Opatření ze dne 25.7.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

25.7.2015 | Sbírka:  37/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 38/2015 (PL)
37/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 2086/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává: opatření obecné povahy 37/2015 kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2086/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu nutné opravy v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 818,59 (velká plavební komora Štětí),
ve dnech od 25.07.2015 do odvolání.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo Štětí bude do odvolání probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 86 x 11 m.
Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Štětí, musejí být před proplavením rozpojeny.
Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Štětí využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti ze dne 24.07.2015, podané správcem vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Štětí z důvodu nutné opravy pohonu pravé dolní vrátně, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 25. července 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky