Nařízení ze dne 28.4.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.

15.5.2008 | Sbírka:  162/2008 Sb. | Částka:  51/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 304/2007 Sb., 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 154/2005 Sb.
162/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. dubna 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích a čl. II bodu 3 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., se mění takto:
1. V Položce 1 část C včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:
C. ROZHLASOVÁ SLUŽBA
C.1. Rozhlasové vysílání
Kč ročně dle výpočtu Výpočet:
C = S4 x V
2
x K11
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu Poznámka: V krátkovlnných rozhlasových pásmech se využíváním jednoho rádiového kmitočtu rozumí právo využívat kterýkoli z rádiových kmitočtů využívaných podle individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
S4
Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč
V
Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je
V = 5
. V krátkovlnných rozhlasových pásmech je
V
rovno výstupnímu výkonu vysílače v dBW.
K11
Koeficient druhu vysílání:
K11 = 10
Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech do 30 MHz včetně
K11 = 15
AM rozhlasové vysílání
K11 = 30
FM rozhlasové vysílání
K11 = 30
Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech nad 30 MHz
C.2. Televizní vysílání
Kč ročně dle výpočtu Výpočet:
C = S4 x V
2
x K11 x P1
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pro televizní vysílání
S4
Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč
V
Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je
V = 5
.
K11
Koeficient televizního vysílání:
K11 = 50
P1
Koeficient druhu televizního vysílání:
P1 = 1
Analogové televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.
P2 = 5
Digitální televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.
Stanovení koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání
Pokud držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v dané územní oblasti1) ke dni stanovenému v nařízení vlády o technickém plánu přechodu2) a) nevypnul vysílač velkého výkonu3), je v této územní oblasti koeficient
P1 = 30
, b) nevypnul zemské analogové televizní vysílání, je v této územní oblasti koeficient
P1 = 100
.
Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání
Do dne vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení vlády o technickém plánu přechodu je v této územní oblasti koeficient
P1 = 1
.
Stanovení výše poplatku pro digitální televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě
V případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERP
max
) menším než 27 dBW, který je využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy
C = 420 Kč
. Poznámka: Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), nebo LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) v provozním uspořádání bod-multibod za předpokladu, že rádiový provoz v systému je pouze jednosměrný, se vyměřují poplatky podle kategorie rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného datového přenosu.
1) § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).
2) Nařízení vlády č. 161/2008 Sb.
3) § 2 písm. a nařízení vlády č. 161/2008 Sb.".
2. V Položce 2 bod F.2. zní:
„F.2.  Poplatek za přístupový kód k virtuálním neveřejným telefonním sítím a virtuálním
    neveřejným komunikačním sítím
    a) třímístný                           50 000
    b) čtyřmístný                           5 000“.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2008.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.