Nařízení ze dne 10.3.2008 o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

4.4.2008 | Sbírka:  109/2008 Sb. | Částka:  34/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 336/2006 Sb.
Pasivní derogace: 119/2014 Sb., 354/2012 Sb.
109/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2008
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Změna: 354/2012 Sb.
Změna: 119/2014 Sb.
Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Osoba se zvláštními sociálními potřebami při prokazování zdravotního postižení uvedeného v § 43 odst. 4 zákona předkládá k nahlédnutí tyto doklady:
a) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona
1. průkaz ZTP podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2011, a potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě; průkazem ZTP lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,
2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, nebo
3. průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou podle § 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,
b) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. b) zákona
1. průkaz ZTP/P podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2011; průkazem ZTP/P lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,
2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně, nebo
3. průkaz ZTP/P podle § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.,
c) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. c) zákona oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV; jde-li o nezletilou osobu, předloží účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 10 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře,
d) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. d) zákona doklady podle písmene a) nebo b) vydané nezletilé osobě, kterou účastník vychovává nebo o ni osobně pečuje; účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 10 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře.
§ 2
Výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatelů zvláštních cen činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.
§ 3
(1) Seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána, obsahuje:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu; jedná-li se o osobu, která je příjemcem zvláštní ceny z titulu osobní péče podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona, uvede se také jméno, příjmení a datum narození této nezletilé osoby,
b) telefonní číslo, pro které je zvláštní cena poskytována,
c) dobu poskytování zvláštní ceny,
d) dobu platnosti dokladu podle § 1, pokud je uvedena,
e) výši poskytnuté slevy na základě vybrané zvláštní ceny v jednotlivých měsíčních zúčtovacích obdobích a za kalendářní rok celkem,
f) cenový plán,
g) informaci o čerpání veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím internetového protokolu po celé období využívání cenového zvýhodnění, jde-li o případy cenového zvýhodnění u cenového plánu určeného pro službu přístupu k internetu.
(2) Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona, uchovává seznamy podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.