodu, obchodním organizacím nebo
prodej na trzích.

Náplň práce kvalifikovaných dělníků v této třídě obvykle zahrnuje:
přípravu půdy, setí, hnojení, pěstování ovoce a jiných plodin
rostoucích  na  stromech  a  keřích;  pěstování  zeleniny
a zahradnických produktů; sklízení ovoce a zeleniny, pěstování
a sklízení léčivých a jiných rostlin; chov nebo lov zvěře pro
mléko, maso, kůži, kožešiny; chov bource morušového, včel apod.,
pěstování a využívání lesů; chov nebo lov ryb; pěstování a sbírání
jiných forem vodního života; skladování a provádění základního
zpracování  výrobků;  prodávání  výrobků  nákupčím, obchodním
organizacím nebo na trzích.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
611 Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh
612 Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech
613 Pěstitelé  a  chovatelé  orientovaní  na  trh  (smíšené
  hospodářství)
614 Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech
615 Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti

Skupina 611 Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh

Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh pěstují a sklízí polní
plodiny, ovoce a další plody rostoucí na stromech a keřích, na
zahradě pěstují zeleninu, léčivé a jiné rostliny, zahradnické
produkty  a  sazenice  pro  prodej  nebo pravidelné dodávky
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo pro prodej na trzích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: určování druhu a množství
plodin rostoucích na polích, stromech či keřích, dále zeleniny
a zahradnických produktů včetně sazenic, prodej semen, cibulí
a hnojiv; najímání nebo investování do půdy ke zlepšení její
kvality, přípravu půdy k obdělávání, setí, pěstování, sklízení
a skladování plodin, údržbu zemědělských budov, strojního vybavení
a zařízení; základní zpracování produktů.

Najímání a dohled nad jinými pracovníky jsou přípustné.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
611 1 Pěstitelé polních plodin
611 2 Ovocnáři, vinaři, chmelaři  a ostatní pěstitelé plodin
   rostoucích na stromech a keřích
611 3 Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic
611 4 Pěstitelé aromatických a léčivých plodin
611 5 Pěstitelé různých plodin (kombinace polních, zahradních
   plodin a plodin rostoucích na stromech a keřích)

611 1 Pěstitelé polních plodin

Pěstitelé polních plodin plánují a provádějí nutné úkony spojené
s pěstováním a sklizní různých druhů polních plodin, jako např.
pšenice, ovsa ječmene, rýže a jiných obilovin, červené řepy,
cukrové třtiny, podzemnice olejné, tabáku, rákosu a jiných polních
plodin, dále brambor, kapusty, zelí a jiné zeleniny. Tyto pak
prodávají  nebo pravidelně  dodávají velkoobchodu,  obchodním
organizacím nebo sami prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a množství pěstovaných plodin.
b) Nákup semen, hnojiva a ostatních potřeb.
c) Najímání nebo investování do půdy (k zlepšení její kvality), do
  budov, tažných zvířat, zařízení a strojního vybavení.
d) Příprava půdy, její obdělávání včetně setí, sklízení plodin
  a polní zeleniny.
e) Skladování produktů.
f) Zajištění základního zpracování produktů.
g) Péče o tažná zvířata, údržba zemědělských budov, strojního
  vybavení a zařízení.
h) Dodávky nebo prodej výrobků.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pěstitel
obilovin, pěstitel rýže, pěstitel bavlny, pěstitel cukrovky,
pěstitel tabáku, pěstitel polních plodin.

Některá  příbuzná zaměstnání  zařazená jinde:  vedoucí velké
zemědělské organizace zaměřené na polní plodiny a zeleninu - 121
0, vedoucí výrobního útvaru v zemědělství - 122.1, zemědělský
technik - 321 2, pěstitel různých plodin zemědělec - 611 5.

611 2 Ovocnáři, vinaři, chmelaři  a ostatní pěstitelé plodin
   rostoucích na stromech a keřích

Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodin rostoucích
na  stromech a  keřích plánují  a provádějí  úkony spojené
s pěstováním a česáním plodin rostoucích na stromech a keřích,
jako např.  ovoce, ořechů, čajových  lístků, kávových bobů.
Prodávají nebo pravidelně dodávají plodiny velkoobchodu, obchodním
organizacím, nebo je prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a množství pěstovaných plodin.
b) Nákup semen, hnojiv a jiných potřeb.
c) Najímání anebo investování do půdy ke zlepšení její kvality, do
  budov, tažných zvířat, strojního vybavení a zařízení.
d) Provádění zemědělských  úkonů, jako např.  příprava půdy,
  pěstování a ošetřování stromů a keřů a sklízení plodin.
e) Skladování produktů.
f) Zajištění základního zpracování produktů.
g) Ošetřování tažných zvířat, údržba zemědělských budov, strojního
  vybavení a zařízení.
h) Dodávka či prodej plodin.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: ovocnář
a zahradník, vinohradník, chmelař, zemědělský dělník kvalifikovaný
ovocnář. Některá příbuzná  zaměstnání zařazená jinde: řídící
pracovník velké zemědělské organizace - 121 0, vedoucí pracovník
zemědělské organizace  - 122 1 nebo  vedoucí, ředitel malé
zemědělské organizace - 131 1, odborný ovocnář - 221 3, technik
šlechtitel - 321 2.

611 3 Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic

Zahradníci a pěstitelé zahradních  plodin a sazenic plánují
a provádějí úkony spojené s pěstováním zeleniny, zahradních plodin
a květin. Využívají intenzivní postupy při kultivaci stromů, keřů,
květin a jiných rostlin,  pěstování mladých stromků, cibulí
a semen.  Prodávají  produkty  nebo  je  pravidelně dodávají
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo je prodávají na     trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování  druhů  a  množství  pěstované zeleniny, květin,
  zahradních plodin a sazenic.
b) Nákup semen, hnojiv a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do půdy, budov, tažných zvířat,
  strojního vybavení a zařízení.
d) Provádění zemědělských  úkonů, jako např.  příprava půdy,
  pěstování  zeleniny při  využití intenzivních kultivačních
  postupů, pěstování květin, stromů nebo keřů a sklizeň plodin.
e) Pěstování mladých stromků, cibulí a semen.
f) Pěstování květin, stromů, keřů a jiných rostlin v parcích nebo
  ve veřejných a soukromých zahradách.
g) Pěstování rostlin pro výstavy.
h) Dodávka a prodej produktů.
i) Skladování produktů.
j) Zajištění základního zpracování produktů.
k) Péče o tažná zvířata, údržba zemědělských budov, strojního
  vybavení a zařízení.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zahradník,
zemědělský dělník v zahradnictví, pěstitel zahradních plodin
a sazenic, pěstitel květin, pěstitel hub.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník velké
zemědělské organizace,  podniku - 121  0, vedoucí výrobního
(provozního) útvaru v zemědělství - 122 1, vedoucí malé zemědělské
organizace - 131 1, zahradnický odborník - 221 3.

611 4 Pěstitelé aromatických a léčivých plodin

Pěstitelé aromatických a léčivých rostlin plánují a provádějí
úkony spojené s pěstováním a sběrem aromatických a léčivých
rostlin. Prodávají nebo pravidelně dodávají rostliny velkoobchodu,
maloobchodu nebo je prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a množství pěstovaných rostlin.
b) Nákup semen, hnojiv a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do půdy k zlepšení její kvality.
d) Provádění  zemědělských úkonů  jako např.  příprava půdy,
  pěstování a ošetřování rostlin,
jejich sběr (včetně sběru divoce rostoucích léčivých rostlin).
e) Skladování rostlin včetně sušení.
f) Základní zpracování rostlin.
g) Dodávka nebo prodej rostlin.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pěstitel
aromatických a léčivých rostlin, zemědělec pěstitel aromatických
plodin.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odborný pracovník
pěstování plodin - 221 3.

611 5 Pěstitelé různých plodin (kombinace polních, zahradních
   plodin a plodin rostoucích na stromech a keřích)

Pěstitelé smíšených plodin provádějí úkony spojené s pěstováním
a sklízením určitých kombinací polních plodin, polní zeleniny,
plodin rostoucích na stromech a keřích, zahradních plodin, květin
a sazenic  a  prodávají  či  pravidelně  dodávají  produkty
velkoobchodu, maloobchodu nebo je prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a množství pěstovaných plodin.
b) Nákup semen, hnojiv a jiných potřeb.
c) Najímání anebo investování do půdy (k zlepšení její kvality),
  do budov, tažných zvířat, strojního vybavení a zařízení.
d) Provádění zemědělských úkonů, jako např. příprava půdy, setí,
  pěstování nebo ošetřování stromů a keřů, kultivování, sklízení
  plodin.
e) Pěstování zeleniny a mladých stromků, cibulí a semen.
f) Pěstování květin, stromů, keřů, jiných rostlin v parcích nebo
  ve veřejných a soukromých zahradách.
g) Pěstování rostlin pro výstavy nebo léčivé účely.
h) Skladování produktů.
i) Zajištění základního zpracování produktů.
j) Ošetřování tažných zvířat, údržba zemědělských budov, strojního
  vybavení a zařízení.
k) Dodávka a prodej produktů.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zemědělský
dělník pěstitel různých plodin, pěstitel dekorativních rostlin
a různých plodin.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
zemědělského podniku zaměřeného na pěstování různých plodin - 121
0, 122 1 nebo 131 1, odborný pracovník pěstování plodin - 221 3.

Skupina 612 Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných
      oborech

Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech plánují
a provádějí úkony související s chovem a ošetřováním živého
inventáře, jako např. hovězího dobytka, ovcí, prasat, koz, koní,
ptactva, plazů, kožešinových zvířat, drůbeže, zvěře. Výsledkem
jejich činnosti je celá řada produktů určených pro prodej nebo
pravidelnou dodávku velkoobchodu,  obchodním organizacím nebo
prodej na trzích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: určování druhu a množství
chovaného živého inventáře (drůbeže, zvěře, ptactva, plazů, včel,
housenek bource morušového a jiných zvířat); nákupu zvířat, krmiva
a jiných potřeb, pronájem nebo investování do pastvin (z důvodu
zvýšení kvality půdy); nájem nebo investování do budov, strojního
vybavení, živého inventáře, provádění úkonů spojených s chovem
živého inventáře, s výrobou různých produktů, jejich skladováním
a základním zpracováním; údržbu hospodářských budov, strojního
zařízení a vybavení; prodej a dodávky produktů.

Najímání a dohled nad ostatními pracovníky jsou přípustné.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
612 1 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže a včel)
612 2 Chovatelé drůbeže
612 3 Včelaři a chovatelé bource morušového
612 4 Chovatelé hospodářských zvířat, drůbeže, včel apod.
612 5 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v ZOO
612 9 Ostatní chovatelé, ošetřovatelé  zvířat jinde neuvedení
   (v rezervacích, stájích, cirkusech, výzkumných ústavech
   a pod. institucích)

612 1 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže a včel)

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže a včel) plánují,
chovají a ošetřují živý inventář např. hovězí dobytek, ovce, kozy,
koně, psy nebo kočky pro práci, sport nebo jako domácí zvířata.
Maso, mléko, kůži apod. pravidelně dodávají resp. prodávají
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a počtu chovaného živého inventáře.
b) Pěstování a nákup krmiva a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do budov, zařízení a vybavení.
d) Plnění úkolů souvisejících s chovem a ošetřováním živého
  inventáře.
e) Dojení a stříhání ovcí, zabíjení, stahování a příprava zvířat
  pro trh.
f) Skladování a základní zpracování výrobků.
g) Údržba budov, vybavení a zařízení.
h) Dodávání nebo prodej výrobků.
i) Plnění jiných souvisejících úkolů.
j) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: chovatel
a ošetřovatel psů a koček, chovatel koní, chovatel skotu, chovatel
ovcí, chovatel koz, zemědělský dělník ošetřovatel hospodářských
zvířat.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: chovatel dobytka,
drůbeže, včel apod. zemědělec - 612 4, chovatel a ošetřovatel
zvířat v cirkusu - 612 9.

612 2 Chovatelé drůbeže

Chovatelé drůbeže plánují a provádějí úkony spojené s chovem
a ošetřováním drůbeže pro prodej nebo pravidelné dodávky vajec,
masa nebo peří velkoobchodu, obchodním organizacím nebo pro prodej
na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a množství chované drůbeže a výrobků.
b) Pěstování a nákup krmiva a ostatních potřeb.
c) Najímání nebo investování do budov, zařízení, vybavení.
d) Chov a ošetřování drůbeže, sběr vajec.
e) Zabíjení, škubání a balení drůbeže pro odesílání.
f) Skladování a základní zpracování výrobků.
g) Údržba budov, vybavení a zařízení.
h) Dodávání nebo prodej výrobků.
i) Plnění jiných souvisejících úkolů.
j) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: chovatel
drůbeže, zemědělský dělník ošetřovatel drůbeže.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
drůbežářské farmy - 121 0, 122 1 nebo 131 1, chovatel dobytka,
drůbeže, včel apod. - 612 4.

612 3 Včelaři a chovatelé bource morušového

Včelaři a chovatelé bource morušového plánují a provádějí úkony
spojené s chovem a ošetřováním hmyzu, např. včel, housenek bource
morušového nebo jiných druhů, za účelem pravidelných dodávek nebo
prodeje medu, včelího vosku, hedvábných zámotků a dalších produktů
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a počtu výrobků.
b) Pěstování a nákup krmiva a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do budov, zařízení a vybavení.
d) Plnění úkolů souvisejících s chovem, ošetřováním hmyzu a sběrem
  jeho produktů.
e) Skladování a základní zpracování výrobků.
f) Údržba budov, vybavení, zařízení.
g) Dodávání nebo prodej výrobků.
h) Plnění jiných souvisejících úkolů.
i) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: chovatel včel,
chovatel bource morušového, včelařský dělník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník farmy
zaměřené na včelařství apod. - 121 0, 122 1 nebo 131 1, chovatel
dobytka, drůbeže, včel apod.(smíšené druhy zvířat) - 612 4.

612 4 Chovatelé hospodářských zvířat, drůbeže, včel a pod.

Chovatelé hospodářských zvířat,  drůbeže, včel apod. plánují
a provádějí  úkony spojené  s chovem  a ošetřováním různých
(smíšených) druhů živého  inventáře, hovězího dobytka, ovcí,
prasat, koz, koní, drůbeže, včel a bource morušového.

Příklady pracovních činností:
a) Určování určité kombinace chovných zvířat.
b) Určování druhu a počtu živého inventáře a produktů nebo drůbeže
  a jejich produktů nebo produktů včelařství a chovu bource
  morušového.
c) Pěstování a nákup krmiva a jiných potřeb.
d) Najímání nebo investování do budov, zařízení, vybavení.
e) Plnění úkolů souvisejících s  chovem a ošetřováním různé
  kombinace živého inventáře, drůbeže nebo hmyzu.
f) Dojení a stříhání ovcí, zabíjení, stahování a příprava zvířat
  pro trh.
g) Sbírání vajec, medu a jiných produktů.
h) Základní zpracování výrobků a jejich skladování .
i) Údržba budov, vybavení a zařízení.
j) Dodávání nebo prodej výrobků.
k) Plnění jiných souvisejících úkolů.
l) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.
    
Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: chovatel
dobytka,  drůbeže, včel  apod. zemědělec,  zemědělský dělník
ošetřovatel hospodářských zvířat, drůbeže apod., zemědělský dělník
kvalifikovaný chovatel smíšeného dobytka.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: chovatel zvěře - 612
9, chovatel hospodářských zvířat 612 1, chovatel včel - 612 3.

612 5 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v ZOO

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v ZOO provádějí úkony spojené
s chovem a ošetřováním zvířat v zoologických zahradách nebo
v safari.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a počtu chovaného živého inventáře.
b) Pěstování a nákup krmiva a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do budov, zařízení a vybavení.
d) Plnění úkolů souvisejících s chovem a ošetřováním živého
  inventáře.
e) Krmení a ošetřování zvířat.
f) Ochrana zvířat.
g) Údržba budov, vybavení a zařízení.
h) Plnění jiných souvisejících úkolů.
i) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: ošetřovatel
zvířat v safari, ošetřovatel a chovatel cizokrajných zvířat v ZOO,
kvalifikovaný dělník v ZOO.

612 9 Ostatní chovatelé, ošetřovatelé zvířat jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje chovatele a ošetřovatele zvířat, kteří
nejsou uvedeni jinde ve skupině 612 Chovatelé zvířat pro trh
a pracovníci v příbuzných oborech. Např. do této podskupiny patří
ti, kteří se zabývají chovem a péčí o divoká zvířata, ptactvo,
nedomestikovanou kožešinovou zvěř, hady a jiné plazy. Zajišťují
pravidelnou dodávku nebo prodej zvířat nebo jejich produktů do
velkoobchodu,  obchodním  organizacím,  zoologickým  zahradám,
cirkusům nebo na trhy. Do této podskupiny spadají rovněž ti, kteří
se starají a ošetřují zvířata v rezervacích, stájích, cirkusech,
výzkumných ústavech, zvířecích útulcích a podobných institucích.
V cirkusech je navíc cvičí pro veřejná vystoupení.

Příklady pracovních činností:
a) Nákup nebo úpravu potřebných budov, volných nebo zakrytých
  prostranství, vybavení atd. a jejich údržbu.
b) Určování druhu a počtu chovných zvířat.
c) Pěstování a nákup krmiva a jiných potřeb.
d) Plnění úkolů souvisejících s chovem a ošetřováním zvířat.
e) Zabíjení, stahování a příprava zvířat nebo zvířecích produktů
  pro trh.
f) Skladování a základní zpracování výrobků.
g) Krmení a ošetřování zvířat.
h) Ochrana zvířat, zvláště v rezervacích.
i) Výcvik zvířat pro závody, cirkusové představení a podobné
  účely.
j) Dodávání produktů nebo jejich prodej.
k) Plnění jiných souvisejících úkolů.
l) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: chovatel zvěře,
chovatel nedomestikovaných kožešinových zvířat, chovatel ptactva,
chovatel plazů, chovatel a ošetřovatel laboratorních zvířat,
ošetřovatel zvířat veterinární služby, drezér koní.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ošetřovatel a chovatel
cizokrajných zvířat v ZOO - 612 5, hlídač vysoké zvěře - 516 9.

Skupina 613 Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené
      hospodářství)

Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené hospodářství)
plánují a provádějí úkony spojené s pěstováním plodin, s chovem
zvířat, výrobou souvisejících produktů pro pravidelnou dodávku
nebo prodej pro velkoobchod, obchodní organizace nebo prodej na
trzích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: určování druhu a množství
plodin pěstovaných na polích, stromech a jinde, druhu a počtu
chovaných zvířat; nákup semen, hnojiv, krmiv a jiných potřeb;
nájem nebo investování do polí, pastvin, zvířat, budov, strojního
vybavení; provádění zemědělských úkonů (např. přípravu půdy, setí,
obdělávání půdy, sklízení plodin, chov a ošetřování zvířat),
výrobu různých produktů; údržba hospodářských budov, strojního
vybavení a zařízení; ukládání a základní zpracování produktů;
dodávání nebo prodej zemědělských produktů.

Najímání a dohled nad ostatními pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
613 0 Pěstitelé  a  chovatelé  orientovaní  na  trh (smíšené
   hospodářství)

613 0 Pěstitelé  a  chovatelé  orientovaní  na  trh (smíšené
   hospodářství)

Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh plánují a provádějí úkony
související s pěstováním a sklízením plodin rostoucích na polích,
stromech apod., dále s chovem a ošetřováním zvířat a výrobou
souvisejících produktů  pro pravidelnou dodávku  nebo prodej
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Určování druhu a počtu chovných zvířat, druhu a množství
  pěstovaných plodin.
b) Nákup krmiva, hnojiv, semen a jiných potřeb.
c) Najímání nebo investování do půdy pro zvýšení její kvality, do
  budov, strojního vybavení a živého inventáře.
d) Provádění úkonů, jako např. příprava a obdělávání půdy, setí,
  pěstování a sklízení plodin.
e) Pěstování nebo nákup píce a jiného krmiva.
f) Plnění úkolů souvisejících s chovem a ošetřováním zvířat.
g) Zabíjení, stahování a příprava zvířat nebo jejich produktů pro
  trh.
h) Skladování a základní zpracování výrobků.
i) Údržba budov, strojního vybavení a zařízení.
j) Dodávání nebo prodej výrobků.
k) Plnění jiných souvisejících úkolů.
l) Najímání a dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zemědělec
smíšeného hospodářství,  pěstitel a chovatel  orientovaný na
soukromý trh.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
zemědělského podniku zaměřeného na pěstování plodin a chov zvířat
- 121 0, 122 1 nebo 131 1.

Skupina 614 Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných
      oborech

Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech plánují
a provádějí  úkony  související  s  kultivací,  ošetřováním
a využíváním lesa, pravidelným prodejem nebo dodávkami lesních
produktů velkoobchodu, obchodním organizacím nebo pro prodej na
trzích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zakládání lesů a péči o ně,
určování stromů k pokácení včetně určování počtu stromů, které
mají být pokáceny na stavební dřevo, kácení stromů a jejich
očištění, nařezání, naskládání, naložení do skluzu nebo plavení po
řekách; obsluhu jednoduché pece nebo komor pro výrobu dřevěného
uhlí anebo získání surového terpentýnu; hlídání lesních požárů
a účast při jejich hašení.

Najímání a dohled nad jinými pracovníky jsou přípustné.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
614 1 Dělníci pro pěstění a ošetřování lesa
614 2 Dělníci pro těžbu dřeva (kromě obsluhy pojízdných zařízení)
614 3 Uhlíři,  dělníci  zaměření  na  výrobu  dřevěného uhlí
   a pracovníci v příbuzných oborech

614 1 Dělníci pro pěstění a ošetřování lesa

Dělníci pro pěstování a ošetřování lesa provádějí nutné úkony
spojené s kultivací, ošetřováním a využíváním lesa a pravidelně
prodávají nebo dodávají lesní produkty velkoobchodu, obchodním
organizacím nebo je prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Zakládání lesa nebo jeho obnova (místo polomů), ošetřování lesa
  (např. před kůrovcem ap.).
b) Určování stromů, které mají být pokáceny, odhadování množství
  stavebního dříví.
c) Šlechtění stromů.
d) Hlídání lesních požárů a účast na jejich hašení.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lesní dělník
v zalesňování, lesní školkař, pěstitel, šlechtitel lesa.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
v lesnictví - 121 0, 122 1 nebo 131 1, odborný pracovník
v lesnictví - 221 3, technik lesního hospodářství - 321 2, lesní
manipulant, těžař - 614 2, obsluha lesních strojů a zařízení
- 833 1

614 2 Dělníci pro těžbu dřeva (kromě obsluhy pojízdných zařízení)

Dělníci pro těžbu dřeva provádějí nutné úkoly spojené s kácením
stromů, jejich úpravou a odvozem z lesa.

Příklady pracovních činností:
a) Prořezávání a kácení stromů, jejich rozřezávání na polena.
b) Hrubé zpracování kmenů na místě.
c) Skládání polen, nakládání kmenů do skluzů nebo plavení po
  řekách.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: dřevorubec,
lesní mechanizátor.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
v lesnictví - 121 0, 122 1 nebo 131 1, obsluha strojů a zařízení
na zpracování dřeva - 814 1.

614 3  Uhlíři, dělníci zaměření  na výrobu dřevěného  uhlí
a pracovníci v příbuzných oborech

Uhlíři, dělníci zaměření na výrobu dřevěného uhlí a pracovníci
příbuzných oborů provádějí nutné úkony související s výrobou
dřevěného uhlí nebo získáváním surového terpentýnu ze dřeva za
využití tradičních postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha jednoduché pece pro výrobu dřevěného uhlí pomalým
  hořením dřeva.
b) Obsluha  jednoduchých komor  nebo destilačních  kotlů pro
  destilaci surového terpentýnu ze dřeva na místě.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lesní dělník
uhlíř, dělník destilace dřeva.

Skupina 615 Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti

Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti chovají a chytají
ryby a jiné druhy vodních živočichů, stopují a loví savce, ptáky,
plazy pro prodej nebo dodávání zvířat nebo produktů z nich
velkoobchodu, obchodním organizacím nebo na trhy.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: chov a ošetřování ryb
a jiných vodních živočichů nebo rostlin, stopování a lov savců,
ptáků nebo plazů, přípravu sítí či jiného rybářského náčiní
a vybavení, obsluhu rybářských lodí při plavbě (do a z lovišť),
přípravu návnady, opravu rybářského náčiní, čištění, mražení či
solení úlovků na lodi nebo na břehu.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
615 1 Kvalifikovaní dělníci zabývající se chovem vodních živočichů
615 2 Rybáři
615 3     Myslivci, lovci a stopaři

615 1 Kvalifikovaní dělníci zabývající se chovem vodních živočichů

Kvalifikovaní dělníci kteří se zabývají chovem vodních živočichů
chovají ryby,  slávky, ústřice a jiné  vodní živočichy pro
pravidelný prodej nebo dodávky velkoobchodu, obchodním organizacím
nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Najímání nebo investování do budov, vybavení a strojního
  zařízení.
b) Nákup krmiva a jiných potřeb.
c) Plnění úkolů souvisejících s  chovem ryb, slávek, ústřic
  a jiných vodních živočichů.
d) Zabíjení a příprava ryb a jiných produktů pro přepravu.
e) Čištění, mražení a solení úlovků na lodi či na břehu.
f) Údržba budov, strojního vybavení a zařízení.
g) Dodávky a prodej výrobků.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Najímání nebo dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: chovatel ryb,
kvalifikovaný dělník rybářské líhně.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
zaměřený na chov ryb - 121 0, 122 1 nebo 131 1, technik rybářský
a rybnikářský - 321 2.

615 2 Rybáři

Rybáři sami nebo členové posádek rybářských lodí loví ryby a různé
druhy vodních živočichů ve vodách, pravidelně je prodávají nebo
dodávají velkoobchodu, obchodním organizacím nebo je prodávají na
trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava sítí a jiných rybářských potřeb a vybavení.
b) Obsluha rybářských lodí při plavbě do a z lovišť.
c) Příprava návnady, příprava a oprava rybářského náčiní.
d) Sběr různých forem vodních živočichů.
e) Čištění a mražení nebo solení úlovku na lodi nebo na břehu.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dodávka nebo prodej výrobků.
h) Najímání a dohled nad jinými pracovníky ve skupině.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: rybář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řídící pracovník
zaměřený na lov ryb - 121 0, 122 1 nebo 131 1.

615 3 Myslivci, lovci a stopaři

Myslivci, lovci a stopaři chytají a zabíjejí savce, ptáky nebo
plazy především pro maso, kůži, peří a jiné produkty, které
pravidelně  prodávají nebo  dodávají velkoobchodu,  obchodním
organizacím nebo prodávají na trzích.

Příklady pracovních činností:
a) Líčení pastí pro chytání savců, ptáků nebo plazů.
b) Zabíjení chycených nebo volně žijících savců, ptáků nebo plazů.
c) Stahování a další zpracování zabitých savců, ptáků nebo plazů
  k získání požadovaných produktů pro dodávku a prodej.
d) Dodávka nebo prodej chycených savců, ptáků nebo plazů.
e) Oprava a údržba vybavení.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Najímání a dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: lovec zvěře,
stopař zvěře, myslivec.

   TŘÍDA 62 PRACOVNÍCI ZÍSKÁVAJÍCÍ OBŽIVU V ZEMĚDĚLSTVÍ
         A RYBÁŘSTVÍ (SAMOZÁSOBITELÉ)

Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství pěstují
a sklízejí zeleninu, ovoce a jiné plodiny, též rostoucí na
stromech a keřích, sbírají divoce rostoucí ovoce a rostliny,
chovají a loví zvířata, chytají ryby, sbírají různé formy vodního
života, aby získali potravu, příjem pro sebe a své rodiny
a přístřeší.

Náplň jejich  práce obvykle zahrnuje:  přípravu půdy, setí,
pěstování, ošetřování  a sklízení polních  plodin, pěstování
zeleniny; pěstování a česání ovoce a jiných plodin rostoucích na
stromech nebo keřích, pěstování nebo sbírání léčivých a jiných
plodin; chov, krmení nebo lov zvířat především pro maso, srst,
kůži a jiné produkty; chytání ryb a sbírání jiných forem vodního
života; výrobu jednoduchých nástrojů a potřeb pro domácnost,
prodej produktů na místních trzích; sbírání dřeva pro oheň,
stavění přístřešků.

Zaměstnání této třídy jsou zahrnuta do jedné souhrnné skupiny:
621 Samozásobitelští zemědělci a rybáři

Skupina 621 Samozásobitelští zemědělci a rybáři

Samozásobitelští zemědělci a rybáři pěstují a sklízejí plodiny,
zeleninu, ovoce včetně plodin rostoucích na stromech a keřích,
chovají zvířata, sbírají divoce rostoucí ovoce a rostliny, loví
zvířata, chytají ryby a sbírají různé formy vodního života, aby
získali potravu, přístřeší a minimální příjem pro sebe a své
rodiny.

Náplň práce samozásobitelů obvykle zahrnuje: přípravu půdy, setí,
pěstování, ošetřování  a sklízení polních  plodin; pěstování
zeleniny, pěstování a česání ovoce a jiných plodin rostoucích na
stromech nebo keřích; pěstování a sbírání léčivých a jiných
plodin; chování, krmení nebo lovení zvířat především pro maso,
mléko, srst, kůži a jiné produkty; chytání ryb a sbírání jiných
forem vodního života; prodej produktů na místních trzích; vyrábění
jednoduchých nástrojů a potřeb pro domácnost; sbírání dřeva pro
oheň, stavění přístřešků.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
621 0 Samozásobitelští zemědělci a rybáři

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zemědělec
pěstitel samozásobitel, zemědělec chovatel samozásobitel, rybář
samozásobitel.

             HLAVNÍ TŘÍDA 7
  ŘEMESLNÍCI A KVALIFIKOVANÍ VÝROBCI, ZPRACOVATELÉ, OPRAVÁŘI
     (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - HL. TŘÍDA 8)

Řemeslníci  a kvalifikovaní  výrobci, zpracovatelé,  opraváři
zpracovávají získané suroviny, stavějí, udržují a opravují budovy
a jiné stavby, tvarují a spojují kov, stavějí těžké kovové
konstrukce, kladkostroje a podobná zařízení, vyrábějí nástroje,
zařízení a celou řadu jiných kovových výrobků, leští a ostří
kovové plochy, seřizují nebo seřizují a obsluhují obráběcí stroje,
opravují, montují, udržují vozidla, motory, průmyslové strojní
vybavení, elektronická nebo elektrická zařízení, tisknou, vyrábějí
potraviny a předměty z nejrůznějších materiálů, jako např. drahých
kovů, drahokamů, skla, dřeva, textilu, kůže apod.

Pracují s ručními, ručně poháněnými nebo jinými nástroji, které
snižují fyzickou námahu, čas potřebný pro splnění určitých úkolů,
zvyšují kvalitu výrobků. Práce těchto řemeslníků předpokládá
porozumění organizaci práce, používaným materiálům a nástrojům,
povaze a účelu konečného výrobku. Většina zaměstnání zařazených do
této hlavní třídy vyžaduje dovednosti odpovídající střednímu
vzdělání (vyučení v daném oboru) případně úplnému střednímu
vzdělání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: získávání a zpracovávání
surovin; stavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb; výstavbu
těžkých kovových konstrukcí, kladkostrojů a podobných zařízení;
výrobu nástrojů, zařízení a celé řady kovových výrobků; leštění
a ostření kovových ploch; seřizování nebo seřizování a obsluhu
obráběcích strojů,  opravy, montáž, údržbu  motorů, vozidel,
průmyslového strojního vybavení, elektronických nebo elektrických
zařízení, výrobu přesných přístrojů, přesných kovových výrobků pro
domácnost a jiných výrobků z keramiky, skla apod., výrobu šperků,
tisk, umělecký tisk; výrobu potravin, výrobu předmětů z různých
materiálů, jako např. dřeva, textilu, kůže a příbuzných materiálů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
71 Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci
  a pracovníci příbuzných oborů (kromě obsluhy strojů a zařízení)
72 Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy
  strojů a zařízení)
73 Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci,
  polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech (kromě obsluhy
  strojů a zařízení)
74 Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci (kromě obsluhy
  strojů a zařízení)

Poznámka: Zaměstnání jsou zařazená do hlavní třídy 8 - Obsluha
strojů a zařízení, pokud vyžadují především zkušenosti a pochopení
obsluhovaného sledovaného strojního vybavení, aby byla zajištěna
jeho správná funkce. Zaměstnání jsou zařazená do hlavní třídy
9 -  Pomocní a  nekvalifikovaní pracovníci,  pokud spočívají
v jednoduchých a rutinních úkonech a využívání ručních nástrojů,
využití fyzické síly, malé nebo žádné předcházející zkušenosti
a porozumění práci, jakož i omezené iniciativě a úsudku.

 TŘÍDA 71 KVALIFIKOVANÍ DĚLNÍCI PŘI DOBÝVÁNÍ SUROVIN, STAVEBNÍ
       DĚLNÍCI A PRACOVNÍCI PŘÍBUZNÝCH OBORŮ
     (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - HL. TŘÍDA 8)

Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci
získávají nerosty v podzemních nebo povrchových dolech či lomech,
udržují a opravují domy a jiné stavby. Pracují manuálně nebo za
využití ručně poháněných či jiných jednoduchých nástrojů, které
snižují fyzickou námahu, čas potřebný pro plnění úkolů, jakož
i zvyšují kvalitu výrobků.

Jejich práce vyžaduje  organizaci práce, znalost používaných
materiálů, nástrojů, povahy a účelu konečných výrobků.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  získávání  nerostů
v podzemních nebo povrchových dolech a lomech; řezání a tvarování
kamene pro stavby a podobné účely; výstavbu a opravy domů a jiných
staveb; malování zdí a jiných povrchů; opravy a údržbu vozidel,
kovových, dřevěných a jiných výrobků; čištění komínů a vnějších
povrchů budov a jiných staveb.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
711 Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami
  a kameníci
712 Stavební  dělníci  hlavní  stavební  výroby a pracovníci
  v příbuzných oborech
713 Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce
  a pracovníci v příbuzných oborech
714 Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci
  v příbuzných oborech

Skupina 711 Horníci při dobývání  surovin, dělníci pro práci
      s výbušninami a kameníci

Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami
a kameníci získávají nerosty v podzemních a povrchových dolech
a lomech, ukládají a odpalují nálože nebo řežou a opracovávají
kámen pro stavbu a podobné účely.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  získávání  nerostů
v podzemních  nebo  povrchových  dolech  a  lomech; ukládání
a odpalování náloží v dolech a lomech, na staveništích a     podobných
místech; přípravu stavenišť a jiných ploch; řezání a opracovávání
kamene pro stavby a podobné účely.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
711 1 Horníci, lamači pro uhelné doly
711 2 Horníci, lamači pro rudné doly
711 3 Horníci pro dobývání nerudných surovin a kamenolamači
711 4 Střelmistři
711 5 Dělníci pro opracování kamene (vč. opracování žuly, mramoru
   apod.)
711 6 Mechanici báňské záchranné služby

711 1 Horníci, lamači pro uhelné doly

Horníci, lamači pro uhelné doly získávají uhlí v podzemních nebo
povrchových dolech a lomech.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání uhlí v podzemních nebo povrchových dolech a lomech.
b) Seřizování a obsluha strojů, které hloubí chodby v dolech,
  vrtají díry pro ukládání náloží v dolech nebo lomech.
c) Shromažďování vzorků uhlí pro laboratorní analýzu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: horník hlubinné
těžby uhlí*, horník lamač při těžbě uhlí* , důlní tesař při těžbě
uhlí.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: důlní technik - 311
7, strojní operátor razicích strojů - 811 1, obsluha důlních
vrtacích strojů - 811 1.

711 2 Horníci, lamači pro rudné doly

Horníci, lamači pro rudné doly získávají rudy v podzemních nebo
povrchových dolech a lomech.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání rud v podzemních nebo povrchových dolech a lomech.
b) Seřizování a obsluha strojů, které hloubí chodby v dolech,
  vrtají díry pro ukládání náloží v dolech nebo lomech.
c) Shromažďování vzorků rudy pro laboratorní analýzu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: horník hlubinné
těžby rud*, lamač při těžbě rud*.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: důlní technik - 311
7, obsluha důlních vrtacích strojů - 811 1.

711 3 Horníci pro dobývání nerudných surovin a kamenolamači

Horníci pro dobývání nerudných surovin a kamenolamači získávají
nerosty v povrchových dolech a lomech.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání nerudných surovin v dolech a lomech.
b) Získávání žuly, vápence, břidlice, křemene a jiných druhů
  kamene v lomech.
c) Získávání křídy,  hlíny, štěrku nebo  písku v otevřených
  povrchových dolech.
d) Seřizování a obsluha strojů pro ukládání náloží v dolech
  a lomech.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: horník těžby
nerudných surovin*, kamenolamač*.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: mistr těžby surovin
- 311 7, obsluha důlních vrtacích strojů - 811 1.

711 4 Střelmistři

Střelmistři určují polohu a rozsah požadovaného výbuchu, ukládají
a odpalují nálože při získávání uhlí, rud nebo jiných nerostů
v dolech nebo lomech, na staveništích a podobných místech.

Příklady pracovních činností:
a) Zajištění dodržování předpisů bezpečnosti práce.
b) Určování polohy a velikosti výbuchu, řízení vrtání děr.
c) Rozhodování  a umisťování  požadovaného množství výbušniny
  a příprava místa pro odpálení nálože.
d) Odpalování náloží.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: střelmistr
v dolech a lomech, střelmistr tunelář, střelmistr na stavbě.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: technik trhacích prací
- 311 7, obsluha důlních razicích strojů - 811 1.

711 5 Dělníci pro opracování kamene (vč. opracování žuly, mramoru
   apod.)

Dělníci pro opracování kamene drtí nalámaný kámen na desky nebo
bloky ručně a ručně poháněnými nástroji řežou, tvarují a upravují
kámen pro stavební, ozdobné, monumentální a jiné účely.

Příklady pracovních činností:
a) Vrážení klínů do kamene a jeho lámání na desky nebo bloky.
b) Výběr a třídění žulových, mramorových a jiných desek a bloků.
c) Řezání, tvarování a konečná úprava stavebního a ozdobného
  kamene, jako např. žuly nebo mramoru, ručně poháněnými stroji
  nebo ručně.
d) Vyznačování tvarů a vzorů na kameni pro pozdější řezání,
  rovnání, vrtání a jiné operace.
e) Řezání a tesání znaků, postav nebo vzorů do kamenných bloků pro
  pomníky nebo památníky.
f) Ukládání kamenů při budování pomníků nebo památníků.
g) Řezání a tesání znaků, postav nebo vzorů pro ozdobné účely na
  budovách.
h) Tesání čísel nebo písmen do kamene pneumatickými nebo jinými
  ručními nástroji.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: drtič kamene,
řezač a opracovávač kamene, umělecký kameník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: kameník stavební
- 712 2, umělecký kameník - 733 1, obsluha drtícího zařízení
kamene - 811 2, obsluha stroje na obrábění kamene - 821 9, obsluha
stroje na řezání kamene - 821 9.

711 6 Mechanici báňské záchranné služby

Pracovníci  v této  skupině kontrolují,  připravují, udržují
a opravují výzbroj a zásahovou techniku báňské záchranné služby
a účastní se zásahových a záchranných prací.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: báňský
záchranář, dělník bezpečnostních prací údržby v dolech a lomech.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: bezpečnostní technik
ve výrobě - 311 9.

Poznámka: * jedná se převážně o ruční způsob těžby a zpracování
      (u 711 1, 711 2, 711 3)

Skupina 712 Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci
      v příbuzných oborech

Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci příbuzných
oborů stavějí, udržují a opravují základy, zdi a jiné vnitřní nebo
vnější hlavní části budov a jiných staveb.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stavbu a opravy malých
a velkých domů a jiných staveb; stavbu a opravy základů, zdí
a celých staveb z cihel, kamene a jiných materiálů; stavbu
a údržbu různých typů dřevěných konstrukcí; plnění různých úkolů
souvisejících se stavbou a údržbou budov.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
712 1 Zedníci pracující s tradičními materiály (bambus, hlína
   atd.)
712 2 Zedníci, kameníci, omítkáři
712 3 Betonáři, dělníci specializovaní na pokládání betonových
   povrchů a teraca
712 4 Tesaři a truhláři
712 5 Stavební montážníci
712 6 Asfaltéři, dlaždiči
712 7 Lešenáři
712 9 Ostatní stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci
   v příbuzných oborech jinde neuvedení

712 1 Zedníci pracující s tradičními materiály (bambus, hlína
   atd.)

Zedníci  pracující s  tradičními materiály  stavějí, udržují
a opravují malé a velké budovy a jiné stavby pomocí tradičních
stavebních postupů a materiálů, jako např. bambusu, sena, slámy,
rákosí, hlíny, latí, sloupů, listů apod.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava staveniště pro výstavbu budov a jiných staveb.
b) Shromažďování potřebného materiálu.
c) Stavba budov, střech, pokrytí zdí hlínou, slámou a jinými
  materiály.
d) Upevňování trámů střechy a její pokrytí vhodným materiálem.
e) Vyrovnání, uhlazení a úprava podlahy.
f) Plnění souvisejících výkonů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zedník stavby
domů z tradičních materiálů, stavební dělník zednických prací
z tradičních materiálů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: kameník - 712 2.

712 2 Zedníci, kameníci, omítkáři

Zedníci, kameníci a omítkáři stavějí a opravují základy, zdi
a celé stavby z cihel, kamene a podobných materiálů, dokončují
a zdobí zdi, stropy a podlahy budov obklady a mozaikovými panely.

Příklady pracovních činností:
a) Kladení kamenů, cihel plných nebo dutých a podobných materiálů
  při stavbě nebo opravách zdí, příček, krbů aj., jako např.
  továrních komínů, pecí, konvertorů, vysokých pecí, kamen,
  vlnolamů a opěrných konstrukcí.
b) Nanášení omítek na vnější a vnitřní části budov.
c) Kladení obkládaček, stavba a obkládání zdí, podlah a jiných
  povrchů mozaikovými panely.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zedník, zedník
komínář, zedník omítkář,  zedník štukatér, kameník stavební,
kamnář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obkladač stěn - 713
2, stavební štukatér - 713 3.

712 3 Betonáři, dělníci specializovaní na pokládání betonových
   povrchů a teraca

Betonáři, dělníci specializovaní na pokládání betonových povrchů
a teraca stavějí železobetonové konstrukce, vyrábějí formy pro
lití betonu, vyztužují betonové povrchy, zalévají otvory ve zdech,
stavějí bednění, dokončují a opravují betonové povrchy, pokládají
teraco.

Příklady pracovních činností:
a) Pokládání a opravy vyztužených betonových podlah, zdí, nádrží,
  sil a jiných betonových staveb.
b) Výroba a montáž bednění pro dolévání betonu.
c) Řezání, ohýbání a upevňování ocelových tyčí do odlévacích
  forem, ukládání výztuže do bednění.
d) Zalévání otvorů ve zdech betonem nebo zpevňování šachet.
e) Dokončování povrchu betonových staveb.
f) Pokládání trvanlivého hladkého povrchu složeného z cementu,
  písku, pískového pigmentu a kousků mramoru na podlahy - teraca.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: betonář,
pokladač betonového povrchu a teraca, sklobetonář, železář ve
stavebnictví, železobetonář ve stavebnictví.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojník betonář
- 821 2.

712 4 Tesaři a truhláři

Tesaři a truhláři řežou, upravují, sestavují, stavějí a udržují
různé typy dřevěných konstrukcí.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba, úpravy a opravy dřevěných konstrukcí v dílně a na
  staveništi.
b) Výroba, stavba a montáž  těžkých dřevěných konstrukcí na
  staveništích.
c) Sestavování, montáž a úpravy vnějších a vnitřních částí budov,
  jako např. zdí, dveřních a okenních rámů a obložení.
d) Výroba, opravy a montáž scénické výbavy pro divadelní a filmová
  představení nebo televizní pořady.
e) Stavba, montáž,     úpravy a opravy dřevěných konstrukcí a součástí
  železničních vagónů, letadel, lodí, plavidel, pontonů apod.
f) Řezání,  tvarování, montáž  a sestavování  dřevěných dílů
  především v dílně.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: stavební tesař,
stavební truhlář, tesař a truhlář stavební opravář, tesař lodní,
truhlář lodní, tesař divadelní scény.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: umělecký truhlář
- 742 2, rámař kolář - 742 2, soustružník dřeva - 824 0, truhlář
- obsluha poloautomatických strojů - 824 0.

712 5 Stavební montážníci

Stavební montážníci provádějí stavební montáže jednopodlažních
i vícepodlažních objektů.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění stavebních montáží.
b) Osazení prefabrikátů, cihelných a lehčených bloků a panelů.
c) Napínání a injektování konstrukčních dílců a sestav.
d) Spojování  dílců v  konstrukci vázáním,  betonováním nebo
  svařováním.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: stavební dělník
montážních prací, montér prefabrikovaných budov, montér bytových
jader.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha automatické
montážní linky ve výrobě stavebních dílců - 817 1, obsluha jeřábu
- 833 3.

712 6 Asfaltéři, dlaždiči

Asfaltéři a dlaždiči provádějí  asfaltování silnic a stavbu
chodníků a cest z kamene.

Příklady pracovních činností:
a) Kladení a opravy venkovních dlažeb silnic a chodníků z lomového
  kamene nebo kostek různých velikostí.
b) Osazování obrubníků.
c) Provádění dlažeb svahů nebo říčních koryt lomovým kamenem,
  spárování dlažeb cementovou maltou nebo zalití asfaltem.
d) Provádění povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí, litým
  asfaltem nebo postřiky živicí.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: asfaltér,
dlaždič.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: strojník výroby
maltovin - 821 2.

712 7 Lešenáři

Lešenáři stavějí (dočasné) lešení  na staveništích nebo při
opravách budov.

Příklady pracovních činností:
a) Stavba dočasných kovových nebo dřevěných lešení na staveništích
  příp. při různých vnějších opravách a údržbách budov.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: lešenář,
stavební dělník lešenářských prací.

712 9 Ostatní stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci
   v příbuzných oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje stavaře a pracovníky příbuzných oborů,
kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 712 - Stavební dělníci
hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech. Do této
podskupiny jsou zařazeni např. ti, kteří provádějí různé práce na
stavbě a údržbě budov.

Příklady pracovních činností:
a) Plnění různých úkolů na stavbě a opravách budov, stodol,
  obchodů, soukromých garáží apod.
b) Údržba staveb, jako např. kancelářských budov, činžovních domů,
  továren apod.
c) Údržba, opravy nebo výstavba v neobvyklých výškách.
d) Demolice budov a jiných staveb.
e) Pokládání keramických, betonových nebo litinových trubek do
  výkopů při stavbě odpadního, odvodňovacího či vodovodního
  potrubí apod.
f) Kopání studní nebo hlubokých základových jam.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výškový
specialista na stavbách, studnař (kromě vrtače), dělník kladeč
potrubí .

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: potrubář - 713 6,
vrtař studní - 811 3.

Skupina 713 Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební
      práce a pracovníci v příbuzných oborech

Kvalifikovaní dělníci zajišťující  dokončovací stavební práce
a pracovníci v příbuzných oborech montují nebo instalují, udržují
a opravují např. střechy, podlahy, štukové zdi, okenní tabulky
apod., dále potrubní a elektrické systémy budov apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pokrývání střech jedním nebo
několika druhy  materiálu; pokládání parket  a jiných druhů
podlahových krytin, štukování zdí a stropů, řezání a vsazování
okenních tabulek apod.; montáž potrubí, zavádění elektrických
rozvodů a souvisejícího zařízení.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
713 1 Stavební pokrývači
713 2 Stavební podlaháři, parketáři a obkladači
713 3 Stavební štukatéři
713 4 Izolatéři
713 5 Sklenáři
713 6 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři
713 7 Stavební a provozní elektrikáři
713 9 Ostatní dělníci zajišťující  dokončovací stavební práce
   a dělníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

713 1 Stavební pokrývači

Stavební  pokrývači  pokrývají,  udržují  a opravují střešní
konstrukce jedním nebo několika druhy materiálu.

Příklady pracovních činností:
a) Pokrývání a opravy střešní konstrukce pálenými krytinovými
  taškami, břidlicí, syntetickými materiály, asfaltem, plechem
  nebo došky.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pokrývač
specializovaný na pokládání pálených krytinových tašek, pokrývač
specializovaný na pokládání břidlice, pokrývač specializovaný na
pokládání asfaltu, pokrývač specializovaný na pokládání plechů,
pokrývač specializovaný na pokládání došků.

713 2 Stavební podlaháři, parketáři a obkladači

Stavební podlaháři, parketáři a obkladači pokládají, udržují
a opravují parketové a jiné podlahy nebo obkládají zdi pro ozdobu
a jiné účely.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava podlahy pro pokládání parket, obkládaček apod.
b) Pokládání parket, obkládaček a jiných materiálů a jejich
  sestavování do obrazců nebo podle jiných požadavků.
c) Příprava zdi, obkládání pro účely ozdobné, tepelné nebo kvůli
  tlumení zvuku.
d) Pokládání dlaždic.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: podlahář,
pokladač podlahových krytin, parketář, obkladač stěn, obkladač
stavební.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obkladač vnějších
částí budov - 712 1.

713 3 Stavební štukatéři

Stavební štukatéři stavějí a opravují sádrové přepážky a zdobí
štukem zdi a stropy.

Příklady pracovních činností:
a) Nanášení jedné nebo několika vrstev štuku na vnitřní zdi
  a stropy.
b) Odlévání a upevňování ozdobných sádrových panelů a ozdobných
  sádrových říms.
c) Nanášení ochranných  a ozdobných omítek  z betonu, štuku
  a podobných materiálů na vnější zdi budov.
d) Výroba a upevňování ozdob z vláknitých materiálů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: stavební
štukatér, umělecký štukatér a kašér, štukatér - stavební dělník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zedník omítkář - 712
2.

713 4 Izolatéři

Izolatéři pokládají a opravují izolace budov, ohřívačů, potrubí,
chladicích a mrazicích  zařízení, vzduchotechnických systémů,
provádějí a opravují kyselinovzdorné izolace.

Příklady pracovních činností:
a) Upevňování tyčí a desek z izolačního nebo zvukově izolačního
  materiálu na zdi, podlahy a stropy budov.
b) Vkládání izolačního a zvukově izolačního materiálu do dutin
  mezi zdmi, podlahou a stropem budov pomocí poháněných strojů.
c) Nanášení izolačního materiálu na nechráněné povrchy zařízení,
  jako např. ohřívačů, nádrží, potrubí.
d) Izolování chladicích, mrazicích a vzduchotechnických systémů.
e) Izolování proti tlakové a agresivní vodě v podzemních stavbách.
f) Provádění kyselinovzdorných izolací.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: izolatér
specializovaný na budovy, izolatér specializovaný na ochranu proti
hluku, izolatér specializovaný na ohřívače a potrubí, izolatér
specializovaný na chladicí a vzduchotechnické systémy.

713 5 Sklenáři

Sklenáři řežou a vsazují skla do oken a dveří bytů, domů, do
výkladních skříní, čekáren u autobusových zastávek, továrních hal,
průčelních stěn apod.

Příklady pracovních činností:
a) Výběr skleněných tabulí nebo nařezaných tabulek podle rozměrů
  a jejich vsazování do oken, dveří a částí budov.
b) Upevňování skleněných tabulek do střešních světlíků bez tmelu.
c) Montáž rovných nebo zakřivených skleněných tabulí do průčelí
  obchodů, do lítacích dveří, výkladů, světlíků apod.
d) Řezání, sestavování a montáž kousků skla do olověného nebo
  měděného rámu a výroba ozdobných oken nebo panelů.
e) Vkládání normálních nebo netříštivých tabulek do oken, dveří
  vozidel apod.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: stavební
sklenář, servisní sklenář, sklenář umělecký, vitrážista, sklenář
zasklívač vozidel.

713 6 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři sestavují,
montují, opravují potrubí a potrubní rozvody, vyrábí a montují
klempířské výrobky, zhotovují  a montují stavební zámečnické
výrobky.

Příklady pracovních činností:
a) Řezání, výroba závitů, ohýbání, spojování, sestavování, montáž,
  údržba a  opravy trubek, spojovacích  dílů odvodňovacích,
  topných, vodovodních a odpadních systémů.
b) Sestavování, montáž, údržba a opravy potrubních systémů na
  lodích, v letadlech, v budovách, průmyslových závodech apod.
c) Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků.
d) Zhotovení a montáž stavebních zámečnických výrobků vč. oprav.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: instalatér
vodovodů, instalatér ústředního topení, instalatér plynovodů,
potrubář montér, lodní potrubář, letecký potrubář, stavební dělník
klempířských prací, stavební zámečník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojní     zámečník
- 722 2, umělecký zámečník - 722 7, pomocný kladeč potrubí - 931
2.

713 7 Stavební a provozní elektrikáři

Stavební a provozní elektrikáři instalují, udržují a opravují
elektrické rozvody a související zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Instalace, údržba a opravy elektrických rozvodů a souvisejících
  zařízení  v  různých  budovách,  jako  např. ve školách,
  nemocnicích, obchodech, obytných budovách.
b) Instalace, údržba a opravy elektrického rozvodu a osvětlení
  v divadlech, rozhlasových nebo televizních studiích.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: provozní
elektrikář,  stavební elektrikář,  elektroinstalatér, stavební
elektrikář - údržbář.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde: elektromontér
vzduchotechniky - 724 1, opravář elektrických přístrojů - 724 1,
automobilový elektrikář - 724 2, elektromechanik opravář - 724 2.

713 9 Ostatní dělníci zajišťující  dokončovací stavební práce
   a dělníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje stavební dělníky dokončovacích stavebních
prací, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 713 Kvalifikovaní
dělníci zajišťující dokončovací  stavební práce a pracovníci
v příbuzných oborech, a svým charakterem práce do této skupiny
patří.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: montér
bleskosvodů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pomocný stavební
dělník - 931 3.

Skupina 714 Malíři,  lakýrníci,  tapetáři,  čističi,  kominíci
      a pracovníci v příbuzných oborech

Malíři, lakýrníci, tapetáři,  čističi, kominíci a pracovníci
v příbuzných oborech čistí pláště budov a dalších staveb, nanášejí
nátěry z různých materiálů na tyto budovy a stavby, na vozidla
nebo na další výrobky, tapetují stěny, stropy; kominíci čistí
komíny.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu povrchů, čištění
plášťů budov a ostatních staveb, nanášení nátěrů či podobných
materiálů na tyto stavby, nanášení nátěrů na vozidla nebo jiné
výrobky obvykle ručním rozstřikovacím zařízením; tapetování stropů
a stěn  papírovými, hedvábnými,  textilními tapetami; čištění
komínů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této  skupiny  jsou  rozdělena  na následujících
podskupiny:
714 1 Malíři a tapetáři
714 2 Lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech
714 3 Kominíci, čističi budov (vč. výškových)

714 1 Malíři a tapetáři

Malíři a tapetáři připravují povrchy budov a jiných staveb pro
nanášení nátěrových hmot, nanášejí ochranné nebo ozdobné nátěry
anebo  pokrývají vnitřní  stěny a  stropy budov papírovými,
hedvábnými nebo jinými textilními tapetami.

Příklady pracovních činností:
a) Čištění a příprava zdí a jiných povrchů budov pro malování
  a tapetování.
b) Nanášení nebo stříkání nátěrů, laků, šelaku apod. na povrchy,
  části nebo ozdoby budov.
c) Tapetování interiérů a stropů budov a lodí tapetami (např.
  papírovými, textilními, hedvábnými).
d) Nanášení nebo stříkání  nátěrů, suříku, bitumenové emulze
  a podobných materiálů na trupy lodí, kovové konstrukce, ocelové
  konstrukce budov, mostů apod.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky ve skupině.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: malíř pokojů,
malíř (natěrač) budov, natěrač stavebních konstrukcí, natěrač
ocelových konstrukcí a lodních trupů, tapetář.

714 2 Lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech

Lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech nanášejí obvykle
ručním rozstřikovacím zařízením emailové nátěry nebo laky na
kovové, dřevěné a jiné výrobky.

Příklady pracovních činností:
a) Lakování a nanášení laků a jiných ochranných nátěrů na auta,
  autobusy, nákladní auta a jiná vozidla.
b) Nanášení laků, jakož i jiných ochranných a ozdobných emailů na
  kovové, dřevěné a jiné výrobky obvykle ručním rozstřikovacím
  zařízením.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: lakýrník
stavební; automobilový lakýrník,  lakýrník kovů (mimo malíře
ozdobných  vzorů), lakýrník  dřevěných výrobků  (mimo malíře
ozdobných vzorů).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: malíř skla - 732 4,
malíř keramiky - 732 4, malíř ozdobných vzorů - 732 4.

714 3 Kominíci a čističi budov (vč. výškových)

Kominíci a čističi budov čistí komíny nebo vnější pláště budov
a jiných staveb.

Příklady pracovních činností:
a) Čištění sopouchů, komínů a spojovacích průduchů.
b) Čištění vnějších plášťů budov z kamene, cihel, kovu a podobných
  materiálů pomocí chemických prostředků, tlakovým paprskem páry
  nebo písku.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kominík, čistič
továrních komínů., bourač komínů, čistič vnějšího pláště budov
výškový specialista, hubitel škůdců fasád (komínů).

  TŘÍDA 72 KVALIFIKOVANÍ KOVODĚLNÍCI A STROJÍRENŠTÍ DĚLNÍCI
     (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - HL. TŘÍDA 8)

Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci vyrábějí formy
a jádra pro lití kovů, svařují, řežou a tvarují kov, vyrábějí
různé  výrobky z  plechů, těžké  kovové konstrukce,  vrátky
a související zařízení, kovají ocel a jiné kovy, vyrábějí různé
nástroje, zařízení a výrobky, seřizují a udržují motory, strojní
vybavení, jakož i elektrické a elektronické přístroje a jiná
zařízení. Pracují  manuálně s ručně  poháněnými nebo jinými
nástroji, které snižují fyzickou námahu, čas potřebný pro splnění
určitého úkolu a navíc zvyšují kvalitu výrobku. Náplň práce
vyžaduje  porozumění  organizaci  práce,  znalost používaných
materiálů a nástrojů, jakož i povahu a účel výsledného výrobku.

Náplň práce dělníků zařazených do této třídy obvykle zahrnuje:
výrobu forem a jader pro lití kovů, svařování, řezání a tvarování
kovů; výrobu a opravy předmětů z plechů; výrobu těžkých kovových
konstrukcí, vrátků a příbuzných zařízení; plnění podobných úkolů
pod vodou; tvarování ocele a jiných kovů při výrobě nástrojů
a jiných předmětů; seřizování  obráběcích strojů nebo jejich
seřizování a obsluhu; leštění a ostření kovových povrchů; montáž
a opravy motorů, strojního vybavení a příbuzných zařízení; montáž
a opravy  elektrických  a  elektronických  zařízení,  strojů
a přístrojů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
721 Formíři, svářeči, výrobci a  opraváři výrobků z plechů,
  potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech
722 Kováři, nástrojáři, zámečníci  a pracovníci v příbuzných
  oborech
723 Mechanici a  opraváři strojů a  zařízení (bez mechaniků
  a opravářů elektrických a elektronických strojů a zařízení)
724 Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických
  zařízení a přístrojů

Skupina 721 Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů,
      potápěčské čety a pracovníci v příbuzných oborech

Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské
čety a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí formy a jádra pro
lití kovů, svařují a řežou kovové díly, vyrábějí a opravují
výrobky z plechu, stavějí těžké kovové konstrukce, zdvihací
zařízení, lanovky a podobná zařízení anebo provádějí podobnou
práci pod vodou.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu jader pro lití kovů;
svařování a řezání kovových  dílů; výrobu a opravy výrobků
z ocelových, měděných, cínových, mosazných a jiných plechů; stavbu
těžkých  kovových  konstrukcí,  zdvihacích  zařízení, lanovek
a podobných zařízení; provádění podobné práce pod vodou.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
721 1 Formíři a jádraři
721 2 Svářeči, řezači plamenem a páječi
721 3 Výrobci a opraváři výrobků a dílů z plechů (ocelových,
   pokovených, měděných,  cínových, mosazných, hliníkových,
   zinkových apod.)
721 4 Montéři kovových konstrukcí
721 5 Montéři lan  a zdvihacích zařízení  (např. na lodích,
   letadlech, vrtných věžích apod.)
721 6 Členové potápěčských čet
721 7 Montéři - kotláři

721 1 Formíři a jádraři

Formíři a jádraři vyrábějí formy a jádra pro lití kovů.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční nebo strojová výroba forem pro malé odlitky na formířském
  stole nebo pro větší odlitky na podlaze či v jámě.
b) Výroba jader pro formy.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: formíř
vyrábějící formy pro lití kovů na formířském stole, jádrař, slévač
- formíř.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: slévač - obsluha
zařízení - 812 2.

721 2 Svářeči, řezači plamenem a páječi

Svářeči, řezači plamenem a páječi spojují a řežou kovové díly
plamenem, elektrickým obloukem nebo jinými tepelnými zdroji, které
taví a řežou nebo taví a spojují kov.

Příklady pracovních činností:
a) Svařování  kovových dílů  plamenem, elektrickým  obloukem,
  termitem a jinými způsoby.
b) Obsluha odporových svářecích zařízení.
c) Výroba a oprava olověných povlaků trubek, podlah aj. pomocí
  pájecích lamp.
d) Tvrdé pájení kovových dílů.
e) Řezání kovových dílů plamenem a elektrickým obloukem.
f) Spojování kovových dílů měkkým pájením.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: řezač kovů
plamenem, svářeč termitem, svářeč odporovým zařízením, páječ.

721 3 Výrobci a opraváři výrobků a dílů z plechů (ocelových,
   pokovených, měděných,  cínových, mosazných, hliníkových,
   zinkových apod.)

Výrobci a opraváři výrobků a dílů z plechů vyrábějí, instalují
a opravují výrobky a díly z ocelových, galvanicky pokovených,
měděných, cínových, mosazných, hliníkových a zinkových plechů.

Příklady pracovních činností:
a) Označení plechu pro stříhání a ohýbání.
b) Zajištění oprav zařízení v domácnostech     nebo oprav jiných
  předmětů, popř. ozdobných předmětů cínovými, měděnými plechy,
  jakož i plechy z lehkých slitin.
c) Výroba a opravy ohřívačů, nádrží, kádí a podobných zásobníků.
d) Montáž a opravy částí vozidel a letadel vyrobených z plechu.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: plechař,
klempíř, autoklempíř, mědikovec, kotlář, kovotepec.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: stavební dělník
klempířských prací - 713 6

721 4 Montéři kovových konstrukcí

Montéři kovových konstrukcí upravují, sestavují a vztyčují těžké
kovové nosníky a desky tak, aby vznikly konstrukce.

Příklady pracovních činností:
a) Značení kovových dílů pro další řezání, vrtání a úpravu, pro
  použití při stavbě budov, lodí apod.
b) Vrtání, řezání a úprava stavebních ocelových dílů v dílně.
c) Vztyčování ocelových dílů při stavbě budov, mostů apod.
d) Sestavování a vztyčování konstrukcí lodí a jiných konstrukcí
  při jejich stavbě.
e) Oprava a montáž ocelových plechů na stavěné lodi či při jejích
  opravách.
f) Nýtování konstrukčních kovových dílů ručně, strojově nebo
  pneumatickým kladivem.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montér kovových
konstrukcí přípravář, montér ocelových konstrukcí na stavbě, lodní
montér ocelových plechů, nýtař.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stavebního
jeřábu - 833 3.

721 5 Montéři lan  a zdvihacích zařízení  (např. na lodích,
   letadlech, vrtných věžích apod.)

Montéři lan a zdvihacích zařízení stavějí zdvihací zařízení pro
manipulaci a  opravy, montují a  udržují lana a  lanka na
staveništích, vrtných soupravách, na lodích, v letadlech apod.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž  různých klecí,  drah pro  pecní vozíky, lanovek,
  pohyblivých plošin, zdvihacích zařízení pro přepravu osob,
  pracovníků, materiálů,  strojů a jiných  těžkých předmětů
  v horských oblastech, přes hluboké rokle a zálivy, po dílnách,
  loděnicích a jiných místech.
b) Spojování, oprava a montáž lanek, konopných a jiných lan.
c) Montáž a oprava lan a lanek na lodích a v letadlech.
d) Práce ve skupině při stavbě a opravách vrtných věží a montáž
  lan ve zdvihacích a vrtných zařízeních.
e) Práce ve skupině na stavbě zavěšených mostů a montáž ocelových
  lan.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: montér
zdvihacích zařízení, montér kovových lan, montér lan na lodích,
montér lan v letadlech, montér lan na vrtných věžích, opravář
výtahů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: údržbář a opravář
lanovek, opravář výtahů - elektromechanik - 724 1.

721 6 Členové potápěčských čet

Potápěčské čety pracují pod vodou s akvalungem nebo v potápěčském
oděvu a kontrolují, opravují, montují nebo demontují zařízení
a konstrukce, provádějí různé záchranářské práce.

Příklady pracovních činností:
a) Práce pod vodou při zakládání a opravách mostů, mol a základů
  přístavních zdí.
b) Ohledání případných škod a menší opravy lodí, doků a podvodních
  konstrukcí.
c) Ohledávání stavu vraků.
d) Odstraňování podvodních překážek.
e) Vrtání děr pod vodou pro ukládání náloží.
f) Plnění různých  úkolů pod vodou, které  jsou spojené se
  záchrannými pracemi nebo vyprošťováním těl.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: potápěč svářeč,
potápěč báňský záchranář, potápěč záchranné služby.

721 7 Montéři - kotláři

Montéři - kotláři provádějí  montáž, opravy a revize kotlů
a kotelních zařízení, zábradlí, výsypek, předehřívačů, roštů,
nádrží apod.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž, demontáž a opravy kotlů, nádrží, předehřívačů, roštů
  a jiných investičních celků v kotelnách.
b) Vnitřní revize kotlů a provádění tlakových zkoušek.
c) Sestavování, stahování, obrušování, odvrtávání, přečišťování
  výrobků a provádění jiných odborných prací při montáži a opravě
  kotlů.
d) Výměna různých výrobků v kotelnách.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montér kotlář,
montér kotlář údržbář, montér kotlů strojírenský dělník.

Skupina 722 Kováři,  nástrojaři,  zámečníci  a  pracovníci
      v příbuzných oborech

Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech
kovají tyče nebo ingoty z ocele a jiných kovů, opravují různé
nástroje, zařízení a jiné  předměty, seřizují nebo seřizují
a obsluhují různé obráběcí stroje, leští a ostří kovové plochy.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kování a tvarování železa,
ocele a jiných kovů při výrobě různých nástrojů, zařízení a jiných
předmětů; seřizování nebo seřizování a obsluhu různých obráběcích
strojů tak, aby se dosáhlo malých tolerancí; leštění a ostření
kovových povrchů a nástrojů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
722 1 Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů
722 2 Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci
722 3 Seřizovači a obsluha  obráběcích strojů (kromě obsluhy
   automatických  a  poloautomatických  obráběcích  strojů
   - skupina 821)
722 4 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů
722 5 Puškaři
722 6 Umělečtí pozlacovači, zlatotepci, cínaři apod.
722 7 Umělečtí zámečníci a umělečtí kováři
722 8 Kovolijci, cizeléři

722 1 Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů

Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů kovají tyče, ingoty
a desky ze železa, ocele či jiných kovů při výrobě různých
nástrojů, kovových předmětů, dílů, zemědělských nástrojů, podkov.

Příklady pracovních činností:
a) Ohřev kovu v peci a výroba nebo oprava předmětů tažením,
  ohýbáním, řezáním, kováním na kovadlině, děrováním, stříháním,
  spojováním, kalením nebo popouštěním.
b) Tvarování ohřátého kovu v otevřených zápustkách poháněného
  bucharu.
c) Obsluha zápustkového bucharu s uzavřenými zápustkami při výrobě
  kovových předmětů.
d) Obsluha poháněných strojů vybavených uzavřenými zápustkami při
  kování kovových předmětů.
e) Obsluha kovacího lisu.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kovář bucharu,
kovář zápustkového stroje, kovář kovacího lisu, podkovář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: výrobce přesných
přístrojů - 731 1.

722 2 Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci

Nástrojaři,  kovomodeláři, kovodělníci  a zámečníci  vyrábějí
a opravují nástroje, zámky, zápustky,  modely a jiné kovové
předměty ručně a na stroji, který obrábí kov v malých tolerancích.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba, údržba a oprava zápustek, přípravků, zařízení a pomůcek
  ručními nástroji a obráběcími stroji.
b) Montáž  dílů při  výrobě a  opravách přípravků,  pomůcek
  a zařízení.
c) Výroba, sestavování, montáž a opravy částí nebo celých zámků.
d) Výroba a opravy kovových modelů pro slévárenské formy.
e) Vyznačování přímek a vztažných bodů na kovových předmětech pro
  další pracovníky, kteří je mají řezat, obrábět, frézovat,
  brousit nebo jinak opracovávat.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nástrojař,
kovomodelář, pracovník vyznačující přímky a vztažné body na
kovovém polotovaru, zámečník  strojů, kovodělník strojírenský
(převážně ruční).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavební zámečník
- 713 6.

722 3 Seřizovači a obsluha  obráběcích strojů (kromě obsluhy
   automatických  a  poloautomatických  obráběcích  strojů
   - skupina 821)

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů seřizují obráběcí stroje,
aby se při práci dosáhlo malých tolerancí, nebo je seřizují
a obsluhují.

Příklady pracovních činností:
a) Seřizování jednoho nebo několika typů obráběcích strojů pro
  sériovou výrobu.
b) Seřizování a obsluha různých obráběcích strojů.
c) Seřizování a obsluha určitých typů obráběcích strojů, jako
  např. soustruhů, frézek, vrtaček, brusek, honovaček včetně
  víceúčelových číslicově řízených obráběcích strojů.
d) Plnění podobných úkolů při obrábění plastů a jiných náhradních
  materiálů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: seřizovač
obráběcích strojů, seřizovač - obsluhovač obráběcích strojů,
seřizovač - obsluhovač honovaček, seřizovač - obsluhovač číslicově
řízených obráběcích strojů.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde:  obsluha
poloautomatických obráběcích strojů - 821 1, obsluha automatických
obráběcích strojů - 821 1.

722 4 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů brousí a leští kovové povrchy
a ostří nástrojů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha stacionárních nebo přenosných leštiček.
b) Ostření řezných nástrojů a přístrojů pomocí brusných kotoučů
  nebo mechanicky poháněných brusek.
c) Oprava, seřizování a ostření pilových listů a zubů válců
  textilních mykacích strojů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: brusič kovů,
leštič kovů při ručním obrábění, ostřič nástrojů, ostřič řezných
nástrojů, ostřič a opravář pil, brusič válců mykacích strojů.

722 5 Puškaři

Puškaři vyrábějí a opravují různé typy sportovních nebo malých
zbraní.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba sportovních nebo malých zbraní.
b) Opravy a úpravy sportovních nebo malých zbraní.
c) Výroba a opravy loveckých zbraní.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: puškař, opravář
sportovních zbraní.

722 6 Umělečtí pozlacovači, zlatotepci, cínaři apod.

Umělečtí pozlacovači, zlatotepci a cínaři provádějí pozlacování,
povrchové úpravy uměleckých     památek, vytepávání plátkového zlata,
stříbra, hliníku apod., zhotovování a opravy cínařských výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Pozlacování  předmětů, patinování  ozdob, povrchové úpravy
  uměleckých památek, doplňování řezbou a modelováním.
b) Restaurování, konzervování a polychromie umělecky a historicky
  cenných památek.
c) Vytepávání plátkového zlata, stříbra, hliníku apod. na strojích
  nebo ručně.
d) Zhotovování cínařských výrobků  užitkových a dekorativních
  technikou odlévání do forem, opravy cínařských výrobků.
e) Restaurování historicky cenných cínařských výrobků a exponátů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: umělecký
pozlacovač, zlatotepec, cínař.

722 7 Umělečtí zámečníci a umělečtí kováři

Umělečtí zámečníci a umělečtí kováři vyrábějí převážně umělecké
předměty dekorativního a užitkového charakteru z kovů použitím
rukodělných kovářských a zámečnických technik.

Příklady pracovních činností:
a) Zhotovení  a  sestavení  uměleckých  předmětů  užitkového
  a dekorativního charakteru např. mřížových vrat, ozdobných
  znaků, erbů, krbových kovaných souprav, plastik, slohového
  točivého schodiště apod.
b) Zhotovení a montáž uměleckých zámečnických výrobků.
c) Zhotovení techniky náročných dekoračních prvků a mechanizmů
  z kovů.
d) Restaurování a konzervování starých dílů řemeslných památek.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: umělecký
zámečník, umělecký kovář.

722 8 Kovolijci, cizeléři

Kovolijci, cizeléři formují, odlévají a provádějí konečnou úpravu
výrobků užitého umění z kovů.

Příklady pracovních činností:
a) Formování a zhotovování odlitků soch, plastik, reliéfů, medailí
  a jiných uměleckých předmětů z barevných kovů.
b) Ruční tvarové opracovávání povlaku odlitků.
c) Osazení rozměrnějších plastik, reliéfů, soch, figur a jiných
  uměleckých děl.
d) Cizelování výrobků užitého umění.
e) Restaurování historických částí objektů a historických děl
  z kovových odlitků.
f) Tavení a příprava zvonoviny, materiálu pro stavbu formy,
  hrubého jádra zvonu, licí jámy a vyjmutí a očištění hotového
  zvonu.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kovolijec,
cizelér.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: odlévač drahých kovů
- 731 3.

Skupina 723 Mechanici  a opraváři  strojů a  zařízení (kromě
      mechaniků a opravářů elektrických a elektronických
      strojů a zařízení)

Mechanici a opraváři strojů a zařízení montují, udržují a opravují
strojní vybavení, motory a mechanické díly.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: montáž, údržbu a opravy
strojního vybavení, motorů, mechanických zařízení v průmyslových
podnicích apod.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
723 1 Mechanici a opraváři motorových vozidel (kromě autoklempířů)
723 2 Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
723 3 Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení
723 4 Mechanici a opraváři kolejových vozidel
723 5 Mechanici a opraváři obráběcích strojů, zemědělských strojů
   a průmyslového strojního zařízení jinde neuvedeného
723 9 Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě
   elektro) jinde neuvedení

723 1 Mechanici a opraváři motorových vozidel (kromě autoklempířů)

Mechanici  a opraváři  motorových vozidel  opravují, montují
a udržují motory, mechanické  a související části motocyklů,
osobních, dodávkových a nákladních  aut a jiných motorových
vozidel.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž, prohlídka, kontrola a servis motorů vozidel.
b) Výměna dílů nebo celých motorů.
c) Montáž, kontrola, seřízení, demontáž, úprava a výměna vadných
  mechanických dílů motorových vozidel.
d) Montáž a seřizování motorů, brzd, řízení a jiných částí
  motorových vozidel.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
spalovacích motorů mimo leteckých a lodních motorů, mechanik
v garážích, mechanik nákladních automobilů, mechanik osobních
automobilů, motocyklů, jízdních kol.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: lakýrník automobilů
- 714 2, autoklempíř - 721 3, elektromechanik motorových vozidel
- 724 2.

723 2 Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení opravují, udržují
a provádějí generální opravy leteckých motorů a zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Opravy, kontrola, testování a údržba leteckých motorů.
b) Výměna částí motorů nebo celých motorů.
c) Opravy a kontrola mechanických leteckých zařízení.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
leteckých motorů, mechanik leteckých motorů, servisní mechanik
leteckých motorů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: opravář elektrických
částí letadel - 724 2.

723 3 Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení

Mechanici a opraváři lodních motorů opravují, udržují a provádějí
generální opravy lodních motorů, trupů a zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Opravy, kontrola, testování a údržba lodních motorů.
b) Výměna částí motorů nebo celých motorů.
c) Opravy lodních trupů.
d) Opravy mechanických zařízení lodí.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: opravář lodních
motorů, mechanik lodních motorů, servisní mechanik lodních motorů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: opravář elektrických
částí lodí - 724 2.

723 4 Mechanici a opraváři kolejových vozidel

Pracovníci zařazení  do této podskupiny  udržují a opravují
mechanické části kolejových vozidel.

Příklady pracovních činností:
a) Demontáž, odpojení, rozložení,  sestavení, montáž, oprava,
  případně výměna všech hlavních i pomocných agregátů motorových
  lokomotiv a motorových vozů.
b) Kontrola, prohlídka a oprava jednotlivých částí vozidel např.:
  vypružení dvojkolí a kol, tažného a narážecího ústrojí apod.
c) Kompletní seřízení motoru pro zkušební jízdu.
d) Oprava nebo zhotovení nových dílů vnějšího i vnitřního zařízení
  skříně železničních kolejových vozidel.
e) Prohlídky osobních nebo nákladních vozů včetně oprav a seřízení
  s vyhodnocením spolehlivosti jednotlivých funkčních celků.
f) Lokalizace a odstranění závad mechanických částí kolejových
  vozidel.
g) Rozložení, oprava nebo výměna vadných částí tramvají.
h) Prohlídka a přeměření vykolejeného vozidla.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: mechanik
kolejových  vozidel,  opravář  kolejových  vozidel,  zámečník
kolejových vozidel.

723 5 Mechanici a opraváři obráběcích strojů, zemědělských strojů
   a průmyslového strojního zařízení jinde neuvedeného

Mechanici a opraváři  obráběcích strojů, zemědělských strojů
a průmyslového strojního zařízení jinde neuvedeného opravují,
montují a udržují motory (s výjimkou automobilových, leteckých
a lodních), průmyslové strojní vybavení apod.

Příklady pracovních činností:
a) Opravy,  montáž, kontrola  a údržba  motorů (s  výjimkou
  automobilových,  leteckých  a  lodních  motorů), strojního
  a souvisejícího mechanického vybavení.
b) Mazání stacionárních motorů, strojů a vozidel.
c) Kontrola a testování nového strojního vybavení a mechanických
  zařízení z hlediska norem a předpisů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: montér
strojního vybavení, mechanik strojního vybavení, montér obráběcích
strojů, mechanik obráběcích strojů, mechanik zemědělských strojů.

723 9 Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě
   elektro) jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní mechaniky a opraváře strojů
a zařízení (kromě elektro), kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině
723 - Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě mechaniků
a opravářů elektrických a  elektronických strojů a zařízení)
a charakterem své práce patří do této skupiny (např. mechanici
a opraváři geologických  průzkumných zařízení, zabezpečovacích
mechanických zařízení apod.).

Skupina 724 Mechanici,  seřizovači,   opraváři  elektrických
      a elektronických zařízení a přístrojů

Mechanici, seřizovači a opraváři elektrických a elektronických
zařízení a přístrojů opravují, seřizují a montují elektrické
a elektronické přístroje a zařízení, jako např. technické vybavení
počítačů, zařízení pro záznam zvuku a obrazu, telekomunikační
systémy,  montují,  pokládají  a  opravují elektrické vedení
a spojovací kabely.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: opravy, seřizování a montáž
elektrických  strojů a  zařízení; opravy,  údržbu a  montáž
technického vybavení  počítačů, elektronických zabezpečovacích
a jiných elektronických zařízení; opravy a údržbu rozhlasových
a televizních přijímačů; montáž, údržbu a opravy telegrafních
a telefonních zařízení; montáž, pokládání a opravy elektrických
vedení a spojovacích kabelů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
724 1 Elektromechanici,  opraváři a  seřizovači různých  typů
   elektrických  zařízení,  přístrojů,  motorů, generátorů,
   napájecích a spínacích stanic, elektrických částí výtahů
   a pod. zařízení (vč. kontroly a testování elektrických
   výrobků)
724 2 Mechanici,  opraváři  a  seřizovači  elektrických částí
   dopravních prostředků
724 3 Mechanici, seřizovači, opraváři elektronických zařízení (vč.
   kontroly a testování elektronických výrobků)
724 4 Telefonní a telegrafní mechanici, montéři a opraváři
724 5 Montéři a opraváři rozhlasových a televizních     přijímačů,
   magnetofonů, gramofonů a pod. zařízení
724 6 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
724 7 Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení

724 1 Elektromechanici,  opraváři a  seřizovači různých  typů
   elektrických  zařízení,  přístrojů,  motorů, generátorů,
   napájecích a spínacích stanic, elektrických částí výtahů
   a pod. zařízení (vč. kontroly a testování elektrických
   výrobků)

Elektromechanici, opraváři  a seřizovači montují  a opravují
elektrická zařízení a jiné elektrické přístroje, jakož i zařízení
v budovách, továrnách, dílnách apod.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž, opravy a seřizování různých typů elektrických zařízení
  a motorů, generátorů, spínacích a řídicích zařízení, přístrojů
  nebo elektrických částí výtahů a podobných zařízení.
b) Montáž,  opravy  a  seřizování  elektrických zařízení pro
  domácnost, průmyslových a jiných zařízení.
c) Kontrola a testování vyrobených elektrických výrobků.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: elektromechanik
elektromotorů,  točivých  strojů,  opravář  elektropřístrojů,
elektromechanik seřizovač, opravář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavební elektrikář
- 713 7, opravář rozvodů a osvětlení v divadlech, elektrikář scény
a filmového studia - 713 7.

724 2 Mechanici,  opraváři  a  seřizovači  elektrických částí
   dopravních prostředků

Mechanici, opraváři a seřizovači elektrických částí automobilů,
letadel a lodí opravují, seřizují a montují elektrické zařízení
v automobilech, letadlech a na lodích.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž,  opravy  a  seřizování  elektrických  zařízení
  v automobilech.
b) Montáž, opravy a seřizování elektrických zařízení v letadlech.
c) Montáž, opravy a seřizování elektrických zařízení na lodích.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
elektrických zařízení v automobilech, letadlech a na lodích.

724 3 Mechanici, seřizovači a opraváři elektronických zařízení
   (včetně kontroly a testování elektronických výrobků)

Mechanici, seřizovači a opraváři elektronických zařízení montují,
nastavují, udržují a opravují elektronické vybavení počítačů,
zařízení pro záznam zvuku a obrazu, telekomunikační systémy a jiná
elektronická zařízení v budovách, továrnách, dílnách a na jiných
místech.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž, nastavení, údržba a opravy elektronického vybavení
  počítačů, zařízení pro záznam zvuku, obrazu, vysílačů, radarů,
  elektronických částí hudebních nástrojů, lékařských nástrojů,
  průmyslových a signalizačních systémů apod.
b) Kontrola a testování vyrobených elektronických výrobků.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
a údržbář elektronických zařízení, opravář a údržbář radarových
zařízení,  opravář a  údržbář lékařských  přístrojů, opravář
a údržbář elektronických  částí počítačů, opravář  a údržbář
elektronických částí hudebních nástrojů, počítačový mechanik,
opravář a údržbář signalizačních zabezpečovacích systémů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: televizní a rozhlasový
opravář - 724 5, telegrafní a telefonní mechanik - 724 4.

724 4 Telefonní a telegrafní mechanici, montéři a opraváři

Telefonní a telegrafní mechanici, montéři a opraváři montují,
udržují a opravují telefonní a telegrafní zařízení v ústřednách
nebo u uživatelů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž, údržba a opravy telefonních a telegrafních zařízení
  v ústřednách nebo u uživatelů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: telefonní
a telegrafní mechanik, telefonní a telegrafní montér, telefonní
a telegrafní opravář.

724 5 Montéři a opraváři rozhlasových a televizních přijímačů,
   magnetofonů, gramofonů a pod. zařízení

Montéři  a  opraváři  rozhlasových  a televizních přijímačů,
magnetofonů, gramofonů  a pod. zařízení  udržují a opravují
rozhlasové  a  televizní  přístroje,  magnetofony,  gramofony
a magnetoskopy.

Příklady pracovních činností:
a) Kontrola rozhlasových a televizních přístrojů, magnetofonů,
  gramofonů nebo magnetoskopů, výměna vadných dílů, seřízení
  a opravy.
b) Montování antén.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: rozhlasový
a televizní mechanik, rozhlasový a televizní opravář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: montér anténních
zařízení - 724 7.

724 6 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení

Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení montují,
pokládají a opravují silnoproudé elektrické vedení a spojují
kabely.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž a opravy zavěšeného nebo podzemního silnoproudého
elektrického vedení a rozvodů.
b) Spojování zavěšených a podzemních kabelů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
síťového rozvodu, opravář elektrických silnoproudých rozvodů,
specialista na spojování kabelů.

724 7 Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení

Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení montují,
pokládají a opravují slaboproudé elektrické vedení.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž a opravy  zavěšeného nebo podzemního slaboproudého
  elektrického vedení a rozvodů.
b) Montáž  a opravy  zavěšeného nebo  podzemního telefonního
  a telegrafního rozvodu.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: opravář
slaboproudých  elektrických  rozvodů,  montér  telefonních
a telegrafních rozvodů, montér anténních zařízení.

  TŘÍDA 73 VÝROBCI A OPRAVÁŘI PŘESNÝCH PŘÍSTROJŮ, UMĚLEČTÍ
    ŘEMESLNÍCI, POLYGRAFOVÉ A PRACOVNÍCI V PŘÍBUZNÝCH
      OBORECH (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ -
             HL. TŘÍDA 8)

Výrobci a opraváři  přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci,
polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí a opravují
přesné přístroje, hudební nástroje, různé výrobky, jako např.
šperky, výrobky z drahých  kovů, keramiky, porcelánu, skla.
Vyrábějí též umělecké předměty ze dřeva, textilu nebo jiných
materiálů, dále tisknou různé polygrafické výrobky. Při práci
používají nejvýše ručně poháněné nebo ruční nástroje, které
snižují fyzickou námahu, čas potřebný pro splnění určitého úkolu
a zvyšují kvalitu výrobku. Náplň jejich práce vyžaduje pochopení
organizace práce, znalost používaných materiálů a nástrojů, jakož
i povahu a účel konečného výrobku.

Náplň práce těchto pracovníků obvykle zahrnuje: výrobu a opravy
navigačních,  meteorologických, optických  a jiných  přesných
přístrojů  a  zařízení;  výrobu  šperků;  výrobu hrnčířského
a porcelánového zboží, keramiky a skla; malování a zdobení různých
předmětů; výrobu uměleckých předmětů ze dřeva, textilu, kůže
a podobných materiálů; tisk a související úkoly.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
731 Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů
  a podobných materiálů a výrobci a opraváři šperků
732 Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech (ruční
  výroba)
733 Umělečtí řemeslníci zpracovávající  a vyrábějící předměty
  z kamene, dřeva, textilu, kůže a pod. materiálů (jedná se
  o ruční lidovou tvorbu - folklor)
734 Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech
  (kromě obsluhy strojů)

Skupina 731 Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů
      z kovů a podobných materiálů a výrobci a opraváři
      šperků

Pracovníci této skupiny vyrábějí a opravují přesné přístroje,
hudební nástroje, šperky a výrobky pro domácnost a jiné výrobky ze
vzácných kovů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu a opravy navigačních,
meteorologických,   optických,   chirurgických,  zubařských,
ortopedických a jiných přesných přístrojů a zařízení; výrobu
a opravy hudebních nástrojů; výrobu nebo opravu zubních pomůcek
a protéz; broušení a vsazování drahokamů; výrobu šperků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
731 1 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
731 2 Výrobci a ladiči hudebních nástrojů
731 3 Klenotníci a zlatníci
731 4 Ortopedičtí mechanici a protetici, bandážisté vč. výrobců
   a opravářů zubních pomůcek a protéz

731 1 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
vyrábějí a opravují mechanické hodinky, hodiny, přesné přístroje,
optická zařízení a lékařské přístroje.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba, seřizování  a opravy mechanických  hodinek, hodin
  a přesných přístrojů.
b) Výroba, seřízení a opravy optických přístrojů.
c) Výroba a opravy lékařských přístrojů.
d) Výroba a opravy měřicích přesných přístrojů.
e) Výroba a opravy vakuových zařízení.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výrobce
a opravář hodinek a hodin,  výrobce a opravář chirurgických
přesných zařízení, výrobce a opravář optických přístrojů, výrobce
a opravář měřicích přístrojů, mechanik vah, mechanik chirurgického
nářadí z kovů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: nástrojař - 722 2,
puškař - 722 5, zámečník - 722 2, umělecký zámečník - 722 7.

731 2 Výrobci a ladiči hudebních nástrojů

Výrobci a ladiči hudebních nástrojů vyrábějí, opravují a ladí
strunné, dechové nebo bicí nástroje ručně či za pomoci nástrojů.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba a opravy akordeonů, strunných a dechových     nástrojů.
b) Stavba a opravy varhan a výroba dílů pro ně.
c) Výroba dílů pro piana, montáž a opravy pian.
d) Ladění varhan, pian a jiných nástrojů.
e) Výroba a opravy jiných hudebních nástrojů.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výrobce
strunných nástrojů, výrobce dechových nástrojů, výrobce žesťových
nástrojů, výrobce klavírů, ladič hudebních nástrojů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: opravář a údržbář
elektronických částí hudebních nástrojů - 724 3.

731 3 Klenotníci a zlatníci

Klenotníci a zlatníci vyrábějí a opravují šperky a předměty
z drahých kovů, brousí a vsazují drahokamy, ryjí ozdobné obrazce
na šperky a předměty z drahých kovů.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční odlévání šperků a jiných předmětů z drahých kovů.
b) Výroba šperků, jako např. prstenů, broží a náramků.
c) Broušení a leštění drahokamů a jejich vsazování do šperků.
d) Výroba a opravy výrobků z drahých kovů.
e) Zpracování drahých kovů.
f) Rytí písmen a obrazců do šperků a výrobků ze vzácných kovů.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: brusič a leštič
drahokamů, klenotů a diamantů, výrobce (vsazovač) drahokamů, rytec
a řezač klenotů, zlatník a klenotník výrobce, stříbrník, zlatník
a klenotník opravář, odlévač drahých kovů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zlatotepec - 722 6,
kovolijec - 722 8.

731 4 Ortopedičtí mechanici a protetici, bandážisté vč. výrobců
   a opravářů zubních pomůcek a protéz

Ortopedičtí mechanici a protetici vyrábějí a opravují různé
ortopedické pomůcky, zubní pomůcky a protézy.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba a opravy ortopedických a zubních pomůcek.
b) Výroba a opravy protéz.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výrobce
a opravář ortopedických pomůcek, výrobce a opravář zubních protéz.

Skupina 732 Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech
      (ruční výroba)

Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí cihly,
obkládačky, hrnčířské zboží, porcelánové předměty, sklo, ryjí
a leptají vzory na skleněné předměty, malují nebo zdobí sklo,
keramiku apod.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu hrnčířského zboží,
porcelánu,  cihel, obkládaček,  brusných kotoučů,  skleněných
předmětů; rytí a leptání obrazců na skleněné předměty; zdobení
skleněných a keramických předmětů; nanášení ozdobných nátěrů
a jiných povlaků na různé předměty.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
732 1 Výrobci hrnčířského,  porcelánového zboží, žáruvzdorných
   výrobků, brusných kotoučů vč. výroby cihel, obkládaček
   a pod. výrobků (ruční výroba)
732 2 Dělníci při výrobě skla, skláři vč. brusičů a leštičů (vč.
   odlévačů skleněných čoček)
732 3 Rytci a leptaři skleněných předmětů
732 4 Malíři skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech
   (vč. výrobců zrcadel, malířů písmen)

732 1 Výrobci hrnčířského,  porcelánového zboží, žáruvzdorných
   výrobků, brusných kotoučů vč. výroby cihel, obkládaček
   a pod. výrobků
(ruční výroba)

Hrnčíři a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí hrnčířské
zboží, porcelánové předměty, cihly, obkládačky a brusné kotouče.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba hrnčířského a porcelánového zboží.
b) Výroba forem z hlíny nebo pálené sádry.
c) Tvarování předmětů na hrnčířském kruhu ručně nebo za využití
  vnitřních a vnějších tvarovacích pomůcek a nástrojů.
d) Odlévání polotekuté hlíny do forem z pálené sádry.
e) Ruční výroba cihel a obkládaček zvláštních tvarů.
f) Výroba zboží ručním lisováním hlíny ve formách.
g) Obsluha vřetenových nebo hydraulických lisů při výrobě výrobků
  z hliněného prachu.
h) Obsluha strojů vytlačujících vlhkou hlínu určenou pro další
  zpracování.
i) Tvarování brusných kotoučů odléváním nebo lisováním brusných
  směsí.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: hrnčíř, modelář
keramiky, výrobce cihel a obkládaček, výrobce brusných kotoučů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje na
výrobu keramiky - 813 1, 813 9, obsluha stroje na výrobu cihel
nebo obkládaček - 813 1, 813 9, obsluha stroje na výrobu
porcelánového zboží - 813 1, 813 9.

732 2 Dělníci při výrobě skla, skláři vč. brusičů a leštičů (vč.
   odlévačů skleněných čoček)

Dělníci při výrobě skla, skláři vč. brusičů a leštičů foukají,
odlévají, lisují, válcují předměty z roztavené skelné hmoty,
řežou, brousí a leští sklo.

Příklady pracovních činností:
a) Tvarování roztavené skelné hmoty pomocí sklářské píšťaly,
  odléváním, ohřevem a ohýbáním.
b) Ruční tvarování sklářských pánví.
c) Ohřívání, odlévání a lisování  optického skla při výrobě
  neopracovaných čoček.
d) Ruční broušení a leštění plošek bižuterních výrobků.
e) Ruční broušení a leštění neopracovaných čoček.
f) Ruční broušení, jemnění rovných hran, vrchů všech slepovaných
  výrobků.
g) Broušení, sražení hran skleněných předmětů.
h) Řezání skleněných tabulí ručními nástroji, výroba hranolů
  a jiných tvarů z bloků optického skla.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: sklofoukač,
sklář, odlévač skleněných čoček.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje na
výrobu skla - 813 1, 813 9.

732 3 Rytci a leptaři skleněných předmětů

Rytci a leptaři ryjí a leptají vzory na skleněné předměty.

Příklady pracovních činností:
a) Provádění dekorace broušením; rytí a vybrušování dekorativních
  motivů.
b) Rytí  písmen, dekorací,  figurálních, květinových  motivů,
  monogramů,  ozdobných  iniciálek,  portrétů,  ornamentů
  i kombinovaných dekorů na skleněné předměty.
c) Leptání ozdobných obrazců, kalibračních značek nebo čísel na
  skleněné předměty.
d) Řezání obrazců do skleněných předmětů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: rytec a brusič
šperkařského kamene, rytec skla, leptař skla, řezač a tvarovač
dekoračního skla, tryskač písku při zušlechťování skla.

732 4 Malíři skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech
   (vč. výrobců zrcadel, malířů písmen)

Malíři skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech zdobí
šperky a výrobky ze dřeva, kovu, textilu, skla, keramiky a jiných
materiálů, navrhují a malují písmena a vzory.

Příklady pracovních činností:
a) Malování vzorů na předměty štětcem, stříkáním nebo přenášení
  vzorů šablonami, obtisky, razítky apod.
b) Nanášení barev,  glazur, smaltů, laků  apod. na předměty
  stříkáním nebo namáčením.
c) Nanášení stříbrných roztoků na zrcadlová skla.
d) Navrhování a malování písmen a obrazců.
e) Kreslení a pískování různých reliéfů, figurálních, květinových
  a ornamentálních motivů na skleněné předměty.
f) Provádění jemných kreseb a portrétů diamantem nebo achátovým
  kamenem.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: malíř na sklo,
malíř na keramiku, malíř specializovaný na malování ozdob štětcem,
pracovník specializovaný na výrobu zrcadel, malíř písma, malíř
ozdobných vzorů na kov, textil, umělecký mozaikář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: stavební malíř - 714
1, autolakýrník - 714 2, umělecký vitrážista - 713 5.

Skupina 733 Umělečtí  řemeslníci  zpracovávající  a vyrábějící
      předměty z kamene, dřeva,  textilu, kůže a pod.
      materiálů (jedná se o ruční lidovou tvorbu - folklor)

Řemeslníci zpracovávající a vyrábějící předměty ze dřeva, textilu,
kůže a podobných materiálů využívají tradiční postupy při výrobě
předmětů pro osobní potřebu či domácnost, jakož i pro ozdobu.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu dřeva, kosti, kamene
a jiných materiálů; řezání,  sestavování, malování a zdobení
různých  předmětů;  tkaní,  pletení,  háčkování, paličkování,
vyšívání; výrobu tradiční obuvi, tašek, opasků a jiných doplňků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
733 1 Umělečtí  zpracovatelé  dřeva,  kamene,  kostí,  hlíny
   a podobných materiálů tradičními postupy (výrobci různých
   předmětů pro  osobní potřebu, pro  domácnost nebo pro
   dekorativní účely - lidová tvorba)
733 2 Umělečtí řemeslníci zpracovávající textil, kůži a příbuzné
   materiály tradičními postupy (výrobci různých předmětů pro
   osobní potřebu, pro domácnost nebo pro dekorativní účely
   - lidová tvorba)

733 1 Umělečtí  zpracovatelé  dřeva,  kamene,  kostí,  hlíny
   a podobných materiálů tradičními postupy (výrobci různých
   předmětů pro  osobní potřebu, pro  domácnost nebo pro
   dekorativní účely - lidová tvorba)

Umělečtí zpracovatelé dřeva, kamene, kostí, hlíny a podobných
materiálů využívají tradiční postupy a modely při přípravě dřeva,
kostí, kamene, hlíny, nebo jiných materiálů, řežou, odlévají,
vyrábějí, malují a zdobí různé předměty pro osobní potřebu
a domácnost či pro dekorativní účely.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava dřeva, kostí, kamene a jiných materiálů.
b) Řezání, sestavování, malování a zdobení různých předmětů pro
  osobní potřebu nebo pro domácnost, jako např. salátových mis,
  servírovacích lžic, prkének na krájení, podnosů, váz, džbánů,
  košíků, slaměných klobouků, rohoží apod.
c) Řezání, sestavování a malování různých ozdobných předmětů, jako
  např. soch, šachových figurek, šperků apod.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: umělecký
řezbář, umělecký kameník, košíkář, výrobce slaměných klobouků
(jedná se o lidovou tvorbu - folklor).

Některá příbuzná     zaměstnání zařazená jinde: umělecký truhlář
- 742 2, řezbář - 742 2, obsluha dřevoobráběcího stroje - 824 0.

733 2 Umělečtí řemeslníci zpracovávající textil, kůži a příbuzné
   materiály tradičními postupy (výrobci různých předmětů pro
   osobní potřebu, pro domácnost nebo pro dekorativní účely
   - lidová tvorba)

Umělečtí řemeslníci  zpracovávající textil, kůži  a příbuzné
materiály využívají tradiční postupy a vzory při výrobě tkanin,
pletených, vyšívaných a tkaných oděvů a předmětů pro domácnost,
jakož i tradiční obuvi, tašek, opasků a jiných doplňků.

Příklady pracovních činností:
a) Předení a  barvení vlněných, bavlněných  a jiných vláken
  přírodními barvivy.
b) Tkaní, pletení, vyšívání a paličkování různých oděvů a předmětů
  pro domácnost.
c) Příprava usní a jejich barvení přírodními barvivy, tradiční
  výroba obuvi nebo tašek, opasků a jiných doplňků.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: tkadlec
gobelínů, tapisérií, koberců - folklor, výrobce oděvů, obuvi,
vyšívačka (folklor), výrobce kožených aj. doplňků (folklor).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: textilní návrhář
- 347 1, tkadlec (nepoužívající tradiční postupy) - 743 2, obsluha
tkacího stroje - 826 2, krejčí - 743 3, obsluha šicího stroje
- 826 3.

Skupina 734 Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných
      oborech (kromě obsluhy strojů)

Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech sázejí
písmo ručně, seřizují tiskařské stroje, připravují desky z typů,
ryjí  do litografických  kamenů, desek  a válců, připravují
a provádějí sítotisk na papír nebo jiné materiály či vážou knihy.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: ruční nebo strojové sázení
písma; přípravu tiskařských desek z typů; rytí do tiskařských
desek, válců; přípravu a provádění sítotisku; tisk na papír a jiné
materiály; vázání knih a konečnou úpravu knih.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
734 1 Tiskaři,  sazeči  (kromě  obsluhy  tiskárenských strojů
   - skupina 825)
734 2 Stereotypéři a galvanotypéři
734 3 Rytci a leptaři (vč. ručních rytců do dřeva, gumy, linolea
   apod.)
734 4 Fotografové a pracovníci v příbuzných oborech
734 5 Knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech (vč. výrobců
   reliéfních obrazů a titulů na knihách)
734 6 Sítotiskaři, deskotiskaři a textilní tiskaři

734 1 Tiskaři,  sazeči  (kromě  obsluhy  tiskárenských strojů
   - skupina 825)

Tiskaři, sazeči sázejí a sestavují ručně nebo strojově typy.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční sázení a tisk na malých strojích.
b) Obsluha řádkových sázecích strojů, sázecích a licích strojů.
c) Sestavování typů, rozpěrných vložek a ilustrací do stránek.
d) Sestavování stránek ve správném pořadí pro tisk.
e) Obsluha klávesnice stroje pracujícího s reprodukcemi písmen na
  filmu nebo citlivém materiálu pro fotografickou reprodukci
  desek.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: tiskař
seřizovač a obsluha (převážně ruční), tiskař sazeč, perforatér
(převážně  ruční), tiskař  na knihtiskařských  hlubotiskových
strojích (převážně ruční), typograf, litograf.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha tiskárenského
stroje - 825 1.

734 2 Stereotypéři a galvanotypéři

Stereotypéři a galvanotypéři připravují tiskařské desky z typů
stereotypií a galvanotypií.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba forem pro lití typů z papírové drtě, vosku nebo jiných
  materiálů.
b) Výroba tiskařských desek odléváním ve formách z papírové drtě
  či jiných materiálů či vkládáním kovové podložky do schránky
  vyrobené galvanicky.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: stereotypér,
galvanotypér, výrobce tiskových desek Brailleova písma.

734 3 Rytci a leptaři (vč. ručních rytců do dřeva, gumy, linolea
   apod.)

Rytci a leptaři ryjí do litografického kamene, tiskařských desek,
válců, matric a štočků různými postupy, provádějí ruční rytí do
dřeva, gumy a linolea.

Příklady pracovních činností:
a) Rytí obrazců do povlaku na povrchu litografického kamene.
b) Ruční rytí do ocelových a měděných desek, válců, matric
  a dřeva, gumy a linolea.
c) Strojové rytí do kovových desek a válců.
d) Přenos obrazců z litografického kamene na kovové desky.
e) Plnění všech nebo některých úkolů při přípravě tiskařských
  desek nebo hlubotisku.
f) Leptání kovových desek nebo válců kyselinou a retušování.
g) Ruční rytí do dřeva, gumy nebo linolea.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: rytec do
litografického kamene, rytec tiskacích a razicích válců, rytec
ryjící ručně do dřeva, gumy nebo linolea, rytec kovů v polygrafii,
tiskař leptař.

734 4 Fotografové a pracovníci v příbuzných oborech

Fotografové  a  pracovníci  v  příbuzných oborech vyvolávají
a zpracovávají  fotografické   filmy,  zhotovují  pozitivy
a diapozitivy.

Příklady pracovních činností:
a) Zpracování černobílých a barevných filmů a desek s cílem získat
  negativy nebo transparentní pozitivy.
b) Zhotovování černobílých nebo barevných fotografií.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: fotograf
průmyslový, fotograf reprodukční (grafik), fotograf textilních
tiskáren (hlubotisku), laborant zpracování filmů, laboratorní
dělník v temné komoře.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojní operátor při
vyvíjení filmů  - 822 4,  fotografové (umělecký, portrétní,
policejní apod.) - 313 1.

734 5 Knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech (vč. výrobců
   reliéfních obrazů a titulů na knihách)

Knihvazači  a pracovníci  v příbuzných  oborech vážou knihy
a dokončují knihy, zhotovují reliéfní obrazce a tituly na knihách.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční vázání knih a tiskovin.
b) Seřizování a obsluha knihvazačských strojů.
c) Ruční nebo strojová výroba reliéfních obrazců nebo titulů na
  knihách.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: knihvazač,
výrobce reliéfních obrazů a titulů na knihách, knihař.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha knihvazačských
strojů - 825 2.

734 6 Sítotiskaři, deskotiskaři a textilní tiskaři

Sítotiskaři, deskotiskaři a textilní tiskaři vyrábějí sítotiskové
formy pro sítotiskové stroje, tisk na papír, kov, textil a jiné
materiály pomocí sítotisku, desek z pryže, dřeva nebo jiných
materiálů nebo tiskařskými válci s vyrytými obrazci.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba sítotiskových forem pro sítotiskové stroje.
b) Tisk na papír, kov, textil a jiné materiály sítotiskem.
c) Tisk obrazců a vzorů na  látky či tapety za využití strojů
  s deskami nebo válci s vyrytými obrazci a vzory.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: tiskař
reliéfního kalandru, výrobce sítotiskových forem, sítotiskař,
deskotiskař, textilní tiskař, dělník v polygrafii sítotiskař
(převážně ruční).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: umělecký grafik - 245
2, návrhář - 347 1, obsluha kopírovacích strojů - 825 4.

   TŘÍDA 74 OSTATNÍ KVALIFIKOVANÍ ZPRACOVATELÉ A VÝROBCI
     (KROMĚ OBSLUHY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - HL. TŘÍDA 8)

Ostatní  kvalifikovaní  zpracovatelé  a  výrobci zpracovávají
zemědělské  plodiny na  potraviny a  jiné výrobky, vyrábějí
a opravují předměty ze dřeva, textilu, kožešin, kůže a podobných
materiálů.

Pracují manuálně, ručně poháněnými nebo jinými nástroji, které
mají snížit fyzickou námahu, zkrátit čas potřebný pro splnění
určitého úkolu a zvýšit kvalitu konečného výrobku. Práce vyžaduje
pochopení organizace práce a porozumění používaným materiálům
a nástrojům, jakož i povaze a účelu konečného výrobku.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zpracování masa, ryb, obilí,
ovoce, zeleniny a podobných materiálů na potraviny; zpracování
tabáku na tabákové výrobky;  ochutnávání a třídění potravin
a nápojů; zpracovávání přírodních vláken, kůží a usní; výrobu
a opravy nábytku a jiných výrobků ze dřeva; přípravu usní, kůží
a kožešin pro další využití, výrobu a přípravu textilu, oděvů,
klobouků, obuvi a podobných výrobků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
741 Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků
742 Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech
743 Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží,
  kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech
744 Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci

Skupina 741 Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských
      výrobků

Kvalifikovaní  zpracovatelé,  výrobci  potravinářských výrobků
porážejí zvířata a ryby, zpracovávají je na potraviny určené pro
lidi a zvířata, vyrábějí různé druhy chleba, koláčů a jiných
moučných výrobků nebo zpracovávají tabák a vyrábějí tabákové
výrobky.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: porážení zvířat a ryb,
zpracování masa a ryb na potraviny, výrobu různých druhů chleba,
koláčů a jiných moučných výrobků; zpracování tabáku, výrobu
tabákových výrobků; výrobu cukrářských a cukrovinářských výrobků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
741 1 Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů a konzervovačů masa a ryb
741 2 Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků
741 3 Výrobci a zpracovatelé mlékárenských výrobků
741 4 Konzervovači ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
741 5 Ochutnávači potravin a nápojů
741 6 Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
741 9 Ostatní zpracovatelé - výrobci     potravinářských výrobků jinde
   neuvedení

741 1 Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů a konzervovačů masa a ryb

Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů a konzervovačů masa a ryb
porážejí zvířata a ryby, čistí, porcují a upravují maso a ryby,
konzervují maso a ryby a jiné potraviny a potravinářské výrobky
sušením, solením nebo uzením.

Příklady pracovních činností:
a) Porážení zvířat nebo ryb.
b) Stahování a úprava poražených zvířat.
c) Porcování a příprava masa a  ryb pro prodej nebo další
  zpracování.
d) Příprava přísad pro výrobu párků a podobných výrobků, při
  jejichž výrobě se používají jednoduché stroje na sekání,
  míchání a tvarování.
e) Konzervování masa, ryb a jiných potravin.
f) Obsluha udírenských komor nebo udíren při uzení masa, ryb
  a jiných potravin.
g) Vaření nebo jiná příprava masa, ryb a jiných potravin pro
  prodej.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: řezník, párkař,
pracovník specializovaný na konzervování masa a ryb, uzenář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje pro
zpracování masa - 827 1, obsluha stroje na zpracování ryb - 827 1.

741 2 Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků

Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků vyrábějí různé
druhy chleba, koláčů a jiných moučných výrobků, jakož i ručně
vyrábějí čokoládové a jiné cukrovinky.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba chleba, koláčů, sušenek, pečiva, makarónů a jiných
  moučných výrobků.
b) Výroba cukrovinek ze směsi cukru, čokolády a jiných přísad za
  využití nástrojů a některých jednoduchých strojů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: pekař,
moučníkář, výrobce čokolády, cukrář, cukrovinkář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje na
výrobu chleba - 827 4, obsluha stroje na výrobu čokolády - 827 4.

741 3 Výrobci a zpracovatelé mlékárenských výrobků

Výrobci a zpracovatelé mlékárenských výrobků zpracovávají mléko,
vyrábějí z něho máslo a  různé typy sýrů, smetany a jiné
mlékárenské výrobky.

Příklady pracovních činností:
a) Vaření mléka, sbírání smetany a mléka, stloukání smetany na
  máslo.
b) Převod mléka na tvaroh, zahřívání tvarohu až se dosáhne
  požadované pevnosti, odvodňování tvarohu a konečné umisťování
  sýrů do forem s cílem lisovat je do tvaru.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: výrobce másla,
výrobce sýrů, výrobce tvarohu (převážně ručně).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojní operátor
mléčných výrobků - 827 2, strojní operátor při zpracování mléka
- 827 2.

741 4 Konzervovači ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

Konzervovači ovoce, zeleniny a příbuzných produktů zpracovávají
nebo konzervují ovoce, ořechy a příbuzné potraviny různými způsoby
včetně vaření, sušení, solení, lisování šťáv a oleje.

Příklady pracovních činností:
a) Lisování šťáv z různých druhů ovoce.
b) Lisování oleje z olejnatých semen, ořechů a ovoce.
c) Vaření, solení, nebo sušení ovoce, zeleniny a příbuzných
  potravin.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: konzervář
ovoce, ovocných šťáv, konzervář zeleniny, zeleninových šťáv,
lisovač (odlučovač) oleje, lihovarník (převážně ruční) .

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: konzervář masa, ryb
- 741 1, strojník konzervování ovoce, zeleniny - 827 5, strojník
zpracování oleje - 827 5.

741 5 Ochutnávači potravin a nápojů

Ochutnávači potravin a nápojů kontrolují, ochutnávají a třídí
různé druhy zemědělských produktů, potravin a nápojů.

Příklady pracovních činností:
a) Kontrola,  ochutnávání a  zkoušení zemědělských  produktů,
  potravin a nápojů v různých stádiích výroby, aby bylo možné
  určit kvalitu a zatřídit výrobky.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: ochutnávač
kávy, čaje, ochutnávač  vína, ochutnávač destilátů, kvalitář
zpracování masa (dělník).

741 6 Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků

Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků zpracovávají
tabákové listy a vyrábějí různé tabákové výrobky.

Příklady pracovních činností:
a) Třídění sušených tabákových listů podle typu, kvality a místa.
b) Mísení tabákových listů podle předpisu tak, aby se získala směs
  požadované chuti a vůně.
c) Obsluha podtlakového zásobníku pro vlhčení tabákových směsí pro
  další zpracování.
d) Odstraňování částí listů, jako např. stopek apod., a sekání
  listů.
e) Ruční nebo strojová výroba doutníků, cigaret, šňupacího tabáku
  a jiných tabákových výrobků.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: kvalitář
tabáku, přípravář tabáku,  výrobce tabákových směsí, výrobce
doutníků, cigár,  výrobce cigaret (převážně  ruční), výrobce
šňupavého tabáku.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje na
výrobu cigaret - 827 9, obsluha stroje na výrobu doutníků - 827 9.

741 9 Ostatní zpracovatelé - výrobci potravinářských výrobků
jinde neuvedení

Tato  podskupina  zahrnuje  ostatní  zpracovatele  - výrobce
potravinářských výrobků, kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině
741 - Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků
a charakterem své práce patří do této skupiny.

Skupina 742 Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných
      oborech

Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech suší
a konzervují dřevo, vyrábějí dřevěné výrobky pomocí nástrojů
a dřevoobráběcích strojů, vyrábějí a opravují dřevěný nábytek,
dřevěné  výrobky,  modely  a  vzory,  seřizují  a obsluhují
dřevoobráběcí stroje, vyrábějí proutěný nábytek a jiné výrobky,
zdobí a opravují dřevěné výrobky nebo jejich části.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: sušení a konzervaci dřeva;
výrobu, zdobení a opravy dřevěného nábytku; výrobu, zdobení
a opravy částí nebo celých  dřevěných povozů, modelů, vzorů
a různých předmětů, jako např. trubek, dřevěných lyží, dřeváků,
tenisových raket; seřizování a obsluhu dřevoobráběcích strojů,
jako např. přesných pil; výrobu proutěného nábytku, košů, košťat
a kartáčů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
742 1 Impregnátoři a úpraváři dřeva
742 2 Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva vč.
   opravářů (za pomoci jednoduchých nástrojů)
742 3 Seřizovači a seřizovači - obsluhovači dřevoobráběcích strojů
742 4 Košíkáři a pletaři nábytku a dělníci v příbuzných oborech

742 1 Impregnátoři a úpraváři dřeva

Impregnátoři a úpraváři dřeva suší a konzervují dřevo.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha parních pecí pro sušení dřeva.
b) Chemická konzervace dřeva proti plísním nebo parazitům.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: přípravář
chemikálií v  dřevařské výrobě, třídič  dřeva, sušič dřeva,
napouštěč, ponořovač dřeva.

742 2 Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva vč.
   opravářů (za pomoci jednoduchých nástrojů)

Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva vč. opravářů
vyrábějí, zdobí a opravují dřevěný nábytek, dřevěné části vozů,
dřevěné modely a podobné výrobky, např. dřeváky, rakety, hole.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba a opravy dřevěných předmětů, jako např. skříní a jiného
  nábytku  za  využití  jednoduchých  dřevoobráběcích strojů
  a ručních nástrojů.
b) Výroba a opravy dřevěných vozů nebo jejich částí.
c) Výroba a opravy dřevěných předmětů, jako např. vzorů, modelů,
  napodobenin, sudů, dýmek, dřevěných lyží, dřeváků, raket nebo
  holí.
d) Zdobení nábytku a jiných předmětů vykládáním dřevem, dýhami
  a dřevořezbami.
e) Dokončování povrchů dřevěných předmětů nebo nábytku.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: umělecký
truhlář,  rámař,  kolář  (převážně  ruční),  bednář, obalář,
dřevomodelář, dřevořezbář, truhlář, truhlář opravář (převážně
ruční).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde umělecký zpracovatel
dřeva - 733 1, umělecký řezbář - 733 1 (folklor), obráběč dřeva-
bednář, rámař - 814 1, obsluha automatického dřevoobráběcího
stroje - 824 0,

742 3 Seřizovači a seřizovači - obsluhovači dřevoobráběcích strojů

Seřizovači a seřizovači - obsluhovači dřevoobráběcích strojů
seřizují, případně seřizují a obsluhují dřevoobráběcí stroje, jako
např. pily, obrážečky, hoblovky, vrtačky, soustruhy.

Příklady pracovních činností:
a) Nastavení a seřízení různých dřevoobráběcích strojů pro jejich
  obsluhu.
b) Nastavení, seřízení a obsluha jednoho nebo několika typů
  dřevoobráběcích strojů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad jinými pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: seřizovač
dřevoobráběcích strojů, seřizovač a obsluha truhlářských strojů,
seřizovač a obsluha pily.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: strojník pily dřeva
- 814  1,  obsluha  automatických  nebo  poloautomatických
dřevoobráběcích strojů - 824 0.

742 4 Košíkáři a pletaři nábytku a dělníci v příbuzných oborech

Košíkáři a pletaři nábytku a dělníci v příbuzných oborech vyrábějí
proutěný nábytek, košíky, košťata a příbuzné výrobky.

Příklady pracovních činností:
a) Výroba proutěného nábytku z očištěného a změkčeného španělského
  rákosu, rákosu, vrbového proutí a podobných materiálů.
b) Výroba různých košíků, košťat z vrbového proutí a podobných
  materiálů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výrobce
proutěného nábytku, výrobce košů, výrobce košťat, výrobce lýkové
obuvi, výrobce korkového     zboží.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: košíkář (lidová
tvorba) - 733 1, obsluha dřevoobráběcího stroje - 824 0,

Skupina 743 Kvalifikovaní  výrobci textilií,  oděvů a výrobků
      z kůží, kožešin kvalifikovaní dělníci v příbuzných
      oborech

Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z usní, kožešin
a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech připravují přírodní
textilní vlákna, nitě a příze, vyrábějí tkaniny tkaním, pletením
a jinými způsoby, vyrábějí a opravují oděvy a jiné textilní
a kožešinové výrobky nebo čalouní nábytek.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje: přípravu přírodních
textilních vláken; výrobu tkanin různými způsoby, dále šití obleků
(kostýmů) a plnění souvisejících úkolů při průmyslové výrobě
oděvů, dále šití, přešívání a opravy kožešinových oděvů; šití
vzorů, stříhání textilu a podobných výrobků ručně nebo na ručně
obsluhovaných strojích; čalounění nábytku a výroba matrací.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
743 1 Kvalifikovaní dělníci připravující přírodní vlákno pro další
   zpracování (např. vlnu, bavlnu, len, konopí apod.)
743 2 Přadláci, ruční tkalci, pletaři  a jiní výrobci ručně
   vyráběných tkanin
743 3 Dámští a pánští krejčí a kloboučníci (kromě obsluhy šicího
   stroje ve výrobě)
743 4 Kožešníci a pracovníci v příbuzných oborech
743 5 Modeláři a střihači textilu, kůží a podobných materiálů
743 6 Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (kromě
   obsluhy strojů ve výrobě)
743 7 Čalouníci  a  pracovníci  v  příbuzných  oborech  (vč.
   autočalouníků a výrobců matrací)
743 9 Ostatní dělníci při výrobě textilu, oděvů a výrobků z kůží,
   kožešin a pod. materiálů jinde neuvedení

743 1 Kvalifikovaní dělníci připravující přírodní vlákno pro další
   zpracování (např. vlnu, bavlnu, len, konopí apod.)

Kvalifikovaní dělníci připravující přírodní vlákno pro další
zpracování připravují vlněná, bavlněná, lněná, jutová, konopná
a jiná přírodní textilní vlákna pro předení a navíjení.

Příklady pracovních činností:
a) Třídění a označování přírodních textilních vláken.
b) Praní vlněných vláken.
c) Čištění a čechrání textilních vláken.
d) Zpracování vláken  do pramenů a  jejich česání, příprava
  pramenových štůček nebo zpracování pramenů na přásty.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: třídič vláken,
řemeslník odtučňující vlnu, česač vláken, bělič příze a textilu,
řemeslník připravující přásty.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje pro
přípravu vláken k dalšímu zpracování - 826 1.

743 2 Přadláci, ruční tkalci, pletaři  a jiní výrobci ručně
   vyráběných tkanin

Přadláci, ruční tkalci, pletaři a jiní výrobci ručně vyráběných
tkanin předou a navíjejí přízi ručně, tkají tkaniny na ručních
stavech, vyrábějí koberce vázáním, pletou oděvní tkaniny ručně
nebo na ručně poháněných strojích, popřípadě plní jiné úkoly
související s ruční výrobou tkanin  či s výrobou na ručně
poháněných strojích.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční předení a navíjení příze.
b) Ruční zavádění osnovního vlákna do stavu.
c) Tkaní obyčejných nebo vzorovaných tkanin, tapisérií, krajek
  a jiných tkanin na ručních stavech.
d) Výroba koberců vázáním.
e) Pletení oděvů a jiných předmětů na ručně poháněných strojích.
f) Ruční háčkování nebo pletení.
g) Ruční výroba sítí.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: přadlák
(převážně ruční), tkadlec (převážně ruční), krajkář, prýmkař,
síťovač (převážně  ruční), pletař (převážně  ruční), opravář
pleteného zboží.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční tkaní koberců
(lidová tvorba) - 733 2, ruční pletení (folklor) - 733 2, obsluha
tkacích a pletacích strojů - 826 2.

743 3 Dámští a pánští krejčí a kloboučníci (kromě obsluhy šicího
   stroje ve výrobě)

Dámští a pánští krejčí a kloboučníci šijí oděvy a části oděvů
z tkanin, usní nebo jiných materiálů s výjimkou kožešin, vyrábějí
klobouky, přešívají a opravují oděvy, plní některé obtížné úkoly
související se strojovou výrobou oděvů.

Příklady pracovních činností:
a) Šití kabátů, obleků, sukní, košilí a blůz, luxusního prádla,
  korzetů, podvazkových pasů, podprsenek a jiného prádla (pro
  klienty podle individuálních požadavků).
b) Plnění některých obtížných úkolů souvisejících se strojovou
  výrobou oděvů.
c) Výroba klobouků.
d) Přešívání, modernizování, opravy oděvů.
e) Šití a skladování kostýmů v divadlech, televizních a filmových
  ateliérech.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pánský krejčí,
dámský krejčí, krejčí scénických kostýmů, výrobce klobouků, čepic,
baretů, fezů, modistka zakázkových výrobků.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha šicího stroje
ve výrobě - 826 3, obsluha stroje na výrobu klobouků - 826 8.

743 4 Kožešníci a pracovníci v příbuzných oborech

Kožešníci a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí, opravují
a renovují oděvy a jiné části oděvů z kožešin nebo plní některé
obtížné úkoly související se strojovou výrobou kožešinových oděvů.

Příklady pracovních činností:
a) Napínání a  zkracování kožešin při  jejich přizpůsobování
  zvolenému stylu.
b) Výroba kabátů, bund a jiných oděvů a předmětů z kožešin.
c) Plnění některých obtížných úkolů souvisejících se strojovou
  výrobou kožešinových oděvů.
d) Regenerace kožešin nebo usní ze starých kabátů, lepení tkanin
  na vnitřní strany kožichů, ošetřování kožešinových oděvů.
e) Přešívání, renovování a opravy kožešinových oděvů a jiných
  oděvních součástí.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kožešník,
kožešník zakázkový, krejčí (opravář kožešinových oděvů).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: šička kožešin, usní
- 743 6, obsluha šicího stroje na kožešiny - 826 5.

743 5 Modeláři a střihači textilu, kůží a podobných materiálů

Modeláři a střihači textilu, usní a podobných materiálů vyrábějí
vzory, vyznačují a stříhají materiály při výrobě oděvů, rukavic
a různých doplňků z textilu, usně a podobných materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Navrhování a stříhání vzorů při výrobě oděvů, obleků, košil,
  blůz, rukavic, klobouků, čepic a jiných oděvních součástí.
b) Vyznačování obrysů střihů na tkaniny, usně a podobné materiály
  pro stříhání.
c) Stříhání materiálů podle nakreslených obrysů při výrobě oděvů,
  rukavic a ostatních oděvních součástí.
d) Kreslení obrysů, značek a stříhání při výrobě jiných výrobků,
  jako např. čalounění, plachet a deštníků.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: oděvní modelář,
kloboučnický modelář, střihač oděvů, střihač rukavic, střihač
klobouků a čepic.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje pro
stříhání podle vzorů - 826 9.

743 6 Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech (kromě
   obsluhy strojů ve výrobě)

Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech sešívají,
opravují a zdobí oděvy, rukavice a jiné výrobky z textilu,
kožešin, usně a podobných materiálů, a to ručně nebo za použití
jednoduchých šicích strojů, dále plní různé související úkoly.

Příklady pracovních činností:
a) Plnění různých  úkolů souvisejících se  šitím, přešíváním
  a opravami výrobků z textilu, usně a podobných materiálů.
b) Vyšívání ozdob na oděvy, materiály apod.
c) Šití plachet, stanů, rolet a podobných výrobků.
d) Výroba deštníků.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: švadlena, šička
kožešin, usní, vyšívačka, deštníkář.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: vyšívačka (folklor)
- 733 2, obsluha šicího stroje ve výrobě - 826 3,

743 7 Čalouníci  a  pracovníci  v  příbuzných  oborech  (vč.
   autočalouníků a výrobců matrací)

Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech čalouní nábytek,
vyrábějí matrace, vyrábějí a instalují textilní, usňové a jiné
výzdoby do interiérů.

Příklady pracovních činností:
a) Instalace, umisťování a zajišťování pružin, vycpávek a potahů
  na nábytek.
b) Instalace, potahování a vycpávání sedadel a jiných součástí
  vozidel, jako např. automobilů, železničních vagonů a letadel.
c) Výroba matrací.
d) Instalování textilního, usňového a jiného čalounění a dekorací
  interiérů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nábytkový
čalouník, autočalouník, výrobce  matrací, výrobce speciálních
bytových textilií (přikrývek).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: dekoratér interiérů
- 347 1, umělecký řemeslník pracující s textilem nebo usní
(folklor) - 733 2.

743 9 Ostatní dělníci při výrobě textilu, oděvů a výrobků z kůží,
   kožešin a podobných materiálů jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní dělníky při výrobě textilu, oděvů
a výrobků z usní, kožešin a pod. materiálů, kteří nejsou uvedeni
jinde ve skupině 743 - Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů
a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných
oborech a charakterem své práce patří do této skupiny.

Do této podskupiny patří např. výrobci textilních hraček, ruční
výrobci háčkovaných předmětů apod.

Skupina 744 Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci

Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci zpracovávají kůže se srstí
a s rounem, zpracovávají kůže a kožky na usně, vyrábějí a opravují
obuv a jiné výrobky s  výjimkou oděvů, klobouků a rukavic
z přírodní nebo umělé usně,  vyrábějí různé výrobky z usní
a podobných materiálů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zpracování kůží se srstí nebo
rounem pro výrobu oděvů a jiných výrobků nejvýše za využití
    jednoduchých nástrojů; zpracování kůží a kožek na usně; výrobu
a opravy obuvi a jiných výrobků z usní a podobných materiálů
s výjimkou oděvů, klobouků a rukavic.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
744 1 Kvalifikovaní dělníci v jirchárnách a koželužnách
744 2 Obuvníci (vč. opravářů obuvi - kromě strojních obuvníků
   - skupina 826)
744 3 Výrobci a opraváři kožené technické konfekce, galanterního
   zboží a dělníci v příbuzných oborech

744 1 Kvalifikovaní dělníci v jirchárnách a koželužnách

Kvalifikovaní dělníci v jirchárnách a koželužnách připravují kůže
se srstí a rounem pro výrobu oděvů a jiných výrobků a zpracovávají
kůže a kožky na usně.

Příklady pracovních činností:
a) Třídění kůží a kožek.
b) Odstraňování masa a tuku z kůží před sušením.
c) Odstraňování masa a srsti z kůží.
d) Odstraňování dlouhé a hrubé srsti z kůží a její zkracování.
e) Obsluha strojů pro stříhání usní.
f) Zpracovávání kůží na usně.
g) Nanášení barviva na kožešiny.
h) Oprava a barvení usní.
i) Vypínání a hlazení surových kůží.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: třídič kůží
a kožek, kůžičkář, řemeslník odstraňující maso a srst z kůží,
koželuh, barvič usní, třídič surových kůží, barvič surových kůží.

744 2 Obuvníci, vč. opravářů obuvi (kromě strojních obuvníků
   - skupina 826)

Obuvníci vč. opravářů obuvi vyrábějí a opravují standardní nebo
speciální  obuv nebo  plní specializované  úkoly související
s výrobou obuvi a podobných výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Zakreslování obrysů pro stříhání dílů obuvi.
b) Stříhání, příprava a sestavování částí bot.
c) Sešívání částí bot.
d) Výroba normální a  ortopedické obuvi podle individuálních
  požadavků.
e) Výroba jiné speciální obuvi na objednávku.
f) Kontrola a dokončování obuvi.
g) Opravy obuvi.
h) Stříhání, tvarování a vycpávání dílů při výrobě kožených bot.
i) Ruční nebo strojové sešívání kožených dílů.
j) Plnění souvisejících úkolů.
k) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: švec, výrobce
ortopedické obuvi, opravář obuvi, obuvník.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: umělecký řemeslník
zpracovávající kůži (folklor) - 733 2, umělecký obuvník - 733 2,
ruční výrobce obuvi (lidová tvorba) - 733 2, obsluha strojů na
výrobu obuvi - 826 6,

744 3 Výrobci a opraváři kožené technické konfekce, galanterního
   zboží a dělníci v příbuzných oborech

Výrobci a opraváři kožené technické konfekce, galanterního zboží
a dělníci příbuzných oborů vyrábějí a opravují předměty z usní
a podobných materiálů, např.  kufry, kabelky, opasky, sedla,
postroje apod. (s výjimkou kožených oděvů, klobouků a rukavic).

Příklady pracovních činností:
a) Výroba a opravy výrobků galanterního zboží (s výjimkou rukavic)
  jako např. kufrů, kabelek, aktovek a jiných doplňků.
b) Výroba a opravy výrobků usňových jako např. postrojů, sedel
  apod.
c) Ruční nebo strojové sešívání usňových dílů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: výrobce
kožených doplňků, výrobce kufrů, sedlář (převážně ruční), výrobce
postrojů (převážně ruční).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: výrobce klobouků
- 743 3, střihač rukavičkář - 743 5, obsluhovač strojů na výrobu
sedel - 826 7, obsluhovač strojů na výrobu galanterního zboží
- 826 7.

             HLAVNÍ TŘÍDA 8
          OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Obsluha strojů a zařízení obsluhuje a sleduje provoz průmyslových
zařízení a  strojního vybavení na  místě či prostřednictvím
dálkového ovládání, řídí a obsluhuje vlaky a motorová vozidla
a pojízdná  průmyslová  zařízení,  nebo  sestavuje  výrobky
z jednotlivých dílů podle přesných pravidel a postupů. Jejich
práce většinou vyžaduje zkušenost a porozumění funkci průmyslového
zařízení, strojního vybavení a zařízení, které obsluhují nebo
sledují.

Často je nutné pracovat stejnou rychlostí jako stroje, zvládat
nové postupy a technologie  v závodě, ve strojním vybavení
a zařízení. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje
dovednosti na úrovni úplného středního nebo středního vzdělání
(příp. vyučení v daném oboru).

Náplň práce obsluhy strojů a zařízení obvykle spočívá: v obsluze
a sledování důlního zařízení  a automatizovaných průmyslových
zařízení; ve zpracování kovů a jiných nerostů, skla, keramiky,
dřeva, papíru, chemikálií, jakož i v úpravě vody, ve výrobě
elektrické energie apod., v obsluze strojů vyrábějících výrobky
z kovu a jiných nerostů, z chemických látek, plastů, dřeva,
textilu, kůže, kožek a potravin, v obsluze tiskárenských lisů
a knihvazačských strojů; v řízení a v obsluze vlaků a motorových
vozidel; v řízení, obsluze a sledování pojízdných strojních
zařízení; v sestavování výrobků z jednotlivých dílů v souladu
s přesnými předpisy a postupy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
81 Obsluha průmyslových zařízení
82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci
83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení

Poznámka: Zaměstnání jsou zařazena do hlavní třídy 7 Řemeslníci
a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři, pokud pracují
manuálně, s ručně poháněnými či jinými nástroji, jestliže tato
zaměstnání  vyžadují pochopení  organizace práce,  porozumění
materiálům a nástrojům, jakož i povaze a účelu konečného výrobku.
Zaměstnání  jsou  zařazena  do  hlavní  třídy  9  Pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci, pokud  spočívají v jednoduchých
a rutinních úkonech a využívání ručních nástrojů, fyzické síly,
malé nebo žádné předcházející zkušenosti a porozumění práci, jakož
i omezené iniciativě a úsudku.

       TŘÍDA 81 OBSLUHA PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Obsluha průmyslových zařízení obsluhuje a sleduje na místě nebo
prostřednictvím  dálkového řízení  důlní zařízení, průmyslové
zařízení pro zpracování kovů, nerostů, minerálů, skla, keramiky,
dřeva, papíru, chemikálií či pro úpravu vody, výrobu elektrické
energie a podobné závody, jakož i automatické a poloautomatické
výrobní procesy a průmyslové roboty. Náplň její práce vyžaduje
zkušenost a porozumění funkci průmyslového zařízení, strojního
vybavení a zařízení, které je obsluhováno a sledováno. Často je
nutné přizpůsobit se rychlosti strojů a inovacím prováděným ve
výrobním závodě na strojním vybavení a zařízení.

Náplň práce dělníků zařazených do této třídy obvykle zahrnuje:
obsluhu a sledování důlních zařízení, průmyslových zařízení pro
zpracování  kovů,  nerostů,  skla,  keramiky, dřeva, papíru,
chemikálií nebo pro úpravu vody, výrobu elektrické energie apod.;
obsluhu  a  sledování  automatických  nebo  poloautomatických
montážních linek a průmyslových robotů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
811 Obsluha důlního zařízení, razicích  štítů a zařízení na
  zpracování nerostů
812 Obsluha zařízení na zpracování kovů
813 Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha
  zařízení v příbuzných oborech
814 Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách
815 Obsluha zařízení při chemické výrobě
816 Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení
817 Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů
818 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku

Skupina 811 Obsluha důlního zařízení, razicích štítů a zařízení na
      zpracování nerostů

Obsluha důlního zařízení, razicích štítů a zařízení na zpracování
nerostů obsluhuje a sleduje razicí štíty v dolech, provoz zařízení
na zpracování rud a kamene, jakož i vrtací zařízení.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování vrtacích
zařízení nebo  razicích štítů v  dolech a lomech;  obsluhu
a sledování provozu závodů pro zpracování rud a kamene a zařízení
pro vrtání.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
811 1 Obsluha důlního zařízení a razicích štítů
811 2 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin
811 3 Vrtaři,  jeřábníci při  ropných nebo  plynových vrtech
   a dělníci v příbuzných oborech

811 1 Obsluha důlního zařízení a razicích štítů

Obsluha důlního zařízení obsluhuje a sleduje strojní zařízení
razicí štoly v dolech nebo vrtající otvory pro uložení náloží či
obsluhuje razicí štíty.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro ražbu štol v dolech nebo vrtání
  otvorů pro ukládání náloží v dolech nebo lomech.
b) Obsluha a sledování razicích štítů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha důlního
zařízení, obsluha vrtacího stroje v dolech a lomech, obsluha
razicího štítu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: horník pro uhelné doly
- 711 1, lamač pro rudné doly - 711 2, střelmistr v dolech
a lomech - 711 4 .

811 2 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin obsluhuje
a sleduje zařízení na zpracování rud, kamene a nerostů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro drcení nerostů a kamenů na
  požadovanou velikost.
b) Obsluha  a  sledování  pracího,  třídicího,  vyluhovacího,
  srážecího, filtrovacího a extrakčního zařízení pro praní rud
  při odstraňování hlušiny.
c) Míchání rud s rozpouštědly pro usnadnění zpracování.
d) Oddělování kovových nebo nerostných koncentrátů a rud či
  aluviálních rudných ložisek zahušťováním, flotací, gravitační
  separací,  filtrací  nebo  magnetickou  a elektrostatickou
  separací.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha drtičů
nerostů, obsluha flotačního  (usazovacího)     zařízení, strojník
briketárny.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: drtič kamene pracující
s ručními nástroji - 711 3, kameník - 712 2, kamenolamač - 711 3,
obsluha drtičů a mlýnů v chemické výrobě - 815 1.

811 3 Vrtaři,  jeřábníci při  ropných nebo  plynových vrtech
   a dělníci v příbuzných oborech

Vrtaři, jeřábníci při ropných nebo plynových vrtech a dělníci
v příbuzných oborech montují a obsluhují vrtací zařízení a plní
související úkoly při hloubení a využívání přírodních zdrojů.

Příklady pracovních činností:
a) Příprava a obsluha výplachových čerpadel, sloupových otočných
  jeřábů, zařízení pro manipulaci s trubkami.
b) Obsluha rotačních nebo rázových vrtacích zařízení pro těžbu
  ropy a zemního plynu.
c) Čištění a údržba ropných nebo plynových vrtů, výměna čerpacích
  tyčí, výztuží a potrubí.
d) Nastavování a obsluha ostatních vrtných zařízení.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: jeřábník na
ropných nebo plynových vrtech, obsluha vrtného zařízení na ropných
nebo plynových vrtech, čerpač na ropných nebo plynových vrtech,
vrtač studní.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: kopáč studní (převážně
ruční) - 931 2, studnař (kromě vrtače) - 712 9.

Skupina 812 Obsluha zařízení na zpracování kovů

Obsluha zařízení na zpracování kovů obsluhuje a sleduje tavicí
pece, konvertory a rafinační pece, válcovny, zařízení pro tepelné
zpracování kovů či protlačovací zařízení.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování pecí pro
tavení, rafinaci či zpracování kovů či zařízení pro válcování,
protlačování či tvarování kovů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
812 1 Obsluha zařízení při hutní  výrobě kovů (obsluha pecí
   a konvertorů)
812 2 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
812 3 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
812 4 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
812 5 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
812 6 Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu

812 1 Obsluha zařízení při hutní  výrobě kovů (obsluha pecí
   a konvertorů)

Obsluha zařízení při hutní výrobě kovů (obsluha pecí a konvertorů)
obsluhuje a sleduje tavicí a rafinační pece a konvertory.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování vysokých pecí pro tavbu rud železných
  a neželezných kovů.
b) Obsluha a sledování pecí pro rafinaci a zušlechťování surového
  železa nebo železného odpadu při výrobě oceli.
c) Obsluha a sledování vysokých pecí pro zušlechťování a rafinaci
  neželezných kovů.
d) Obsluha a sledování konvertorů.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: vysokopecař,
obsluha martinské pece, obsluha obloukové pece, pecař obsluhující
pec pro rafinaci a zušlechťování neželezných kovů, práškový
metalurg strojní.

812 2 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) obsluhuje
a sleduje pece pro tavení nebo ohřev kovu.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování pecí pro tavení a slévání železných
  a neželezných kovů.
b) Obsluha a sledování pecí  pro ohřev forem před kováním,
  lisováním, válcováním apod.
c) Lití roztaveného kovu do forem a obsluha a sledování licích
  zařízení.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha pecí
pro ohřev kovů, slévač, tavič, odlévač ve slévárenství strojní,
dělník přípravy vsázky.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde : kovolijec - 722 8,
odlévač drahých kovů - 731 3.

812 3 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů

Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů obsluhuje a sleduje
zařízení pro změnu fyzikálních vlastností, chlazení a chemickou
úpravu kovových předmětů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování pecí pro ohřev a chlazení kovových předmětů
  pro odstranění vnitřních pnutí, obnovení tažnosti a zjemnění
  struktury.
b) Obsluha a sledování pecí pro kalení ocelových výrobků.
c) Obsluha a sledování zařízení pro povrchové kalení ocelových
  výrobků za využití chemických přísad, ohřevu a chlazení.
d) Obsluha a sledování pecí pro ohřev výrobků z kalené oceli pro
  odstranění vnitřního pnutí a zajištění houževnatosti.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kalič, žíhač
kovů, kalič zaměřený na výrobu cementační oceli, zušlechťovač
kovů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: svářeč kovů a páječ
- 721 2.

812 4 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů

Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů obsluhuje a sleduje
zařízení na tažení a protlačování kovů při výrobě drátů, trubek
a podobných výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro tažení drátů.
b) Obsluha a sledování zařízení pro tažení bezešvých trubek.
c) Obsluha a sledování lisů  pro protlačování kovových tyčí
  a bezešvých trubek.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
zařízení na tažení drátu, obsluha zařízení na tažení bezešvých
trubek, obsluha protlačovacích lisů.

812 5 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách

Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách obsluhuje a sleduje
válcovací tratě.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování válcovacích tratí při válcování za tepla
  nebo za studena při předválcování nebo konečném válcování.
b) Obsluha  a  sledování  válcovacích  tratí  pro zpracování
  neželezných kovů za tepla nebo za studena na plechy, pásovinu,
  fólie.
c) Obsluha a sledování válcovacích tratí na výrobu bezešvých
  trubek z děrovaných předvalků.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: valcíř profilů,
valcíř trub, bezešvých trubek, valcíř plechů, obsluha strojů
a zařízení na tváření kovů.

812 6 Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu

Pracovníci zařazení v této podskupině obsluhují zařízení na úpravu
kovového odpadu.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha zařízení na  rozbíjení, pálení, lámání, stříhání,
  lisování, separování, odtahování a třídění lisovaného odpadu.
b) Běžná údržba obsluhovaného zařízení.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zpracovatel
železného  odpadu,  zpracovatel  odpadu  z neželezných kovů,
strojírenský dělník pro úpravu kovového odpadu, obsluha strojních
nůžek, obsluha zařízení pro rozbíjení litiny, obsluha stroje pro
párání a stříhání elektrických kabelů.

Skupina 813 Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky
      a obsluha zařízení v příbuzných oborech

Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha
zařízení v příbuzných oborech obsluhuje a sleduje pece a jiná
zařízení na výrobu skla, jakož i skleněných a keramických výrobků.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování pecí
a jiného zařízení pro výrobu skla i skleněných a keramických
výrobků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
813 1 Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky
813 9 Obsluha ostatních zařízení na  výrobu skla a keramiky
   a obsluha v příbuzných oborech jinde neuvedená (např. při
   přípravě hlíny, glazur apod.)

813 1 Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky

Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky obsluhuje a sleduje pece
a jiná zařízení určená pro výrobu skla, skleněných a keramických
výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování sklářských pecí.
b) Obsluha a sledování pecí pro chlazení skla.
c) Obsluha a sledování popouštěcích pecí při výrobě tvrzeného
  skla.
d) Obsluha a sledování zařízení pro tvarování skleněných výrobků
  foukáním nebo lisováním.
e) Obsluha a  sledování zařízení pro  tažení nebo válcování
  roztaveného skla na pásy nebo tabule.
f) Obsluha a sledování zařízení pro výrobu plaveného skla.
g) Obsluha a sledování zařízení pro leštění a rovnání povrchu
  zrcadlového skla.
h) Obsluha a sledování zařízení  pro výrobu skleněných tyčí
  a trubek z roztaveného skla tažením nebo tažením a foukáním.
i) Obsluha poloautomatů na řezání skla.
j) Obsluha  a  sledování  pecí  pro  vypalování  hliněných
  a porcelánových výrobků nebo pro vypalování glazury a pro
  dekorační účely.
k) Obsluha a sledování pecí pro vypalování cihel a obkládaček.
l) Plnění souvisejících úkolů.
m) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: sklář (obsluha
konvenčních strojů), strojník sklářských zařízení, tavič skloviny
sklářské tavicí pece,  strojník tvarování skloviny, strojník
(pecař) vypalování výrobků z hlíny, keramiky, porcelánu, strojník
výroby stavební kameniny a keramiky, obsluha pece pro vypalování
cihel a obkládaček.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: foukač skla - 732 2,
sklář (kromě obsluhy strojů) - 732 2, pracovník vyrábějící ručně
cihly a obkládačky - 732 1. 813 9 Obsluha ostatních zařízení na
výrobu skla a keramiky a obsluha v příbuzných oborech jinde
neuvedená (např. při přípravě hlíny, glazur apod.)

Tato podskupina zahrnuje obsluhu sklářských a keramických pecí
a obsluhu zařízení v příbuzných oborech, která není uvedena jinde
ve skupině 813 - Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky
a obsluha zařízení v příbuzných oborech. Do této podskupiny by
např. měli spadat ti, kteří se zabývají obsluhou a sledováním
zařízení pro mísení přísad při výrobě skla, přípravě hlíny,
glazur, brusiv nebo zařízení pro protlačování skleněné taveniny
při výrobě skleněných vláken.

Náplň její práce obvykle zahrnuje:
a) Obsluhu a sledování zařízení pro mísení přísad na výrobu skla.
b) Obsluhu a sledování     zařízení pro přípravu hlíny na výrobu
  keramických výrobků a cihel.
c) Obsluhu a sledování zařízení na výrobu glazur nebo brusiv.
d) Obsluhu a sledování zařízení pro protlačování skleněné taveniny
  při výrobě skleněných vláken.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
a zařízení na přípravu sklářských, keramických surovin, výrobce
elektrokeramiky strojní, výrobce brusných prostředků strojní,
výrobce skleněné bižuterie strojní, strojník výroby glazované
keramiky, kameniny, dělník (obsluha strojů a zařízení) sklářské,
keramické, cihlářské výroby.

Skupina 814 Obsluha zařízení na  zpracování dřeva a zařízení
      v papírnách

Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách
sleduje a obsluhuje zařízení a strojní vybavení, které řeže
a brousí dřevo pro další  použití, zpracovává dřevo a jiné
materiály při výrobě papíru.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojního
vybavení a zařízení na zpracování dřeva pro další využití, na
zpracování dřeva a jiných materiálů na suroviny pro výrobu papíru
a výrobu papíru z těchto surovin.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
814 1 Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva
814 2 Obsluha zařízení na výrobu vlákniny
814 3 Obsluha zařízení na výrobu papíru, kartonu a lepenky
814 9 Obsluha ostatních zařízení na zpracování dřeva a v papírnách
   jinde neuvedená

814 1 Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva

Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva obsluhuje
a sleduje strojní zařízení a vybavení pro řezání dřeva, dýh,
výrobu překližek a jinou přípravu dřeva pro další výrobu.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro podávání a dopravu kmenů.
b) Obsluha a sledování kmenových, rozmítacích a vícelistových pil
  pro řezání kmenů, úkosů, špalků pro výrobu dýh a řezání
  stavebního dřeva.
c) Obsluha a sledování zařízení pro řezání dýh.
d) Obsluha a sledování zařízení pro výrobu překližky a obsluha
  lisů s topnými deskami.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: strojník
sušárny dřeva, obsluha pily, strojník drtiče dřeva, obsluha
zařízení pro vkládání jádra překližky, obsluha lisů pro výrobu
překližek, rámař (obsluha konvenčních strojů), truhlář - výrobce
dřevařských polotovarů (obsluha konvenčních strojů).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: třídič dřeva - 742 1,
sušič dřeva - 742 1, napouštěč dřeva - 742 1, rámař (převážně
ruční) - 742 2.

814 2 Obsluha zařízení na výrobu vlákniny

Obsluha zařízení na výrobu vlákniny obsluhuje a sleduje strojní
vybavení a zařízení vyrábějící ze surovin jako např. dřeva, hadrů,
esparta, odpadní vlákniny a slámy výchozí surovinu pro výrobu
papíru.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na sekání a drcení kmenů na
  vlákninu.
b) Obsluha a sledování vařáků na výrobu vlákniny z materiálů jako
  např. dřeva, hadrů, esparta, slámy nebo odpadní vlákniny
  a papíru.
c) Obsluha a sledování strojů pro bělení dřevěné vlákniny, hadrů,
  esparta, slámy nebo odpadní vlákniny a papíru.
d) Obsluha a sledování zařízení pro míchání, mletí a hydratování
  vlákniny a jiných přísad pro přípravu surovin pro výrobu
  papíru.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: strojník
sekání, drcení, mletí, broušení dřeva u výroby vlákniny, strojník
vařáku buničiny, bělič vlákniny, dělník výroby vlákniny (obsluha
strojů a zařízení).

814 3 Obsluha zařízení na výrobu papíru, kartonu a lepenky

Obsluha zařízení na výrobu papíru, kartonu a lepenky obsluhuje
a sleduje zařízení pro výrobu papíru a lepenky ze základní
suroviny.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování části papírenského zařízení, v němž se
  mokrá vláknina lisuje na papír  nebo v němž se papír suší,
  kalandruje, navíjí, řeže a převíjí.
b) Obsluha a sledování superkalandru pro leštění a konečnou úpravu
  papíru.
c) Obsluha a sledování zařízení na leštění nebo impregnaci papíru.
d) Obsluha a sledování zařízení na výrobu kartonu a lepenky.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: strojvedoucí
papírenského stroje, obsluha superkalandru, dělník výroby papíru
(obsluha strojů a zařízení), obsluha natíracího stroje, výrobce
izolačních materiálů na bázi papíru.

814 9 Obsluha ostatních zařízení na zpracování dřeva a v papírnách
   jinde neuvedená

Tato podskupina zahrnuje obsluhu ostatních zařízení na zpracování
dřeva a v papírnách, která  není uvedena jinde ve skupině 814
- Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách
a charakterem své práce do této skupiny patří.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
- tužkař, kartáčník, mlynář korku.

Skupina 815 Obsluha zařízení při chemické výrobě

Obsluha zařízení při chemické výrobě obsluhuje a sleduje strojní
zařízení a vybavení zpracovávající chemikálie a jiné materiály pro
získání výrobků s požadovanými vlastnostmi.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojního
zařízení a vybavení pro zpracování chemikálií drcením, teplem,
mícháním nebo  destilací pro výrobu  výrobků s požadovanými
vlastnostmi.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
815 1 Obsluha drtičů, mlýnů a míchadel při chemické výrobě
815 2 Obsluha varných a pražicích zařízení a jiných zařízení na
   tepelné zpracování
815 3 Obsluha  filtrů  a  třídičů  (vč.  obsluhy  výparníků,
   podtlakových nádob apod.)
815 4 Obsluha chemických destilačních kolon a reaktorů (kromě
   obsluhy zařízení na zpracování ropy a zemního plynu)
815 5 Obsluha zařízení na zpracování ropy a zemního plynu (vč.
   obsluhy zařízení při výrobě parafinu)
815 6 Obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu
815 9 Obsluha ostatních  zařízení při chemické  výrobě jinde
   neuvedená

815 1 Obsluha drtičů, mlýnů a míchadel při chemické výrobě

Obsluha drtičů, mlýnů a míchadel obsluhuje a sleduje zařízení,
která drtí, melou, míchají a bělí chemikálie a jiné materiály
používané v chemické výrobě a podobných procesech.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování mlýnů a drtičů na zpracování pevných
  chemikálií a příbuzných materiálů na velikost vhodnou pro další
  zpracování.
b) Obsluha a sledování strojů, v nichž se pevné nebo kapalné látky
  používané v chemických a příbuzných procesech míchají nebo
  bělí.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: strojník výroby
chemických sloučenin drcením nebo mícháním, chemik - obsluha
míchadel a homogenizátorů, chemik - obsluha mlýnů a drtičů.

815 2 Obsluha varných a pražicích zařízení a jiných zařízení na
   tepelné zpracování

Obsluha varných, pražicích a jiných zařízení na tepelné zpracování
obsluhuje a sleduje zařízení pro vaření, pražení a jiné tepelné
zpracování v chemické výrobě a příbuzných oborech.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro vaření materiálů při čištění,
  míchání nebo slučování, zajišťování zvláštních vlastností nebo
  chemických změn.
b) Obsluha a sledování pecí a podobných zařízení pro ohřev
  chemických látek při sušení, dosahování zvláštních vlastností
  nebo chemických změn.
c) Obsluha a sledování sušičů pro zpracování chemických látek
  a příbuzných materiálů.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
chemických  varných  zařízení,  obsluha  chemických pražicích
zařízení, obsluha sušičů, výměníků  pro chemické a příbuzné
procesy.

815 3 Obsluha  filtrů  a  třídičů  (vč.  obsluhy  výparníků,
   podtlakových nádob apod.)

Obsluha filtrů a třídičů obsluhuje a sleduje zařízení a stroje pro
filtrování a třídění chemických látek a jiných materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na zpracování kapalných surovin
  a jejich rozklad nebo rafinace na jednotlivé složky.
b) Obsluha a sledování zařízení provádějících určitý sled operací
  při chemických reakcích.
c) Obsluha a sledování výparníků, podtlakových nádob a podobných
  zařízení pro zvýšení koncentrace roztoků a suspenzí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: třídič
chemických  a  příbuzných  procesů,  obsluha filtrů, obsluha
výparníků, obsluha podtlakových nádob chemických a příbuzných
oborů.

815 4 Obsluha chemických destilačních kolon a reaktorů (kromě
   obsluhy zařízení na zpracování ropy a zemního plynu)

Obsluha chemických destilačních kolon a reaktorů (kromě obsluhy
zařízení  na  zpracování  ropy  a  zemního plynu) obsluhuje
a monitoruje zařízení, která destilují a rafinují chemikálie
s výjimkou ropy a zemního plynu.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení, v nichž se surové kapalné
  chemikálie zpracovávají tak, aby se rafinovaly nebo separovaly
  na jejich chemické složky.
b) Obsluha a sledování zařízení, která provádějí sled operací
  v chemickém reakčním procesu.
c) Obsluha a  sledování odpařovacích nádob,  vakuových pánví
  a podobných zařízení pro zahušťování roztoků nebo suspenzí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: chemik
- obsluha konvertorů, chemik - obsluha reaktoru, chemik - obsluha
destilačních zařízení (kolon,  stanic, rafinačních zařízení),
chemik - obsluha řídicích panelů a velínů výrobních systémů,
dělník kontrolor výroby při destilaci a rafinaci,     dělník chemické
výroby pro destilační procesy (plnič lahví).

815 5 Obsluha zařízení na zpracování ropy a zemního plynu (vč.
   obsluhy zařízení při výrobě parafinu)

Obsluha zařízení na zpracování ropy a zemního plynu obsluhuje
zařízení pro rafinaci, destilaci a úpravu ropy a ropných produktů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro odstraňování síry z ropy
  a ropných produktů.
b) Obsluha a sledování čerpadel pro dopravu ropných produktů, vody
  a chemických roztoků okruhem rafinačního zařízení.
c) Obsluha a sledování destilačních kolon pro destilaci a rafinaci
  ropných produktů.
d) Obsluha a sledování zařízení pro míchání ropy s chemickými
  látkami a jinými přísadami.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: chemik
- obsluha odsiřovacího zařízení zpracování ropy, strojník čerpací
stanice při rafinaci ropy, chemik - obsluha destilační kolony při
rafinaci ropy, obsluha míchadla  při rafinaci ropy, obsluha
zařízení na výrobu parafinu, laborant - kontrolor zpracování ropy
a plynu (dělník), strojník plynárny, plynárenský dělník.

815 6 Obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu

Obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu obsluhuje
zařízení pro oddělení radioaktivních materiálů z rud nebo pro
zpracování takových materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování  zařízení pro oddělení radioaktivních
  materiálů z rud.
b) Obsluha a sledování zařízení pro zpracování radioaktivních
  materiálů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: strojník
separace, zpracování radioaktivního materiálu, strojník skladu
vyhořelého  paliva, chemik  dozimetrista (obsluha  zařízení),
laborant výroby a zpracování radioaktivního materiálu, dělník
dezaktivace a dekontaminace (obsluha strojů a zařízení).

815 9 Obsluha ostatních  zařízení při chemické  výrobě jinde
   neuvedená

Tato podskupina zahrnuje obsluhu zařízení při chemické výrobě,
která není uvedena jinde ve skupině 815 Obsluha zařízení při
chemické výrobě. Měli by sem spadat ti, kteří se zabývají obsluhou
a sledováním zařízení na  úpravu chemických roztoků bělicími
činidly, na výrobu koksu nebo plynu z uhlí, na výrobu syntetických
vláken zpracováním nebo protlačováním syntetických polymerů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na úpravu chemických roztoků
  bělicími činidly.
b) Obsluha a sledování zařízení na výrobu koksu nebo plynu z uhlí.
c) Obsluha a sledování zařízení na výrobu syntetických vláken.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání zařazených  do této  podskupiny: chemik
- obsluha strojů a zařízení na chemické bělení, chemik - obsluha
strojů a zařízení na výrobu umělých hnojiv, obsluha zařízení na
výrobu koksu a plynu, chemik - strojník výroby plynu z uhlí, pece
na pálení dřevěného uhlí.

Skupina 816 Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení

Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení obsluhuje a sleduje
zařízení  elektráren,  zařízení  pro  úpravu  vody, spalovnu
a související zařízení, obsluhuje a udržuje parní stroje lodí
a jiných zařízení, turbíny, ohřívače, jakož i jiné parní stroje.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování zařízení
pro výrobu elektrické energie, obsluhu a sledování jiných parních
strojů,  turbín,  ohřívačů  a  jiných stacionárních zařízení
a vybavení, jako  např. spaloven, zařízení  pro úpravu vody
a čerpacích stanic.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
816 1 Obsluha zařízení při výrobě a rozvodu elektřiny
816 2 Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů
816 3 Obsluha zařízení  při úpravě, čištění  a rozvodu vody
   a obsluha zařízení  v příbuzných oborech  (vč. obsluhy
   kompresorů, chladicích systémů, čerpacích stanic, plavebních
   komor apod.)
816 4 Obsluha zařízení ve spalovně

816 1 Obsluha zařízení při výrobě a rozvodu elektřiny

Obsluha zařízení při výrobě a rozvodu elektřiny obsluhuje strojní
vybavení a zařízení na výrobu elektřiny a její rozvod.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování parních elektráren využívajících spalování
  uhlí nebo topného oleje.
b) Obsluha a sledování atomových elektráren.
c) Obsluha a sledování hydroelektráren.
d) Kontrola výkonu a rozvodu elektřiny z elektrárny.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
energetických zařízení tepelné elektrárny, obsluha energetických
zařízení hydroelektrárny, obsluha energetických zařízení jaderné
elektrárny, obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektřiny.
Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha parní turbíny
v tepelné elektrárně - 816 2.

816 2 Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů

Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů obsluhuje a sleduje
parní turbíny, ohřívače a motory na pevnině i na vodě.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování parních turbín v tepelné elektrárně,
  ohřívačů nebo motorů na pevnině i na vodě.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: topič - obsluha
vytápění, ohřívačů, výměníků, topič u kotle, topič na lodi, topič
na parní lokomotivě, topič v krematoriu, dělník výroby, rozvodu
tepla.

816 3 Obsluha zařízení  při úpravě, čištění  a rozvodu vody
   a obsluha zařízení  v příbuzných oborech  (vč. obsluhy
   kompresorů, chladicích systémů, čerpacích stanic, plavebních
   komor apod.)

Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody a obsluha
zařízení v příbuzných oborech obsluhuje různé druhy průmyslového
zařízení, strojů a vybavení, jako např. úpraven vody, kompresorů,
čerpacích stanic, chladicích systémů, plavebních komor na kanálech
nebo v přístavech.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojního vybavení a zařízení pro čištění
  a čiření pitné vody nebo vody v přírodních tocích.
b) Obsluha a sledování kompresorů.
c) Obsluha a sledování čerpacích stanic pro dopravu kapalin,
  plynů, polotekutých látek a prášků z jednoho místa na druhé.
d) Obsluha a sledování chladicích systémů pro chlazení, skladování
  a pro jiné účely.
e) Obsluha a sledování ohřívacích a ventilačních systémů.
f) Obsluha a sledování propustí a ventilů akvaduktů, přehrad
  a plavebních propustí při regulaci průtoků.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: strojník
čistírny vody, obsluha zařízení na úpravu vody ve vodárně, obsluha
chladicího systému, obsluha ohřívacího a ventilačního zařízení,
obsluha  plavební  propusti,  hrázný,  jezný (obsluha strojů
a zařízení), vodohospodářský dělník.

816 4 Obsluha zařízení ve spalovně

Obsluha zařízení ve spalovně obsluhuje stroje a vybavení spaloven.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha strojního vybavení a zařízení pro spalování odpadků
  a jiných odpadů v spalovnách.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: strojník
spalovny odpadků, topič ve spalovně odpadků, dělník spalovny
(obsluha strojů a zařízení).

Skupina 817 Obsluha automatických montážních linek a průmyslových
      robotů

Obsluha  montážních  linek  a  průmyslových robotů obsluhuje
automatické nebo poloautomatické montážní linky a průmyslové
roboty.

Náplň  její  práce  obvykle  zahrnuje:  obsluhu a sledování
automatických nebo poloautomatických  montážních linek, jakož
i průmyslových robotů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
817 1 Obsluha automatických  nebo poloautomatických montážních
   linek
817 2 Obsluha průmyslových robotů

817 1 Obsluha automatických  nebo poloautomatických montážních
   linek

Obsluha automatických nebo poloautomatických montážních linek
obsluhuje a sleduje automatické nebo poloautomatické montážní
linky.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování automatické nebo poloautomatické montážní
  linky.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
poloautomatické,   automatické  montážní   linky,  obsluha
poloautomatické, automatické balicí linky.

817 2 Obsluha průmyslových robotů

Obsluha průmyslových robotů ve strojírenské, hutní, chemické,
sklářské, elektrotechnické, elektronické, potravinářské výrobě
stejně jako ve stavebnictví obsluhuje a sleduje průmyslové roboty.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování průmyslových robotů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
průmyslových robotů ve strojírenské, chemické, dřevozpracující
výrobě, obsluha průmyslových robotů v průzkumu a diagnostikaci,
obsluha průmyslových robotů při manipulaci a skladování.

Skupina 818 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním
      svršku

Obsluha strojů a zařízení  pro práce na železničním svršku
obsluhuje jednoúčelové (specializované) stroje a zařízení na
komplexní údržbu a rekonstrukci železničního svršku.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
818 0 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku

818 0 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku

Pracovníci v této podskupině obsluhují specializované jednoúčelové
stroje a zařízení při údržbě a rekonstrukci železničního svršku.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha, údržba a běžné opravy stroje pro odklízení nečistot
  a sněhu z kolejiště.
b) Řízení, obsluha, údržba a  běžné opravy strojní čističky
  štěrkového lože, seřizování hydraulických obvodů a drobné
  opravy motoru.
    c) Řízení, obsluha a opravy vytahováků pražců, speciálních tažných
  vozidel (MV 80), souprav pro skládání, nakládání a výměnu
  kolejnicových polí apod.
d) Řízení,  obsluha  a  údržba  kolejové elektrické čističky
  štěrkového lože.
e) Řízení, obsluha a údržba automatických strojů pro současné
  podbíjení pražců, úprav směru a nivelizace koleje.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: traťový
strojník, obsluha strojní čističky štěrkového lože.

  TŘÍDA 82 OBSLUHA STACIONÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI

Obsluha  stacionárních zařízení  a montážní  dělníci sledují
a obsluhují stacionární stroje na místě nebo za využití dálkového
ovládání, montují výrobky z jednotlivých dílů podle přesných
pravidel a postupů. Práce většinou vyžaduje zkušenost a porozumění
funkci průmyslových zařízení, strojního vybavení a zařízení, které
obsluha ovládá a sleduje při provozu.

Často se vyžaduje schopnost přizpůsobit se pracovní rychlosti
stroje a inovacím zařízení a strojního vybavení. Náplň práce
obsluhy stacionárních zařízení  a montážních dělníků obvykle
zahrnuje: obsluhu strojů určených pro výrobu výrobků z kovů
a jiných nerostů, chemikálií, pryže, plastů, dřeva, textilu, kůže
a potravin, dále obsluhu tiskárenských lisů a knihvazačských
strojů, montáž výrobků z jednotlivých dílů v souladu s přesnými
pravidly a postupy.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
821 Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů
822 Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků
823 Obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků
824 Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích
  strojů
825 Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na
  výrobu předmětů z papíru
826 Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových
  a kožených výrobků
827 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
828 Montážní dělníci (práce na montážních linkách)
829 Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní montážní
  dělníci jinde neuvedení

Skupina 821 Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů

Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů obsluhuje
a sleduje stroje pro výrobu součástí z kovů a jiných nerostů nebo
konečných výrobků především z nekovových materiálů.

Náplň její práce obvykle zahrnuje obsluhu a sledování jednoho nebo
několika obráběcích strojů jako např. soustruhu, strojních nůžek,
brusek, vrtaček či strojů na protlačování, lití, míchání, drcení,
řezání různých výrobků z cementu, betonu nebo kamene.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
821 1 Obsluha automatických nebo poloautomatických kovoobráběcích
   strojů (kromě seřizovačů - skupina 722)
821 2 Obsluha  strojů  na  výrobu  maltovin, vápna, cementu,
   prefabrikátů, výrobků z betonu, osinko - cementu
821 9 Obsluha strojů na výrobu výrobků z jiných materiálů (např.
   z kamene)

821 1 Obsluha automatických nebo poloautomatických kovoobráběcích
   strojů (kromě seřizovačů - skupina 722)

Obsluha automatických nebo poloautomatických obráběcích strojů
obsluhuje automatické nebo poloautomatické stroje pro obrábění
kovů, které provádějí opakovaně stejné operace a jsou nastaveny
seřizovači obráběcích strojů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování jednoho nebo několika obráběcích strojů,
  jako např. soustruhů, lisů zápustkových, strojních nůžek,
  ohýbaček, frézek, brusek, obrážeček, vrtaček, honovaček, které
  mohou být  číslicově řízené nebo  spojené s automatickým
  postupovým obráběcím strojem.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
obráběcího stroje všeobecně, obsluha vrtačky, obsluha honovačky,
obsluha strojní pily, obsluha automatického postupového obráběcího
stroje, obsluha lisu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: seřizovač obráběcího
stroje - 722 3, seřizovač - obsluhovač obráběcího stroje - 722 3.

821 2 Obsluha  strojů  na  výrobu  maltovin, vápna, cementu,
   prefabrikátů, výrobků z betonu, osinko-cementu

Obsluha strojů na výrobu maltovin, vápna, cementu, prefabrikátů,
výrobků z betonu, osinko - cementu a pod. materiálů obsluhuje
a sleduje protlačovací, licí, míchací, drticí a řezací zařízení
pro výrobu a dokončování různých betonových odlitků a výrobků pro
stavební účely.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha protlačovacích, licích, brousicích a řezacích strojů
  pro výrobu a dokončování různých odlitků z betonu jako např.
  dlaždic, sloupků plotů, odlévaných rour, koryt, části zdí
  a budov, kabelových koryt, rour pro vedení par a prachu.
b) Obsluha a kontrola výrobních strojů a zařízení pro výrobu
  stavebních hmot.
c) Obsluha a sledování strojů pro míchání písku, štěrku, cementu
  a vody při výrobě betonu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
pro výrobu betonových odlitků, obsluha stroje na výrobu osinko
- cementových výrobků, obsluha míchačky betonu, obsluha stroje na
výrobu vápna.

821 9 Obsluha strojů na výrobu výrobků z jiných materiálů (např.
   z kamene)

Tato podskupina zahrnuje obsluhu  např. drticího a řezacího
zařízení na výrobu a dokončování různých výrobků z přírodního nebo
umělého kamene pro stavební účely.

Náplň práce v takovém případě obvykle zahrnuje:
a) Obsluhu a sledování drticích, brousicích a řezacích strojů pro
  výrobu a dokončování různých výrobků z kamene jako např.
  sloupků, koryt apod.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu umělého kamene,  strojník řezání, leštění kamene,
elektrouhlíkářský dělník (obsluha strojů a zařízení).

Skupina 822 Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků

Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků obsluhuje a sleduje
stroje na zpracování celé řady chemikálií a jiných látek při
výrobě léků, toaletních potřeb, výbušnin, fotografických a jiných
chemikálií, nebo pro konečnou úpravu kovových předmětů.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojů pro
filtrování, fermentaci, míchání a jiné zpracování chemikálií, aby
se dosáhlo požadovaných chemických vlastností pro další průmyslové
zpracování anebo pro konečnou výrobu; obsluhu a sledování zařízení
pro konečnou úpravu kovových předmětů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
822 1 Obsluha strojů při farmaceutické výrobě
822 2 Obsluha strojů na výrobu střeliva a výbušnin
822 3 Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných
   povlaků na kovové předměty
822 4 Obsluha strojů na výrobu fotografických materiálů (vč. tisku
   fotografií)
822 5 Obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických výrobků
822 6 Obsluha strojů na výrobu linolea nebo jiných plastových
   krytin
822 9 Obsluha ostatních strojů na výrobu chemických výrobků jinde
   neuvedená

822 1 Obsluha strojů při farmaceutické výrobě

Obsluha strojů při farmaceutické výrobě obsluhuje a sleduje stroje
na zpracování celé řady chemikálií a jiných přísad při výrobě
léčiv.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování lisovacích, filtračních, fermentačních,
  ohřívacích, míchacích, brousicích, plnicích a balicích zařízení
  při výrobě léčiv.
b) Obsluha ovládacích prvků při regulaci teploty, tlaku, průtoku
  a rychlosti výroby.
c) Čištění a desinfekce strojního vybavení.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
pro výrobu léčiv, obsluha granulačního stroje, obsluha stroje na
výrobu tablet.

822 2 Obsluha strojů na výrobu střeliva a výbušnin

Obsluha strojů na výrobu střeliva a výbušnin obsluhuje a sleduje
stroje určené pro zpracování různých chemických látek a jiných
přísad při výrobě střeliva a výbušnin.

Příklady pracovních činností:
a) Sledování zařízení pro míchání, mísení a jiné zpracování
  chemikálií při výrobě výbušnin, jako např. nitrocelulózy,
  gelignitu a různých typů střeliva.
b) Obsluha a sledování zařízení pro želatinaci výbušnin.
c) Obsluha a sledování zařízení pro montáž a výrobu granátů, min,
  bomb, raket apod.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu střeliva, obsluha stroje na výrobu výbušnin.

822 3 Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných
   povlaků na kovové předměty

Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných povlaků na
kovové  předměty  (včetně  galvanizování  a  elektrolytického
pokovování) obsluhuje a sleduje stroje a zařízení na konečnou
úpravu, pokovování a nanášení  ochranných povlaků na kovové
předměty či jejich části, aby se zvýšila odolnost proti korozi
a mechanickému opotřebení, pro účely dekorativní a zajištění
elektrických nebo magnetických vlastností.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení pro čištění kovových předmětů při
  přípravě na elektrolytické pokovování, pozinkování, smaltování
  nebo podobné úpravy.
b) Obsluha a sledování zařízení pro elektrolytické pokovování.
c) Obsluha a sledování zařízení na nanášení povlaků na železo
  a ocel ponorem.
d) Obsluha automatických strojů na nanášení nekovových materiálů
  na dráty.
e) Obsluha a sledování zařízení pro stříkání roztaveného kovu nebo
  jiných látek na kovové předměty pro zlepšení ochrany či
  dekorativní  účely  anebo  obnovení  opotřebovaných  nebo
  poškozených povrchů.
f) Obsluha a sledování zařízení pro chemickou úpravu a ohřev
  kovových výrobků na zvyšování jejich protikorozní odolnosti.
g) Plnění souvisejících úkolů.
h) Dohled nad ostatními     pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na elektrolytické pokovování, obsluha stroje pro nanášení povlaků
ponorem, obsluha stroje pro nanášení povlaků na drát, obsluha
stroje pro nanášení roztaveného kovu postřikem, obsluha stroje na
čištění kovových předmětů.

822 4 Obsluha strojů na výrobu fotografických materiálů (vč. tisku
   fotografií)

Obsluha strojů na  výrobu fotografických materiálů obsluhuje
a sleduje zařízení na výrobu fotografických filmů a papírů a na
zpracování exponovaných fotografických filmů a tisk fotografií.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na výrobu fotografických filmů
  a papírů.
b) Obsluha a sledování strojů na nanášení povlaků na fotografické
  desky.
c) Obsluha  a  sledování  zařízení  na  zpracování barevných
  a černobílých filmů a desek při vyvolávání negativů nebo
  pozitivů.
d) Obsluha a sledování zařízení na tisk černobílých nebo barevných
  fotografií či pro zvětšování nebo zmenšování fotografií.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
pro vyvolávání filmů, obsluha stroje pro fotografický tisk,
obsluha zvětšovacích  zařízení, obsluha zařízení  pro výrobu
fotografických filmů a papírů.

822 5 Obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických výrobků

Obsluha strojů na výrobu  toaletních a kosmetických výrobků
obsluhuje a sleduje stroje a zařízení na zpracování celé řady
chemikálií a jiných přísad na výrobu toaletních a kosmetických
výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha  a sledování  lisovacích, filtračních, ohřívacích,
  míchacích, plnicích a balicích zařízení při výrobě toaletních
  a kosmetických výrobků.
b) Obsluha ovládacích prvků při regulaci teploty, tlaku, průtoku
  a rychlosti výroby.
c) Čištění a desinfekce strojního vybavení.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu toaletních potřeb, obsluha stroje na výrobu kosmetických
potřeb, obsluha lisu na výrobu toaletních potřeb.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha stroje na
výrobu detergentů - 822 9.

822 6 Obsluha strojů na výrobu linolea nebo jiných plastových
   krytin

Obsluha strojů na výrobu linolea nebo jiných plastových krytin
obsluhuje a sleduje stroje na výrobu linolea, vinylu nebo jiných
plastových podlahových, střešních a jiných krytin.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na výrobu linolea, vinylu nebo
  jiných plastových krytin.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na výrobu linolea, strojník výroby asfaltových izolačních pásů,
strojník výroby plastových krytin (kromě linolea).

822 9 Obsluha ostatních strojů na výrobu chemických výrobků jinde
   neuvedená

Tato podskupina zahrnuje obsluhu strojů na výrobu chemických
výrobků, která není uvedena jinde ve skupině 822 - Obsluha strojů
na výrobu chemických výrobků. Spadají sem ti pracovníci, kteří
obsluhují a sledují stroje na výrobu chemických výrobků, jako
např. detergentů, svíček, zápalek apod.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na výrobu detergentů, svíček,
  zápalek a podobných chemických výrobků.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
a zařízení na výrobu detergentů, čisticích prostředků (kromě
815), strojník na výroby svíček, obsluha strojů a zařízení na
výrobu technických plynů, strojník chemické úpravy zápalek.

Skupina 823 Obsluha strojů na  výrobu pryžových a plastových
      výrobků

Obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků obsluhuje
a sleduje zařízení pro hnětení a míchání kaučuku a přísad při
výrobě přírodní a syntetické pryže a plastů a na výrobu různých
komponent a výrobků.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojů pro
hnětení a míchání kaučuku a přísad; výrobu přírodní a syntetické
pryže a plastů; výrobu pryže a plastových dílů a výrobků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
823 1 Obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků (např. obuvi,
   pneumatik, výrobků pro průmysl nebo pro domácnost)
823 2 Obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (vč. laminování
   plastů)

823 1 Obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků (např. obuvi,
   pneumatik, výrobků pro průmysl, pro domácnost)

Obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků obsluhuje a sleduje
stroje pro hnětení a míchání kaučuku a přísad, zpracování přírodní
a syntetické pryže a výrobu různých součástí a předmětů, jako
např.  obuvi,  potřeb  pro  domácnost, izolačních materiálů,
příslušenství pro průmysl, pneumatik pro kola na automobily,
traktory, letadla a jiná vozidla.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na hnětení, míchání a mísení kaučuku
  a přísad pro další zpracování.
b) Výroba pryžových plátů nebo pogumované tkaniny válcováním.
c) Obsluha strojů pro průtlačné lisování pryže anebo pro tvarování
  vulkanizované pryže litím.
d) Obsluha a sledování strojů na výrobu pneumatik, vulkanizování
  pneumatik a protektorování ojetých pneumatik.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
míchacího  dvouválce, obsluha  vytlačovacího stroje,  obsluha
formovacího lisu, strojník protektorování pneumatik.

823 2 Obsluha strojů na výrobu plastových výrobků (vč. laminování
   plastů)

Obsluha strojů na výrobu plastových výrobků obsluhuje a sleduje
stroje pro hnětení a míchání přísad při výrobě plastů, různých
plastových dílů a předmětů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na hnětení a míchání přísad při
  výrobě plastů.
b) Tvarování plastů litím, vytlačováním, řezáním a jinými způsoby.
c) Laminování plastů a materiálů plasty.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na odlévání plastů, obsluha  strojů na protlačování plastů,
pracovník zaměřený na laminování, strojník výroby umělých střev.

Skupina 824 Obsluha  automatických   nebo  poloautomatických
      dřevoobráběcích strojů

Obsluha automatických a poloautomatických dřevoobráběcích strojů
obsluhuje a sleduje automatické a poloautomatické dřevoobráběcí
stroje, které provádějí opakované operace, jež jsou seřizovány
seřizovači dřevoobráběcích strojů.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojů pro
řezání, frézování, vrtání, hoblování, soustružení či obrábění
dřeva.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:
824 0 Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích
   strojů (kromě seřizovačů)

824 0 Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích
strojů (kromě seřizovačů)

Obsluha  automatických nebo  poloautomatických dřevoobráběcích
strojů obsluhuje automatické  a poloautomatické dřevoobráběcí
stroje, které vykonávají opakovaně stejné operace (seřizovány jsou
seřizovači těchto strojů).

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování jednoho nebo několika dříve seřízených
  strojů pro řezání, frézování, vrtání, hoblování, soustružení či
  obrábění dřeva.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
automatických dřevoobráběcích strojů všeobecně.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde:  seřizovač
dřevoobráběcích  strojů  -  742  3,  seřizovač - obsluhovač
dřevoobráběcích strojů - 742 3.

Skupina 825 Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů
      na výrobu předmětů z papíru

Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu
předmětů z papíru obsluhuje a sleduje různé typy tiskárenských
a kopírovacích strojů, knihvazačských a vytlačovacích strojů anebo
strojů na výrobu různých předmětů z papíru, lepenky a podobných
materiálů.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování různých
typů  tiskárenských  a  kopírovacích  strojů,  knihvazačských
a vytlačovacích strojů nebo strojů na výrobu různých předmětů
z papíru, lepenky a podobných materiálů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
825 1 Obsluha tiskárenských strojů
825 2 Obsluha automatických a poloautomatických knihvazačských
   strojů
825 3 Obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky (vč. kartonáže)
825 4 Obsluha kopírovacích strojů
825 5 Obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru

825 1 Obsluha tiskárenských strojů

Obsluha tiskárenských strojů obsluhuje a sleduje různé typy
strojů, které tisknou na papír, pocínovaný plech a jiné materiály.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha  a  sledování  válcových,  deskových,  rotačních,
  ofsetových, litografických, hlubokotiskových a tapetových lisů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
zařízení pro válcový tisk,  obsluha deskového lisu, obsluha
rotačky, obsluha litografického tiskařského stroje, obsluha stroje
pro tisk tapet.

825 2 Obsluha automatických a poloautomatických knihvazačských
   strojů

Obsluha automatických a poloautomatických knihvazačských strojů
obsluhuje a sleduje automatické a poloautomatické vázání knih,
vytlačování titulů a vzorů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování knihvazačských strojů.
b) Obsluha a sledování lisů pro vytlačování vzorů a titulů na
  desky knih.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
    knihvazačského stroje, obsluha stroje pro vytlačování titulů
a vzorů na desky knih.

825 3 Obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky (vč. kartonáže)

Obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky obsluhuje a sleduje
stroje na výrobu krabic, kelímků a podobných výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na lepení papíru při výrobě lepenky,
  řezání lepenky na požadovanou délku nebo stříhání a drážkování
  lepenky při výrobě krabic.
b) Obsluha a sledování strojů na lisování kelímků a jiných nádob
  z lepenky nebo kartonu.
c) Obsluha a sledování strojů pro řezání, skládání a lepení
  lepenky při výrobě obálek.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu kelímků z  lepenky nebo kartonu, strojník výroby
kartonáží, strojník výroby pytlů z lepenky, strojník výroby
lepenkových izolací.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha zařízení na
výrobu lepenky - 814 3.

825 4 Obsluha kopírovacích strojů

Pracovníci zařazení do této podskupiny obsluhují různé typy
kopírovacích strojů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha určitého typu kopírovacího stroje.
b) Běžná údržba obsluhovaného kopírovacího stroje.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha ofsetu,
obsluha xeroxu.

825 5 Obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru

Obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru obsluhuje a sleduje
stroje na výrobu obálek, sáčků a jiných výrobků z papíru, celofánu
a podobných materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na lepení nebo stříhání papíru při
  výrobě obálek z papíru.
b) Obsluha a sledování strojů na lisování kelímků a jiných nádob
  z papíru.
c) Obsluha a sledování strojů pro řezání, skládání a lepení papíru
  při výrobě papírových a celofánových sáčků.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu papírových krabic, obsluha stroje na výrobu papírových
sáčků a obálek, obsluha strojů na výrobu celofánových sáčků,
strojník výroby školních potřeb z papíru.

Skupina 826 Obsluha  strojů na  úpravu a  výrobu textilních,
      kožešinových a kožených výrobků

Obsluha strojů na úpravu  a výrobu textilních, kožešinových
a kožených výrobků obsluhuje a sleduje stroje pro úpravu vláken,
dopřádání a navíjení příze a nití, pletení a tkaní, výrobu
konfekčních oděvů z různých materiálů, bělení, barvení a čištění
textilních oděvů, přípravu usní, kožek, kožešin a výrobu kůží,
obuvi a příbuzných výrobků.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojů pro
úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití, tkaní a pletení,
výrobu konfekčních oděvů z různých materiálů, bělení, barvení nebo
čištění textilních oděvů, přípravu usní, kožek, kožešin, výrobu
kůže, obuvi a příbuzných výrobků.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
826 1 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze
   a nití
826 2 Obsluha tkacích a pletacích strojů
826 3 Obsluha šicích a vyšívacích strojů
826 4 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení
   textilu (vč. nepromokavé úpravy textilu)
826 5 Obsluha strojů na úpravu kožešin a kůží (kromě ruční úpravy
   - hl. třída 7)
826 6 Obsluha strojů na výrobu a dokončovací úpravy obuvi
826 7 Obsluha strojů na výrobu galanterního a příbuzného zboží
826 8 Obsluha strojů na výrobu klobouků (vč. obsluhy strojů na
   výrobu forem na klobouky)
826 9 Obsluha ostatních strojů na výrobu textilních, kožešinových
   a kožených výrobků jinde neuvedená

826 1 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze
   a nití

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
obsluhuje  a sleduje  stroje na  úpravu vláken,  dopřádání,
zdvojování, splétání a navíjení příze a nití.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro míchání textilních vláken při
  vytváření homogenních směsí.
b) Obsluha a sledování strojů na čištění a čechrání textilních
  vláken, jejich zpracování na štůčky, na protahované štůčky či
  zpracování několika  štůčků na pramen  konstantní kvality
  a hmotnosti.
c) Obsluha a sledování strojů pro zpracování štůčků na přásty.
d) Obsluha a sledování strojů na předení nití a příze z přástů,
  navíjení jedné nebo několika nití na cívku, splétání dvou nebo
  více pramenů příze nebo nití do jednoho těžšího a silnějšího
  pramene, nebo převíjení příze nebo vláken z jedné cívky na
  druhou.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na úpravu vláken, obsluha dopřádacího stroje, obsluha stroje na
zdvojování příze nebo nití, obsluha stroje na splétání příze nebo
nití, obsluha stroje na navíjení příze nebo nití.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční přadlák - 743
2, ruční navíječ příze - 743 2.

826 2 Obsluha tkacích a pletacích strojů

Obsluha tkacích a pletacích strojů obsluhuje a sleduje tkací
a pletací stroje a příbuzná zařízení při výrobě tkanin a jiných
textilních materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro tkaní nebo pletení obyčejných
  nebo vzorovaných látek, tapisérií, krajek, koberců, oděvů,
  trikotáže nebo jiných textilií (nebo předmětů).
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha tkacího
stroje na výrobu látek, obsluha strojů na výrobu krajek, obsluha
strojů na výrobu koberců, obsluha strojů na výrobu nití, obsluha
pletacího stroje.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční tkadlec - 743
2, výrobce ručních tapisérií - 743 2, ruční pletař - 743 2, ruční
vazač koberců - 743 2, ruční výrobce tkaných koberců - 743 2.

826 3 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

Obsluha šicích a vyšívacích strojů obsluhuje a sleduje šicí stroje
na výrobu textilních, kožešinových nebo usňových oděvů a jiných
předmětů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování standardních nebo specializovaných šicích
  strojů s jednou nebo několika jehlami při výrobě nebo opravách
  oděvů, rukavic a různých textilních, kožešinových nebo usňových
  oděvů.
b) Obsluha a sledování standardních nebo specializovaných šicích
  strojů s jednou nebo několika jehlami na vyšívání ozdob na
  části oděvů a jiné předměty.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha šicího
stroje, obsluha vyšívacího stroje.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: krejčí - 743 3,
krejčová - 743 3, modistka - 743 3, výrobce kožešinových oděvů
- 743 4, ruční vyšívač - 743 6, textilní umělecký řemeslník
(lidová tvorba) - 733 2.

826 4 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení
   textilu (vč. nepromokavé úpravy textilu)

Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní a žehlení
textilu obsluhuje a sleduje zařízení pro bělení, barvení, praní,
žehlení a jinou úpravu vláken, látek a jiných textilních výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na bělení nebo barvení textilních
  výrobků.
b) Obsluha a sledování strojů na praní textilních výrobků nebo
  jejich čištění zasucha, aby se odstranily nečistoty, skvrny,
  chemikálie.
c) Obsluha a sledování zařízení na předsrážení látek nebo zesílení
  tkaniny vzájemným propojením vláken.
d) Obsluha a sledování zařízení pro chemickou nepromokavou úpravu
  tkanin.
e) Obsluha a sledování zařízení pro zpracování hedvábí.
f) Obsluha a sledování zařízení  na lisování, natahování či
  dodávání lesku a nepromokavé (případně jiné povrchové) úpravy
  tkaninám.
g) Obsluha a sledování zařízení na žehlení - obsluha mandlu.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha pračky,
obsluha stroje na čištění za sucha, obsluha mandlu, obsluha stroje
na barvení příze, obsluha stroje na barvení textilu.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční pradlák a ruční
žehlíř - 913 3.

826 5 Obsluha strojů na úpravu kožešin a kůží (kromě ruční úpravy
   - hl. třída 7)

Obsluha strojů na úpravu kožešin a usní obsluhuje a sleduje různé
stroje na úpravu kožešin nebo roun.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na odstraňování masa a tuku ze
  surových kůží před činěním.
b) Obsluha a sledování strojů na odstraňování dlouhé hrubé srsti
  ze surových kůží, na zastřihávání srsti na stejnou délku,
  barvení, napínání a hlazení.
c) Obsluha a sledování strojů na oddělování zbytkové vlny z kůží,
  masa a srsti z kůží a na dělení kůží.
d) Obsluha a sledování strojů na úpravu kůží a kožek na usně,
  roztoky a další látky.
e) Obsluha a sledování strojů na barvení usní.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
a zařízení  na  stříhání,  zpracování  srsti, obsluha strojů
a zařízení  na  čištění,  odchlupování  kůží, obsluha strojů
a zařízení na mízdření kůží, obsluha strojů a zařízení na barvení
kůží a usní, obsluha strojů a zařízení na vydělávání kožešin.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pracovník odstraňující
srst a maso ze surové kůže ručně  - 744 1, koželuh - 744 1,
pracovník zabývající se ručním barvením surových kůží - 744 1.

826 6 Obsluha strojů na výrobu a dokončovací úpravy obuvi

Obsluha strojů na výrobu a dokončovací úpravy obuvi obsluhuje
a sleduje stroje na výrobu a opravy standardní nebo zvláštní
obuvi.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na výrobu šablon určených pro
  stříhání a vysekávání dílů bot.
b) Obsluha a sledování strojů pro sešívání dílů bot, pro leštění,
  zdobení a dokončovací     úpravy.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu šablon pro stříhání částí bot, obsluha obuvnického
šicího stroje, obsluha šicího stroje na výrobu obuvi.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde:, umělecký řemeslník
zabývající se zpracováním usně - 733 2, obuvník - 744 2, obuvník
zaměřený na ruční opravy obuvi - 744 2

826 7 Obsluha strojů na výrobu galanterního a příbuzného zboží

Obsluha strojů na výrobu galanterního a příbuzného zboží obsluhuje
a sleduje stroje na výrobu a opravy kabelek, opasků a jiného
příslušenství většinou usňového.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro výrobu kufrů, kabelek, opasků
  a jiných doplňků.
b) Obsluha a sledování strojů pro výrobu sedel nebo ohlávek.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na výrobu usňových předmětů, obsluha strojů na výrobu sedel.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční výroba usňových
doplňků - 744 3, ruční výroba sedel a postrojů - 744 3.

826 8 Obsluha strojů na výrobu klobouků (vč. obsluhy strojů na
   výrobu forem na klobouky)

Obsluha strojů na výrobu klobouků (vč. na výrobu forem na
klobouky)  obsluhuje a  sleduje stroje  na výrobu  klobouků
a kloboučnických forem.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na výrobu kloboučnických forem,
  napínacích forem pro tvarování klobouků z textilu, kožešiny
  nebo usně.
b) Obsluha strojů na výrobu různých klobouků.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu klobouků, obsluha stroje na výrobu forem na klobouky,
obsluha stroje na tvarování plsti.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční výroba klobouků
- 743 3, střihači klobouků - 743 5.

826 9 Obsluha ostatních strojů na výrobu textilních, kožešinových
   a kožených výrobků jinde neuvedená

Tato podskupina zahrnuje obsluhu strojů pro výrobu textilních,
kožešinových a kožených výrobků, která není uvedena jinde ve
skupině 826 - Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních,
kožešinových a kožených výrobků.

Dále do této podskupiny též patří ti, kteří obsluhují a sledují
stroje pro výrobu předmětů z textilu, kožešiny nebo usně, jako
např. prýmků, háčkovaných výrobků a různých ozdob.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a  sledování strojů pro  výrobu různých předmětů
  z textilu, kožešin nebo usně, jako např. prýmků, háčkovaných
  výrobků a různých ozdob.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na výrobu prýmků, obsluha stroje na výrobu háčkovaných předmětů.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: umělecký řemeslník
vyrábějící různé  ozdoby (folklor) -  733 2, výroba  ručně
háčkovaných předmětů - 743 9.

Skupina 827 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků obsluhuje
a sleduje stroje pro zpracování potravin a jejich výrobu, jakož
i výrobu příbuzných výrobků určených pro lidi a zvířata.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování strojů pro
porážení zvířat, jejich čtvrcení, dále zpracování ryb i masných
výrobků pro prodej i skladování; zpracování mléka a smetany na
mlékárenské výrobky; drcení a mletí zrna, koření a podobných
potravin; výrobu chleba, těstovin a příbuzných výrobků; zpracování
ovoce a zeleniny; zpracování a rafinaci cukru; zpracování čaje,
kávy nebo výrobu piva, vína a podobných nápojů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
827 1 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
827 2 Obsluha strojů na výrobu mlékárenských výrobků
827 3 Obsluha strojů na mletí zrn a koření
827 4 Obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva, čokolády
   a cukrovinek
827 5 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (vč.
   sušení, konzervování, mrazení, výroby tuků apod.)
827 6 Obsluha strojů na zpracování cukru a jeho rafinaci (vč.
   zpracování medu)
827 7 Obsluha strojů na zpracování čaje, kávy a kakaa
827 8 Obsluha strojů na výrobu nápojů
827 9 Obsluha strojů na zpracování tabáku

827 1 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb obsluhuje
a sleduje stroje určené pro porážení zvířat, čtvrcení, přípravu
a další zpracování masa nebo ryb.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro porážení a čtvrcení zvířat
  a zpracování ryb.
b) Obsluha a sledování strojů používaných pro sekání a míchání
  masa vč. rybího.
c) Obsluha a sledování strojů pro zpracování masa vč. rybího,
  výroba různých masných a rybích potravinářských výrobků, jako
  např. párků, uzeného masa, uzených ryb apod.
d) Obsluha a sledování strojů pro výrobu masových konzerv nebo
  pokrmů z mraženého masa vč. ryb.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
pro porážení zvířat, obsluha stroje pro zabíjení ryb, obsluha
stroje pro zpracování masa  vč. rybího, obsluha stroje pro
konzervování masa vč. ryb.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: řezník - 741 1,
zpracovatel ryb - 741 1.

827 2 Obsluha strojů na výrobu mlékárenských výrobků

Obsluha strojů na výrobu mlékárenských výrobků obsluhuje a sleduje
stroje na zpracování mléka a smetany a na výrobu mlékárenských
výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a  sledování strojů na  pasterizaci, homogenizaci
  a tepelnou úpravu mléka a smetany.
b) Obsluha a sledování strojů na výrobu kondenzovaného nebo
  sušeného mléka.
c) Obsluha a sledování strojů na výrobu másla, sýrů a jiných
  mléčných výrobků.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na výrobu mléčných výrobků, obsluha strojů na pasterizaci mléčných
výrobků, obsluha strojů na výrobu másla, obsluha strojů na výrobu
sýrů, obsluha strojů na výrobu zmrzliny.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: výrobci mlékárenských
výrobků (bez strojní obsluhy) - 741 3.

827 3 Obsluha strojů na mletí zrn a koření

Obsluha strojů na mletí zrn a koření obsluhuje a sleduje stroje na
drcení, mletí, míchání a jiné zpracování zrní, koření a podobných
potravin určených pro výživu lidí a zvířat.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na výrobu mouky, krupice a potravy
  pro zvířata a na zpracování rýže.
b) Obsluha a sledování mlýnů na mletí koření.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha mlýnů
na mletí zrní, obsluha mlýnů na mletí rýže, obsluha mlýnů na mletí
koření.

827 4 Obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva, čokolády
   a cukrovinek

Obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva, čokolády
a cukrovinek obsluhuje a sleduje stroje pro míchání, tvarování
a pečení chleba, těstovin, pečiva, čokolády a příbuzných výrobků
z mouky, čokolády a jiných přísad.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů  pro míchání mouky s dalšími
  přísadami při přípravě těsta určeného pro výrobu chleba,
  těstovin, pečiva apod.
b) Obsluha a sledování strojů pro vytlačování a tvarování těsta
  při výrobě chleba, pečiva, těstovin apod.
c) Obsluha a sledování pecí na pečení chleba, pečiva, vaření
  těstovin apod.
d) Obsluha a sledování strojů pro výrobu obilných vloček.
e) Obsluha a sledování strojů pro výrobu čokolády a cukrovinek.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha pece na
pečení chleba, obsluha pece na pečení pečiva, obsluha stroje na
míchání čokolády.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pekař - 741 2, dělník
potravinářské výroby v pekárenství (převážně ruční) - 741 2,
cukrář, moučníkář - 741 2, výrobce cukrovinek (ruční výroba nebo
za pomoci jednoduchých strojů) - 741 2.

827 5 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (vč.
   sušení, konzervování, mrazení, výroby tuků apod.)

Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů obsluhuje
a sleduje stroje na lisování šťávy z ovoce a zeleniny nebo oleje
ze semen, ořechů a ovoce, stroje na zpracování ovoce, zeleniny
a ořechů sušením, vařením, konzervováním nebo mražením.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a  sledování strojů na získávání  šťávy z ovoce
  a zeleniny lisováním nebo ohřevem.
b) Obsluha a sledování strojů na lisování a rafinaci oleje ze
  semen, ořechů a ovoce.
c) Obsluha a sledování strojů na výrobu margarínu a podobných
  výrobků ze živočišných a rostlinných olejů.
d) Obsluha a sledování strojů na přípravu ovoce, zeleniny a ořechů
  pro další zpracování.
e) Obsluha a sledování strojů na vaření, konzervování, mražení
  nebo zpracování ovoce, zeleniny a ořechů jiným způsobem.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na řezání zeleniny, obsluha strojů na míchání zeleniny, obsluha
lisu na ovoce, obsluha lisu na výrobu jedlých olejů, obsluha
strojů na rafinaci olejů a tuků.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: konzervovač ovoce
a zeleniny využívající jednoduchých strojů - 741 4, lisovač oleje
využívající jednoduchých strojů - 741 4.

827 6 Obsluha strojů na zpracování cukru a jeho rafinaci (vč.
   zpracování medu)

Obsluha strojů na zpracování cukru a jeho rafinaci obsluhuje
a sleduje stroje na zpracování třtiny a cukrovky a na rafinaci
cukru.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na drcení cukrové třtiny nebo
  vyluhování cukerného roztoku z cukrovky.
b) Obsluha     a sledování nádrží pro čištění cukerných roztoků nebo
  výrobu cukrových krystalů z horkého cukerného roztoku.
c) Obsluha a sledování strojů na nepřetržitou rafinaci cukru
  vyrobeného z cukrovky nebo cukrové třtiny.
d) Obsluha a sledování strojů na získávání a rafinaci cukerných
  šťáv z javoru a jiných rostlinných zdrojů.
e) Obsluha a sledování strojů na zpracování medu.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
difuzéru na zpracování cukru z cukrovky, strojník zajišťující
rafinace cukru, obsluha krystalizátoru při rafinaci cukru, obsluha
stroje  na nepřetržitou  rafinaci cukru,  obsluha stroje na
zpracování medu, medomásla.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: zpracovatel medu
využívající jednoduchých strojů - 741 9.

827 7 Obsluha strojů na zpracování čaje, kávy a kakaa

Obsluha strojů na zpracování  čaje, kávy a kakaa obsluhuje
a sleduje stroje pro míchání a přípravu čajových listů, kávy,
kakaových bobů a cikorky.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na sušení čajových listů, jejich
  zpracování a míchání různých čajových směsí.
b) Obsluha a  sledování zařízení na  řezání plodů kávovníku
  a kakaovníku, vyjímání a  vypírání dřeně, loupání slupky,
  zpracování a míchání směsi.
c) Obsluha a sledování strojů pro pražení směsi kávových zrn
  a kakaových bobů nebo cikorky.
d) Obsluha a sledování strojů na drcení čajových listů, mletí
  kávových zrn, kakaa nebo cikorky nebo strojů na balení čaje,
  kávy, kakaa či cikorky a podobných výrobků pro spotřebitele.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha stroje
na míchání směsi kávy, obsluha stroje na míchání směsi čaje,
obsluha stroje na pražení kávových zrn.

827 8 Obsluha strojů na výrobu nápojů

Obsluha strojů na výrobu nápojů obsluhuje a sleduje stroje na
míchání, lisování, fermentaci obilí a ovoce při výrobě sladu,
destilátů, vína a podobných nápojů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů na zpracování ječmene a jiných
  obilovin používaných pro destilaci, výrobu destilátů a řízení
  fermentace.
b) Obsluha a sledování strojů na zpracování hroznů nebo jiného
  ovoce používaného pro výrobu vína a řízení fermentačních
  procesů.
c) Obsluha a sledování destilačních kolon při zvyšování nebo
  snižování obsahu alkoholu v nápojích.
d) Obsluha a sledování strojů pro přípravu směsí pro výrobu vína
  a destilátů při dosahování požadované chuti a vůně.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
zásobníků na klíčení obilí, obsluha pece při výrobě sladu, obsluha
strojů při výrobě lihu, vína, piva, nealkoholických nápojů.

827 9 Obsluha strojů na zpracování tabáku

Obsluha strojů na zpracování tabáku sleduje a obsluhuje stroje na
zpracování tabáku a výrobu cigaret a jiných tabákových výrobků.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zařízení na zpracování tabáku při výrobě
  cigaret a jiných tabákových výrobků.
b) Obsluha a  sledování strojů na výrobu  cigaret a jiných
  tabákových výrobků.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha strojů
na výrobu cigaret, obsluha strojů na výrobu cigár.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: výrobce cigaret (bez
obsluhy  strojů) -  741 6,  zpracovatel tabáku  využívající
jednoduchých strojů - 741 6.

Skupina 828 Montážní dělníci (práce na montážních linkách)

Montážní dělníci montují výrobky z dílů podle přesně definovaných
postupů, vyráběné výrobky se mohou posunovat od jednoho dělníka ke
druhému na montážních linkách.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: montáž různých výrobků z dílů
podle přesně definovaných postupů.

Zaměstnání této skupiny jsou zařazena do následujících podskupin:
828 1 Montážní dělníci montující mechanická zařízení
828 2 Montážní dělníci montující elektrická zařízení
828 3 Montážní dělníci montující elektronická zařízení
828 4 Montážní dělníci montující výrobky z kovů, pryže a plastů
828 5 Montážní dělníci montující výrobky ze dřeva a podobných
   materiálů
828 6 Montážní dělníci montující  výrobky z kartonu, textilu
   a podobných materiálů
828 7 Montážní dělníci montující výrobky z kombinovaných materiálů

828 1 Montážní dělníci montující mechanická zařízení

Montážní dělníci montující  mechanická zařízení montují tato
zařízení nebo mechanické části z dílů podle přesně definovaných
postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž mechanických zařízení, strojů a vozidel či jejich částí
  z dílů podle přesně definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující mechanická zařízení, montážní dělník montující vozidla.

828 2 Montážní dělníci montující elektrická zařízení

Montážní dělníci montující elektrická zařízení montují elektrická
zařízení  nebo  elektrické  díly  ze  součástí podle přesně
definovaných postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž elektrických zařízení nebo dílů ze součástí podle přesně
  definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující elektrická zařízení.

828 3 Montážní dělníci montující elektronická zařízení

Montážní  dělníci  montující  elektronická  zařízení  montují
elektronická zařízení nebo elektronické díly ze součástek podle
přesně definovaných postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž elektronických zařízení nebo dílů ze součástek podle
  přesně definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující elektronická zařízení.

828 4 Montážní dělníci montující výrobky z kovů, pryže a plastů

Montážní dělníci montující výrobky  z kovů, pryže a plastů
provádějí omezené, specializované operace při montáži různých typů
výrobků, jako  např. hraček, sportovních  potřeb, kol apod.
z kovových,  pryžových a  plastových součástek  podle přesně
definovaných postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž různých  typů výrobků z  kovových, pryžových nebo
  plastových součástek podle přesně definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující výrobky z pryže, montážní dělník montující hračky,
montážní dělník montující sportovní potřeby.

828 5 Montážní dělníci montující výrobky ze dřeva a podobných
   materiálů

Montážní dělníci montují různé výrobky ze dřeva, dřevěných dílů či
z dílů z podobných materiálů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž různých typů výrobků  nebo jejich částí ze dřeva
  a podobných materiálů podle přesně definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující výrobky ze dřeva, montážní dělník montující výrobky
z kombinace dřeva a textilu.

828 6 Montážní dělníci montující výrobky z kartonu, textilu apod.
   materiálů

Montážní dělníci montující výrobky z kartonu, textilu a podobných
materiálů montují součásti nebo části vyrobené z kartonu, tkanin,
usní a příbuzných materiálů z různých typů výrobků, podle přesně
definovaných postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montování součástí nebo částí vyrobených z kartonu, tkanin,
  usní a příbuzných materiálů různých typů výrobků podle přesně
  definovaných postupů.
b) Připojování kovových, plastových nebo jiných tvarovek.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující kožené výrobky,  montážní dělník montující výrobky
z kartonu, montážní dělník montující textilní výrobky.

828 7 Montážní dělníci montující výrobky z kombinovaných materiálů

Montážní dělníci montují různé typy výrobků nebo jejich částí
z kombinace např. dřeva - kovu, pryže - plastu - textilu, dřeva
- kůže apod. podle přesně definovaných postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Montáž různých typů výrobků nebo jejich částí v kombinaci
  různých materiálů podle přesně definovaných postupů.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: montážní dělník
montující výrobky z kombinace dřeva, kovu a textilu, nebo pryže
a textilu, nebo kovu a dřeva.

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: montážní dělník
montující výrobky z kombinace dřeva a textilu - 828 5, montážní
dělník montující výrobky z kombinace  kůže a textilu - 828 6,
montážní dělník montující výrobky z kombinace kovu a pryže - 828
4, montážní dělník montující výrobky, jejichž součásti jsou
vyrobeny z celé řady různých materiálů - 829 0.

Skupina 829 Obsluha  jiných stacionárních  zařízení a ostatní
      montážní dělníci jinde neuvedení

Tato skupina zahrnuje  obsluhu jiných stacionárních zařízení
a ostatní montážní dělníky, kteří obsluhují a sledují stroje,
které balí, lepí nálepky a je-li to nutné lepí poštovní známky na
výrobky, balíky a připravené nádoby nebo montují podle přesně
stanovených postupů výrobky, jejichž součásti jsou vyrobeny z celé
řady různých materiálů.

Úkoly,  které  provádějí,  obyčejně  zahrnují:  obsluhování
a monitorování strojů, které balí, označují štítky a je-li to
třeba polepují poštovními známkami výrobky, balíky a přepravní
nádoby; podle přesně stanovených postupů montáž výrobků, jejichž
součásti jsou vyrobeny z celé řady různých materiálů a tato montáž
není uvedena jinde ve skupině 828.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné      souhrnné
podskupiny:
829 0 Obsluha jiných strojů a ostatní montážní dělníci jinde
   neuvedení

829 0 Obsluha jiných strojů a ostatní montážní dělníci jinde
   neuvedení

Tato  podskupina zahrnuje  obsluhu strojů  a zařízení. Její
pracovníci balí, lepí nálepky případně lepí poštovní známky na
výrobky, balíky a přepravní nádoby nebo montují výrobky, jejichž
součásti jsou vyrobeny z celé řady různých materiálů podle přesně
stanovených postupů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování strojů pro balení různých produktů pro
  skladování nebo přepravu.
b) Obsluha a sledování strojů a zařízení na opatřování nálepek
  případně lepení poštovních známek.
c) Montování výrobků podle přesně stanovených postupů, které jsou
  složené z celé řady různých materiálů a tato montáž není
  uvedena ve skupině 828.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: obsluha
balicího zařízení, obsluha zařízení na lepení nálepek, výrobce
akumulátorů (strojní).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: ruční baliči - 932 2,
montážní dělník montující výrobky z kombinovaných materiálů - 828
7.

   TŘÍDA 83 ŘIDIČI A OBSLUHA POJÍZDNÝCH STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení řídí a pečuje
o vlaky, motorová vozidla, řídí, obsluhuje a sleduje průmyslová
a zemědělská pojízdná strojní zařízení, plní povinnosti na palubě
lodí a jiných plavidel.

Náplň práce pracovníků v této třídě obvykle zahrnuje řízení a péči
o vlaky  a motorová  vozidla, řízení,  obsluhu a  sledování
průmyslových a zemědělských pojízdných strojních zařízení, plnění
povinností na palubách lodí nebo jiných plavidel.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
831 Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných
  oborech
832 Řidiči motorových vozidel
833 Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných
  pojízdných zařízení
834 Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech

Skupina 831 Řidiči železničních kolejových  vozidel a dělníci
      v příbuzných oborech

Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných
oborech řídí lokomotivy při přepravě nákladů nebo cestujících,
posunují železniční vagony, zajišťují signalizaci.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení lokomotiv a vlaků
v železničních depech.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
831 1 Strojvedoucí
831 2 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín
831 3 Dělníci  zabezpečující  sestavování  vlaků  (brzdaři,
   signalisté, výhybkáři, posunovači apod.)
831 4 Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
   (hradlaři, hláskaři, závoráři apod.)

831 1 Strojvedoucí

Strojvedoucí řídí (nebo pomáhá řídit) lokomotivy při přepravě
cestujících nebo nákladů.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení nebo pomoc při  řízení parních, elektrických nebo
  dieselových lokomotiv.
b) Řízení podzemní nebo nadzemní dráhy.
c) Řízení lokomotiv pro vlečení vozíků v podzemních a povrchových
  dolech nebo lomech.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: strojvedoucí,
pomocník strojvedoucího, strojvedoucí  nadzemní nebo podzemní
dráhy, strojvedoucí v dolech nebo lomech.

831 2 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín řídí a provádějí
další uložené úkony s kolejovými motorovými vozíky a drezínami.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení, obsluha a údržba kolejových motorových vozíků a drezín.
b) Montáž, obsluha, údržba a opravy přídavných zařízení nebo
  mechanismů namontovaných na kolejových motorových vozících.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: řidič
kolejových motorových vozíků, řidič drezín.

831 3 Dělníci  zabezpečující  sestavování  vlaků  (brzdaři,
   signalisté, výhybkáři, posunovači apod.)

Pracovníci  zařazení  do  této  podskupiny provádějí veškeré
manipulace (kromě ložných a speciálních operací) s vlaky a vozy
v železniční stanici nebo v důlní kolejové dopravě.

Příklady pracovních činností:
a) Posun, svěšování a rozvěšování železničních souprav.
b) Přestavování kolejových výměn, výkolejek a návěstidel pro vlaky
  a posun.
c) Provádění přesuvných manipulací na točnici nebo přesuvně.
d) Brzdění vagónů a vlakových souprav.
e) Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun se zjišťováním volnosti
  koleje a obsluhou výhybek.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: brzdař,
výhybkář,  signalista, posunovač,  vlakvedoucí vlaku nákladní
dopravy.

831 4 Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
   (hradlaři, hláskaři, závoráři apod.)

Pracovníci zařazení do této podskupiny zajišťují bezpečnou jízdu
vlaků mezi železničními stanicemi pomocí příslušných sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha oddílových návěstidel s odpovědností za bezpečný sled
  vlaků.
b) Obsluha zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
c) Obsluha závor a střežení přilehlých úseků trati.
d) Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich
  provozuschopnosti.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: hradlař,
hláskař, závorář.

Skupina 832 Řidiči motorových vozidel

Řidiči motorových vozidel řídí a ošetřují motorová vozidla určená
pro přepravu materiálů, zboží a cestujících.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení a údržbu automobilů,
taxíků, tramvají a autobusů, lehkých a těžkých nákladních vozidel,
jakož i dodávkových automobilů při přepravě materiálů, zboží
a cestujících.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
832 1 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
832 2 Řidiči sanitních a RZP vozů
832 3 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
832 4 Řidiči nákladních automobilů a tahačů
832 6 Řidiči speciálních vozidel

832 1 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

Řidiči v této podskupině řídí a ošetřují motorová vozidla a malé
dodávky při přepravě cestujících, pošty nebo zboží.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a ošetřování osobních automobilů nebo taxíků.
b) Řízení a ošetřování automobilů, malých dodávek nebo lehkých
  nákladních aut určených pro přepravu pošty nebo zboží.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: řidič
automobilu, taxikář, řidič malého dodávkového automobilu.

832 2 Řidiči sanitních a RZP vozů

Řidiči sanitních vozů a vozů rychlé zdravotnické pomoci řídí
a ošetřují vozy při přepravě nemocných, při úrazech, náhlých
nevolnostech apod.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a ošetřování sanitních vozů a vozů rychlé zdravotnické
  pomoci (RZP).
b) Poskytnutí nezbytné  první pomoci při  úrazech a náhlých
  nevolnostech (v případě nepřítomnosti lékaře).
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: řidič sanitního
vozidla, řidič vozu RZP.

832 3 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

Řidiči v této podskupině řídí a ošetřují autobusy, trolejbusy nebo
tramvaje při přepravě cestujících, pošty nebo zboží.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a  ošetřování autobusů, trolejbusů  nebo dálkových
  autobusů při místní nebo dálkové přepravě cestujících, pošty
  nebo zboží.
b) Řízení a ošetřování tramvají určených pro přepravu cestujících.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: řidič tramvaje,
řidič autobusu, řidič trolejbusu.

832 4 Řidiči nákladních automobilů a tahačů

Řidiči v této podskupině řídí a ošetřují těžká motorová vozidla
při přepravě zboží, kapalin a těžkých materiálů na krátké nebo
dlouhé vzdálenosti.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a ošetřování těžkých motorových vozidel, jako např.
  nákladních automobilů s nebo bez závěsů, sklápěcích automobilů,
  určených pro přepravu zboží, kapalin nebo těžkých materiálů na
  krátké nebo dlouhé vzdálenosti.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: řidič
autojeřábu,  řidič  sklápěcího  automobilu,  řidič  důlních
dopravníkových  elektrovozů,  řidič  nákladního  automobilu
v zahraniční dopravě (TIR).

832 6 Řidiči speciálních vozidel

Řidiči v této podskupině řídí speciální vozidla, např. popelářské
vozy, úklidová silniční vozidla, hasicí vozy, cisternové vozy
apod. Řidiči odpovídají za bezpečnost jízdy, ošetřují, udržují
a řídí svěřená vozidla a plní další související úkoly.

Dohled nad ostatními pracovníky je přípustný.

Skupina 833 Obsluha zemědělských,  lesních, zemních zdvihacích
      a podobných pojízdných zařízení

Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných
pojízdných zařízení řídí, ošetřuje, obsluhuje a sleduje zemědělská
a jiná zařízení pro manipulaci s materiálem a těžkými předměty.

Náplň její práce obvykle zahrnuje: řízení, ošetřování, obsluhu
a sledování traktorů a jiných specializovaných zařízení určených
pro zemědělství, lesní a zemní práce, zdvihání apod.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
833 1 Obsluha zemědělských a lesních strojů
833 2 Obsluha zemních a příbuzných strojů
833 3 Obsluha  jeřábů, zdvihacích  a podobných  manipulačních
   zařízení (vč. lyžařských vleků, sklápění a zdvihání mostů)
833 4 Obsluha vysokozdvižných vozíků (pro nakládání, vykládání,
   přepravu, zdvihání, stohování zboží a palet se zbožím)

833 1 Obsluha     zemědělských a lesních strojů

Obsluha zemědělských a lesních strojů řídí, ošetřuje, obsluhuje
a sleduje jeden nebo několik typů motorizovaných pojízdných strojů
nebo zařízení určených pro práci v zemědělství nebo lesnictví.

Příklady pracovních činností:
a) Řízení a ošetřování traktorů,  zařízení pro orání, setí,
  sklízení, lisování do balíků, jakož i specializovaných zařízení
  s vlastním pohonem či zařízení tažených traktorem.
b) Řízení a ošetřování traktorů nebo zařízení pro mýcení, sázení,
  sklízení, svážení dřeva, a speciálních zařízení s vlastním
  pohonem určených pro práci v lesnictví.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: traktorista,
traktorista  mechanizátor, řidič  zemědělských strojů,  řidič
sklizňového stroje, obsluha zařízení pro kácení stromů, řidič
vozidla pro svážení dřeva.

833 2 Obsluha zemních a příbuzných strojů

Obsluha zemních a příbuzných strojů obsluhuje a sleduje stroje pro
zemní práce, srovnávání a zhutňování země či podobných materiálů,
pokládání asfaltových nebo betonových povrchů.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování zemních strojů vybavených pohyblivou lžící,
  drapákem nebo korečkem pro odstraňování země, kamení, písku,
  štěrku a podobných materiálů, nebo pro strhávání budov a jiných
  staveb.
b) Obsluha  a  sledování  strojů  pro  hloubení  kanalizace,
  odvodňování, pokládání vodovodního potrubí, plynovodu nebo
  ropovodu a podobných potrubí.
c) Obsluha a sledování  strojů vybavených prohnutou ocelovou
  lopatkou pro odstraňování a vyrovnávání země, písku, sněhu
  a jiných materiálů.
d) Obsluha a sledování zařízení pro odstraňování písku, štěrku
  a bahna ze dna vodních toků.
e) Obsluha a sledování strojů pro zarážení dřevěných, betonových
  nebo ocelových pilotů do země.
f) Obsluha a sledování válců pro zhutnění a srovnávání vrstev
  materiálů na stavbě silnic, cest a podobných stavbách.
g) Obsluha a  sledování strojů pro  pokládání a vyrovnávání
  betonového, bitumenového nebo asfaltového povrchu na stavbě
  silnic a podobných stavbách.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: buldozerista,
obsluha zemního stroje, obsluha stroje pro hloubení jam a příkopů,
obsluha zařízení pro zarážení pilotů, řidič nakladače, řidič
dozeru, řidič rypadla.

833 3 Obsluha  jeřábů, zdvihacích  a podobných  manipulačních
   zařízení (vč. lyžařských vleků, sklápění a zdvihání mostů)

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
obsluhuje a sleduje provoz jeřábů a jiných zdvihacích zařízení.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování  pojízdných nebo stacionárních jeřábů
  s pohyblivým nebo pevným výložníkem.
b) Obsluha a sledování zařízení pro zdvihání, spouštění nebo
  zdvihání pracovníků či materiálu na stavbách či v dolech.
c) Obsluha a sledování lyžařských vleků a podobných zařízení.
d) Obsluha a sledování zařízení používaných pro vlečení vorů nebo
  lodí se zbožím, cestujícími a vozidly přes úzké vodní toky.
e) Obsluha a sledování zařízení pro sklápění a zdvihání mostů
  umožňujících dopravu po silnici a po vodě.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: obsluha výtahu,
zdviže, těžební klece, obsluha mostového nebo portálového jeřábu,
obsluha jeřábu s pevným výložníkem, obsluha věžového jeřábu,
obsluha  pojízdného (plovoucího)  jeřábu, obsluha  zvedacího,
otočného mostu, plavební komory, obsluha zdvihacího zařízení,
obsluha lanovky, lyžařského vleku.

833 4 Obsluha vysokozdvižných vozíků (pro nakládání, vykládání,
   přepravu, zdvihání, stohování zboží a palet se zbožím)

Obsluha  vysokozdvižných  vozíků  řídí,  obsluhuje a sleduje
vysokozdvižné vozíky a podobná zařízení určená pro přepravu,
zdvihání a stohování palet se zbožím.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha a sledování vysokozdvižných vozíků a podobných zařízení
  pro nakládání, vykládání, přepravu, zdvihání a stohování zboží
  a palet  se zbožím  na překladištích,  v přístavech,  ve
  skladištích, v továrnách a jiných zařízeních.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady  zaměstnání  zařazených  do  této podskupiny: řidič
vysokozdvižných  vozíků,  řidič  vozíků  v přístavech, řidič
paletovacích vozíků, řidič úklidových mechanizačních zařízení,
řidič motorových vozíků.

Skupina 834 Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech

Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech plní povinnosti na
palubě lodi či jiných plavidel.

Náplň  jejich  práce  obvykle  zahrnuje:  hlídky  na  moři
a v přístavech, řízení lodí v souladu s rozkazy, úklid, malování
a údržbu lodí a palubních zařízení podle potřeby.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání  této skupiny  jsou zahrnuta  do jedné  souhrnné
podskupiny:

834 0 Lodní posádky (vč. údržbářů lodního zařízení, záchranné
   výbavy, hasicího zařízení apod.)

834 0 Lodní posádky (vč. údržbářů lodního zařízení, záchranné
   výbavy, hasicího zařízení apod.)

Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech plní povinnosti na
palubě lodi a jiných plavidlech.

Příklady pracovních činností:
a) Držení hlídek na moři a při vplouvání nebo opouštění přístavů
  či v jiných obtížných místech.
b) Řízení lodi v souladu s rozkazy.
c) Manipulace s kotevními lany na palubě.
d) Údržba lodního zařízení, mechanismů pro nakládání a vykládání,
  plachtoví, jakož i záchranné výbavy a hasicích zařízení.
e) Čištění, oškrabávání, malování a jiná údržba paluby a trupu
  podle potřeby.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: bocman,
námořník, kormidelník, lodní strojník, převozník, strážce majáku.

             HLAVNÍ TŘÍDA 9
       POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

Pomocní  a  nekvalifikovaní  pracovníci  provádějí jednoduché
a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou
sílu. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje dovednosti
na úrovni základního vzdělání.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: prodej zboží na ulicích,
veřejných  místech  či  podomní  prodej; poskytování různých
pouličních služeb, čištění, mytí, žehlení a úklid v činžovních
domech, hotelech,  úřadech a jiných  budovách, umývání oken
a skleněných povrchů budov; doručování zpráv nebo zboží; nošení
zavazadel; hlídání majetku; odstraňování odpadků, zametání ulic
a podobných míst; dále též provádění různých jednoduchých úkonů
v zemědělství a lesnictví, provádění různých jednoduchých úkonů
souvisejících s chováním vodních živočichů a pěstování rostlin,
kopání jam, hlídání a provádění jednoduchých úkonů souvisejících
s prací v dolech, na stavbách a ve výrobě včetně třídění výrobků
a jednoduchých  montážních operací,  ruční balení, manipulaci
s náklady, přepravu  cestujících, materiálů a  zboží vozidly
poháněnými lidskou silou; řízení povozů tažených zvířaty nebo
strojů poháněných zvířaty.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:
91 Pomocní a  nekvalifikovaní pracovníci zaměření  na prodej
  a služby
92 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví,
  rybářství a v příbuzných oborech
93 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  v dolech a lomech,
  v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech

  TŘÍDA 91 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI ZAMĚŘENÍ NA
             PRODEJ A SLUŽBY

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby
se většinou zaměřují na plnění úkolů souvisejících s pouličním
nebo podomním prodejem nebo službami, opatrováním dětí, úklidem,
hlídáním majetku, dodáváním zboží, zpráv nebo nošením zavazadel.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: prodej zboží (vč. nápojů
a jiného  občerstvení) na  ulicích, veřejných prostranstvích,
v kulturních nebo sportovních zařízeních, po domech; poskytování
různých služeb na ulicích; úklid, mytí, zametání, odstraňování
odpadků; hlídání budov; prodej novin na ulicích (kameloti), prodej
zboží "na telefonu"; nošení zavazadel, golfových holí, apod.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
911 Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech
912 Čističi bot  a jiní pouliční  nekvalifikovaní pracovníci
  poskytující služby na ulici
913 Pomocníci, uklízeči a pradláci
914 Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných
  oborech
915 Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech
916 Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech

Skupina 911 Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech

Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech prodávají
potraviny, občerstvení, knihy, květiny, suvenýry a jiné zboží na
ulicích a jiných veřejných místech, nebo podomním způsobem nebo
telefonicky.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu a prodej nebo prodej
předem připravovaných potravin, nápojů či jiného zboží na ulicích
nebo jiných veřejných  prostranstvích; prodej zboží podomním
způsobem nebo po telefonu.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
911 1 Pouliční prodavači  potravin (kromě prodavačů  na trhu
   - skupina 522)
911 2 Pouliční prodavači nepotravinářských výrobků (kromě tisku)
911 3 Podomní prodavači a obchodní poslíčci
911 4 Pouliční prodavači tisku, kameloti (vč. rozvážečů tisku)

911 1 Pouliční prodavači  potravin (kromě prodavačů  na trhu
   - skupina 522)

Pouliční prodavači potravin připravují a prodávají nebo prodávají
předem připravené, teplé nebo studené potraviny, zeleninu, ovoce,
zmrzlinu  a  různé  nápoje  na  ulicích  nebo na veřejných
prostranstvích, jako např. na železničních     stanicích, v kinech či
v divadlech.

Příklady pracovních činností:
a) Nákup potravin a nápojů pro další prodej.
b) Prodej potravin  a nápojů buď  předem připravených, nebo
  připravovaných na místě.
c) Nakládání a vykládání kár, nákladních aut, doprava potravin
  a nápojů na požadované místo na ulici nebo na jiné veřejné
  prostranství např. na železniční stanici nebo do kin.
d) Vystavování potravin a nápojů.
e) Přijímání platby na místě.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pouliční
prodavač občerstvení,  pouliční prodavač potravin  a nápojů,
prodavač občerstvení v divadle  (nikoli v barech), prodavač
občerstvení v kinech (nikoli v barech).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodavač v kiosku
- 522 0, prodavač na trhu - 522 0, prodavač ve stánku - 522 0,
pouliční prodavač zboží kromě potravin - 911 2.

911 2 Pouliční prodavači nepotravinářských výrobků (kromě tisku)

Pouliční prodavači nepotravinářských výrobků prodávají různé druhy
zboží na ulicích nebo jiných veřejných prostranstvích, jako např.
na železničních stanicích, v kinech, v divadlech.

Příklady pracovních činností:
a) Nákup nebo výroba různého druhu zboží pro další prodej.
b) Nakládání a vykládání kár, kol, nákladních aut nebo jiných
  vozidel a doprava zboží na určené místo na ulici nebo na jiné
  veřejné prostranství, jako např. na železniční stanici nebo do
  kina.
c) Vystavování a prodej zboží včetně udávání jeho ceny.
d) Přijímání plateb na místě.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pouliční
prodavač zboží kromě potravin, prodavač programů v kulturním
zařízení.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodavač v kiosku
- 522 0, prodavač na trhu - 522 0, prodavač ve stánku - 522 0,
pouliční prodavač potravin - 911 1, pouliční prodavač novin,
kamelot - 911 4.

911 3 Podomní prodavači a obchodní poslíčci

Podomní prodavači a obchodní poslíčci prodávají zboží podomním
způsobem nebo telefonicky.

Příklady pracovních činností:
a) Podomní prodej, podrobné informace o různých druzích zboží nebo
  služeb, o podmínkách  prodeje nebo prodej prostřednictvím
  telefonu.
b) Předvádění vlastností, kvality nebo funkce nabízeného zboží.
c) Zaznamenávání přijatých objednávek a jejich předávání firmě.
d) Roznášení reklamní literatury nebo vzorků.
e) Vybírání poplatků, záloh či splátek.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: podomní
obchodník,  obchodník nabízející  zboží telefonicky, obchodní
poslíček.

911 4 Pouliční prodavači tisku, kameloti (vč. rozvážečů tisku)

Pouliční prodavači tisku, kameloti prodávají různé druhy novin
a časopisů na ulicích nebo na jiných veřejných prostranstvích.

Příklady pracovních činností:
a) Nákup různých novin, časopisů pro další prodej.
b) Nakládání a vykládání kár, aut nebo jiných vozidel, doprava
  zboží na  určené místo na  ulici nebo na  jiné veřejné
  prostranství.
c) Prodej novin a časopisů (vracení neprodaných výtisků).
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pouliční
prodavač novin, kamelot, rozvážeč tisku, rozšiřovatel tisku.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: prodavač novin ve
stánku - 522 0.

Skupina 912 Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci
      poskytující služby na ulici

Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci poskytují
různé služby na ulici, jako  např. čištění bot, mytí oken
automobilů nebo zajišťují různé pochůzky.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: čištění (leštění) bot na
ulicích nebo jiných veřejných prostranstvích; mytí oken automobilů
na ulici; zajišťování pochůzek.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
912 1 Čističi bot
912 9 Jiní nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici

912 1 Čističi bot
Čističi bot obvykle čistí a leští boty přímo na místě na ulici
nebo na jiných veřejných prostranstvích.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání materiálů potřebných pro čištění.
b) Čištění a leštění bot.
c) Přijímání plateb na místě.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: čistič (leštič)
bot.

912 9 Jiní nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici

Jiní nekvalifikovaní pracovníci  poskytující služby na ulici
obvykle myjí okna automobilů, zajišťují pochůzky nebo poskytují
podobné služby přímo na ulici.

Příklady pracovních činností:
a) Získávání materiálů potřebných na mytí.
b) Čištění a leštění oken automobilů apod.
c) Zajišťování pochůzek.
d) Přijímání plateb na místě.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pouliční umývač
oken automobilů, dráteník.

Skupina 913 Pomocníci, uklízeči a pradláci

Pomocníci, uklízeči a pradláci plní různé úkoly v domácnostech,
hotelech,  úřadech, nemocnicích  a jiných  zařízeních, jakož
i v letadlech, vlacích, tramvajích a podobných vozidlech v rámci
úklidu jejich vnitřku a úklidu provozních místností, popř. perou
prádlo a žehlí.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zametání, vysávání, mytí
a leštění podlah, nábytku a jiných předmětů; stlaní postelí; mytí,
žehlení a péči o použité povlečení; pomoc při kuchyňských pracích
nebo při vaření, podávání jídel; ruční praní a mandlování.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
913 1 Pomocníci a uklízeči v domácnostech
913 2 Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelech, nemocnicích
   a jiných zařízeních (vč. úklidu letadel, autobusů, vlaků
   apod.)
913 3 Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů na čištění,
   praní a žehlení - skupina 826).

913 1 Pomocníci a uklízeči v domácnostech
Pomocníci a uklízeči v domácnostech zametají, vysávají, myjí,
žehlí, zajišťují nákupy pro domácnost, připravují jídlo, podávají
je a zajišťují celou řadu úkonů.

Příklady pracovních činností:
a) Zametání, vysávání, leštění a mytí podlah, nábytku, oken.
b) Mytí,  žehlení a  zašívání povlečení  a jiných  textilií
  v domácnostech.
c) Mytí nádobí.
d) Příprava, vaření a podávání jídel a občerstvení v domácnostech.
e) Nákup potravin a jiných potřeb pro domácnost.
f) Plnění souvisejících úkolů.
g) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: pomocník
v domácnosti pro úklid, pomocnice v domácnosti, služka, pomocnice
v domácnosti pro praní a žehlení prádla, pomocnice v domácnosti
pro péči o děti, podomek.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: hotelový uklízeč
- 913 2, uklízeč v letadle - 913 2, ruční pradlák - 913 3,
pouliční metař - 916 2, hospodyně - 512 1.

913 2 Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelech, nemocnicích
   a jiných zařízeních (vč. úklidu letadel, autobusů, vlaků
   apod.)

Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelech, nemocnicích a jiných
zařízeních zajišťují různé úkoly spojené s úklidem interiérů
a jiných  provozních  místností  hotelu,  kanceláří, nemocnic
a podobných zařízení, jakož i s úklidem v letadlech, autobusech
a dalších dopravních prostředcích.

Příklady pracovních činností:
a) Zametání, vysávání, mytí a leštění podlah, nábytku a jiných
  předmětů  v  budovách,  vozech,  autobusech,  tramvajích
  a v letadlech.
b) Stlaní postelí, úklid koupelen, přidělování čistých osušek,
  mýdel apod.
c) Úklid v kuchyních a pomoc při kuchyňských pracích všeobecně,
  a to včetně mytí nádobí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: hotelový
uklízeč, pokojská, kancelářský uklízeč, uklízeč v letadle, uklízeč
v autobusu, uklízeč výrobních prostor, svačinářka.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: domovní uklízeč - 913
1, školník - 914 3, čistič oken - 914 2, metař - 916 2.

913 3 Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů na čištění,
   praní a žehlení - skupina 826)

Ruční pradláci a žehlíři ručně perou, žehlí nebo čistí oděvy,
koberce, obsluhují ruční mandl.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční praní, žehlení a mandlování povlečení, oděvů, látek
  a podobných textilií.
b) Ruční  čištění  oděvů,  látek,  kožených výrobků, koberců
  a podobných předmětů.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: ruční pradlák,
ruční čistič oděvů, ruční žehlíř, obsluha ručního mandlu, ruční
čistič koberců.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pradlák strojní - 826
4, žehlíř strojní - 826 4, chemik prádelny a čistírny (obsluha
strojů a zařízení) - 826 4.

Skupina 914 Domovníci,  školníci, čističi  oken a  pracovníci
      v příbuzných oborech

Domovníci, školníci, čističi oken se starají o činžovní domy,
hotely, kanceláře, kostely a jiné budovy a udržují je v čistotě
a pořádku.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: dohled a účast na úklidu,
jednoduché opravy a údržbu činžovních domů, hotelů, kanceláří,
kostelů a jiných budov, dohled nad klidem a ochranou majetku,
poskytování drobných služeb nepřítomným nájemníkům, jako např.
přebírání  zásilek  jejich  jménem,  poskytování požadovaných
informací návštěvám, čištění oken, výkladů a jiných skleněných
ploch v budovách.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
914 1 Domovníci, správci domu
914 2 Čističi oken
914 3 Školníci vč. školníků údržbářů
914 4 Kostelníci, hrobníci

914 1 Domovníci, správci domu

Domovníci, správci domů se starají o činžovní domy, hotely,
kanceláře, kostely a jiné budovy a udržují případně dohlížejí na
údržbu čistoty a pořádku.

Příklady pracovních činností:
a) Účast     na úklidu, jednoduché opravy a údržba budov včetně
  stávajícího zařízení.
b) Údržba kotlů a ohřívačů, aby byla zajištěna dodávka tepla
  a teplé vody.
c) Udržování klidu a ochrana majetku.
d) Poskytování drobných služeb nepřítomným nájemníkům, jako např.
  přijímání zásilek jejich jménem nebo poskytování požadovaných
  informací návštěvníkům.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: domovník,
domovník údržbář a uklízeč, vrátný, správce domu.

914 2 Čističi oken

Čističi oken čistí okna, výkladní skříně a skleněné pláště budov.

Příklady pracovních činností:
a) Mytí oken nebo skleněných povrchů vodou či různými roztoky.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: čistič oken
v domácnostech, čistič oken v interiérech, čistič oken a pláště
budov.

914 3 Školníci vč. školníků údržbářů

Školníci se starají o školní a jiné budovy určené k výchově
a vzdělávání mládeže, udržují,  případně dohlížejí na údržbu
čistoty a pořádku.

Příklady pracovních činností:
a) Účast na úklidu, jednoduché opravy a údržba budov včetně
  stávajícího zařízení a údržby venkovních prostor školy.
b) Údržba kotlů a ohřívačů, aby byla zajištěna dodávka tepla.
c) Udržování klidu a ochrana majetku.
d) Poskytování drobných služeb.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: školník,
školník údržbář a uklízeč.

914 4 Kostelníci, hrobníci

Kostelníci, hrobníci zajišťují pořádek, údržbu a menší opravy
v kostelech a na hřbitovech.

Příklady pracovních činností:
a) Zajišťování pořádku, úklidu,  případně dohled nad úklidem
  kostelů a jejich okolí, provádění menších oprav, zajišťování
  výzdob kostelů, obsluha zvonu, pomoc duchovním při mších apod.
b) Udržování čistoty hřbitova, úprava hrobových míst, odvážení
  odpadu, kopání hrobů, udržování hřbitovních zařízení, hrobů
  a kobek.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: kostelník,
hrobník, pracovník v pohřební službě (pomocný).

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pracovník v pohřební
službě - 514 5, obstaravatel pohřbů - 514 5.

Skupina 915 Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných
      oborech

Vrátní, nosiči,  poslové a pracovníci  v příbuzných oborech
roznášejí zprávy nebo zboží, nosí zavazadla, hlídají soukromý
majetek, aby zabránili nezákonnému vstupu, krádežím nebo požáru,
vybírají peníze z prodejních automatů a odečítají údaje na
elektroměrech, plynoměrech nebo vodoměrech.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: roznášení zpráv, balíčků
a podobných  věcí  v  rámci  organizace  nebo  mezi různými
organizacemi, do domácností a na jiná místa, nošení zavazadel
především v hotelech, na železničních stanicích nebo na letištích;
plnění funkce vrátného a hlídání majetku; obsluha prodejních
automatů a vybírání peněz z  nich nebo z parkovacích hodin či
z jiných zařízení; odečítání elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
915 1 Poslíčci, nosiči zavazadel a doručovatelé
915 2 Vrátní, hlídači, uvaděči a šatnářky
915 3 Výběrčí peněz z prodejních automatů
915 4 Pracovníci  odečítající  stav  elektroměrů,  plynoměrů
   a vodoměrů
915 9 Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

915 1 Poslíčci, nosiči zavazadel a doručovatelé

Poslíčci, nosiči zavazadel a doručovatelé nosí a doručují zprávy,
balíčky a jiné předměty buď v rámci organizace nebo mezi různými
organizacemi dále do domácností a jinam, nebo nosí zavazadla
zvláště v hotelech, na železničních stanicích a na letištích.

Příklady pracovních činností:
a) Doručování zpráv, balíčků a jiných předmětů.
b) Dodávání různého zboží z a do podniků, obchodů, domácností a na
  jiná místa.
c) Nošení a doručování zavazadel v hotelech, na železničních
  stanicích4, na letištích a jinde.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: poslíček,
hotelový zřízenec poslíček, doručovatel zásilek, nosič zavazadel,
nosič golfových holí. Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde:
poštovní doručovatel - 414 2, doručovatel telegramů - 414 2.

915 2 Vrátní, hlídači, uvaděči a šatnářky

Vrátní a hlídači hlídají vchody do činžovních a jiných domů,
parkoviště, divadla, kina a jiné majetky, aby zabránili krádežím,
požárům a jiným nebezpečím.

Uvaděči a šatnářky uvádějí diváky na jejich místa, hlídají jejich
kabáty apod.

Příklady pracovních činností:
a) Obsluha vchodů hotelů, pomoc hostům se zavazadly, klíči nebo
  dle potřeby  poskytování informací (především  při jejich
  příjezdu a odjezdu).
b) Obsluha vchodů činžovních a jiných domů, kontrola návštěvníků
  a poskytování požadovaných informací.
c) Hlídání budov a jiného majetku z důvodu ochrany před krádežemi,
  požáry a dalšími nebezpečími.
d) Uvádění osob (v divadlech, soudních síních, na sportovištích
  a podobných podnicích).
e) Dohled a zajišťování provozu v šatnách.
f) Péče o toalety na veřejných místech.
g) Hlídání parkovišť.
h) Obsluha světel a signalizačního zařízení majáků.
i) Plnění souvisejících úkolů.
j) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání  zařazených do této  podskupiny: vrátný,
hotelový vrátný, hlídač, hlídač na parkovišti, hlídač v muzeu,
hlídač  majáku,  šatnářka,  uvaděčka  v  kulturním zařízení,
toaletářka.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obchůzkář - 516 2,
tělesný strážce - 516 9, plavčík, hlídač v oboře - 516 9.

915 3 Výběrčí peněz z prodejních automatů

Výběrčí peněz z prodejních  automatů se starají o prodejní
automaty, vybírají z nich peníze stejně jako z parkovacích hodin
a dalších podobných zařízení.
Příklady pracovních činností:
a) Doplnění  zboží,  kontrola  funkčnosti  a  vybírání peněz
  z prodejních automatů.
b) Vybírání peněz z parkovacích hodin a podobných zařízení.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: výběrčí známek
z prodejních automatů, výběrčí peněz z prodejních automatů, třídič
mincí.

915 4 Pracovníci  odečítající  stav  elektroměrů,  plynoměrů
   a vodoměrů

Pracovníci  v  této  podskupině  odečítají stav elektroměrů,
plynoměrů, vodoměrů a měřičů dálkového topení.

Příklady pracovních činností:
a) Odečítání elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů a jiných zařízení
  měřicích spotřebu energií.
b) Plnění souvisejících úkolů.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pracovník
odečítající  stav  elektroměrů,  pracovník  odečítající  stav
plynoměrů,  pracovník  odečítající  stav  vodoměrů, pracovník
odečítající stav měřičů dálkového topení.

915 9 Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje ostatní pracovníky příbuzných oborů,
kteří nejsou uvedeni jinde ve skupině 915 - Vrátní, nosiči,
poslové a pracovníci v příbuzných oborech. Spadají sem například
lepiči plakátů, obchůzkáři veřejného plynového osvětlení apod.

Skupina 916 Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných
      oborech

Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech sbírají
odpadky v budovách, na dvorech, na ulicích a na jiných veřejných
prostranstvích, nebo uklízejí ulice, veřejné toalety a jiná
veřejná místa. Někteří provádějí pomocné práce v domácnostech nebo
organizacích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: sběr, nakládání a vykládání
odpadků, zametání ulic, parků a jiných veřejných prostranství,
vykládání uhlí nebo dřeva a jeho skládání do sklepů v domácnostech
nebo v podnicích, štípání palivového dříví, nošení vody, klepání
koberců a plnění souvisejících úkolů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
916 1 Sběrači odpadků, popeláři
916 2 Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů apod. zařízení
916 9 Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
   (např. vykládání, skládání uhlí, dřeva apod.)

916 1 Sběrači odpadků, popeláři

Sběrači odpadků, popeláři sbírají, odstraňují a odvážejí odpadky
z budov, dvorů, ulic a jiných veřejných prostranství.

Příklady pracovních činností:
a) Sběr odpadků a jejich ukládání do větších zásobníků.
b) Nakládání odpadků na vozidla.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: dělník pro
čištění města, sběrač odpadků, popelář.

916 2 Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů apod. zařízení

Pracovníci v této podskupině zametají a čistí ulice, parky,
letiště, železniční stanice a  jiná veřejná prostranství či
provádějí čištění kanalizačních zařízení, stok, veřejných záchodků
a žump.

Příklady pracovních činností:
a) Zametání ulic, parků, letišť, železničních stanic, stanic metra
  a podobných veřejných prostranství.
b) Čištění veřejných záchodků, žump, kanálů a podobných zařízení.
c) Odstraňování sněhu.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pouliční metař,
metař v parku, čistič kanálů, čistič záchodů, čistič žump a stok,
pomocný dělník hygienické služby, dezinfektor, dezinsektor.

916 9 Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení
   (např. vykládání, skládání uhlí, dřeva apod.)

Tato podskupina zahrnuje ostatní pracovníky, kteří nejsou uvedeni
jinde ve skupině 916  Sběrači odpadků, metaři a pracovníci
v příbuzných oborech. Měli by do ní spadat pracovníci provádějící
různé pomocné práce jako např.: vykládání a skládání uhlí a dříví
do sklepů, klepání koberců apod.

Příklady pracovních činností:
a) Vykládání uhlí nebo dřeva a jeho skládání do sklepů soukromých
  domácností nebo organizací.
b) Sekání palivového dříví a     jeho skládání.
c) Ruční klepání koberců.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pomocný dělník
ve spalovně, nosič uhlí, nekvalifikovaný pracovník při čištění
města.

  TŘÍDA 92 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ,
      LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ A PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví,
rybářství a v příbuzných oborech většinou provádějí jednoduché
a rutinní práce v zemědělství, lesnictví, rybářství a při lovu za
využití jednoduchých ručních nástrojů a často i fyzické síly.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kopání, práci s lopatou,
nakládání, vykládání,  tlačení a tahání,  skládání, hrabání,
hnojení, zalévání, pletí, česání ovoce, sběr zeleniny a rostlin,
krmení zvířat, čištění chlévů a zemědělských pozemků, čištění lesa
a lesních porostů.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy spadá do následující skupiny:
921 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví,
  rybářství a myslivosti

Skupina 921 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
      lesnictví, rybářství a myslivosti

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v této poskupině provádějí
většinou jednoduché a rutinní práce v zemědělství, lesnictví,
rybářství, myslivosti za využití jednoduchých ručních nástrojů
a často i fyzické síly.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kopání, práci s lopatou,
nakládání, vykládání, tlačení, tahání, skládání, hrabání, hnojení,
zalévání, pletí, česání ovoce, sběr zeleniny a jiných rostlin,
krmení zvířat, čištění chlévů a zemědělských pozemků, čištění lesa
a lesních porostů; provádění jednoduchých úkonů v rybářství;
kopání  jam,  hlídání  a  plnění  jiných jednoduchých úkonů
souvisejících s myslivostí a lovem.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
921 1 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství
921 2 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v lesnictví
921 3 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v rybářství
921 4 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v myslivosti
921 1 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství pomáhají při
různých pracích v zemědělství.

Příklady pracovních činností:
a) Kopání a práce s lopatou při čištění výkopů apod.
b) Nakládání, vykládání, tlačení, tahání různých materiálů.
c) Hrabání a obracení sena a stavění kupek.
d) Zalévání a pletí.
e) Česání ovoce, sběr zeleniny a různých plodin.
f) Pomoc při pěstování, sklízení a při práci v zemědělství.
g) Krmení a napájení zvířat a čištění chlévů.
h) Plnění souvisejících úkolů.
i) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: zemědělský
sezónní pracovník, manipulační dělník v zemědělství, česáč, sběrač
ovoce, pomocník při žních, pastýř, pastevec, honák.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde: kvalifikovaný
zemědělský dělník v rostlinné výrobě - 611 1, kvalifikovaný
zemědělský dělník pěstitel - 611 5, kvalifikovaný zemědělský
dělník v zahradnictví - 611 3.

921 2 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v lesnictví

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v lesnictví pomáhají při různých
pracích v lesnictví.

Příklady pracovních činností:
a) Vykopávání pařezů.
b) Tahání, tlačení a skládání nařezaných kmenů a polen.
c) Čištění lesa.
d) Zalévání, ošetřování, ruční poprašování a podobné pomocné práce
  v lesních školkách.
e) Plnění souvisejících úkolů.
f) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pomocný lesní
dělník  při těžbě  dřeva, manipulační  dělník v  lesnictví,
nekvalifikovaný pracovník v lesnictví.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: kvalifikovaný lesní
dělník - 614 2.

921 3 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v rybářství

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v rybářství provádějí celou řadu
jednoduchých úkonů, pomáhají při práci související s chovem ryb.

Příklady pracovních činností:
a) Čištění jezer, krmení chovných ryb.
b) Plnění jiných jednoduchých úkonů v souvislosti s chovem ryb.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
- nekvalifikovaný pracovník v rybářství,
- pomocný rybářský dělník při výlovu.

Některá  příbuzná  zaměstnání  zařazená  jinde: kvalifikovaný
pracovník zaměřený na chov ryb a jiných vodních živočichů - 615
1, rybář - 615 2.

921 4 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v myslivosti

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v myslivosti provádějí celou
řadu jednoduchých úkonů souvisejících s myslivostí a lovem.

Příklady pracovních činností:
a) Kopání jam, hlídání, pomoc při krmení zvěře.
b) Plnění jiných jednoduchých úkolů v souvislosti s myslivostí
  a lovem.
c) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: nekvalifikovaný
pracovník v myslivosti, pomocník při lovu zvěře.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: myslivec - 615 3,
lovec - 615 3, stopař - 615 3.

   TŘÍDA 93 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI V DOLECH
     A LOMECH, V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, V DOPRAVĚ
           A V PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Pomocní  a nekvalifikovaní  pracovníci v  dolech a  lomech,
v průmyslu, stavebnictví, v dopravě  a v příbuzných oborech
provádějí jednoduché a rutinní práce v těchto odvětvích za využití
jednoduchých ručních nástrojů a velmi často i fyzické síly.

Náplň práce dělníků v této třídě obvykle zahrnuje: kopání, práci
s lopatou,  zdvihání,  posunování,  nakládání,  vykládání,
odstraňování nepotřebných výztuh v dolech a lomech, rozhazování
štěrku, nošení cihel a plnění podobných úkonů na stavbách silnic,
přehrad nebo budov, plnění jednoduchých úkonů ve výrobě včetně
jednoduchých ručních úkonů při výrobě dílů, při níž nejsou přesně
definována pravidla; ruční balení, manipulaci s náklady; přepravu
cestujících nebo zboží na vozidlech poháněných lidskou silou.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
931 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech, ve
  stavebnictví a v příbuzných oborech
932 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě)
933 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dopravě, ve skladě, vazači
  břemen a ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci jinde
  neuvedení

Skupina 931 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech,
      ve stavebnictví a v příbuzných oborech

Pomocní a  nekvalifikovaní dělníci v  dolech a lomech,  ve
stavebnictví a v příbuzných oborech provádějí jednoduché a rutinní
práce v  dolech a lomech nebo  ve stavebnictví za využití
jednoduchých ručních nástrojů a často i fyzické síly.

Náplň práce dělníků v této skupině obvykle zahrnuje: kopání, práci
s lopatou,  zdvihání,  posunování,  nakládání,  vykládání,
odstraňování nepotřebných výztuží v dolech a lomech, kopání křídy,
hlíny, štěrku nebo písku v otevřených jamách; práce na demolicích,
nošení cihel a plnění podobných jednoduchých úkonů na stavbách
silnic, přehrad nebo budov.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
931 1 Pomocní a  nekvalifikovaní dělníci v  dolech a lomech
   a v příbuzných oborech (těžba ropy)
931 2 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách a údržbě
   silnic, přehrad a na podobných stavbách
931 3 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách budov
931 4 Figuranti v zeměměřictví  a pomocníci při geodetických
   a kartografických pracích (v terénu)
931 5 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci při geologickém a jiném
   průzkumu

931 1 Pomocní a  nekvalifikovaní dělníci v  dolech a lomech
   a v příbuzných oborech (těžba ropy)

Dělníci v této podskupině provádějí jednoduché a rutinní úkony
v dolech a lomech a při těžbě ropy.

Příklady pracovních činností:
a) Odstraňování nepotřebných ocelových a dřevěných výztuh v dolech
  a lomech.
b) Kopání křídy, hlíny, štěrku nebo písku v otevřených jamách.
c) Odstraňování různých překážek podle instrukcí.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pomocný dělník
hlubinné těžby (v dolech), pomocný dělník v lomech, kopáč kopající
křídu, hlínu, štěrk a písek, pomocný dělník těžby ropy a plynu,
mazač rypadel a ostatních důlních zařízení .

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: horník - 711 1, lamač
při těžbě rud (převážně ruční) - 711 2.

931 2 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách a údržbě
   silnic, přehrad a na podobných stavbách

Dělníci v této podskupině plní jednoduché a rutinní úkoly při
výstavbě a údržbě silnic, přehrad a podobných staveb.

Příklady pracovních činností:
a) Kopání a zaplňování jam a příkopů, rozhazování štěrku a jiných
  materiálů i plnění dalších úkolů souvisejících s výstavbou nebo
  údržbou železničních svršků a silnic.
b) Přinášení cihel a malty zedníkům nebo jiná pomoc na stavbách
  přehrad a podobných stavbách.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pomocný dělník
na stavbách a údržbě silnic, přehrad, hrází, pomocný dělník údržby
vodních toků, pomocný dělník meliorační, pomocný kladeč potrubí.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: pokladač odvodňovacích
drenáží - 712 9, kvalifikovaný kladeč kanalizačního potrubí - 712
9.

931 3 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách budov

Dělníci v této podskupině provádějí jednoduché a rutinní úkony na
stavbě budov.

Příklady pracovních činností:
a) Čištění použitých cihel a plnění jiných jednoduchých úkolů
při demolici.
b) Odstraňování různých překážek podle příkazů.
c) Nošení cihel a malty zedníkovi na stavbě.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: manipulační
dělník na stavbách budov, pomocný dělník hlavní stavební výroby,
pomocný dělník při demolici.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde : zedník - 712 2,
stavební údržbář     budov - 712 9.

931 4 Figuranti v zeměměřičství a pomocníci při geodetických
   a kartografických pracích (v terénu)

Pracovníci v této podskupině provádějí různé jednoduché pomocné
práce v zeměměřictví a při geodetických a kartografických pracích
v terénu.

Příklady zaměstnání zařazených  do této podskupiny: figurant
v zeměměřictví, manipulační dělník v zeměměřictví, nekvalifikovaný
pracovník při geologických a kartografických pracích.

931 5 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci při geologickém a jiném
   průzkumu

Pracovníci v této podskupině provádějí různé pomocné přípravné,
manipulační a dokončovací práce při geologickém a jiném průzkumu.

Příklady pracovních činností:
a) Jednoduché přípravné, manipulační a dokončovací práce.
b) Ruční práce při přípravě a likvidaci průzkumných pracovišť.
c) Výroba běžných výplachů pro vrtné soupravy, výplachových směsí
  mísením, měřením kvality.
d) Plnění souvisejících úkolů.
e) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: pomocný dělník
v geologickém průzkumu.

Skupina 932 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve
      výrobě)

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) plní
jednoduché a rutinní úkoly ve výrobě za využití jednoduchých
ručních nástrojů a často i fyzické síly, nebo třídí výrobky
a provádějí jednoduché montážní úkony.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: jednoduché montážní úkony při
výrobě dílů, zdvihání, nošení, posunování, vykládání, nakládání,
praní surových materiálů nebo mytí výrobků, údržbu zařízení, ruční
balení.

Dohled nad ostatními pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
931 1 Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci
   (jednoduché ruční úkony)
932 2 Ruční baliči a pytlovači
932 3 Dělníci nádvorní skupiny
932 1 Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci
   (jednoduché ruční úkony)

Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci provádějí
jednoduché třídění výrobků nebo jednoduchou ruční montáž.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční třídění výrobků a dílů.
b) Jednoduché montážní úkony.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: manipulační
dělník v průmyslu (ve výrobě), pomocný montážní dělník, mazač
strojů a zařízení, pracovník lidové technické zábavy (pomocný).

Některá příbuzná zaměstnání  zařazená jinde: montážní dělník
automobilových motorů - 828 1, montážní dělník elektrických
zařízení - 828 2, montážní dělník elektronického zařízení - 828
3, montážní dělník výrobků z kovů, plastů, pryže - 828 4, montážní
dělník výrobků ze dřeva (vč. kombinací s jinými materiály) - 828
5.

932 2 Ruční baliči a pytlovači

Ruční baliči a pytlovači balí ručně materiály nebo jiné výrobky
a plní celou řadu různých jednoduchých rutinních úkolů ve výrobě.

Příklady pracovních činností:
a) Ruční balení materiálů a výrobků do beden, pytlů, kartonů, sudů
  a jiných nádob pro přepravu a skladování.
b) Přesouvání, zdvihání, přeprava, nakládání, vykládání, praní
  surovin, mytí výrobků v různých průmyslových podnicích, drobné
  opravy, údržba.
c) Plnění souvisejících úkolů.
d) Dohled nad ostatními pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny: ruční balič,
ruční balič - pytlovač, ruční balič - plnič lahví (pomocný),
nekvalifikovaný pracovník při balení a pytlování.

Některá příbuzná zaměstnání zařazená jinde: obsluha balicího
stroje - 829 0, obsluha etiketovacího stroje - 829 0, obsluha
plnicího, zátkovacího zařízení - 829 0.

932 3 Dělníci nádvorní skupiny

Dělníci v této podskupině plní různé pomocné práce v podniku,
závodě apod., např. pomáhají při úpravě a údržbě prostředí
podniku.

Skupina 933 Pomocní a nekvalifikovaní  dělníci v dopravě, ve
      skladě,  vazači  břemen  a  ostatní  pomocní
      a nekvalifikovaní pracovníci jinde neuvedení

Dělníci v této skupině řídí kola a podobná vozidla, řídí potahy,
zemědělská a jiná zařízení a ručně manipulují s náklady.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení kol a podobných
vozidel (povozů) při přepravě cestujících nebo zboží, řízení
strojů poháněných zvířaty, manipulaci s náklady.

Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
933 1 Řidiči vozidel poháněných ručně nebo nožně
933 2 Obsluha povozů a zařízení poháně