Sdělení ze dne 25.1.2005 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek)

31.1.2005 | Sbírka:  11/19 050/2005-111 | Částka:  1/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Prováděcí: 507/2008-18, 535/2007-44, 373/2006-44, 12 225/2005-44
Pasivní derogace: 11/85 294/2005-111
11/19 050/2005-111
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)
Změna: 11/85 294/2005-111
Referent: Ing. M. Kolitsch,
tel. 257 043 204
V Praze dne 25. ledna 2005
I.
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele                Číslo    Kapitola
                        řádku
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z fondů EU
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z EAGGF na:

SOP Rozvoj venkova a multifunkčního
zemědělství                  7001    329

HRDP                      7002    329

Přímé platby - předfinancování         7003    329

SAPARD                     7005    329

Společná organizace trhu            7006    329

Iniciativa Společenství LEADER+        7007
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z ERDF na:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOP Průmysl a podnikání            7011    322

SOP Infrastruktura               7012    315, 327

Technická asistence              7014    317
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z ESF na:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOP Rozvoj lidských zdrojů           7021    313, 315, 322, 333

Jednotný programový dokument Cíl 3       7024    313

program Iniciativa Společenství EQUAL     7025    313

Příjmy z Fondu soudržnosti

Příjmy z Fondu soudržnosti           7040    315
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje na financování společných programů EU a ČR
------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) související s finančními nástroji pro
období před vstupem ČR do EU          7100
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHARE                     7101    312, 313, 314, 315, 317, 322, 328, 329,
                              333, 335, 345, 349
ISPA                      7102    315

SAPARD                     7103    317, 329

Transition facility              7104    329, 336, 345
------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) související se strukturálními fondy
a Fondem soudržnosti na            7110
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(EAGGF) - ze SR                7111    329

SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(EAGGF) - z EU                 7112    329

Přímé platby - předfinancování ze SR      7113    329

Přímé platby - dofinancování ze SR       7114    329

HRDP - ze SR                  7115    329

HRDP - z EU                  7116    329

Společná organizace trhu - z rozpočtu EU    7117    329

Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich
uvedení na trh
- z rozpočtu EU na předfinancování       7119    329

Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich
uvedení na trh
- ze SR na spolufinancování          7120    329

SOP Průmysl a podnikání - ze SR        7141    322

SOP Průmysl a podnikání - z EU         7142    322

SOP Infrastruktura - ze SR           7143    315, 327

SOP Infrastruktura - EU            7144    315, 327

SROP (ERDF) - ze SR              7145    317

SROP (ERDF) - z EU               7146    317

JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR         7147    317

JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU          7148    317

Program Interreg IIIA - ze SR         7149    317

Program Interreg IIIA - z EU          7150    317

Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT
- ze SR                    7151    317

Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT
- z EU                     7152    317

Technická asistence - ze SR          7153    317

Technická asistence - z EU           7154    317

SOP Rozvoj lidských zdrojů - ze SR       7171    313, 315, 322, 333

SOP Rozvoj lidských zdrojů - z EU       7172    313, 315, 322, 333

JPD pro Cíl 3 (Praha) - ze SR         7175    313

JPD pro Cíl 3 (Praha) - z EU          7176    313

Iniciativa Společenství EQUAL - ze SR     7177    313

Iniciativa Společenství EQUAL - z EU      7178    313

Výdaje související s FS - ze SR        7191    315

Výdaje související s FS - z EU         7192    315
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních
programů celkem                7200    333
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akční program Společenství na podporu
spolupráce mezi členskými státy v boji proti
sociálnímu vyloučení              7201    313

Akční program spojený s rámcovou strategií
Společenství
pro rovnost žen a mužů             7202    313

Motivační opatření Společenství na poli
zaměstnanosti                 7203    313

Výdaje SR na spolufinancování komunitárních
programů - MEDIA DESK             7204    334

Výdaje SR na spolufinancování
komunitárních programů
- Kultura 2000                 7205    334
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společné závazné ukazatele
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pojistné na důchodové pojištění        7300    313

Institucionální výdaje celkem
na výzkum a vývoj               7310    301, 304,
                              305, 306, 307, 308, 313, 314,
                              315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                              335, 336, 338, 346, 348, 361, 375

Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj    7320    301, 304, 305, 306,
                              307, 308, 313, 314,
                              315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                              335, 336, 338, 346, 348, 361, 375

Národní program výzkumu            7330    301, 304, 305, 306, 307, 308,
                              313, 314,
                              315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,
                              336, 338, 346, 348, 361

Programy v působnosti poskytovatelů      7332    301, 304, 305, 306,
                              307, 308, 313, 314,
                              315, 317, 322,     327, 329, 333, 334, 335,
                              336, 338, 346, 348, 361, 375

Veřejné zakázky                7334    301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                              315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,
                              336, 338, 346, 348, 361

Specifický výzkum na vysokých školách     7336    306, 307, 314, 333

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji   7338    306, 333

Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci           7350    304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
ve státní správě                      317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
                              336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
                              353, 358, 372, 374, 375

  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7352    304, 306, 307,
                              308, 312, 313, 314, 315,
                              317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
                              336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
                              353, 358, 372, 374, 375

Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 236/1995 Sb., z. č. 349/1999 Sb.)    7360    301, 302, 303,
                              309, 358, 381

Výdaje na odstraňování škod způsobených
povodněmi v roce 2002             7362    304, 317, 327, 329, 333, 334, 336

Zajištění přípravy na krizové situace
podle zákona č. 240/2000 Sb.          7364    307, 314, 338

Program podp. projektů integrace přísl.
romské komunity                7366    333, 334
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individuální závazné ukazatele
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neinvestiční transfery do zahraničí      7400    306

Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis.
s ESF - ze SR                 7411    313

Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis.
s ESF - ze EU                 7412    313

Doprovodný sociální program restrukturalizace
ocelářského průmyslu              7430    322

Příspěvek na dopravní cestu
nehrazený ze Státního fondu
dopravní infrastruktury            7440    327

Doprovodný sociální program pro ČD       7442    327

Úhrada závazků ČD               7444    327

Podpora obnovy vozidel regionální a měst.
hromadné dopravy                7446    327

Správní výdaje Státního zemědělského
intervenčního fondu              7470    329

Marketingová podpora              7472    329

Podpora zemědělství              7474    329

Podpora lesnímu hospodářství          7476    329

Podpora vodnímu hospodářství: 7478 329

Přímé dotace vodnímu hospodářství
(§ 2331, pol. 5213) 7480 329

Údržba a opravy zemědělských vodních tokům
(§ 2333, pol. 5171)              7482    329

Výdaje na financování programu
reprodukce majetku vodního
hospodářství (programy 229030, 229040,
229060, 229110, 229210, 229310, 229810)    7484    329

Neinvestiční transfery vysokým školám
bez výdajů specifik. MŠMT           7520    333

Regionální školství - běžné výdaje
bez výdajů specifik. MŠMT           7522    333

Ostatní přímo řízené organizace
a spol. úkoly bez výdajů specifik. MŠMT    7524    333

Podpora činnosti v oblasti mládeže
a těl. bez výdajů specifik. MŠMT        7526    333

Běžné výdaje stát.správy bez výdajů
specifik. MŠMT                 7528    333

Program podpory vzdělávání národnostních
menšin a multikulturní výchova         7530    333

Státní informační politika           7532    333

Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních 7560    334

          pojistné duchovních     7562    334

          platy administrativy    7564    334

          pojistné administrativy   7566    334

          prostředky na věcné
          náklady CNS         7568    334

          prostředky na údržbu
          církevního majetku     7570    334

Program státní podpory profesionálních
divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů    7572    334

Program záchrany architektonického dědictví  7574    334

Havárie střech památek             7576    334

Program restaurování movitých
kulturních památek               7578    334

Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví              7580    334

Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památ. zón        7582    334

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny
a krajinné památ. zóny             7584    334

Podpora záchranných archeologických výzkumů  7586    334

Podpora kulturních aktivit
národnostních menšin              7588    334

Veřejné informační služby knihoven       7590    334

Podpora rozšiř. a přijm. informací v jazycích
národn. menšin                 7592    334

Kulturní aktivity               7594    334

Program sociální prevence a prevence
kriminality                  7620    335, 312

Program "zdravé stárnutí"           7622    335

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP  7624    335

Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP 7626    335

Podpora občanských sdružení
a humanitárních organizací           7628    335

Ost. sociál. dávky: z toho odchodné      7632    336

Výdaje justice                 7634    336

Výdaje vězeňství                7636    336

Odměny odsouzených               7638    336

Radonový program                7670    375

Výdaje na projekty financ. z úvěrů od EIB   7690    397

Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na
restituovanám majetku             7692    397

Financování řešení důsledků kosovské krize   7694    397

Vládní rozpočtová rezerva           7720    398

Rezerva na řešení krizových situací,
jejich předcházení
a odstraňování jejich následků
(z. č. 240/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)              7722    398

Rezerva na mimořádné výdaje podle
z. č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému       7724    398

Výdaje na protidrogovou politiku        7726    398

Stavební spoření                7728    398

Podpora exportu                7730    398

Majetková újma                 7732    398

Ostatní podpora podnikům a převod
do fondu státních záruk            7734    398

Dotace a návratné finanční výpomoci
neziskovým organizacím             7736    398

Sociální výdaje; náhrady            7738    398

Transfery mezinárodním organizacím,
zahraniční pomoc                7740    398

Finanč. vztahy k rozp. obcí v úhrn.
po jednotl. krajích              7742    398

Příspěvek na výkon státní správy obcím
s rozšířenou působností            7744    398

Další prostředky pro územní samosprávné celky 7746    398

Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně  7748    398
Ostatní výdaje                 7750    398
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konference:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní konference a další
odborné akce celkem 6)             7900    314, 333

Mezinárodní konference Středoevropské
iniciativy (SEI)                7901    306

18. panevropská konference pojistných dozorů  7902    312

Ostatní mezinárodní odborné akce        7903    312

Mezinárodní konference ACID RAIN        7904    315

Dopravní seminář NATO             7905    327

Seminář Matra                 7906    333

Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích
reformách ve spolupráci s Radou Evropy     7907    333

Seminář Lisabonská konference         7908    333
------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Zveřejňujeme číselník územních jednotek, který se využívá při zpracování části IX. Poskytnuté (přijaté) transfery (dotace) a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně (ze státního rozpočtu a státních fondů) finančních výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.
Číselník územních jednotek
-------------------------------------------------
Kód NUTS  Číslo územní Název okresu
      jednotky
-------------------------------------------------
CZ010   100      Hl. m. Praha - kraj
CZ0100   100      Hl. m. Praha
-------------------------------------------------
CZ020   200          Středočeský kraj
CZ0201   201      Benešov
CZ0202   202      Beroun
CZ0203   203      Kladno
CZ0204   204      Kolín
CZ0205   205      Kutná Hora
CZ0206   206      Mělník
CZ0207   207      Mladá Boleslav
CZ0208   208      Nymburk
CZ0209   209      Praha-východ
CZ020A   20A      Praha-západ
CZ020B   20B      Příbram
CZ020C   20C      Rakovník
-------------------------------------------------
CZ031   310      Jihočeský kraj
CZ0311   311      České Budějovice
CZ0312   312      Český Krumlov
CZ0313   313      Jindřichův Hradec
CZ0314   314      Písek
CZ0315   315      Prachatice
CZ0316   316      Strakonice
CZ0317   317      Tábor
-------------------------------------------------
CZ032   320      Plzeňský kraj
CZ0321   321      Domažlice
CZ0322   322      Klatovy
CZ0323   323      Plzeň-město
CZ0324   324      Plzeň-jih
CZ0325   325      Plzeň-sever
CZ0326   326      Rokycany
CZ0327   327      Tachov
-------------------------------------------------
CZ041   410      Karlovarský kraj
CZ0411   411      Cheb
CZ0412   412      Karlovy Vary
CZ0413   413      Sokolov
-------------------------------------------------
CZ042   420      Ústecký kraj
CZ0421   421      Děčín
CZ0422   422      Chomutov
CZ0423   423      Litoměřice
CZ0424   424      Louny
CZ0425   425      Most
CZ0426   426      Teplice
CZ0427   427      Ústí nad Labem
-------------------------------------------------
CZ051   510      Liberecký kraj
CZ0511   511      Česká Lípa
CZ0512   512      Jablonec nad Nisou
CZ0513   513      Liberec
CZ0514   514      Semily
-------------------------------------------------
CZ052   520      Královéhradecký kraj
CZ0521   521      Hradec Králové
CZ0522   522      Jičín
CZ0523   523      Náchod
CZ0524   524      Rychnov nad Kněžnou
CZ0525   525      Trutnov
-------------------------------------------------
CZ053   530      Pardubický kraj
CZ0531   531      Chrudim
CZ0532   532      Pardubice
CZ0533   533      Svitavy
CZ0534   534      Ústí nad Orlicí
-------------------------------------------------
CZ061   610      Kraj Vysočina
CZ0611   611      Havlíčkův Brod
CZ0612   612      Jihlava
CZ0613   613      Pelhřimov
CZ0614   614      Třebíč
CZ0615   615      Žďár nad Sázavou
-------------------------------------------------
CZ062   620      Jihomoravský kraj
CZ0621   621      Blansko
CZ0622   622      Brno-město
CZ0623   623      Brno-venkov
CZ0624   624      Břeclav
CZ0625   625      Hodonín
CZ0626   626      Vyškov
CZ0627   627      Znojmo
-------------------------------------------------
CZ071   710      Olomoucký kraj
CZ0711   711      Jeseník
CZ0712   712      Olomouc
CZ0713   713      Prostějov
CZ0714   714      Přerov
CZ0715   715      Šumperk
-------------------------------------------------
CZ072   720      Zlínský kraj
CZ0721   721      Kroměříž
CZ0722   722      Uherské Hradiště
CZ0723   723      Vsetín
CZ0724   724      Zlín
-------------------------------------------------
CZ080   800      Moravskoslezský kraj
CZ0801   801      Bruntál
CZ0802   802      Frýdek-Místek
CZ0803   803      Karviná
CZ0804   804      Nový Jičín
CZ0805   805      Opava
CZ0806   806      Ostrava-město
-------------------------------------------------

     ---------------------------------------
      990 nečerpané
        prostředky - kraj
     ---------------------------------------
      999 nečerpané
        prostředky - obec
     ---------------------------------------
Pozn.: Magistrát hl.m. Prahy předkládá pouze jeden sumář
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.