Vyhláška ze dne 10.5.2007 o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

21.5.2007 | Sbírka:  117/2007 Sb. | Částka:  43/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 124/2012 Sb., 53/2011 Sb., 267/2009 Sb., 231/2008 Sb.
117/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2007
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Změna: 231/2008 Sb.
Změna: 267/2009 Sb.
Změna: 53/2011 Sb.
Změna: 53/2011 Sb. (část)
Změna: 124/2012 Sb.
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 29 odst. 4 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví číslovací plány veřejných telefonních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů veřejných komunikačních sítí se signalizačním systémem č. 7, čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet a číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv.
(2) Číslovací plány podle odstavce 1 obsahují pravidla pro tvorbu a využívání čísel, kódů, identifikátorů, adres a jmen pro adresování a číslování koncových bodů veřejných komunikačních sítí určených pro přístup ke službám elektronických komunikací a k neveřejným komunikačním sítím a dále pravidla pro tvorbu a využívání čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) číslem posloupnost číslic stanoveného počtu,
b) kódem definovaná část čísla, definovaná posloupnost číslic, binární číslo nebo hexadecimální číslo,
c) identifikátorem posloupnost číslic,
d) jménem posloupnost znaků v adrese systému zprostředkování zpráv,
e) adresou
1. číslo,
2. posloupnost kódu a čísla,
3. posloupnost znaku, kódu a čísla,
4. jméno, nebo
5. posloupnost jmen,
f) sítí ISDN digitální síť integrovaných služeb,
g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.
ČÁST DRUHÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍ
§ 3
Číslovací plán veřejných telefonních sítí stanovuje číslování služeb, adresy koncových bodů veřejných telefonních sítí a koncových bodů veřejných komunikačních sítí, určených pro přenos hlasu, podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)03 a doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04 mezinárodní organizace CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ. Telefonním číslem podle tohoto číslovacího plánu se rozumí národní (významové) číslo v národním formátu podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04.
§ 4
Mezinárodní číslo
(1) Mezinárodní číslo, stanovené podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.164, určuje mezinárodní adresu koncového bodu sítí uvedených v § 3.
(2) Mezinárodní číslo se skládá z kódu země a telefonního čísla. Pro Českou republiku je kód země 420. Formát mezinárodního čísla je uveden v příloze č. 1.
(3) Ve veřejných pevných telefonních sítích a ve veřejných komunikačních sítích, určených pro přenos hlasu, je pro volbu mezinárodního čísla stanoven mezinárodní přestupný znak "00" ("nula" "nula"), ve veřejných mobilních telefonních sítích je mezinárodní přestupný znak "00" ("nula" "nula") nebo "+" ("plus").
§ 4a
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání1) slouží pro celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4 odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání je uveden v příloze č. 1.
§ 5
Telefonní číslo ve veřejných telefonních sítích
(1) Telefonní číslo je část mezinárodního čísla, která následuje po kódu země a která stanovuje v národním formátu adresu koncového bodu sítí uvedených v § 3 pro přístup k uživatelům těchto sítí nebo pro přístup ke službám elektronických komunikací poskytovaným prostřednictvím těchto sítí.
(2) Telefonní číslo pro veřejnou pevnou telefonní síť se skládá z kódu číslovací oblasti a doplňkových číslic nebo z přístupového kódu k síti a doplňkových číslic. Telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť a pro veřejnou komunikační síť, určenou pro přenos hlasu, se skládá z přístupového kódu k síti a doplňkových číslic.
(3) Telefonní číslo pro přístup ke službě elektronických komunikací se skládá z přístupového kódu ke službě elektronických komunikací a doplňkových číslic, popřípadě směrovacího kódu a doplňkových číslic. Přístupový kód ke službě elektronických komunikací určuje charakter služby nebo skupiny služeb.
(4) Formáty telefonního čísla jsou uvedeny v příloze č. 1.
(5) Telefonní číslo se podle této vyhlášky použije i pro stanovení adresy koncového bodu pro připojení neveřejné komunikační sítě.
(6) Pro stanovení národní adresy koncového bodu sítí uvedených v § 3 lze použít i mezinárodní číslo podle § 4 odst. 2 s mezinárodním přestupným znakem podle § 4 odst. 3, pokud to tato síť technicky umožňuje.
§ 6
Zkrácené telefonní číslo
(1) Zkrácené telefonní číslo stanovuje adresu koncových bodů sítí uvedených v § 3 pro přístup ke službě poskytované prostřednictvím těchto sítí.
(2) Zkrácené telefonní číslo se skládá z přístupového kódu ke službě a doplňkových číslic. Přístupový kód ke službě určuje charakter služby nebo skupiny služeb. Zkrácená telefonní čísla jsou uvedena v příloze č. 1.
§ 7
Symetrická a lehce zapamatovatelná čísla
(1) Symetrickým číslem se pro účely této vyhlášky rozumí telefonní číslo, jehož symetrie je vymezena středovou číslicí.
(2) Lehce zapamatovatelným číslem se pro účely této vyhlášky rozumí každé telefonní číslo ve formátech uvedených v příloze č. 1 a každé třímístné, čtyřmístné, pětimístné zkrácené telefonní číslo nebo evropské harmonizované číslo.
§ 8
Kódy pro volbu a předvolbu operátora
Kódy pro volbu operátora a předvolbu operátora jsou uvedeny v příloze č. 1. Po volbě kódu volby operátora nebo při nastaveném kódu předvolby operátora se při uskutečňování národního volání volí a předává telefonní číslo bez mezinárodního přestupného znaku podle § 4 odst. 3 a bez kódu země podle § 4 odst. 2.
§ 9
Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě
(1) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě identifikuje účastníka v mobilní telefonní síti podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.212.
(2) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě se skládá z kódu země mobilní telefonní sítě, kódu mobilní telefonní sítě a identifikačního čísla účastníka mobilní telefonní sítě. Pro Českou republiku je stanoven kód země mobilní telefonní sítě 230. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě je uveden v příloze č. 1.
§ 10
Pravidla pro přidělování telefonních čísel
(1) Telefonní čísla pro přístup k účastníkům veřejných telefonních sítí se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti "1", a to v řadě 1 000 čísel a jejích násobcích pro veřejné pevné telefonní sítě a v řadě 10 000 čísel a jejích násobcích pro veřejné mobilní telefonní sítě.
(2) Telefonní čísla pro přístup k účastníkům veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti "1", a to v řadě 10 000 čísel a jejích násobcích.
(3) Telefonní čísla pro přístup ke službám elektronických komunikací se přidělují podle charakteru služby uvedeného v příloze č. 1 a v počtu uvedeném v žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel.
(4) Zkrácená telefonní čísla se přidělují podle charakteru služby uvedeného v příloze č. 1 a v počtu uvedeném v žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel.
(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10 000 čísel a jejich násobcích.
ČÁST TŘETÍ
ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH DATOVÝCH SÍTÍ
§ 11
Číslovací plán veřejných datových sítí stanovuje číslování koncových bodů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121 ve veřejných datových sítích provozovaných podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.25 a ITU-T X.75.
§ 12
Mezinárodní datové číslo ve veřejných datových sítích
(1) Mezinárodní datové číslo určuje adresu koncového bodu veřejné datové sítě podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121.
(2) Mezinárodní datové číslo se skládá z datového kódu země a národního datového čísla, nebo identifikačního kódu veřejné datové sítě (dále jen "identifikační kód") a síťového koncového datového čísla. Pro Českou republiku je stanoven datový kód země 230. Formát mezinárodního datového čísla je uveden v příloze č. 2.
(3) Identifikační kód identifikuje veřejnou datovou síť nebo skupinu veřejných datových sítí nebo skupinu neveřejných datových sítí připojených k veřejným datovým sítím. Identifikační kód se skládá z datového kódu země a čísla veřejné datové sítě. Formát identifikačního kódu je uveden v příloze č. 2.
§ 13
Pravidla pro využívání identifikačních kódů a přestupných znaků
(1) Jednomu operátorovi lze přidělit pouze jeden identifikační kód, který identifikuje všechny jeho datové sítě.
(2) Identifikační kód neveřejné datové sítě připojené k veřejné datové síti stanoví operátor, jemuž byl přidělen identifikační kód veřejné datové sítě.
(3) Přestupný znak pro datové spojení z veřejných datových sítí do veřejných dálnopisných sítí je číslice "8", z veřejných datových sítí do veřejných telefonních sítí s analogovým rozhraním je číslice "9" a z veřejných datových sítí do veřejných telefonních sítí s digitálním rozhraním ISDN je číslice "0" ("nula") podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121.
(4) V případě, že identifikační kód je společný pro skupinu veřejných datových sítí, je příslušná veřejná datová síť identifikována první číslicí následující po identifikačním kódu, kterou je číslice B ze síťového koncového datového čísla.
ČÁST ČTVRTÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN SÍŤOVÝCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL
§ 14
Číslovací plán síťových směrovacích čísel stanovuje tvorbu síťových směrovacích čísel, hodnoty identifikačních čísel ústředen a identifikačních čísel sítí pro směrování volání ve veřejných komunikačních sítích.
§ 15
Síťové směrovací číslo
(1) Síťové směrovací číslo určuje adresní informaci metodou sdružené adresy s telefonním číslem. Skládá se z kódu síťového směrovacího čísla a identifikačního čísla ústředny nebo z kódu síťového směrovacího čísla a identifikačního čísla sítě.
(2) Formát síťového směrovacího čísla je uveden v příloze č. 3.
§ 16
Pravidla pro využívání síťových směrovacích čísel
(1) Identifikační čísla ústředen se přidělují minimálně v řadě 10 čísel po sobě jdoucích s přírůstkem o velikosti "1" z intervalu hodnot 1000 až 9999.
(2) Identifikační čísla veřejné komunikační sítě se přidělují z intervalu hodnot 200 až 999.
ČÁST PÁTÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN SIGNALIZAČNÍCH SÍTÍ SE SIGNALIZAČNÍM SYSTÉMEM Č. 7
§ 17
(1) Číslovací plán signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7 stanovuje způsob přiřazování síťových indikátorů těmto sítím, způsob přiřazování kódů signalizačním bodům části mezinárodní signalizační sítě náležející České republice a způsob přiřazování kódů signalizačním bodům národní signalizační sítě.
(2) Signalizačním systémem č. 7 se rozumí signalizační systém podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T série Q.
(3) Signalizačním bodem se pro účely této vyhlášky rozumí zařízení signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7, které vysílá a přijímá signalizační zprávy mezi těmito sítěmi nebo uvnitř těchto sítí.
§ 18
Číslování mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
(1) Mezinárodní signalizační síť se signalizačním systémem č. 7 je určena síťovým indikátorem mezinárodní signalizační sítě a kódy mezinárodních signalizačních bodů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T Q.708.
(2) Kód mezinárodního signalizačního bodu je binární kód, který určuje signalizační bod v mezinárodní signalizační síti se signalizačním systémem č. 7.
(3) Formát kódu mezinárodního signalizačního bodu je uveden v příloze č. 4.
§ 19
Číslování národní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
(1) Národní signalizační síť se signalizačním systémem č. 7 České republiky je určena síťovým indikátorem přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 a síťovými indikátory signalizačních sítí operátorů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T Q.708.
(2) Formát kódu národního signalizačního bodu je uveden v příloze č. 4.
§ 20
Hodnoty síťových indikátorů
Hodnoty síťových indikátorů signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7 jsou uvedeny v příloze č. 4.
ČÁST ŠESTÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN ČÍSEL IDENTIFIKUJÍCÍCH VYDAVATELE MEZINÁRODNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH PLATEBNÍCH KARET A VYDAVATELE IDENTIFIKAČNÍCH ÚČASTNICKÝCH KARET
§ 21
Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet stanovuje způsob tvorby čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet (SIM karet).
§ 22
Základní číslo účtu
(1) Základní číslo účtu se využívá k číslování mezinárodních telekomunikačních platebních karet a identifikačních účastnických karet (SIM karet) (dále jen "karty") podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.118.
(2) Základní číslo účtu se skládá z identifikačního čísla vydavatele karet, čísla identifikujícího individuální účet a Luhnovy kontrolní číslice, která slouží ke kontrole validity základního čísla účtu.
(3) Identifikační číslo vydavatele karet se skládá z identifikátoru hlavního odvětví, kódu země, pro kterou jsou karty určeny, a identifikátoru vydavatele karet.
(4) Identifikátor hlavního odvětví pro elektronické komunikace je stanoven číslem 89.
(5) Pro karty používané v České republice je stanoven kód země 420.
(6) Formát základního čísla účtu je uveden v příloze č. 5.
ČÁST SEDMÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN MNEMOTECHNICKÝCH ADRES VEŘEJNÝCH ADMINISTRAČNÍCH MANAGEMENTOVÝCH DOMÉN PRO SYSTÉM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZPRÁV
§ 23
Číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv stanovuje způsob tvorby mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén v systému zprostředkování zpráv podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T F.400 a ITU-T F.401.
§ 24
Pravidla pro tvorbu mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén
(1) Veřejnou administrační managementovou doménou (dále jen "doména") se rozumí oblast, která obsahuje systémy výměny zpráv provozované jedním poskytovatelem služby. Tento poskytovatel je správcem domény.
(2) Uživatelem systému výměny zpráv se rozumí každý, kdo přijímá nebo vysílá zprávy v tomto systému.
(3) Mnemotechnická adresa domény se skládá vždy ze jména země a jména domény a volitelných atributů podle přílohy č. 6. V mnemotechnické adrese domény musí být z volitelných atributů vždy obsažen alespoň atribut "jméno" nebo atribut "příjmení" anebo atribut "název organizace".
(4) Pro Českou republiku je stanoveno jméno země "CZ".
(5) Jméno domény je určeno k adresování odesílaných a přijímaných zpráv.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na neveřejné managementové domény, které jsou připojeny k doméně.
ČÁST OSMÁ
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL
§ 25
Ve veřejné telefonní síti se mohou používat kódy tvořené kombinací číslic se znaky znaky "*" ("hvězdička") nebo "#" ("dvojitý křížek"), nebo kombinací číslic, která nesmí začínat číslicí "1", a které umožňují v závislosti na jejich délce směrování na služby pouze uvnitř sítě operátora. Služby adresované těmito kódy nejsou uživatelům z ostatních veřejných komunikačních sítí dostupné.
§ 26
K zasílání krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) ve veřejných komunikačních sítí se využívají krátké kódy, tvořené kombinací číslic, které nejsou telefonními čísly ani zkrácenými telefonními čísly.
§ 27
Telefonní čísla označená jako rezerva bez konkrétního účelu nebo rezerva pro konkrétní účel se nepřidělují.
ČÁST DEVÁTÁ
PŘENOSITELNOST ČÍSEL
§ 27a
(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.
(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.
(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.
(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.
(5) Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na
a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,
b) zkrácená telefonní čísla,
c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,
d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,
e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 98900 až 98999 a
f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 95000 až 95999.
ČÁST DESÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
Příl.1
Číslovací plán veřejných sítí
1. Formát mezinárodního čísla
      


     
1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání
 
+--------------------------------------------------------+
| 800          Globální telefonní číslo    |
+--------------------------------------------------------+
|       |         8 číslic         |
|       |<---------------------------------------->|
| Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání  |
|<------------------------------------------------------>|
2. Formáty telefonního čísla
     


    
kde je:

TC - kód číslovací oblasti,
DNe - přístupový kód k síti,
SAC - přístupový kód ke službě,
n  - počet číslic kódu číslovací oblasti nebo přístupového kódu k síti
   nebo přístupového kódu ke službě.
3. Kódy volby a předvolby operátora
---------------------------------------------
1000 až 1059   Kód  volby  a předvolby   
         podnikatele poskytujícího
         veřejně     dostupnou
         telefonní službu
---------------------------------------------
10600 až 10999  Rezerva pro kód volby a   
         předvolby   podnikatele
         poskytujícího   veřejně
         dostupnou telefonní službu
---------------------------------------------
4. Zkrácená telefonní čísla
4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11
 
-----------------------------------------------------
110 až 111     Rezerva            
-----------------------------------------------------
112        Jednotné evropské číslo 
          tísňového volání
-----------------------------------------------------
113 až 115     Rezerva            
-----------------------------------------------------
116000 až 116111  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
116112       Rezerva            1)
-----------------------------------------------------
116113 až 116999  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
117        Rezerva            
-----------------------------------------------------
1180 až 1189    Informace o národních a   
          mezinárodních telefonních
          číslech účastníků a další 
          související informace
-----------------------------------------------------
119        Rezerva            
-----------------------------------------------------

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného
  rozsahu „116" pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.
4. 2. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 12
---------------------------------------------
1200 až 1240   Služby   pro  zdravotně  
         postižené,  sociální  a
         zdravotní služby, havarijní
         služby
---------------------------------------------
12410 až 12999  Služby   pro  zdravotně  
         postižené,  sociální  a
         zdravotní služby, havarijní
         služby, informační služby
---------------------------------------------
         
4.3. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 13
------------------------------------------------------
130000 až 130199 Přístup na zkušební a     1)
         testovací zařízení operátora
------------------------------------------------------
130200 až 130999 Rezerva pro zkušební a     1)
         testovací zařízení operátora
------------------------------------------------------
13100 až 13199  Ohlašovna poruch veřejně    
         dostupné telefonní služby
------------------------------------------------------
132000 až 132100 Rezerva pro ohlašovny poruch  
------------------------------------------------------
132101      Ohlašovna poruch ostatních        
         veřejně dostupných služeb
         elektronických komunikací
------------------------------------------------------
132102 až 132999 Rezerva pro ohlašovny poruch  
------------------------------------------------------
133000      Rezerva pro ohlašovnu volání  
------------------------------------------------------
133001      Telefonické podávání telegramů 
------------------------------------------------------
133002      Ohlašovna národních volání   
------------------------------------------------------
133003 až 133007 Ohlašovna mezinárodních volání 
------------------------------------------------------
133008      Rezerva pro ohlašovnu     
         mezinárodních volání
------------------------------------------------------
133009      Ohlašovna účelové telefonní  
         sítě
------------------------------------------------------
133010 až 133989 Rezerva pro nekomerční služby 
         operátorů
------------------------------------------------------
133990 až 133993 Ohlašovna národních volání   
------------------------------------------------------
133994 až 133999 Rezerva pro ohlašovny     
         národních volání
------------------------------------------------------
13400 až 13999  Rezerva pro nekomerční služby 
         operátorů
------------------------------------------------------
1)  Číslo se nezveřejňuje v telefonním seznamu.
4. 4. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 14
---------------------------------------------
14000 až  Služby pro zdravotně postižené,   
14500    sociální a zdravotní  služby,
      havarijní  služby, informační,
      asistenční a bezpečnostní služby
---------------------------------------------
14501 až  Rezerva pro zdravotně postižené,  
14999    sociální  a zdravotní  služby,
      havarijní  služby,  informační
      služby
---------------------------------------------
4.5. Zkrácená telefonní čísla tísňových volání s kódem SAC = 15
----------------------------------------------------
150   Hasičský záchranný sbor         
----------------------------------------------------
151   Rezerva pro národní tísňové volání    
----------------------------------------------------
152   Ministerstvo vnitra - Generální     1)
    ředitelství Hasičského
    záchranného sboru
----------------------------------------------------
153   Rezerva pro národní tísňové volání
----------------------------------------------------
154   Rezerva pro národní tísňové volání    
----------------------------------------------------
155   Zdravotní záchranná služba        
----------------------------------------------------
156   Obecní policie              
----------------------------------------------------
157   Rezerva pro národní tísňové volání    
----------------------------------------------------
158   Policie České republiky         
----------------------------------------------------
159   Rezerva pro národní tísňové volání    
----------------------------------------------------
1) Číslo je určeno pro testování, nezveřejňuje se
  v telefonním seznamu.
4. 6. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 16
------------------------------------------
1600 až 1699 Směrování globálních služeb     
------------------------------------------
4. 7. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 17 a s kódem SAC = 18
------------------------------------------
1700 až 1799      Rezerva               
1800 až 1899      Rezerva 
------------------------------------------
 
4. 8. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 19
------------------------------------------
190 až 198       Rezerva               
199          Protikorupční linka 
------------------------------------------
5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)
 
--------------------------------------------------------------
Kódy TC               Číslovací oblast
--------------------------------------------------------------
2
1)
, 31
1)
, 32
1)
Hlavní město Praha, Středočeský kraj 35 Karlovarský kraj 37 Plzeňský kraj 38,39 Jihočeský kraj 41,47 Ústecký kraj 46 Pardubický kraj 48 Liberecký kraj 49 Královéhradecký kraj 51, 53, 54 Jihomoravský kraj 55, 59 Moravskoslezský kraj 56 Kraj Vysočina 57 Zlínský kraj 58 Olomoucký kraj -------------------------------------------------------------- 01 až 09, 20, 30, 33, 34, 36, Rezerva 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52 -------------------------------------------------------------- 1) Krajskou příslušnost telefonního čísla určuje geografická poloha koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě.
6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Přístupové Síť                        Poznámky
kódy k   elektronických          Číslice
síti    komunikací            následující
(DNe)                    po přístupovém
                       kódu
                       A  B  C  D   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
600     Rezerva pro veřejné mobilní sítě   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
601 až 608 Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
                               veřejně dostupné telefonní 
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
609,    Rezerva pro veřejné mobilní sítě  
620 až 699  
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
61     Rezerva pro veřejné komunikační 
      sítě určené pro přístup ke   
      konvergovaným službám
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
700     Veřejná síť univerzálních 
      osobních telekomunikací (UPT) 
      podle doporučení ITU-T E.168,
      ITU-T F.851 a ITU-T F.852
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
702 až 705 Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování 
                               veřejně dostupné telefonní 
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
706 až 719 Rezerva pro veřejné mobilní sítě   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
72, 73   Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování 
                               veřejně dostupné telefonní 
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
74 až 76  Rezerva pro veřejné mobilní 
      telefonní     sítě   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
77     Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování 
                               veřejně dostupné telefonní 
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
78     Rezerva pro veřejné mobilní sítě   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
7900 až   Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování 
7999                             veřejně dostupné telefonní 
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
910     Veřejné komunikační sítě pro           Pro poskytování veřejně 
      přenos hlasu                   dostupné telefonní služby je
                               možné využít nomadicitu 
                               koncového bodu sítě.
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
911 až 919 Rezerva pro veřejné komunikační 
      sítě určené pro přenos hlasu 
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
971     Přístup k síti Internet 
      prostřednictvím poskytovatele 
      přístupu ke službě   
---------------------------------------------------------------------------------------------                       
976     Přístup k veřejné datové     +  +      Kombinace číslic A, B určuje 
      síti a k síti Internet              výši ceny volání za
      s vyjádřenou cenou                minutu v Kč vč. DPH.
      prostřednictvím poskytovatele           Pokud A=0, pak B se nerovná 0.
      přístupu ke službě. 
---------------------------------------------------------------------------------------------                      
7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací
---------------------------------------------------------------------------------------------
Přístupové Služba              Číslice     Poznámky
kódy    elektronických          následující po
ke službě  komunikací            přístupovém
(SAC)                    kódu
                       A  B  C  D   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
800     Přístup ke službám na účet    +  +
      volaného podle normy ETS 
      300 208 a doporučení 
      ITU-T E.152  
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
800     Přístup ke službám přímého    +  +  +  +  A=0, B=0
      volání ze zahraničí do              Kombinace číslic C, D určuje
      vlastní země (Home Country            poskytovatele přístupu ke  
      Direct) podle doporučení             službě 
      ITU-T E.153
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
801 až 809 Rezerva pro přístup ke 
      službám se sdílenými náklady   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
810 až 819 Přístup ke službám se 
      sdílenými náklady podle normy 
      ETS 300 710 a doporučení 
      ITU-T E.154   
---------------------------------------------------------------------------------------------                         
820 až 829 Přístup ke službám virtuálních 
      volacích karet podle normy 
      ETS 300 711 a doporučení 
      ITU-T E.116 a ITU-T E.118   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
830 až 839 Přístup ke službám se 
      sdílenými náklady podle 
      normy ETS 300 710 a 
      doporučení ITU-T E.154   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
840 až 842, Přístup ke službám čísla 
847 až 849 univerzálního přístupového
      podle normy ETS 300 710 
      a doporučení ITU-T E.154 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
843 až 846 Přístup ke službám se 
      sdílenými náklady podle 
      normy ETS 300 710 a 
      doporučení ITU-T E.154   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
850 až 899 Rezerva pro přístup ke 
      službám se sdílenými náklady   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
900     Přístup ke službám        +  +      Pokud číslice A=0, pak
      s vyjádřenou cenou                číslice B se nerovná 0.
      -hlasové služby - zejména             Kombinace číslic A, B
      obchodní, odborné, inzertní            určuje výši ceny volání  
      a soutěžní služby podle              v Kč za minutu, vč. DPH.
      normy ETS 300 712 a 
      doporučení ITU-T E.155  
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
901 až 904 Rezerva pro přístup ke 
      službám s vyjádřenou cenou 
      zejména obchodní, odborné, 
      inzertní a soutěžní služby   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
905     Přístup ke službám s       +  +       Číslice A se nerovná 0
      vyjádřenou cenou -hlasové             Desetinásobek kombinace
      služby -jednorázová cena              číslic A, B určuje výši ceny
      za spojení podle normy               za jedno volání v Kč, vč. DPH
      ETS 300 712 a doporučení 
      ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
906     Přístup ke službám s       +  +       Pokud číslice A=0, pak 
      vyjádřenou cenou -hlasové             číslice B se nerovná 0. 
      služby - zejména obchodní,             Kombinace číslic A, B 
      odborné, inzertní a soutěžní            určuje výši ceny volání  
      služby podle normy ETS 300 712           v Kč za minutu, vč. DPH.  
      a doporučení ITU-T E.155 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
907     Rezerva pro přístup ke 
      službám s vyjádřenou cenou 
      zejména obchodní, odborné, 
      inzertní a soutěžní služby   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
908     Přístup ke službám s       +  +       Kombinace číslic A, B 
      vyjádřenou cenou - hlasové             určuje výši ceny za jedno
      služby - jednorázová cena             volání v Kč, vč. DPH.
      za spojení podle normy 
      ETS 300 712 a doporučení 
      ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
909     Přístup ke službám s       +  +       Pokud číslice A=0, pak 
      vyjádřenou cenou - hlasové             číslice B se nerovná 0. 
      služby - zábavné služby pro            Kombinace číslic A, B určuje 
      dospělé podle normy ETS 300 712          výši ceny volání v Kč
      a doporučení ITU-T E.155              za minutu, vč. DPH.
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
92     Rezerva pro přístup ke 
      službám s vyjádřenou cenou   
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
940 až 949 Rezerva pro přístup 
      ke službám s vyjádřenou cenou   
---------------------------------------------------------------------------------------------
8. Směrovací kódy
-----------------------------------------------------------------
Směrovací kódy Veřejná komunikační  Poznámka
        síť
        nebo služba
        elektronických
        komunikací
-----------------------------------------------------------------
701       Přístup k veřejné   Po směrovacím kódu
        síti univerzálních   následuje kombinace 3
        osobních        číslic A,B,C a kód země
        telekomunikací     České republiky (420).
        (UPTAN) podle     Přístupové číslo UPTAN je
        doporučení ITU-T    9 místné.
        E.168, ITU-T F.851   Kombinace číslic A,B,C
        a ITU-T F.852     určuje poskytovatele
                    služby univerzálních
                    osobních telekomunikací.
                    Směrovací kód se
                    přiděluje jako součást
                    přístupového čísla UPTAN.
-----------------------------------------------------------------
970       Přístup k veřejné   Po volbě směrovacího
        komunikační síti    kódu se volí telefonní
        určené pro přenos   číslo nebo mezinárodní
        hlasu         přestupný znak a
        prostřednictvím    mezinárodní číslo.
        internetového     Směrovací kód se
        protokolu       nepřiděluje.
-----------------------------------------------------------------
977       Přístup k veřejným   Po volbě směrovacího
        datovým sítím     kódu se volí mezinárodní
        a interaktivním    datové číslo. Směrovací
        službám        kód se nepřiděluje.
        s výjimkou přístupu k
        síti
        Internet
-----------------------------------------------------------------
978 až 979   Rezerva pro přístup  
        k veřejným datovým
        sítím a
        interaktivním
        službám s výjimkou
        přístupu k síti
        Internet
-----------------------------------------------------------------
93       Celostátní       Délka telefonního čísla je
        záznamníková      11 číslic. Směrovací kód se
        služba a služba    přiděluje.
        předávání
        hlasových zpráv
-----------------------------------------------------------------
960 až 969   Celostátní       Délka telefonního čísla je
        záznamníková      9 až 12
        služba a služba    číslic.
        předávání       Směrovací kód se přiděluje.
        hlasových zpráv
-----------------------------------------------------------------        
        
9. Přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím
 ---------------------------------------------------------------------------------------------                     
Přístupové kódy  Druh neveřejných sítí              Poznámka
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
95000 až 95999   Přístup k neveřejným         Délka telefonního čísla je 9 číslic.
          komunikačním sítím
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
972 až 974     Přístup k neveřejným         Délka telefonního čísla je 9 číslic.
          komunikačním sítím 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
975        Rezerva přístupu k neveřejným
          komunikačním sítím 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
980        Přístup k virtuální         Délka telefonního čísla je 9 až
          neveřejné komunikační síti (VPN)   12 číslic.
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
981 až 982     Rezerva pro přístup k virtuální 
          neveřejné komunikační síti (VPN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
983        Přístup k virtuální neveřejné    Délka telefonního čísla je 7 číslic.
          komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
984 až 988     Rezerva pro přístup k virtuální 
          neveřejné komunikační síti (VPN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
98900 až 98999   Přístup k virtuální neveřejné    Délka telefonního čísla je 9 číslic.
          komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
990 až 999     Rezerva 
---------------------------------------------------------------------------------------------                     
".
10. Formáty lehce zapamatovatelných čísel
Formáty lehce zapamatovatelných čísel jsou:
10.1 SAC YYY ZZZ, nebo SAC XYZ XYZ, kde kód SAC je trojmístný a kde X, Y a Z je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;
10.2 DNe YYY ZZZ, nebo DNe XYZ XYZ, kde kód DNe je trojmístný a kde X,Y a Z je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;
10.3 SAC XYX YXY, kde kód SAC je trojmístný a kde X a Y je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;
10.4 DNe XYX YXY, kde kód DNe je trojmístný a kde X a Y je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;
11. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě
 
+-----------+-----------+--------------------------------+
|  MCC  |  MNC  |       MSIN       |
+-----------+-----------+--------------------------------+
|  230  | 2 číslice |      10 číslic      |
|<--------->|<--------->|<------------------------------>|
    |            15 číslic            |
|<------------------------------------------------------>|
|             IMSI             |
|<------------------------------------------------------>|
 
kde je:

MCC - mezinárodní kód mobilní telefonní sítě, 
MNC - kód mobilní telefonní sítě, 
MSIN - identifikační číslo účastníka mobilní telefonní sítě, 
IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě.
Příl.2
Číslovací plán veřejných datových sítí
1. Formát mezinárodního datového čísla
      


     
kde je:

DCC - datový kód země, 3 číslice,
NN  - národní datové číslo, maximálně 11 číslic,
DNIC - identifikační kód veřejné datové sítě, 4 číslice,
NTN - síťové koncové datové číslo, maximálně 10 číslic,
N  - číslo veřejné datové sítě, 1 číslice,
B  - první číslice NTN.
2. Formát mezinárodního datového čísla koncových bodů neveřejných datových sítí připojených na veřejné datové sítě
      


     
kde je:

DCC  - datový kód země, 3 číslice,
N   - číslo veřejné datové sítě, 1 číslice,
DNIC  - identifikační kód veřejné datové sítě, 4 číslice,
PNIC  - identifikační kód neveřejné datové sítě, 2 až 6 číslic;
     první číslice nabývá hodnot z intervalu 2 až 9,
     kód PNIC identifikuje koncový bod veřejné datové sítě,
     který je přístupovým bodem pro neveřejnou datovou síť,
PvtNTN - číslo koncového bodu neveřejné datové sítě, 4 až 8 číslic.
Příl.3
Číslovací plán síťových směrovacích čísel
1. Formát síťového směrovacího čísla ve sdružené adrese s telefonním číslem
1.1

1.2

kde je:

C
14
- kód síťového směrovacího čísla vyjádřený v hexadecimální soustavě má hodnotu 14, ExID - identifikační číslo ústředny, 4 číslice, 0 - číslo 0 (nula) určuje, že následuje identifikační číslo sítě, OpID - identifikační číslo sítě, 3 číslice, DN - telefonní číslo, maximálně 9 číslic, NRN - síťové směrovací číslo.
2. Formát síťového směrovacího čísla pro směrování volání na čísla tísňových volání a směrování volání na zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám
      


     
kde je:

C14 - kód síťového směrovacího čísla, má hodnotu 14,
ExID - identifikační číslo ústředny, 4 číslice,
NRN - síťové směrovací číslo.
Příl.4
Číslovací plán signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7
1. Formát kódu mezinárodního signalizačního bodu mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
------------------------------------------------------------------------------- Kód mezinárodního signalizačního bodu (14 bitů) ------------------------------------------------------------------------------- Kód signalizační oblasti nebo sítě Kód identifikace (11 bitů) signalizačního ------------------------------------------------------ bodu Kód Kód identifikace (3 bity) identifikace oblasti nebo geografické sítě (8 bitů) zóny (3 bity) ------------------------------------------------------------------------------- N M L K J I H G F E D C B A -------------------------------------------------------------------------------
 Poznámky:
 První vyhodnocovaný bit kódu mezinárodního signalizačního bodu je bit A.
 Kódy signalizačních oblastí pro Českou republiku jsou 2-060, 2-228, 2-229, 2-230,
 2-231 a jsou zveřejněny v ITU Operational Bulletin No. 825-1.XII. 2004.
2. Formát kódu signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
--------------------------------------------------------
Kód signalizačního bodu přechodové sítě (14 bitů)
--------------------------------------------------------
Kód identifikace    Kód identifikace individuálního
operátora        signalizačního bodu (SPCb)
nebo jiného subjektu  (8 bitů)
(SPCP)
(6 bitů)
--------------------------------------------------------
N' M' L' K' J' I'       H' G' F' E' D' C' B' A'
--------------------------------------------------------
 
Poznámka:
První vyhodnocovaný bit kódu signalizačního bodu je bit A'
3. Hodnoty síťových indikátorů signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7
      


     
kde je:

NI   - síťový indikátor,
SS č.7 - signalizační systém č. 7.
Příl.5
Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet
1. Formát základního čísla účtu
      


     
kde je:

MII - identifikátor hlavního odvětví,
IIN - identifikátor vydavatele karty,
L  - Luhnova kontrolní číslice.
Příl.6
Číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
1. Tabulka atributů mnemotechnické adresy
--------------------------------------------------------
       Název     Status     Max. počet
Atributy   atributu           znaků
--------------------------------------------------------
C      Jméno země   P        2
--------------------------------------------------------
A      Jméno ADMD   P       16
--------------------------------------------------------
P      Jméno PRMD   P v      16
              případě,
              že
              existuje
--------------------------------------------------------
PN      Osobní jméno  V       64
--------------------------------------------------------
S      Příjmení    V       40
--------------------------------------------------------
G      Jméno     V       16
--------------------------------------------------------
I      Iniciály    V        5
--------------------------------------------------------
Q      Generační   V        3
       označení
--------------------------------------------------------
O      Název     V       64
       organizace
--------------------------------------------------------
OU      Organizační  V       32
       jednotka
--------------------------------------------------------
CN      Společné    V       64
       jméno
--------------------------------------------------------
kde je:
P - povinný atribut,
V - volitelný atribut.
2. Využití znaků v mnemotechnických adresách veřejných administračních managementových domén a neveřejných managementových domén
Názvy atributů mnemotechnické adresy veřejné administrační managementové domény nebo neveřejné managementové domény mohou být vytvořeny pouze z
následujících znaků: a) velkých písmen z Mezinárodní referenční abecedy podle doporučení CCITT T.50 (bez znaků s diakritickými znaménky) „ A, B, C, D, Z ",
b) malých písmen z Mezinárodní referenční abecedy podle doporučení CCITT T.50 (bez znaků s diakritickými znaménky) „ a, b, c, d, ... z ",
c) číslic „0, 1, 9",
d) znaku mezera,, ",
e) znaku apostrof „ ' ",
f) znaku levá závorka „ ( ",
g) znaku pravá závorka „ ) ",
h) znaku plus „ + ",
i) znaku čárka „ , ",
j) znaku pomlčka „-",
k) znaku tečka „ . ",
l) znaku lomítko „ /",
m) znaku dvojtečka „ : ",
n) znaku rovnítko „ = ",
o) znaku otazník „ ? ".
Nelze použít jména veřejných administračních managementových domén nebo neveřejných managementových domén, která se liší pouze počtem nebo umístěním znaků „mezera" nebo velkými či malými písmeny.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 267/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Telefonní čísla s přístupovými kódy k síti (DNe) 601 až 608, 72, 73, 77 a 7900 až 7999 využívaná k poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky je možno používat nejdéle do ukončení smlouvy s účastníkem o poskytování veřejně dostupné telefonní služby.
1) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.