Vyhláška ze dne 2.5.2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993

26.5.2008 | Sbírka:  174/2008 Sb. | Částka:  55/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 109/1993 Sb.
174/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. května 2008
o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost mincí po 50 haléřích vzoru 19931).
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 všechny banky2) provádějící pokladní operace a Česká národní banka3), od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 pouze Česká národní banka.
(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank a České národní banky v hotovosti nebo uložením na účet vedený u příslušné banky, popřípadě u České národní banky, a to za podmínek stanovených touto vyhláškou a jiným právním předpisem4).
(4) Částka předložená k výměně v hotovosti musí být zaokrouhlena na celé koruny dolů. Mince, která takto zaokrouhlenou částku přesahuje, se nevyměňuje. Při uložení mincí na účet se připisuje částka předložená k výměně v plné výši.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
1) Vyhláška č. 109/1993 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.