Vyhláška ze dne 21.8.2017, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

28.8.2017 | Sbírka:  274/2017 Sb. | Částka:  95/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
274/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl.I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb. a vyhlášky č. 447/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"e) způsob předkládání vybraných údajů podle právních předpisů upravujících sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí6) a
6) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
2. V § 2 se na konci textu písmene l) slovo "a" zrušuje.
3. V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"n) vybraným údajem údaj předkládaný podle zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí7).
7) § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.".
4. V nadpisu části třetí se za slovo "FINANČNÍCH" vkládají slova "A VYBRANÝCH".
5. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:
"§ 23a
Obecně k předávání vybraných údajů
(1) Pro formát, přenos, zabezpečení a rozsah předávání vybraných údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí jinak.
(2) Pro předávání vybraných údajů obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji se použijí § 5 odst. 5, 6 a 7 obdobně, nestanoví-li jiný právní předpis8) jinak.
8) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.".
6. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:
"§ 24a
Termíny předávání vybraných údajů
(1) Účetní jednotky sestavují a předávají vybrané údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem8).
(2) Strukturu jednotlivých vybraných údajů stanoví jiný právní předpis9).
9) Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Vybrané údaje podle § 23a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předávají účetní jednotky poprvé až za období započatá k 1. lednu 2018 a později.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.