Vyhláška ze dne 9.11.2012, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

30.11.2012 | Sbírka:  413/2012 Sb. | Částka:  150/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 307/2004 Sb.
Pasivní derogace: 314/2013 Sb.
413/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. listopadu 2012,
kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb., vyhlášky č. 385/2008 Sb., vyhlášky č. 225/2010 Sb. a vyhlášky č. 291/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„e) fondem penzijní společnosti důchodový, účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek penzijní společnost obhospodařuje28).
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
2. V § 3 písmeno f) zní:
„f) penzijní společnost,“.
3. Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.
4. V nadpisu § 6b se slova „penzijního fondu“ nahrazují slovy „penzijní společnosti“.
5. V § 6b odstavec 1 zní:
„(1) Penzijní společnost ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE12, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.“.
6. V § 6b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Výkaz podle odstavce 1 penzijní společnost předkládá České národní bance vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 7 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6b zní:
„d) k činnosti penzijní společnosti6b).
6b) § 31 zákona č. 427/2011 Sb.“.
8. V příloze č. 5 nad slovy „Část 1: Aktiva“ text zní:
„Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/ /fondu penzijní společnosti - PEF (ČNB) 12-04 Výkaz PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“ se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za penzijní společnost nebo za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.“.
9. V příloze č. 5 Část 2: Pasiva se za slova „prostředky účastníků penzijního připojištění,“ vkládají slova „souhrnná hodnota důchodových jednotek, souhrnná hodnota penzijních jednotek,“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.