Dohoda ze dne 7.9.2007 o vzájemné spolupráci mezi ČSÚ a Technickou univerzitou v Liberci

1.12.2007 | Sbírka:  ST97/2007 | Částka:  12/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST97/2007
Dohoda o vzájemné spolupráci
Česká republika - Český statistický úřad v Praze (dále jen "ČSÚ")
se sídlem: Na Padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82,
zastoupená Ing. Janem Fischerem, CSc., předsedou
na straně jedné
a
Technická univerzita v Liberci
se sídlem: Hálkova 6, Liberec 1, PSČ 461 17
zastoupená prof. Ing. Vojtěchem Konopou, CSc., rektorem
na straně druhé
(dále jen "strany dohody"),
majíce zájem na rozvíjení oboustranně výhodné spolupráce, uzavírají tuto
DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI (dále jen "dohoda")
Článek 1
Předmět dohody
(1) Účelem této dohody je vytvoření užších všestranných vazeb mezi oběma stranami v oblasti využití, zpracování a prezentace statistických informací charakterizujících liberecký region a Euroregion Neisse-Nisa-Nysa a jeho postavení v České republice a v rámci Euroregionů.
(2) V rámci dohody je realizována vzájemná výměna potřebných informačních a studijních materiálů, odborné diskuse i účast na odborných seminářích a konferencích, pořádaných oběma partnerskými organizacemi.
(3) Obě strany se shodují, že vzájemná spolupráce bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Vymezení oblasti spolupráce
(1) Oblast vědecko-výzkumná a metodická:
- rozvoj regionální statistiky;
- stanovení a koordinace obsahové, věcné a metodické náplně jednotlivých dílčích výzkumných úkolů a jednorázových aplikačních a výzkumných akcí včetně časového postupu;
- rozvoj datové báze včetně úrovně obecní, městské, regionální a přeshraniční statistiky, vyhodnocování její vypovídací schopnosti a specifikace zdrojů;
- dohoda podporuje vzájemnou účast i hlubší spolupráci obou partnerů při řešení přijatých výzkumných úkolů a grantů (celostátních, univerzitních apod.).
(2) Oblast aplikační:
- odborná pomoc studentů Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci (dále jen "HF TUL") při jednorázových šetřeních;
- spolupráce a podpora při řešení a zpracování tematicky zaměřených seminárních, bakalářských a diplomových prací, vyžadujících využití podkladů ČSÚ;
- v případě konkrétního požadavku ČSÚ napomůže HF TUL při výběru vhodných kandidátů na obsazování pracovních míst na pracovištích ČSÚ v libereckém kraji a umožní těmto kandidátům prohloubení odborné průpravy (odborná praxe, zaměření bakalářské či diplomové práce aj.) v souladu s potřebami jejich budoucího zařazení;
- jednorázová pracovní účast pedagogů HT TUL ve vědeckých týmech ČSÚ při řešení konkrétních úkolů podle požadavků ČSÚ (na základě samostatných dohod);
- využití oponentní a expertní činnosti učitelů HF TUL podle potřeb ČSÚ (na základě samostatných dohod);
- vzájemná aktivní účast při organizování vybraných jednorázových akcí na základě samostatných dohod (např. odborné konference, semináře, setkání v regionu a další - možné využití poslucháren TUL);
- realizace vybraných přednášek nebo seminářů pracovníků ČSÚ na Hospodářské fakultě TUL s úhradou na základě samostatné dohody;
- poskytování potřebných informačních materiálů ze strany ČSÚ pro studijní potřeby HF TUL v akceptovaném rozsahu (na základě samostatných dohod vedoucích pracovníků);
- vzájemná výměna informací o výsledcích tematicky zaměřených zahraničních cest, konferencí, seminářů apod. v oblastech, které jsou předmětem vzájemné spolupráce;
- na základě žádosti HF TUL provedou pracovníci ČSÚ posouzení obsahové náplně a rozsahu výuky vybraných předmětů;
- na základě konkrétních požadavků přednesou pedagogičtí pracovníci HF TUL přednášky či povedou jednotlivé odborné semináře pro pracovníky ČSÚ s úhradou podle platných předpisů (na základě samostatných dohod.)
(3) Realizace spolupráce:
Český statistický úřad, Oddělení regionálních analýz a informačních služeb, Liberec
Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberc
i
(4) Odpovědní pracovníci:
Regionální zmocněnec Ing. Ladislav Knap
Děkanka Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Pracovníci a studenti HF TUL, kteří se podílejí na konkrétních úkolech vzájemné spolupráce, jsou vázáni obecně závaznými předpisy a dále těmi vnitřními předpisy ČSÚ, s nimiž budou seznámeni.
(2) Strany se zavazují získané výstupy plynoucí ze vzájemné spolupráce nevyužívat k obchodním či jiným komerčním účelům.
(3) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
(4) Tato dohoda se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana dohody obdrží tři její vyhotovení.
(5) Tato dohoda může býti změněna pouze formou písemných dodatků, schválených a podepsaných oběma stranami.
(6) Dohodu lze ukončit výpovědí na návrh kterékoliv ze smluvních stran s tím, že rozpracované akce (úkoly) se reálně dokončí.
V Liberci dne 7. září 2007

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.   prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., v.r.
předseda              rektor
Českého statistického úřadu    Technické univerzity v Liberci