Vládní nařízení ze dne 6.2.1941, jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí

4.3.1941 | Sbírka:  86/1941 Sb. | Částka:  24/1941ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 1/1952 Sb., 45/1942 Sb.
86/1941 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 6. února 1941,
jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí.
Změna: 45/1942 Sb.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1.
O použití zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí (dále jen zápalnice) platí předpisy tohoto nařízení.
§ 2.
Úschova.
Zápalnice musí býti uloženy v suché a dostatečně vzdušné prostoře, v níž teplota vzduchu nemá vystoupiti nad 30°C, a pokud možno v balení, v němž byly dodány. Zápalnice nesmějí býti na skladě déle než tři měsíce, počítajíc ode dne, kdy byla výrobcem vypravena jejich zásilka; tento den budiž na každé zásilce zápalnic zřetelně vyznačen.
§ 3.
Zkouška před použitím.
Krátce před použitím zápalnice budiž zkouškou zjištěna doba jejího hoření tak, že se z každé dodávky zažehne kus zápalnice nejméně 100 cm dlouhý. Při dodávce většího množství zápalnic jest provésti zkoušku namátkou tak, že z každých pěti kruhů dodaných zápalnic (o délkách po 8 m) se zažehne kus zápalnice 100 cm dlouhý. Je-li doba hoření zkoušeného kusu zápalnice o délce 100 cm kratší než 110 vteřin nebo delší než 140 vteřin, nesmí se zápalnic použíti.
§ 4.
Zajištění vadných zápalnic.
Zápalnic se zřejmými vnějšími vadami, zápalnic nalomených nebo jinak poškozených nesmí se použíti a buďtěž odpovědnou osobou zajištěny (vráceny dodavateli nebo zničeny). Stejně buďtěž zajištěny zápalnice, které nebyly spotřebovány ve lhůtě stanovené v § 2 a zápalnice s nepřípustnou dobou hoření (§ 3).
§ 5.
Příprava zápalnic a nálože před zažehnutím.
(1) Se zápalnicemi budiž zacházeno oparně, zejména budiž dbáno, aby ohýbáním nebyly nalomeny nebo jinak poškozeny. Řezání zápalnice musí se díti tak, aby prachová náplň se nevysypala. Zápalnice budiž odříznuta hladce a kolmo k své podélné ose. Konce zápalnic nesmějí se nařezávati nebo vroubkovati.
(2) K odpálení nálože budiž použito kusu zápalnice nejméně 150 cm dlouhého, jde-li o zápalnice s papírovou přízí, a nejméně 130 cm dlouhého, jde-li o zápalnice s přízí z odpadků umělého hedvábí; při odpalování většího počtu než pěti náloží budiž použito kusu zápalnice nejméně 200 cm dlouhého.
(3) Roznětnou nálož jest do vývrtu tak zavésti, aby nebylo nutno zápalnici kolem nálože ohýbati. Toto ustanovení neplatí pro používání zápalnic s papírovou přízí dvakrát dehtovaných a zápalnic s přízí z odpadků umělého hedvábí. Utěsnění nálože ucpávkami budiž provedeno zvlášť opatrně.
§ 6.
Zažehnutí.
(1) Při odpalování jednotlivých náloží za sebou smí se používati k zažehnutí zápalnice pouze zapalovačů nasazovacích nebo zapalovačů s výstražným světlem. Odpaluje-li se jednotlivě za sebou větší počet náloží, smí jedna osoba zažehnouti najednou nejvýše pět zápalnic.
(2) Při hromadném odpalování většího počtu náloží zápalnicemi budiž použito zažehovacích spojovacích dutinek.
(3) V místech s dlouhým nebo obtížným ústupem smí se použíti jen elektrického zažehování.
(4) Při odstřelování v mokru budiž použito buď pryžovaných zápalnic nebo elektrického zažehování.
§ 7.
Poučení spotřebitelů.
Ke každé zásilce zápalnic jest výrobce povinen přiložiti za účelem poučení spotřebitele stručný výtah těchto předpisů a uvésti číslo, pod kterým bylo toto nařízení uveřejněno ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 8.
Oznamování závad a úrazů.
(1) Nastanou-li při používání zápalnic nepravidelnosti, zejména předčasné nebo pozdní zapalování, selhávky nebo jiné závady, jest spotřebitel povinen oznámiti je bez prodlení výrobci (dodavateli) a příslušnému úřadu (odstavec 2).
(2) Úřadem ve smyslu odstavce 1 rozumí se, jde-li o práce podléhající dozoru báňských úřadů, revírní báňský úřad, jinak okresní úřad (vládní policejní úřad), příslušný podle sídla závodu.
(3) Úřadu uvedenému v odstavci 2 jest oznámiti bez prodlení úrazy vzniklé použitím zápalnic. Tím není dotčena povinnost oznamovati úrazy úrazovým pojišťovnám dělnickým podle platných předpisů.
§ 9.
Ustanovení trestní.
Jednání nebo opominutí proti předpisům tohoto nařízení trestají - nejde-li o čin soudně trestný - okresní úřady (vládní policejní úřady), a jde-li o práce, podléhající dozoru báňských úřadů, revírní báňské úřady, pokutou do 20.000 K nebo vězením do šesti týdnů. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.
§ 10.
Závěrečná ustanovení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři sociální a zdravotní správy, veřejných prací, vnitra a průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ostatními zúčastěnými ministry.
Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Ježek v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Havelka v. r.
Čipera v. r.
Dr. Klumpar v. r.