Opatření ze dne 21.10.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

21.10.2015 | Sbírka:  70/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
70/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 8621/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 70/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8621/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80, ve dnech od 23. 11. 2015 od 7:00 hodin do 29. 11. 2015 do 22:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební komora Praha-Smíchov je mimo provoz.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 12. 8. 2015 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ: 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80, ve dnech 23. 11. 2015 od 7:00 hodin do 29. 11. 2015 do 22:00 hodin. Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 31. 8. 2015 projednán s Odborem ochrany prostředí - vodoprávním úřadem Magistrátu hl. města Prahy. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha-Smíchov, ř. km 53,80, ve dnech 23. 11. 2015 od 7:00 hodin do 29. 11. 2015 do 22:00 hodin byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 14. 9. 2015 a na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy dne 16. 9. 2015 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Plavba přes plavební komoru Praha-Smíchov je zastavena z důvodu výměny opotřebených stavítek na středním ohlaví plavební komory Praha-Smíchov za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 5. 11. 2015.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 21. října 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky