Všeobecné oprávnění ze dne 1.7.2005 č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

15.7.2005 | Sbírka:  109/2005 (TV) | Částka:  9/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 52/2007 (TV)
109/2005
Všeobecné oprávnění,
kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 1. července 2005
Čj. 29447/2005-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Podmínkou výkonu komunikačních činností vztahující se na veřejné komunikační sítě a přiřazené prostředky stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.
Čl.2
Konkrétní podmínky
(1) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. b) a l) zákona jsou:
a) operátoru veřejné komunikační sítě se přiznává statut "Uznaný provozovatel" (Recognized Operating Agency) v souladu s ustanovením bodu 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie,
b) technické parametry sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení včetně jejich aktivních a pasivních prvků musí splňovat normu ČSN EN 500831).
(2) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. i) zákona jsou:
a) fyzické a právnické osoby, které hodlají vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona, oznamují Úřadu tuto skutečnost na předepsaném formuláři,
b) Úřad uveřejní formulář podle písmene a) na svých internetových stránkách www.ctu.cz.
Čl.3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL-24/T/2000, č.j. 504007/2000-610, ze dne 6. října 2000, zveřejněná v částce 10/2000 Telekomunikačního věstníku.
Čl.4
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků.
Toto všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).
V článku 1 se stanoví, že vedle podmínek výkonu komunikačních činností vztahujících se na veřejné komunikační sítě a přiřazené prostředky stanovených zákonem, platí další podmínky konkretizující ustanovení § 10 odst. 1 zákona. Toto všeobecné oprávnění se vztahuje obecně na zajišťování všech veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků bez ohledu na jejich územní rozsah.
V případě, že zajišťování některých specifických sítí si to vyžádá, Úřad stanoví podmínky pro jejich zajišťování samostatným všeobecným oprávněním v rozsahu svého zmocnění.
Článek 2 přiznává v souladu s Ústavou ITU operátoru veřejné komunikační sítě statut "Uznaný provozovatel" pro zajištění interoperability a propojování jím provozovaných sítí i v mezinárodním měřítku. K prevenci elektromagnetického rušení pro případ sítí pro jednosměrné šíření TV a R signálu stanovuje požadavek dodržení normy ČSN EN 50083. Dále stanoví povinnost používat při oznámení podnikání formulář. Tím se zajistí jednotný způsob komunikace podnikatelů s Úřadem.
Článek 3 zrušuje v souladu s § 136 odst. 8 zákona generální licenci vydanou podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy č. VO-S/2/XX.2005, kterým se vydává všeobecné oprávnění stanovující podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 6. května 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval. Připomínka, že z návrhu všeobecného oprávnění není zřejmé, zda budou následně Úřadem vydávána jednotlivá všeobecná oprávnění pro konkrétní typy sítí elektronických komunikací, byla zohledněna v textu odůvodnění.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) ČSN EN 50083 - Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály.