Opatření ze dne 30.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

30.3.2016 | Sbírka:  16/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
16/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2427/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 16/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2427/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, laterální kanál Vraňany - Hořín,
v úseku kanálového km 1,20-10,00,
dne 09.04.2016,
v době od 06:00 hodin do 19:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavba je zastavena v celé délce laterálního kanálu Vraňany - Hořín, tj. ve výše uvedeném úseku kanálového km 1,20 až kanálového km 10,00. Zastavení plavby se nevztahuje na účastníky veslařských závodů a obslužná plavidla zajišťující průběh závodů a bezpečnost závodníků.
Článek 3
Odůvodnění
Klub veslařů mělnických 1881, o. s., IČ 65601793, požádal o povolení veslařských závodů dne 09.04.2016 na vodní cestě Vltava, v laterálním kanále Vraňany - Hořín. V příloze zaslal vyjádření hlavních provozovatelů lodní dopravy, dne 09.04.2016 nebudou pro plavbu používat laterální kanál Vraňany - Hořín.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 30. března 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky