Opatření ze dne 29.2.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

29.2.2016 | Sbírka:  5/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
5/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 1408/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 5/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1408/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava,
v ř. km 52,20 (Čechův most)
dne 05.03.2016,
v době od 12:00 do 17:00 hodin, opakovaně vždy na dobu maximálně 5 minut.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavba je zastavena pouze v lokalitě Čechova mostu v ř. km 52,20, krátkodobě, maximálně na dobu 5 minut. Zastavení plavby se nevztahuje na obslužná plavidla zajišťující filmové natáčení.
Článek 3
Odůvodnění
Společnost SILVERSHOT s.r.o., IČ 283 75 521, se sídlem 160 00 Praha 6, Kladenská 533/8, požádala o povolení natáčení televizního spotu „James Patterson“ v oblasti Čechova mostu v Praze, ř. km 52,20, a o zastavení plavby dne 05.03.2016 v době od 12:00 do 17:00 hodin, opakovaně na dobu maximálně 5 minut.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 29. února 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Josef Leffler v. r.
ředitel pobočky