Pokyny ze dne 30.10.2009 č. 39 k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v katastru nemovitostí

30.10.2009 | Sbírka:  5234/2009-22 | Částka:  0/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb., 359/1992 Sb.
Pasivní derogace: 11788/2010-22, 6300/2009-22
5234/2009-22
Pokyny č. 39
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 30.10.2009
k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v katastru nemovitostí
Změna: 6300/2009-22
Změna: 11788/2010-22
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny:
Čl. 1
Zápis poznámek podle listin vydaných v exekučním řízení
1.
Usnesení soudu o nařízení exekuce
Na základě nepravomocného usnesení soudu o nařízení exekuce vydaného podle § 44 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ), doručeného pověřeným soudním exekutorem (dále jen „exekutor“) zapíše katastrální úřad poznámku podle § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb. Při zápisu této poznámky katastrální úřad postupuje takto:
1.1. Zjišťování způsobilosti listiny k zápisu
1.1.1. Katastrální úřad zjistí, zda je usnesení způsobilé k zápisu, zejména zda je povinný označen takovým způsobem, který vylučuje jeho záměnu s jinou osobou. Pokud označení povinného v listině neumožňuje jeho ztotožnění s jedinou existující osobou (zejm. u fyzických osob), vyžádá si katastrální úřad potvrzení exekutora o tom, proti které konkrétní osobě je vedena exekuce nařízená předmětným usnesením (v úvahu přicházející osoby uvede ve výzvě k součinnosti).
1.1.2. V případě, kdy bylo usnesení zasláno k zápisu prostřednictvím webových služeb, zapíše katastrální úřad poznámku k osobě, jejíž údaje byly webovou službou zaslány pověřeným exekutorem (tj. údaje, které byly automatizovaně přeneseny do řízení) jakožto údaje osoby, proti které je exekuce nařízená přiloženým usnesením exekutorem skutečně vedena.
1.1.3. Pokud povinný není zapsán jako vlastník žádné nemovitosti na území České republiky, usnesení o nařízení exekuce (včetně usnesení vydaných před 1.11.2009) se vrátí jako listina nezpůsobilá k zápisu poznámkou s odkazem na ustanovení § 44 odst. 4 exekučního řádu ve znění zákona č. 286/2009 Sb. Usnesení o nařízení exekuce zaslaná webovými službami katastrální úřad nevrací, pouze exekutora vyrozumí o tom, z jakých důvodů nemohl být na základě usnesení zápis proveden.
1.1.4. Usnesení o nařízení exekuce vrácené podle předchozího odstavce lze k zápisu do katastru nemovitostí předložit opakovaně, pokud povinný později nabude nemovitost.
1.2. Zápis poznámky
1.2.1. Na základě usnesení soudu o nařízení exekuce katastrální úřad zapíše poznámku s kódem typu právního vztahu 104 „nařízení exekuce“ s vazbou k osobě, která je v usnesení označena jako povinný; je-li povinných více, zapíše se samostatná poznámka ke každému z povinných. V popisu poznámky katastrální úřad uvede údaje o pověřeném soudním exekutorovi.
1.2.2. Poznámka o nařízení exekuce se zapíše i v případě, kdy je
a) povinným stát.
b) usnesení o nařízení exekuce vydáno takovým způsobem, že se týká konkrétních nemovitostí (například „soud nařizuje exekuci prodejem nemovitostí, a to ...“ nebo „soud nařizuje exekuci k vymožení odstranění stavby oplocení na pozemcích p. č. ...“ a podobně).
1.3. Vliv poznámky na řízení o povolení vkladu
Pokud katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zjistí, že na listu vlastnictví, na kterém jsou evidovány nemovitosti, které jsou předmětem právního úkonu, je zapsána poznámka o nařízení exekuce, k této poznámce nepřihlíží. Výjimkou je situace, kdy došlo k uplatnění relativní neplatnosti právního úkonu exekutorem tím způsobem, že před nebo v průběhu řízení o povolení vkladu byl vydán exekuční příkaz ohledně nemovitosti, ke které má být povolen vklad práva (přitom usnesení o nařízení exekuce bylo doručeno povinnému před podáním návrhu na vklad). V případě, kdy bude relativní neplatnost právního úkonu uplatněna oprávněným nebo přihlášeným věřitelem, vyzve jej katastrální úřad k předložení exekučního příkazu. Účinky uplatnění relativní neplatnosti vyvolá pouze exekuční příkaz vydaný po 1.11.2009. Katastrální úřad si od exekutora vyžádá potvrzení skutečnosti, že exekuční příkaz byl doručen všem účastníkům relativně neplatného právního úkonu.
1.4. Výmaz poznámky
1.4.1. Poznámku o nařízení exekuce katastrální úřad vymaže (a to i v případě exekuce nařízené před 1.11.2009) na základě
a) pravomocného usnesení o zastavení exekuce vydaného soudem nebo exekutorem,
b) oznámení exekutora o skončení (provedení) exekuce; oznámení v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem.
2.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí
2.1. Na základě příkazu exekutora k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí zapíše katastrální úřad poznámku podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1992 Sb. Při zápisu katastrální úřad postupuje takto:
2.1.1. Na základě nepravomocného exekučního příkazu katastrální úřad zapíše poznámku s kódem typu právního vztahu 105 „Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti“.
2.2. Vliv poznámky na řízení o povolení vkladu
2.2.1. Pokud katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zjistí, že na listu vlastnictví, na kterém jsou evidovány nemovitosti, které jsou předmětem právního úkonu, je zapsána poznámka na základě exekučního příkazu, postupuje takto:
a) je-li podle údajů katastru nemovitostí exekuční příkaz ke dni podání návrhu na vklad již pravomocný, dotáže se exekutora, zda nedošlo k
aa) vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti ve smyslu § 46 odst. 2 EŘ nebo
ab) splnění vymáhaného nároku a uhrazení zálohy ve smyslu § 46 odst. 5 EŘ, nebo
ac) pravomocnému zrušení zákazu nakládat se majetkem povinného podle § 44a odst. 2 EŘ a nebo
ad) nabytí právní moci usnesení podle § 44a odst. 3 EŘ, že zákaz s nakládáním se nevztahuje na majetek, který je předmětem řízení o povolení vkladu, a pokud ano, ke kterému datu se tak stalo,
b) je-li podle údajů katastru exekuční příkaz ke dni podání návrhu na vklad dosud nepravomocný, dotáže se exekutora, zda byl exekuční příkaz povinnému doručen, a pokud ano, kdy se tak stalo a zda nenastaly skutečnosti podle písmene a).
2.2.2. V případě, že exekuční příkaz nebyl povinnému ke dni podání návrhu na vklad doručen, není povinný tímto exekučním příkazem omezen v nakládání s nemovitostmi ve smyslu § 47 odst. 4 EŘ.
2.2.3. Pokud byl povinnému exekuční příkaz ke dni podání návrhu na vklad doručen, a zároveň k tomuto dni dosud nenastala žádná ze skutečností uvedených v bodě 2.2.1 písm. aa) až ad), nelze vklad povolit.
2.2.4. Pokud byl ke dni podání návrhu na vklad exekuční příkaz povinnému již doručen, avšak zároveň k tomuto dni nastala některá ze skutečností uvedených v v bodě 2.2.1 písm. aa) až ad), není povinný exekučním příkazem nadále omezen v nakládání s nemovitostmi ve smyslu § 47 odst. 4 EŘ.
2.3. Výmaz poznámky
2.3.1. Poznámku zapsanou na základě exekučního příkazu katastrální úřad vymaže (a to i v případě exekučního příkazu vydaného před 1.11.2009) na základě
a) pravomocného usnesení o zastavení exekuce vydaného soudem nebo exekutorem spolu s vyrozuměním exekutora o tom, že zastavením exekuce zanikly účinky vyjmenovaných exekučních příkazů; nemovitosti dotčené těmito exekučními příkazy musí být označeny podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
b) oznámení exekutora o skončení (provedení) exekuce obsahujícího údaje o tom, že provedením exekuce zanikly účinky vyjmenovaných exekučních příkazů; nemovitosti dotčené těmito exekučními příkazy musí být označeny podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, oznámení v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem,
c) pravomocného usnesení exekutora o zrušení exekučního příkazu, nemovitosti dotčené rušeným exekučním příkazem musí být označeny podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
d) pravomocného usnesení o příklepu doloženého potvrzením o zaplacení nejvyššího podání, kterým byl tento exekuční příkaz realizován.
3.
Exekuční příkaz k prodeji podniku
Poznámka se zapisuje na základě vyrozumění správce podniku ve smyslu ust. § 71 ExŘ a § 338k odst. 1 OSŘ o tom, že součástí podniku, jehož prodej byl nařízen, jsou konkrétní nemovitosti označené podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, doloženého nepravomocným exekučním příkazem k prodeji podniku. V ostatním se postupuje obdobně podle bodu 2.
4.
Dražební vyhláška
4.1. Na základě nepravomocného usnesení exekutora o nařízení dražebního jednání (dále jen „dražební vyhláška“) zapíše katastrální úřad poznámku podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1992 Sb. Při zápisu poznámky na základě dražební vyhlášky katastrální úřad postupuje takto:
4.1.1. Na základě dražební vyhlášky katastrální úřad zapíše poznámku s kódem typu právního vztahu 110 „Dražební vyhláška“.
4.2. Výmaz poznámky
4.2.1. Poznámku zapsanou na základě dražební vyhlášky katastrální úřad vymaže (a to i v případě dražební vyhlášky vydané před 1.11.2009) na základě
a) pravomocného usnesení o zastavení exekuce vydaného soudem nebo exekutorem spolu s vyrozuměním exekutora o tom, že zastavením exekuce zanikly účinky vyjmenovaných dražebních vyhlášek; nemovitosti dotčené těmito dražebními vyhláškami musí být označeny podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
b) oznámení exekutora o skončení (provedení) exekuce obsahujícího údaje o tom, že provedením exekuce zanikly účinky vyjmenovaných dražebních vyhlášek; nemovitosti dotčené těmito dražebními vyhláškami musí být označeny podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona; oznámení v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem,
c) pravomocného usnesení o příklepu doloženého potvrzením o zaplacení nejvyššího podání, kterým byla tato dražební vyhláška realizována.
Čl. 2
Záznam na základě listin vydaných v exekučním řízení
1.
Exekutorské zástavní právo
1.1. Na základě exekučního příkazu, kterým se zřizuje exekutorské zástavní právo na nemovitosti, provede katastrální úřad záznam podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. Při zápisu katastrální úřad postupuje takto:
1.1.1 Na základě pravomocného exekučního příkazu, kterým se zřizuje exekutorské zástavní právo na nemovitosti, katastrální úřad zapíše JPV s kódem typu právního vztahu 163 „Zástavní právo exekutorské“.
1.1.1.1. Pokud exekuční příkaz není opatřen doložkou právní moci ani doložen vyrozuměním o nabytí právní moci, katastrální úřad na jeho základě zapíše upozornění podle § 12 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), a to formou JPV s kódem typu předmětu řízení 75 a kódem typu právního vztahu 164 „Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen“, do popisu uvede text „dne“ a datum doručení exekučního příkazu (dodání do datové schránky).
1.1.1.2. Zápis exekutorského zástavního práva se provede po doručení exekučního příkazu opatřeného doložkou právní moci pod novou spisovou značkou; spolu se zápisem exekutorského zástavního práva katastrální úřad vymaže i upozornění zapsané podle odst. 1.1.1.1. V případě doručení samostatného vyrozumění o nabytí právní moci katastrální úřad vyžádá předložení exekučního příkazu, ke kterému se vyrozumění vztahuje, příp. exekučního příkazu opatřeného doložkou právní moci.
1.1.1.3. Upozornění zapsané podle odst. 1.1.1.1. katastrální úřad vymaže rovněž na základě
a) oznámení o ukončení exekuce podle čl. 1 bodu 2.3.1., pokud v době ukončení exekuce exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci (oznámení o ukončení exekuce musí tento údaj obsahovat),
b) usnesení o zrušení exekučního příkazu spolu s potvrzením soudního exekutora, že toto usnesení nabylo právní moci dříve než jím rušený exekuční příkaz.
1.2. Výmaz exekutorského zástavního práva
1.2.1 Na základě pravomocného exekučního příkazu, kterým se zřizuje exekutorské zástavní právo na nemovitosti, katastrální úřad zapíše JPV s kódem typu právního vztahu 163 „Zástavní právo exekutorské“.
1.1.1.1. Pokud exekuční příkaz není opatřen doložkou právní moci ani doložen vyrozuměním o nabytí právní moci, katastrální úřad na jeho základě zapíše upozornění podle § 12 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), a to formou JPV s kódem typu předmětu řízení 75 a kódem typu právního vztahu 164 „Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen“, do popisu uvede text „dne“ a datum doručení exekučního příkazu (dodání do datové schránky).
1.1.1.2. Zápis exekutorského zástavního práva se provede po doručení exekučního příkazu opatřeného doložkou právní moci pod novou spisovou značkou; spolu se zápisem exekutorského zástavního práva katastrální úřad vymaže i upozornění zapsané podle odst. 1.1.1.1. V případě doručení samostatného vyrozumění o nabytí právní moci katastrální úřad vyžádá předložení exekučního příkazu, ke kterému se vyrozumění vztahuje, příp. exekučního příkazu opatřeného doložkou právní moci.
1.1.1.3. Upozornění zapsané podle odst. 1.1.1.1. katastrální úřad vymaže rovněž na základě
a) oznámení o ukončení exekuce podle čl. 1 bodu 2.3.1., pokud v době ukončení exekuce exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci (oznámení o ukončení exekuce musí tento údaj obsahovat),
b) usnesení o zrušení exekučního příkazu spolu s potvrzením soudního exekutora, že toto usnesení nabylo právní moci dříve než jím rušený exekuční příkaz.
2.
Vlastnické právo vydražitele
Vznik vlastnického práva vydražitele katastrální úřad zapíše záznamem na základě pravomocného usnesení o příklepu doloženého potvrzením exekutora o zaplacení nejvyššího podání. Při zápisu na katastrální úřad postupuje takto:
2.1. Zjišťování způsobilosti listiny k zápisu
2.1.1. Katastrální úřad zjistí, zda je usnesení o příklepu způsobilé k zápisu záznamem, zejména zda jsou řádně uvedeny a označeny předmětné nemovitosti a nabyvatel. Usnesení o příklepu nelze hodnotit jako nezpůsobilé k zápisu proto, že nemovitosti jím postižené nejsou v katastru nemovitostí zapsány ve vlastnictví povinného. Pokud nemovitosti uvedené v usnesení o příklepu nejsou zapsány ve vlastnictví povinného, postupuje katastrální úřad podle čl. 27 odst. 8 Jednacího řádu katastrálního úřadu. Výjimkou je situace, kdy došlo k zamítnutí žaloby podané aktuálně zapsaným vlastníkem nemovitosti na vyloučení nemovitosti z exekuce podle § 267 odst. 1 občanského soudního řádu, v takovém případě se duplicitní zápis vlastnictví neprovádí, jako vlastník se zapíše pouze vydražitel.
2.1.2. Katastrální úřad zjistí, zda je usnesení o příklepu pravomocné a zda je doloženo potvrzením exekutora o zaplacení nejvyššího podání; potvrzení v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem.
2.2. Zápis
2.2.1. Spolu se zápisem vlastnického práva vydražitele katastrální úřad zároveň vymaže
a) poznámku o exekučním příkazu a o dražební vyhlášce, na jejichž základě byla nemovitost prodána,
b) veškeré poznámky zapsané na základě usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (prodejem nemovitosti nebo podniku) a na základě exekučních příkazů (prodejem nemovitosti nebo podniku), které byly vydány před právní mocí rozhodnutí o příklepu.
3.
Změna věcných práv v důsledku uplatnění relativní neplatnosti podle § 44a odst. 1 EŘ
3.1. Vlastnické právo povinného, které se obnovilo v důsledku uplatnění relativní neplatnosti podle § 44a odst. 1 EŘ, katastrální úřad zapíše na základě souhlasného prohlášení nebo rozsudku o určení vlastnického práva.
3.2. Obdobně katastrální úřad postupuje při uplatnění neplatnosti právních úkonů, na jejichž základě bylo do katastru nemovitostí vloženo věcné právo k věci cizí; výmaz těchto práv katastrální úřad provede na základě potvrzení nabyvatele práva o jeho zániku nebo na základě rozsudku soudu, kterým bude určeno, že v katastru nemovitostí zapsané právo tu není.
4.
Výmaz zástavních práv a věcných břemen zaniklých právní mocí rozvrhového usnesení
Zánik zástavních práv a věcných břemen v souvislosti s prodejem nemovitosti v rámci exekučního řízení se zapíše na základě vyrozumění exekutora o tom, která jednotlivá zástavní práva váznoucí na nemovitosti zanikla a která působí proti vydražiteli, a o tom, jaká věcná břemena zanikla a jaká i nadále nemovitost zatěžují (dále jen „vyrozumění“). Při zápisu záznamem na základě vyrozumění katastrální úřad postupuje takto:
4.1. Zjišťování způsobilosti listiny k zápisu
4.1.1. Katastrální úřad zjistí, zda je vyrozumění způsobilé k zápisu záznamem, zejména zda jsou řádně uvedena a označena jednotlivá zanikající věcná práva a předmětné nemovitosti. Dále katastrální úřad zjistí, zda předmětem vyrozumění nejsou věcná práva, která vznikla až po právní usnesení o rozvrhu (zejm. soudcovská zástavní práva), případně poznámky, pokud ano, vrátí vyrozumění k opravě. Vyrozumění v listinné podobě musí být opatřeno razítkem se státním znakem.
Čl. 3
Vztah exekučního řízení a řízení o povolení vkladu
1.1. V rámci řízení o povolení vkladu katastrální úřad na základě již zapsaných poznámek a na základě listin již předložených k zápisu poznámky zjistí, zda nenastala nebo naopak nepominula omezení vyplývající z § 44a odst. 1 a § 47 odst. 4 EŘ (viz článek 1 bod 1.3 a bod 2.2).
1.2. V případě, že v době podání návrhu na vklad trvá omezení § 47 odst. 4 EŘ a z obsahu smlouvy vyplývá, že se jedná o smlouvu uzavíranou podle § 44a odst. 4 EŘ, vyžádá si katastrální úřad podklady pro rozhodnutí tak, aby mohl přezkoumat všechny podmínky tímto ustanovením předepsané. V případě povolení vkladu se do sbírky listin spolu se smlouvou založí udělené souhlasy.
Čl. 4
Přechodná ustanovení
1.1. Zápis poznámek na základě usnesení o nařízení exekuce, které byly katastrálnímu úřadu doručeny před datem 1.11.2009, se dokončí podle nové právní úpravy.
1.2. Pokud byl návrh na vklad podán před 1.11.2009, posoudí se oprávněnost nakládat s předmětem smlouvy podle exekučního řádu ve znění do 31.10.2009.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2009.
Ing. Karel Štencel
místopředseda