Stavovský předpis ze dne 10.8.2004, kterým se stanoví postup soudních exekutorů, příp. pověřených zaměstnanců exekutorských úřadů při plnění úkolů souvisejících se zpracováním osobních údajů vedených v informačním systému Centrálního registru evidence obyvatel

17.1.2005 | Sbírka:  EK02/2005 | Částka:  1/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
EK02/2005
STAVOVSKÝ PŘEDPIS
prezidia Exekutorské komory ČR
ze dne 10. srpna 2004,
kterým se stanoví postup soudních exekutorů, příp. pověřených zaměstnanců exekutorských úřadů při plnění úkolů souvisejících se zpracováním osobních údajů vedených v informačním systému Centrálního registru evidence obyvatel
Čl.1
Prezidium Exekutorské komory České republiky za účelem realizace účinné ochrany osobních údajů vedených v informačním systému Centrálního registru evidence obyvatel stanoví pro exekuční činnost podle ustanovení zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) č. 120/2001 Sb. v pl. znění tyto zásady:
Čl.2
Soudní exekutoři, příp. pověření zaměstnanci exekutorských úřadů jsou oprávněni zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji vedenými v informačním systému Centrálního registru evidence obyvatel, (dále jen "informační systém") pouze v rozsahu jejich zákonného oprávnění a po povinném absolvování vstupního školení spojeného se zákonným poučením. Tato školení organizuje Exekutorská komora ČR prostřednictvím pověřených orgánů ministerstva vnitra.
Čl.3
K zajištění ochrany osobních údajů vedených v informačním systému při zpracování osobních údajů pomocí programového vybavení a při vyřizování písemností obsahující osobní údaje jsou soudní exekutoři, příp. pověření zaměstnanci povinni:
a) pracovávat pouze písemnou dokumentaci, která je v souladu s ustanoveními Kancelářského řádu řádně zaevidována v jednotlivých exekučních spisech
b) při vyplňování formuláře programové aplikace informačního systému v rubrice označené jako "účel žádosti" uvádět vždy spisovou značku konkrétního exekučního spisu, kterého se lustrace osoby, resp. osob týká
c) zpracovanou písemnou dokumentaci neprodleně založit do příslušného exekučního spisu
d) při své činnosti zajistit, aby zpracovávané osobní údaje z informačního registru byly zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zničení, ztrátě neoprávněnému přenosu, pořizování kopií, výpisů či jinému zneužití, zejména dodržovat stanovený způsob zpracování osobních údajů. Při opuštění pracoviště zajistit nezaloženou spisovou dokumentaci uložením na chráněné místo nebo uzamčením kanceláře a zabezpečit ukončení činnosti otevřené programové aplikace obsahující osobní údaje
e) při zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky zamezit zveřejnění přístupového hesla. Přitom dbát, aby nedošlo ke sdělení či poznamenání hesla způsobem či prostředky, které nejsou chráněny režimem zabezpečujícím jeho utajení
Čl.4
V případech, kdy nelze po ukončení pracovní doby nebo při opuštění kanceláře na dobu delší než 4 hodiny uložit nezaloženou písemnou dokumentaci obsahující osobní data na chráněné místo či do uzamykatelné skříně, jsou uživatelé příslušné kanceláře povinni místnost zapečetit pečetidlem soudního exekutora nebo pomocí úředních nálepek s otiskem úředního razítka soudního exekutora.
Čl.5
Soudní exekutoři jsou povinni provádět namátkové kontroly zpracování osobních údajů z informačního systému. V případě zjištění závad jsou povinni bezodkladně realizovat opatření k jejich odstranění.
Čl.6
Účinnost
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Exekutorské komory ČR.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v. r.
prezident Exekutorské komory České republiky