Nařízení ze dne 23.11.2005, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.

28.12.2005 | Sbírka:  511/2005 Sb. | Částka:  177/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Aktivní derogace: 503/2000 Sb.
Pasivní derogace: 351/2013 Sb.
511/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova "§ 28 a 28a" nahrazují slovy "§ 35, 36, 38, 38a až 38c, § 38g a 38h".
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "§ 28 odst. 1" nahrazují slovy "§ 35".
3. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "§ 28 odst. 2" nahrazují slovy "§ 36".
4. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "§ 28 odst. 3" nahrazují slovy "§ 38h odst. 1".
5. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "států Evropské unie" vkládají slova "nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor".
6. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova "§ 28 odst. 4" nahrazují slovy "§ 38h odst. 2".
7. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova "§ 28 odst. 6" nahrazují slovy "§ 38g".
8. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "§ 28a odst. 1 až 4" nahrazují slovy "§ 38, 38a až 38c".
9. V § 3 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,".
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti:
JUDr. Němec v. r.