Opatření ze dne 13.2.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

13.2.2015 | Sbírka:  9/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
9/2015
opatření obecné povahy
kterým se omezuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 9/2015 kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 171/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy čepů dolních vrat malé plavební komory České Kopisty, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz na vodní cestě LABE,
v ř. km795,16 (malá plavební komora České Kopisty),
ve dnech od 22. 2. 2015 do 15. 4. 2015.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo České Kopisty bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu nutné záruční opravy čepů dolních vrat malé plavební komory České Kopisty požádal správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o umožnění uvedeného omezení plavebního provozu.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 13. února 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky
Č. j.: 171/DC/15