Úřední sdělení ze dne 29.12.2010 k některým ustanovením opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

30.12.2010 | Sbírka:  34/2010 (CBO) | Částka:  20/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 1/2010 (CBN)
Pasivní derogace: 3/2014 (CBO)
34/2010 (CBO)
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 29. prosince 2010
k některým ustanovením opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Česká národní banka k § 7 odst. 5 a § 11 opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance (dále jen „opatření“) sděluje:
I.
Předkládání výkazů podle § 7 odst. 5 a § 11 opatření
1. Výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládaný podle § 7 odst. 5 opatření a doplňkové informace k výkazům DZ (ČNB) 40-12 a DZ (ČNB) 77-04 podle § 11 odst. 1 opatření zasílá spořitelní a úvěrní družstvo, (dále jen „družstevní záložna“) elektronickou poštou na adresu dohled.reporting@cnb.cz. Družstevní záložna označuje zasílané soubory názvem ve tvaru kódhlášení_IČdružstevní záložny_rrmm, kde jako „kódhlášení“ použije
a) pro výkaz DZ (ČNB) 81-04 zkratku „OPSHO“,
b) pro informace týkající se angažovanosti zkratku „ANGS“ pro výkaz DZ (ČNB) 40-12 a „ANGK“ pro výkaz DZ (ČNB) 77-04.
„IČdružstevnízáložny“ odpovídá IČ zasílající družstevní záložny podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů a „rrmm“ znamená číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je komentář sestaven.
Takto označené soubory zasílá družstevní záložna České národní bance ve formě zabezpečených datových zpráv. K zabezpečení zpráv používá certifikát České národní banky, určený pro šifrování dat.
2. Způsob zasílání doplňkových informací k výkazu DZ (ČNB) 80-01 podle § 11 odst. 2 opatření je popsán v úředním sdělení České národní banky k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku, vyhlášeném ve Věstníku České národní banky částka 20/2010 dne 30. prosince 2010.
II.
Účinnost
Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 1. ledna 2011.
Viceguvernér
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. v.r.
Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Žulavská,
tel. 224 412 719