Opatření ze dne 15.12.2004, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

29.12.2004 | Sbírka:  8/2004 (CBN) | Částka:  23/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/2003 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2005 (CBN)
8/2004
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 15. PROSINCE 2004,
KTERÝM SE STANOVÍ METODIKA K SESTAVOVÁNÍ VÝKAZŮ PŘEDKLÁDANÝCH ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) (dále jen "banka") sestavují výkazy s přiřazenými datovými soubory stanovené opatřením České národní banky3) (dále jen "předkládané výkazy") podle metodiky pro sestavování výkazů využívající metodických nástrojů metainformačního systému (dále jen "nástroje metainformačního systému").
(2) Tímto opatřením se pro metodiku sestavování předkládaných výkazů stanoví:
a) metodický popis datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům včetně metodického vymezení obsahu a parametrů vykazovaných údajů,
b) kontrolní vazby mezi údaji v jednotlivých předkládaných výkazech a mezi údaji různých předkládaných výkazů (dále jen "kontrola"),
c) nástroje metainformačního systému a jejich konkretizace použité pro popis datových souborů a kontrol,
d) ostatní metodické podmínky pro sestavování a předkládání výkazů.
§ 2
(1) Při sestavování výkazů a vytváření příslušných datových souborů používají banky tyto nástroje metainformačního systému:
a) informační prvky,
b) parametry,
c) číselníky a domény nad číselníky,
d) datové typy a domény nad datovými typy,
e) datové oblasti,
f) datové soubory,
g) jednovýkazové a mezivýkazové kontroly,
h) kontroly časových řad.
(2) Metodické popisy datových souborů pro předkládané výkazy s připojenými jednovýkazovými kontrolami, mezivýkazové kontroly a příslušná konkretizace ostatních nástrojů metainformačního systému (dále jen "metodika") jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
(3) Součástí metodického popisu datového souboru je grafické znázornění struktury datového souboru se specifikací
a) údajů vykazovaných bankou,
b) údajů nevykazovaných bankou z důvodu sdílení údajů v rámci daného výkazu nebo několika výkazů, dopočítávání údajů Českou národní bankou nebo nesledování údajů v daném výkazu.
(4) Pro automatizaci přípravy předávacích datových souborů4) použijí banky elektronický ekvivalent metodiky, který obdrží od České národní banky formou elektronické zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB" odpovídající normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT).
§ 3
(1) Banky při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodickým popisem příslušných datových souborů a za
a) dodržení jednovýkazových kontrol stanovených pro jednotlivé výkazy a jim příslušné datové soubory,
b) dodržení mezivýkazových kontrol stanovených pro skupiny vzájemně provázaných výkazů a datových souborů, popřípadě pro údaje daného výkazu sestaveného k různým termínům,
c) soulad hodnot výkazů s předchozími údaji příslušné časové řady s výjimkou odůvodněných případů.
(2) Česká národní banka při přejímce výkazů informační službou České národní banky ověřuje splnění formálních náležitostí datových souborů, dodržení stanovených formátů hodnot údajů a splnění kontrol druhu chyba, podezření na chybu nebo upozornění (část 1 přílohy tohoto opatření) a kontrol časových řad. Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka prostřednictvím aplikace pro sběr dat potvrdí vykazujícímu subjektu jejich přijetí, jinak postupuje podle zvláštního právního předpisu5). V případě odmítnutí nebo pozastaveného přijetí výkazu v důsledku nedodržení stanovených kontrol druhu chyba nebo podezření na chybu provede vykazující banka opravu nesprávných a neúplných výkazů a opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance nebo potvrdí platnost dat výkazu s pozastaveným přijetím.
(3) Po přijetí výkazu informační službou České národní banky provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb včetně podmínek uvedených v informativních kontrolách. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku prověrky dodržení kontrol druhu upozornění a informativní (část 1 přílohy tohoto opatření) a dalších logických vazeb může Česká národní banka požádat banku o vysvětlení zjištěných nesrovnalostí, popřípadě o zaslání opravy5).
(4) Pokud vykazující subjekt dodatečně zjistí, že údaje dříve přijatého výkazu nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a při zaslání opravených výkazů uvědomí o obsahu a velikosti oprav Českou národní banku.
§ 4
(1) Banky čerpají údaje potřebné pro sestavení předkládaných výkazů ze svých informačních systémů, zejména ze svého účetnictví, podle definic ukazatelů a jim přiřazených účtů, účtových skupin nebo účtových tříd uvedených v popisech příslušných informačních prvků. Při sestavování předkládaných výkazů dodržují přiměřeně k jejich povaze metodiku účetnictví a pravidla pro sestavování účetní závěrky stanovené zvláštními právními předpisy6) a jde-li o banky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, stanovené mezinárodními účetními standardy7). V případech, které nejsou upraveny zvláštními právními předpisy, postupují banky podle mezinárodních účetních standardů7), pokud není v metodickém popisu datového souboru v části 2 přílohy tohoto opatření stanoveno jinak.
(2) Pro zachycení vazby údajů výkazů na účetnictví jsou použity v popisech informačních prvků kódy účtových tříd, účtových skupin a syntetických účtů stanovené k tomuto účelu Českou národní bankou (část 9 přílohy tohoto opatření) v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce8).
(3) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí9) v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví6) a mezinárodními účetními standardy7).
(4) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky ve smyslu zvláštního právního předpisu10) použijí banky plnou nebo poměrnou metodu konsolidace podle mezinárodních účetních standardů s uplatněním stejných účetních metod v rámci regulovaného konsolidačního celku. Údaje za regulované konsolidační celky vykazují banky v souladu s mezinárodními účetními standardy7), pokud není v metodickém popisu datového souboru v části 2 přílohy tohoto opatření stanoveno jinak.
(5) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví6) a mezinárodními účetními standardy7), pokud není v úplných popisech datových souborů stanoveno jinak. Pro oceňování úvěrů, vkladů a stanovených druhů cenných papírů ve výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a VT(ČNB)1-12 a ve výkazech řady VST a VUS používají banky statistickou nominální hodnotu podle číselníku BA0086 uvedeného v části 6 přílohy tohoto opatření.
(6) Přepočet údajů v cizích měnách na vykazované údaje v české měně provádějí banky podle zvláštního předpisu11) a sdělení Ministerstva financí České republiky a České národní banky12) směnnými kursy devizového trhu. Banky použijí pro přepočet kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kursy devizového trhu, použijí banky kursy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu, případně postupují podle zvláštního právního předpisu13).
§ 5
(1) Při zařazování údajů pod rezidenty a nerezidenty pro účely sestavení předkládaných výkazů postupují banky podle tohoto odstavce a číselníku BA0036 uvedeného v části 6 přílohy tohoto opatření, pokud není v metodických popisech datových souborů v části 2 přílohy stanoveno jinak. Pod nerezidenty se zařazují zejména tyto finanční nástroje a jiná aktiva a pasiva:
a) vklady a úvěry přijaté od nerezidentů a ostatní závazky vůči nerezidentům,
b) vklady uložené u nerezidentů, úvěry poskytnuté nerezidentům a ostatní pohledávky za nerezidenty,
c) cenné papíry emitované nerezidenty,
d) bankovky a mince v cizí měně,
e) zlato,
f) hodnoty k inkasu od nerezidentů,
g) budovy a pozemky vlastněné rezidenty v zahraničí,
h) spotové a pevné termínové operace a opce uzavřené s nerezidenty,
i) přísliby, akreditivy, záruky (včetně směnečných) a zástavy přijaté od nerezidentů nebo poskytnuté nerezidentům.
(2) Údaje o aktivech a pasivech, které se týkají poboček a jiných organizačních složek tuzemských bank v zahraničí, zařazují banky v předkládaných výkazech pod nerezidenty. Obdobně pobočky zahraničních bank v České republice vykazují pod nerezidenty závazky a pohledávky vůči centrálám v zahraničí.
(3) Při zařazování údajů o pohledávkách a závazcích banky vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie vyjma České republiky, používají banky pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky, používají banky pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
(4) Dnem sestavení výkazu, který je v popisech datových souborů označen jako "Stav ke dni", se rozumí:
a) u výkazů s údaji pouze za skutečnost poslední kalendářní den sledovaného období,
b) u výkazů řady P a výkazu E(ČNB)9-01 dny stanovené v popisu datového souboru v úvodní slovní charakteristice daného souboru,
c) u výkazů řady BD při předkládání na vyžádání den stanovený sekcí bankovní regulace a dohledu České národní banky.
§ 6
Pro identifikaci údajů prostřednictvím nástrojů metainformačního systému v komentářích, které banky uvádějí k údajům ve zprávách s předávacími datovými soubory, zaslaných České národní bance podle zvláštního předpisu14) použijí banky způsob zápisu identifikátoru vycházející ze způsobu zápisu jednovýkazových kontrol v sémantickém tvaru podle části 2 přílohy tohoto opatření. Identifikátory údajů, k nimž se vztahují příslušné komentáře, se zapisují ve tvaru "Kód informačního prvku (kód parametru 1. konkretizace hodnoty parametru, . kód parametru n.konkretizace hodnoty parametru)". V závorce se uvádějí pouze dimenzionální parametry příslušné datové oblasti vymezující její strukturu. Pro konkretizaci parametru lze podle potřeby využít položku nebo doménu číselníku nebo hodnotu použitou pro konkretizaci datového typu.
§ 7
Právnické osoby, kterým zanikla bankovní licence, a pobočky zahraničních bank po zániku bankovní licence udělené pro ně příslušným zahraničním bankám, které předkládají výkazy České národní bance podle zvláštního předpisu15), sestavují tyto výkazy podle metodiky a ostatních metodických podmínek pro sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením.
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 4 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
tel. 224 414 446
Příloha
Část 1:
Vymezení použitých nástrojů metainformačního systému
Pro metodický popis výkazů a k nim přiřazených datových souborů se v této příloze používají jako nástroje formalizovaného popisu objekty metainformačního systému Bankovního informačního systému. Každý objekt metainformačního systému je určen svým kódem a názvem a podrobněji specifikován slovním popisem a dalšími znaky, jako např. vztahem k jiným objektům, vazbou na účetnictví, typem a délkou hodnoty.
A. Objekty metainformačního systému
1) Informační prvek, který představuje informační jednotku zpracovávanou informačním systémem. V metodickém popisu datových souborů informační prvek definuje určitý ekonomický pojem používaný v bankovnictví a popisuje jemu přiřazený ukazatel. Každému informačnímu prvku je přiřazena určitá sada parametrů pro podrobnější specifikaci vlastností údajů, které jsou odvozeny od daného informačního prvku. Popis údajů obsažených v datovém souboru je proveden stanovením konkrétních hodnot parametrů pro informační prvky přiřazené k datovému souboru. V případě, že přímo u informačního prvku jsou konkretizovány konstantními hodnotami některé parametry z dané sady parametrů, vznikne sekundární informační prvek, odvozený od původního primárního informačního prvku. Sekundární informační prvky jsou označeny složenými kódy odvozenými od příslušných primárních informačních prvků. Popis informačních prvků v závislosti na povaze popisovaného ukazatele obsahuje obvykle vymezení jeho vazby na účetnictví.
2) Parametr, který charakterizuje určitou vlastnost (atribut) informačního prvku nebo datového souboru. Hodnoty vlastností charakterizovaných prostřednictvím parametrů jsou stanoveny číselníky nebo datovými typy, které jsou přiřazeny k jednotlivým parametrům. Konkretizace hodnot parametrů u informačních prvků je provedena pomocí položek a domén číselníků nebo domén nad datovými typy, které jsou spojeny s předřazenými operátory určujícími charakter konkretizace podle bodu 5 této části přílohy.
3) Číselník, který představuje účelově definovaný seznam objektů stejného typu - položek číselníku. Číselník vymezuje platný obor přípustných hodnot, jichž může parametr přiřazený k číselníku nabývat. Číselník může mít hierarchickou strukturu, která je popsána pomocí součtových položek (nadřízená úroveň) a elementárních položek (podřízená úroveň) obsažených v doménách odpovídajících součtovým položkám. Součtové položky číselníků jsou označeny kódem začínajícím znaky "S--". Při statické konkretizaci parametru položkou číselníku je před kód položky předřazen operátor "Položka" (alternativně označovaný znakem "=").
4) Datový typ, který představuje množinu hodnot využívaných pro určení oboru přípustných hodnot parametrů v případech, kdy k parametru nelze přiřadit číselník nebo k němu není přiřazen číselník uvedený v této příloze. Ve spojení s informačním prvkem nebo parametrem stanoví typ, formát a délku hodnot údajů v datovém souboru a případně i jejich měrnou jednotku; v některých případech (pro identifikační číslo organizace a pro rodné číslo) stanoví i logickou kontrolu struktury hodnot.
5) Doména, která je účelově vytvořeným seskupením (zpravidla podmnožinou) objektů číselníku nebo datového typu. Představuje soubor hodnot, které parametr v dané konkretizaci nabývá nebo může nabýt podle použitého operátoru předřazeného doméně. Doména k číselníku je obecně definována ve formě výčtu vybraných elementárních nebo ;součtových položek podle bodu 3 položky domény přitom mohou mít hierarchické uspořádání. Doména k datovému typu je definována jako interval nad zvolenou množinou hodnot datového typu.
Jako operátory domén nad číselníky jsou používány:
a) operátor "Výčet" (alternativně označovaný znakem "V" nebo "v"), označující použití všech prvků domény při statické konkretizaci parametru doménou číselníku,
b) operátor "Několik" (alternativně označovaný znakem "M" nebo "m"), označující použití jednoho nebo více prvků domény při dynamické konkretizaci parametru doménou číselníku,
c) operátor "Existuje" (alternativně označovaný znakem "E" nebo "e"), označující použití právě jednoho prvku domény při konkretizaci parametrů doménou číselníku - pouze pro účel stanovení vykazovací povinnosti u datového souboru nebo informačního prvku.
Jako operátory domén nad datovými typy jsou používány:
a) operátor "Existuje" (alternativně označovaný znakem "E"), označující použití právě jednoho prvku domény při statické konkretizaci parametru doménou datového typu - pouze pro účel stanovení vykazovací povinnosti u datového souboru,
b) operátor "Suma / Agregace" (alternativně označovaný znakem "s"), označující použití součtu hodnot domény při statické konkretizaci parametru doménou datového typu,
c) operátor "Několik" (alternativně označovaný znakem "M" nebo "m"), označující použití jednoho nebo více prvků domény při dynamické konkretizaci parametru doménou datového typu.
6) Datová oblast, která představuje konzistentně popsanou množinu údajů odvozených od informačních prvků, jež ze zvoleného hlediska sledování spolu věcně souvisejí a umožňují získat požadované informace. Informační prvky mohou být v datové oblasti hierarchicky uspořádány. Datová oblast je základním objektem pro metodický popis údajů a stanovení struktury datového souboru. Struktura datové oblasti bývá kromě přiřazených informačních prvků tvořena sadou dimenzionálních parametrů, které mohou nabýt nejméně dvou hodnot, tj. konkretizovaných pomocí domén nad číselníky nebo datovými typy s platností pro datovou oblast jako celek.
7) Datový soubor, který představuje konkrétní seskupení datových oblastí, zpravidla se silnějšími věcnými a formálními vazbami, které je metodicky popisováno a informačním systémem v určitých fázích zpracováváno jako celek. Datové soubory jsou obvykle členěny do několika částí, které seskupují věcně související datové oblasti přiřazené datovému souboru do logických celků. Pro automatizované zpracování výkazu je datový soubor členěn do matic odpovídajících datovým oblastem.
Grafické znázornění struktury v metodickém popisu datového souboru uvedeném v této příloze obsahuje specifikaci:
a) údajů vykazovaných bankou, pro které jsou políčka v grafickém znázornění struktury bez doplňkového vnitřního popisu,
b) údajů sdílených v rámci daného výkazu nebo několika výkazy, které jsou v grafickém znázornění struktury označeny odkazem na příslušné datové oblasti,
c) údajů dopočítávaných Českou národní bankou v rámci zobrazené struktury datového souboru při přijetí výkazu, které jsou v grafickém znázornění struktury označeny slovem "Dopočet",
d) údajů nesledovaných Českou národní bankou v daném výkazu (tj. údajů bez věcné náplně, nepřípustných, nevykazovatelných vykazujícím subjektem nebo nepožadovaných), které jsou v grafickém znázornění struktury označeny křížkem.
8) Kontrola, která představuje požadovaný matematický nebo logický vztah nebo soubor vztahů mezi údaji v datových souborech a příslušných výkazech. Kontroly jsou stanoveny a při přejímání datových souborů nebo výkazů uplatňovány jako:
a) jednovýkazové kontroly, určené pro kontrolu vzájemných vazeb údajů v rámci jednoho výkazu, resp. odpovídajícího datového souboru, nebo pro kontrolu nevykázání hodnot údajů s nepovolenou kombinací parametrů, s výlučnou příslušností kontrol k tomuto datovému souboru (a tvořící proto neoddělitelnou část jeho celkového popisu),
b) mezivýkazové kontroly, určené pro kontrolu mezivýkazových vazeb údajů skupiny vzájemně provázaných výkazů, resp. odpovídajících datových souborů. Každá mezivýkazová kontrola je formálně přiřazena ke zvolenému datovému souboru z této skupiny s platností pro všechny datové soubory provázané danou mezivýkazovou kontrolou; případná chyba objevená kontrolou může být způsobena chybnou hodnotou resp. chybnými hodnotami v kterémkoliv datovém souboru skupiny. Do mezivýkazových kontrol jsou zařazeny i kontroly sledující vztahy mezi údaji jednoho výkazu sestaveného k různým termínům. V metodice a při provádění jednovýkazových a mezivýkazových kontrol jsou využívány následující druhy kontrol:
1. chyba (označená "err"), při jejímž nesplnění jsou vykázané údaje jednoznačně považovány za nesprávné a jejich převzetí je Českou národní bankou odmítnuto,
2. podezření na chybu (označená "expl"), při jejímž nesplnění existují určité nesrovnalosti ve vykázaných údajích a banka je požádána o potvrzení správnosti nebo opravu dat,
3. upozornění (označená "warn"), při jejímž nesplnění existují určité pochybnosti o správnosti nebo přesnosti vykázaných údajů, ale dodané údaje jsou formálně považovány za správné s možností dodatečného ověření podle § 3 odst. 2 tohoto opatření,
4. informativní (označená "inf"), se zvláštním režimem provádění podle § 3 odst. 2 tohoto opatření.
Jednotlivé kroky kontrol druhů 1, 2 a 3 jsou v tomto opatření uvedeny ve dvou věcně si odpovídajících zápisech, a to:
1. sémantický tvar kroků kontroly, jako syntakticky přesně definovaný kontrolní výraz vyjádřený sémantickým zápisem s využitím příslušných objektů metainformačního systému a s uvedením přípustné odchylky pro účely automatizované přípravy a kontroly dat příslušných předávacích datových souborů,
2. uživatelský tvar kroků kontroly, jako kontrolní výraz navazující na příslušné řádky nebo sloupce grafického znázornění struktury podle části 2 přílohy a § 2 odst. 3 tohoto opatření. Informativní kontroly jsou zapsány formou volného nebo částečně formalizovaného textového popisu matematicky správného nebo logicky odpovídajícího vztahu vykazovaných údajů; zápisy těchto kontrol nejsou systémově navázány na jiné objekty metainformačního systému.
c) kontroly časových řad, určené pro kontrolu časových vazeb údajů, tj. souladu vykázaných hodnot vybraných údajů s předchozími hodnotami v časových řadách příslušných údajů. Jedná se o kontroly typu podezření na chybu ("expl"). Algoritmus těchto kontrol je společný pro všechny případy podle části 8 této přílohy a není pro kontrolované údaje opakovaně definován specifickým zápisem u jednotlivých datových souborů.
B. Zápis vazby na účetnictví v informačních prvcích
Zápis vazby informačního prvku na účetnictví (dále jen "vazba") je tvořen výčtem přiřazených syntetických účtů a/nebo účtových skupin a/nebo účtových tříd1) (obecně "prvek účtové osnovy") příslušejících k jedné nebo více účtovým osnovám a zpřesňujících atributů u jednotlivých prvků účtové osnovy. Zápis vazby u informačních prvků v části 4 přílohy je proveden zkrácenou formou a je tvořen následujícími složkami:
1) Výčet prvků účtové osnovy, které jsou přiřazeny k danému informačnímu prvku v souladu se slovní charakteristikou, provedený pomocí kódů prvků účtové osnovy stanovených v části 9 přílohy. V závislosti na parametrech konkretizujících údaj popsaný informačním prvkem se jedná o vazbu přímou, kdy příslušné prvky účtové osnovy jsou přímým datovým zdrojem pro hodnotu údaje, nebo nepřímou, kdy pro získání hodnoty údaje jsou potřebné ještě další zdroje dat nebo následné úpravy. V informačních prvcích pro výkazy s datovými soubory řady KISIFE je uvedena pouze vazba na účetnictví pro banky, které jsou členy regulovaného konsolidačního celku; vazby na účetnictví pro ostatní členy regulovaného konsolidačního celku stanoví vykazující banka nebo ovládající osoba podle obsahového vymezení jednotlivých informačních prvků. Vazba s použitými syntetickými účty je závazná v plném rozsahu pouze pro banky využívající syntetické účty podle části 9 přílohy. Pro ostatní banky je závazná v rozsahu odpovídajících účtových skupin a účtových tříd; vazba na syntetické účty má v tomto případě pouze informativní charakter sloužící pro zpřesnění obsahového vymezení informačních prvků.
2) Typ vazby prvku účtové osnovy, definovaný pro jednotlivé prvky účtové osnovy uvedené ve výčtu podle bodu 1, který stanoví:
a) požadavek na zůstatek nebo obrat účtů,
b) požadovaný charakter zůstatku nebo obratu účtů (debetní, kreditní, výsledný),
c) způsob zahrnutí zůstatků nebo obratů účtu do hodnot údajů popsaných příslušným informačním prvkem (nekompenzovaně, kompenzovaně).
Pro typ vazby prvku účtové osnovy jsou definovány následující hodnoty:
-------------------------------------------------------------------
Zkrácený   Hodnota           Význam
zápis
-------------------------------------------------------------------
DZ      Debetní zůstatek      Zůstatek  na  debetní
                     straně  účtu  (event.
                     příslušný    zůstatek
                     v souhrnu  za  účtovou
                     skupinu   /   třídu).
                     U aktivně-pasivních
                     a obdobně použitých účtů
                     (včetně  běžných)  jde
                     o nekompenzovaný
                     zůstatek.
-------------------------------------------------------------------
KZ      Kreditní zůstatek      Zůstatek  na  kreditní
                     straně  účtu  (event.
                     příslušný    zůstatek
                     v souhrnu  za  účtovou
                     skupinu   /   třídu).
                     U aktivně-pasivních
                     a obdobně použitých účtů
                     (včetně  běžných)  jde
                     o nekompenzovaný
                     zůstatek.
-------------------------------------------------------------------
VZ      Výsledný zůstatek      Výsledný  (kompenzovaný)
                     debetní  nebo  kreditní
                     zůstatek   účtu   se
                     znaménkem  odpovídajícím
                     charakteru    zůstatku
                     a sledované   veličiny,
                     resp. jejímu umístění ve
                     výkaze. To znamená, že
                     buď  (výsledný  debetní
                     zůstatek < 0 a výsledný
                     kreditní zůstatek > 0)
                     nebo  (výsledný debetní
                     zůstatek > 0 a výsledný
                     kreditní zůstatek < 0)
                     podle      postavení
                     informačního  prvku  ve
                     výkaze.
-------------------------------------------------------------------
VDZ      Výsledný debetní zůstatek Výsledný  (kompenzovaný)
                     debetní  zůstatek účtu,
                     tj.  jestliže  debetní
                     zůstatek  >  kreditní
                     zůstatek. Užívá se i pro
                     aktivní  účty používané
                     jako   aktivně-pasivní,
                     které   nemohou   mít
                     výsledný     kreditní
                     zůstatek.
-------------------------------------------------------------------
VKZ      Výsledný kreditní zůstatek Výsledný  (kompenzovaný)
                     kreditní zůstatek účtu,
                     tj.  jestliže  kreditní
                     zůstatek   >  debetní
                     zůstatek. Užívá se i pro
                     pasivní  účty používané
                     jako   aktivně-pasivní,
                     které   nemohou   mít
                     výsledný     debetní
                     zůstatek.
-------------------------------------------------------------------
DO      Debetní obrat       Nekompenzovaný   souhrn
                     obratů  účtu  na  jeho
                     debetní  straně (event.
                     souhrn příslušných obratů
                     za  účtovou  skupinu /
                     třídu).
-------------------------------------------------------------------
KO      Kreditní obrat      Nekompenzovaný   souhrn
                     obratů  účtu  na  jeho
                     kreditní straně (event.
                     souhrn příslušných obratů
                     za  účtovou  skupinu /
                     třídu).
-------------------------------------------------------------------
VO      Výsledný obrat       Výsledný  (kompenzovaný)
                     debetní  nebo  kreditní
                     obrat účtu se znaménkem
                     odpovídajícím charakteru
                     zůstatku  a  sledované
                     veličiny,  resp. jejímu
                     umístění   ve  výkaze
                     (analogicky k výslednému
                     zůstatku).
-------------------------------------------------------------------
VDO      Výsledný debetní obrat  Výsledný  (kompenzovaný)
                     debetní obrat účtu, tj.
                     pro  debetní  obrat  >
                     kreditní obrat.
-------------------------------------------------------------------
VKO      Výsledný kreditní obrat  Výsledný  (kompenzovaný)
                     kreditní obrat účtu, tj.
                     pro  kreditní  obrat >
                     debetní obrat.
-------------------------------------------------------------------
KDO      Kreditní nebo       Debetní  nebo  kreditní
       debetní obrat       obrat       brutto
                     - nekompenzovaný  (popř.
                     výsledný)      podle
                     charakteru dané veličiny
                     nebo      upřesnění
                     v metodickém    popisu
                     výkazu.
-------------------------------------------------------------------
3) Rozsah syntetického účtu v prvku účtové osnovy, který stanoví, zda-li je do vazby zahrnován zůstatek nebo obrat celého syntetického účtu (resp. jednotlivých syntetických účtů dané účtové skupiny nebo účtové třídy), nebo jeho část, která je obvykle představovaná analytickým účtem nebo souhrnem vybraných analytických účtů. Ve zkráceném zápisu vazby se uvádí pouze informace o omezení vazby na analytické účty. Stanovený rozsah syntetického účtu je definován následujícími hodnotami:
------------------------------------------------------------------
Zkrácený  Hodnota        Význam
zápis
------------------------------------------------------------------
Neuvádí se Celý syntetický účet Zůstatek  nebo  obrat  celého
                 syntetického účtu nebo celých
                 účtů příslušné účtové skupiny
                 / třídy.
------------------------------------------------------------------
a      Analytický účet    Zůstatek    nebo    obrat
                 odpovídajícího analytického účtu
                 nebo vybraných analytických účtů
                 k uvedenému  syntetickému účtu
                 (resp. k účtům příslušné účtové
                 skupiny / třídy), popř. část
                 zůstatku    nebo    obratu
                 syntetického   účtu   (resp.
                 příslušných syntetických účtů)
                 odpovídající       slovní
                 charakteristice   informačního
                 prvku.
------------------------------------------------------------------
4) Omezení syntetických účtů zahrnutých v prvku účtové osnovy, který v případě potřeby stanoví volitelnou nebo závaznou redukci (resp. výběr) syntetických účtů z účtové skupiny nebo třídy uvedené ve vazbě, popř. volitelné použití jednotlivě uvedených účtů.
Pro jednotlivé typy omezení zahrnutých syntetických účtů jsou definovány následující hodnoty:
------------------------------------------------------------------
Zkrácený Hodnota  Význam
zápis
------------------------------------------------------------------
v     Výběrově  Volná vazba na účty příslušné účtové skupiny
           / třídy  popř. i  na jednotlivě  uvedené
           syntetické účty, kde si vykazující subjekt
           může zvolit pouze některé syntetické účty
           s ohledem na vlastní postupy účtování (a to
           i při používání  doporučených syntetických
           účtů podle směrné účtové osnovy).
------------------------------------------------------------------
b     Bez    Vyloučení  syntetického účtu  nebo účtové
           skupiny  ze   stanoveného  hierarchicky
           nadřazeného prvku účtové osnovy, s případnou
           možností uvedení stejného syntetického účtu
           nebo účtové skupiny v zápisu vazby s jinými
           hodnotami některých složek zápisu.
------------------------------------------------------------------
5) Operátor zapojení prvku účtové osnovy do vazby, který stanoví, vstupuje-li odpovídající hodnota zůstatku nebo obratu účtů příslušného prvku účtové osnovy do údajů, které jsou popsány daným informačním prvkem, jako kladná nebo záporná. Ve zkráceném zápisu vazby se uvádí pouze informace o přiřazení operátoru minus k prvku účtové osnovy.
Hodnoty operátorů zapojení prvku účtové osnovy do vazby jsou následující:
------------------------------------------------------------------
Zkrácený zápis Hodnota Význam
------------------------------------------------------------------
Neuvádí se   Plus  Hodnota zůstatku nebo obratu prvku účtové
            osnovy je uvažována jako kladná (a sčítá
            se  s hodnotami  zůstatků nebo obratů
            ostatních prvků účtové osnovy obsažených
            ve vazbě).
------------------------------------------------------------------
 -       Minus  Hodnota zůstatku nebo obratu prvku účtové
            osnovy  je  uvažována  jako  záporná
            (a odečítá se od hodnot zůstatků nebo
            obratů  ostatních prvků  účtové osnovy
            obsažených ve vazbě).
------------------------------------------------------------------
Výše uvedené složky jsou v zápisu vazby zastoupeny v následujícím pořadí:
1. operátor zapojení prvku účtové osnovy do vazby (uváděna jen hodnota Minus),
2. číselný kód prvku účtové osnovy,
3. typ vazby prvku účtové osnovy,
4. rozsah prvku účtové osnovy, složený ze dvou složek uváděných v pořadí
a) rozsah syntetického účtu v prvku účtové osnovy (uváděna jen hodnota Analytický účet),
b) omezení syntetických účtů zahrnutých v prvku účtové osnovy (uváděné jen v případě potřeby).
------------------------------------------------------------------
1) § 4 odst. 2 a část 9 přílohy.
Část 2:
Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 3:
Mezivýkazové kontroly
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 4:
Informační prvky
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 5:
Parametry
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 6:
Číselníky s příslušnými doménami
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 7:
Datové typy a domény k datovým typům
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 8:
Způsob provádění kontrol časových řad
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 9:
Kódy účtových tříd, účtových skupin a syntetických účtů
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 10:
Klasifikace a vymezení typu operací uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti
Při sestavování Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti BD(ČNB)14-04 třídí banky vykazované operace podle stanovených typů operací. Typ operace zde vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použijí banky následující klasifikaci:
* Typ 1 - operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové společnosti, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
* Typ 2 - operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové společnosti, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
* Typ 3 - obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
* Typ 4 - podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
* Typ 5 - služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
* Typ 6 - porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
* Typ 7 - plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právní úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové společnosti,
* Typ 8 - ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
4) § 3 odst. 2 opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004.
5) § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
7) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání mezinárodních účetních standardů.
8) Vyhláška č. 501/2002 Sb..
9) § 2 odst. 2 písm. b) opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004.
10) § 74 odst.1 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
11) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) Sdělení Ministerstva financí a České národní banky o postupu při zavádění hotovostního eura od 1.1.2002, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva financí č.j. 282/100 329/1998 a České národní banky č.j. 2000/1 605/610 z 8. listopadu 2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1.1.1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku.
13) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
14) § 3 odst. 4 a odst. 6 až 9 opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004.
15) § 6 odst. 2 a 3 opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004.