Vyhláška ze dne 29.9.1939 o zavedení odběrních lístků na potraviny

30.9.1939 | Sbírka:  215/1939 Sb. | Částka:  79/1939ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 118/1945 Sb., 179/1940 Sb., 50/1940 Sb.
215/1939 Sb.
Vyhláška
předsedy vlády
ze dne 29. září 1939
o zavedení odběrních lístků na potraviny.
Změna: 50/1940 Sb.
Změna: 179/1940 Sb.
Podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, vyhlašuji:
A. Všeobecná ustanovení.
K odběru potravin byly zavedeny podle §§ 8 a 9 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 210 Sb., kterou se stanoví všeobecné zásady pro úpravu hospodaření s potravinami a krmivy, tyto lístky: potravinové lístky, lístky na maso, tukové lístky, chlebové lístky, mléčné lístky, lístky na cukr.
§ 1.
(1) Lístky opravňující k odběru potravin skládají se kromě kmenového ústřižku z objednacího lístku a jednotlivých ústřižků nebo jen z jednotlivých ústřižků.
(2) U lístků opatřených objednacím lístkem (lístek na maso - levá strana - lístek na tuky, cukr a mléko) musí majitelů lístků odevzdati objednací lístek dodavateli pro 4 týdny napřed (jednotlivým obchodníkům, pobočnému závodu, prodejně mléka, řezníku, uzenáři, konsumnímu spolku atd.).
Dodavatel potvrdí odevzdání objednacích lístků otiskem firemního razítka nebo ručním označením firmy na zadní straně jednotlivých ústřižků, propojených k objednacímu lístku.
Zboží smí být vydáno pouze u těchto dodavatelů proti odevzdání jednotlivých ústřižků, při čemž tyto budou znehodnoceny. Znehodnocení stane se buď proděravěním, orazítkováním nebo přeškrtnutím inkoustem nebo inkoustovou tužkou. Znehodnocené ústřižky nesmějí býti od kmenového ústřižku odděleny.
(3) Pokud mají odběrní lístky jen jednotlivé ústřižky (chlebový lístek, masový lístek - pravá stran - a potravinový lístek), potvrdí dodavatel odběr zboží odstřižením těchto ústřižků.
(4) Jednotlivé ústřižky opravňují k odběru příslušného množství potravin jen na dobu, která jest tiskem na nich vyznačena.
(5) Kmenové potravinové lístky (viz osobní seznam na zadní straně), které jsou již v rukou spotřebitelů, tvoří podklad pro výdej lístků obecními úřady. Výdej potvrdí příjemce na zvláštním výdejním lístku, který se připojí a zůstane u duplikátu kmenového lístku potravinového u obecního úřadu. Originál kmenového lístku potravinového, který má v ruce ten, kdo má na zásobování nárok, se znehodnotí současně odtržením nebo odstřižením na pravém dolním roku.
(6) Říšským, zde přiděleným příslušníkům německé branné moci, jakož i úředníkům, zaměstnancům, dělníkům a členům jejich rodin, vydávají lístky vrchní zemští radové.
§ 2.
Obecní úřady, pokud se týče místa k tomu určená, vydají dodavatelům na podkladě odevzdaných ústřižků objednacích lístků anebo jiných osvědčení, vydaných z rozkazu okresního úřadu podle zákonných předpisů, odběrní listy, které je opravňují k odběru příslušných potravin od velkoobchodníka, obchodníka, držitele zemědělského podniku, výrobce atd. Odběrní list lze vystaviti na ono množství potravin, které odpovídá počtu oddělených objednacích lístků, jednotlivých ústřižků anebo jiných osvědčení, při čemž možno vzíti zřetel ke stavu zásob. Při vydávání odběrních listů jest přihlížeti podle možnosti na přání dodavatelů, pokud se týče rozvržení přiděleného množství zboží na jednotlivé velkoobchodní a obchodní firmy. Obecní úřady mohou - pokud nedojde k jiné úpravě - určiti dodavatelům, zda a u kterých druhů a jakým způsobem mají býti za účelem lepšího přehledu a kontroly seřazovány doklady, které jsou dodavateli odváděny.
§ 3.
(1) Okresní úřady mohou zavésti pro dodavatele zvláštní seznamy objednacích listů, pokud je toho třeba pro urychlení oběhu zboží v některém místě a to u masa, zvířecích tuků (sádlo, slanina), mléka, másla a umělých tuků jedlých a cukru.
(2) Dodavatelé, kteří obchodují současně s několika výrobky, mohou různé objednací listy spojiti v jednu.
(3) Spotřebitelé mohou dáti se zapsati podle své volby do seznamů objednacích lístků u různých dodavatelů, pokud jde o odběr potravin na podkladně objednacích listů a zboží uvedeného v odstavci 1.
§ 4.
Návod k použití jednotlivých lístků, pokud nevyplývá z veřejné vyhlášky, jest patrný z tisku na těchto lístcích. Při tom poukazuje zvláště na toto:
U lístků na maso platí objednací list pouze pro ústřižky levé strany lístku označené "maso", které opravňují k odběru masa i masných výrobků. Jednotlivé ústřižky zůstanou tedy při kmenovém lístku a musí býti dodavatelem ihned znehodnoceny. Jednotlivých ústřižků pravé strany masového lístku, označených "maso nebo masné výrobky", může býti použito bez objednacího listu a musí býti tedy při odběru zboží dodavatelem odděleny a znehodnoceny (viz § 1). Odloučením od objednacího lístku pozbývají jednotlivé ústřižky z pravé strany odběrního lístku platnosti. Může jich býti upotřebeno k provedení nákupu i tam, kde nebyl odevzdán objednací list.
§ 5.
(1) Odběrní lístky ve smyslu části A, § 2 vydávají se jen pro tyto výrobky nebo skupiny výrobků:
1. másla a jiné jedlé tuky,
2. vepřové sádlo nebo slanina nebo jiné jedlé tuky,
3. jedlé tuky všeho druhu,
4. cukr,
5. poživatiny (viz vysvětlivky, uvedené pod B, § 11, č. 1),
6. kávu, čaj, kávové náhražky,
7. mouku,
8. chléb,
9. pečivo,
10. dětské výživné prostředky (dětská moučka),
11. masné výrobky, pokud nejde o vlastní masné kdy,
12. všechno ostatní zboží, které se pravidelně nebo nepravidelně vydává na ústřižky příslušných lístků.
(2) Další dělení odběrních lístků v jednotlivých skupinách výrobků jest nepřípustno.
(3) Příslušné organisace, pověřené hospodařením, určí, jakým způsobem bude se díti vystavování odběrních listů vzhledem na ztráty vzniklé provážením a výsekem.
B. Spotřební dávky.
§ 6.
Chlebový lístek.
(1) Týdenní dávka
pro obyčejného spotřebitele:
2900 g chleba (místo 1200 g chleba může býti odebráno 900 g mouky na každý z ústřižků č. 9 - 12);
pro těžce pracující:
3800 g chleba (místo 1900 g chleba může býti odebráno 1425 g mouky na každý z ústřižků č. 9 - 12);
pro velmi těžce pracující:
4800 g chleba (místo 2400 g chleba může býti odebráno 1800 g mouky na každý z ústřižků č. 5 - 8);
pro děti od 6 - 10 let:
2100 g chleba (místo 1000 g chleba může býti odebráno 750 g mouky na každý z ústřižků č. 5 - 8);
(2) Na jednotlivé ústřižky chlebového lístku mohou býti odebrána tato množství:
Chlebový lístek pro obyčejného spotřebitele
(lístek č. 11).

1. Na ústřižky 1 až 4       po 1000 g chleba,

2. " "    5 až 8       po 500 g chleba,

3. " "    9 až 12       po 1.200 g chleba nebo po 900 g mouky,

4. na ústřižky označené "a)"    po 40 g chleba nebo bílého pečiva,

5. na ústřižky označené "b)"    po 20 g chleba nebo bílého pečiva,
Chlebový lístek pro těžce pracující
(lístek č. 12 - zelený tisk).

1. Na ústřižky 1 až 4       po 1.000 g chleba,

2. " "    5 až 8       po 500 g chleba,

3. " "    9 až 12       po 1.900 g chleba nebo po 1.425 g mouky,

4. na ústřižky označené "a)"    po 40 g chleba nebo bílého pečiva,
Chlebový lístek pro velmi těžce pracující
(lístek č. 13 - červený tisk).

1. Na ústřižky 1 až 4       po 1.000 g chleba,

2. " "    5 až 8       po 2.400 g chleba nebo 1.800 g mouky,

3. na ústřižky označené "a)"    po 40 g chleba nebo bílého pečiva,
Chlebový lístek pro děti do 6 let
(lístek č. 14).

1. Na ústřižky 1 až 4       po 100 g chleba,

2. " "    5 až 8       po 800 g chleba,

3. na ústřižky označené "a)"    po 40 g chleba nebo bílého pečiva,

4. na ústřižky označené "b)"    po 20 g chleba nebo bílého pečiva,

5. na ústřižky označené "c)"    po 125 g dětských živných
  až "f)"             prostředků (dětské moučky).
Odchylně od údajů, uvedených na odběrním lístku, platí tyto ústřižky "c)" až "f)" od 2. října do 29. října 1939.
Chlebový lístek pro děti od 6 - 10 let
(lístek č. 15).

1. Na ústřižky 1 až 4       po 500 g chleba,

2. " "    5 až 8       po 1.000 g chleba nebo 750 g mouky,

3. na ústřižky označené "a)"    po 40 g chleba nebo bílého pečiva,

4. na ústřižky označené "b)"    po 20 g chleba nebo bílého pečiva,

5. na ústřižky označené "c)"    nedostane se zatím žádných
  až "f)"             přídělů.
(3) Ministerstvo zemědělství vydá bližší ustanovení o výdeji různých druhů chleba a pečiva na jednotlivé ústřižky chlebového lístku.
§ 7.
Lístek na maso.
(1) Týdenní dávka
pro obyčejné spotřebitele a pro děti od 6 - 14 let:
500 g masa nebo masných výrobků;
pro těžce pracující:
1.000 g masa nebo masných výrobků;
pro velmi těžce pracující:
1.200 g masa nebo masných výrobků;
pro děti do 6 let:
250 g masa nebo masných výrobků.
(2) Na jednotlivé ústřižky lístku na maso mohou býti odebrána tato množství:
Lístek na maso pro obyčejné spotřebitele a pro děti od 6 - 14 let (lístek č. 2).
1. Na ústřižky 1 až 3, 5 až 7, 9 až 11, 13 až 15 po 100 g masa nebo masných výrobků,
2. na ústřižky označené "a)" až "h)" po 50 g masa neb masných výrobků.
Lístek na maso pro těžce pracující
(lístek č. 3 - zelený tisk).
1. Na ústřižky 1 až 3, 5 až 7, 9 až 11, 13 až 15 po 200 g masa nebo masných výrobků,
2. na ústřižky označené "a)" až "h)" po 100 g masa neb masných výrobků.
Lístek na maso pro velmi těžce pracující
(lístek č. 4 - červený tisk).
1. Na ústřižky 1 až 3, 5 až 7, 9 až 11, 13 až 15 po 270 g masa nebo masných výrobků,
2. na ústřižky označené "a)" až "h)" po 100 g masa neb masných výrobků.
Příděly na ústřižky lístku na maso 4, 8, 12 a 16 pro obyčejné spotřebitele a děti od 6 - 14 let, pro těžce pracující a velmi těžce pracující vyhrazují se k pozdějšímu rozhodnutí.
Lístek na maso pro děti do 6 let (lístek č. 5).
1. Na ústřižky 1 až 4 po 125 g masa nebo masných výrobků,
2. na ústřižky označené "a)" až "d)" po 125 g masa nebo masných výrobků.
(3) Započítání kostí s masem, potravin s přísadou masa, masa z volného výseku a jiných vedlejších masových výrobků bude upraveno nařízením Česko-Moravského svazu pro úpravu obchodu s jatečným dobytkem.
§ 8.
Tukový lístek.
(1) Týdenní dávka
pro obyčejné spotřebitele:
210 g jedlých tuků všeho druhu (kromě loje);
pro těžce pracující:
330 g jedlých tuků všeho druhu (kromě loje);
pro velmi těžce pracující:
675 g jedlých tuků všeho druhu (kromě loje);
pro děti do 6 let:
80 g másla;
pro děti od 6 - 14 let:
200 g másla nebo 100 g másla a 100 g kteréhokoli tuku.
(2) Na jednotlivé ústřižky tukového lístku mohou býti odebrána tato množství:
Tukový lístek pro obyčejného spotřebitele
(lístek č. 6).
Na každý z týdenních ústřižků druhů tuků "a)" až "c)" připadá po 70 g jedlých tuků všeho druhu, tedy celkem 210 g týdne.
Tukový lístek pro těžce pracující
(lístek č. 7 - zelený tisk).
Na každý z týdenních ústřižků druhů tuků "a)" až "c)" připadá po 110 g jedlých tuků všeho druhu, tedy celkem 330 g týdne.
Tukový lístek pro velmi těžce pracující
(lístek č. 8 - červený tisk):
Na každý z týdenních ústřižků druhů tuků "a)" až "c)" připadá po 225 g jedlých tuků všeho druhu, tedy celkem 675 g týdně.
Tukový lístek pro děti do 6 let (lístek č. 9).
Na každý z týdenních ústřižků 1 až 4 připadá po 80 g másla.
Tukový lístek pro děti od 6 - 14 let (lístek č. 10).
Na každý z týdenních ústřižků 1 až 4 druhy a/K a c/K připadá po 100 g másla, tedy celkem 200 g másla. Na přání zákazníka může 100 g másla býti nahrazeno jakýmikoli jedlými tuky.
§ 9.
Mléčný lístek (lístek č. 16 a 17, modrý tisk).
1. Denní dávka: obdrží obyčejní spotřebitelé, těžce a velmi těžce pracující, jakož i děti od 6 do 14 let 1/4 litru mléka;
děti do 6 let 3/4 litru mléka (1 lístek na 1/2 litru a jeden na 1/4 litru);
těhotné a kojící matky jako i šestinedělky (tyto po dobu 6 týdnů) 1/2 litru mléka;
zvláštní povolání (srovnej odstavec 3) 1/2 litru mléka.
Lístky na 1/2 litru jsou s tiskem modrým.
Pro těhotné a kojící matky, šestinedělky i zvláštní povolání, jakož i pro nemocné i churavé osoby budou vydána ještě zvláštní ustanovení.
U šestinedělek stačí potvrzení porodní asistentky.
(2) Tuku zbavené čerstvé mléko, podmáslí, šlehané podmáslí, kyselé odstředěné mléko, odstředěné mléko - jogurt, odstředěné mléko - kefír, smíšené nápoje z tuku zbaveného čerstvého mléka nebo podmáslí mohou býti až na další vydávány a odebírány bez odběrních listů nebo lístků.
§ 10
Lístek na cukr (lístek č. 18).
Týdenní dávka: Na týdenní ústřižky 1 až 4 připadá po 400 g cukru.
§ 11.
Potravinový lístek (lístek č. 1).
Na jednotlivé ústřižky "potravinového lístku" mohou býti odebrána tato množství dále uvedených potravin:
1. Na ústřižky "L 1" až "L 4" připadá po 150 že poživatin dále uvedených druhů podle zásoby. Uvedené druhy zboží mohou býti vzájemně nahrazovány. (Kroupy, krupice, krupička, rýže nebo těstoviny.)
Ústřižek "L 1" platí v týdnu od   2. X. - 8. X.
"    "L 2" "   "    "   9. X. - 15. X.
"    "L 3" "   "    "   15. X. - 22. X.
"    "L 4" "   "    "   23. X. - 19. X.
(2) Na ústřižek "L 5" připadá 40 g kávy.
Na ústřižek "L 6" připadá 160 g kávových náhražek.
Ústřižky "L 5" a "L 6" platí v době od 2. X. do 15. X. 1939.
Místo kávy může býti na ústřižek "L 5" v téže době odebráno 5 g čaje.
Pro dobu od 16. X. - 29. X. bude výdej znovu upraven.
(3) Pro odběr vajec budou určeny jednotlivé ústřižky potravinového lístku od případu k případům zemským úřadem podle pokynů ministerstva zemědělství.
(4) Pro odběr luštěnin budou vydány od případu k případu zvláštní pokyny.
§ 12.
Výdej lístků pro těžce a velmi těžce pracující bude zvlášť upraven. Rozdíl v množství může býti odebrán dodatečně.
C. Zásobování v hostincích, kantinách a podobných zařízeních.
§ 13.
Poukazuje se na §§ 8 a 9 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září, č. 210 Sb., kterou se stanoví všeobecné zásady pro úpravu hospodaření potravinami a krmivy.
D. Samozásobitelé.
§ 14.
Pokud nebude zvláštním výnosem jinak ustanoveno, jest přiměřeně použíti ustanovení § 4 vyhlášky č. 7 ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 20. září 1939, č. 82.826/39.
E. Opatření proti tvoření front před obchody potravinářskými; výhody pro těhotné ženy a šestinedělky při nákupu.
§ 15.
(1) Dodavatelé jsou povinni postarati se o to, aby rozdělení oprávněných spotřebitelů do určitých skupin a stanovením určitých výdejních lhůt zabráněno bylo tvoření front kupujících před obchody potravinářskými. Některé z odběrních lístků opatřeny jsou prázdným čtyřúhelníkem. Tím jest dána dodavateli možnost, aby tam zapsal ku příkladu běžné číslo svého seznamu odběratelů nebo začáteční písmeny jména svých odběratelů a utvořil určité zásobovací skupiny.
(2) Při nákupech musejí býti kojící matky jakož i šestinedělky, nemocné a choré osoby nejdříve obslouženy.
§ 16.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. Eliáš v. r.