Sdělení ze dne 14.1.2008 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

15.1.2008 | Sbírka:  11/10 083/2008-111 | Částka:  1/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/10 083/2008-111
Sdělení
ze dne 14. ledna 2008
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
             Název ukazatele             Číslo řádku      Kontrolní  vazby
------------------------------------------------------------------------------                                                  
               text                     r             
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy(podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy*)                             7110    
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku                
 na státní politiku zaměstnanosti                     7120     = ř. (7121 +7122)
v tom:  pojistné na důchodové pojištění                 7121    
pojistné na nemocenské pojištění                            
   a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti             7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem       7130     = součtu ř. 7131 až 7136
v tom:                                         
   příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP           
   - programovací období 2004 až 2006 celkem          
                                     7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP                        
   - programovací období 2007 až 2013 celkem              7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP                         
   - programovací období 2004 až 2006 celkem              7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP                         
   - programovací období 2007 až 2013 celkem              7134
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů            7135    
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy                       
   a přijaté transfery celkem                      7136
                                            ř. (7110+7120+7130)
                                           
                                              sl. 71, 72, 73
                                                 =
                                          (součtu položek třídy 1 až 4
                                            části I.) sl. 1, 2, 3
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje(podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
                                     7201    
                                     7202    
                                      …     
                                     7299    
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Průřezové ukazatele(podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci          7310    
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                 7320    
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                7330    
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru     7342    
z toho: Policie ČR                            7343    
Hasičský záchranný sbor ČR                        7344    
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních     7347    
činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   7349    
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů                        
 spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů          7350      = ř. (7351 + 7354)
v tom:  ze státního rozpočtu celkem                   7351      = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem                   7352    
účelové výdaje celkem                           7353    
kryté příjmem z rozpočtu EU                        7354    
Národní program výzkumu                          7361    
Programy v působnosti poskytovatelů                    7362    
Veřejné zakázky                              7363    
Specifický výzkum na vysokých školách                   7364    
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji                7365    
Výdaje na mezinárodní konference                     7370    
Mezinárodní konference 11. Zasedání                          
národních kontaktních pracovišť RILOWE                  7377
Konference o boji proti teroristickým útokům                      
a trestným činům páchaným s použitím výbušnin               7378
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí                
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně                 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce                      7391    
Program sociální prevence a prevence kriminality             7392    
Program protidrogové politiky                       7393    
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity          7394    
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.    7395    
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP              
 - programovací období 2004 až 2006 celkem                7410      = ř. (7411 + 7412)
v tom:  ze státního rozpočtu                       7411    
kryté příjmem z rozpočtu EU                        7412    
Výdaje na společnou zemědělskou politiku                        
 - programovací období 2004 až 2006                    7420      = ř. (7421 + 7424)
v tom:  Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu     7421    
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU      7422    
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu            7423    
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu             7424    
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP              
 - programovací období 2007 až 2013 celkem                7430      = ř. (7431 + 7432)
v tom:  ze státního rozpočt                       7431    
kryté příjmem z prostředků EU                           7432    
Výdaje na společnou zemědělskou politiku                        
 - programovací období 2007 až 2013                    7440     = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu        7441    
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu             7442    
podpora venkova - ze státního rozpočtu                  7443    
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU               7444    
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu              7445    
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU          7446    
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány              
 z prostředků ostatních zahraničních programů               7450      = ř. (7451 + 7452)
v tom:  ze státního rozpočtu                       7451    
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů        7452    
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů                     7601    
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů                7602    
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv              7603    
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní     7650    
správě9)
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9)            7651    
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu