Nařízení ze dne 13.1.2014 o zřízení přírodní památky Semetín - luční prameniště a jejího ochranného pásma

7.2.2014 | Sbírka:  5/2014 (ZL) | Částka:  1/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
5/2014
NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje
ze dne 13. 1. 2014,
o zřízení přírodní památky Semetín - luční prameniště a jejího ochranného pásma
Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz dějších předpisů, toto nařízení kraje:
Článek 1
Vymezení přírodní památky a ochranného pásma
(1) Zřizuje se přírodní památka Semetín - luční prameniště (dále jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území 786764 - Vsetín. Výměra přírodní památky činí 0,1115 ha. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.
(2) Zřizuje se ochranné pásmo přírodní památky, která se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území Vsetín. Celková výměra ochranného pásma přírodní památky činí 0,0333 ha. Hranice ochranného pásma přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.
(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 a č. 4 k tomuto nařízení kraje.
Článek 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky je biotop R 2.1 - vápnité slatiniště.
Článek 3
Účinnost
(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.
(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje č. 0021/R01/14 dne 13. 1. 2014.
MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje
Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Semetín - luční prameniště
 
--------------------------------------- ------------------------------------------
Číslo bodu     souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
--------------------------------------- ------------------------------------------
1066620001     499577.62      1154540.13        1
1066620002     499597.73      1154549.66        2
1066620003     499599.71      1154545.38        3
1066620004     499606.22      1154529.12        4
1066620005     499607.38      1154497.70        5
1066620007     499579.10      1154506.29        6
1066620008     499585.82      1154543.85        7
1045340019     499579.97      1154535.03        8
1045340020     499580.09      1154511.88        9
--------------------------------------- ------------------------------------------
 
  
   
Příloha 2
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Semetín - luční prameniště
-------------------------------------------------------------------------------------
  Číslo bodu    souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
--------------------------------------------------------------------------------------
  1066620002    499597.73      1154549.66     1                   
  1066620008    499585.82      1154543.85     2                   
  1066620009    499573.30      1154565.60     3                   
  1066620010    499585.92      1154571.08     4   
--------------------------------------------------------------------------------------
Příloha 3
Orientační grafické znázornění přírodní památky Semetín - luční prameniště a jejího ochranného pásma v základní mapě

 
Příloha 4
Orientační grafické znázornění přírodní památky Semetín - luční prameniště a jejího ochranného pásma v katastrální mapě

 
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.