Opatření ze dne 15.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

15.9.2015 | Sbírka:  58/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
58/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 7606/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 58/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7606/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu vypuštění jezové zdrže Jiráskova jezu, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 239,624 až ř. km 241,400,
na vodní cestě Malše
v úseku ř. km 0,000 až ř. km 1,757 (zdrž Jiráskova jezu)
v termínu od 21. září 2015 do 2. října 2015.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 239,624 až ř. km 241,400 a na vodní cestě Malše v úseku ř. km 0,000 až ř. km 1,757 (zdrž Jiráskova jezu) je zastavena plavba.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o zastavení plavby na na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 239,624 až ř. km 241,000 a na vodní cestě Malše v úseku ř. km 0,000 až ř. km 1,757 (zdrž Jiráskova jezu), vzhledem k vypuštění jezové zdrže Jiráskova jezu z důvodu nutných oprav poškozeného opevnění koryta řeky Vltavy pod úrovní provozní hladiny jezu, které mají zajistit dostatečnou stabilitu břehových svahů, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 15. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky