Pokyn ze dne 4.3.2005 ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2005

1.4.2005 | Sbírka:  12 225/2005-44 | Částka:  4/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 11/19 050/2005-111, 505/2002 Sb., 16/2001 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 25 756/2006-14
12 225/2005-44
Pokyn
I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 4. března 2005
Část I.
Úvodní ustanovení
Čl.I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb.
1.2 vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb. a vyhlášky MF č. 549/2004 Sb. Vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb. a vyhlášky MF č. 544/2002 Sb.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek) č. j.: 11/19 050/2005-111, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2005 a případná další doplnění tohoto sdělení.
1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné v části 3 Finančního zpravodaje č. 12/2004 (pouze standardy číslo 501, 512, 516, 519, 520 a 521, které byly změněny) a v části 2 Finančního zpravodaje č. 11-12/2003 (k dispozici i na webové stránce Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci Legislativa - Finanční zpravodaj - rok 2003, 2004).
1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2005 a rozesílané odboru 15 MŠMT, ČŠI, Vysokoškolskému sportovnímu centru, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím včetně pedagogických center, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace
2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván.
2.2 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.
2.3 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 480/2003 Sb., č. 41/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.
2.4 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 479/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 482/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.
2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
2.6 vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2.7 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.
2.8 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která byla změněna vyhláškou č. 568/2002 Sb. a vyhláškou č. 484/2003 Sb.
2.9 vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla změněna vyhláškou č. 510/2002 Sb.
2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
2.12 vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
3. Metodické pokyny MŠMT:
3.1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č. j.: 15 292/2004-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 5/2004, ve znění pozdějších úprav.
3.2 Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999, kterým se stanovuje způsob účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých ministerstvem prostřednictvím "Oznámení limitů výdajů" a jejich vykazování č. j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.
3.3 Vzorový návrh směrnice o účtování majetku č. j. 24 339/2001-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 12/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
3.4 Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 č.j.: 16 229/2001-44, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 7/2001 s přihlédnutím k novým právním předpisům.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
4.3 Osnovy rozborů hospodaření organizačních složek státu, přímo řízených organizací a ostatních přímo řízených organizací v resortu MŠMT.
Čl.II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
2. vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb."),
3. Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy").
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb. reflektovala zejména měnu termínů pro předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtu (účetní výkazy budou předkládány v souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čtvrtletně namísto dosavadního pololetního předkládání) a dále byl do prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb. doplněn v § 34 odstavec 9, který zní:
"Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky."
Výše uvedené ustanovení měly příspěvkové organizace použít již při sestavování účetní závěrky k 31.12.2004, na což byly upozorněny dopisem č. j.: 31 508/2004 ze dne 6. prosince 2004.
Čl.III.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1) Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje se tato operace následovně:
                     MD     DAL
  Předpis odvodu části nevyčerpané
  účelové dotace            691     347
  Úhrada nevyčerpané dotace       347     241
2) V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2006, jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet MŠMT a zaúčtování tohoto případu je následující:
                     MD     DAL
  Předpis odvodu části nevyčerpané
  účelové dotace            931     347
  Úhrada nevyčerpané dotace       347     241
Čl.IV.
Účetní uzávěrka
Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání a otevírání účetních knih. Účetní uzávěrku vymezují § 18 - 23a zákona o účetnictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno prováděcí vyhláškou zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitímní.
Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace.
Mimořádnou účetní závěrku sestavují v ostatních případech uzavírání účetních knih. V případech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace.
Mezitímní účetní závěrku sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví.
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih.
Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví.
V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují případné zjištěné rozdíly v souladu s českým účetním standardem č. 506 - Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 č. j.: 16 229/2001-44 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy publikován ve Věstníku MŠMT, ročník LVII, sešit 7 v červenci 2001 a je nutné ho používat s přihlédnutím k novým právním předpisům.
Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření.
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finančních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., a vyhlášky č. 544/2004 Sb.
Čl.V.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č. j.: 31 391/2004-44 uzavřené mezi MŠMT a MÚZO Praha, s. r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací (ČŠI, VSC, PŘO, OPŘO a PC) pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Upozorňujeme organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 33 - MŠMT, že v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hrazeny z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s. r. o.
Čl.VI.
Účetní závěrka k 30.6.2005 u příspěvkových organizací rušených v souladu s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 (SVIS Prachatice a IZV Hořovice)
V souladu s odst. (3) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění, příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají (prostřednictvím zřizovatele) Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Při sestavení účetní závěrky za organizace rušené k 30.6.2005 je nutno dodržovat termíny stanovené pro účetní závěrku v Části III. - Úkoly vykazujících organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Příspěvkové organizace sestaví k 30.6.2005 rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje rozsah údajů předkládaných příspěvkovými organizacemi zřizovateli, a prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb., která stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání a označení položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a obsah přílohy k účetní závěrce.
Na účetních výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha musí být vyznačeno, že se jedná o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze účetní závěrky.
Na rozdíl od mezitímní účetní závěrky, kterou příspěvkové organizace provádějí za normálních okolností k 30.6. příslušného roku, jsou povinny organizace, které budou zrušeny k 30.6.2005, sestavit k tomuto datu mimořádnou účetní závěrku, v rámci níž bude provedena inventarizace a dojde k uzavření účetních knih podobně jako se provádí inventarizace, uzavírají účetní knihy a sestavují účetní výkazy k datu 31.12. příslušného roku.
Rušené organizace provedou inventarizaci veškerého majetku a závazků, zaúčtují všechny účetní případy daného účetního období, uzavřou účetní knihy a sestaví účetní závěrku.
Při provádění činností souvisejících se zrušením jsou organizace povinny postupovat v souladu s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 k zrušení Střediska vzdělávání, informací a služeb se sídlem v Prachaticích a Institutu zájmového vzdělávání se sídlem v Hořovicích a úpravě činnosti Institutu dětí a mládeže se sídlem v Praze.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2005
S účinností od 1.1.2005 byla vyhláškou č. 544/2004 Sb. novelizována vyhláška č. 16/2000 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Novelou došlo ke zkrácení termínů pro předávání sumárních výkazů za kapitolu v jednotlivých případech o 4 až 10 dní. Změny termínů pro konečné předání jsou promítnuty v termínech u jednotlivých úkolů v části III. tohoto Pokynu
Výše uvedená vyhláška ukládá nově organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím sestavovat účetní výkazy čtvrtletně, tzn. k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného účetního období.
Čtvrtletní periodicita pro předávání finančních výkazů a některých doplňujících údajů (přehled rozpočtových opatření a příloha ke komentáři k finančnímu výkazu) u OSS zůstala zachována.
S přihlédnutím k novelizovanému znění vyhlášky jsou pro rok 2005 stanoveny následující požadavky na obsah účetních závěrek a na předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333:
a) Správce kapitoly (MŠMT):
předkládá Ministerstvu financí účetní výkazy - Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace a finanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
- Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,
- Přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance",
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací s údaji za organizační složky státu a příspěvkové organizace,
- Výkaz zisku a ztráty,
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
2. ročně (zpracování a předání níže uvedených výkazů zajišťuje svými pokyny odbor 40, tyto výkazy nejsou nadále předmětem tohoto metodického pokynu)
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu,
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje dodavatel služeb v oblasti účetnictví a rozpočetnictví - firma MÚZO Praha, s. r. o.
b) Organizační složky státu (MŠMT, ČŠI a Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen VSC) předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- Přehled rozpočtových opatření,
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.).
2. ročně
- Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu - rozpis schváleného rozpočtu (v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).
c) Příspěvkové organizace (PŘO, OPŘO včetně PC) předkládají zřizovateli:
1. čtvrtletně
- Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.),
- Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.),
- Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (viz Příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb.),
2. pololetně (spolu s účetními výkazy k 30.6.2005 a k 31.12.2005)
- Resortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s příslušným metodickým pokynem (Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j.: 15 292/2004-44 ze dne 2.4.2004, Věstník MŠMT sešit 5/2004, ve znění pozdějších úprav),
3. ročně
- Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (v souladu s pokyny věcně příslušných útvarů).
Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 - MŠMT v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO (UNIX server).
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Čl.I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:
  Provedení rozpisu  rozpočtu a rozpočtových  úprav příjmů,
  kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary příkazců
  rozpočtových operací MŠMT v programu ISROS JASU
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   jednotliví rozpočtáři, vedoucí věcně příslušných
         útvarů MŠMT

  Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav
  příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO Praha, s. r. o.
  Termín:    v termínech závěrky účetnictví OSS (do 6.4, 7.7.,
         6.10.2005 a 17.1.2006)
  Odpovídá:   ŘO 40

  Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a
  jeho čerpání
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   ŘO 17

2. Registry:
  Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO Praha, s. r. o.
  Termín:    1x měsíčně
  Odpovídá:   ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

3. Česká národní banka:
  Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených
  u ČNB a předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 44,
  zpřístupnění souboru všem příslušným odborům MŠMT
  Termín:    do 3. pracovního dne v měsíci
  Odpovídá:   ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

4. Vysoké školy:
  Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum a vývoj
  z kapitoly 333 v členění na běžné, kapitálové, institucionální,
  účelové prostředky (dle článků rozpočtové skladby a potřeb
  účtárny) odboru 15 MŠMT
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   ŘO 30

5. Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednictvím oznámení
  limitu výdajů:
  Předání příslušných dokladů dle příkazu ministra č. 6/1999 ve
  znění příkazu č. 4/2001 odboru 15 MŠMT
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   vedoucí věcně příslušných útvarů skupin II, III,
         V, VI
         ŘO M4
         ŘO 18, 40, 46

  Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   ŘO 15

6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:
  Předání příslušných dokladů dle zákona č. 561/2004 Sb., č.
  306/1999 Sb., č. 218/200 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů, odboru 15 MŠMT
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   vedoucí věcně příslušných útvarů skupin II, III,
         V, VI
         ŘO M4
         ŘO 18, 45, 46

  Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   ŘO 15

7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček
  veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou vykazovány v části
  IX. finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a půjčky poskytnuté
  veřejným  rozpočtům  územní  úrovně"  a  jejich správného
  zaúčtování. Pro  průběžnou kontrolu využívat  informace o
  poskytnutých dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány
  na webových stránkách ministerstva v sekci: ekonomika školství
  - rozpočet - dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání a soukromé
  školy - dotace krajům. Při  zjištění chybného zaúčtování
  poskytnuté dotace nebo vratky dotace je nutné okamžitě ve
  spolupráci s odborem 15 zajistit nápravu.
  Termín:    průběžně
  Odpovídá:   vedoucí věcně příslušných útvarů skupin I, II,
         III, V, VI
         ŘO M4
         ŘO 15

8. Překládání části IX: finančního výkazu Fin 2-04 U "Transfery a
  půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně":

  - za období 1 - 11/2005  Termín:   14.12.2005
  - za období 1 - 12/2005  Termín:   20.1.2006
               Odpovídá:  vedoucí věcně příslušných
                     útvarů skupiny  I, II,
                     III, V, VI
                     ŘO M4
Čl.II.
Období závěrky
 1. Převzetí  schváleného rozpočtu,  rozpočtových opatření za
  příslušné období roku 2005 z databáze programu ISROS JASU a
  počátečních stavů rozvah archivovaných v MÚZO Praha, s. r. o.,
  do výkazů
      Termín:   poslední den vykazovaného čtvrtletí
  Odpovídá:  ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

 2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI a VSC k zamezení
  přečerpání rozpočtu na  paragrafech a položkách rozpočtové
  skladby v souladu s § 25 odst. (5) zákona č. 218/2000 Sb., ve
  znění pozdějších předpisů, odboru 40 a do MÚZO Praha, s r. o.
  Termín:   v termínech čtvrtletí. závěrek účetnictví OSS (do
         6.4., 7.7., 6.10.2005 a 17.1.2006)
  Odpovídá:  ČŠI, VSC

 3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří
  a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpracování
    účetní  závěrky  provedou  potřebnou  opravu údajů ve
    spolupráci s příslušnými útvary (odbor 15 pro rozdíly ve
    skutečnosti, odbor 40 pro rozdíly v rozpočtu)
  b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např. chybné
    financování) vypracují k těmto rozdílům komentář.
  Termín:   v průběhu zpracování účetních závěrek
  Odpovídá:  vedoucí věcně příslušných útvarů MŠMT

 4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s. r. o., za přímo
  řízené  organizace,  ostatní  přímo  řízené  organizace,
  pedagogická  centra,  ČŠI,  VSC  a  MŠMT prostřednictvím
  softwarového vybavení AUTOMAT
  Termín:   do 6.4, 7.7., 6.10.2005 a 17.1.2006
  Odpovídá:  ředitelé PŘO, OPŘO a PC
         ČŠI, VSC, ŘO 15

 5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb dat o
  skutečnosti, předán kontrolních sestav vykazujícím jednotkám a
  věcně příslušným odborům MŠMT
  Termín:   obratem po předání dat o skutečnosti
  Odpovídá:  ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

 6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s. r. o.,
  za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI, VSC a MŠMT prostřednictvím softwarového
  vybavení AUTOMAT
  Termín:   do 12.4, 12.7., 12.10.205 a 23.1.2006
  Odpovídá:  ředitelé PŘO, OPŘO a PC
         ČŠI, VSC, ŘO 15

 7. První sumarizace kapitoly
  Termín:   12.4., 12.7., 12.10.2005 a 23.1.2006
  Odpovídá:  ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

 8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací v uplynulém
  účetním období s důrazem na změny rozpočtu a odchylky proti
  rozpočtu po změnách a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném
  období, věcně příslušnými útvary MŠMT odboru 44 MŠMT, které
  budou využity ke zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke
  zpracování komentářů k účetním závěrkám a ke zpracování
  materiálů Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů státního
  rozpočtu za kapitolu 33 MŠMT
  Termín:   12.4., 12.7., 12.10.2005 a 23.1.2006
  Odpovídá:  Příkazci operací skupiny I, II, II, V, VI
         ŘO M4

 9. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře k rozdílům, které
  nelze odstranit (chybné financování), odboru 44 písemně i
  elektronicky na adresu: hazdrovam@msmt.cz; předběžné předání
  dat Ministerstvu financí
  Termín:   do 18.4., 18.7., 18.10.2005, 27.1.2006
  Odpovídá:  Příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI
         opravy zúčtování ve spolupráci s O 15, rozpočtu
         s O 40
         ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

10. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, PC, ČŠI a VSC podepsané jejich
  statutárními zástupci do MÚZO Praha, s. r. o., k archivaci.
  Veškeré předávané výkazy musí být výstupem z centrálního
  zpracování MÚZO (UNIX server)
  Termín:   19.4., 19.7., 19.10.2005 a 31.1.2006
  Odpovídá:  ředitelé PŘO, OPŘO a PC
         ČŠI, VSC

11. Předání dat a sumáře Ministerstvu financí
  Termín:   19.4., 19.7., 19.10.2005 a 31.1.2006
  Odpovídá:  ŘO 44

12. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za jednotlivé
  vysoké školy a sumáře za oblast vysokého školství odboru 30
  MŠMT
  Termín:   dle požadavků odboru 30
  Odpovídá:  ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.
Čl.III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze na
  sumář předaný MF a kontrola vazeb dat předaných do územní
  databáze na číselník RARIS
  Termín:    po schválení sumáře MF
  Odpovídá:   ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, s. r. o.

2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich komentování
  Termín:    bezprostředně po zjištění rozdílu
  Odpovídá:   ŘO 44 - ve spolupráci s MÚZO Praha, s. r. o.

3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a přijatých
  dotací a půjček ze SR a SF (k 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11.2005)
  financujícím útvarům MŠMT
  Termín:    bezprostředně po obdržení sestavy
  Odpovídá:   ŘO 44

4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskytnutých a
  přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést opravu vykázaných
  rozdílů ve spolupráci s odborem 15 tak, aby v následující
  účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě chybného
  zaúčtování či chybného poskytnutí finančních prostředků), a
  zajistit opravu v případě chyb zjištěných při zaúčtování
  přijatých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již není
  možné provést  opravy v případě chybného financování (po
  31.12.2005 budou účty v ČNB uzavřeny) nebo opravu chybného
  zaúčtování, je nutné pro tuto skutečnost sestavit komentář.
  Termín:    předání komentáře k neodstranitelným rozdílům a
         zajištění opravy do 10 pracovních dnů po obdržení
         sestavy
  Odpovídá:   příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI
         ŘO 15
Část IV.
Závěrečná ustanovení
1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny určené organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím k provedení účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2005.
2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 4. března 2005.
Mgr. Václav Pícl, v. r.
I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy