Opatření ze dne 28.7.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

28.7.2015 | Sbírka:  38/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 37/2015 (PL)
38/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 2099/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 38/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2099/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu ukončení opravy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 818,59 (velká plavební komora Štětí),
od 28. 7. 2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Od 28. 7. 2015 se z důvodu dokončení neodkladné opravy obnovuje plavební provoz přes velkou plavební komoru Štětí. Zároveň se v tomto smyslu ruší Opatření obecné povahy č. 37/2015.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu dokončení neodkladné opravy velké plavební komory Štětí požádal správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o obnovení plavebního provozu přes tuto plavební komoru ode dne 28. 7. 2015. Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 28. července 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky