Vyhláška ze dne 15.12.2004, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.

23.12.2004 | Sbírka:  666/2004 Sb. | Částka:  227/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 222/1995 Sb.
666/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 2 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v § 3 odst. 4 písm. c) zákona v úseku od říčního km 207,0 po soutok s vodním tokem Dyje je vodní cestou 0. třídy.".
2. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova "v řece" vkládají slova "pro klasifikační tř. 0. ...... .... 10 m,".
3. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slova "v průplavu" vkládají slova "pro klasifikační tř. 0. .......... ........ 6 m,".
4. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova "upravovaných vodních cest tato hodnota činí" vkládají slova "1,20 + 0,30 m pro klasifikační tř. 0.,".
5. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se za slova "v průplavu" vkládají slova "nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0.,".
6. V § 6 odst. 1 písm. a) se za slova "nejmenší šířka" vkládají slova "pro tř. 0. ......................... 5,30 m,".
7. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova "nejmenší délka" vkládají slova "pro tř. 0. ..................... 38,40 m,".
8. V § 6 odst. 1 písm. c) se za slova "nejmenší hloubka nad záporníkem" vkládají slova "pro tř. 0. ... ............ 1,50 m,".
9. V příloze 1 se dosavadní tabulka označuje jako 1A a doplňuje se tabulka 1B, která zní:
"1B Klasifikace vnitrozemských vodních cest určených pro provozování 
  osobní vodní dopravy

+----------+----------+--------------------------------+
| Druh   | Třída  |  Charakteristika plavidla  |
| cesty  | cesty  +-----------+----------+---------+
|     |     |  délka  | šířka  | ponor |
|     |     +-----------+----------+---------+
|     |     |   m   |  m   |  m  |
+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Místního |  0   |   20  |  5   | 1,20". |
|významu  |     |      |     |     |
+----------+----------+-----------+----------+---------+
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.